Top 49 Games Similar to Sportcomplex De Sypel

Loading...
Woordzoeker 1.7
e3games
WoordzoekpuzzelsEen van de beste Woordzoeker spellen op demarkt.★Woordzoeker met verschillende soorten moeilijkheidsgraden,vanklein 9 x 9 tot normaal 11 x 11 of zelfs groot 13 x 13!★ Jehuidigespel raakt nooit verloren, de spel is automatisch opgeslagenzodatje je spel kan vervolgen waar je gebleven was.★ Je zounooitdezelfde soort Woordzoeker kunnen spelen! Eindelozemogelijkheden!★Beschikbaar voor jouw mobiele telefoon, 7 inchtablet of 10 inch hdtelefoons en ook lage en kleine telefoons!★ Erzijn 10 items om uitte kiezen.- Woordenboek- Kleren- Sport-Voedsel- Dieren- Lichaam-Landen- Keuken- Onderwijs- Vervoer★ Heeft3 moeilijkheidsgraden.-Makkelijk- Normaal- MoeilijkEen woordzoekeris een puzzel ofwoordspel, waarbij een bepaald aantal woordengevonden moetenworden in een blok gevuld met letters. Deze woordenkunnen zowelvan links naar rechts als van rechts naar linksgeschreven zijn,alsmede zowel horizontaal als verticaal alsdiagonaal. Dezelfdeletters kunnen meerdere keren gebruiktworden.Woordzoekers staannet als kruiswoordpuzzels vaak in krantenen tijdschriften. Ookworden ze soms gebruikt als lesmateriaal bijhet leren vanspelling.Word Search PuzzlesOne of the best WordSearch games onthe market.★ Woordzoeker with different types ofdifficulty, fromsmall 9 x 9 to 11 x 11 normal or even large 13 x13!★ Your currentgame never gets lost, the game is automaticallysaved so you cancontinue your game where you left off.★ You couldnever play thesame sort Word Search! Endless possibilities!★Available for yourmobile phone, 7 inch tablet or 10 inch HD phonesand also low andsmall phones!★ There are 10 items to choose from.-Dictionary-Clothes- Sports- Food- Animals- Body- Nations- Kitchen-Education-Transport★ Has 3 levels of difficulty.- Easy- Normal-DifficultAword search puzzle or a word game in which a certainnumber ofwords to be found in a block filled with letters. Thesewords canbe either from left to right and from right to left, aswell ashorizontally as well as vertically or diagonally. The sameletterscan be used several times.Puzzles are like crosswordpuzzlesfrequently in newspapers and magazines. They are sometimesused asteaching aids in teaching spelling.
Jumbo 6.1.1
"De beste supermarkt app van Nederland" –Kassa Met de Jumbo appdoeje nog vlotter boodschappen. Met de service, ruime keuzeenlaagsteprijsgarantie die je van ons gewend bent! Nu ook voorjezakelijkeboodschappen die je op aanvraag eenvoudigachterafbetaalt. Nog sneller bestellen? Gebruik onzehandigeproductscanner. Dit kan je verwachten in de Jumbo app: •Bestel jeboodschappen eenvoudig online (natuurlijk metonzelaagsteprijsgarantie!) • Bekijk de uitgebreideproductinformatievan ons volledige assortiment • Gebruik deboodschappenlijst envergeet nooit meer een boodschap (ook voor inde winkel) • Kies uitheel veel simpele, betaalbare en voorallekkere recepten • Bekijkoverzichtelijk al onze aanbiedingen • Je favoriete productenen recepten bewaar je in Mijn Jumbo zodatje ze snel kanterugvinden en gebruiken • Vind de openingstijdenencontactgegevens van al onze Jumbo winkels We proberenonzedienstverlening elke dag te verbeteren en zijn daaromnieuwsgierignaar je mening. Neem contact op met de Jumboklantenservice om jevraag, opmerking of tip door te geven. Zokunnen we je nog betervan dienst zijn. Jouw wens staat centraal.Ook online! 
Dezeapplicatie maakt gebruik van cookies (uitlezen vangegevens van jeapparaat). Verder worden er met behulp van deapplicatie ook opandere wijze persoonsgegevens over jou verzameld.Als je er voorkiest om deze applicatie te downloaden en tegebruiken ga je er meeakkoord dat we i) deze cookies plaatsen en wedaarmee ookpersoonsgegevens verzamelen en ii) we op anderewijzepersoonsgegevens over jou verzamelen. Op deze manier krijgenwe eengoed beeld van jou als gebruiker en kunnen we aanbiedingendoen dievoor jou interessant zijn. Wil je meer lezen over cookiesen dewijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken? Klik dan opdehieronder opgenomen link ‘Privacybeleid’ die verwijst naarhetcookiestatement en het privacy statement van Jumbo.  "Thebestgrocery app Netherlands' -Kassa The Jumbo app do you stillfloatgroceries. With the service, selection and lowest priceguaranteethat you're used to! Now for your business messages youpay simplypost on request. Still order faster? Use our handyproduct scanner.You can expect the Jumbo app: • Get your shoppingeasily online (ofcourse with our lowest price guarantee!) • Viewdetailed productinformation from our full range • Use the shoppinglist and neverforget a message (also found in the shop) • Choosefrom a lot ofsimple, affordable, delicious recipes • See clearlyall ourpromotions • Your favorite products and recipes you keep Myjumboso you can quickly find and use • Find the opening timesandcontact details of all our Jumbo stores We try to improveourservices every day and therefore are curious about youropinion.Contact Jumbo customer to pass on your question, comment ortip. Sowe can be even better. Your desire is central. Also online!Thisapplication uses cookies (read data from your device).Furthermore,using the application are also collected in other wayspersonaldata about you. If you choose to download the applicationand useare you going to agree that we i) placing these cookies andwetherefore collect personal data and ii) we otherwisecollectpersonal information about you. In this way we get a goodpictureof you as a user and we can make offers that are interestingtoyou. To read more about cookies and how we use yourpersonalinformation? Click on the link listed below "PrivacyPolicy" whichrefers to the cookie statement and the privacystatement of Jumbo.
MaaltijdMatch recepten: gezond, lekker & snel 2.11.0
Actify.nl
Na een drukke werkdag plof je het liefst op de bank. Maar ermoetook gegeten worden. MaaltijdMatch staat bomvol lekkerereceptenwaarmee je in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafelzet.Wel zo fijn na een hectische dag. Met de MaaltijdMatch hebjealtijd gezonde kookinspiratie op zak. Vlees, vis of vega, wehebbenveel verschillende recepten waarmee je eindeloos kuntvariëren.Elke werkdag plaatsen we nieuwe recepten. Zo is er altijdiets bijdat jij lekker vindt. Alle recepten hebben één ding gemeen:ze zijnallemaal gezond. Ze zijn beoordeeld door een diëtiste enpassendaarmee perfect in een gezond eetpatroon. Heb je een vraagover eenrecept of ingredient? Stel je vraag in de app aan dediëtiste. Watkun je met MaaltijdMatch? - Kookinspiratie opdoen:bekijk alle onzerecepten en bedenk wat je vanavond op tafel wilzetten. - Snelgezonde recepten zoeken: de zoekfunctie met filtersmaakt het jemakkelijk. - Makkelijk hoeveelheden aanpassen: kiesvoor hoeveelmensen je wil koken en de ingrediënten veranderenautomatisch. -Zet je recept op het boodschappenlijstje: haaleenvoudig jeingrediënten in huis. - Sla je favorieten recepten open vind zesnel terug. Wat is Actify? Actify is eengezondheidscoach. Wantgezonder leven moet je natuurlijk zélf doen,maar een steuntje inde rug is toch wel fijn. Dat begrijpen wij heelgoed. Daarom helpenwe je op een leuke manier aan een gezonderelevensstijl te werken.In kleine stapjes, op een manier die past bijjouw leven. Goed omte weten - Recepten zijn gemaakt door onzepartners: 24Kitchen,Voedingscentrum, EasyPeasy en MySeafood. - Allerecepten zijn dooreen erkend diëtiste beoordeeld als gezond. - Inde recepten hebbenwe geen rekening gehouden met eventueleallergieën of medischeindicaties waarbij een aangepastvoedingspatroon nodig is. Er kandus geen medisch advies aanontleend worden. - Devoedingswaardenberekening is een inschattingdie in de praktijk kanafwijken door o.a. portiegrootte,samenstelling van het product enbereiding. - Meer weten? Lees devolledige disclaimer opwww.actify.nl/disclaimer. After a busy dayyou prefer to plop onthe couch. But there must also be eaten. Matchmeal is packed withdelicious recipes that you put a healthy meal onthe table in notime. However, as fine after a hectic day. The MealMatch youalways healthy cooking inspiration bag. Meat, fish orveggie, wehave many different recipes that you can vary endlessly.Every daywe post new recipes. There is always something that youlike tasty.All recipes have one thing in common: they are allhealthy. Theyare assessed by a dietician and therefore fitperfectly into ahealthy diet. Have a question about a recipe oringredient? Askyour question in the app to the dietician. What canyou do withMeal Match? - Boil some inspiration: see all our recipesand thinkabout what you want to put on the table tonight. - QuickSearchhealthy recipes: the search with filters makes it easy. -Easilyadjust volume, choose how many people you want to cook andtheingredients change automatically. - Put your recipe to theshoppinglist: simply your ingredients at home. - Save your favoriterecipesand find them quickly. What is Actify? Actify is a healthcoach.For healthier life you ought to do yourself, but a helpinghand isquite fine. We understand very well. That's why we help youto workin a fun way to a healthier lifestyle. In small steps in away thatfits your life. Good to know - Recipes are created by ourpartners:24Kitchen, Nutrition Center, EasyPeasy and MySeafood. -All recipesare judged healthy by a registered dietician. - Therecipes we havenot taken into account any allergies or medicalconditions in whicha modified diet is necessary. There can be nomedical advice to betaken. - The nutritional value calculation isan estimate that canbe different in practice by, inter alia,portion size, composition,and preparation of the product. - Knowingmore? Read the fulldisclaimer at www.actify.nl/disclaimer.
Route.nl Fiets & Wandelroutes
Route.nl BV
- Meer dan 100.000 gratis fietsroutes- In Nederland, België en Duitsland- Download routes voor offline gebruik- De fietsroutes zijn gebaseerd op het knooppunten netwerkFietsen en wandelen is niet alleen leuk om te doen maar het isooknog eens gezond. Elk jaar weer trekken we er met zijn allen opuitom de mooiste plekken te ontdekken, om te ontspannen ofomsimpelweg in conditie te blijven. Als we dan nog genoeg vitamineDmogen ontvangen van de weergoden, is de daghelemaalcompleet.Waar vind je een mooie, leuke fiets- of wandelroute die jijzoekt?We willen je hiermee helpen! Je kunt op verschillendemanieren jouwgewenste route vinden. Wil je een route bij jou in debuurt?Gebruik dan dan knop "Routes in de buurt", wil je in eenandereplaats, regio of recreatie gebied op pad gaan? Vul de naamdan inin het vrij zoeken veld. Misschien weet je nog niet precieswaar jewil beginnen, kies er dan voor om de provincie aan te gevenincombinatie met de gewenste afstand op het beginscherm.Natuurlijkkun je ook onze website (www.route.nl) of route.nlmagazinesgebruiken om inspiratie te krijgen voor de mooiste fiets-enwandeltochten, hiervoor kun je de ingebouwde QR Codescannergebruiken.Route.nl beschikt over tienduizenden routes in Nederland, BelgiëenDuitsland. Om precies de route te kunnen vinden die jij zoektkunje na de eerste selectie je zoekopdracht verfijnen op thema,eten,drinken & slapen of op aanbieder van de route(bijvoorbeeldVVV, Route.nl, Falk) en nog veel meer.Ben je bij de juiste route aangekomen, dan zie je in éénoogopslagalle informatie van de route. Hier kun je de routedownloaden vooroffline gebruik, delen en favoriet maken. Druk op dekaart en jekrijgt de mogelijkheid om te starten met fietsen ofwandelen van deroute. De kaart draait met je mee waardoor hetvolgen van de routeheel gemakkelijk wordt. Verder vind je eenwervenderoutebeschrijving met knooppunten en bijbehorendesfeerfoto’s zodatje een goede beleving van de route krijgt. Zelfsdedichtstbijzijnde VVV, groene parkeerplaats of treinstationwordtaangegeven! Met deze informatie weet je precies waar je aantoebent. Om je gekozen routes te bewaren, voeg je deze toe aanjefavorieten. Op deze manier kun je de routes direct terugvinden.Handig als je de route later (nog eens) wilt fietsenofwandelen!Alle routes hebben één ding gemeen: ze zijn met zorg doorallepartners van Route.nl samengesteld. Elke dag worden erroutestoegevoegd. Zelf kun je ook routes toevoegen aan de app doorze teplannen met de route.nl fiets- en wandel routeplanneropwww.route.nl/routeplanner.- More than 100,000freecycling- In the Netherlands, Belgium and Germany- Download routes for offline use- The routes are based on the network nodesCycling and walking is not only fun to do but it is alsohealthy.Every year we go there are all out to discover the mostbeautifulplaces to relax or to simply stay in shape. If we haveenoughvitamin D may receive from the weather, the day wascomplete.Where can you find a nice, fun cycling or walking you seek? Wewantto help you with this! You can find your desired route indifferentways. Want a route in your neighborhood? Then use button"Routesaround," you want to go to another city, region orrecreation areaon the road? Fill in name than in the free searchfield. Maybe youdo not know exactly where to start, choose sure toindicate theprovince in conjunction with the desired distance onthe homescreen. Of course you can also use our website(www.route.nl)route.nl or magazines to get inspiration for the mostbeautifulcycling and hiking, this you can use the built-in QRcodescanner.Route.nl has tens of thousands of routes in the Netherlands,Belgiumand Germany. To precisely locate the route that you arelooking foryou after the first selection refine your search bytheme, eating,drinking and sleeping or provider of the route (egtourist,Route.nl, Falk) and much more.Have you arrived at the right route, you will see all the detailsofthe route at a glance. Here you can download the route forofflineuse, share and create favorite. Press on the map and gettheopportunity to start cycling or walking route. The map takesyoualong making following the route is easy. You will also findapromotional map with nodes and associated mood pictures so yougeta good experience of the route. Even the nearest tourist,greenpark or train station is indicated! With this information youknowexactly where you stand. To keep your selected routes, you addthisto your favorites. This way you can find the right routes.Handy ifyou want to bike or walk the route later (again)!All routes have one thing in common: they are carefully preparedbyall partners Route.nl. Every day routes are added. Itself canaddroutes to the app by scheduling them with route.nl cyclingandwalking route planner on www.route.nl/routeplanner.
