Top 49 Apps Similar to Онамнинг дуоси мени асрайди

Loading...
Namoz Kitobi 2018 1.2
➱ JANOZA NAMOZI➱ NAMOZI GÖSTERİNİZ➱ JUMANAMOZI➱ HUFFTON NAMOZI➱ASRNAMOZI➱ ŞAM NAMOZI➱ FUTHA SURASI➱ IXLOS SURASI➱ AN-NOS➱FALAQ➱KAVSARNamoz Islomning asosiy shartlaridan biridir. Allohularningbandalarini majbur qilgan. Duo - bu Ollohga shukrqilishningfazilati va U beradigan ko'pgina foydalari bor. Bu kimsauchunmaqtov darajasi. Ibodat qiluvchi oxirat uchun tayyor bo'ladi.Harxil sabablarga ko'ra namoz o'qimagan har kim Ollohningamrlarigaqarshi keladi. Bu katta fojia. Qur'onda ko'pginaoyatlarmavjud:«Salotni o'qing va Zakotga bering va rukuqilingiz»."Duoqiling va kechirasiz".«Albatta, Alloh iymoningiznizoe qilmaydi.Alloh o'ta mag'firatli va o'ta rahmli zotdir», debayt.Sen:«Albatta, biz iymon keltirganlarga ibodat qilamiz. Ularga,bizularga bergan narsalarimizdan bir kun oldin, yashirinchavaochiqchasiga qilamiz denglar, deb savdo-yo'l va hamjihatlikbor»,deb ayt.Bas, Alloh sen bilan birga tiriladi Egamizga hamdusanolarbo'lsin "," o'zingiz Tahajjud uchun ibodatni etadifarishtalaruchun ertalab va vaqtida uyg'onish, chunki quyoshqorong'i qadartuzilishi Ibodat va ertalab mukammal namoz qilish""O'z xalqingganajotni buyur va unga halol bo'ling".«Albatta,mo'minlar najottopdilar.(qo'rquv va umid bilan). Ular namozlarinihimoya qiladigankishilardir ".«Albatta, namoz zo'ravonlik vaqat'iylikdanqaytarilmaydi. Albatta, Allohning vaqtitugadi».«So'zlaringizgasabr qiling va quyosh chiqishidan avval vaquyosh botishidan oldinRobbingizga hamd aytib, Unga tasbih ayting,qiyomat kunida U zotgatasbih ayt!» Dedi."Agar ertalab yüceltüRobbingizga hamd. Vakechasi turib va ​​burchakda yulduzlar Uyüceleyel qachon Robbilarihukmlariga sabr bo'ling! Siz odamsizbizning görüşümüzd.",Dedi."Aslida, bu jiddiy mag'lub buyuk vaziyatbo'ldi. Va u yomonog'ir narvon kelganida mehribonlik unga kelganbo'lsa., U ibodatMagar. Eng buzuq"➱ to NAMOZ of JANOZ➱ Do SHOWNAMOZJUMANAMOZ of ➱➱HUFFTO of the NAMOZ➱ AS NAMOZ ofDAMASCUS NAMOZof ➱➱ SURACE offuthe➱ SURACE of IXLOS➱ AN-NOS➱ FALAQ➱ arch isNamozIslomningasosiy is one of the shartlari. Alloh ularning the Majborqilg thebanda. Duo - this Ollohg to shukur qilishning fazilat vaberadigthe ko'pg of the foyda boron. Who's to uch of this maqtovdaraja.Ibodat qiluvch oxirat uch of the tayyar was bo'la. Har harxillersabablarg to ko'r to namoz o'qimag Ollohning amrlarig inQarshi whowas theology. This floor foji to. ko'pg the Oyat inQur'omavjud:«Salotti the o'qing have ruk v Zakotg to beringQiling»."Duoqilingan kechirasiz va".«Albatta, was the qilu allohiymoningiznzoe. Alloh o't to mag'firatl va o't to rahml of the zotd»debayt.You: "Albatta, we iymo the keltirganlarg to our ibodatQilaa.Ularg, We ularg bergen Narsai's one of our old kun,yashirinch vaochiqchasig Qilaa dengue in our deb savdo-yo'l vhamjihatlik boron»deb ayt.Bass, alloh you bila someday he tirilaEgamizg praise ofsano get BO "," o'zingiz tahajjud uchun ibodatnETA was farisht areuchun ertalab v vaqti in uyg'onish, chun ofquyosh qorong QAD istuzilish the Ibodat v ertalab Mukammal namozqilish ""O'z xalqinggto command the najotn va HALOLINE bo'lingunga".