1.2.15 / February 9, 2020
(4.8/5) (44)
Loading...

Description

'' Sheki city '' tətbiqi Şəkiyə səfər etmək istəyən turistlərə,Şəkihaqqında hər hansı məlumatı almaq istəyən hər kəsə Şəkinin tarixi,İdarəetmə sistemi, İnfrastrukturu, Turizm mərkəzləri, Şəki mətbəxihaqqında qısa da olsa məlumat verir._______________________________________________________________________________(1) If you find a bug or need our help, please write to us from thebelow email . (2) Please do not forget to review the app and set 5*rating :)

App Information Sheki city

 • App Name
  Sheki city
 • Package Name
  az.com.sheki
 • Updated
  February 9, 2020
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.15
 • Developer
  Hi-Tech MobApps
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

Hi-Tech MobApps Show More...

Sheki city 1.2.15 APK
'' Sheki city '' tətbiqi Şəkiyə səfər etmək istəyən turistlərə,Şəkihaqqında hər hansı məlumatı almaq istəyən hər kəsə Şəkinin tarixi,İdarəetmə sistemi, İnfrastrukturu, Turizm mərkəzləri, Şəki mətbəxihaqqında qısa da olsa məlumat verir._______________________________________________________________________________(1) If you find a bug or need our help, please write to us from thebelow email . (2) Please do not forget to review the app and set 5*rating :)
AMB Məzənnələri 2.3.1 APK
- "AMB Məzənnələri " proqramından istifadə edərək cari tarixinməzənnəsinə görə 45 müxtəlif ölkələrin pul vahidlərinin - manat,dollar, avro, rusiya rublu, türkiyə lirəsi, qiymətli mettallarınvə.s bir-birinə nəzərən qiymətini hesablaya bilərsiniz. - Tətbiqvasitəsilə Azərbaycan Mərkəzi Bankının cari məzənnələri ilə bağlıən son məlumatları əldə etmək mümkündür. - Hərgün yenilənənAzərbaycan Milli Bankının məzənnələrinə görə valyuta hesablayın. -Kalkulyator inteqrasiya edilib - Proqram Azərbaycan RespublikasınınMərkəzi Bankının valyuta məzənnəsi xidmətindən istifadə edir(www.cbar.az) və ancaq online işləmək imkanı vardır._______________________________________________________________________________(1) (1) If you find a bug or need our help, please write to us fromthe below email . (2) Please do not forget to review the app andset 5* rating :)
ƏMDK - İTMİM 1.1.2 APK
Hesabat dövründə İnformasiya Texnologiyaları və MəlumatİdarəetməMərkəzinin Nizamnaməsindən və Əmlak Məsələləri DövlətKomitəsiSədrinin “Azərbaycan Respublikasının Əmlak MəsələləriDövlətKomitəsinin vəzifə və funksiyalarının icrasına dair 2014-cüil üçünFəaliyyət Planı” haqqında 7 yanvar tarixli, 01 nömrəliəmrindənirəli gələn vəzifələrin icrası istiqamətindəfəaliyyətgöstərilmişdir. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsiüzrəinformasiya-kommunikasiya texnologiyalarıstrategiyasınınhazırlanması, Komitə üzrə yeni informasiyasistemlərininyaradılması və onların fəaliyyətininəlaqələndirilməsi, Komitənininformasiya-kommunikasiya sahəsindəiştirakçısı olduğu beynəlxalqlayihələrdə iştirak edilməsi, Komitəüzrə mövcud informasiyasistemlərinin dəstəklənməsi və onlarıntəkmilləşdirilməsi sahəsindətədbirlərin həyatakeçirilməsi,strukturuna daxil olan vətabeliyində olan qurumlarda,həmçinin yerli qurumlardaavtomatlaşdırılmış işçi yerlərininyaradılması, daşınmaz əmlakınözəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsiproseslərinin gedişi vənəticələrinə dair məlumatların hazırlanmasıişininavtomatlaşdırılması, Komitənin lokal kompüter şəbəkəsinəqoşulmuşkompüterlərin vahid informasiya bazasına daxil olmasıimkanlarınıntəyin edilməsi, mövcud informasiya sistemlərinəgiriş-çıxışimkanlarının verilməsi, yeni kompüterlərin lokalşəbəkəyə qoşulmasıtəmin edilmişdir. Əmlak Məsələləri DövlətKomitəsi Sədrinin “ƏmlakMəsələləri Dövlət Komitəsi sistemindəinformasiya-kommunikasiyatexnologiyalarının tətbiqi və informasiyaişinin təşkili sahəsindəəlavə tədbirlər haqqında” 24 aprel 2012-ciil tarixli 41 nömrəliəmrilə İnformasiya Texnologiyaları və Məlumatİdarəetmə Mərkəzinəverilən tapşırıqların icrası istiqamətindəfəaliyyət göstərilərəkKomitənin aparatının korporativ şəbəkəsinintəhlükəsizliyin təminedilməsi və bu şəbəkəyə qoşulmuş fərdikompüterlərin, eyni zamandaKomitənin ərazi şöbələrindəki fərdikompüterlərin viruslarayoluxmasının qarşısının alınması məqsədiləmüvafiq serverdəquraşdırılmış Kaspersky antivirus proqramtəminatınınlisenziyalarının alınaraq serverlərə və kompüterlərəyüklənməsitəmin edilmişdir. Eyni zamanda Komitənin aparatında vəərazişöbələrində informasiya komunikasiya texnologiyalarınıninkişafetdirilməsi, kompüter texnikasına və çap