1.1.3 / March 31, 2016
(4.1/5) (74)

Description

Et godt sex liv styrker kroppen og holdersygdomme væk. Samtidig frigives der mange hormoner ved seksuelaktivitet, som styrker ens velbefindende og glæde. Nogle gange kander ligge simple årsager til grund for en blokering på det område.Hjernen styrer kroppen og kan derfor ved uhensigtsmæssige tanker ogfølelser påvirke ens seksualitet negativt. Sessionerne i appenhjælper til at fjerne de gamle blokeringer.

Når sex virker fylder det 10%, når det ikke virker fylder det90%

Få aktiveret glædes medicinskabet i din hjerne ved at tilladedin hjerne at lade den seksuelle energi flyde igen.

Kvaliteten af filerne er høj, og derfor fylder de 12-17 mb.

Vigtigt: Du kan altid downloade dine produkter igen gratis, hvisnoget går galt under download processen, opdatering, eller hvis duskifter telefon. Brug genskab funktionen i app'en.

Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Kanal 4 og 5, og han har været i et utal af magasinerog dagblade med artikler om hypnose.

Der følger en gratis hypnose "Elsk mig" med din download. Du kansenere tilkøbe andre selvhypnoser direkte fra programmet. Prisernefor disse er kr. 99,-

Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre ramme denfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter på ditprimærsprog.

Hypnosen vil hjælpe dig til at aktivere den del af dit sind somstyrer din langtidshukommelse. Det lærende sind. Hjælpe dig med ataf-lære gamle vaner og lære nye ting meget hurtigere og såeffektivt at de efter nogle ganges brug bliver en naturlig del afdig og fungerer som en automatisk process.

Det er naturligt for dig som menneske at lære. Nu kan du med dintelefon i hånden og headset i ørerne uddanne dit lærende sind ogdig selv til at kunne mere.

Hvis du mangler en hypnose, så kontakt os endelig. Vi vil gernehjælpe dig.

Hypnose applikationen hjælper dig med at fjerne tanker, følelserog handlinger, som blokerer dig i at kunne gøre det, du ønsker atgøre. Den hypnotiske tilstand er god til at fjerne gamle ubevidstevaner og mønstre, som får os til at føle eller gøre ting vi ikkeønsker.

Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelse afunderbevidstheden. Det er derfor ikke et medicinsk redskab og kanikke bruges til diagnosticering.

A good sex lifestrengthens the body and keep diseases away. At the same timereleased many hormones during sexual activity that strengthensone's well being and happiness. Sometimes there may be simplereasons because of a blockage in the area. The brain controls thebody and can therefore by inappropriate thoughts and feelingsaffect one's sexuality negatively. The sessions in the app helps toremove the old blockages.

When the sex act occupies 10% when it does not work takes up90%

Get activated rejoice medicine cabinet in your brain by allowingyour brain to let sexual energy flow again.

The quality of the files is high, and thus fills the 12-17mb.

Important: You can always download your products again for freeif something goes wrong during the download process, updating, orif you change phones. Use the restore feature in the app.

Hypnotist Jacob Strachotta is known from DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Channel 4 and 5, and he has been in countlessmagazines and newspapers with articles about hypnosis.

There follows a free hypnosis "Love me" with your download. Youcan later buy other selvhypnoser directly from the application.Prices for these are kr. 99, -

When using a hypnosis in Danish, you'd better hit the emotionalpart of your brain, as you listen to your primary language.

Hypnosis will help you to activate that part of your mind whichcontrols your long-term memory. The learning mind. Help you tode-learn old habits and learn new things very quickly and soeffectively that after some times use becomes a natural part of youand acts as an automatic process.

It is natural for you as a human being to learn. Now you canwith your phone in hand and the headset in your ears educate yourlearner's mind and yourself to more.

If you need a hypnosis, please contact us. We want to helpyou.

Hypnosis app helps you to remove the thoughts, feelings andactions that block you from being able to do what you want to do.The hypnotic state is good for removing old unconscious habits andpatterns that make us feel or do things we do not want.

Disclaimer: This program is for training the subconscious. It istherefore not a medical implement, and can not be used fordiagnosis.