«Albatta, mo'm daysnajot Topda cost.(V umid qo'rquv bilan).Ula namoz are himon to theqiladig that Kishi ".«Albatta, namozzo'ravonlik v qat'iylikd thatwas the qaytaril. Albatta, Allohningvaqt was TUGA ».«So'zlaringizgsaber qilingan va va quyosh quyoshchiqishi from avval botishiRobbingizg praise from the old aytib,Unga Tasbih ayting, qiyomatin Kunia zotg the Tasbih Upside!» Hesaid."Heavy ertalab yüceltüRobbingizg praise. Va va burchakd toyulduz kecha of Turiba on theyüceleyel qacho of Robbie hukmlarigsaber bo'ling! You odamsizbizning görüşümüzd.", He said."Aslid, hewas vaziyat jiddiy mag'lubbig BO. V u og Narvon in Yomou thekelgani mehribonlik unga KELGINto the bo'ls., The ibodat Mager. Engbuzuq"
ҲАЗРАТИ ЁСИНУ ТАБОРАК 7.0
BekSoft
ҲАЗРАТИ ЁСИНУ ТАБОРАК СУРАҲОИ КӮТОҲ, ХУТБАҲОИ ҶУМЪАВУ ИДАЙНВАНИКОҲ, ШАШ КАЛИМАИ ДИНӢ теги: китобҳои точики тоҷикӣ тоҷикдуоҳокитобхои точики точик точикистон тоҷикистон программатаджикскаяпрограмма дуохо ҲAZRATY YOSINU TABORAK SURAHO KTOҲ,HUTBAҲOIҶUMBAUU IDAYN VA NIKOҲ, SHASH KALIMAI DINӢ tags: китобҳоиточикитоҷикӣ тоҷик дуоҳо whitobha то то точик точистостотоҷикистонprogram Tajik program duojo
Mo'min Muslimning 40 duosi 1.0
Assalomu Alaykum do'stlar, Ushbu kitobda siz azizlarga 40 taqisqavajuda kerakli duolarni kiritdik. Sizlar uchun Mo'minMuslimning40duosi deb nomlangan o'zbekcha duolar kitobi. Albattayuklaboling vaduoda bo'ling qadronlarim. Assalomu Alaykumdo'stlar,Ushbu kitobdasiz azizlarga 40 ta qisqa va juda kerakliduolarnikiritdik. Sizlaruchun Mo'min Muslimning 40 duosi debnomlangano'zbekcha duolarkitobi. Albatta yuklab oling va duodabo'lingqadronlarim.
МИНГ БИР МУОЛАЖА - Хайрулла Қосимов 10.0
1001 муолажа узбекча китоб Инсон кандай касалликкачалинмасин,уларни даволашда тўрт хил мева фаол катнашади. Буларўрик, тут;узум ва хурмодир. Инсон умри давомида турди касалликдаргачали-ниши мумкин. Ушбу қўлланма шунинг учун ҳам аҳа- миятлики,ундан ҳархил хасталикка енгил муолажа- ларни дарҳол топиб, шифокорёкитабибсиз ҳам амалга ошириш мумкин. «Минг бир муолажа»дебаталишининг ҳам сабаби шудир. Ўйлаймизки, сизга, албатта,кўмакберади. СЎЗБОШИ Одамзот яралибдики, яхшилик ва ёмон- лик,тинчликва нотинчлик, зулмат ва ёруғ- лик, соғлик ва касалликўртасидакураш ҳам бўлиб келган. Бундан кейин ҳам бу зиддият тоқиёмат давомэтажак. Лекин қай ҳолда бўлмайлик, яратилиши- мизнингўз мақсадимавжуд, яъни инсоннинг маълум вазифалари борки, шуишларни қи- лишёки қилмаслик билан ҳар ким ўз ўрнига эгадир. Дунёдакимгадир нафитегиб кетган ки- шининг номи тилларда яшайверади.Қайси касб биланшуғулланмайлик, нафақат ўзи- мизга, балкиатрофдагиларга ҳам,жамиятга ҳам фойда келтирсин. Х.Қосимнинг манабу рисоласи ҳам шумақсадга хизмат қилади. Ундан фойдаланганинсонлар ким бўлмасин,муаллифга раҳмат айтиши табиий. Чунки бундайенгил муола- жаларнижам қилган қўлланма ҳалигача ки- тобжавонимиздан жой олгани йўқэди. Китобда юртимизда мавжуд бўлганнеъ- матларнинг қайсикасалликларга шифо экани бир сўз билан, қисқава лўнда айтибўтилган. Шафтолининг баргидан олинган суви қулоққатомизилса,қуртларни ўлдиради. Унинг ёғи бош ярми- нинг оғришидаиссиқдан васовуқдан пайдо бўлган қулоқ оғриқларида фойда қилади.