1.0 / May 22, 2014
(3.3/5) (10)

Description

Ever dreamed about flying? What if that dreamcame true? What would be next? I bet you'd love to shit onpedestrians heads. Yeah, that would be fun :)
So, now you have chance to become SHITBIRD and just leave thesewhite marks on the pedestrians below.

App Information Shitbird

 • App Name
  Shitbird
 • Package Name
  com.dejet.shitbird
 • Updated
  May 22, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  De JET Works
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Email sb.sprt.j23@gmail.com
  ul. Belwederczykow 5/75 31-242 Krakow Poland
 • Google Play Link

De JET Works Show More...

Shitbird 1.0 APK
De JET Works
Ever dreamed about flying? What if that dreamcame true? What would be next? I bet you'd love to shit onpedestrians heads. Yeah, that would be fun :)So, now you have chance to become SHITBIRD and just leave thesewhite marks on the pedestrians below.
MPTI - Your Place to Win - PL 1.11 APK
De JET Works
Małopolski Park TechnologiiInformacyjnychMałopolski Park Technologii Informacyjnych to najważniejszainwestycja Krakowskiego Parku Technologicznego. MPTI będzieośrodkiem rozwoju nowych pomysłów i technologii. Klastrem firm zsektora ICT. Miejscem testowania idei otwartych innowacji.Platformą współpracy środowisk akademickich, biznesowych iadministracyjnych. Ośrodkiem działającym na potrzeby inteligentnegomiasta przyszłości.MPTI - małopolskie centrum nowej gospodarkiPychowice jako miejsce dla działalności Małopolskiego ParkuTechnologii Informacyjnych, zostało wybrane nieprzypadkowo. Towłaśnie tutaj powstaje jeden z najnowocześniejszych ośrodkówbiznesowo-naukowych. Systematycznie budowane obiekty uniwersyteckiew ramach Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się tuż oboksiedzib takich firm, jak: Ericpol, Onet, Motorola czy Siemens.Krakowski Park Technologiczny, dostrzegając potencjał tego miejsca,tworzy wspólnie z partnerami centrum nowej gospodarki, którestanowić będzie prawdziwą platformę współpracy.Platforma MPTI - czyli zróbmy to razemDo współtworzenia MPTI zapraszamy zarówno małe firmy, jak i znaneświatowe marki. To one dostarczą niezbędnego know-how. Zadbają owyposażenie laboratoriów w technologiczne urządzenia jutra. Stworządata centre i platformy cyfrowe. Będą je modyfikować, rozwijać idostosowywać do potrzeb społeczności MPTI. Intelektualnego wsparciabędą udzielać naukowcy i eksperci. Deklarację współpracyotrzymaliśmy ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej, UniwersytetuJagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej. Złoty trójkąt domkniesię dzięki współdziałaniu z administracją samorządową. To onawyznacza strategię rozwoju małopolskich miast i regionów.Technologie wypracowane przez firmy w MPTI nie będą trafiały wpróżnię. Będą rozwiązywały zidentyfikowane przez samorządy izapisane w strategiach problemy mieszkańców. Gospodarka – nauka –administracja - stworzy kreatywną społeczność MPTI.Otwarte innowacje wg MPTIPo swojemu definiujemy pojęcia kluczowe dla nowej gospodarki. Małymfirmom otwarty model innowacji pozwala na dynamiczne rozwijanietechnologii, dzięki dostępowi do narzędzi, produktów, wiedzy,doświadczeń dużych korporacji IT.W MPTI idziemy dalej. Tworzymy kreatywne miejsce, gdzie giganci ITspotkają się ze start-upami. Miejsce, gdzie idee zamienią się wpraktyczne rozwiązania, a pomysły trafią na rynek. Na tejwspółpracy skorzysta każdy: naukowiec wdroży swoje badania, młodyprzedsiębiorca skomercjalizuje pomysł, duża firma rozwinie produkt,a władza lokalna rozwiąże problemy mieszkańców.Smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się w MPTIIdea inteligentnego miasta jest wyzwaniem dla samorządów,urbanistów i kreatorów przestrzeni publicznej. Wyścig o mianomiasta przyjaznego mieszkańcom, wygrają te samorządy, którezdecydują się w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w nowoczesnychtechnologiach. Podstawową zasadą współczesnych miast jest optymalnedostosowywanie ich funkcjonowania do zbiorowych i indywidualnychpotrzeb mieszkańców. Nowoczesne miasto musi być inteligentne.Szybki rozwój metropolii, takich jak np. Kraków, niesie ze sobąliczne problemy do rozwiązania. Transport, energia, ochronazdrowia, edukacja, jakość środowiska - to tylko niektóre z wyzwańcywilizacyjnych, z którymi musimy się zmierzyć. Dynamiczniepostępująca urbanizacja to znak rozpoznawczy współczesnegoświata.Małopolski Park Technologii Informacyjnych stanie się miejscem, wktórym rozwijane będą pomysły i projekty związane z ideą smartcity. Wyposażone w nowoczesne technologie i laboratoria, MPTIbędzie zarządzało przyszłością małopolskich miast.Więcej: http://mpti.krakow.pl.Koszty całkowite inwestycji wynoszą 108 765 952,13 zł, z czegokwota 89 465 489,00 zł stanowić będzie koszt kwalifikowanyprojektu. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu OperacyjnegoInnowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3.Małopolska InformationTechnology ParkMałopolska Information Technology Park is the most importantinvestment Krakow Technology Park. MITP will be the center of thedevelopment of new ideas and technologies. A cluster of companiesfrom the ICT sector. Place for testing the idea of ​​openinnovation. Platform between academics, business andadministration. Operating center for the needs of the smart city ofthe future.MITP - Lesser center of the new economyPychowice as a place for business Małopolska Information TechnologyPark, has been chosen not by accident. It is here that formed oneof the most modern centers of business and science. Systematicallybuilt university facilities within the campus of the JagiellonianUniversity are located right next to companies such as: Ericpol,Onet, Motorola and Siemens. Kraków Technology Park, seeing thepotential of this place, it creates together with its partners thecenter of the new economy, which would represent a real platformfor cooperation.MITP platform - that is, let's do it togetherMITP invited to contribute to both small companies and well-knownglobal brands. They provide the necessary know-how. Take care oflaboratory equipment in technological devices of tomorrow. Create adata center and digital platforms. Will be modified, developed andadapted to the needs of the community MITP. Intellectual supportwill provide scientists and experts. Declaration of cooperationreceived from the Academy of Mining and Metallurgy, JagiellonianUniversity and the Technical University of Cracow. Golden trianglewill close thanks to the collaboration of the local governmentadministration. She sets strategy for the development of Malopolskacities and regions. Technologies developed by the company will notbe MITP fell on deaf ears. Will be solved by local governmentsidentified and recorded in the strategies of the problemsresidents. Economy - science - administration - MITP createcreative community.Open innovation by MITPAfter his define key concepts for the new economy. Small businessesopen innovation model allows for the dynamic development of thetechnology, with access to tools, products, knowledge, experiencelarge IT corporations.In MITP move on. Develop creative place where IT giants meet withstart-ups. A place where ideas turn into practical solutions andideas reach the market. On this cooperation will benefit everyone:implement your research scientist, young entrepreneur commercializean idea, a large company to develop the product, and the localauthority to solve the problems residents.Smart city - the future of our cities begins on the MITPThe idea of ​​a smart city is a challenge for local governments,urban planners and designers of public spaces. The race for thetitle of the city's residents, win those governments that decide tofully exploit the potential of modern technologies. The basicprinciple of modern cities is functioning optimally adapting themto collective and individual needs of the residents. The moderncity needs to be smart.The rapid development of cities, such as. Kraków, brings with it anumber of problems to solve. Transport, energy, health, education,quality of the environment - these are just some of the challengesof civilization, with which we have to face. Dynamicallyurbanization are the hallmarks of the modern world.Małopolska Information Technology Park will become a place whereideas will be developed and projects related to the idea of ​​asmart city. Equipped with modern technology and laboratories, MITPwill manage the future of Malopolska towns.More: http://mpti.krakow.pl.Total costs are investments 108 765 952.13 zł, of which EUR 89 465489,00 zł will be an eligible cost of the project. The project isimplemented by the European Regional Development Fund under theOperational Programme Innovative Economy, Measure 5.3.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value