App Information Sexliv

 • App Name
  Sexliv
 • Package Name
  com.humanprogress.sexliv
 • Updated
  March 31, 2016
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1.3
 • Developer
  HumanProgress
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Visit website Email support@humanprogress.dk
  HumanProgress ApS Præstevænget 10 5985 Søby Danmark
 • Google Play Link
HumanProgress Show More...
I Can Be Free 2.1.2 APK
HumanProgress
Now get hold of popular learning programsdirectly on your android device.Note: Use your WiFi connection when you download the extraprograms. It only takes approx. 30 sec. While cellular network ismore unstable and it may take up to 15 minutes. The high qualityin-app sound files are about 12-17 mb in file size.Hypnotist Jacob Strachotta, popularly known from Scandinaviantelevision channels DR, TV2, DR2, TV3, TV2 Charlie, Channel 4 and 5has been in countless magazines and newspapers dealing withhypnosis. He is the director of the largest school for hypnotistslocated in Europe.Free relaxation hypnosis follows after you download it. Later,you can buy other self programs directly from the downloadedprogram. There are over 50 programs to choose from.Here is an excerpt of feedback from our product catalogue. Weupdate our self hypnosis catalogue regularly. However, in case youare looking for a program that is not listed on the website, do nothesitate to contact us. We look forward in assisting you.Weight Loss•After trying this amazing product, soon after the first time, Icould feel "something" pulling me away from eating at oddintervals. It is highly recommended!•I have purchased it and I eat a lot less now. It work extremelywell. I have no desire for sweets anymore. It is definitely anachievement.•Being a superb product, it simply works. I've heard the sessionthree to four times now and have seen its remarkable effects.•I am very pleased to see the effect of this product. Soon afterlistening to it for the first time, I felt like crying with reliefand I feel extremely motivated now. I have been to such placesbefore but I somehow feel that with the help of this MP3, I willremain motivated forever.The learning application helps in eliminating those thoughts,feelings and actions that stops you from doing what you actuallywant to. The learning state removes the old, unconscious habits andpatterns that result in fear, grief, sorrow, loneliness, anger andrejection.Disclaimer: This program is used for training the subconscious.It is not a medical tool and therefore cannot be used fordiagnosis.
Stressfri 1.1.3 APK
HumanProgress
Med stressfri hypnosen kan du få fat i dedybereliggende lag som måske har stresset din hjerne,centralnervesystem og krop. Hvis du har brug for ikke kun at slappeaf her og nu, men også at gå skridtet videre og fjerne nogle gamleindlærte automatiske mønstre.Universel release virker både til iphone, ipod og ipad.- 15 hypnose programmer til salg fra applikationen.Kvaliteten af filerne er høj, og derfor fylder de 12-17 mb.Vigtigt: Du kan altid downloade dine produkter igen gratis, hvisnoget går galt under download processen, opdatering, eller hvis duskifter telefon. Bare svar ok til alle dialoger, når du henterigen. Google Play kan huske dig som kunde.Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Kanal 4 og 5, og han har været i et utal af magasinerog dagblade med artikler om hypnose.Der følger en gratis hypnose til psykologisk rensning afnervesystemet med din download. Du kan senere tilkøbe andreselvhypnoser direkte fra programmet. Priserne for disse er kr.99,-Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre ramme denfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter på ditprimærsprog.Hypnosen vil hjælpe dig til at aktivere den del af dit sind somstyrer din langtidshukommelse. Det lærende sind. Hjælpe dig med ataf-lære gamle vaner og lære nye ting meget hurtigere og såeffektivt at de efter nogle ganges brug bliver en naturlig del afdig og fungerer som en automatisk process.Det er naturligt for dig som menneske at lære. Nu kan du med dintelefon i hånden og headset i ørerne uddanne dit lærende sind ogdig selv til at kunne mere.Hvis du mangler en hypnose, så kontakt os endelig. Vi vil gernehjælpe dig.Hypnose applikationen hjælper dig med at fjerne tanker, følelserog handlinger, som blokerer dig i at kunne gøre det, du ønsker atgøre. Den hypnotiske tilstand er god til at fjerne gamle ubevidstevaner og mønstre, som får os til at føle eller gøre ting vi ikkeønsker.Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelse afunderbevidstheden. Det er derfor ikke et medicinsk redskab og kanikke bruges til diagnosticering.With stress-hypnosis youcan grab the deeper layers that may have stressed your brain,central nervous system and body. If you need to not only relax hereand now, but also to go further and remove some old learnedautomatic patterns.Universal release works both for iphone, ipod and ipad.- 15 hypnosis programs for sale from the application.The quality of the files is high, and thus fills the 12-17mb.Important: You can always download your products again for freeif something goes wrong during the download process, updating, orif you change phones. Just answer OK to all dialogs when youdownload again. Google Play can remember you as a customer.Hypnotist Jacob Strachotta is known from DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Channel 4 and 5, and he has been in countlessmagazines and newspapers with articles about hypnosis.There follows a free hypnosis for psychological treatment ofnervous system with your download. You can later buy otherselvhypnoser directly from the application. Prices for these arekr. 99, -When using a hypnosis in Danish, you'd better hit the emotionalpart of your brain, as you listen to your primary language.Hypnosis will help you to activate that part of your mind whichcontrols your long-term memory. The learning mind. Help you tode-learn old habits and learn new things very quickly and soeffectively that after some times use becomes a natural part of youand acts as an automatic process.It is natural for you as a human being to learn. Now you canwith your phone in hand and the headset in your ears educate yourlearner's mind and yourself to more.If you need a hypnosis, please contact us. We want to helpyou.Hypnosis app helps you to remove the thoughts, feelings andactions that block you from being able to do what you want to do.The hypnotic state is good for removing old unconscious habits andpatterns that make us feel or do things we do not want.Disclaimer: This program is for training the subconscious. It istherefore not a medical implement, and can not be used fordiagnosis.
Sov godt 1.1.3 APK
HumanProgress
Din krop er indrettet til at kunne genereresøvn når du ikke er aktiv, mentalt, følelsesmæssigt ellerkropsligt. Så hvis det ikke sker kan det være der er noget somubevidst forhindrer dig i at falde i søvn. De ubevidste faresignaler kan komme fra bekymringer, stress, lyde, gamle oplevelser.Din hjerne kan lære, at der ikke sker noget og at den godt må faldei søvn.God søvn gør dig sundere, stærkere og mere skarp ihverdagen.Kvaliteten af filerne er høj, og derfor fylder de 12-17 mb.Vigtigt: Du kan altid downloade dine produkter igen gratis, hvisnoget går galt under download processen, opdatering, eller hvis duskifter telefon. Brug genskab knappen inde fra appen.Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Kanal 4 og 5, og han har været i et utal af magasinerog dagblade med artikler om hypnose.Der følger en gratis afslapnings hypnose "Godnat" med dindownload. Du kan senere tilkøbe andre selvhypnoser direkte fraprogrammet. Priserne for disse er 99 kr.Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre ramme denfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter på ditprimærsprog.Hypnosen vil hjælpe dig til at aktivere den del af dit sind somstyrer din langtidshukommelse. Det lærende sind. Hjælpe dig med ataf-lære gamle vaner og lære nye ting meget hurtigere og såeffektivt at de efter nogle ganges brug bliver en naturlig del afdig og fungerer som en automatisk process.Det er naturligt for dig som menneske at lære. Nu kan du med dintelefon i hånden og headset i ørerne uddanne dit lærende sind ogdig selv til at kunne mere.Hvis du mangler en hypnose, så kontakt os endelig. Vi vil gernehjælpe dig.Hypnose applikationen hjælper dig med at fjerne tanker, følelserog handlinger, som blokerer dig i at kunne gøre det, du ønsker atgøre. Den hypnotiske tilstand er god til at fjerne gamle ubevidstevaner og mønstre, som får os til at føle eller gøre ting vi ikkeønsker.Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelse afunderbevidstheden. Det er derfor ikke et medicinsk redskab og kanikke bruges til diagnosticering.Your body is designed togenerate sleep when you are not active, mentally, emotionally orphysically. So if it does not happen it may be there is somethingthat subconsciously prevents you from falling asleep. Theunconscious danger signals can come from worries, stress, noise,old experiences. Your brain can learn that nothing is happening andthat it well may fall asleep.Good sleep makes you healthier, stronger and more fierce everyday.The quality of the files is high, and thus fills the 12-17mb.Important: You can always download your products again for freeif something goes wrong during the download process, updating, orif you change phones. Use the restore button from within theapp.Hypnotist Jacob Strachotta is known from DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Channel 4 and 5, and he has been in countlessmagazines and newspapers with articles about hypnosis.There follows a free relaxation hypnosis "Good night" with yourdownload. You can later buy other selvhypnoser directly from theapplication. Prices for these is 99 kr.When using a hypnosis in Danish, you'd better hit the emotionalpart of your brain, as you listen to your primary language.Hypnosis will help you to activate that part of your mind whichcontrols your long-term memory. The learning mind. Help you tode-learn old habits and learn new things very quickly and soeffectively that after some times use becomes a natural part of youand acts as an automatic process.It is natural for you as a human being to learn. Now you canwith your phone in hand and the headset in your ears educate yourlearner's mind and yourself to more.If you need a hypnosis, please contact us. We want to helpyou.Hypnosis app helps you to remove the thoughts, feelings andactions that block you from being able to do what you want to do.The hypnotic state is good for removing old unconscious habits andpatterns that make us feel or do things we do not want.Disclaimer: This program is for training the subconscious. It istherefore not a medical implement, and can not be used fordiagnosis.
Sexliv 1.1.3 APK
HumanProgress
Et godt sex liv styrker kroppen og holdersygdomme væk. Samtidig frigives der mange hormoner ved seksuelaktivitet, som styrker ens velbefindende og glæde. Nogle gange kander ligge simple årsager til grund for en blokering på det område.Hjernen styrer kroppen og kan derfor ved uhensigtsmæssige tanker ogfølelser påvirke ens seksualitet negativt. Sessionerne i appenhjælper til at fjerne de gamle blokeringer.Når sex virker fylder det 10%, når det ikke virker fylder det90%Få aktiveret glædes medicinskabet i din hjerne ved at tilladedin hjerne at lade den seksuelle energi flyde igen.Kvaliteten af filerne er høj, og derfor fylder de 12-17 mb.Vigtigt: Du kan altid downloade dine produkter igen gratis, hvisnoget går galt under download processen, opdatering, eller hvis duskifter telefon. Brug genskab funktionen i app'en.Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Kanal 4 og 5, og han har været i et utal af magasinerog dagblade med artikler om hypnose.Der følger en gratis hypnose "Elsk mig" med din download. Du kansenere tilkøbe andre selvhypnoser direkte fra programmet. Prisernefor disse er kr. 99,-Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre ramme denfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter på ditprimærsprog.Hypnosen vil hjælpe dig til at aktivere den del af dit sind somstyrer din langtidshukommelse. Det lærende sind. Hjælpe dig med ataf-lære gamle vaner og lære nye ting meget hurtigere og såeffektivt at de efter nogle ganges brug bliver en naturlig del afdig og fungerer som en automatisk process.Det er naturligt for dig som menneske at lære. Nu kan du med dintelefon i hånden og headset i ørerne uddanne dit lærende sind ogdig selv til at kunne mere.Hvis du mangler en hypnose, så kontakt os endelig. Vi vil gernehjælpe dig.Hypnose applikationen hjælper dig med at fjerne tanker, følelserog handlinger, som blokerer dig i at kunne gøre det, du ønsker atgøre. Den hypnotiske tilstand er god til at fjerne gamle ubevidstevaner og mønstre, som får os til at føle eller gøre ting vi ikkeønsker.Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelse afunderbevidstheden. Det er derfor ikke et medicinsk redskab og kanikke bruges til diagnosticering.A good sex lifestrengthens the body and keep diseases away. At the same timereleased many hormones during sexual activity that strengthensone's well being and happiness. Sometimes there may be simplereasons because of a blockage in the area. The brain controls thebody and can therefore by inappropriate thoughts and feelingsaffect one's sexuality negatively. The sessions in the app helps toremove the old blockages.When the sex act occupies 10% when it does not work takes up90%Get activated rejoice medicine cabinet in your brain by allowingyour brain to let sexual energy flow again.The quality of the files is high, and thus fills the 12-17mb.Important: You can always download your products again for freeif something goes wrong during the download process, updating, orif you change phones. Use the restore feature in the app.Hypnotist Jacob Strachotta is known from DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Channel 4 and 5, and he has been in countlessmagazines and newspapers with articles about hypnosis.There follows a free hypnosis "Love me" with your download. Youcan later buy other selvhypnoser directly from the application.Prices for these are kr. 99, -When using a hypnosis in Danish, you'd better hit the emotionalpart of your brain, as you listen to your primary language.Hypnosis will help you to activate that part of your mind whichcontrols your long-term memory. The learning mind. Help you tode-learn old habits and learn new things very quickly and soeffectively that after some times use becomes a natural part of youand acts as an automatic process.It is natural for you as a human being to learn. Now you canwith your phone in hand and the headset in your ears educate yourlearner's mind and yourself to more.If you need a hypnosis, please contact us. We want to helpyou.Hypnosis app helps you to remove the thoughts, feelings andactions that block you from being able to do what you want to do.The hypnotic state is good for removing old unconscious habits andpatterns that make us feel or do things we do not want.Disclaimer: This program is for training the subconscious. It istherefore not a medical implement, and can not be used fordiagnosis.
Gravid 1.1.3 APK
HumanProgress
Forestil dig, at du er super forberedt til atføde dit barn. At du har haft overskud i graviditeten. At du ikkeer bange for at føde, men bare stoler på din krop og har trænet dentil at frembringe endorfiner som er kroppens naturligebedøvelsesmiddel.Hypnose programmerne kan købes i appen og koster, 99,- . Der erogså gratis sessioner som du kan hente.-->14 hypnose programmer til salg fra applikationen.Kvaliteten af filerne er høj, og derfor fylder de 12-17 mb.Vigtigt: Du kan altid downloade dine produkter igen gratis, hvisnoget går galt under download processen, opdatering, eller hvis duskifter telefon. Bare svar ok til alle dialoger, når du henterigen. Apple kan huske dig som kunde.Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Kanal 4 og 5, og han har været i et utal af magasinerog dagblade med artikler om hypnose.Der følger en gratis hypnose der hedder "det smukke liv" med dindownload.Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre ramme denfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter på ditprimærsprog.Det er naturligt for dig som menneske at lære. Nu kan du med dintelefon i hånden og headset i ørerne uddanne dit lærende sind ogdig selv til at kunne mere.Hvis du mangler en hypnose, så kontakt os endelig. Vi vil gernehjælpe dig.Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelse afunderbevidstheden. Det er derfor ikke et medicinsk redskab og kanikke bruges til diagnosticering.Imagine that you aresuper prepared to supply your child. That you have made a profit inpregnancy. That you are not afraid of giving birth, but just trustyour body and have trained it to produce endorphins which are thebody's natural anesthetic.Hypnosis programs can be purchased in the app and costs, 99, -.There is also free sessions which you can download.-> 14-hypnosis programs for sale from the application.The quality of the files is high, and thus fills the 12-17mb.Important: You can always download your products again for freeif something goes wrong during the download process, updating, orif you change phones. Just answer OK to all dialogs when youdownload again. Apple can remember you as a customer.Hypnotist Jacob Strachotta is known from DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Channel 4 and 5, and he has been in countlessmagazines and newspapers with articles about hypnosis.There follows a free hypnosis called "the beautiful life" withyour download.When using a hypnosis in Danish, you'd better hit the emotionalpart of your brain, as you listen to your primary language.It is natural for you as a human being to learn. Now you canwith your phone in hand and the headset in your ears educate yourlearner's mind and yourself to more.If you need a hypnosis, please contact us. We want to helpyou.Disclaimer: This program is for training the subconscious. It istherefore not a medical implement, and can not be used fordiagnosis.
