4.0 / November 25, 2015
(4.8/5) (14)
Loading...

Description

சு. சமுத்திரம் (1941 – ஏப்ரல் 1, 2003) ஒருதமிழ் எழுத்தாளர். வேரில் பழுத்த பலா என்ற புதினத்துக்காக சாகித்தியஅகாதமி விருது பெற்றவர். இவரது கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதில்மகிழ்கிறோம். படித்துப் பாருங்கள் இந்தக் கதைகளில் ஒரு வித ஜீவன்மறைந்து இருப்பது உங்களுக்கும் தெரியவரும். அத்துடன் இதனைப்பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களைஎங்களிடம் தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்தஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள்நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.

Dear Friends, here is an app that will take you to immerse ofour tamil people lives. Samuthiram writes stories very closer toour lives. He captivates everyone with his realistic or closer tolife stories.

Please note this is collection of Samuthiram stories fromInternet, if you find this has any issues, please let me know, I'mmore than happy to address/remove them.

The app is best tamil reader engine one can get in Android PlayStore, you can,

1. Bookmark
2. Change Font
3. Change Layout (Day, Night, Sepia, Wood)
4. Swipe left/right for navigation

Please do let me know your feedback, rate this app. Refer thesetamil apps to our friends, family, colleagues and spread the tamilreading habit among our community.

you can free download Samuthiram Stories Collection book

App Information Samuthiram Stories Collection

 • App Name
  Samuthiram Stories Collection
 • Package Name
  com.whiture.apps.tamil.samuthiram
 • Updated
  November 25, 2015
 • File Size
  5.1M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  4.0
 • Developer
  Sudhakar Kanakaraj
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  47A/203 Vaiyapuri Nagar 2nd Cross, Karur - 639002 Tamilnadu, India
 • Google Play Link

Sudhakar Kanakaraj Show More...

Ludo Classic 42 APK
NEW: Multiplayer Online with Facebook Friends & BluetoothOption available now. Calling all the kings of Ludo game, here isyour most popular & most loved Ludo game in its classical form.How often you all wondered if we have a Ludo game in the woodenboard? The board that we used to play when we were kids. The verysmell of the wood, the sketching of colors, the die (dice) andtokens that will take us back to our childhood days. I kept thisvery experience as my goal when I designed the game for you all tocherish those childhood moments. So, get ready and travel back toold days and rule the Ludo kingdom. ABOUT Ludo is a strategy boardgame for 2 to 4 players and is being widely played in India, Nepal,Algeria and many Asian, Latin, European countries. It is alsocalled as Parchisi, Parcheesi, and Laadhuu. The goal is simple,each player has to race their four tokens from start to finish(home) according to rolls of a single die or dice. DESIGN You gotclassic wood and neo-Ludo boards (paper & white). The woodboard, die & tokens are a timeless design. It gives you abetter visual experience and nostalgic feelings. The sketch marksand crystal clear tokens will make us feel the same old classicludo board. The board is the square shape with 3 columns of squaresand supports up to 4 players (2, 3 & 4 players in combinationwith Computer). Each player will take one color from bright yellow,green, red and blue. You can also assign all players as Computerand quietly watch each, it is quite a lot fun. :) DIE ROLLING Ibuilt an entirely new physics engine for die-rolling mechanics thatwill simulate the real-time rolling of a die or dice. The physicsbehind die-rolling was very challenging and I am proud to be thefirst one to implement. This will make it look like a 3D Ludo game.SETTINGS It has an extensive set of game settings. You can play amatch in 100s of variations to favor your own country rules. Someof them include, Star Squares (safer) Barrier Squares (Squares thatwill stop opponents to pass by) Home Squares (Entering withoutreturning opponent tokens) Magic No (Die result that makes a stagedtoken