1.6.1 / January 22, 2018
(4.2/5) (738)
Loading...

Description

Offline sedma card game with 2, 3 or 4 players at the table.Thegame offers:Three difficullty levels for virtual players:The optionto use poker cards instead of the classic Hungarian Tale cards;Ganeand anmation speed customiszation4 players games in tournamentmodeThe possibility to view in a list the currently played cardsand your own gained cardsYou can set a different player name forall players and a different dificulty level for virtual players.Ifyou purchase the premium version you will get a no ads game andlandscape mode.

App Information Sedma

 • App Name
  Sedma
 • Package Name
  ro.pontes.nelucampean.septica
 • Updated
  January 22, 2018
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.6.1
 • Developer
  Nelu Cîmpean
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  Strada Sanatoriului, nr. 5, Cluj-Napoca, Județul Cluj, România
 • Google Play Link

Sedma Version History

Select Sedma Version :
 • 1.6.1 (20) - Latest Version
 • Sedma 1.6.1 APK File

  Publish Date: 2019 /3/10
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 13.6 MB
  Tested on: Android 8.1 (Oreo, API: 27)
  File Sha1: 5a4d0b2ea3149b2ecd1abf4124b44d4bc07090f5
  APK Signature: 4f615116efbb580ec4bdf0683550d0fd6b1a88b4

Nelu Cîmpean Show More...

