/ March 18, 2020
(4.7/5) (13,513)

Description

Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ! SHMUapp nie jeoficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a jedočasnou alternatívou. 1. Miesto v hlasovaní 4ka Android Code 2019- Slovenské aplikácie (všeobecne) Pred nahlásením chyby prosímskontrolujte stránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazujekorektne tam (výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovaťani v rámci aplikácie Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ichpopis je uvedný v sekcii pomocník. Model Aladin Aktuálne počasieTextová predpoveď Radary Úhrn zrážok Výstrahy Web SHMÚ Páči sa Vámaplikácia? Ohodnoťte ju! Vaše návrhy na zlepšenie môžete posielaťna support@istrocode.eu Riešenie problémov 1. Aplikácia poaktualizácii nejde spustiť V tomto prípade je potrebné odstrániťdáta aplikácie, alebo aplikáciu reinštalovať 2. Aplikácia nesťahuježiadne dáta Buď je problém s pripojením na internet, alebo je tiežmožné, že SHMÚ zmenilo stránku Ak udelíte aplikácii prístup kpolohe, budete dostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vašapoloha bude vykreslená v mape a v produktoch si môžete vybraťlokalitu, ktorá je k vám najbližšie. Aplikácia zbiera anonymnéúdaje o používaní aplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľvyslovuje inštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov.Používateľ aplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ichvýhradne pre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušenýprehliadač webu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie súposkytované bez záruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ. Všetkyinformácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje serverhttp://www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenskéhohydrometeorologického ústavu a nesmú byť reprodukované alebopoužité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ.Current weather information directly from SHMI! SHMUapp is not anofficial SHMI application , it was created at the instigation ofusers and is a temporary alternative. 1. Voting site 4ka AndroidCode 2019 - English Apps (general) Before reporting an error,please check www.shmu.sk if the information is not displayedcorrectly there (radar failures, Aladin model), it will not bedisplayed within the application either The application containsthe following sections, which are described in the help section.Aladdin Model Current weather Text Prediction Safety Total rainfallWarnings SHMI website Do you like the app? Rate it! You can sendyour suggestions for improvement to support@istrocode.euTroubleshooting 1. The application cannot be started after theupdate In this case, you need to delete the app data, or reinstallthe app 2. The application does not download any data Either thereis a problem with your internet connection, or it's possible thatSHMI has changed the page By granting the app access to a location,you will receive alert notifications for that location, yourlocation will be plotted on a map, and you can select the locationclosest to you in your products. The app collects anonymous dataabout the use of the app to improve it. By installing, the useragrees to collect this anonymous data. The user of the applicationdownloads the data directly from the SHMI web site and uses itsolely for its own use. The application serves as a simplifiedbrowser of SHMI web with add-ons. Data within the application isprovided without warranty. The SHMI website is always decisive. Allinformation, texts and electronic images contained in the serverhttp://www.shmu.sk are intellectual property of the SlovakHydrometeorological Institute and may not be reproduced or used inany way other than for their own use, without the consent of SHMI.

App Information SHMUapp

SHMUapp Version History

Select SHMUapp Version :
 • 4.1.11 (177)
 • SHMUapp 4.1.11 APK File

  Publish Date: 2017 /3/26
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 5.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 7e455639886edb07297e00fa67ec94c51836c22a
  APK Signature: b06b2aa59adcc5456b7eaad2730d7a45b7f0272a
Istrocode Show More...
SHMUapp APK
Istrocode
Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ! SHMUapp nie jeoficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a jedočasnou alternatívou. 1. Miesto v hlasovaní 4ka Android Code 2019- Slovenské aplikácie (všeobecne) Pred nahlásením chyby prosímskontrolujte stránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazujekorektne tam (výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovaťani v rámci aplikácie Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ichpopis je uvedný v sekcii pomocník. Model Aladin Aktuálne počasieTextová predpoveď Radary Úhrn zrážok Výstrahy Web SHMÚ Páči sa Vámaplikácia? Ohodnoťte ju! Vaše návrhy na zlepšenie môžete posielaťna support@istrocode.eu Riešenie problémov 1. Aplikácia poaktualizácii nejde spustiť V tomto prípade je potrebné odstrániťdáta aplikácie, alebo aplikáciu reinštalovať 2. Aplikácia nesťahuježiadne dáta Buď je problém s pripojením na internet, alebo je tiežmožné, že SHMÚ zmenilo stránku Ak udelíte aplikácii prístup kpolohe, budete dostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vašapoloha bude vykreslená v mape a v produktoch si môžete vybraťlokalitu, ktorá je k vám najbližšie. Aplikácia zbiera anonymnéúdaje o používaní aplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľvyslovuje inštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov.Používateľ aplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ichvýhradne pre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušenýprehliadač webu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie súposkytované bez záruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ. Všetkyinformácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje serverhttp://www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenskéhohydrometeorologického ústavu a nesmú byť reprodukované alebopoužité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ.Current weather information directly from SHMI! SHMUapp is not anofficial SHMI application , it was created at the instigation ofusers and is a temporary alternative. 1. Voting site 4ka AndroidCode 2019 - English Apps (general) Before reporting an error,please check www.shmu.sk if the information is not displayedcorrectly there (radar failures, Aladin model), it will not bedisplayed within the application either The application containsthe following sections, which are described in the help section.Aladdin Model Current weather Text Prediction Safety Total rainfallWarnings SHMI website Do you like the app? Rate it! You can sendyour suggestions for improvement to support@istrocode.euTroubleshooting 1. The application cannot be started after theupdate In this case, you need to delete the app data, or reinstallthe app 2. The application does not download any data Either thereis a problem with your internet connection, or it's possible thatSHMI has changed the page By granting the app access to a location,you will receive alert notifications for that location, yourlocation will be plotted on a map, and you can select the locationclosest to you in your products. The app collects anonymous dataabout the use of the app to improve it. By installing, the useragrees to collect this anonymous data. The user of the applicationdownloads the data directly from the SHMI web site and uses itsolely for its own use. The application serves as a simplifiedbrowser of SHMI web with add-ons. Data within the application isprovided without warranty. The SHMI website is always decisive. Allinformation, texts and electronic images contained in the serverhttp://www.shmu.sk are intellectual property of the SlovakHydrometeorological Institute and may not be reproduced or used inany way other than for their own use, without the consent of SHMI.
BAjkolator Bratislava 1.17 APK
Istrocode
Please update to 1.15 to use the app Unofficial app forbike-sharing service in Bratislava. Please refer to Slovnaft BAjkhttps://slovnaftbajk.sk/ Please note that info about the bikes inthe stations is often inaccurate. Extra functions * offline mode *option to store PIN * navigate to station * report issues via emailYou can report bugs at support@istrocode.eu For updates followhttps://www.facebook.com/bajkolator/ Source code available onGitLab https://gitlab.com/istrocode/bajkolator iOS alternative fromDevhric s.r.o. https://apple.co/2PkDZhL
Sudoku Solver APK
Istrocode
Sudoku solver solves even difficult Sudokus. Usesalgorithmdescribedherehttp://byteauthor.com/2010/08/2010/08/sudoku-solver-update/
Loading...