NOS 5.8.0
NOS
Met de NOS-app blijf je altijd en overal op de hoogte vanhetlaatste nieuws en sportnieuws. De NOS-app brengt het beste vandeNOS naar je smartphone en tablet: - Lees altijd en overalhetlaatste nieuws - Ervaar nieuws en sport met alle livestreamsenvideo’s - Kijk in een handomdraai de laatste uitzendingen vanhetJournaal, Studio Sport, Nieuwsuur en het Jeugdjournaal-Personaliseer je ervaring, en maak nieuws- en sportlijsten aanvande categorieën binnenland, buitenland, politiek,opmerkelijk,koningshuis, technologie (tech), cultuur & media,voetbal,tennis, schaatsen en wielrennen - Beleef de groteevenementen zoalsde Olympische Spelen, het EK Voetbal, de Tour deFrance - Je bentdirect op de hoogte met nieuws- ensportnotificaties en liveblogs -Verder ben je altijd op de hoogtevan het weer en deverkeersinformatie With NIS app keeps you alwaysand everywhere upto date with the latest news and sports headlines.The NOS appbrings the best of the NIS to your smartphone andtablet: - Readthe latest news anytime, anywhere - Experience withnews and sportsall live streams and videos - Look in a snap thelast broadcast ofthe Journal, Studio Sport, News Hour and the YouthNews -Personalize your experience, and make news and sports liststhecategories of interior, foreign, political, remarkably,Royalty,technology (tech), culture and media, football, tennis,skating andcycling - Experience the big events like the Olympics,the EuropeanFootball Championships, the Tour de France - You areright up todate with news and sports alerts and live blogs -Furthermore, youare always aware of the weather and trafficinformation
MijnKPN 4.0.1
KPN
Altijd en overal eenvoudig gebruik maken van de producten vanKPN?Dat kan met de handige MijnKPN app. Wat kan je nu met deMijnKPNapp? • Bekijken van je bel-, sms- en data-tegoed • Extraoptiesaan- of uitzetten • Bekijken, versturen of betalen vanfacturen •Bekijken van je dataverbruik in het buitenland •Onderling MB´sdelen vanaf hetzelfde adres • Het bekijken enopwaarderen vanPrepaid • Updates over storingen op het netwerk Voorwie is deMijnKPN app? Met de MijnKPN app heb je eenvoudig toegangtot deprivé abonnementen van Mobiel, Thuis en Prepaid. De MijnKPNapp isniet te gebruiken voor zakelijke abonnementen. Installerenvan deMijnKPN app 1. Maak een KPN ID account aan online 2. Koppeljeproduct(en) aan je account 3. Klaar, beheer direct jouwproductenWij ontvangen graag feedback Help ons om de app nog beterte maken,schrijf een review of neem direct contact op: Contact onsviaFacebook: https://www.facebook.com/kpn Stuur een berichtviaTwitter: https://twitter.com/kpn Download en log direct inopMijnKPN Anytime, anywhere easily use the products KPN? You canwiththe handy MijnKPN app. What can you do now with the MijnKPNapp? •View your ringtone, SMS and data credit • enable ordisableadditional options • Viewing, sending or paying bills • Viewyourdata usage abroad • Mutually MB's parts from the same address•Viewing and Upgrading Prepaid • Updates on disruptions tothenetwork Who is the MijnKPN app? The MijnKPN app you haveeasyaccess to private subscriptions Mobile, Home and Prepaid.TheMijnKPN app can not be used for business subscriptions.InstallingMijnKPN app 1. Create a KPN ID account online 2.Disconnect yourproduct (s) to your account 3. Ready, directlymanage your productsWe welcome feedback Help us make the app evenbetter, write areview or contact us directly: Contact us onFacebook:https://www.facebook.com/kpn Send a message viaTwitter:https://twitter.com/kpn Download and log directly intoMijnKPN
Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen 4.23.2
Vanaf nu ben je met de Reclamefolder app als eerste op de hoogtevanalle aanbiedingen in je favoriete winkels en bekijkjereclamefolders eenvoudig online op je smartphone of tablet!Onzefolders app zorgt ervoor dat je geen aanbiedingen,korting,cashback of ander voordeel meer mis loopt. De Reclamefolderapptoont je de folders van veel grote winkelketens, maar ook delokalewinkels bij jou in de buurt. Via het filtermenu kun je allefoldercategorieën raadplegen, zo kun je snel alle nieuweaanbiedingen metbetrekking tot computers, kleding, supermarkt,speelgoed,drogisterij, bouwmarkt etc. bekijken. Daarnaast kun jeeenvoudigeen winkel favoriet maken, zo heb je altijd jefavorietereclamefolders bij de hand. Standaard worden allelandelijkefolders weergegeven, wanneer je alleen de folders wiltbekijken vande winkels bij jou in de buurt om boodschappen te doendan kun jedit aanpassen met behulp van de locatiebepaling. Dankzijhandigelijstjes heb je alle interessante aanbiedingen uit de foldervoorjou op een rij. Je kunt namelijk vanuit de folder op eenproductklikken en deze aanbieding direct ‘opslaan’ zodat deze injouwlijstje komt te staan, ideaal als boodschappenlijst voordat jegaatshoppen. Automatisch wordt aangegeven hoe lang de actie noggeldigis. Sommige folders zijn zelfs voorzien van een directe linknaarde webshop waar je het product kunt bestellen, via de browserin deapp worden deze links geopend. Shoppen was nog nooit zo leukengemakkelijk! De Reclamefolder App biedt onder andere: - éénappvoor smartphone en tablet - het meest uitgebreidefolderassortiment- altijd de meest actuele reclamefolders, directbeschikbaar - demogelijkheid folders per categorie of winkel tebekijken - delocaties van winkels bij jou in de buurt - eenprikbord: bewaarjouw favoriete aanbiedingen als boodschappenlijst -de mogelijkheideen selectie van favoriete reclamefolders te maken -interessantecashback (geld terug) acties We zijn dagelijks bezigmetoptimaliseren van onze app zodat jij nog sneller enmakkelijkeraanbiedingen kunt spotten. Hieronder kun je lezen wat jeallemaalkunt doen met de Reclamefolder.nl app. Mocht je tips offeedbackhebben, dan zouden we het fantastisch vinden als je hetmailt [email protected] Deze app is eeninitiatief vanReclamefolder.nl, al meer dan 11 jaar de grootstewebsite op hetgebied van online folders en aanbiedingen. OpReclamefolder.nl vindje ook het complete reclame aanbod aanvoordeel, kortingen,coupons, aanbiedingen en acties op een rij. Nowyou're theAdvertising Folder app first informed of all offers inyourfavorite stores and check your junk mail easily online withyoursmartphone or tablet! Leaflets app makes you more backfiresnooffers, discounts, cashback or other benefits. AdvertisingFolderapp shows you the brochures of many large retail chains, aswell asthe local shops in your area. Using the filter menu, look atalldirectory categories, so you can quickly all new items relatedtocomputers, clothing, supermarket, toy, drug store, hardwarestore,etc. See. Additionally, you can easily create a favoritestore, soyou always have your favorite junk mail at hand. Bydefault, allrural folders if you only want to view the files on thestores inyour area to do some shopping, you can customize it usingthelocation determination. Thanks to handy lists you haveanyinteresting offers from the folder for you in a row. You simplycanclick the folder from a product and offer 'Save' immediately soitwill be in your list, ideal shopping list before you goshopping.Automatically indicate how long the action is still valid.Someleaflets are even provided with a direct link to the onlineshopwhere you can buy the product, these links are via the browserinthe app open. Shopping has never been so fun and easy!AdvertisingDirectory App features include: - one app for smartphoneand tablet- the widest assortment brochure - always thelatestadvertisements, immediately available - the ability to viewfoldersby category or store - the shops in your area locations -abulletin board: Save your favorite deals when shopping list -theability to make a selection of favorite junk mail -interestingcashback (money back) actions We are continually tryingto optimizeour app so you can spot even faster and easier deals.Below you canread what you can do with the app Reclamefolder.nl. Ifyou have anytips or feedback, we would be delighted if you [email protected] This app is an initiativeofReclamefolder.nl, more than 11 years the largest website inonlinedirectories and listings. On Reclamefolder.nl also containsthecomplete range of advertising advantage, discounts, coupons,offersand promotions in a row.
FeanOnline 2.1.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van FeanOnline.nl blijf jijaltijdop de hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom SC Heerenveen. Daarnaast kun jemet duizendenfanatieke fans discussiëren over het wel en wee van declub.Download de app en mis niets meer van je favorietevoetbalclub!Withthe free mobile application FeanOnline.nl youalways stay up todate with the latest news, videos and keystatistics surrounding SCHeerenveen. In addition, you can discusswith thousands offanatical fans around the fortunes of the club.Download the appand miss nothing of your favorite football!
PSVFans 2.1.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van PSVfans.nl blijf jij altijdopde hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom PSV. Daarnaast kun je metduizenden fanatiekefans discussiëren over het wel en wee van declub. Download de appen mis niets meer van je favorietevoetbalclub!With the free mobileapplication PSVfans.nl you alwaysstay informed of the latest news,videos and key statisticssurrounding PSV. In addition, you candiscuss with thousands offanatical fans around the fortunes of theclub. Download the app andmiss nothing of your favorite football!
Twentefans 3.0.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van Twentefans.nl blijf jijaltijdop de hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom FC Twente. Daarnaast kun je metduizendenTwentefans discussiëren over het wel en wee van de club.Downloadde app en mis niets meer van je favoriete voetbalclub!Withthe freemobile application Twentefans.nl you always stay informedof thelatest news, videos and key statistics about FC Twente.Inaddition, you can discuss with thousands of Twente fans onthefortunes of the club. Download the app and miss nothing ofyourfavorite football!
Sky Radio 5.3.4.production
Talpa Radio
Wil jij ook altijd je favoriete non-stop hits bij je hebben opjetelefoon? Dan is de Sky Radio app onmisbaar. Van ’s ochtendsvroegtot ‘s avonds laat kies jij welke muziek op dat moment hetbestebij jou past. Luister live mee naar Sky 101 FM of spice upyour daymet een van onze heerlijke stations. Ga back to the 90’s,zwijmelweg bij onze ‘Lovesongs’ en dans door je dag met onze ‘FeelGood’hits. Wat vind jij van onze nieuwe app? Laat het ons weten ineenberichtje, foto of met een geluidsfragment. Do you always wanttohave your favorite non-stop hits with you on your phone? ThentheSky Radio app is indispensable. From early in the morninguntillate at night, you choose which music suits you best atthatmoment. Listen live to Sky 101 FM or spice up your day with oneofour delightful stations. Go back to the 90's, swoon away atour'Lovesongs' and dance through your day with our 'Feel Good'hits.  What do you think of our new app? Let us know in amessage,photo or with a sound fragment.
TTapp 2.27
TTapp is dé app voor tafeltenniscompetitiespelend Nederland.Jevindt hier alle wedstrijdinfo van alle seizoenscompetities zoalszeook in NAS staan, maar dan handzaam gepresenteerd voor gebruikopeen smartphone. Je eigen poule en die van je vrienden kun jealsfavorieten op het startscherm opnemen zodat je ze snelkuntbereiken.TTapp bevat in de basis dezelfde informatie dieookpubliekelijk in NAS beschikbaar is en wordt ookvoortdurendgeüpdate met de meest actuele informatie daaruit. Maarer kan meer!Je kunt al tijdens het spelen van decompetitiewedstrijden deteamsamenstelling invoeren en degame-uitslagen vastleggen. Zokunnen je clubgenoten live deresultaten volgen. Het geeft ook demogelijkheid om later terug tezoeken hoe je tegen een bepaaldespeler eerder al gespeeld hebt.Afzonderlijke game-uitslagen zeggendan natuurlijk veel meer danenkel de set-uitslag die je in NASterugvindt.Sinds mei 2015 is ereen samenwerkingsverband tussenTTapp en de NTTB. Hiermee wordtbereikt dat TTapp toegang krijgttot competitiegerelateerde gegevensdie beschikbaar zijn binnen deNTTB om deze op eengebruiksvriendelijke manier te presenteren inde app. De NTTB levertzo een bijdrage aan nog meer speelpleziervoor decompetitiespelers.TTapp is the app for playing tabletenniscompetition Netherlands.You'll find all the contest info allseasoncompetitions as they appear in NAS, but handy location foruse on asmartphone. Your own group and those of your friends youcan recordas favorites on the home screen so that you can reachquickly.TTappcontains the same basic information is also publiclyavailable inNAS and is constantly updated with the latestinformation from it.But there is more! You all while playing theleague matches toenter the team composition and capture the gamingresults. So yourteammates can follow the live results. It alsoallows for laterretrieval how you played earlier against aparticular playeralready. Individual game results then obviouslymuch more than justsay the result set that you find in NAS.SinceMay 2015 there is apartnership between TTapp and NTTB. This ensuresthat TTapp getsaccess to competition-related information availablewithin the NTTBto present it in a user-friendly way in the app. TheNTTB thuscontributing to even more fun for the competition players.
