1.06 / August 3, 2018
(4.9/5) (14)
Loading...

Description

Shoot Color a shoot color game free very hot!Shoot Color a shootcolor game free very hard!How to play game: 1. Tap any where toshot arrows 2. When the arrow stop, check color of this. - If ithave color same color with triangle, Continous; - Else - OH - GameOver.There 60 levels to discover. Who can pass all.Play Stick ShootColor and train to archery master.Compare with other player!ShootColor VERY SIMPLE TO PLAY BUT VERY HARD TO MASTER!!

App Information Shoot Color

 • App Name
  Shoot Color
 • Package Name
  magic.game.strickarrow
 • Updated
  August 3, 2018
 • File Size
  6.6M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.06
 • Developer
  Star WinNT
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Star WinNT Show More...

Bói 12 Cung Hoàng Đạo 1.28 APK
Star WinNT
Bạn thuộc một cung trong 12 cung Hoàng Đạo. Bạn muốn biết hôm naymình thế nào? Tuần này mình ra làm sao? Tháng này mình có gì mới?Bạn muốn biết tính cách của bạn bè qua ngày sinh hay độ phù hợptrong tình yêu, tình bạn, trong công viêc? Bạn muốn tìm hiểu truyềnthuyết các cung hoàng đạo, hay đơn giản là muốn biết về tổng quancác cung và tình hình các cung trong năm nay. Ứng dụng Bói 12 CungHoàng Đạo sẽ giúp bạn làm được điều đó. Còn chờ gì nữa, hãy cài đặtvà chia sẻ cho bạn bè ứng dụng Bói 12 Cung Hoàng Đạo hot nhất hiệnnay. Ứng dụng cho phép người sử dụng có nhiều lựa chọn, bạn có thểxem cho mình, xem cho bạn bè và người thân. Ngoài ra trong bản nângcấp mới nhất bạn có thể xem tính cách và tướng qua ngày sinh. Hãytải ứng dụng Bói 12 Cung Hoàng Đạo và cảm nhận độ tiện ích nhé. Youunder a provision in the 12 Horoscope. Want to know how your day?This week alone to do? This month I have anything new? You want toknow the personality of your friends via birth or suitability oflove, friendship, at work? Want to learn the legend of the zodiac,or simply want to know about the overview of the supply and thesupply situation this year. Applications by the 12 zodiac will helpyou do that. What are you waiting for, install and share to yourfriends Tarot app zodiac hottest 12 now. The application allowsusers to have more choices, you can see for yourself, look forfriends and relatives. Also in the latest update you can see thepersonality and minister through the birth. Please download theapplication by the 12 zodiac and perceived utility of offline.
Lock Screen Off: Quick Lock 1.05 APK
Star WinNT
Lock Screen Off: Quick Lock fastest to lock and off screen!Verysimple, very small, very useful!Lock and off Screen by one touchthe icon!This app uses the Device Administrator permission. To useapp please activevate device administrator to Lock screen.If youwant to uninstall "Lock Screen Off: Quick Lock", you need todeactivate "Lock Screen Off: Quick Lock" before("Settings—>Security—>Device administrators" to deactivate"Lock Screen Off: Quick Lock").Lock Screen Off: Quick Lock is thebest application for lock screen.
Daily Horoscope Tarot 2019 1.4 APK
Star WinNT
What are your Horoscope, your Life-Path number and Your ChineseZodiac? Do you want to known Overview, Love, Career and Wellness ofyour daily, your weekly, your monthly and your yearly? Do you wantto known love and friendship of two Sign? Do you want get readingDaily Tarot and all of your Daily Horoscope, your Life-Path numberand your Chinese Zodiac? "Daily Horoscope Tarot 2019" does supportyou know that. ★ "Daily Horoscope Tarot 2019" - the best HoroscopeDaily 2019, Tarot Daily 2019 and Astrology 2019 application onGoogle Play! ★ Small app but this is very USEFUL and veryINTERESTING! ★ Today, yesterday, tomorrow, weekly, monthly, yearlyHoroscope! ★ Overview, Love, Career and Wellness Horoscope! ★ TwoSign in Love and Friendship! ★ Horoscope overview! ★ Zodiaccompatibility! ★ Today, yesterday, tomorrow, weekly, monthlyLife-Path number and Chinese Zodiac! ★ Reading Tarot with daily,weekly, monthly and Yes/No Tarot! Discover our "Daily HoroscopeTarot 2019", the perfect way to start your day!
Bói bài Tarot: Bói vui 1.16 APK
Star WinNT
