1.0 / December 18, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Sevgi – bu sevilish emas Sevmoq – bu osmonga uchmoq demakdir Hargalqayta yerga qulamoq uchun Sevgi – bu urishdan tongan yurakdirSevish– bu afyundir, sevilish – afsun Sevgi – juda oddiytushuncha. Ammo,odamlar, nimagadir, uni doim murakkablashtiribko’rsatishga, undanmuammo yasashga harakat qiladilar. Bilasizmi,nimaga sevgi atrofidabuncha ko’p tashvish mujassam? Chunkimuhabbat – eng shartsizbo’lishi kerak bo’lgan tuyg’u, lekin bizunga doim shart yuklaymiz.Aslida sevgi shoirlar uni ta’riflagandekazobli, zolim, hijronli,olovli, otashin va yana qandaydir og’riqliemas. Odamlar bu tuyg’ubilan taqdirlanishganda uni tobelikmunosabatiga aylantirishgaurinib, undan o’zlari anduh yasaboladilar. Sevgi – ikki qalbmuomalaga kirishgan holat. Qalbingizuncha-munchaga o’z sarhadlariniboshqa qalbga ochib bermaydi. Ammou o’z hamrohini topib, ungaochilsa – unda tamoman hech bircheklanish va himoyasiz ochiladi.Chindan sevgan odam mutlaqo ojizbo’lib qolishi ana shundan – o’ziniqo’rqmasdan boshqa qalb egasigaishonib topshiradi. Sevgi – aqlninghukmidan tashqari tuyg’u. Aqlqiziqish, ishtiyoq, masrurlik kabihissiyotlarni uyg’otishi mumkin– biroq uning ishq ustidanhokimiyati yo’q. Sevgi aqlni yengib,odamni uning izmidan olibchiqib ketishga qodir bo’lgan kuch.Shuning uchun ham aql ungaqarshi astoydil kurashadi. Biz ana shutalvasaga tushib qolganaqlning gapiga kirib, o’z sevgimizni azobgato’ldirib tashlaymiz. Ubizni rashk qilishga, javob sevgi talabqilishga, arazlashga vaboshqa achinarli xatti-harakatlargaundaydi. Sevgining ko’zi hamko’r emas. Sevgi boshqa odamning xatova kamchiliklarini hammadanham yaqqol ko’rib, anglab turadi. Ammou boshqa odamning qalbinisevadi – uning aqliga tegishli bo’lgannuqsonlarga esa e’tiborbermaydi. Chunki sevgi inson qadri uningxatolardan holi qalbidamujassam ekanini biladi. Agar siz sevganodamingiz kamchiliklariniko’ra bilmayotgan bo’lsangiz – demak, sizsevmaysiz. Siz boshqaodamni ilohiylashtirasiz, xolos. Bu esa sofholdagi tobelikmunosabati. Agar sevgilingizni iloh darajasigako’tarib qo’ysangiz –siz endi unga tobesiz degani emasmi? Har kimumrida bir bora bo’lsaham kimnidir sevadi. Buni u tan oladimi,anglab yetadimi yo’qmi –har holda sevgi har kimga beriladi.Ishqimiz tushgan odam bilanbirga bo’lishga intilish – tabiiyholat. U bilan yonma-yon ko’ngilxotirjamligiga erishamiz. Ammo hardoim ham bu maqsadga to’g’riyo’ldan bormaymiz. Sevgini tobelikmunosabatiga aylantirishgaintilishimiz biz va sevgan odamimizgajabr yetkazishi mumkin. Boshqaodamni sizni sevishga majburlayolmaysiz. Majburlash yo’li bilannafratga erishishingiz mumkin,xolos. Buni, anglashimcha, hammabiladi. Siz sevgan odamingizgaunga erkinlik beribgina erishishingizmumkin Keywords: uzbekuzbekistan uzbekcha o'zbekiston o'zbeko'zbekcha kitoblar dasturlarsevgi sevish ishq dastur romanticromantika hokoya sevgi haqidasherlar uz узбекистан узбекча узбеккитоблар дастур дастурлар севгисевги шерлари севги хакида шерларсевги хикоялари Sevgi - busevilish emas Sevmoq - bu osmonga uchmoqdemakdir