KFCO Beerschot Wilrijk 1.4.1
Dit is de officiële KFCO Beerschot Wilrijk app. Blijf op dehoogtevan de laatste nieuwtjes over de club. Bekijk de kalender enkrijgzo een overzicht van alle wedstrijden. Leer de spelers kennenofraadpleeg het klassement. Kortom: blijf up to date vanKFCOBeerschot Wilrijk! Functionaliteiten: - dagelijksenieuwsberichten(van de officiële website) - uitslagen &wedstrijdfiches -wedstrijdkalender - alle A-kern spelers -klassement - uitlegtickets & abonnementen --- Officiële websiteKFCO BeerschotWilrijk http://www.beerschotwilrijk.be Tene Quod BeneThis is theofficial app KFCO Beerschot Wilrijk. Stay informed ofthe latestnews about the club. Check the calendar and get as allthe matches.Get to know the players or consult the rankings. Inshort, stay upto date on KFCO Beerschot Wilrijk! functionalities: -Daily news(official website) - Results and game chips - fixture -All teamplayers - ranking - Explanation Tickets & Subscriptions---Official website KFCO BeerschotWilrijkhttp://www.beerschotwilrijk.be Tene Quod Bene
Volleybal.nl - Mijn Competitie 1.0.7
Volleybal.nl - Mijn Competitie: is dé officiële app voorallevolleyballers, verenigingen, officials en iedereen die op dehoogtewil blijven van de Nevobo volleybalcompetitie!Allecompetitie-informatie van je favoriete teams encompetities.Gebruiksvriendelijk, compleet en altijd up todate!Functionaliteiten * Volg je favoriete teams en competities *Bekijkalle volleybaluitslagen en standen * Deel uitslagen enstanden viasocial media * Raadpleeg de laatstecompetitie-informatie * Bekijkde routebeschrijving naar de sporthal* Zet het wedstrijdschema inje agenda * Bekijk prognoses vanwedstrijden en daag jetegenstanders uit * Geen advertenties Deapplicatie bevat allebelangrijke competitie informatie en wordtgratis aangeboden doorde Nevobo, zodat volleyballiefhebbers altijden overal op de hoogtezijn van onder meer het speelschema, deuitslag en destanden.Volleybal.nl - My Competition: is the officialapp for allvolleyball players, clubs, officials and anyone whowants to stayahead of the Nevobo volleyball league informed! Allcompetitioninformation of your favorite teams and leagues. Easy touse,complete and up to date!Functionalities* Follow your favoriteteamsand leagues* View all Volleyball scores and standings*Shareresults and standings through social media* See thelatestcompetition information* Check the directions to the sportshall*Put the schedule in your calendar* Review forecasts of matchesandchallenge your opponents* No adsThe application contains alltheimportant information and competition is offered by the Nevobosovolleyball lovers always and everywhere to be aware of includetheschedule, the results and the standings.
SC Cambuur 1.2
De officiële SC Cambuur App, met al het laatste nieuws vanSCCambuur. Naast het laatste nieuws vind je in de App delaatstevideo's, het speelschema, de uitslagen en een compleetoverzichtvan de selectie en technische staf. Download de App en misniksmeer over SC Cambuur.The official SC Cambuur App, with allthelatest news from SC Cambuur.In addition to the latest news canbefound in the App the latest videos, schedule, results andacomplete overview of the selection and technical staff.Downloadthe App and miss nothing about SC Cambuur.
Batavierenrace 6.0.1
Elk voorjaar klinkt het startschot voor de grootsteestafetteloopvan de wereld: de Batavierenrace. De route loopt vanhetUniversitair Sportcentrum Nijmegen, via Duitsland, derustigeAchterhoek en de Oude Markt in hartje Enschede naar decampus vande Universiteit Twente.- Met deze applicatie is hetmogelijk deBatavierenrace op de voet volgen.- Deze applicatie biedtnaast destandaardfuncties die al beschikbaar zijn op de site, ookhandigefuncties zoals het volgen van je favorieten teams! - Desportieveloper zal ook veel plezier aan deze applicatie beleven. Zozijnhoogteverschillen en routebeschrijvingen direct beschikbaar. -Deapplicatie wordt aangevuld met handige functionaliteiten zoalshetbekijken van het weer. Je weet dus direct wanneer je jemoetinsmeren tegen de zon of je warm aan moet kleden.Every springthestarting gun sounds for the largest relay race in the world:theBatavierenrace. The route runs from the University SportsCentreNijmegen, via Germany, the quiet Achterhoek and the OldMarketSquare in the heart of Enschede to the campus of theUniversity ofTwente.- With this application it is possible tomonitor closelythe Batavierenrace.- This application provides inaddition to thestandard features already available on the site,also handyfunctions such as tracking your favorites teams!- Thesporty runnerwill also lot of fun with this application. Thus,height anddirections readily available.- The application issupplemented withuseful features such as watching the weather. Soyou knowimmediately when you have to rub against the sun or todresswarmly.
Soulshow 5.728
Apps4nl™
Soulshow Radio - het internet-station met 24 uur per dag muziekuitmeer dan 40 jaar Soulshow. Een mix van de grote hits met denadrukop 70's en vooral het begin van de 80’s, er is natuurlijkookplaats voor nieuwe muziek.Download de Soulshow app en jekunt:-Live het online radiostation beluisteren- Het laatstenieuwsvolgen- Geïnformeerd blijven over evenementen- en nogveelmeer.Soul Radio Show - het internet station met 24 uur perdagmuziek uit meer dan 40 jaar Soul Show. Een van de grote hitsmixmet de nadruk op's 70 en vooral het begin van de 80's, heisnatuurlijk ook voor nieuwe muziek plaats.Download de Soulshowappen ever Kunt:- Beluisteren Live het online radio station-HetLaatste Nieuws volgen- Geïnformeerd blijven over evenementen-Ennog veel meer.
Ajax Life 1.1.7
De Ajax Life-app biedt blogs, fan-info en nieuwtjes over demooisteclub van allemaal. Ook supporters leveren bijdrages. Vaakserieusen soms met een knipoog. The Ajax Life app provides blogs,faninformation and news about the best club of all. Alsoprovidesupporters contributions. Often serious and sometimes with awink.
WielerFlits 1.0.3
WielerFlits
Blijf gratis op de hoogte van het laatste nieuws richting de TourdeFrance en alle andere wielerwedstrijden met de enigeechteWielerFlits app. De app bevat al het wielernieuwsmetwedstrijdverslagen, voorbeschouwingen, een wielerkalendereninterviews van WielerFlits.nlStay for free in the latestnewstowards the Tour de France and other cycling races with theonlyreal Cycling Flash app.The app contains all the cycling newswithmatch reports, previews, interviews and a cycling calendarofWielerFlits.nl
VakantieVeilingen - Dagje uit 7.0.30
Altijd en overal meebieden VakantieVeilingen is al jarenlanghetmeest gebruikte veilingplatform van Nederland. Al meer dan3miljoen bezoekers hebben de leukste arrangementen enproductengewonnen. Er staan dagelijks meer dan 10.000 veilingenonline, waarje met de VakantieVeilingen-app op kunt meebieden. Laatjeinspireren en bied overal mee op de leukste veilingen. Zoek indeapp naar veilingen voor lastminute tickets, dagjesweg,restaurants, hotels, goedkope weekendjes weg, saunaaanbiedingen,pretparken, nieuwe musicals, musea, een dagjedierentuin, deleukste stedentrips en meer. Registreren is helemaalgratis en jijbepaalt zelf de prijs van jouw veiling. Vanaf nu hoefje niet meerte wachten tot je thuis bent, je kunt dankzij de appoveral enaltijd meebieden. Zelfs onderweg! Je ervaart het gemak vandewebsite gewoon op je smartphone. Plaats het hoogste bod opjouwfavoriete veiling en word vandaag nog een winnaar! 10 redenenom deapp te downloaden: 1. Bied snel, waar je ook bent 2. Vindveilingenbij jou in de buurt 3. Altijd toegang tot jouw gewonnenveilingen4. Blader snel door 100-en veilingen 5. Deel jouwfavorieten metvrienden 6. Bied mee in vele categorieën zoalsbeauty, avondje uit,hotels, restaurants, bungalowparken, vakanties,dagjes weg enproducten 7. Vind seizoensgebonden acties zoalsveilingen voorwintersport, kerstmarkten, festivals,voorjaarsvakantie, campingsen meer 8. Ontvang pushberichten voordatde veiling afloopt, zodraje overboden bent, als je wint en als ervoor jou interessantaanbod online staat 9. Betaal en reserveergemakkelijk jouwgewonnen veiling op je mobiel 10. Maandelijks eennieuwe versie metverbeteringen Hoe werkt VakantieVeilingen? Maakgratis een accountaan en zoek een veiling die jou aanspreekt.Plaats het hoogste boden win de veiling. Betaal jouw gewonnenveiling en download jewaardebon, e-ticket en / of maak eenreservering. Have fun! PrivacyAls je de app en installeert, ga jeakkoord met onze privacypolicy:https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html Cookies Alsje de appinstalleert, ga je akkoord met onze cookie policy. Wijgebruikencookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor o.ade volgendedoeleinden: - Het verzamelen van statistieken - Deintegratie vanexterne content, zoals bijvoorbeeld Youtube video's,Google Maps -Om op sites van derden relevante advertenties tetonen op basis vangedrag in de app. Suggesties / vragen ? Heb jesuggesties over hoewe de app kunnen verbeteren, of heb vragen overde app? Laat het onsweten via [email protected] .We horengraag van je! Alwaysand everywhere bidding Holiday Auctions haslong been the mostcommon auction platform in the Netherlands. Morethan 3 millionvisitors have won the best packages and products.There are dailymore than 10,000 online auctions, where you canjoin the bidding atthe Holiday Auctions app. Be inspired and selleverywhere in thebest auctions. Search app for auctions forlast-minute tickets, daysout, restaurants, hotels, cheap weekendgetaways, offers sauna,parks, new musicals, museums, a zoo day,the best vacation packagesand more. Registration is completelyfree and you decide the priceof your auction. Now you do not haveto wait until you get home, youcan always and everywhere biddingthrough the app. Even on the move!You experience the convenienceof the website right on yoursmartphone. Place the highest bid onyour favorite auction andbecome a winner today! 10 reasons todownload the app: 1. Providefast, wherever you are 2. Findauctions in your area 3. Alwaysaccess to your won auctions 4.Scroll quickly through 100 andAuctions 5. Share your favoriteswith friends 6. Offer them in manycategories such as beauty, nightout, hotels, restaurants, parks,holidays, days off and Products 7.Find seasonal activities such asauctions for winter, Christmasmarkets, festivals, spring, campsitesand more 8. Receive pushnotifications before the auction ends, onceyou're outbid, if youwin and if you interesting offer for onlinestate 9. Payment andeasily book your won auction on your mobile 10.Every month a newversion improvements How Travel Auctions? Create afree account andfind an auction that appeals to you. Place thehighest bid and winthe auction. Pay your won auction and downloadyour voucher,e-tickets and / or make a reservation. Have fun!Privacy If youlike the app and installing, you agree to our privacypolicy:https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html cookies Whenyouinstall the app, you agree to our cookie policy. We usecookies,JavaScript and other similar techniques I include thefollowingpurposes: - statistics gathering - The integration ofexternalcontent, such as YouTube videos, Google Maps - To showsuchwebsites relevant ads based on behavior in the app. Suggestions/questions? Do you have suggestions on how we can improve the apporhave questions about the app? Let us [email protected] .We love to hear from you!
PolitieConditie 1.1
Met deze gratis app van de politie kun je 5 looptrainingen doen,dieje voorbereiden op de sporttest van de politie. De sporttestmoetiedereen die bij de politie wil werken succesvol afrondentijdens deselectieprocedure. Ook als je eenmaal bij de politiewerkt, moet jedeze test regelmatig herhalen. Met de appPolitieConditie kun jejezelf optimaal voorbereiden om te slagenvoor deze test. Tijdens delooptrainingen, die steeds een stapjezwaarder worden, voer jediverse oefeningen uit zoals opdrukken,tempoversnellingen enstreksprongen. Kun jij niveau 5 van de appgoed aan? Dan heb jijPolitieConditie en ben je klaar voor desporttest! De app biedtdaarnaast:
- duidelijke instructievideo’swaarin de diverseoefeningen die je tijdens de trainingen moetuitvoeren, wordenuitgelegd;- een ‘coach’ die je begeleidt enmotiveert tijdens elketraining;- de mogelijkheid om je eigenmuziek af te spelen tijdenshet trainen;- de optie om je prestatieste delen met je vrienden viaFacebook of Twitter;Meer info vind jeook opkombijdepolitie.nl/PolitieConditie.With this free app fromthepolice you can do five running sessions, preparing you for thesporttest of the police.The sport test, anyone who wants toworksuccessfully completed during the selection to the police.Also,once you work with the police, you should repeat thistestregularly. The app Police Condition can best prepare yourselftopass this test. During the running sessions, which are alwaysonestep heavier, run various exercises such as push-ups, dribblingandstretch jumps. Can you level 5 of the app properly? Then youhavePolice Condition and you're ready for the sports test!The appalsooffers:- Clear instructional videos in which the variousexercisesyou need to perform during the training are explained;- A'coach'who guides and motivates during each workout;- The abilityto playyour own music while exercising off;- The option to sharewith yourfriends via Facebook or Twitter your performance;More infocan alsobe found on kombijdepolitie.nl / Police Condition.
sporza voetbal 1.41
VRT
Download de sporza voetbalapp en blijf als eerste op de hoogtevande voetbaluitslagen in binnen-en buitenland. U kuntallewedstrijden live volgen, met tekstupdates, opstellingenenstatistieken. Wedstrijden van de Rode Duivels en enkele duels indeEuropa League en de Beker van België kunt u metlivestreambekijken. Heeft u een fase of een actie gemist? Dan kuntu die nogtijdens de wedstrijd bekijken. Op het startscherm ziet uin eenoogopslag de belangrijkste wedstrijden van e dag en krijgt udemeest recente nieuwsitems. Al het nieuws wordt gebundeld ineennieuwsoverzicht, net zoals alle videofilmpjes. Duid jefavorieteploeg aan en ontvang pushes tijdens de wedstrijden.Download thesporza voetbalapp and be the first informed about thefootballresults at home and abroad. You can follow all the matcheslive,with text updates, configurations and statistics. Matches oftheRed Devils and some matches in the Europa League and the CupofBelgium can be viewed with livestream. Did you miss a stage oranaction? You can still see in the game. On the home screen youcansee the most important games of th day at a glance and getthelatest news items. All the news is published in a news, likeallvideos. Select your favorite team and receive pushes duringthegames.