to enter its starting square) Token Moving & Die RollingSpeed OFFLINE Options to play with one or more Computer or Playersor combination. You can also choose the intelligence of Computer(Trained, Expert and Strategic) to increase the complexity level.Bluetooth Game Play option also available, you can pair up yourdevice with your opponent's devices and start a match with themoffline. ONLINE Play with your friends, family or a random playeracross the world by logging into Google Play Games / Google Plus /Facebook or as anonymous. You have options to invite your friendsor join a match hosted by your facebook and google plus friends.You can see your total wins & your rank in Global Leaderboards.There are several achievements to unlock in the kingdom of Ludo.You can also emote your tokens, and message with your opponentswhile playing the match. GAME AI The AI behind the game is built,by keeping-in-mind that the outcome of dice is always random andunpredictable whether it is thrown by player or Computer.Computer's intelligence is only to decide which tokens to choosefrom and to return the opponent's tokens from its squares or not.It doesn't have any control over the outcome/result of the die ordice. OTHERS Player Names & Colors - Can be manually decidedLast Played Match - You can quit the game and play from where youleft last time Game Instructions & Help - Helps you to followthe match easily Multi-color dies - One can easily understand who'sturn is current Decide - Before returning your opponent's tokens inyour square Real-time die feature - You can have a die or dice onyour hand, and toss it. The outcome can be fed back to the game.and much more. Please leave us your valuable feedbacks &rating, will definitely update the game with the improvements &fix the issues you report.
Sidhdha Medicine in Tamil 9.0 APK
'உடலை வளர்த்தேன். உயிர் வளர்த்தேனே!' என்னும் திருமூலர் வாக்கைமெய்ப்பியுங்கள். வாழ்க தமிழ். வளர்க சித்த மருத்துவம்.ஆங்கிலத்தில்குணமாகாத பல நோய்களை பக்க விளைவுகள் இன்றி நமது சித்த மருத்துவத்தில்குணமாக்க முடியும் என்பது அண்மைக் காலங்களில் மெல்ல உணர்த்தப்பட்டுவருகிறது. சித்த மருத்துவம் பக்க விளைவுகள் இல்லாததது. எப்படிப் பட்டநோய்களையும் தீர்க்கவல்லது. இது தமிழினத்துக்குப் பெருமை சேர்க்கும்தமிழ் மருத்துவ முறையாகும். இன்றைய வளர்ந்த நாடுகளில் மக்கள் ஒருகாலத்தில் காட்டு வாசிகளாய் வேட்டை ஆடித் திரிந்த காலத்தில் நமதுதமிழ் சித்தர்கள் கண்ட நாகரிக மருத்துவம் தான் இந்தச் சித்தமருத்துவம். இப்படிப் பட்ட சித்த மருத்துவ நூல்களைப் பின்பற்றி சுமார்ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவக் குறிப்புகளை நாங்கள் டிஜிட்டல்தொழில் நுட்பத்தில் வெளியிடுவதில் பெருமை கொள்கிறோம்.'நோயற்ற வாழ்வேகுறைவற்ற செல்வம்' என்ற சிந்தனையைக் கொண்ட ஒவ்வொரு சராசரி மனிதனின்கைப்பேசியிலும் அவசியம் இருக்க வேண்டிய மருத்துவக் குறிப்புகள் இவை.உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் இதன் மூலம் நோய்கள் வரும் முன்னர்உடலைக் காத்துக் கொள்ளுங்கள்.Dear Friends, Here is an android appsfor us to refer one of our great ancients medicine, Sidhdha (Sidda,Siddha, Sidha) Medicine. The app has Sidhdha tips for every one us.You can browse it by your body part, body problem you are facing oreven by medicinal products you have with you. You can also searchby tamil word to find the medicine tip for you to read. Now, it hasnearly 7000 health tips for everyone of us, you can also sharethese tips in Social Media or with your friend's android devices bytapping on the tip. Please note, the app is basically collection ofvarious Sidhdha references in public internet, books and SidhdhaMedicine consultants. Hence, I will not be liable for any causes onthe procedure given in the app. This is general purpose referencefor everyone us, should not be treated without authorized (IndianGovernment) Siddha or Homeopathy or Alopathy practitioner. Ourfriend, Ramesh, called me to inform that his company is preservingsuch authentic Sidhdha medicines and helping 1000s of peoplethrough Siddha with no side effects. Interested, please referwww.medisiddh.in for more details.