Har gal qaytayerga qulamoq uchun Sevgi - bu urishdantongan yurakdir Sevish - buafyundir, sevilish - afsun Sevgi - judaoddiy tushuncha. Ammo,odamlar, nimagadir, uni doimmurakkablashtirib ko’rsatishga, undanmuammo yasashga harakatqiladilar. Bilasizmi, nimaga sevgi atrofidabuncha ko’p tashvishmujassam? Chunki muhabbat - eng shartsizbo’lishi kerak bo’lgantuyg’u, lekin biz unga doim shart yuklaymiz.Aslida sevgi shoirlaruni ta’riflagandek azobli, zolim, hijronli,olovli, otashin va yanaqandaydir og’riqli emas. Odamlar bu tuyg’ubilan taqdirlanishgandauni tobelik munosabatiga aylantirishgaurinib, undan o’zlari anduhyasab oladilar. Sevgi - ikki qalbmuomalaga kirishgan holat.Qalbingiz uncha-munchaga o’zsarhadlarini boshqa qalbga ochibbermaydi. Ammo u o’z hamrohinitopib, unga ochilsa - unda tamomanhech bir cheklanish va himoyasizochiladi. Chindan sevgan odammutlaqo ojiz bo’lib qolishi anashundan - o’zini qo’rqmasdan boshqaqalb egasiga ishonibtopshiradi. Sevgi - aqlning hukmidan tashqarituyg’u. Aql qiziqish,ishtiyoq, masrurlik kabi hissiyotlarniuyg’otishi mumkin - biroquning ishq ustidan hokimiyati yo’q. Sevgiaqlni yengib, odamniuning izmidan olib chiqib ketishga qodirbo’lgan kuch. Shuninguchun ham aql unga qarshi astoydil kurashadi.Biz ana shu talvasagatushib qolgan aqlning gapiga kirib, o’zsevgimizni azobga to’ldiribtashlaymiz. U bizni rashk qilishga,javob sevgi talab qilishga,arazlashga va boshqa achinarlixatti-harakatlarga undaydi.Sevgining ko’zi ham ko’r emas. Sevgiboshqa odamning xato vakamchiliklarini hammadan ham yaqqol ko’rib,anglab turadi. Ammo uboshqa odamning qalbini sevadi - uning aqligategishli bo’lgannuqsonlarga esa e’tibor bermaydi. Chunki sevgiinson qadri uningxatolardan holi qalbida mujassam ekanini biladi.Agar siz sevganodamingiz kamchiliklarini ko’ra bilmayotganbo’lsangiz - demak, sizsevmaysiz. Siz boshqa odamniilohiylashtirasiz, xolos. Bu esa sofholdagi tobelik munosabati.Agar sevgilingizni iloh darajasigako’tarib qo’ysangiz - siz endiunga tobesiz degani emasmi? Har kimumrida bir bora bo’lsa hamkimnidir sevadi. Buni u tan oladimi,anglab yetadimi yo’qmi - harholda sevgi har kimga beriladi.Ishqimiz tushgan odam bilan birgabo’lishga intilish - tabiiyholat. U bilan yonma-yon ko’ngilxotirjamligiga erishamiz. Ammo hardoim ham bu maqsadga to’g’riyo’ldan bormaymiz. Sevgini tobelikmunosabatiga aylantirishgaintilishimiz biz va sevgan odamimizgajabr yetkazishi mumkin. Boshqaodamni sizni sevishga majburlayolmaysiz. Majburlash yo’li bilannafratga erishishingiz mumkin,xolos. Buni, anglashimcha, hammabiladi. Siz sevgan odamingizgaunga erkinlik beribgina erishishingizmumkin Keywords: uzbekuzbekistan uzbekcha o'zbekiston o'zbeko'zbekcha kitoblar dasturlarsevgi sevish uh uz dastur

App Information Sevgi hikoyalari - Romantic hikoyalar

 • App Name
  Sevgi hikoyalari - Romantic hikoyalar
 • Package Name
  tj.yoqubjon.romantic_hikoyalar
 • Updated
  December 18, 2018
 • File Size
  5.8M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Info-apps
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Info-apps Show More...

