1.0.1 / November 5, 2014
(2.0/5) (5)
Loading...

Description

Ordbok - samiska språk/svenska är Sametingetsapp med data från Sametingets webbordbok. Appen ges ut av Samisktspråkcentrum som är en del av Sametinget. I appen kan du söka bådepå svenska och på samiska och det är lätt att växla mellan språken.Ordboken innehåller för närvarande sydsamiska och lulesamiska ord.För många ord visas också uppgifter om ordklass, böjningar,verbgrupp (sydsamiska), stadieväxling (lulesamiska) mm. Appen gåratt använda utan internetuppkoppling, dvs all data följer med närman laddar ner appen. Samiskt språkcentrum önskar med appenunderlätta användningen och öka tillgängligheten av sametingetsspråkmaterial. Webbordboken uppdateras kontinuerligt ochuppdateringarna hamnar med automatik också i appen.

Sametingets ordbok bygger på:
Per-Martin Israelssons och Sakka Nejnes sydsamiska ordbok somSametinget gav ut 2007
Nils-Olof Sortelius lulesamiska ordbok som publicerades redan år2005 som en sökbar ordbokstjänst på vår webbplats.

Per-Martin Israelsson och Nils-Olof Sortelius arbetar somsydsamisk- respektive lulesamisk språkkonsulent på Sametingetsspråkavdelning.

Dictionary - Samilanguage / Swedish Sami Parliament is the app with data from theSami Parliament's web dictionary. The app is published by Samilanguage center which is part of the Sami Parliament. The appallows you to search both the Swedish and the Sami language and itis easy to switch between languages. The dictionary currentlycontains the South Sami and Lule Sami word. Too many words are alsodisplayed information about part of speech, inflections, verb group(Southern Sami), stage switching (Lule) mm. The app can be usedwithout internet connection, ie, all data follows when you downloadthe app. Sami language center wants the app to facilitate the useand increase the availability of the Saami Parliament languagematerials. Web dictionary is updated continuously and automaticallyupdates ports also in the app.

Sami Parliament dictionary is based on:
Per-Martin Israel's and Sakka Nejnes Southern Sami dictionary asSami Parliament gave out 2007
Nils-Olof Sortelius Lulesami dictionary which was published in 2005as a searchable dictionary services on our website.

Per-Martin Israelsson and Nils-Olof Sortelius works assydsamisk- respective Lule Sami language consultant at the SamiParliament's language department.

App Information Sametingets Ordböcker

 • App Name
  Sametingets Ordböcker
 • Package Name
  com.imcode.sametinget.ordbok
 • Updated
  November 5, 2014
 • File Size
  389k
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  imCode
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

imCode Show More...

