1.4.0 / September 9, 2018
(4.7/5) (9061)
Loading...

Description

Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ! SHMUapp nie jeoficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a jedočasnou alternatívou. Pred nahlásením chyby prosím skontrolujtestránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazuje korektne tam(výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovať ani v rámciaplikácie Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ich popis je uvednýv sekcii pomocník. Model Aladin Aktuálne počasie Textová predpoveďRadary Úhrn zrážok Výstrahy Web SHMÚ Páči sa Vám aplikácia?Ohodnoťte ju a odporučte tlačidlom +1! Vaše návrhy na zlepšeniemôžete posielať na [email protected] Riešenie problémov 1.Widget sa v zozname widgetov nenachádza V tomto prípade môže pomôcťreštart telefónu (uistite sa tiež, že aplikácia nie je presunutá naSD kartu) 2. Aplikácia po aktualizácii nejde spustiť V tomtoprípade je potrebné odstrániť dáta aplikácie, alebo aplikáciureinštalovať 3. Widget zmrzol a nedá sa aktualizovať V tomtoprípade môže pomôcť odstránenie widgetu, reštart telefónu aleboreinštalovanie aplikácie 4. Aplikácia nesťahuje žiadne dáta Buď jeproblém s pripojením na internet, alebo je tiež možné, že SHMÚzmenilo stránku Ak udelíte aplikácii prístup k polohe, budetedostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vaša poloha budevykreslená v mape a v produktoch si môžete vybrať lokalitu, ktoráje k vám najbližšie. Aplikácia zbiera anonymné údaje o používaníaplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľ vyslovujeinštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov. Používateľaplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ich výhradnepre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušený prehliadačwebu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie sú poskytované bezzáruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ. Všetky informácie, texty aelektronické obrázky, ktoré obsahuje server http://www.shmu.sk súduševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu anesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako prevlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ. Current weather informationdirectly from the web SHMI! SHMUapp no ​​official application SHMIwas established at the initiative of users and is a temporaryalternative. Before reporting a bug, please check the websitewww.shmu.sk if the information is not displayed korektne there(blackouts radar model Aladin) will not be displayed or within anapp The application includes the following sections, thedescription of the instructions listed in the section assistant.Model Aladin Current weather Text forecast Safety Total amount ofprecipitation Warnings Web SHMI Do you application? Rate it andrecommend key + 1'ing! Your suggestions for improvement can be sentto [email protected] Troubleshooting 1. Widget is not present inthe list of widgets In this case, can help restart your phone (makesure also that the application is not moved to SD card) 2. Theapplication does not run after updating In this case, it isnecessary to remove the application data or application toreinstall 3. Widget froze and can not be updated In this case, canhelp remove the widget, reboot the phone or Re-installing theapplication 4. The application does not download any data Be aproblem connecting to the Internet, or it is also possible thatSHMI changed your If you grant the application access to thelocation, you will receive notification alerts for this location,your location will be plotted on the map and in the products youcan choose the location that is closest to you. Aplikácia collectsanonymous information on using a view to its improvement. Userpronounced installing consent for the collection of anonymous data.User applications to download data directly from the web SHMI anduses them exclusively for their own use. The application serves asa simplified Web browser SHMI with accessories. The data within theapplication are provided without warranty. The decisive factor isalways SHMI web. All information, texts and images containedhttp://www.shmu.sk server are intellectual property of the SlovakHydrometeorological Institute and may not be reproduced or used inany other way than for personal use without the consent of theSlovak Hydrometeorological Institute.

App Information SHMUapp

SHMUapp Version History

Select SHMUapp Version :
 • 4.1.11 (177)
 • SHMUapp 4.1.11 APK File

  Publish Date: 2017 /3/26
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 5.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 7e455639886edb07297e00fa67ec94c51836c22a
  APK Signature: b06b2aa59adcc5456b7eaad2730d7a45b7f0272a

Istrocode Show More...