Bói bài Tarot là một loại bói bài phương tây chính xác đến bất ngờkhiến mọi người phải tin đến ngạc nhiên, đặc biệt dạng bói bài bóitarot rất được các bạn trẻ và teen yêu thích và thường xuyên xembói bài về tình duyên, học hành và công việc,.... Các nhà chiêmtinh học có thể đọc về tương lai của người khác thông quan một lábài, đó gọi là bài Tarot. Tuy nhiên, điều này chỉ đơn giản là mộthuyền thoại và sự thật chưa được kiểm chứng, chứng minh một cáchchính xác nhưng nó lại ẩn chứa độ chính xác đến ngạc nhiên. Ở mộtsố khía cạnh thì chỉ một lá bài Tarot sẽ không thể đại diện chotương lai hay nói về tương lai của bạn. Mặt khác, lá bài Tarot chỉcung cấp cho bạn những chỉ dẫn về các kết quả có thể xảy trongtương lai dựa trên sự lựa chọn của bạn. Nó chỉ cho phép bạn khámphá những lựa chọn mà bạn có thể đưa ra quyết định. Ngoài ra, theonguyên tắc bài Tarot là không thay đổi lựa chọn, nhưng rỏ ràng đóchỉ là nguyên tắc, bình thường mọi người có quyền thay đổi lựa chọncủa mình như thay đổi số phận vậy. Nhưng không nên lạm dụng, sẽ mấthết ý nghĩa của một lá bài Tarot! Ứng dụng là tập hợp của gần 100vấn đề được các nhà chiêm tinh đưa ra cho bạn. Còn chờ gì nữa hãykiểm tra xem các vấn đề mình đang vướng mắc thông qua Bói bài Tarotnào! Tarot Tarot is a tarot western exactly unexpected that peoplemust believe to be surprised, especially the form of tarotdivination tarot very young and teen favorite and frequentlyfortunetelling all about the love, study and work, .... Theastrologers can read other people about the future of a cardclearance, which called Tarot. However, this is simply a myth andthe facts have not been verified, proven correctly, but it hides asurprisingly accurate. In some aspects, only a Tarot card can notrepresent the future or talk about your future. On the other hand,Tarot cards only give you instructions about the possible outcomesin the future based on your choice. It only allows you to explorethe choices that you can make a decision. In addition, theprinciple is unchanged Tarot choice, but it's clear that's just theprinciple, ordinary people have the right to change your choice asto change that fate. But should not be abused, it will take thefull meaning of a Tarot cards! Application is a collection ofnearly 100 issues of astrologers give you. Waiting any longer checkthat your problems are bottlenecks through public Tarot Divination!
Fake SMS Text :Fake everywhere 1.04 APK
Star WinNT
Fake SMS Text: Fake everywhere, everyone, everytime, every text!★If you want an Fake SMS text, this app is the best!★ You can fakeevery one, fake every time and fake every text!★ You can chose allstatus of SMS Fake: Outbox, Inbox, Sendding, Failed, Draft.★ Notethat: Changed permission default is need for use app with Android> 5.0.Fake SMS Text: Fake everywhere - Fake very fun and veryusefull!
Flashlight pro: Light Blinking - No Ads 1.07 APK
Star WinNT
WHY DO YOU NOT DOWNLOAD Flashlight pro: Light Blinking? Flashlightpro: Light Blinking is free application flash light for your phone.Very simple, very useful and brightest LED flashlight. Simple andeasy to use Flashlight pro: Light Blinking app for your many modelsof phones Used Flashlight pro: Light Blinking to dance in party,walk in the dark and find somethings. Best app for flashlight.Download and use app.
Shoot Color 1.06 APK
Star WinNT
Shoot Color a shoot color game free very hot!Shoot Color a shootcolor game free very hard!How to play game: 1. Tap any where toshot arrows 2. When the arrow stop, check color of this. - If ithave color same color with triangle, Continous; - Else - OH - GameOver.There 60 levels to discover. Who can pass all.Play Stick ShootColor and train to archery master.Compare with other player!ShootColor VERY SIMPLE TO PLAY BUT VERY HARD TO MASTER!!
Dragon 2048 : Monster Grow 1.04 APK
Star WinNT
Do you known how to monsters grow? Dragon 2048 : Monster Grow - apuzzle game with creative gameplay and cute, strange graphic. Fromeggs, you can create to many powerful dragon. Very easy, verysimple but very hot. HOW TO PLAY GAME Dragon 2048 : Monster Grow -Drag to the screen to move - Combine two identical dragons, youwill receive one higher level - Game over if you can not moveNotice: You can compare with other player! Now: install and playDragon 2048 : Monster Grow. Share it with your friends.
Loading...