VGZ Mindfulness coach 2.1.0
Wil je meer in het hier en nu leven? Beter omgaan metstress?Zelfbewuster worden? Oftewel: mindful zijn? De gratisVGZMindfulness coach helpt je hierbij. Ook als je niet bijVGZverzekerd bent! Wat kun je verwachten? - Maak gebruik vaneenspeciaal voor jou samengesteld programma van 5 weken dat jehelptom je beoefening rustig op te bouwen. - Kies zelf uit meer dan40oefeningen en verzamel favoriete oefeningen om ze op eenlatermoment nog eens te beluisteren. - Kies een oefening dieaansluit opjouw behoeftes door gebruik te maken van verschillendefilters. -Nederlandstalige oefeningen ingesproken door een mannen-énvrouwenstem. - Mogelijkheid om zelf meldingen aan te zettenzodatje de oefeningen niet vergeet. Vragen, opmerkingen of bugs?Stuureen e-mail naar [email protected] Deel je mening over dezeapp inde Appstore. Zo kunnen we samen zorgen voor beterezorg.Zorgverzekeraar VGZ. Met hart voor zinnige zorg. Do you wanttolive more in the here and now? Better deal with stress?Becomingself-conscious? In other words: being mindful? The freeVGZMindfulness coach helps you with this. Even if you are notinsuredwith VGZ! What can you expect? - Use a 5-week programespeciallyfor you that helps you to build up your practice. -Choose frommore than 40 exercises and collect favorite exercises tolisten tothem at a later time. - Choose an exercise that fits yourneeds byusing different filters. - Dutch-speaking exercises voicedby amale and female voice. - Possibility to activatenotificationsyourself so that you do not forget the exercises.Questions,comments or bugs? Send an e-mail to [email protected] youropinion about this app in the Appstore. This way we cantogetherprovide better care. Zorgverzekeraar VGZ. With a heart forsensiblecare.
PEC Zwolle TV
Met de PEC Zwolle TV app kijk je altijd de nieuwste video’s enzieje het laatste nieuws. Kijk unieke en exclusieve contentzoalsjaaroverzichten, documentaires en achtergronden met de OnDemandfunctie. Volg de PEC Zwolle zodat je altijd en overal alssupporterlangs de lijn staat en ervaar het clubgevoel metlive-uitzendingenvia de livestream.Deel je clubgevoel met anderePECZwollesupporters en stuur je eigen video’s in, waarna dezedirectop het kanaal beschikbaar kan worden gesteld!De PEC Zwolle TVappis een volledig interactief en digitaal TV kanaal dat24/7beschikbaar is, zowel via de live-programmering als via OnDemand.PEC Zwolle TV is volledig interactief. Druk simpelweg met jevingerop een video en interactieve functies als maps, shopping&uitgebreide informatie wordt automatisch beschikbaar.Hetunieke isdat je als kijker ook zelf gemakkelijk content kaninsturen. Stuureen eigen (bedrijfs)video op of stel jouw vraag ofopmerking invideovorm via je smartphone of tablet, en jouw inputwordt directdoorgezet naar de zender. Hiermee blijf je dus nietalleen eenkijker, maar kan je ook echt een deelnemer worden vanditrevolutionaire TV kanaal.De techniek voor dezerevolutionairezender is ontwikkeld in de regio door TradeCast B.V.,een Zwolsbedrijf dat is opgericht in 2015 en op groteinternationale schaalinteractieve TV zenders uitbrengt.The PECZwolle TV app you alwayscheck the latest videos and see the latestnews. Look unique andexclusive content such statements,documentaries and backgroundswith the On Demand feature.Follow PECZwolle so you always andeverywhere as a supporter along the stateline and experience theclub feel with live broadcasts via thelivestream.Share yourfeelings with other club PEC Zwolle Supportersand send your ownvideos, after which it can be made directlyavailable on thecanal!PEC Zwolle TV app is a fully interactive anddigital TVchannel is available 24/7 through either the liveprogramming asvia On Demand. PEC Zwolle TV is fully interactive.Simply pressyour finger on a video and interactive features such asmaps,shopping & more information is automaticallyavailable.Theunique is that the viewer can also easily submitcontent. Send aprivate (corporate) video or ask your question orcomment in videoform through your smartphone or tablet, and yourinput is putdirectly into the transmitter. This can not just remainaspectator, but you can also really be a participant ofthisrevolutionary TV channel.The technology for thisrevolutionarytransmitter has been developed in the region by TradCast BV, aZwols company founded in 2015 and large-scaleinternationalreleases interactive TV channels.
Opwekking 2018 5.2.3
Met deze multifunctionele App blijf je altijd up to date tijdensdepinksterconferentie Opwekking. De volgende functies zitten erin:-Het complete programma van de tieners, jongeren, volwassenenenkinderen.- Het programma bekijken in een dynamische tijdlijn.-Deweersverwachting voor de komende 4 dagen (per uur voor dekomende24 uur)- Je positie bekijken op de vernieuwde plattegrondvan hetconferentieterrein.- Pushberichten ontvangen in gevalvancalamiteiten.- Livestream van het hoofdprogramma en tienersenjongeren bekijken.- Foto's bekijken van zowel hettienerprogramma,het jongerenprogramma en het hoofdprogramma.- Met'Find my tent'leg je de locatie van je tent of auto vast. Latervind je via GPSje tent of auto snel terug en kan bovendien jevrienden laten wetenwaar je uithangt.This multifunctional app keepsyou up to dateduring the Pentecostal Revival conference.Thefollowing featuresare there in:- The complete program of theteenagers, young people,adults and children.- To watch the programin a dynamic timeline.-The forecast for the next 4 days (per hourfor the next 24 hours)-See your position on the new map of theconference site.- Pushmessages received in case of emergencies.-Livestream of the mainprogram and teenagers and young people see.-See photos of both theteen program, youth program and the mainprogram.- Use 'Find mytent you capture the location of your tent orcar. Later you findquickly your tent or car via GPS and can alsolet your friends knowwhere you are.
Bijbel - HSV 4.6.5
Met de HSV Bijbelapp van Jongbloed lees je de Bijbel waar enwanneerje wilt, ook als je offline bent.• Pas de opmaak aan aan jeeigenwensen.• Lees zonder afgeleid te worden in devolledig-schermmodus.•Vind je favoriete tekst terug met behulp vaneen bladwijzer.• Maakeen notitie en link deze aan een of meerBijbelteksten.• Gebruik dewidgets en ontdek iedere dag een nieuweBijbeltekst.• Zoek door deBijbel zelfs wanneer je geeninternetverbinding hebt.• Deel jefavoriete bijbelverzen en/ofpersoonlijke notities via socialemedia.The HSV Bijbelapp ofJongbloed read the Bible when and whereyou want, even when you'reoffline.& Bull; Adjust the layout tosuit you.& Bull; Readwithout being in full-screen mode.Derived& Bull; Find yourfavorite text back using abookmark.& Bull; Make a note andlink it to one or more Bibleverses.& Bull; Use the widgets andfind a new Bible verse everyday.& Bull; Search the Bible evenif you have no Internetconnection.& Bull; Share your favoriteBible verses and / orpersonal notes through social media.
RaceFan No1 0.7.3
Bas van Bodegraven en zijn team zullen de komenden weken weer(live)verslag doen van alle Europese Grand Prix' en andereautosportevenementen zoals de Jumbo RaceDagen. Wil je nietsmissen, downloadde GRATIS App dan nu.Hoe werkt het?Wij gaan opzoek naar de beste envooral leukste belevenissen in de wereld vansnelheid, ...en jijbent er bij! Met updates, reportages,interviews, nieuws en heelveel exclusieve live video’s sta je metde Racefan No1 app midden inhet racegeweld.Moet ik betalen?DeRacefan App is gratis, maar jemoet wel betalen voor de exclusievecontent en eventueel andereaankopen die je extra doet. Dit geldtvoor exclusieve video’s, maarkan ook gelden voor bijvoorbeeldlivestreams, toegangstickets,producten, deelname aan win-acties,etc.Bas van Bodegraven and histeam comers weeks will again (live)an account of all the EuropeanGrand Prix and other motorsportsevents like the Jumbo Race Days. Doyou want to miss anything,download the free app now.How does itwork?We seek out the best andmost fun experiences in the world ofspeed ... and you're there!With updates, reports, interviews, newsand lots of exclusive livevideos you're right in the race with therace fan violence No1app.Do I have to pay?The race fan App is free,but you have to payfor exclusive content and any other purchasesyou do extra. Thisapplies to exclusive videos, but can also apply,for example, livestreams, tickets, products, participation in winpromotions, etc.
Club Vrijgezellig 2.6
De Club Vrijgezellig is een groep vrienden, met dezelfde hobby,diehun krachten hebben gebundeld. De doelstelling van deClubVrijgezellig is: elk jaar weer een fantastisch feestorganiseren!Het ene feest is net geweest, het ander feest kun jealvast in deagenda zetten! Onze muziek is 24/7 te horen via dezeapp!PrettyCosy Club is a group of friends with the same hobby,which havejoined forces. The objective of the Club Pretty Cozy is:every yearorganize a fantastic party! One party was just, the otherparty,you can already put on the agenda! Our music can be heard24/7through this app!
bol.com 3.7.2
bol.com bv
Ervaar het gemak van winkelen met de bol.com app. Met de app hebjealtijd en overal toegang tot ruim 15 miljoen artikelen enjebol.com-account, met o.a. je bestelstatus, facturen,persoonlijkeverlanglijstjes en je winkelwagentje. Dit kun je met deapp: -Supersnel zoeken met zoeksuggesties - Waar je eerder opzocht,blijft bewaard - Scan een barcode of QR-code - Betaalveiligachteraf, met iDeal, creditcard of Bancontact/Mr. Cash - Leesenschrijf beoordelingen - Vergelijk de prijzen van nieuwentweedehands - Ontvang automatisch de dagaanbieding als meldingopje toestel - Deel artikelen met vrienden via Facebook, Twitterofe-mail - 24/7 contact met de bol.com klantenservice - Bekijkhetbol.com weblog Uitgelicht! En als je bent ingelogd met jebol.comaccount: - Check de status van je bol.com bestelling - Volgjepakketje via Track & Trace - Krijg informatie rondomdelevering van je pakket via push notificaties - Synchroniseerjebol.com winkelwagentje en verlanglijstjes - Toegang tot aljeaccountinstellingen - Foutje gemaakt? Annuleer, retourneer ofruilje bestelling - Ontdek je persoonlijke aanbevelingen in de appHebje suggesties of vragen? Horen we graag [email protected] een tweet naar @bol_com. Experience theconvenience of shoppingwith the app bol.com. With the app you haveanytime, anywhereaccess to over 15 million articles and bol.comyour account toinclude your order status, invoices, personal wishlists and yourshopping cart. This app allows you to: - Super fastsearch withsearch suggestions - What are you looking for earlier,preserved -Scan a barcode or QR code - Pay safely afterwards withiDeal,credit card or Bancontact / Mr. Cash - Read and write reviews-Compare the prices of new and second hand prices -Receiveautomatic notification when the daily offer on your phone -Sharearticles with friends via Facebook, Twitter or e-mail -24/7customer contact bol.com - See the blog bol.com spotlight! Andifyou're logged in with your account bol.com: - Check the statusofyour order bol.com - Follow your parcel Track & Trace -Getinformation about the delivery of your package viapushnotifications - Synchronize your bol.com shopping cart andwishlists - Access all your account settings - made a mistake?Cancel,return or exchange your order - Discover yourpersonalrecommendations in the app Do you have suggestions orquestions? wewant to hear from [email protected] or a tweet [email protected]_com.
Appie van Albert Heijn 6.3.0
Albert Heijn
Met Appie wordt boodschappen doen nóg makkelijker enpersoonlijker.Je kiest zelf hoe je boodschappen doet bij AlbertHeijn: bij jou inde supermarkt of online. Maak makkelijk eenboodschappenlijst -Gebruik de productenvinder, barcodescanner ofkies uit je eerdereaankopen. Klik op het plusje om een product toete voegen. - Bekijkalle Bonusaanbiedingen en zet ze direct op jeboodschappenlijst.Log in op de voorpagina om direct je persoonlijkeBonusaanbiedingente zien en toe te voegen. - Kies uit ruim 20.000producten – netzoveel als in een AH XL winkel. - Blader door enzoek op ruim 16000recepten uit Allerhande en voeg de ingrediëntentoe aan je lijstje.- Log in met een Mijn ah.nl profiel en onderandere je lijst metbewaarde recepten zijn ook op andere apparatenbeschikbaar. Vind jeboodschappen snel terug in de winkel. En ontdekhet gemak vanmobiel zelfscannen - Sorteer het boodschappenlijstjeop delooproute in je eigen AH winkel. - Link makkelijk naar deAHZelfscannen app, scan zelf je boodschappen met je smartphoneenreken af bij een betaalpaal. Mogelijk bij alle winkelsmetzelfscannen. Bestel direct alles op je lijstje - Zetjeboodschappenlijstje om in een bestelling en laat deboodschappenbezorgen. - Zelf ophalen kan ook, je bestelling staatdan opafspraak klaar bij een Albert Heijn Pick Up Point. - Kieshettijdstip dat je het best uitkomt. - Een bestelling aanpassenkantot aan de dag voor de bezorging. Appie is er om het jemakkelijkte maken. Heb je ideeën over hoe het nog beter kan? Ga viahet menunaar ‘Over Appie’, klik op ‘Feedback’ en stuur ons jouwfeedback.Ook de Klantenservice van AH Online is via Appie directbereikbaar.Met het downloaden van deze applicatie ga je akkoord metdealgemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikvanAppie en de diensten die via Appie worden geleverd. Je kuntzenalezen op www.ah.nl/algemene-voorwaarden. Op deze applicatieishet privacy- en cookiebeleid van toepassing dat je kunt nalezenopwww.ah.nl/privacy. Appie is een gratis service van AlbertHeijnB.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam ondernummer35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) teZaandam.Aan deze applicatie zijn geen abonnementskosten verbonden.WithAppie is grocery shopping even easier and more personalized.Youchoose how you are shopping at the supermarket: in yourlocalsupermarket or online. Create a simple list - Use theproductfinder, barcode scanner or choose from your previouspurchases.Click the plus sign to add a product. - See all BonusOffers andput them directly on your shopping list. Log on to thefront pageto instantly see and add your personal Bonus Offers. -Choose fromover 20,000 products - as many as a AH XL store. -Browse andsearch more than 16,000 recipes from Allerhande and addtheingredients to your list. - Sign in with a My ah.nl profileandinclude your list of saved recipes are also available onotherdevices. Find your groceries quickly back into the store.Anddiscover the convenience of mobile self-scanning - Sorttheshopping list on the route in your own shop AH. - Link easilytothe AH Self-scanning app, scan your own groceries withyoursmartphone and take out to pay a pole. Possible at all storeswithself-scanning. Order now everything on your list - Put yourgrocerylist to send in an order and leave messages. - Get yourselfalso,your order is then done by appointment at Albert Heijn PickUpPoint. - Choose the time which suits you best. - Modify anordercan until the day before the delivery. Appie is there to makeiteasy. Do you have ideas about how it could be better? Go tothemenu "About Appie", click on "Feedback" and send us yourfeedback.The Customer AH Online via Appie directly accessible.Bydownloading this application you agree to the terms andconditionsthat apply are provided on the use of Appie and servicesoverAppie. You can read them on www.ah.nl/algemene-voorwaarden.Thisapplication is the privacy and cookie policy applies that youcanread on www.ah.nl/privacy. Appie is a free service of AlbertHeijnBV, registered in Amsterdam Trade Registry under number35012085,located at Provincialeweg 11 (1506 MA) in Zaandam. nosubscriptionfees associated with this application.