Tamil Calendar 2019 42.3 APK
NEW: 2019 New Year Calendar 2019 to 2025 Calendar Available nowபஞ்சாங்கம் 2019 - 2025 வானிலை நிலவரம் (Weather Info) Tamil Calendar2019 app is one of the most used calendar utility application inthe world by Tamil People. The app has brought us many accolades& recognitions from various Tamil communities around the worldfor its sheer content. We are the first one to introduce severalfeatures in a Tamil Calendar App. To name few, Numerology, MarriageMatching, Shiva Temples, Book Store, Siddha Medicine, Beauty Tipsfor girls & boys, baby names as per stars and classic calendarlayouts. The 'Tamil Calendar 2019' app is completely free &offline, you can take it anywhere and access it offline. Thecalendar app goes beyond simply displaying months & dates, itlets you access information such as Tamil Year & Month, Thithi,Yogam, Natchathiram, Nalla Neram, Raagu, Kuligai, Muslim Month& Date, Sun rising & setting time, Daily Rasi Palan,Government Holidays etc offline. The app has been downloaded andused by lakhs of Tamil people across the world, it is helpingeveryone as a daily utilitarian app. The 'Tamil Calendar 2019' apphas become one of the must-to-have apps for every Tamil people, forthe simple reason that it has several usages and a better userexperience throughout the screens. Daily Sheet We have includedboth modern & classic layout for both younger Tamil generationand classic & contemporary liking people. The daily sheet inthe 'Tamil Calendar 2019' app covers Tamil Dates (Day, Month &Year in Tamil Thiruvalluvar Calendar Years), Muslim Dates, DailyRasi Palan for 12 horoscope stars, Panchangam info, and the Hinduauspicious specialty. Monthly Sheet A full blown monthly calendarwhich includes English & Tamil dates. You can find TamilnaduGovernment Official Holidays, Marriage (Muhurtham) Days, FastingDays (Amavasai, Pournami, Shasthi, Piradosham etc) and Kari days.It has references from Hindu Panchangam & Tamil Panchangam.Rasi Palan The 'Tamil Calendar 2019' app provides Sani Peyarchi2019, Guru Peyarchi 2019 Palangal and 2018 Year general palangalinfo. This info was predicted by one of the finest horoscopeexperts. The expert's contact detail is given to reach for anyclarifications. Horoscope (Muhurtham) Matching for Marriage We havegiven this as part of the 'Tamil Calendar 2019' app. Give Rasi& Natchathiram details and find out all the 10 matching aspectsin marriage matching process. Numerology We are very proud to bringthis feature in Our 'Tamil Calendar 2019' app. With this utility,you can find matching between two names, or your birth date andyour name. Dictionary With this 'Tamil Calendar 2019' app, you canaccess Tamil to English and English to Tamil dictionary offline.Samayal We have brought more than 500 Tamil recipes to our userswith this 'Tamil Calendar' app. The app will provide completeinformation for preparing recipes daily. Medicinal Tips You have1000s of home remedies, beauty & health tips by our belovedSidhdhargal. The 'Tamil Calendar 2019' has a richer collection ofSiddha tips that you can use on day to day basis. Tamil Riddles Wehave collected more than 1000 riddles in Tamil to exercise yourbrain. Yes, with this 'Tamil Calendar 2019' app, you can solve 100sof riddles and challenge your friends by sharing with them.Settings Now, the app lets you change the color & theme of theentire 'Tamil Calendar 2019' to suit your tastes. You also haveoptions to turn on / off notifications. Others The app also hasseveral other utilities, all of them can be accessed offline andfor free, listed below, Thirukural (Daily A Kural) Yoga (Asanas& step-by-step guides) APJ Abdul Kalam (Life History) Notes(events & notification) Online horoscope news from popularTamil dailies Panchangam 2019 to 2025 Wishes & Proverbs (Tamil& English) Shiva Temples in Tamilnadu Mandiram for Daily LifePranayamam Baby Names Kanavu Palangal (Dream Prediction) This DayThat Year and much more.