SHMUapp 1.4.0 APK
Istrocode
Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ! SHMUapp nie jeoficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a jedočasnou alternatívou. Pred nahlásením chyby prosím skontrolujtestránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazuje korektne tam(výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovať ani v rámciaplikácie Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ich popis je uvednýv sekcii pomocník. Model Aladin Aktuálne počasie Textová predpoveďRadary Úhrn zrážok Výstrahy Web SHMÚ Páči sa Vám aplikácia?Ohodnoťte ju a odporučte tlačidlom +1! Vaše návrhy na zlepšeniemôžete posielať na [email protected] Riešenie problémov 1.Widget sa v zozname widgetov nenachádza V tomto prípade môže pomôcťreštart telefónu (uistite sa tiež, že aplikácia nie je presunutá naSD kartu) 2. Aplikácia po aktualizácii nejde spustiť V tomtoprípade je potrebné odstrániť dáta aplikácie, alebo aplikáciureinštalovať 3. Widget zmrzol a nedá sa aktualizovať V tomtoprípade môže pomôcť odstránenie widgetu, reštart telefónu aleboreinštalovanie aplikácie 4. Aplikácia nesťahuje žiadne dáta Buď jeproblém s pripojením na internet, alebo je tiež možné, že SHMÚzmenilo stránku Ak udelíte aplikácii prístup k polohe, budetedostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vaša poloha budevykreslená v mape a v produktoch si môžete vybrať lokalitu, ktoráje k vám najbližšie. Aplikácia zbiera anonymné údaje o používaníaplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľ vyslovujeinštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov. Používateľaplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ich výhradnepre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušený prehliadačwebu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie sú poskytované bezzáruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ. Všetky informácie, texty aelektronické obrázky, ktoré obsahuje server http://www.shmu.sk súduševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu anesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako prevlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ. Current weather informationdirectly from the web SHMI! SHMUapp no ​​official application SHMIwas established at the initiative of users and is a temporaryalternative. Before reporting a bug, please check the websitewww.shmu.sk if the information is not displayed korektne there(blackouts radar model Aladin) will not be displayed or within anapp The application includes the following sections, thedescription of the instructions listed in the section assistant.Model Aladin Current weather Text forecast Safety Total amount ofprecipitation Warnings Web SHMI Do you application? Rate it andrecommend key + 1'ing! Your suggestions for improvement can be sentto [email protected] Troubleshooting 1. Widget is not present inthe list of widgets In this case, can help restart your phone (makesure also that the application is not moved to SD card) 2. Theapplication does not run after updating In this case, it isnecessary to remove the application data or application toreinstall 3. Widget froze and can not be updated In this case, canhelp remove the widget, reboot the phone or Re-installing theapplication 4. The application does not download any data Be aproblem connecting to the Internet, or it is also possible thatSHMI changed your If you grant the application access to thelocation, you will receive notification alerts for this location,your location will be plotted on the map and in the products youcan choose the location that is closest to you. Aplikácia collectsanonymous information on using a view to its improvement. Userpronounced installing consent for the collection of anonymous data.User applications to download data directly from the web SHMI anduses them exclusively for their own use. The application serves asa simplified Web browser SHMI with accessories. The data within theapplication are provided without warranty. The decisive factor isalways SHMI web. All information, texts and images containedhttp://www.shmu.sk server are intellectual property of the SlovakHydrometeorological Institute and may not be reproduced or used inany other way than for personal use without the consent of theSlovak Hydrometeorological Institute.
BAjkolator Bratislava 1.14 APK
Istrocode
App currently does not load data. Fix is planned for 14.12.2018.For now you can use web link. Thanks for your patience. Unofficialapp for bike-sharing service in Bratislava. Please refer toSlovnaft BAjk https://slovnaftbajk.sk/ Please note that info aboutthe bikes in the stations is often inaccurate. Extra functions *offline mode * option to store PIN * navigate to station * reportissues via email You can report bugs at [email protected] Forupdates follow https://www.facebook.com/bajkolator/ Source codeavailable on GitLab https://gitlab.com/istrocode/bajkolator iOSalternative from Devhric s.r.o. https://apple.co/2PkDZhL
Sudoku Solver APK
Istrocode
Sudoku solver solves even difficult Sudokus. Usesalgorithmdescribedherehttp://byteauthor.com/2010/08/2010/08/sudoku-solver-update/
Loading...