Opgelicht?! 2.2.4
AVROTROS
Opgelicht?! waarschuwt je voor de meestactueleoplichtingspraktijken: van malafide webshops tot babbeltrucsen vanphishingmails tot voorschotfraude.Door je te abonneren op éénofmeerdere categorieën, krijg je direct een melding zodra wijeenvoor jou relevante alert plaatsen. Meld je ook aanvoorwaarschuwingen over jouw financiële instellingen,zoalsbijvoorbeeld je bank of creditcardmaatschappij. Hierdoor benje alseerste gewaarschuwd en voorkom je dat je opgelichtwordt.Eengewaarschuwd mens telt voor twee!Features:- Push-berichtenzodra deOpgelicht?!-redactie nieuwe oplichtingspraktijken ontdekt-Personalisatie: geef aan van welke vormen van oplichting je opdehoogte wilt blijven- Eenvoudig je vrienden en familiewaarschuwenvia Facebook, Twitter of WhatsappRipped off ?! warns youof thelatest scams: rogue shops to chat tricks and phishing mailstoadvance fee fraud.By subscribing to one or more categories, yougeta message to you as soon as we have a relevant alert sites. Signupalso for alerts about your financial institutions, such asyourbank or credit card company. You'll be first warned andavoidgetting ripped off.Forewarned is forearmed!Features:-Pushnotifications when the Ripped -! Drafting new scamsdiscovered-Personalization: assign the proper types of scams youwant to stayup to date- Easy to warn your friends and family viaFacebook,Twitter or Whatsapp
Fietsnetwerk - Beleef fietsen 3.1.0
Beleef fietsen met de gratis fiets app De gratis fietsappvan Fietsnetwerk.nl gebaseerd op deknooppuntenroutesgeeft je de ideale begeleiding tijdens prachtigefietsroutes diewij voor je hebben samengesteld. Zoek je gewenstefietsroute oplocatie, thema of in de buurt. Eenmaal onderweg krijgje bij elkfietsknooppunt te zien wat het volgende punt op je routeis. Hetwerkt supereenvoudig! Altijd met een mooie herinnering naarhuis Jeziet direct wat er in de omgeving te zien en te doen, is,inclusiefafstand en actuele openingstijden. Je kunt de informatieover deze'afstapmomenten' bekijken en ze direct bezoeken. Wijverzorgen deroute naar deze ‘afstapmomenten’ zoals horeca,restaurants, museaen andere bezienswaardigheden, en weer terug naarje fietsroutezodat je die verder kunt vervolgen. Nooit meer de wegkwijt Tussende knooppunten door kun je rustig van de omgevinggenieten. Ruimvoor het volgende knooppunt ontvang je eennotificatie metinformatie over het vervolg van de fietsroute en dedirecteomgeving, ook als je telefoon op stand-by staat. Langsdeknooppunten met minimaal batterijverbruik Het internetenbatterijgebruik is door inzet van de nieuwste innovaties toteenabsoluut minimum beperkt. Wat kun je verwachten van deFietsnetwerkapp? ✔ Onbeperkt aantal thematische routes✔ Begeleiding doormiddel van innovatieve enbatterij-vriendelijke GPS technologie✔ Duidelijke route enomgevingsinformatie bij elkfietsknoopunt ✔ De leuksteafstapmomenten met uitgebreideinformatie onderweg (zien & doen)✔ Afstapmomentenbezoeken (ook buiten de knooppuntenroutes) ✔Kaart metroute-informatie en fietsknooppunten ✔ Begeleidingnaar eersteen dichtstbijzijnde startpunt van je route Download nude gratisFietsnetwerk app, nooit meer de weg kwijt en altijd meteen mooieherinnering naar huis! Enjoy cycling with free bike appThe freebicycle app Fietsnetwerk.nl based the node routes gives youtheperfect guidance during bicycle routes which we have compiledforyou. Find your next bike trail on site, theme or nearby. Onceonthe road you will see each bicycle hub that is the next pointonyour route. It works super easy! Always a nice memory home Youseeimmediately what to see and do in the area, is includingdistanceand current opening hours. You can view the informationabout this"foothold Moments" and visit them immediately. We providethe routeto the 'drop-off points' such as hospitality, restaurants,museumsand other attractions, and back to your bike trail so youcancontinue to continue. Never get lost Between the nodes youcanquietly enjoy the surroundings. Over the next junction, youwillreceive a notification with information about the continuationofthe trail and the surrounding area, even if your phone isinstandby mode. Along the nodes with minimal battery consumptionTheInternet and battery use by using the latest innovations toanabsolute minimum. What can you expect from the Fietsnetwerk app?✔Unlimited number of thematic routes ✔ Guidance throughinnovativeand battery-friendly GPS technology ✔ Clear route andareainformation for each node bike ✔ The best foothold Momentswithcomprehensive information on the go (see & do) ✔ visitAfstapMoments (outside the node routes) ✔ Map with routeinformation andcycling ✔ Guidance to first and closest startingpoint of yourroute Download the free app Fietsnetwerk, never getlost and alwayswith a nice memory home!
Voetbalkrant 3.0.4
Al het nieuws uit het Belgische voetbal, Rode Duivels en deBelgenin het buitenland! De app om de Belgische Jupiler Pro League,deRode Duivels en onze Belgen in het buitenland op de voet tevolgen.Voetbalkrant.com en Walfoot.be zijn België's grootsteprofessionelevoetbalnieuwssites en zijn partner van de KBVB. Wewensen u veelplezier met onze app. Wat kan je in deze app zien:-nieuwsverslaggeving van allle belangrijke competities - nieuwsvanje favoriete club volgen - specifiek nieuws van de JupilerProLeague - specifiek nieuws van o.a. de Belgen in het buitenland-Ontvang nieuwsnotificaties van al je favoriete teams - Volgderesultaten van het Europees Kampioenschap - Naast de JupilerProLeague, nu ook resultaten van de Belgische 2de, 3de én 4deklasse -Uitgebreide en gedetailleerde live verslaggeving door deredactievan Voetbalkrant --- Published byVoetbalkrant/Walfoothttp://www.voetbalkrant.comhttp://www.walfoot.be Privacypolicy:https://www.sportid.be/nl/privacybeleid All news fromBelgianfootball, Red Devils and Belgians abroad! The app to followcloselythe Belgian Jupiler Pro League, the Red Devils and ourBelgiansabroad. Voetbalkrant.com and Walfoot.be are Belgium'slargestprofessional football news sites and are partners of theKBVB. Wewish you a lot of fun with our app. What can you see inthis app: -news reporting of all important competitions - follownews fromyour favorite club - specific news from the Jupiler ProLeague -specific news from, among others, the Belgians abroad -Receivenews notifications from all your favorite teams - Followtheresults of the European Championship - Besides the JupilerProLeague, now also results from the Belgian 2nd, 3rd and 4th class-Extensive and detailed live coverage by the editors ofVoetbalkrant--- Published by Footer / Walfoothttp://www.voetbalkrant.comhttp://www.walfoot.be Privacypolicy:https://www.sportid.be/en/privacy policy
ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.9.4
ANWB
Sinds kort kunt u op de Nederlandse snelwegen geen gebruikmeermaken van de praatpaal. Met de ANWB Wegenwacht Pechhulp appkunt usnel en gemakkelijk in contact komen met de Wegenwacht. Metbehulpvan de locatiebepaling van je telefoon weet de Wegenwachtzelfsprecies waar u geholpen moet worden, in Nederland enhetbuitenland. Pech melden kan gemakkelijk met de app. InNederlandstreven we ernaar je binnen 1 uur te helpen. Geef via deapp doormet welk voertuig je pechhulp nodig hebt: Auto, motor,bestelbus,busje, fiets, brommer, scooter, scootmobiel of een andervoertuig.Met behulp van de Wegenwacht app kunt u indien gewenst, uwlocatiedoorgeven aan de ANWB Wegenwacht, wij komen dan zo snelmogelijknaar u toe. Er kunnen situaties zijn waarbij telefonischcontactnog nodig is. Functies: - Pech melden - Doorgeven vanbelangrijkstegegevens opgedeeld in categorieën: * Soort pech *Kenteken *Locatie * Lidmaatschapsnummer * Telefoonnummer - Nainloggeninzicht in * Lidmaatschapspas + barcode *Lidmaatschapsgegevens *Wegenwacht productgegevens De Wegenwachtverleent iedere dag aanmeer dan 3.000 leden pechhulp. En dat doenwe met onze eigen mensenen wagenpark zodat we u snel op weg kunnenhelpen. U kunt altijd deWegenwacht bellen, ook voor advies. Als hetnodig is, komen we naaru toe. Zo kunt u goed voorbereid op weg. Dusmeer service voorhetzelfde geld! Bent u nog geen Wegenwacht lid dankunt u opanwb.nl/wegenwacht het voor u meest passende pakketaanvragen. OverANWB Connected Deze app maakt onderdeel uit van deANWB Connectedproducten. Samen met de ANWB Connected app en de ANWBOnderweg apphebben gebruikers van de ANWB Connected Services de“connected”versie van bekende functionaliteiten in deze 3 apps. Deandere ANWBConnected apps zijn te downloaden via anwb.nl/mobiel.WatANWB-leden over de app zeggen... "De Wegenwacht app doetprecieswat hij moet doen: er voor je zijn als het nodig is! De appgeeftaan waar je staat, zodat je je hierover niet druk hoeft temaken”“Ik hoopte deze app nooit te hoeven gebruiken. Helaas bleekderealiteit anders. Eén druk op de knop was voldoende omdeAlarmcentrale van de Wegenwacht aan de telefoon te krijgen.Zewisten snel mijn locatie te bepalen en binnen 45 minuten stonddeWegenwacht bij ons. Geen stress over lidmaatschapsnummers enhetadres waar ik stond. De app deed wat ‘ie moest doen. “Superapp,pech geval gemeld even gebeld voor meer info. Daarna krijg jeeensms'je met link waarmee je de status van je pechmelding kuntvolgenen zelfs daarna kunt zien waar je hulpverlener rijd.” OverANWBANWB is er voor jou, onderweg en op je bestemming. Metpersoonlijkehulp, advies en informatie, ledenvoordeel enbelangenbehartiging.Dat zie je ook terug in onze apps! Probeer ookeens een van deandere ANWB apps. ANWB apps in het verkeer ANWBvindt dat afleidingin het verkeer door gebruik van smartphones moetstoppen. Bediendeze app dus niet terwijl je rijdt. App Support Hebje vragen overdeze app? Stuur deze dan naar [email protected] VerkeerParkeren Tanken app. Recently you can on the Dutchhighways nolonger use the emergency phone. The ANWB BreakdownRoadside app youcan quickly and easily connect with the roadside.Using thelocation information from your phone's Roadside even knowexactlywhere you need to be helped, in the Netherlands and abroad.Pechreport can easily with the app. In the Netherlands we aim tohelpyou within 1 hour. Give the app by what vehicle you needbreakdowncover: Auto, motorcycle, van, bus, bike, moped, scooter,scooter orother vehicle. Using the Roadside app you can, ifdesired, transmityour location to the ANWB Road, we come as soon aspossible to you.There may be situations where telephone contact isneeded.  Functions: - Report Pech - Transmission of importantinformationdivided into categories:    * Type ofbreakdown   * License Plate    *Location   * Membership No.    *Phone number- After logging understanding    * +Membership cardbarcode    * Membership Data   *Roadside product   The Roadside assistancegrants each day tomore than 3,000 members breakdown cover. And wedo that with ourown people and vehicles so we can help you getstarted. You canalways call the roadside, for advice. If necessary,we come to you.So you can well prepared way. So more service forthe same money!Are you anwb.nl/wegenwacht no Roadside member youcan apply themost suitable package for you.   About ANWBConnected This appis part of the ANWB Connected products. Togetherwith the ANWBConnected app and the ANWB Route app users of the ANWBConnectedServices the "connected" version of familiar features inthesethree apps. The other ANWB Connected apps can be downloadedfromanwb.nl/mobiel.   What ANWB members say about the app ..."TheRoadside app does exactly what it should do: be there for youwhenneeded, the app shows where you stand so that you make you donotworry about it"   "I was hoping never to have to use thisapp.Unfortunately, the reality proved otherwise. One touch wasenoughto get the emergency center of the roadside on the phone.They knewquickly determine my location and got the roadside with uswithin45 minutes. Do not stress about membership numbers and theaddresswhere I stood. The app did what "he had to do.   "Superappunlucky case reported here call for more information. Then yougeta text message with a link that lets you track the status ofyourluck message and even then you see where you drive rescuer. "aboutAA ANWB is there for you, the road and at your destination.Withpersonal assistance, advice and information, membershipbenefitsand interests. You can see that in our apps! Also try oneof theother ANWB apps. ANWB apps in traffic ANWB believesthatdistraction in traffic should stop using smartphones. Operatethisapp not while driving. app Support Do you have any questionsaboutthis app? Please send it to [email protected] o.v.v.TrafficParking Refueling app.