Sevgi haqida she'rlar 9.0 APK
Info-apps
Sevgi haqida she'rlar - Севги ҳақида шеърлар Topchi kimni sevaman,,S’’enga aytaymi kimni sevaman? ,,E’’tsam yuzinga oshor aytaman.,,N’’ihoyat o’qigan bosh harflarni ,,I’’zlab topchi kimni sevaman?Теги: узбек узбекча Узбекистан дастур хикоя китоб китобларпрограмма hikoya hikoyalar dastur dasturlar o'zbek o'zbekchadasturlar Uzbek apps Uzbek kitob kitoblar sevgi sherlar севгиҳақида шерлар муҳаббат love poems uzbek любовь Sevgi haqidashe'rlar - Sevgi ҳақида шеърлар Topchi kimni sevaman ,, S''engaaytaymi kimni sevaman? ,, E''tsam yuzinga oshor aytaman. ,,N''ihoyat o'qigan bosh harflarni ,, I''zlab topchi kimni sevaman?Tags: uzbek uzbekcha Uzbekistan dastur hikoya whale cytoplasmprogram hikoya hikoyalar dastur dasturlar o'zbek o'zbekchadasturlar Uzbek apps Uzbek kitob kitoblar sevgi sherlar sevgiҳақида шерлар muyabbat love poems uzbek love
Ибратли ҳикоялар 4.0 APK
Info-apps
Ибратли ҳикоялар Ibratli hikoyalar Теги: узбек узбекча Узбекистандастур хикоя китоб китоблар программа hikoya hikoyalar dasturdasturlar o'zbek o'zbekcha dasturlar Uzbek apps Uzbek kitobkitoblar Ibratli ҳikoyalar Ibratli hikoyalar Tags: Uzbek uzbekchaUzbekistan Dastur Hiko Kitob kitoblar program hikoya hikoyalardastur dasturlar o'zbek o'zbekcha dasturlar Uzbek apps Uzbek kitobkitoblar
O'zbekcha gulbazm 3.0 APK
Info-apps
Har bir yurtning o'ziga yarasha urf-odati bor. Ushbu dasturgulbazmlardan iborat. Gulni yerga tashladim, Gul bazmini boshladim!Теги: узбекча, узбек Узбекистан китоб китоблар гулбазм гул базмиO'zbekcha gulbazm o'zbek uzbek uzbekcha uzbekistan O'zbekistonkitob kitoblar sherlar sher sevgi ibratli hikoyalar afandi Har biryurtning o'ziga yarasha urf-odati bor. Ushbu dastur gulbazmlardaniborat. Gulni yerga tashladim, Gul bazmini boshladim! Tags:uzbekcha, Uzbek Uzbekistan Kitob kitoblar gulbazm hum BazmeeO'zbekcha gulbazm o'zbek uzbek uzbekcha uzbekistan O'zbekistonkitob kitoblar sherlar sher sevgi ibratli hikoyalar afandi
Одоби рӯзи Ҷумъа 2.0 APK
Info-apps
Асалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу бародарон вахонандагонӣ гироми аммо баъд….Дар ин китобе ки ҳоло шумо дар дастдоред мо то онҷое ки тавонистем дар 1) Дар одоби рӯзи ҷумъа, 2) Шашкалимаи динӣ, 3) Ҳадисҳо аз Китоби Саҳеҳи Бухорӣ дар васфи рӯзиҷумъа, 4) Порчае аз салавотҳо ки дар рӯзи ҷумъа хонда мешавандмаълумоте пешкаши шумо хонандагони гироми гардондем. Дар рӯзи ҷумъабояд ҳар як бандаи мусалмон ғусл намояд, либосҳои тозаи худро батан намояд, дар тани худ атр занад, дандонҳои худро мисвок намоядагар мисвок набошад метавонад аз шоткаи дандоншуи ( зубной шотка )истифода барад, нохунҳои худро бояд гирад, кушиш кунад, ки каме ҳамбошад садақа кунад бо дасти рост, бисёртар салавот дуо ва зикрнамояд, амалҳои хайрро бисёр анҷом диҳад, мардҳо бояд дар масҷиднамози ҷумъа бихонанд ва ба хутбае ки имом мехонад гӯш диҳанд ва бахомуши риоя кунанд зеро агар дар вақти хондани хутба касе бо рафиқё дигар кас гап занад новобаста аз ният фоидаи намози ҷумъаашро