Tamil Quiz Game 21 APK
விளையாட்டு என்பது பொழுது போக்கு அம்சமாக மட்டும் இல்லாமல், அது பொதுஅறிவை வளர்க்கும் விதத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அதன்வெளிப்பாடு தான் இந்தச் செயலி. இந்தச் செயலியில் எண்ணற்ற பொது அறிவுக்கேள்விகள் அடங்கி உள்ளன. இது உங்கள் பொது அறிவை நிச்சயம் வளர்க்கும்.சரித்திரம், விளையாட்டு, உலகம், சினிமா, நாட்டு நடப்புகள் எனஅனைத்துத் தலைப்புகளில் இருந்தும் மிகுந்த கவனத்துடன்பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட எண்ணற்ற கேள்வி பதில்களை நாங்கள்கொடுத்து உள்ளோம். இந்தக் கேள்வி பதில்கள் அனைத்தும் பல்வேறு போட்டித்தேர்வுகளில் இருந்தும் அடிக்கடி கேட்கப்பட்டவை. இந்த விளையாட்டைநீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து ஒரு முறை விளையாடத் துவங்கினால் போதும்அதன் பிறகு இந்த விளையாட்டு உங்களை விடாது. அவ்வளவு சுவாரஸ்யம்மிகுந்த அற்புத விளையாட்டு இது. இந்த விளையாட்டில் நாங்கள் ஐந்துவகையான உதவிக் கரங்களை கொடுத்து உள்ளோம். 2/2 விருப்பத் தேர்வு: இதனைநீங்கள் தேர்வு செய்வீர்கள் ஆனால், ஒரு கேள்விக்கு காட்டப்படும்நான்கு விடைகளில் இரு தவறான விடைகள் மட்டும் மறைந்து விடும். எஞ்சியஇரு விடைகளில் ஒரு விடை சரியானதாகும். அதனை நீங்கள் எளிதில்அனுமானித்து தேர்வு செய்து விடலாம். பிரபலம் மூலம் உதவி கூறல் : ஒருகேள்விக்கு பதில் தெரியவில்லை என்றால் நீங்கள் உங்கள் விருப்பமானபிரபலங்கள் மூலம் அந்தக் கேள்விக்கான சரியான பதிலை எளிதில் அறிந்துகொள்ளலாம். நேயர்களிடம் உதவி கூறல் : ஒரு கேள்விக்கு பதில்தெரியவில்லை என்றால் நீங்கள் நேயர்களின் வாக்களிப்பு மூலமாக சரியானபதிலை தேர்வு செய்து கொள்ளும் வசதியை நாங்கள் இதில் கொடுத்து உள்ளோம்.கேள்வியை மாற்றிப் பெறும் வாய்ப்பு : கடினமான கேள்வி உங்கள் வழியில்குறுக்கிட்டால், அதில் இருந்து தப்ப அக்கடினமான கேள்வியை வேறு ஒருகேள்விக்கு மாற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பும் தரப்பட்டு உள்ளது.தரப்பட்டியல் இந்த விளையாட்டை நீங்கள் விளையாடி ஜெயித்தால் நீங்கள்வாங்கிய மதிப்பெண் ஆனது ரூபாயின் மதிப்பில் உலகளவில் நமது கூகிள் ப்ளேபட்டியல் மூலமாக பட்டியலிட்டு உங்கள் பெயருடன் காட்டப்படும். கடிகைவசதி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும், பதில் அளிக்க ஒரு நிமிடம் அளிக்கப்படும்.உங்களுக்கான அந்த ஒரு நிமிட ‘திக்-திக்’ நேரம் மெல்ல நகர்வதை திரையில்காணலாம். அதற்குள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து அளித்து விட்டால்அடுத்த கேள்விக்கு செல்லலாம். இன்னும் என்ன தாமதம்? உடனே ஆட்டத்தைதுவங்க களத்தில் இறங்குங்கள். உங்கள் வெற்றிப் பயணம் இந்தவிளையாட்டில் இருந்தே விளையாட்டாய் ஆரம்பிக்கட்டும். இந்த விளையாட்டைவிளையாடும் சுவாரஸ்யத்தில் இதனை மதிப்பிட மறந்து விடாதீர்கள். உங்கள்பொன்னான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். This is anandroid app I brought to every one of us to improve our generalknowledge in Tamil language in a unique way. The app will present12 questions in Tamil in each stage, as you answer correctly, youwill progress to the next question. Your score will also increase,by the time you answer 12th question correctly, you would havescored 1 crore. The app will present all the questions in simpleTamil mixed with English terms, so it is easy to read andunderstood. The app has the below features, 1. 