2.5 / April 22, 2016
(4.5/5) (2)
Loading...

Description

Seksoa is het digitale magazine over SOA, HIVen seksuele gezondheid voor artsen, verpleegkundigen en andereberoepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de soa- of aidsbestrijding.Download de App en lees de nieuwste artikelen, nieuwsberichten enbekijk de evenementen van Soa Aids Nederland, het Aids Fonds enSTOP aids NOW!
Seksoa the digitalmagazine about STDs, HIV and sexual health for physicians, nursesand other professionals working in the STD or AIDS. Download theApp and read the latest articles, news and view events of STI AIDSNetherlands, the Aids Foundation and STOP AIDS NOW!

App Information Seksoa

 • App Name
  Seksoa
 • Package Name
  nl.indicia_interactiv.seksoa
 • Updated
  April 22, 2016
 • File Size
  3.9M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.5
 • Developer
  Performis BV
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

Performis BV Show More...

NIP 2.8 APK
Performis BV
De app van het NIP Nederlands Instituut van Psychologen houdt u opde hoogte van het belangrijkste nieuws en de achtergronden enontwikkelingen uit het vakgebied van de Nederlandse Psycholoog. DeNIP app biedt een volledig en actueel beeld van uw vakgebied opbasis van wetenschap, beroepsuitoefening, nieuws, informatie enpublicaties, promoties en congressen.De NIP app biedt de volgendefuncties:1. NieuwsHet NIP houdt u op de hoogte van al het nieuwsuit de sector.2. AgendaOverzicht van congressen, symposia,cursussen en andere events. U kunt filteren op locatie, u kunt zichdirect aanmelden en u kunt het evenement direct doorplaatsen naaruw persoonlijke agenda. Bekijk de ligging van het event door hetkaartje te openen.3. De PsycholoogAlle artikelen uit hettijdschrift de Psycholoog staan verzameld in een kennisbank in deapp en zijn eenvoudig doorzoekbaar op trefwoord. Een waardevollebron van kennis en informatie, als volgtgerubriceerd:WetenschapNieuwsForumInterview &AchtergrondEssayBoeken &MediaTuchtrechtColumnBijeenkomstInspiratieIn speIeder mens doet aanpsychologie4. FavorietenUw persoonlijke selectie van artikelenhandig op één plek opslaan. Lees het artikel gemakkelijk terug, ookop momenten dat u geen internetverbinding heeft.5. LinkedInHetsociale, zakelijke netwerk LinkedIn van het NIP is directgeïntegreerd in de app. 6. Vraag & AanbodBent u op zoek naar dejuiste professional die uw organisatie komt versterken? Is uwpraktijk beschikbaar ter overname? Of wilt u een cursus in de marktzetten? De NIP app brengt vraag en aanbod bij elkaar.The app NIPDutch Institute of Psychologists keep you informed of importantnews and background and developments in the field of Dutchpsychologist. The NIP app provides a complete and current pictureof your field-based science, profession, news, information andpublications, promotions and conferences.The NIP app offers thefollowing features:1. NewsNIP keep you informed of all the newsfrom the sector.2. AgendaOverview of conferences, symposia,seminars and other events. You can filter by location, you can signup instantly and you can event by placing it directly to yourpersonal calendar. Check the location of the event by opening theticket.3. PsychologistAll articles from the magazine Psychologistare collected in a knowledge base in the app and can be easilysearchable by keyword. A valuable source of knowledge andinformation, classified as follows:ScienceNewsForumInterview &BackgroundEssayBooks &MediaDisciplinaryColumnMeetingInspirationIn speEvery man does topsychology4. FavouritesSave your personal selection of items in oneconvenient place. Read the article back easily, even at times whenyou have no Internet connection.5. LinkedInThe social and businessnetwork LinkedIn NIP is integrated directly in the app.6. Supply& DemandAre you looking for the right professional who joinsyour organization? Is available to take your practice? Or would youput a course in the market? The NIP app brings supply and demandtogether.
Agro&Chemie, Agro&Chemistry 3.0.17 APK
Performis BV