Hypnose - Dansk 2.1.2 APK
HumanProgress
Nu kan du få de populære selvhypnoseprogrammer med Jacob Strachotta direkte på din android telefon.Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR,TV2,DR2,TV3,TV2Charlie,Kanal 4 og 5, samt har været i et utal af magasiner ogdagblade med hypnose.Der følger en gratis afslapningshypnose med din download. Du kansenere direkte fra programmet tilkøbe andre selvhypnoser. Prisenfor disse er 99,-Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre ramme denfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter på ditprimærsprog.NB: Brug din WIFI forbindelse når du downloader de ekstrahypnosepogrammer. Det tager kun ca. 30 sek. Mens 3G er mereustabilt og det kan tage op til 15 minutter. Kvaliteten af filerneer høj og derfor fylder de ml. 12-17 mb.Hypnose applikationen hjælper dig med at fjerne tanker, følelser oghandlinger som blokerer dig i at kunne gøre det du ønsker at gøre.Den hypnotiske tilstand er god til at fjerne gamle ubevidste vanerog mønstre som får os til at blive bange, falde i, være ensomme,kede af det, vrede eller føle os afvist.Denne version indeholder over 80 produkter bl.a. Rygestop - Vægttab- Neglebidning - Kalorieindtag - Motivation - Kærlighed - Selvhjælp- Træning - Hypnose - SøvnbesværAlle hypnose behandlinger er forfattet og indtalt af JacobStrachotta fra Institut for Avanceret Hypnose.Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelse afunderbevidstheden og er derfor ikke et medicinsk redskab og kanikke bruges til diagnosticering.Now you can get thepopular self hypnosis programs with Jacob Strachotta directly onyour android phone.Hypnotist Jacob Strachotta is known from DR, TV2, DR2, TV3, TV2Charlie, Channel 4 and 5 and has been in countless magazines andnewspapers with hypnosis.There follows a free relaxation hypnosis with your download. Youcan later directly from the program buy other selvhypnoser. Theprice of these is 99 -When using a hypnosis in Danish, you'd better hit the emotionalpart of your brain, as you listen to your primary language.Note: Use your WiFi connection when you download the extrahypnosepogrammer. It only takes about 30 sec. While 3G is moreunstable and it may take up to 15 minutes. The quality of the filesis high and therefore fills the ml. 12-17 mb.Hypnosis app helps you to remove the thoughts, feelings and actionsthat block you from being able to do what you want to do. Thehypnotic state is good for removing old unconscious habits andpatterns that cause us to be afraid, fall, be lonely, sad, angry orfeel rejected.This version includes over 80 products including Quit Smoking -Weight loss - nail biting - Calorie Intake - Motivation - Love -Self Help - Exercise - Hypnosis - InsomniaAll hypnosis treatments is written and narrated by JacobStrachotta from the Institute for Advanced Hypnosis.Disclaimer: This program is for training the subconscious mindand is therefore not a medical tool and can not be used fordiagnosis.
Motivation 1.1.3 APK
HumanProgress
Motivation er ikke noget man får, men nogetman har. Hvis du ikke oplever dig motiveret i forbindelse medforskellige områder i dit liv, så kan det være der er noget du harlært for mange år tilbage som forhindrer dig i at bruge dit fuldepotentiale.Selvfølgelig kan du være motiveret i alt du ønsker.-> 17 hypnose programmer til salg fra applikationen.Kvaliteten af filerne er høj, og derfor fylder de 12-17 mb.Vigtigt: Du kan altid downloade dine produkter igen gratis, hvisnoget går galt under download processen, opdatering, eller hvis duskifter telefon. Brug genskab funktionen inde fra app'en.Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR, DR2, TV2, TV2Charlie, TV3, Kanal 4 og 5, og han har været i et utal af magasinerog dagblade med artikler om hypnose.Der følger en gratis hypnose der hedder "Jeg er klar" med dindownload. Du kan senere tilkøbe andre selvhypnoser direkte fraprogrammet. Priserne for disse er 99 kr.Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre ramme denfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter på ditprimærsprog.Hypnosen vil hjælpe dig til at aktivere den del af dit sind somstyrer din langtidshukommelse. Det lærende sind. Hjælpe dig med ataf-lære gamle vaner og lære nye ting meget hurtigere og såeffektivt at de efter nogle ganges brug bliver en naturlig del afdig og fungerer som en automatisk process.Det er naturligt for dig som menneske at lære. Nu kan du med dintelefon i hånden og headset i ørerne uddanne dit lærende sind ogdig selv til at kunne mere.Hvis du mangler en hypnose, så kontakt os endelig. Vi vil gernehjælpe dig.Hypnose applikationen hjælper dig med at fjerne tanker, følelserog handlinger, som blokerer dig i at kunne gøre det, du ønsker atgøre. Den hypnotiske tilstand er god til at fjerne gamle ubevidstevaner og mønstre, som får os til at føle eller gøre ting vi ikkeønsker.Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelse afunderbevidstheden. Det er derfor ikke et medicinsk redskab og kanikke bruges til diagnosticering.