60 Secs time 2.Care-A-Friend Option 3. Two by Two to eliminate two options 4.Audience Vote for choosing the correct answer 5. Replacing optionfor tough questions 6. Result Screen - shows the correct answer 7.Statistics Screen - shows the last five high scores 8. QuestionTopics include World, Cricket, Science, Cinema, History, Geography,Places, India, Sports etc, all are in Tamil language. This gamewill be very useful for the people who are preparing for thecompetitive challenging exams like bank exams, PO, Clerk, IPS, IAS,UPSC preparation, SSC preparation and all kind of other examspreparations for HSC and CBSC board students. What are you waitingfor, we have added nearly 10K questions in Tamil, you will not seethe questions are repeating often. Play as much time as you want,and improve your knowledge greatly with this app.
World Leaders History in Tamil 23.0 APK
இந்த உலகமே கண்டு வியந்த அல்லது வியந்து கொண்டு இருக்கும் எண்ணற்றதலைவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நாங்கள் இந்தச் செயலியின் மூலமாகசுருக்காமாக அளித்து உள்ளோம். இவர்கள் அனைவருமே ஏமாற்றத்தைஎதிர்கொண்டு ஏற்றத்திற்கான மாற்றத்தை இவ்வுலகில் ஏற்படுத்தியவர்கள்.இவர்களில் யாருமே தவறு செய்யாதவர்கள் இல்லை. நிச்சயம் ஏதோ சில தவறுகளைசெய்தவர்கள் தான். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்தத் தவறுகளிடம் இருந்துகற்றுக் கொண்டவர்கள். அதன் மூலம் தங்களைத் தாங்களே உயர்த்திக்கொண்டவர்கள். சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்றிக் கொண்டவர்கள்.சந்தர்ப்பத்திற்காக காத்துக் கொண்டு இருக்காமல் சந்தர்பங்களைஉருவாக்கியவர்கள். என்றுமே வரலாற்றில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும்அப்படிப் பட்ட மாமனிதர்களைப் பற்றி வாசகர்களாகிய நீங்களும் அறிந்துகொள்ள உடனே இந்தச் செயலியை உங்கள் கைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்துபயன் அடையுங்கள். How many of you delighted and brought back to olddays when you read history? Or when you are in school, readingHistory subject books? Here is an app, that is going to take youback to historical days of our beloved leaders. With this app, I'mbringing the life history of world leaders and famous personalitiesin tamil. You can read the history of our beloved leaders incrystal clear tamil rendering engine I built. About the App, TAMILTEXT RENDERING ENGINE All these stories are rendered in a bookstyle with a clear Tamil texts that makes the reading experience abliss. READING PREFERENCES You can change the font sizes andbackgrounds to match your own preferences. Below are the set ofavailable reading modes. Day Light Night Mode Sepia Modern OTHERFEATURES You can add and manage bookmarks to visit the read pagesagain, also you can open the last read page every time. The pageswill appear in full screen mode, you can turn by swiping left &right. Please do rate us and leave your valuable comments. We willbe glad to improve the app from your suggestions and comments.