qurğularınaolantələbatını ödəmək, idarəolunmasını asanlaşdırmaq vətəhlükəsizliyinyüksəldilməsi məqsədilə informasiya kommunikasiyatexnologiyalarıavadanlıqlarının alınması və ehtiyaclara uyğunolaraq Komitəninqurumlarının kompüter avadanlıqları ilə təçhizedilməsi təminedilmişdir. Azərbaycan Respublakası Prezidentinin“AzərbaycanRespublikası dövlət orqanlarının internetinformasiyaehtiyatlarının və elektron poçt ünvanlarınıntəhlükəsizliyinintəmin edilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında”19 iyun 2012-ciil tarixli, 654 nömrəli Fərmanının icrası ilə bağlıKomitəsistemində vahid elektron poçt ünvanlarının tətbiqi barədəverilmiştapşırığın icrası ilə bağlı Daşınmaz Əmlakın DövlətReyestriXidmətinin, İnformasiya Texnologiyaları və MəlumatİdarəetməMərkəzinin, Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin,İstehsalvə Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzinin, DaşınmazƏmlakınKadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzinin, LayihəİdarəetməQrupunun əməkdaşları və eyni zamanda Komitənin ərazişöbələriemdk.gov.az domenli poçt ünvanları ilə təminedilmişdir.Hal-hazırda Komitənin struktur bölmələri, strukturunadaxil olan vətabeli qurumlarının poçt yazışmaları emdk.gov.azdomenli poçtünvanları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu istiqamətdəişlər davametdirilir.
Flash Light 1.1.5 APK
The Flashlight is a lasting, convenient and free app.You can turnon the camera light or the screen instantly. Camera FEATURES:+++++The Interface+++++ ***More Lifelike Switch Button ***MoreSmooth Operation ***More Unified Interface Our Flashlight willaccompany with you at any time when you need light! So, don'thesitate and Download it Now!!!_______________________________________________________________________________(1) If you find a bug or need our help, please write to us from thebelow email . (2) Please do not forget to review the app and set 5*rating :)
Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi 1.1.3 APK
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət KomitəsihaqqındaMƏLUMAT Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri DövlətKomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 may 2009-cu iltarixliFərmanı ilə yaradılmışdır. Azərbaycan RespublikasıPrezidentinin 24iyun 2009-cu i tarixli Fərmanı ilə isə ƏmlakMəsələləri DövlətKomitəsi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmişdir. 04may 2015-ci iltarixli 516 nömrəli Fərmana əsasən komitəninƏsasnaməsinədəyişikliklər edilmiş, eləcə də komitənin strukturu vətabeliyindəolan qurumların siyahısı təsdiq edilmişdir. ƏmlakMəsələləri DövlətKomitəsinin strukturuna komitənin Mərkəzi Aparatı,Komitəninyanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, DaşınmazƏmlakınKadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, TorpaqlarınDövlətİdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi və HərraclarınTəşkiliüzrə Auksion Mərkəzi, eləcə də komitənin ərazi şöbələridaxildir.Komitənin tabeliyində İnformasiya Texnologiyaları vəMəlumatİdarəetmə Mərkəzi, komitənin yanında Daşınmaz ƏmlakınDövlətReyestri Xidmətinin ərazi idarələri, İstehsal vəXidmətMüəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, Kadastr vəYerquruluşuLayihə-Tədqiqat Mərkəzi və Təlim-Tədris Mərkəzifəaliyyətgöstərir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informationon the State Committee on Property Issues of theRepublic ofAzerbaijan The State Committee on Property Issues(SCPI) of theRepublic of Azerbaijan was established with thedecree of thePresident of the Republic of Azerbaijan dated May 19,2014. The“Statue on The State Committee on Property Issues”,structure of thecomittee and the list of the subordinatedorganisations wereapproved with the decree of the President of theRepublic ofAzerbaijan dated June 24, 2009. The Central Office ofthe Committee,the State Service for Registration of Real Estate,Auctions Centerfor Organisation of Auctions and regional divisionsare included tothe structure of SCPI. Real Estate Cadastre andTechnical InventoryCenter, Information Technology and InformationManagement Center,regional offices of the State Service forRegistration of RealEstate, Production and Management Center ofService Enterprisesoperate under the SCPI. The Central Office ofSCPI includes 15structural divisions. The State Committee onProperty Issues of theRepublic of Azerbaijan is the centralexecutive body implementingstate policy and regulation on realestate management and