(English below)Alle edities van Agro&Chemie enAgro&Chemistry overzichtelijk in één magazine-app. - Gratisinloggen- Gedownloade magazines online en offline lezen- Alleedities vanaf 2012 lezen in het archief- Een push-bericht ontvangenals een nieuwe editie online staatAll editions of Agro&Chemieand Agro&Chemistry clearly in one magazine-app.- Free log in-Read downloaded magazines online en offline- Read all editionssince 2012 in the archive- Get a push notification when a newedition is out(English below)All editions of Agro and ChemicalIndustry and Agro & Chemistry organized in one magazine app.-Free login- Downloaded magazines online and offline reading- readall editions from 2012 in the archives- A push notified when a newedition is onlineAll editions of Agro and Chemical Industry andAgro & Chemistry Clearly in one magazine app.- Free login- Readdownloaded magazines online and offline- Read all editions since2012 in the archive- Get a push notification When a new edition isout
Seksoa 2.5 APK
Performis BV
Seksoa is het digitale magazine over SOA, HIVen seksuele gezondheid voor artsen, verpleegkundigen en andereberoepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de soa- of aidsbestrijding.Download de App en lees de nieuwste artikelen, nieuwsberichten enbekijk de evenementen van Soa Aids Nederland, het Aids Fonds enSTOP aids NOW!Seksoa the digitalmagazine about STDs, HIV and sexual health for physicians, nursesand other professionals working in the STD or AIDS. Download theApp and read the latest articles, news and view events of STI AIDSNetherlands, the Aids Foundation and STOP AIDS NOW!
NVLF 3.0.12 APK
Performis BV
De NVLF heeft een compleet nieuwe app met 8 keer per jaar eennieuwe editie van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie,artikelen gesorteerd per onderwerp en een volledigtijdschriftenarchief.Nieuw:- Lees gedownloade tijdschriften ookoffline- Bewaar favoriete artikelen om later nog eens te lezen-Ontvang een bericht als een nieuwe editie online staat- Alleartikelen zijn overzichtelijk gesorteerd per onderwerp- Lees alleedities van de laatste jaren in het archief- Schaf losse artikelenen tijdschriften aan via de app store (gratis voor NVLF-leden enabonnees)The NVLF has a completely new app with 8 times a year anew edition of the Dutch Journal of Speech, articles sorted bysubject and an entire magazine archive.New:- Read downloadedmagazines offline- Save favorite items to read later- Get notifiedwhen a new edition is online- All items are conveniently sorted bysubject- Read all the editions of the last years in the archive-Purchase individual articles and magazines through the app store(NVLF free for members and subscribers)
Food & Nutrition 2.6 APK
Performis BV
Food & Nutrition legt de regie over decommunicatie rondom de sectorbrede agenda in handen van de sectorzelf. Hierbij wordt ondersteuning geboden aan de agendering vanbelangrijke thema’s in de sector op landelijk en regionaal niveaumet effectieve communicatie tussen alle stakeholders: ondernemers,managers, beleidsmakers, kenniswerkers, studenten enpolitici.Food&Nutrition betrekt met name de vele MKB-ondernemers in desector actief bij de sectorbrede agenda gericht op het versterkenvan innovatie en concurrentiekracht en de werknemer van de toekomst(scholieren, studenten) bij de kansen en mogelijkheden van desector.Food & Nutrition putscontrol over communications sector around the broad agenda in thehands of the industry itself. It will support the agenda of keyissues in the sector at national and regional levels with effectivecommunication between all stakeholders: entrepreneurs, managers,policy makers, knowledge workers, students and politicians.Food & Nutrition involves in particular the many SMEentrepreneurs active in the sector of the industry-wide agendaaimed at enhancing innovation and competitiveness, and the employeeof the future (pupils, students) at the opportunities in thesector.
Revalidatie Magazine 1.1.26 APK
Performis BV
Revalidatie Magazine is voortaan elk kwartaal te lezen ineenvernieuwde app met een compleet nieuwe lezerservaring. Blijf opdehoogte van de ontwikkelingen en kijk terug inhetmagazine-archief.Nieuw:- Alle artikelen zijnoverzichtelijkgesorteerd per onderwerp- Lees gedownloadetijdschriften ookoffline- Bewaar favoriete artikelen om later nogeens te lezen-Ontvang een bericht als een nieuwe editie onlinestaat- Lees alleedities van de laatste jaren in hetarchiefRehabilitation magazineis now read in every quarter a newapp with a whole new readerexperience. Keep up to date withdevelopments and look back in themagazine archive.New:- All itemsare conveniently sorted bysubject- Read downloaded magazinesoffline- Save favorite articlesto read later- Get notified when anew edition is online- Read allthe editions of the last years inthe archive
Loading...