Sedma 1.6.1 APK
Nelu Cîmpean
Offline sedma card game with 2, 3 or 4 players at the table.Thegame offers:Three difficullty levels for virtual players:The optionto use poker cards instead of the classic Hungarian Tale cards;Ganeand anmation speed customiszation4 players games in tournamentmodeThe possibility to view in a list the currently played cardsand your own gained cardsYou can set a different player name forall players and a different dificulty level for virtual players.Ifyou purchase the premium version you will get a no ads game andlandscape mode.
Uno 1.0.7 APK
Nelu Cîmpean
Have fun with Crazy Eights, Uno, Macao and so on in the excitingworld of Uno Games!Uno games gives you the possibility to add yourown rules to the predefined game and even to create your own customgame with an easy to use rule editor.You will be able to test yourskills against 2, 3 or 4 virtual opponents.You can choose from alist of 6 virtual opponents of various skills.The games are playedin tournaments of various lengths against opponents of 3 difficultyranks. At any time you can start a new tournament and play yourfavorite game like Crazy eights for example and you can resumeother started tournaments of games like Uno or Customgames.Detailed statistics are available for each player.Users withvisual impairment can play Crazy Eights, Uno or Macao, this game isaccessible with screen reading software like talkback,Have funplaying Uno Games!
Biblioteca Pontes 1.4.1 APK
Nelu Cîmpean
Biblioteca Pontes este o bibliotecă electronică destinatăpersoanelor cu deficiență de vedere. Materialele disponibile sunt,în cea mai mare măsură, contribuții ale utilizatorilorbibliotecii.Utilizatorii pot descărca cărți în format electronicdin diverse domenii (literatură, cursuri, manuale școlare, diversepublicații, etc.Aplicația oferă accesul la bibliotecă pentruutilizatorii înregistrați și permite:• Vizualizarea conținutuluibibliotecii• Căutarea după cuvinte cheie• Accesul la diferiteliste: Ultimele cărți adăugate Ultimele cărți modificate Ultimiiautori adăugați Cele mai descărcate cărți Cei mai descărcațiautori• Accesul la istoricul propriilor activități (cărțidescărcate, autori preferați, căutări)• Posibilitatea modificăriiparolei și a informațiilor personale asociate contului.•Managementul fișierelor descărcatePersoanele cu deficiență devedere pot obține un cont contactând organizația Pontes la adresasecretariat@pontes.ro și făcând dovada faptului că fac parte dinaceastă categorie.Pontes Library is an electronic library topersons with visual impairments.The materials available are mostly,contributions of library users.Users can download electronic booksfrom various fields (literature, lectures, textbooks, variouspublications, etc.The application provides access to the libraryand allows registered users:• View the contents of the library•Search by keyword• Access to differentlists:            Latestbooks addedLatest books changedLast authors addMost DownloadedBooksMost authors download• Access to the history of theiractivities (downloaded books, authors prefer searches)• Possibilityto change the password and personal information associated with theaccount.• Management of downloaded filesPeople with visualimpairments can be obtained by contacting the organization Pontesaccount at secretariat@pontes.ro and proving that fall into thiscategory.
Spanzuratoarea 2.2 APK
Nelu Cîmpean
Spânzurătoarea este unul din cele mai fascinante jocuri de cuvinteale copilărieiÎmbogățiți-vă vocabularul încercând să găsiți cât maimulte din cele aproximativ 40 000 de cuvinte extrase dinDicționarul Explicativ al Limbii Române!Ideal pentru îmbogățireaculturii generale într-un mod distractiv!Jocul Spânzurătoareaconține:- Mai multe categorii de cuvinte (cuvinte din DEX, dingeografie, mitologie, etc.)- Trei indicii care pot fi ceruteoricând (la începutul, la mijlocul și la sfârșitul caracterelornecunoscute din cuvânt;- O listă cu istoricul cuvintelor jucate;-Posibilitatea de a încerca din nou cuvintele care nu au fostgăsite;- Posibilitatea de a căuta cuvintele jucate pe internet;-Posibilitatea de a seta lungimea minimă și maximă a cuvintelor;-Posibilitatea de a seta caracterul ce apare n locul literelornecunoscuteAceastâ variantă a jocului Spânzurătoarea include douămodalități separate de joc (cu tastatura telefonului sau culiterele aranjate alfabetic).Modalitatea care utilizează tastaturastandard a telefonului îl face ideal pentru exersarea scrierii petelefon.Jocul este accesibilizat pentru persoanele cu deficiență devedere.Hangman is one of the most fascinating childhood punsEnrichyour vocabulary trying to find as many of the approximately 40 000words extracted from the Explanatory Dictionary of the RomanianLanguage!Ideal for enriching general culture in a fun way!Hangmangame contains:- Several categories of words (words from thedictionary, geography, mythology, etc.)- Three indices can berequested at any time (beginning, middle and end of unknowncharacters in the word;- An outline of the history of wordsplayed;- Possibility to try new words that have not been found;-Ability to search words played on the Internet;- Ability to setminimum and maximum length of words;- Ability to set the characterappears in place of unknown lettersThis version of Hangman gameincludes two separate game modes (with the phone keypad or with theletters arranged alphabetically).The way that uses standard phonekeypad makes it ideal for practicing writing phone.The game is madeaccessible for people with visual impairments.