Sametingets Ordböcker 1.0.1 APK
imCode
Ordbok - samiska språk/svenska är Sametingetsapp med data från Sametingets webbordbok. Appen ges ut av Samisktspråkcentrum som är en del av Sametinget. I appen kan du söka bådepå svenska och på samiska och det är lätt att växla mellan språken.Ordboken innehåller för närvarande sydsamiska och lulesamiska ord.För många ord visas också uppgifter om ordklass, böjningar,verbgrupp (sydsamiska), stadieväxling (lulesamiska) mm. Appen gåratt använda utan internetuppkoppling, dvs all data följer med närman laddar ner appen. Samiskt språkcentrum önskar med appenunderlätta användningen och öka tillgängligheten av sametingetsspråkmaterial. Webbordboken uppdateras kontinuerligt ochuppdateringarna hamnar med automatik också i appen.Sametingets ordbok bygger på:Per-Martin Israelssons och Sakka Nejnes sydsamiska ordbok somSametinget gav ut 2007Nils-Olof Sortelius lulesamiska ordbok som publicerades redan år2005 som en sökbar ordbokstjänst på vår webbplats.Per-Martin Israelsson och Nils-Olof Sortelius arbetar somsydsamisk- respektive lulesamisk språkkonsulent på Sametingetsspråkavdelning.Dictionary - Samilanguage / Swedish Sami Parliament is the app with data from theSami Parliament's web dictionary. The app is published by Samilanguage center which is part of the Sami Parliament. The appallows you to search both the Swedish and the Sami language and itis easy to switch between languages. The dictionary currentlycontains the South Sami and Lule Sami word. Too many words are alsodisplayed information about part of speech, inflections, verb group(Southern Sami), stage switching (Lule) mm. The app can be usedwithout internet connection, ie, all data follows when you downloadthe app. Sami language center wants the app to facilitate the useand increase the availability of the Saami Parliament languagematerials. Web dictionary is updated continuously and automaticallyupdates ports also in the app.Sami Parliament dictionary is based on:Per-Martin Israel's and Sakka Nejnes Southern Sami dictionary asSami Parliament gave out 2007Nils-Olof Sortelius Lulesami dictionary which was published in 2005as a searchable dictionary services on our website.Per-Martin Israelsson and Nils-Olof Sortelius works assydsamisk- respective Lule Sami language consultant at the SamiParliament's language department.
Gotland Art Week 1.0 APK
imCode
16 – 23 augusti är det urpremiär förGotlandsnya konst- och kulturvecka, med över hundrafemtio evenemangochkreativa upplevelser runt hela ön.Njut av allt från måleri, skulptur, foto och film tillstreetart,design, konserter och art-safaris. Med hjälp av appenkommer du medenkelhet hitta fram till alla dina favoriter. Härfinns allt dubehöver veta om veckans evenemang, medverkandeartister ochkonstnärer, inklusive vägbeskrivningar, öppettider ochannatmatnyttigt.Ha en riktigt trevlig vecka!————————Om GAWGotland Art Week är en ideell förening vars syfte är attgenomföraoch marknadsföra eventet Gotland Art Week – en årligenåterkommandekonst och kulturvecka på Gotland. Ändamålet med veckanär att lockatill sig och visa regionala, nationella såväl sominternationellakonst och kulturyttringar.Föreningen vill genom eventet stärka Gotlands ställningsomkulturell mötesplats i Östersjöregionen. Gotland ArtWeekarrangeras för första gången vecka 34, 16–23 augusti 2015.Visionenär att skapa en kulturell smältdegel. Ett evenemang somväxer årför år, med fokus på konstnärlig bredd, höjd ochvariation.Veckan ska ge utrymme för allt från måleri, skulptur, fotoochfilm till teater, musik, design, arkitektur och graffiti.FrånSundre till Norsholmen. Den ideella föreningen Gotland ArtWeekramar in, samordnar, kvalitetssäkrar och marknadsförevenemanget.Innehållet fylls av medverkande artister, föreningar,konstnärer,musiker, krögare, teatersällskap, gallerier och andrakreativasjälar på och utanför ön.————————Tack till:Gotland Art Week tackar samarbetspartners, bidragsgivareochsponsorer.Utan var hjälp veckan aldrig kunnat genomföras.• REGION GOTLAND.• DBW - Sällskapet De Badande Vännerna.• HELGE AX:SON JOHNSSONS STIFTELSE.• LÄNSSTYRELSEN GOTLAND.• DESTINATION GOTLAND.• GOTLAND MEDIA.• IVISBY.• ICA MAXI.• HOTEL SCANDIC VISBY.• BILD och REKLAM FASTIGHETER AB.• GEAB.• GOTLANDSHEM.• BEST WESTERN STRAND HOTEL VISBY.• SVERIGES RADIO.• GOTLANDSLFYG.• ALFASTIFTELSEN.• CEMENTA.• BILD och REKLAM.• IMCODE.• PA-KOMPANIET.• GOTLANDSMUSIKEN.• DONNERS HOTELL.• GOTLANDS MUSEUM.• FENOMENALEN.• PERSSONS BUSS.• HORISONT.August 16 to 23, theworldpremiere of Gotland's new Arts and Culture Week, with overonehundred and fifty events and creative experiences all aroundtheisland.Enjoy everything from painting, sculpture, photography andfilmto streetart, design, concerts and nature safaris. With thehelp ofthe app, you will find the simplicity to all your favorites.Hereis everything you need to know about the week'sevents,participating artists and artists, including directions,openingtimes and other useful information.Have a really nice week!--------If the GAWGotland Art Week is a non-profit organization whose purpose istoimplement and market the event Gotland Art Week - an annualartsand culture week on Gotland. The purpose of the week is toattractand show regional, national and international art andculturalexpressions.The association wants the event to strengthen Gotland's statusasa cultural meeting place in the Baltic region. Gotland Art Weekisorganized for the first time week 34, 16 to 23 August 2015.Thevision is to create a cultural melting pot. An event thatgrowsyear by year, focusing on artistic width, height andvariation.The week will provide space for everything frompainting,sculpture, photography and film to theater, music,design,architecture and graffiti. From Sundre to Norsholmen.Thenon-profit association Gotland Art Week frames, coordinate,qualityassure and promote the event. The contents are filled bytheparticipating artists, associations, artists,musicians,restaurateur, theater companies, galleries and othercreative soulson and off the island.--------Thanks to:Gotland Art Week, thank partners, contributors and sponsors.But was using the week never been implemented.• Region Gotland.• DBW - Society bathers Friends.• Helge Ax: son Johnson Foundation.• COUNTY BOARD Gotland.• Destination Gotland.• GOTLAND MEDIA.• iVisby.• ICA Maxi.• the Hotel Scandic Visby.• IMAGE and ADVERTISING AB.• GEAB.• GOTLANDSHEM.• Best Western Strand Hotel Visby.• Swedish Radio.• GOTLANDSLFYG.• ALFA Foundation.• CEMENTA.• IMAGE and ADVERTISING.• imCode.• PA Company.• Gotlandsmusiken.• Donners Hotell.• The Gotland Museum.• Fenomenalen.• Persson BUS.• HORIZON.
Loading...