1.0 / August 18, 2015
(3.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Scandinavian Retro är en tidning om 1900-talets design ochinredning. Vi skriver om allt från sideboard i teak, lampor och50-talsserviser som Mon Amie och Picknick till färgsprakande70-talstyger, mode, leksaker och 60-talskeramik från Upsala-Ekeby.Tidningen innehåller också hemma hos-reportage från hus ochlägenheter med retrostil och härliga bilder från förr.ScandinavianRetro is a magazine on Scandinavian mid-century design andinteriors. The magazine is in Swedish but since 2014 it has asummary in English included in every issue.Scandinavian Retro is amagazine about 1900s design and decor. We write about everythingfrom the sideboard in teak, lamps and 50-century tableware that MonAmie and picnic to the colorful 70s fabrics, fashion, toys and 60thcentury ceramics from Upsala-Ekeby. The magazine also contains herreportage from houses and apartments with a retro style andbeautiful images from the past.Scandinavian Retro is a magazine onthe Scandinavian mid-century design and interiors. The magazine isin English but since 2014 It has a summary in English included inevery issue.

App Information Scandinavian RETRO

 • App Name
  Scandinavian RETRO
 • Package Name
  se.aggressive.retro
 • Updated
  August 18, 2015
 • File Size
  659k
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Egmont Publishing AB
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Skeppsgatan 9 205 07 Malmö Sverige
 • Google Play Link

Egmont Publishing AB Show More...

Bamse 1.4 APK
Välkommen till Bamses värld! Här kan ni se på film hos Lille Skutt,lyssna på musik hos Bamse eller hälsa på hos Skalman och läsaböcker. Appen är gratis att ladda ned och ni kan prova allaaktiviteter utan kostnad. Ni kan enkelt köpa till filmer, böcker,musik och pyssel i appen. Innehållet som kan köpas finns iBamsebutiken som skyddas med en barnspärr och koden till ertGoogle-Konto, så att barn inte köper innehåll utan er tillåtelse.Nytt innehåll kommer att släppas löpande så uppdatera gärna appenkontinuerligt för att få ett större utbud av underhållning.Aktiviteter: • Tecknad film – de klassiska filmerna av RuneAndréasson • Böcker med text och tal • Lek med Bamse – välj enbakgrund och fyll den med figurer och saker • Pannkaksverkstad –laga pannkakor. Varje figur har sin unika fyllning • Musik –härliga Bamsesånger • Klippdockor – klä på och klä om Brumma,Vargen, Bamse och flera andra Bamse och hans vänner välkomnar ertill en värld av underhållning och roligheter! Appen kräverWiFi-anslutning när den laddas ned. När innehållet är nedladdat kandet användas utan internetförbindelse. Om Ni har problem med attladda ned/spela upp film eller annat köpt innehåll frånapplikationen, kan ni klicka på honungsburken med pilen överst påskärmen och starta nedladdningsprocessen därifrån. Om ni användersamma Google-konto behöver ni inte betala igen för redan köptinnehåll. På samma sätt kan ni ladda ned appen på fleraAndroid-enheter och ni kan ta bort och installera om Bamse-appen.Det kostar inget extra. Om ni laddar ned appen på en ny enhet måsteallt köpt innehåll laddas ned igen – utan kostnad. Har du feedback?Hjälp oss gärna att skapa en ännu bättre Bamse-app. Skriv till osspå [email protected] om oss: Egmont är en ledande mediegruppi Norden. Vår medievärld innehåller tidningar, böcker, filmer,biografer, interaktiva spel och tv. Egmont publicerar media i över30 länder, har 6 400 anställda och genererar intäkter som uppgårtill 1,4 miljarder euro. Egmont omfattar Skandinaviens störstafilmbolag, Norges största tidningsutgivare, bokutgivare ochkommersiella tv-sändningar och även de största utgivarna avbarnmedia i Skandinavien, Tyskland, Polen och Ryssland. EgmontPublishing Digital producerar och ger ut underhållning ochläsupplevelser för barn och unga i 30 länder. Produkter, universumoch koncept är uppbyggda kring populära varumärken som Kalle Anka,Nalle Puh, Hello Kitty, Disneys Prinsessor, Wendy, My Little Pony,Littlest Pet Shop och många