KPN Veilig
KPN
KPN Veilig is een antivirus programma voor je tablet ensmartphone.De antivirus van KPN Veilig houdt virussen en spywarebuiten dedeur. Maar KPN Veilig beschermt je smartphone ook tegenandereinternetgevaren. KPN Veilig is gratis beschikbaar voor 2apparatenvoor alle KPN klanten met een Internet abonnement. Je kuntKPNVeilig uitbreiden naar 5 apparaten. Volg de volgende 3 stappenvoorinstallatie: 1. Hou je KPN ID gebruikersnaam en wachtwoord bijdehand (of maak deze aan via MijnKPN) 2. Download de app en loginmet je KPN ID 3. Volg de installatiestappen van KPN Veilig opjesmartphone of tablet Nu is je smartphone beveiligd meteenantivirus en andere beveiligingsmethoden. Wil je nog meerapparatenbeschermen? Volg dan stap 2 en 3 voor elk apparaat dat jewiltbeveiligen. Via de beheerpagina van KPN Veilig (veilig.kpn.com)kunje apparaten toevoegen of verwijderen, KPN Veilig(opnieuw)downloaden en apparaten een naam geven. Ook zie jehoeveellicenties je nog over hebt om andere apparaten te beveiligenmet deantivirus van KPN Veilig. Er is ook een KPN Veilig versievoor jepc/laptop. KPN Veilig biedt de volgende functionaliteiten:-Antivirus - Veilig browsen - Huisregels - ‘Finder’ - Privacyvanapps - Oproepen blokkeren KPN Veilig heeft toegang nodigtotapparaat beheerdersrechten als u het apparaat op afstandwiltwissen en vergrendelen. Daarnaast vraagt KPN Veiligtoestemmingvoor het gebruik van Toegankelijkheidsservices. Dezeservicesworden met name gebruikt voor de Huisregels. Hiermee kunnenoudershet gebruik van apps voor kinderen beperken enschadelijkewebcontent blokkeren. Note: This app uses the DeviceAdministratorpermission. KPN Veilig is an antivirus program foryour tablet andsmartphone. KPN's antivirus Safe keeps viruses andspyware out. ButKPN Veilig also protects your smartphone againstother internetthreats. KPN Veilig is available free of charge for 2devices forall KPN customers with an Internet subscription. You cansafelyextend KPN to 5 devices. Follow the following 3 stepsforinstallation: 1. Keep your KPN ID username and password at hand(ormake this via MijnKPN) 2. Download the app and log in with yourKPNID 3. Follow the installation steps of KPN Safe on yoursmartphoneor tablet Now your smartphone is protected with anantivirus andother security methods. Do you want to protect moredevices? Thenfollow steps 2 and 3 for each device you want toprotect. Via themanagement page of KPN Veilig (Veilig.kpn.com) youcan add orremove devices, KPN safely (re) download and name adevice. You canalso see how many licenses you have left to secureother deviceswith the KPN Safe antivirus. There is also a KPN Safeversion foryour PC / laptop. KPN Veilig offers the followingfunctionalities:- Antivirus - Safe browsing - House rules -'Finder' - Privacy ofapps - Block calls KPN Secure needs access todevice administratorrights if you want to remotely wipe and lockthe device. Inaddition, KPN requires Secure permission for the useofAccessibility Services. These services are mainly used fortheHouse rules. This allows parents to limit the use of appsforchildren and block harmful web content. Note: This app usestheDevice Administrator permission.
Klompenpaden
Wandelen over boerenland en landgoederen op de mooiste plekkeninUtrecht en Gelderland. Geniet van de rust en ontdek met deze appdeverhalen van de streek via filmpjes, geluidsfragmentenenhistorische documenten. De wandelingen zijn tussen de 5 en15kilometer. Klompenpaden zijn ontwikkeld doorStichtingLandschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrechten medemogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, ProvincieUtrecht en deNationale Postcode Loterij. www.klompenpaden.nlWalking on farmlandand estates in the most beautiful places inUtrecht and Gelderland.Enjoy the peace and discover this app withthe stories of theregion through movies, sound clips, andhistorical documents. Thewalks are between 5 and 15 km. Clog Pathsare developed byFoundation NSW Natural and Landscape HeritageUtrecht and sponsoredby the Province of Gelderland, UtrechtProvince and the NationalPostcode Lottery. www.klompenpaden.nl
VakantieVeilingen.be 7.0.30
Altijd en overal meebieden VakantieVeilingen, al jarenlang hetmeestgebruikte veilingplatform van Nederland, is nu ook in België.Almeer dan 3 miljoen bezoekers hebben de leukste arrangementenenproducten gewonnen. Er staan dagelijks duizenden veilingenonline,waar je met de VakantieVeilingen-app op kunt meebieden. Laatjeinspireren en bied mee vanaf €1! Zoek in de app naar veilingenvoorlastminute tickets, dagjes uit, restaurants, goedkopeweekendjesweg, de mooiste sauna’s, nieuwe musicals, de leukstecitytrips enmeer. Registreren is helemaal gratis en je bepaalt zelfde prijsvan jouw veiling. Vanaf nu hoef je niet meer te wachten totjethuis bent, je kan dankzij de app overal en altijd meebieden.Zelfsonderweg! Je hebt al het gemak van de website nu gewoon opjesmartphone. Plaats het hoogste bod op jouw favoriete veilingenword vandaag nog een winnaar! 10 redenen om de app tedownloaden:1. Bied snel, waar je ook bent 2. Vind veilingen bij jouin debuurt 3. Altijd toegang tot jouw gewonnen veilingen 4. Bladersneldoor 100-en veilingen 5. Deel jouw favorieten met vrienden 6.Biedmee in vele categorieën zoals beauty, avondje uit,hotels,restaurants, vakantieparken, vakanties, dagjes uit enproducten 7.Vind seizoensgebonden acties zoals veilingen voorwintersport,kerstmarkten, festivals, voorjaarsvakantie, campings enmeer 8.Ontvang pushberichten voordat de veiling afloopt, zodrajeoverboden bent, als je wint en als er een voor jouinteressantaanbod online staat 9. Betaal en reserveer gemakkelijkjouwgewonnen veiling op je mobiel 10. Maandelijks een nieuwe versiemetverbeteringen Hoe werkt VakantieVeilingen? Maak gratis eenaccountaan en zoek een veiling die jou aanspreekt. Plaats hethoogste boden win de veiling. Betaal jouw gewonnen veiling endownload jewaardebon, e-ticket en / of maak een reservering. Havefun! PrivacyAls je de app en installeert, ga je akkoord met onzeprivacypolicy: https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.htmlCookies Alsje de app installeert, ga je akkoord met onze cookiepolicy. Wijgebruiken cookies, JavaScript en soortgelijke techniekenvoor o.ade volgende doeleinden: - Het verzamelen van statistieken -Deintegratie van externe content, zoals bijvoorbeeld Youtubevideo's,Google Maps - Om op sites van derden relevante advertentiestetonen op basis van gedrag in de app. Hulp nodig of wil jefeedbackgeven? Wij horen graag van je. Neem contact opviahttps://www.vakantieveilingen.be/contact.html Always andeverywherebidding Holiday Auctions, for many years the most commonauctionplatform in the Netherlands, is now in Belgium. More than 3millionvisitors have won the best packages and products. Therearethousands of online auctions every day, where you can jointhebidding at the Holiday Auctions app. Be inspired and offer themas€ 1!   Search app for auctions for last-minute tickets,daytrips, restaurants, cheap weekend getaways, the best saunas,newmusicals, the best city trips and more. Registration iscompletelyfree and you decide the price of your auction. Now you donot haveto wait until you get home, you can always and everywherebiddingthrough the app. Even on the move! You have all theconvenience ofthe website now on your smartphone. Place the highestbid on yourfavorite auction and become a winner today!   10reasons todownload the app:   1. Provide fast, wherever youare 2. Findauctions in your area 3. Always access to your wonauctions 4.Scroll quickly through 100 and Auctions 5. Share yourfavoriteswith friends 6. Offer them in many categories such asbeauty, nightout, hotels, restaurants, holiday, holidays, days outand products7. Find seasonal activities such as auctions forwinter, Christmasmarkets, festivals, spring, campsites and more 8.Receive pushnotifications before the auction ends, once you'reoutbid, when youwin, and if a state online offer interesting foryou 9. Payment andeasily book your won auction on your mobile 10.Every month a newversion improvements   How Travel Auctions?Create a freeaccount and find an auction that appeals to you. Placethe highestbid and win the auction. Pay your won auction anddownload yourvoucher, e-tickets and / or make a reservation. Havefun! PrivacyIf you like the app and installing, you agree to ourprivacypolicy: https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html cookies When you install the app, you agree to our cookiepolicy.We use cookies, JavaScript and other similar techniques Iincludethe following purposes: - statistics gathering - Theintegration ofexternal content, such as YouTube videos, Google Maps- To showsuch websites relevant ads based on behavior in the app.Need helpor want to give feedback? We'd love to hear from you.Contact usvia https://www.vakantieveilingen.be/contact.html
Pepper.com: Kortingscodes, deals, aanbiedingen 5.16.02
Pepper
🔥 De volledig vernieuwde Pepper.com App is eindelijk beschikbaar!🔥Ontdek de allerheetste aanbiedingen van Nederland op jesmartphone!Creëer alerts om altijd op te hoogte te zijn vanaanbiedingen vanproducten waar jij naar op zoek bent. Bespreek endeel de besteshop-tips met de grote - en actieve - community, zohelpen weelkaar altijd aan de grootst mogelijke korting. Wat is ernieuw? ☆Gloednieuw design ☆ Meer details in deal weergave ☆Gemakkelijkerdelen van aanbiedingen ☆ Creëer Trefwoord Alerts omdirectnotificaties te ontvangen van jouw favoriete deals ☆Nieuwegeweldige text editor om nog meer betrokken te kunnen zijnmet decommunity ~~~~~~~~~~~ De Pepper.com app geeft je toegang totdeallerbeste aanbiedingen en kortingscodes, direct op jemobieleapparaat. Maak deel uit van onze community van gebruikersdieaanbiedingen, kortingen en kortingscodes delen die je nietopflyers en advertenties zal vinden! De Pepper.com App biedt:✓Bekijk de heetste aanbiedingen die door de community als'Heet!'zijn beoordeeld. ✓ Vind werkende kortingscodes vanpopulairewinkels, zoals: Bol.com, Wehkamp Media Markt, Kruidvat,Blokker,Bart Smit, V&D, Zalando, Dixons, HEMA, H&M, Action,Amazon✓ Krijg notificaties als er een aanbieding waarinjijgeïnteresseerd bent verschijnt op de website. TrefwoordAlertsgeven je de mogelijkheid om trefwoorden te kiezen, zoals'PS4','Laptop', 'Gratis' en 'Prijsfout'. Je krijgt vervolgenseennotificatie op je mobiele apparaat als er een aanbieding metéénvan jouw trefwoorden online komt. Als je naar een specifiekproductop zoek bent, geeft de app je de mogelijkheid om gemakkelijktezoeken naar dit product. Registreer een gratisPepper.com-accountom extra app-functies te krijgen. Gebruikerskunnen je oprechtadvies geven over aanbiedingen, winkels,producten, services enmeer. Als je deel uitmaakt van de PepperCommunity kun je: ✓Aanbiedingen plaatsen waar je maar wilt. ✓Reageren op heteaanbiedingen, kortingscodes en vragen. ✓ Heet ofkoud stemmen opaanbiedingen van andere gebruikers. Als je een mooieaanbiedinghebt gespot die je graag wilt delen, geeft deze app jedemogelijkheid om deze deals gemakkelijk te delen opFacebook,Twitter, e-mail of sms. Betaal nooit meer de adviesprijs!🔥 Thecompletely redesigned Pepper.com App is finally available!🔥Discover the hottest deals from Netherlands on yoursmartphone!Create alerts to be informed of, always offers for theproducts youare looking for. Discuss and share the best shoppingtips with thebig - and active - community, so we always help eachother to thegreatest possible discount. What's New? ☆ Brand newdesign ☆ Moredetails view deal ☆ Easier sharing deals ☆ CreateKeyword Alertsabove to receive immediate notifications of yourfavorite deals ☆New amazing text editor to be even more involvedwith the community~~~~~~~~~~~ The Pepper.com app gives you accessto the best offersand discount codes directly on your mobiledevice. Be part of ourcommunity of users who offers, discounts anddiscount codes partsthat you will not find on flyers and ads!Pepper.com App provides:✓ Check out the hottest deals as "Hot!" Bythe community have beenassessed. ✓ Find working coupon codes frompopular stores such as:Bol.com, Wehkamp Media Markt, KruidvatBlokker, Bart Smit, V &D, Zalando, Dixons, HEMA, H & M,Action, Amazon ✓ Getnotifications when an offer which you areinterested will appear onthe website. Keyword Alerts give you theopportunity to choosekeywords like 'PS4' 'Laptop', 'free' and'price error'. You willreceive a notification on your mobile deviceas an offer to one ofyour keywords comes online. If you are lookingfor a specificproduct, the app gives you the ability to easilysearch for thisproduct. Register a free Pepper.com account toreceive additionalapp features. Users can give you genuine adviceon deals, stores,products, services and more. If you're part of thePepperCommunity, you can: ✓ Offers places you want. ✓ Quote hotdeals,voucher codes and questions. ✓ Hot or cold vote for offersfromother users. If you've spotted a great offer that you wanttoshare, this app gives you the opportunity to share thesedealseasily on Facebook, Twitter, email or SMS. Never pay moretheprice!