аздаст медиҳад ин ривоят дар китоби Саҳеҳи Бухори омадааст, сураиКаҳфро бояд баъди намози ҷумъа бихонад ва боз дигар амалҳои солеҳроанҷом диҳад. Умедворем ки шумо баъди мутолиъаи ин китоб яъне баъдихондани китоб дар ҳаққи он инсонҳое, ки дар сохтани ин китоб заҳматкашиданд дуои хайреро аз даргоҳи Худованди Карим ( Ҷалла Ҷалолуҳу )фаромӯш намекунед.Asal alaikum wa wa raҳmatulloҳi barakotuҳubarodaron wa honandagonӣ Gere ammo ... bad.Gift yn Kitob ki ҳolonoise- gift give dored mo then onҷoe ki tavonistem gift 1) Giftodobi rӯzi ҷuma, 2) Sas Kaliman dinӣ, 3) Ҳadisҳo al Kitob SaҳeҳiBuhorӣ gift Vasfi rӯzi ҷuma, 4) Porchae al salavotҳo ki gift rӯziҷuma GMT meshavand malumote peshkashi noise- honandagoni Geregardondem. Gift rӯzi ҷuma boyad ҳar yak bandhan musalmon ғuslnamoyad, libosҳoi TOZAN Khudri ba tan namoyad, gift Tani thin AttrXanadu, dandonҳoi Khudri misvok namoyad agar misvok naboshadmetavonad al shotkai dandonshui (dental Schottky) istifoda Barad,nohunҳoi Khudri boyad girad, kushish KUNADI, ki kama ҳam boshadsadaқa KUNADI bo Dusty growth bisortar salavot duo wa dhikrnamoyad, amalҳoi hayrro bisor anҷom diҳad, mardҳo boyad gift masҷidnamozi ҷuma bihonand wa ba hutbae ki Imam mehonad gӯsh diҳand wa bahomushi rioya kunand zero agar gift vaқti hondani khutbah Kase borafiқ e Digard to Al GAP Xanadu novobasta al Niyat foidai namoziҷumaashro az give mediҳad Institute Rivo gift whaler Saҳeҳiomadaast Bukhari, sura Kaҳfro boyad badi namozi ҷuma bihonad wa BozDigard amalҳoi soleҳro anҷom diҳad. Umedvorem ki badi noise-mutoliai Institute Kitob yane badi hondani Kitob gift ҳaққi heinsonҳoe, ki gift sohtani Institute Kitob zaҳmat kashidand duoiHairer al dargoҳi Hudovandi Karim (Ҷalla Ҷaloluҳu) faromӯshnamekuned.
Афанди ва ӯзбекча латифалар 4.0 APK
Info-apps
Ушбу дастурда мингдан кӯп афанди латифалари ва ӯзбекча латифалармавҷуд Теги: узбек узбекча Узбекистан дастур хикоя китоб китобларпрограмма hikoya hikoyalar dastur dasturlar o'zbek o'zbekchadasturlar Uzbek apps Uzbek kitob kitoblar afandi latifa latifalarафанди латифалар латифа Ushba dasturda mingdan kӯp Afandilatifalari wa ӯzbekcha latifalar mavҷud Tags: Uzbek uzbekchaUzbekistan Dastur Hiko Kitob kitoblar program hikoya hikoyalardastur dasturlar o'zbek o'zbekcha dasturlar Uzbek apps Uzbek kitobkitoblar afandi latifa latifalar Afandi latifalar Latifah
Китоби дуоҳо (қисми 1) 4.0 APK
Info-apps
Китоби дуоҳо (қисми 1) Дар ин барнома дуоҳо бо забони тоҷикӣ овардашудааст Мураттиб Иброҳими Наққош Муҳаррир Устоди Донишкадаиомузгории шаҳри Панчакент Олимчон Саидов Теги: китоб дуо дуоҳодуохо китобхо точик точики тоҷик тоҷикӣ барнома барномаи точикибарномахои точики тоҷик тоҷикӣ точикистон китоб китобҳои тоҷикӣбарномаи тоҷикӣ гулбазм таджикски таджикская программа таджикистаниншо иншохо иншоҳо ҳадис ҳадисҳо 500 ҳадис дуоҳои муборак Kitobiduo ( The gift of the inn of the bar duoҳ zaboni Murattib IbroҳimiNaққosh Muҳarrir Ustodi Donishkadai Ozmor Shari Panchakent OlimchonSaidov Tags: hcb
Намоз - калиди Ҷаннат 5.0 APK