fler. För mer information besök oss påwww.egmont.com, www.facebook.com/Barnappar ellerwww.egmontapps.comWelcome to Bamse's World!Here you can watchmovies at Lille Skutt, listening to music at Bamse or health of thescariest and read books.The app is free to download and you can tryall the activities at no cost. You can easily buy into movies,books, music and crafts in the app. The content that can bepurchased, see Bamse store secured with a child safety lock and thecode to your Google Account, so that children do not purchasecontent without your permission.New content will be releasedregularly so please update the app continuously in order to get awider choice of entertainment.Activities:• Cartoons - the classicfilms of Rune Andréasson• Books with text and speech• Play withBamse - choose a background and fill it with characters and stuff•Pannkaksverkstad - pancakes. Each character has its unique filling•Music - lovely Bamse Songs• Cut Dolls - putting on and on Growling,wolf, Bamse and several otherBamse and his friends welcome you tothe world of entertainment and fun!The app requires a WiFiconnection when downloading. Once the content is downloaded, it canbe used without internet connection.If you have problems todownload / play videos or other purchased content from theapplication, you can click on the honey jar with the arrow on thetop of the screen and start the download process from there. If youuse the same Google account you need not pay again for the alreadypurchased content. Similarly, you can download the app on multipleAndroid devices and you can remove and reinstall the Teddy app. Itcosts nothing extra. If you download the app on a new device, allpurchased content downloaded again - no charge.Do you havefeedback? Please help us make this a better Bamse app. Write to usat [email protected] about us:Egmont is a leading mediagroup in the Nordic region. Our media world includes magazines,books, movies, movie theaters, interactive games and televisions.Egmont publishes media in more than 30 countries, has 6,400employees and generates revenues amounting to EUR 1.4 billion.Egmont covers Scandinavia's largest film companies, Norway'slargest newspaper publishers, book publishers, and commercial TVbroadcasts and even the largest publishers of children's media inScandinavia, Germany, Poland and Russia.Egmont Publishing Digitalproduces and publishes entertainment and reading experiences forchildren and young people in 30 countries. Products, the universeand concepts are built around popular brands such as Donald Duck,Winnie the Pooh, Hello Kitty, Disney Princesses, Wendy, My LittlePony, Littlest Pet Shop and many more.For more information visit usat www.egmont.com, www.facebook.com / Barnappar orwww.egmontapps.com
Bamse för de yngsta 1.0 APK
I Bamse för de yngsta hittar du serier specialskrivna för små barn.Bilderna är färgstarka, stora och lätta att förstå. Tidningenpassar Bamse-älskare i åldern 1 till 4 år!In Bamse for the youngestyou can find series specially written for young children. Thepictures are colorful, large and easy to understand. The magazinefits Bamse-lovers aged 1 to 4 years!
Classic Motor 1.1 APK
Classic Motor är tidningen för dig som älskar veteranbilar ochoriginalfordon - bilar, motorcyklar, mopeder och nostalgi! ClassicMotor är Nordens största veteranbilstidning och den äldsta ochbredaste tidningen i veteranbilshobbyn. Varje nummer är fyllt medspännande reportage om intressanta fordon, dess ägare och historia.Du får också praktiska tips och massor med annonser om fordon ochtillbehör.Utkommer med 14 nr per år.Classic Motor Show is themagazine for lovers of vintage and original vehicles - cars,motorcycles, mopeds and nostalgia! Classic Motor Show is thelargest classic car magazine and the oldest and largest magazine inthe classic car hobby. Each issue is filled with exciting storiesabout interesting vehicle, its owner and history. You also getpractical tips and lots of ads on vehicles and tillbehör.Utkommerwith 14 issues per year.