ro.pontes.nelucampean.fonoteca 1.3.2 APK
Nelu Cîmpean
Acest program poate fi utilizat doar de către persoanele cudeficiență de vedere! Fonoteca Pontes conține o colecție de piesede teatru din anii *50 până astăzi, destinată persoanelor cudeficiență de vedere. Aplicația permite utilizarea serviciuluionline oferit de Asociația Pontes. Utilizatorii pot asculta onlineşi pot descărca piese de teatru şi alte materiale audio (momentevesele, dramatizări pentru copii. etc, înregistrate şi prelucrateîn marea lor majoritate de către Constantin Cristache.) Aplicațiaipermite: • Vizualizarea conținutului fonotecii • Căutarea • Accesulla diferite liste: - Ultimele piese adăugate - Ultimii autoriadăugați - Cele mai ascultate/descărcate piese - Cei maiascultaţi/descărcați autori • Accesul la istoricul propriiloractivități (ascultări, căutări, descărcări) • Posibilitateamodificării parolei și a informațiilor personale asociate contului.• Managementul fișierelor descărcate Persoanele cu deficiență devedere pot obține un cont contactând organizația Pontes la adresasecretariat@pontes.ro și făcând dovada faptului că fac parte dinaceastă categorie. This program can only be used by visuallyimpaired people! Fontesca Pontes contains a collection of theaterpieces from * 50 until today, intended for visually impairedpeople. The application allows the online service provided by thePontes Association. Users can listen online and download theatersand other audio materials (joyful moments, dramatizations forchildren etc., recorded and processed in their majority byConstantin Cristache.) Apps allow: • View the content of thesoundtrack • Search • Access to different lists: - The latest songsadded - The last authors add - Most listened / downloaded tracks -Most listened / downloaded authors • Access to the history of yourown activities (listening, searching, downloading) • The ability tochange your password and personal information associated with youraccount. • Manage downloaded files Visually impaired people can getan account by contacting the Pontes organization atsecretariat@pontes.ro and proving that they belong to thiscategory.
Routines 1.0 APK
Nelu Cîmpean
Routines is a simple time managementapp.You can define custom reminders that can be activated atcertainhours of the day in order to make you remember things.Routines is designed for people that do repetitive tasks everydayand need a simple tool to buzz them at specific times oftheday.This app enables you to:* Define reminders that include- Short notification sounds- Vibration- Text to speech- Notifications on the user interface* Organize reminders into routines* Easily enable and disable routines and remindersExport and import routines in the phone's memory.Routines are working only if the routines service is enabledfromthe app, In this way you can easily control theirbehavior,
Spanzuratoarea 1.0 APK
Nelu Cîmpean
Unul din cele mai fascinante jocuri decuvinteale copilărieiÎmbogățiți-vă vocabularul încercând să găsiți cât mai multe dincelepeste 78 000 de cuvinte acceptate de Federația RomânădeScrabble.Ideal pentru îmbogățirea vocabularului într-un mod distractiv!Jocul Spânzurătoarea conține:- Toată lista oficială de cuvinte acceptate în jocul deScrabblepentru limba română;- Trei indicii care pot fi cerute oricând (la începutul, lamijloculși la sfârșitul caracterelor necunoscute din cuvânt;- O listă cu istoricul cuvintelor jucate;- Posibilitatea de a încerca din nou cuvintele care nu aufostgăsite;- Posibilitatea de a căuta cuvintele jucate într-undicționaronline;- Posibilitatea de a seta lungimea minimă și maximăacuvintelor;- Posibilitatea de a seta caracterul ce apare n loculliterelornecunoscute- Două teme vizuale distincte.Această variantă a jocului utilizează tastatura standardatelefonului ceea ce îl face ideal pentru exersarea scrieriipetelefon.Jocul este accesibilizat pentru persoanele cu deficiențădevedere.One of the mostexcitingword games of childhoodEnrich your vocabulary trying to find as many of the more than78000 words accepted by the Romanian Federation of Scrabble.Ideal for vocabulary in a fun way!Hangman game includes:- All official list of accepted words for ScrabblegameRomanian;- Three clues that may be required at any time (beginning,middleand end of the word unknown characters;- A list of words played history;- Possibility to try again the words that were not found;- Ability to search words in a dictionary played online;- Ability to set minimum and maximum length of words;- Ability to set the character that appears in place ofunknownletters- Two distinct visual themes.This version of the game uses standard phone keypad whichmakesit ideal for practicing writing your phone.The game is made accessible for people with visual impairments.
StopWatch 1.2 APK
Nelu Cîmpean
StopWatch is a simple timer app that allows you to setup an audioalert to be repeated at predefined intervals.The alert can berepeated within a certain time limit or continue until manuallystopped.StopWatch can be used in any activity in which you need asimple time marker: cooking, sports, studying, games in which youonly need to measure time in minutes, etc.This application iscompletely accessible for blind users with Talkback.
Loading...