Naturlige Madvaner 1.1.3 APK
HumanProgress
Få hjælp til at fjerne deautomatiskehandlinger som forhindrer dig i at nå de resultater duønskerindenfor din egen sundhed. Der er programmer til at hjælpedig medat vægtkontrol, fristelser og mere.Er der ting du godt ved du ikke skal gøre, men gør alligevel? Erderting som du gerne vil gøre men ikke kan gøre?Alle mennesker kan have et sundt liv uden at mangle noget.Kvaliteten af filerne er høj, og derfor fylder de 12-17 mb.Vigtigt:Du kan altid downloade dine produkter igen gratis, hvis nogetgårgalt under download processen, opdatering, eller hvis duskiftertelefon. Brug den nye genskab funktion.Hypnotisør Jacob Strachotta er kendt fra DR, DR2, TV2,TV2Charlie, TV3, Kanal 4 og 5, og han har været i et utal afmagasinerog dagblade med artikler om hypnose.Der medfølger en gratis hypnose "Min krop ved det" nårdudownloader app'en. Du kan senere tilkøbe andre selvhypnoserdirektefra programmet. Priserne for disse er 99 kr.Når du bruger en hypnose på dansk, vil du bedre rammedenfølelsesmæssige del af din hjerne, eftersom du lytter påditprimærsprog.Hypnosen vil hjælpe dig til at aktivere den del af dit sindsomstyrer din langtidshukommelse. Det lærende sind. Hjælpe dig medataf-lære gamle vaner og lære nye ting meget hurtigere ogsåeffektivt at de efter nogle ganges brug bliver en naturlig delafdig og fungerer som en automatisk process.Det er naturligt for dig som menneske at lære. Nu kan du meddintelefon i hånden og headset i ørerne uddanne dit lærende sindogdig selv til at kunne mere.Hvis du mangler en hypnose, så kontakt os endelig. Vi vilgernehjælpe dig.Hypnose applikationen hjælper dig med at fjerne tanker,følelserog handlinger, som blokerer dig i at kunne gøre det, duønsker atgøre. Den hypnotiske tilstand er god til at fjerne gamleubevidstevaner og mønstre, som får os til at føle eller gøre tingvi ikkeønsker.Ansvarsfraskrivelse: Dette program er til uddannelseafunderbevidstheden. Det er derfor ikke et medicinsk redskab ogkanikke bruges til diagnosticering.Get help to removetheautomatic actions that prevent you from achieving the resultsyouwant in your own health. There are programs to help you withweightcontrol, temptations and more.Are there things you well know you should not do, but do anyway?Arethere things you would like to do but can not do?All people can have a healthy life without missing anything.The quality of the files is high, and thus fills the12-17mb.important:You can always download your products again for free ifsomethinggoes wrong during the download process, updating, or ifyou changephones. Use the new redo function.Hypnotist Jacob Strachotta is known from DR, DR2, TV2,TV2Charlie, TV3, Channel 4 and 5, and he has been incountlessmagazines and newspapers with articles about hypnosis.Includes a free hypnosis "My body knows it" when you downloadtheapp. You can later buy other selvhypnoser directly fromtheapplication. Prices for these is 99 kr.When using a hypnosis in Danish, you'd better hit theemotionalpart of your brain, as you listen to your primarylanguage.Hypnosis will help you to activate that part of your mindwhichcontrols your long-term memory. The learning mind. Help youtode-learn old habits and learn new things very quickly andsoeffectively that after some times use becomes a natural part ofyouand acts as an automatic process.It is natural for you as a human being to learn. Now you canwithyour phone in hand and the headset in your ears educateyourlearner's mind and yourself to more.If you need a hypnosis, please contact us. We want tohelpyou.Hypnosis app helps you to remove the thoughts, feelingsandactions that block you from being able to do what you want todo.The hypnotic state is good for removing old unconscious habitsandpatterns that make us feel or do things we do not want.Disclaimer: This program is for training the subconscious. Itistherefore not a medical implement, and can not be usedfordiagnosis.
Loading...