Info-apps
Сураҳои кӯтоҳ аз Қуръони Карим ва шаш калимаи динӣ бо тарҷумаҳояш,сураҳои Ёсин, Мулк ва Набаъ Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим Ба номихудованди бахшояндаву меҳрубон. Иннал ҳамда лиллоҳи, наҳмадуҳутаъоло ва настаъинуҳу ва настағфируҳу ва наъузу биллоҳи мин шурурианфусино ва мин саййиоти аъмолино, ман яҳидиллоҳу фало музилла лаҳува ман юзлилҳу фа ло ҳодия лаҳ. Ва ашҳаду ал ло илоҳа иллалоҳуваҳдаҳу ло шарика лаҳу, ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу варасулуҳу саллаллоҳу ъалайҳи ва ъало олиҳи ва асҳобиҳи ва мантабиъаҳум би иҳсонин ило явмиддини ва саплама таслиман касиран.Аммо баъд: Хоҳарон ва бародарони гиромиқадру азиз, бо ёрӣ ва мададиХудованди мутаъол иншоаллоҳ ирода намудаем, ки китоберо бароиомӯхтани таълими намоз, ки яке аз рукнҳои асосии ислом мебошад ботарзи соддаву омафаҳм навишта пешкашу тақдими шумо намоем ва он чӣки барои ҳар як мусалмон заруру лозим аст баён намоем. Ва инчунинмо мақсади онро дорем, ки шояд бо сабаби хондани шумо ва амалнамудан ба он чизе, ки аз ин китоб меомӯзед Худованди меҳрубонгуноҳони мо бандагони гунаҳкорро бахшида савобе дар номаҳои аъмолимо зам намояд. Вазифаи аввалиндараҷаи аҳли башар шинохтани Худоитаъоло (ҷалла-ҷалолуҳу) ва фармонбарӣ аз Ӯст, ки ба ҳукми ақл вадин воҷиб аст, ки дар баробари чунин Маъбуд ҳамду сано гуфта шукринеъматҳои Уро ба ҷо оварем. Бародарон ва хоҳарони гиромиқадр!_Пешаз он ки бандагии Аллоҳро ба ҷо оварем, бояд аввал Ӯро бишносем вабаъд ба ибодати Ӯ машғул шавем. Танҳо доруе, ки дардҳо ва балоҳоиҳар як фард ва ҷомеъаро шифо мебахшад ва бе ягон нерӯи лашкарӣ вамуҳиммоти ҷангӣ, аз ҷиноят ва зулм ва ваҳшигарӣ ва одамкушӣ ванашъамандию фоҳишагарӣ, ғоратгарию дуздӣ ва дигар амалҳои зишт бозмедорад, ҳамоно имон ба Офаридгор ва амал кардан ба қонунҳои Ӯст.Ва ин қонунҳоро Аллоҳтаъоло ба воситаи пайғамбарамон ҳазратиМуҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам барои хайру маслиҳати бандагонихуд фиристода ва онҳоро чунон возеҳу равшан баён намуда, ки бавоситаи ин қонунҳо вазифаи ҳар шахсеро, ки саъодати дунё ва охиратиӯро таъмин мекунад, муаӣян намуд. Дини ислом он чи ки ба зиндагииҷомеъа зарари куллӣ дорад онро манъ ва ҳаром гардонида дунёро басулҳу сафову оромиш, даъват мекунад. Дини ислом комилтарин динест,ки нисбат ба ҳар чизе, ки мавриди эҳтиёҷи башар аст одилона ҳукммекунад. Пас бар ҳар фарди мусалмон хоҳ нохоҳ воҷиб аст, ки ба онҳукмҳо ба таври бояду шояд амал кунад, то саодатмандона ба мақомишоистаи инсоният бирасад. Чуноне ки Худованди муттаъол мефармояд:“Иннаддина ъиндаллоҳил ислом” «Албатта дини ҳақ назди Худо (дини)Ислом аст» (Оли Имрон, 19). Suraҳoi kӯtoҳ Қuroni al Karim wa ShashKaliman dinӣ bo tarҷumaҳoyash, suraҳoi Esin, Mulk wa NabaBismilloҳir raҳmonir raҳim Ba nomi hudovandi bahshoyandavumeҳrubon. Inna ҳamda lilloҳi, naҳmaduҳu taolo nastainuҳu wa wa wanastaғfiruҳu nauzu billoҳi minutes shururi anfusino wa min sayyiotiamolino, man yaҳidilloҳu falo muzilla laҳu va mana yuzlilҳu F loҳodiya