Tamil Kadi Jokes (கடி ஜோக்ஸ்) .0 APK
நகைச்சுவை மனிதனை விலங்குகளிடம் இருந்து வேறு படுத்திக் காட்டும் ஒருஅற்புத உணர்வு. "இடுக்கண் வருங்கால் நகுக " என்கிறார் வள்ளுவப்பெருந்தகை. அதாவது துன்ப காலங்களில் சிரித்துப் பழகச் சொல்கிறார்வள்ளுவர். எத்தனை பேருக்கு இது சாத்தியம்? சத்தியமாய் சித்தனாலும்முடியாத காரியம் என்று தோன்றலாம் சிலருக்கு. ஆனால், உண்மை அதுவல்ல.நீங்கள் எந்தச் சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் உங்களை சிரிக்க வைக்கும்நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் இந்தச் செயலியை வடிவமைத்து கொடுத்துஉள்ளோம். திறந்த மனதுடன் பதிவிறக்கம் செய்யும் அனைவரயும் சிரிக்கவைக்கும் தன்மை கொண்டது இந்தச் செயலி. இதனை நீங்கள் பதிவிறக்கம்செய்து படித்தால் போதும் நரகத்தையும் சொர்க்கமாக்கி விடுவீர்கள்.உங்களை அண்ட வரும் நோய் கூட அதன் பாதையில் விலகிச் செல்லும். ஆக,இன்னும் ஏன் தாமதம்? உடனே இந்த அற்புதச் செயலியை பதிவிறக்கம்செய்யுங்கள் அதன் மூலம் இறுக்கமான சூழ் நிலையில் இருந்து இப்போதேவெளியில் வாருங்கள். The app is for all witty tamil people, who loveto crack tamil jokes and be heard lots of modern tamil kadi jokes.I have collected these jokes from internet, my friend's mobiles andfew are mailed to me by lots of our friends. If you have any kadijokes, please do mail me, I will collect from your mails, andupdate the app with more Kadi jokes. We hope you enjoy the jokes inyour Android mobile. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE Allthese Jokes are rendered in a book style with a clear tamil textsthat makes the reading experience a bliss. READING PREFERENCES Youcan change the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes. DayLight Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add and managebookmarks to visit the read pages again, also you can open the lastread page every time. The pages will appear in full screen mode,you can turn by swiping left & right. Please do rate us andleave your valuable comments. We will be glad to improve the appfrom your suggestions and comments.