Totemapp 1.1
Ga als leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen aan de slag metdegloednieuwe Totemmap, het handboek voor elke totemisatie. IndeTotemmap vindt je een bron van ideeën en inspiratievoortotemactiviteiten, boordevol beschrijvingen van nog meer dierenentalenten.Met de Totemapp kan je die zoektocht naar een totemvoorje leden bovendien nog verder personaliseren. Je kaneigenschappenén totems per lid bewaren, zoeken op totems zonder hetdier voorafte kennen en je krijgt als tussendoortje nog handigetips om iederescout en gids te eren met de totem van hun leven!Kortom, alletotemnamen én de handige checklist heb je vanaf nualtijd op zak!Goas led by Flemish Scouts and Guides to work withthe brand newTotemmap, the manual for each totemisatie. In Totemmapyou willfind a source of ideas and inspiration for totemactivities, fulldescriptions of more animals and talents.TheTotemapp you can alsopersonalize search even further to a totem foryou members. You canproperties and totems save a member, searchtotems without knowingin advance the animal and you get as a snackstill useful tips tohonor every scout and guide the totem of theirlives! In short, alltotem names and the handy checklist you nowalways in your pocket!
Maya wijsheid 3.4.4
Wie ben je? Waar sta je? Waar ga je heen? Alle antwoorden opdezevragen liggen in jou besloten. Laat de wijsheid van de Maya'sjehelpen om jouw eigen antwoorden te vinden. Met de Maya wijsheidappkun je volgen hoe de Tzolkin kalender je dagelijks ondersteuntomhet beste uit jezelf te halen. Volg de dagenergie, berekenjekwaliteiten, talenten, levenspad en nog veel meer. Gebruik vanafnude kennis van de Maya's om je leven te verrijken, elke dagopnieuw.In de app kun je: - De dagenergie lezen - De dagenergievanmaximaal 13 dagen terug lezen - De geboorte energie bekijkenvanjou of je vrienden - Je levenspad berekenen - Allesbekijkenvolgens zowel de Dreamspell telling als de Kosmischetelling - Meerte weten komen over de wijsheid van de Maya's Who areyou? Whereare you? Where are you going? All answers to thesequestions lieinside you decided. Let the wisdom of the Maya helpyou find yourown answers. With the Mayan wisdom app you can followhow theTzolkin calendar you daily support to get the best out ofyourself.Follow the Daily yield, calculate your skills, talents,life pathand much more. Use now the knowledge of the Maya to enrichyourlife, every day. In the app, you can: - The Daily yield read -TheDaily yield of up to 13 days to read back - The birthenergywatching you or your friends - Your life path calculation -View byboth the Dreamspell count as the Cosmic census - Learn moreaboutthe wisdom of the Maya
My Avans 1.2.5
Met de My Avans App kan je gemakkelijk en snel alleinformatiebekijken die je als student of docent nodig hebt. Je hebtdevolgende mogelijkheden met de app: - Je rooster bekijken-Blackboard mededelingen bekijken - Je tentamenrooster bekijken -JeOsiris resultaten bekijken - Snel kijken of een lokaal vrijofbezet is - Je docent opzoeken om snel een mailtje te verzenden -Deschoolkrant Punt lezen - Je statistieken bekijken - Zelfbepalenwaarvoor en hoe vaak je notificaties krijgt Je hebt demogelijkheidom meerdere groepen toe te voegen aan je rooster, ditkan eengroepscode, docentcode of een lokaal zijn. Verder is hetnogmogelijk om een rooster widget aan je startscherm toe tevoegenzodat je snel kan zien wanneer en waar je les hebt!Blackboardmededelingen, Osiris resultaten en Punt nieuws wordenookautomatisch opgehaald. Je kunt zelf bepalen hoe vaak jewiltchecken op updates. Verder bepaal je zelf of je een notificatiewilontvangen zodra er een nieuw item is opgehaald. Ook kan jeelkresultaat, Blackboard mededeling en artikel delen opWhatsApp,Twitter, Facebook of andere apps. Je tentamenroosterwordtautomatisch opgehaald, mits je je rooster automatisch laatupdaten.Ook is er de optie om een notificatie te krijgen zodra hetmogelijkis om je in te schrijven voor de tentamens!Eene-mailadres/telefoonnummer van een docent of medewerker kanjegemakkelijk opzoeken met de medewerkergids. Zodra je de docentofmedewerker hebt gevonden kan je snel een mail opstellen ofdepersoon in kwestie opbellen. Ben je benieuwd naar je aantal ECofje gemiddelde cijfer? Dan kan je gebruik maken van destatistiekentab. Je ziet daar alle informatie die voor jou vanbelang kan zijn.Zo kan je daar o.a. je studentnummer, gemiddeldecijfer en jeaantal EC inzien. Zoek je een leeg lokaal om met jeprojectgroep inte vergaderen? Dan kan de 'Lokaalvrij' tab handigvoor jou zijn. Jetypt het begin van een lokaalcode in en je zietprecies welkelokalen er vrij zijn. De My Avans App is zowelgeschikt voorstudenten als docenten. Heb je bugs gevonden dan kanje dezeachterlaten in de comments. Ook suggesties kun je daarachterlaten.Je kunt ook mailen met je vragen, suggesties ofklachten.Disclaimer De app maakt gebruik van de Avans API, er dienteenmaligingelogd te worden voordat je de app kunt gebruiken. Dezeapp isgeen product van of door Avans Hogeschool. Avans kan dusgeenondersteuning bieden aan gebruikers van deze app.Voorondersteuning en vragen neem contact op met deontwikkelaar([email protected]). With the My Avans App you caneasily andquickly view all the information you need as a student orteacher.You have the following options with the app: - View yourschedule -Blackboard View notices - View your exam schedule - Viewyourresults Osiris - Quickly see if a room is occupied or not -Searchfor your teacher to quickly send an email - The schoolreadingPoint - View your statistics - Determining where and howoften youget notifications You have the ability to add multiplegroups toyour roster, this may be a group code, teacher code orlocal.Furthermore, it is still possible to add a grid widget toyour homescreen so that you can quickly see when and where you haveclass!Blackboard announcements, Osiris results and point newsberetrieved automatically. You can decide how often you want tocheckfor updates. Furthermore, you can decide whether you wanttoreceive a notification when there is a new item retrieved. Alsoyoucan each result, Blackboard communication and article sharingonWhatsApp, Twitter, Facebook or other apps. Your exam scheduleisretrieved automatically, provided you let automatically updateyourroster. There is also the option to receive a notification assoonas it is possible to register for the exams! An email address/phone number of a teacher or staff member can look you upeasilywith the assistant guide. Once you've found you can quicklyset upa mail the teacher or staff member or call the person inquestion.Are you curious about your number EC or your averagegrade? Thenyou can use the statistics tab. You see all theinformation thatmay be of interest to you there. So there you caninclude yourstudent number, mark and see your number of ECs.Looking for anempty room to meet with your project? Then the "LocalFreedom 'tabare useful for you. You type the start of a local code,and you canalso see what premises are free. The My Avans App issuitable forboth students and teachers. Did you find bugs you canleave it inthe comments. Also, any suggestions you can leavebehind. You canalso email with your questions, suggestions orcomplaints.Disclaimer The app uses the Avans API, there should beone-timelogin before you can use the app. This app is not a productor byAvans. Avans therefore can not provide support to users ofthisapp. For technical support or questions please contactthedeveloper ([email protected]).
112-Nederland 2.21
Notificatie op je mobiel bij een 112 melding? Sirene? U hoortdebrandweer, politie of een ambulance voorbijrijden? Ongeval,ongelukof brand bij u in de buurt? Installeer de app en weet directwat eraan de hand is. Nu ook met achtergrondinformatie (112Nieuws).Bekijk Streetview, Google Maps en deel de meldingen metjevrienden. Nu met 7 unieke ringtone geluiden om af te latenspelenals er een melding binnenkomt maar ook te gebruiken alsringtonevoor de telefoon of als ringtone binnen andere apps.De112-Nederland app meldt 112 alarmeringen in de omgeving vanjemobiele telefoon en op zelf op te geven locaties. De app meldtallerelevante en actuele P2000 meldingen van het C2000 netwerk vandehulpdiensten: politie, brandweer, ambulance, KNRM en anderen inuwomgeving. Bepaal in de instellingen zelf welke locaties voorubelangrijk zijn. LET OP: Politie maakt in veel regio's(zeer)beperkt gebruikt van het P2000 meldsysteem. In bepaalderegio'szijn er weinig of geen politie meldingen. Uit respect voorprivacyzijn huisnummers geanonimiseerd. Inhoud van de meldingenisafkomstig van het netwerk van de hulpdiensten en zo vermogelijkverrijkt met specifieke gegevens. 112-Nederland bevatookzoekfunctie voor het zoeken van meldingen in de omgeving vaneenpostcode, plaats of straat. De meeste meldingen worden door deappgekoppeld aan StreetView, Maps en kunnen gedeeld wordenmetvrienden. 112-Nederland app is de moderne vorm van een 27MCbakkie.Tover je mobiel om in een pager voor het pager 2000 netwerk.Erkunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend aandezeapplicatie. De maker is niet verantwoordelijk voor de inhoudenbetrouwbaarheid van de meldingen. De dienst kan ten allentijdenzonder opgaaf van redenen tijdelijk worden onderbrokenofdefinitief gestaakt. Notification on your phone when a 112message?Siren? You hear the fire, police or ambulance passing by?Accident,accident or fire in your neighborhood? Install the app andknowimmediately what is going on. Now with background information(112News). See Street View, Google Maps and share messages withyourfriends. Now with 7 unique ringtone sounds to play when youreceivea message, but also to use as a phone ringtone or as aringtone inother apps. The 112-Netherlands app reports 112 alarmsnear yourmobile phone and manually entering locations. The appnotifies allrelevant and current P2000 reports of the C2000 networkofemergency services: police, fire, ambulance, KNRM and othersaroundyou. Determine the institutions themselves which sitesareimportant to you. NOTE: Police make in many regions (very)limiteduse of P2000 reporting system. In some regions there islittle orno police reports. Out of respect for privacy are housenumbersanonymous. Contents of the reports from the network ofemergencyand enriched as far as specific data. 112 Netherlands alsocontainssearch to locate messages around a zip code, city orstreet. Mostnotifications are by the app linked to Street View,Maps, and canbe shared with friends. 112 Netherlands app is themodern form of abakkie 27MC. Turn your mobile phone into a pager topager networkin 2000. There rights can be derived in any way tothisapplication. The author is not responsible for the contentandreliability of the reports. The authority may at any timewithoutgiving reasons be interrupted temporarily orpermanentlydiscontinued.
Festileaks 2.3
Festileaks
Check het laatste nieuws en de meest verse geruchten overjouwfavoriete festival: Pinkpop, Rock Werchter, Lowlands,Pukkelpop,Sziget, Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole en meer.Geen tijdom de app in de gaten te houden? Dankzij de pushberichtenben jealtijd als eerste op de hoogte. Like, share of tweet jefavorieteartikelen en reageer met een comment in de app of op hetforum.Zelf een leak gevonden? Stuur deze direct met een foto, videooftekstbericht aan de redactie.Check out the latest andfreshestrumors about your favorite festival: Pinkpop, RockWerchter,Lowlands, Pukkelpop, Sziget, Best Kept Secret, Down TheRabbit Holeand more.No time to keep the app in the eye Thanks tothe pushnotifications you are always the first to know.Like, shareor tweetyour favorite articles and respond with a comment in theapp or onthe forum. Found a leak? Send it directly to a picture,video ortext message to the editor.