itsprivatisation, involving investments andconducting stateregistration and cadastre of real estate in theRepublic ofAzerbaijan. The directions of the action of thecommittee isconsistof management of state property, itsprivatisation, involvinginvestments and participating informulation of public policy ofstate registration of propertyrights for real estate and ensuringimplementation of this policy.As well as the SCPI has a duty ofmanaging state property locatedin the territory of the Republic ofAzerbaijan and in foreigncountries as defined by law and issuingorders on this property,taking necessary measures aimed atincreasing efficiency of themanagement of state property, andimplementing privatisation ofstate property, including stateapartment fund and lands. InAddition, the committee conductsregistration of state property andits agreed acts, organisesinventory of state property, ensuresinvolving of investments intostate enterprises declared open forprivatisation, as well as takesmeasures in the field ofpreparation of to be privatized stateenterprises andtheirrehabilitation._______________________________________________________________________________(1)(1) If you find a bug or need our help, please write to us fromthebelow email . (2) Please do not forget to review the app andset 5*rating :)
Toronto Sightseeing Places 2.3.4 APK
Toronto, the capital of Ontario and the country's largest city,ishome to a dynamic mix of tourist attractions, from museumsandgalleries to the world famous CN Tower and, just off shore,TorontoIslands. The city also offers a vibrant EntertainmentDistrict,featuring the latest musicals and other performing arts,and thehistoric Distillery District. The city center is stillrelativelyeasy to navigate, with many of the top attractions withinwalkingdistance of each other and a subway system to coverlongerdistances._______________________________________________________________________________(1)If you find a bug or need our help, please write to us fromthebelow email . (2) Please do not forget to review the app and set5*rating :)
Islamic Pro / Quran, Pray Times 3.8.4 APK
One of the most popular Islamic app. Recognized by more than60thousand Muslims around the world as the most accurate prayertime& azan application. Islamic Pro also features the fullQuranwith Arabic scripts, translations and audio recitations aswell asa Qibla locator, an Islamic Hijri calendar etc... MAINFEATURES: •Accurate prayer times based on your current location andaccessprayer times directly from the today menu of the device •Azan:visual and audio notifications for the calls for prayer withmanymuezzin voices to choose from • Animated Qibla compass and maptoshow you the direction to Mecca • Complete Muslim Hijri calendartoestimate holy dates such as Eid-Ul-Fitr and Eid-Ul-Adha • 99namesof Allah and Share selected name to your friends on Whatsapp,onEmail, on Message and on other social networks • Hisn'ulMuslim(Fortress of the Muslim): a collection of doas andsupplications) •Share Quran Ayat or Surah to your friends onWhatsapp, on Email, onMessage and on other social networks • Duasin various language andshare readen dua to your friends onWhatsapp, on Email, on Messageand on other social networks •Greetings - Send photo or message toyour friend in muslium holidays• Important days in islam history •Muslim population all over theworld countries • The Holy Quran (AlQur'an) with audio recitations(mp3)in 43 language and translationsin 43 language • Quran fullytranslated into: Albanian, Amazigh,Arabic, Amharic, Azerbaijani,Bengali, Bosnian, Bulgarian, Chinese,Czech, Divehi, Dutch, English,French, German, Hausa, Hindi,Indonesian, Italian, Japanese, Korean,Kurdish, Malay, Malayalam,Norwegian, Persian, Portuguese, Romanian,Russian, Sindhi, Somali,Spanish, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil,Tatar, Thai, Turkish,Urdu, Uyghur, Uzbek IMPORTANT NOTES (1) ifAzeri users feel thatthe app is giving you wrong prayer times, itis most likely relatedto your device Date and Time settings.To getaccurate prayer timeyou shoud change Time Zone to GMT:4, GulfStandart Time or GMT:4,Dubay. But in most cases, enablingauto-settings is the safest wayto obtain the most accurate prayertimes._______________________________________________________________________________(1)If you find a bug or need our help, please write to us fromthebelow email . (2) Please do not forget to review the app and set5*rating :)
Loading...