laҳ. Ashҳadu wa al lo lo iloҳa illaloҳu vaҳdaҳu ball laҳu waashҳadu Anna Muҳammadan abduҳu wa wa rasuluҳu sallalloҳu alayҳi alooliҳi asҳobiҳi va va mana tabiaҳum bi iҳsonin App end yavmiddini wasaplama tasliman kasiran. Ammo bad: Hoҳaron wa barodaronigiromiқadru Aziz, more orӣ wa Madadi Hudovandi mutaol inshoalloҳHerod namudaem, ki kitobero Baro omӯhtani talimi Namozov, ki yak alruknҳoi ASOS Islom meboshad bo Tarzi soddavu omafaҳm navishtapeshkashu taқdimi noise- Namo Island he chӣ ki Baro ҳar yakmusalmon zaruru Losimo ast baon namo. Inchunin wa mo maқsadi onroDoremo, ki bo shoyad sababi hondani noise- wa Amal namudan ba hechize, ki az Institute Kitob meomӯzed Hudovandi meҳrubon gunoҳonimo bandagoni gunaҳkorro bahshida savobe gift nomaҳoi amoli moDeputy namoyad. Vazifai avvalindaraҷai aҳli Bashar shinohtani badtaolo (ҷalla-ҷaloluҳu) wa al farmonbarӣ Ӯst, ki ba ҳukmi aқl wa dinvoҷib ast, ki gift barobari chuunin Mabud ҳamdu Sano gufta Shukrinematҳoi Uro ba ҷo Owari. Barodaron wa hoҳaroni giromiқadr! _Peshaz he ki ba bandagii Alloҳro ҷo Owari, boyad Awwal Ӯro bishnosem waba bad Ibodat u with macron mashғul shavem. Tanҳo Dora ki dardҳo vabaloҳoi ҳar yak fardh va ҷomearo Scifo mebahshad va baa yagon nerӯilashkarӣ va muҳimmoti ҷangӣ, az ҷinoyat va zulm va vaҳshigarӣ vaodamkushӣ va nashamandiyu foҳishagarӣ, ғoratgariyu duzdӣ va Digardamalҳoi zisht Boz medorad, ҳamono IMON ba Ofaridgor wa Amal kardanba қonunҳoi Ӯst. Ba yn қonunҳoro Alloҳtaolo ba vositaipayғambaramon ҳazrati Muҳammad sallalloҳu alayҳi vasallam Barokhayr masliҳati bandagoni thin firistoda va onҳoro chunon vozeҳuRavshan baon namuda, ki ba vositai yn қonunҳo vazifai ҳar shahsero,ki saodati dunyo va ohirati ӯro tamin mekunad, muaӣyan namud. IslomDini he chi ba ki zindagi ҷomea Zarar kullӣ dorado onro man waҳarom gardonida dunoro ba sulҳu safovu oromish, davat mekunad.Islom Dini komiltarin dinest, ki ba nisbat ҳar chize, ki mavridieҳtioҷi Bashar ast Odilon ҳukm mekunad. Passing Bar ҳar Fardimusalmon hoҳ nohoҳ voҷib ast, ki ba ba he ҳukmҳo BRAND boyadushoyad amal KUNADI then saodatmandona ba maқomi shoistai Insonbirasad. Chunone ki Hudovandi muttaol mefarmoyad: "Innaddinaindalloҳil Islom" "Albatta Dini ҳaқ nazdi Khudo (Dini) Islom AST"(Oli Imron, 19).
Китоби дуоҳо (қисми 2) 4.0 APK
Info-apps
Китоби дуоҳо (қисми 2) Қисми дуюми китоби дуоҳо. Маҷмӯи дуоҳо бозабони тоҷикӣ Дар ин барнома дуоҳо бо забони тоҷикӣ оварда шудаастМураттиб Иброҳими Наққош Муҳаррир Устоди Донишкадаи омузгории шаҳриПанчакент Олимчон Саидов Теги: китоб дуо дуоҳо дуохо китобхо точикточики тоҷик тоҷикӣ барнома барномаи точики барномахои точики тоҷиктоҷикӣ точикистон китоб китобҳои тоҷикӣ барномаи тоҷикӣ гулбазмтаджикски таджикская программа таджикистан иншо иншохо иншоҳо ҳадисҳадисҳо 500 ҳадис дуоҳои муборак Kitobi duoҳo Қismi duimi kitobiduoҳo. Maҷmӯi duo The gift of the inn of the bar duoҳ zaboniMurattib Ibroҳimi Naққosh Muҳarrir Ustodi Donishkadai Ozmor ShariPanchakent Olimchon Saidov Tags: hcb
Loading...