Wandelknooppunt 6.5.4
2infinIT
Met de Wandelknooppunt app kun je alle wandelnetwerken inVlaanderenen een klein stukje van Wallonië (Pays des Collines)verkennen(OPGELET: Limburg heeft op dit moment, op een stukje inVoeren enBosland in het noorden na, geen wandelknooppunten). Om tekijken ofer in jouw buurt wandelknooppunten zijn surf je best evennaarwww.wandelknooppunt.be/routeplanner. Dit betekent meer dan12.000 kmaan wandelwegen in je broekzak. Je kan allewandelknooppunten opkaart bekijken en knooppunt per knooppunt eenwandeltocht op maatuitstippelen. Het kan ook sneller: via dehandige Surprise Mefunctie kun je een bepaald wandelknooppuntkiezen en de app eenroute met een afstand naar keuze latenberekenen. Bovendien kun jealle uitgetekende wandelroutes opslaanzodat je ze later kanhergebruiken. Daarnaast kun je ook achter jePC wandeltochtjesuitstippelen via onze handige online routeplanneropwww.wandelknooppunt.be. Je kan daar voor elke route eenzogenaamdeQR-code genereren. Deze code kun je met behulp van deapp scannenwaarna de route naar je smartphone wordt geïmporteerd.Zo heb jegeen papiertjes meer nodig tijdens je wandeltocht. Handigtoch? Jevindt in de app ook een lijst met suggestieroutes. Ditzijn routeslangs wandelknooppunten met hetzelfde start- eneindpunt. Dezeroutes zijn 5 tot 20 km lang en beschikken over eenbeschrijving enfoto's. Je kan routes opzoeken in je buurt of eenoverzicht perprovincie opvragen. Voor de prijs van 9.99 euro perjaar kan je ookeen abonnement in de app nemen. Als abonnee krijgje toegang totdeze extra functies: Download offline routes. Je kanthuis een routeuitstippelen en deze vooraf downloaden voor offlinegebruik. Je kande route zo volgen zonder gebruik te maken van jemobiele internet.Tijdens je wandeling functioneert de app 100%zonderinternetverbinding. Maak gebruik van de navigatiemodus.Tijdens jewandeling zet je de navigatiemodus aan en stop je jesmartphone inje broekzak. Bij elk knooppunt vertelt de app je wathet volgendeknooppunt is en ook als je meer dan 100 meter afwijktvan de routezal de app een waarschuwing geven. Zo hoef je nietsteeds op jescherm te kijken. De navigatiemodus houd ook jegewandelde afstanden tijd bij. Je kan manueel of automatisch latenregistreren langswelke trajecten je wandelt of ooit hebtgewandeld. Op die manierbouw je een mooi overzicht op van alletrajecten waar je reedswandelde. Op de kaart wordt elk trajectweergegeven met een roodslotje (nog niet langs gewandeld) of eengroen vinkje (reedsgewandeld). Zo kun je steeds de mooiste routesplannen langstrajecten waar je nog nooit bent geweest. Toegang totPremiumRoutes. Dit zijn suggestieroutes die doorwandelknooppunt.beuitgestippeld zijn en voldoen aan een aantalkwaliteitscriteria (11tot 16 km lang, voldoende parkeergelegenheidbij het startpunt,halfweg een eet en/of drankgelegenheid enminstens 70% onverhardewegen). Alle routes die een abonnee opslaatin zijn account via deonline routeplanner(www.wandelknooppunt.be/routplanner) worden ookbeschikbaar gemaaktonder 'Mijn routes'. Je krijgt geen advertentiesmeer te zien alsabonnee. Een absolute must voor elke wandelaar!OPGELET: je kan inde app onder 'Abonnee worden' een abonnementafsluiten voor 1 jaarvoor de prijs van 9.99 euro. De betaling vaneen abonnement wordtafgehandeld met je Google Play account.Abonnementen wordenautomatisch verlengd, tenzij je het abonnementopzegt voor devervaldatum. Disclaimer: voortdurend gebruik van deGPS in deachtergrond van de app kan de levensduur van jebatterijaanzienlijk verlagen. De gebruiksvoorwaarden van deze appkan jeraadplegen ophttps://www.wandelknooppunt.be/gebruiksvoorwaarden.Het gebruik vandeze app valt onder onsprivacybeleid:https://www.wandelknooppunt.be/privacy. With theWandelknooppuntapp you can explore all walking networks in Flandersand a smallpart of Wallonia (Pays des Collines) (ATTENTION: Limburgcurrentlyhas no walking nodes, except for a stretch in Voeren andBosland inthe north). To see if there are walking nodes in yourarea, youshould visit www.wandelknooppunt.be/routeplanner. Thismeans morethan 12,000 km of hiking trails in your pocket. You canview allwalking nodes on map and map a specific walking tour pernode. Itcan also be faster: via the handy Surprise Me function youcanchoose a specific walking node and have the app calculate aroutewith a distance of your choice. In addition, you can save allthemarked walking routes so that you can reuse them later. Youcanalso plan walking tours behind your PC via our handy onlinerouteplanner at www.wandelknooppunt.be. You can generate aso-called QRcode for each route there. This code can be scannedusing the appand the route is then imported to your smartphone. Soyou do notneed papers anymore during your walking tour. Handy,right? Youwill also find a list of suggestion routes in the app.These areroutes along walking nodes with the same start and endpoints.These routes are 5 to 20 km long and have a description andphotos.You can look up routes in your neighborhood or request anoverviewper province. For the price of 9.99 euros per year you canalsotake a subscription in the app. As a subscriber you get accesstothese extra functions: Download offline routes. You can planaroute at home and download it in advance for offline use. Youcanfollow the route without using your mobile internet. Duringyourwalk the app functions 100% without an internet connection.Makeuse of the navigation mode. During your walk you turn onthenavigation mode and you put your smartphone in your pocket. Ateachnode the app tells you what the next node is and even ifyoudeviate more than 100 meters from the route, the app will giveawarning. That way you do not have to look at your screeneverytime. The navigation mode also keeps track of your walkeddistanceand time. You can register manually or automaticallythrough whichroutes you walk or have ever walked. In this way youbuild up anice overview of all the routes you have already walked.On the mapeach route is shown with a red lock (not yet walked by)or a greentick (already walked). This way you can always plan themostbeautiful routes along routes you have never been to before.Accessto Premium Routes. These are suggestion routes establishedbywandelknooppunt.be and meet a number of quality criteria (11 to16km long, ample parking at the starting point, halfway a food and/or pub and at least 70% unpaved roads). All routes thatasubscriber stores in his account via the online routeplanner(www.wandelknooppunt.be/routplanner) are also made availableunder'My routes'. You will no longer see ads as a subscriber.Anabsolute must for every walker! ATTENTION: you can subscribe intheapp under 'Subscribe' for 1 year for the price of 9.99 euro.Thepayment of a subscription is handled with your Google Playaccount.Subscriptions are automatically renewed unless you cancelthesubscription before the expiration date. Disclaimer: Continuoususeof the GPS in the background of the app can significantlyreducethe life of your battery. The terms of use of this app canbeconsulted athttps://www.wandelknooppunt.be/gebruiksvoorwaarden.The use of thisapp is subject to our privacypolicy:https://www.wandelknooppunt.be/privacy.
Nederland Kranten 2.2.2.6
Baris Efe
Lijst van de grote kranten Nederland, nieuws sites online. Vindtunieuws van AT5, Algemeen Dagblad, Almere Vandaag,Autovisie,AutoWeek, BN/De Stem, Brabants Dagblad, Dagblad DeLimburger,Dagblad van het Noorden, De Gelderlander, De Stentor, DeTelegraaf,De Volkskrant, Digitaal, DutchNews.nl, EindhovensDagblad,Elsevier, FOK!, Google Nieuws, Geen Stijl, Gooi-enEemlander,Haarlems Dagblad, Het Financieele Dagblad, Het Parool,IJmuiderCourant, L1, Leeuwarder Courant, Leidsch Dagblad, MeppelerCourant,Metro, Nederlands Dagblad, Noordhollands Dagblad, NOS,NRCHandelsblad, NRC.Next, NU, Nusport, Omroep Brabant,OmroepFlevoland, Omroep Gelderland, PZC, Reformatorisch Dagblad,RTLNieuws, RTV Noord-Holland, RTV Utrecht, Sp!ts, Trouw,Tweakers,Tubantia, TVGids, Voetbal International... * Krant lijstkan wordenbijgewerkt online * Favorieten * Sorteren op "A-Z","Gebruiker" en"Veelgestelde Lees" * Personaliseer de volgorde vande kranten metpijl omhoog en omlaag of slepen en neerzetten. * Toonmobiele ofdesktop-versie van de krant * Toevoegen / verwijderenkrant,tijdschrift * Verstelbare lettergrootte * Deel het nieuws*Automatische cache verwijderen * Open met standaardinternetbrowser FAQ: * Update het vertraagd! - Er zijn 2 modus vandeapplicatie: Desktop en Mobile. Desktop versie van de krantenkanlanger duren om te laden. Controleer welke modus gebruikt u opdepagina Instellingen. En natuurlijk kan verschillen, afhankelijkvande server krant laadtijd en uw netwerkverbinding snelheid dieweniet kunnen beheersen. * Hoe verwijder ik krant? - Druk op desterpictogram (favorieten) op de top. Druk vervolgens op deprullenbakaan de rechterkant van de krant die u wilt verwijderen. *Hoe kanik unfavorite krant? - Druk op de ster pictogram(favorieten) op detop. Dan schakelt u de krant die je niet wiltzien op dehoofdpagina. * Inschrijving alleen. U kunt zien datkoppen vanartikelen, maar niet kan lezen zonder dat u. - Sommigekrantenwillen abonnement. We kunnen niets voor haar, maar je kunthetvinkje of verwijderen van de krant als je niet wilt zien opdelijst. * Laatste aanpassing mijn favoriete kranten nam vanaf detopvan de lijst. - Ga naar de instellingen-pagina en selecteer"VaakLezen". Standaard type is A-> Z. * Elk probleem ... -Tevredenons contacteren alvorens enig probleem.
Dagelijks Woord 1.3.0
Met de Dagelijks Woord app leest u iedere dag een nieuwBijbelversin uw favoriete Bijbelvertaling (momenteel NBV,NBG,Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, Willibrord endeNaardense Vertaling). Deze Bijbel applicatie is een gratisdienstvan Stichting Dagelijks Woord. Wij stellen het op prijs als ueenkleine donatie schenkt. Ga naarwww.dagelijkswoord.nl/over/donatieof kijk in de app bijInstellingen. Heeft u vragen over de dienstenof over deze app? Vuldan het contactformulier in opwww.dagelijkswoord.nl.With the DailyWord app you read every day anew Bible verse in your favorite Bible(currently NBV, NIV, KJV,Revised KJV, Willibrord and expositorTranslation). This Bibleapplication is a free service of WordDaily Foundation. We wouldappreciate it if you donate a smalldonation. Go towww.dagelijkswoord.nl / about / donation or look inthe app underSettings. Do you have any questions about theservices orabout this app? Please fill in the contact formonwww.dagelijkswoord.nl.
Suriname Nieuws 5.1.0
F.A.T.H.H.
Suriname Nieuws - de beste en meest volledige gratis nieuws-appvanSuriname! De app toont niet alleen de headlines, maar devolledigeartikelen van alle kranten; - Waterkant - Starnieuws - DeWare Tijd- Dagblad Suriname - De West Los van het complete nieuwsbiedt deapp nog veel meer, bijvoorbeeld; - Reageer zelf op elkartikel enlees / like reacties van anderen. - Tien keer per uurautomatischeen nieuwsupdate. - Stuur elk artikel door naar eenvriend. -Regelmatig gratis updates. Suriname News - the best andmostcomplete free news app from Suriname! The app not only showstheheadlines, but the complete articles of all newspapers;-Waterfront - Star news - The True Time - Dagblad Suriname -TheWest Apart from the complete news, the app offers much more,forexample; - Respond to each article and read / like commentsfromothers. - Automatically a news update ten times per hour. -Sendeach article to a friend. - Regular free updates.
ModaItalia.nl 2.41.6
Moda Italia
Zet Pushberichten aan om op de hoogte te blijven van denieuwsteecollectie en de mooiste aanbiedingen. Moda Italia heeft degrootstecollectie italiaanse overhemden en italiaanse blouses vanEuropa.Doordat wij rechtstreeks inkopen bij de fabrikant kunnen wijonzeoverhemden tientallen euro`s goedkoper aanbieden dandespeciaalzaken. Al onze heren overhemden zijn ondanks delageaanschafprijs van uitstekende kwaliteit en met zorg afgewerkt.Veelvan onze producten liggen ook bij de betere kledingzaken,hetzelfdeartikel met een veel hogere winkelprijs. Push messagesTurn on tokeep abreast of new stee collection and the best deals.ModaItalia, the largest collection of Italian shirts andblousesItalian Europe. Because we, we can offer our shirts muchcheaperbuy directly from the manufacturer than the specialtystores. Allour men's shirts, despite the low purchase price ofexcellentquality and carefully finished. Many of our products arealso inbetter clothing stores, the same product with a much higherretailprice.
Upcoming 1.5.19
Upcoming
Upcoming is het onmisbare actualiteitenplatform voordeinternetgeneratie; het nieuws van vandaag, de trends van morgenénde rages van vroeger.Onze redactie exploreert de uithoeken vanhetinternet, op zoek naar de meest snackable, spraakmakendeenshareable verhalen. Download nu de Upcoming app!★ Eendagelijksedosis positieve energie in je broekzak★ Ontdek de meestbesprokenverhalen en video's van Nederland★ Deel alles wat trendingis (ofwordt) met je vrienden via Whatsapp, Facebook, Twitter ofe-mail★In een oogopslag genoeg gespreksmateriaal voorhetkoffiezetapparaat of die ongemakkelijke Tinder-date★ Plaatjesvanschattige alpaca'sNu downloaden betekent nooit meer saaiemomentenof ongemakkelijke stiltes. Check onze selectie van demeesthilarische advertenties op Marktplaats, haal herinneringen opmetherkenbare momenten tijdens het MSN'en op een willekeurigedinsdagin 2003 of maak de "Is de tekst van Bløf of komt-ie uitSuske enWiske?"-quiz. Of: ontdek als eerste die virale video waariedereenhet morgen over heeft!Heb je vragen, problemen of feedback?Laathet ons weten. Mail ons op [email protected] of stuureenbericht op Twitter via @upcoming. Zo bouwen we een steedsbetereapp.En fans? De belangrijkste hebben we alvast binnen ;)"Deapp ishet beste wat Nederland te bieden heeft, op mij na." -IvoNiehe"Deze app danst de morgen in, nog voor het gister werd"-Paskal Jakobsen"Kijk! Ik heb 'm! Kijk eens wat een prachtigding!Ik ben gek op Upcoming! Fantastisch!" - FreekVonk"Populaireplaatjes, filter op categoriën, veelbesprokennieuwsberichten enalles wat trending is. Tot zover de app, totmorgen." - Matthijsvan NieuwkerkUpcoming is the indispensable newsplatform for theInternet generation; today's news, tomorrow'strends and fads ofthe past.Our editorial explores the reaches ofthe Internet,looking for the most snack able, controversial andshareablestories.Upcoming Download the app!★ A daily dose ofpositive energyin your pocket★ Discover the most talked aboutstories and videosof Netherlands★ Share everything is trending (or)with your friendsvia Whatsapp, Facebook, Twitter or e-mail★ At aGlance enoughconversation material for coffee or uncomfortableTinder date★Pictures of cute alpacasDownload Now means never dullmoments oruncomfortable silences. Check out our selection of themosthilarious ads on Marketplace, reminisce with recognizablemomentswhile MSN on any Tuesday in 2003 and enable the "Is the textofBløf or is he out-Willy and Wanda?" - Quiz. Or discover thefirstviral video everyone is talking about tomorrow!Do you haveanyquestions, problems, or feedback? Let us [email protected] us or send a message on Twitter [email protected] As we build anever better app.And fans? Most important,we have alreadyinside;)"The app is the best highlights of theNetherlands on afterme." - Ivo Niehe"This app morning dancing inwas before the last" -Paskal Jakobsen"Look! I got it! Look what awonderful thing! I loveUpcoming! Fantastic!" - Freek Vonk"Popularimages, filter bycategories, much-discussed news and everything istrending. So farthe app, see you tomorrow." - Matthijs vanNieuwkerk