Pro Hockey 1.0 APK
Pro Hockey är den internationella Hockeyns magasin no 1. Pro Hockeybevakar ingående spelarna, lagen, matcherna, resultaten och allviktig information läsaren vill ha. I Pro Hockey får du också läsaingående om superstjärnorna på och utanför isen och händelsernaruntomkring en av världens tuffaste sporter.Älskar du hockey ochframför allt NHL? Då är detta tidningen för dig. Pro Hockey ärmagasinet som lyftar fram superstjärnorna, lagen och resultateninom den internationella hockeyvärlden. Missa den inte!Pro Hockeyis the international hockey magazine No. 1. Pro Hockey monitorsdepth players, teams, matches, results and all importantinformation the reader wants. In Pro Hockey, you also read theconclusion of the superstars on and off the ice and the eventssurrounding one of the world's toughest sports.Do you love hockeyand especially the NHL? Then this is the magazine for you. ProHockey is the magazine that lifts up the superstars, the law andthe results of the international hockey world. Do not miss it!
Hemmets Journal 1.1 APK
Hemmets Journal är Sveriges ledande veckotidning som varje veckager dig mycket att läsa. I våra reportage möter du spännandemänniskor, både kända och okända. Du får rolig, gripandeengagerande läsning som berör. Spännande artiklar om hälsa ochmedicinska nyheter. Hemmets Journal har Sveriges bästa kryss! Varjevecka får du minst 16 sidor där de allra skickligastekonstruktörerna bjuder på en härlig blandning från lätt tillriktigt svårt. VÅR BÄSTA MAT heter vår matbilaga som är enguldgruva för dig som gillar mat. Du får också massor av tips fördig själv och ditt hem på tidningens sidor för mode, skönhet,inredning och trädgård.The home's Journal is the leading weeklynewspaper every week gives you a lot to read. In our story you willmeet interesting people, both known and unknown. You get funny,touching engaging reading that concern. Exciting articles on healthand medical news. The home's Journal has Sweden's best mark! Eachweek you will receive a minimum of 16 pages where the most skilleddesigners offer a wonderful mix from easy to really difficult. OURBEST FOOD called our matbilaga which is a treasure trove for anyonewho loves food. You also get lots of tips for you and your home onthe magazine pages of fashion, beauty, interior design andgardening.
Pets 1.0 APK
Pets är fylld av nyttig, rolig och spännande läsning om alla vårapopulära husdjur. Läsarna medverkar själva med frågor, tips ochberättelser. Dessutom finns det i varje nummer söta posterbilder,spännande utlottningar, produktnyheter och roliga tester! Pets ärden enda husdjurstidningen i Sverige som vänder sig direkt tillunga läsare.Pets is full of useful, fun and exciting reading aboutall of our popular pets. Readers involved themselves withquestions, tips and stories. Moreover, there is in every issue ofcute items, pictures, exciting raffles, product news and fun tests!Pets is the only pet magazine in Sweden aimed directly at youngreaders.
Husvagn & Camping 1.1 APK
Husvagn och Camping är tidningen för campingfantasten som älskardet mobila livet och för dig som drömmer om att äga en husvagneller husbil. Husvagn och Camping grundades redan år 1976 och äridag Sveriges mest lästa tidskrift om husvagnar och husbilar!Tidningen kommer ut med 13 utgåvor per år varav en utgåva är denmycket uppskattade Campingkatalogen.Caravan and Camping is themagazine for camping enthusiast who loves the mobile life and forthose who dream of owning a caravan or motorhome. Caravan andCamping was founded in 1976 and is Sweden's most widely readjournal of caravans and motorhomes! The magazine is published 13times per year, of which an edition is much appreciated CampingDirectory.
V75-Guiden 1.1 APK
V75 Guiden är Sveriges största och enda renodlade tidning om V75.Utkommer varje vecka. Fylld med travsport och vinnartips ökar dendina chanser att vinna storkovan. Alltid massor av statistik, odds,kommentarer, reportage och slutsatser. Helt enkelt allt man behöverveta mer om hästarna, kuskarna och banorna!V75 Wizard is thelargest and only dedicated magazine on the V75. Published everyweek. Filled with harness racing and winning tip increases yourchances of winning big bucks. Always lots of stats, odds, comments,reports and conclusions. Simply everything you need to know moreabout the horses, coachmen and the trails!
Loading...