Bhagavat Gita Tamil (Geetha) 26.0 APK
மனிதன் மனிதனுக்கு சொன்ன உயர்ந்த கருத்துக்களைக் கொண்ட நூல்திருக்குறள். மனிதன் இறைவனுக்கு சொன்ன உயர்ந்த கருத்துக்களைக் கொண்டநூல் திருவாசகம். இதே வகையில் இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்னது தான் கீதை.இது வேதங்களில் ஐந்தாவது வேதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. பகவத் கீதைஎன்பது இதிகாசத்தில் ஒன்றான மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். பகவத்கீதை என்பதற்கு பகவானின் பாடல்கள் என்று பொருள்படும். இதனை நாங்கள்தொகுத்து வழங்குவது எங்களின் பாக்கியம். படிப்பது உங்களுக்குப்புண்ணியம். படித்து விட்டு அதன் படி நடந்தால் நீங்கள் ஞானிகள்.ஏனெனில் நரகத்தையும் சுவர்க்கமாக்கும் வித்தையை இந்தக் கீதை கணநேரத்தில் உங்களுக்கு போதித்து விடும். இன்னும் சொல்லப் போனால் இதுபகாவனையும், உங்களையும் இணைக்கும் ஒரு பாலம். பாபக் கடலில்தத்தளிக்கும் மனித ஆத்மாக்களை கொண்டு சென்று சரியான இடத்தில் கரைசேர்க்கும் ஒரு அற்புதப் படகு. படித்துப் பாருங்கள் நீங்களும்இக்கருத்தை உணர்வீர்கள். When I was thinking about eReader where wecan read our tamil text with a better reading experience, I waschallenged my self to create one... Here is the result of it. TheGita is set in a narrative framework of a dialogue between Pandavaprince Arjuna and his guide and charioteer Lord Krishna. Facing theduty as a warrior to fight the Dharma Yudhha or righteous warbetween Pandavas and Kauravas, Arjuna is counselled by Lord Krishnato "fulfill his Kshatriya (warrior) duty as a warrior and establishDharma." Numerous commentaries have been written on the BhagavadGita with widely differing views on the essentials. Here we aregiven the commentary of Subramaniya Bharathi and the Gita verses.About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All these stories arerendered in a book style with a clear tamil texts that makes thereading experience a bliss. READING PREFERENCES You can change thefont sizes and backgrounds to match your own preferences. Below arethe set of available reading modes. Day Light Night Mode SepiaModern OTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit theread pages again, also you can open the last read page every time.The pages will appear in full screen mode, you can turn by swipingleft & right. Please do rate us and leave your valuablecomments. We will be glad to improve the app from your suggestionsand comments.
Kamarajar Life Story in Tamil 15.0 APK
தலைவர்கள் என்று சொல்பவர்கள் எல்லாம் உண்மையில் தலைவர்களா? இந்தக்கேள்விக்கான பதிலை நான் இப்போதைக்கு வாசகர்களிடமே விட்டுவிடுகிறேன்.எனினும், தலைவனுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரும் தலைவனை மீண்டும் நினைவுபடுத்த விரும்பினேன். அதன் வெளிப்பாடு தான் இந்தச் செயலி. அந்தப்பெரும் தலைவர் தான் காமராஜர் என்பதை சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை.காரணம், இன்றும் கூட அவரது பொற்கால ஆட்சி தமிழக வரலாற்றில் பொன்எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டு இருப்பதை யாரும் மறுப்பதற்கு இல்லை.இவர் ஆண்டதைப் போல மூவேந்தர்கள் கூட தமிழகத்தை கட்டி ஆண்டதில்லை.இன்றைய ஊழல் தலைவர்கள் மத்தியில் கறைபடாத பெரிய கைகளைக் கொண்ட தலைசிறந்த தன்மானத் தமிழர் இவர். இப்படிப் பட்ட ஒரு கோமகனின் வாழ்க்கைவரலாற்றை உயிர் ஓவியமாக டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் வெளியிடுவதில்நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம். அவசியம் அனைவரும் இதனைப் பதிவிறக்கம்செய்து படியுங்கள். அடுத்த தலை முறையாவது ஊழல் இல்லாமல் இருக்கட்டுமே!Here is an app about one of the great tamil leader, who once was areal king maker in India, respectable Kamarajar, former chiefminister of Tamilnadu, under whom the education in our stateflourished well. The app will give you the life history ofKamarajar as it is About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE Allthese stories are rendered in a book style with a clear tamil textsthat makes the reading experience a bliss. READING PREFERENCES Youcan change the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes. DayLight Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add and managebookmarks to visit the read pages again, also you can open the lastread page every time. The pages will appear in full screen mode,you can turn by swiping left & right. Please do rate us andleave your valuable comments. We will be glad to improve the appfrom your suggestions and comments.
Loading...