2.0 / November 21, 2019
(4.0/5) (84)
Loading...

Description

Senaman Mengurangkan Lemak merupakan satu aplikasi yang membantuanda dalam mempelajari senaman yang mampu mengurangkan berat badananda.Senaman yang terdapat di dalam aplikasi ini mudah untukdipelajari dan dilakukan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira usiadalam membantu mengurangkan berat badan anda.Alamilah kehidupanyang aktif dan sihat selepas anda mempelajari semua teknik senamanasas yang mudah ini.Selamat mencuba semoga berjaya. ExerciseReduces Fat is an application that will help you in learning theexercises that can lose weight anda.Senaman contained in thisapplication is easy to learn and be done by anyone of any age tohelp lose weight anda.Alamilah an active and healthy life after youlearn all the basic exercises are easy techniques ini.Selamat trygood luck.

App Information Senaman

 • App Name
  Senaman
 • Package Name
  com.andromo.dev212145.app294978
 • Updated
  November 21, 2019
 • File Size
  4.9M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  wannybeautyapps
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

wannybeautyapps Show More...

Doa Selepas Solat Fardhu 2.0 APK
Aplikasi Doa Selepas Solat Fardhu di telefon mudah alih andamembantu dalam proses menghafal doa ringkas ini dengan lebihmudah.Gunakanlah aplikasi ini dalam pembacaan doa selepas solatanda dengan lebih yakin dan semoga kita dapat menghafal doa-doa inidengan lancar.Perbanyakkan doa dalam waktu solat semoga semua hajatkita termakbul. Applications Prayer After the mass prayer on yourmobile phone helps in the process of memorizing this simple prayerwith more mudah.Gunakanlah applications in benediction after prayeryou with more confidence and hopefully we can memorize theseprayers with the prayers prayer lancar.Perbanyakkan hope all ourwishes fulfilled.
Qunut 1.0 APK
Aplikasi doa Qunut untuk dihayati dan digunakan untuk menghafal doaqunut.Sesuai digunakan dimana sahaja anda berada dan mudah untukdigunakan oleh semua golongan usia.Terdapat juga koleksi bacaansurah pilihan dan doa qunut nazlah. Applications prayer favorgranted to internalized and used to memorize prayers qunut.Sesuaiused anywhere you are and easy to use by all the usia.Terdapat alsoreading a collection of verses and prayers qunut nazlah choice.
Surah Al Mulk dan As Sajadah 2.0 APK
Surah As-Sajdah adalah surah ke-32 dalam Al-Qur'an. Surah initerdiri atas 30 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah sertaditurunkan sesudah surah Al-Mu’minun. Dinamakan As-Sajdah berhubungpada surah ini terdapat ayat Sajdah (sujud), iaitu ayat yang kelimabelas.Terdapat pelbagai kelebihan dalam mengamalkan ayat ini dalamkehidupan seharian. Surah As-Sajdah is the 32nd sura of the Qur'an.This Surah consists of 30 verses and include the Meccan surah andsurah was revealed after Mu'minun. Named As-Sajdah in relation tothis sura verse of Sajdah (prostration), the fifth sentencebelas.Terdapat various advantages in adopting this sentence ineveryday life.
Surah al Kahfi 2.0 APK
Aplikasi 10 surah al-Kahfi bagi membantu dalam proses menghafalsurah ini dan dijadikan amalan dalam kehidupan. Disunnahkan membacasurah Al-Kahfi pada siang hari atau malam hari Jumaat sebagaimanapendapat Imam Syafi’i. Seorang muslim yang menghafal sepuluh atautiga ayat pertama dari surah Al-Kahfi akan terlindung dari fitnahDajjal, atau siapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dan sepuluhayat dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dalilnyaadalah hadits dari Abu Darda R.A dari Nabi berkata: “Barangsiapayang menghafal sepuluh ayat pertama dari surah Al- Kahfi terjagadari fitnah Dajjal.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi).Aplikasi ini mudah dan sesuai untuk semua peringkat usia. Selamatberamal. Applications 10 surah al-Kahf to assist in the process ofmemorizing these chapters and into practice in life. Disunnahkanread surah Al-Kahf during the day or night Friday as the opinion ofImam Shafi'i. A Muslim who has memorized the first ten or threeverses of Surah Al-Kahf will be protected from defamation Dajjal,or who read the last sentence of ten and ten verses of SurahAl-Kahf will be protected from libel Antichrist. The evidence isthe hadeeth of Abu Darda R.A of the Prophet said: "Whoevermemorized the first ten verses of Surah Al-Kahf rest of thepersecution of the Antichrist." (HR. Muslim, Abu Dawud, Nasai,Tirmidhi). The application is easy and suitable for all ages. Goodwork.
Surah Al Waqiah 2.0 APK
Surat al Waqiah Prophet Muhammad said, Whoever recites Surah alWaqiah at night would never encounter poverty. Prophet Muhammadsaid, Surah al Waqiah is the Surah (Chapter) of Wealth, so reciteit and teach it to your children.
Resepi Kek Coklat Moist 2.0 APK
Belajar cara pembuatan kek coklat moist di peranti mudahalihanda.Kini anda boleh membuat sendiri kek coklat yang sedap danlazat dengan aplikasi ini.Gunakan di mana sahaja anda berada tanpamengira peringkat usia semua boleh mencuba.Terdapat juga koleksivideo masakan. Learn how to produce moist chocolate cake inanda.Kini mobile device you can make your own delicious chocolatecake and tasty ini.Gunakan applications wherever you are regardlessof age can all mencuba.Terdapat also a collection of cookingvideos.
Akad Nikah 2.0 APK
Aplikasi akad nikah ini dibangunkan bagi membantu pasanganpengantin terutamanya pengantin lelaki untuk menghafal lafazpenting yang akan digunakan semasa majlis pernikahan mereka.Terdapat banyak tips dan info sebelum, semasa dan selepasperkahwinan untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap bakalpengantin yang ingin menjalankan majlis pernikahan mereka. Aplikasiini sesuai untuk semua peringkat golongan usia dan mudah digunakandimana sahaja anda berada. Terdapat juga video ceramah mengenaipernikahan dan anda harus mempunyai sambungan internet atau wifiyang stabil bagi membolehkan anda menonton ceramah ini. Selamatmelangkah ke alam perkahwinan dan tahniah di atas kejayaan anda.Marriage application was developed to help the couple, especiallythe groom to memorize important pronouncement that will be usedduring their wedding ceremony. There are many tips and informationbefore, during and after the wedding to be learned and practiced byevery brides who want to do their wedding. This application isappropriate for all levels of ages and easy to use wherever youare. There are also video talks about marriage and you must have aninternet connection or wifi stability to let you watch this talk.Safe stepping into marriage and congratulations on your success.
Senaman 2.0 APK
Senaman Mengurangkan Lemak merupakan satu aplikasi yang membantuanda dalam mempelajari senaman yang mampu mengurangkan berat badananda.Senaman yang terdapat di dalam aplikasi ini mudah untukdipelajari dan dilakukan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira usiadalam membantu mengurangkan berat badan anda.Alamilah kehidupanyang aktif dan sihat selepas anda mempelajari semua teknik senamanasas yang mudah ini.Selamat mencuba semoga berjaya. ExerciseReduces Fat is an application that will help you in learning theexercises that can lose weight anda.Senaman contained in thisapplication is easy to learn and be done by anyone of any age tohelp lose weight anda.Alamilah an active and healthy life after youlearn all the basic exercises are easy techniques ini.Selamat trygood luck.
Loading...