Олхўри елимияраларни битиради, сирка билан қўшилса, темиратканийўқотади.Олхўри елими асал ёки шакар билан аралаштирилган бўлса,болалардагитемираткида яхши натижа беради. 1001 muolazha uzbekchaKitob InsonKandal kasallikka chalinmasin, ularni davolashda tўrthealing MevaFaol katnashadi. Bular ўrik, here; Uzum wa hurmodir.Inson diedavomida Turdi kasallikdarga chali- mumkin niche. Ushbaқўllanmashuning Uchun ҳam aҳa- miyatliki, Undan ҳar healinghastalikkaengil muolazha- Larni darҳol topib, shifokor Uekitabibsiz ҳamamalga oshirish mumkin. "Ming bir muolazha" Debatalishining ҳamsababi shudir. Ўylaymizki, sizga, albatta, kўmakBarada. SЎZBOSHIOdamzot yaralibdiki, yahshilik wa omon- face,Tinchlik notinchlikwa, wa zulmat oruғ- face, soғlik wa kasallikўrtasida Kurash ҳambўlib kelgan. Bundala Kejin ҳam boo the CIEқiomat Dove etazhak.Lekin қay ҳolda bўlmaylik, yaratilishi- mizningўz maқsadi Mavjuda,yani insonning malum vazifalari Borki shuishlarni қi- leash Uekiқilmaslik Bilan ҳar Kim ўz ўrniga egadir.Dunoda kimgadir Nafitegib ketgan ki- shining Nomi tillardayashayveradi. Қaysi kasbBilan shuғullanmaylik, nafaқat ўzi- mizga,beams atrofdagilargaҳam, zhamiyatga ҳam foyda keltirsin.H.Қosimning mana bu risolasiҳam shu maқsadga KHIZMAT қiladi. Undanfoydalangan insonlar Kimbўlmasin, muallifga raҳmat aytishi tabiy.Chunki Bundala engilmuola- zhalarni Zham қilgan қўllanma ҳaligachaki- Tobezhavonimizdan Ms olgani yўқ Edie. Kitobda yurtimizdaMavjuda bўlganne- matlarning қaysi kasalliklarga Scifo ekan bir sўzBilan қisқawa lўnda aytib ўtilgan.   Shaftolining bargidanolingan Suviқuloққa tomizilsa, қurtlarni ўldiradi. Uning oғi Boschyarmi- ningoғrishida issiқdan wa sovuқdan Paid bўlgan қuloқoғriқlarida foydaқiladi. Olhўri elimi yaralarni bitiradi, CirqueBilan қўshilsa,temiratkani yўқotadi. Olhўri elimi ASAL Ueki ShakarBilanaralashtirilgan bўlsa, bolalardagi temiratkida yahshinatizhaBarada.
Майда суралар 2.0
Маленькие суры из Корана.Қуръон китобидаги кичкина суралар.Намозучун суралар. Mayda suralar. Qur'on kitobi. Kichik suralar.NamozsuralariLittle verses from the Koran.Қuron kitobidagiKichkinasuralar. Namozov Uchun suralar.Mayda suralar. Qur'onkitobi. Kichiksuralar. Namoz suralari
Uzbek Quran - O'zbek tilida Qur'on 9.1.0.1
Red Appz
Qur'on Allohning so'zma ilmi Payg'ambarimiz Muhammad,islomningmuqaddas kitobi nozil so'rayman. Qur'on yoki Qur'on Islommuqaddaskitobi hisoblanadi. Musulmonlar Qur'on Xudo (Alloh) adabiyso'ziekanligiga ishonish yigirma uch davomida Payg'ambarimizMuhammad(Muhammad) ga nozil. declaim yoki qiroat ma'no arab fe'ldanolinganQur'on so'z; Qur'on shuning uchun "ifodali o'qish" yokitilovatlozim narsadir. Qur'on kitoblari, tasavvurlar, uningqismlari vaoyatlarga bo'lingan sura deb nomlangan 114 boblarda,bo'lingan. Bu92 boblari Rasululloh Muhammadga nozil qilingan, debhisoblanadiMadinada Makka va 22. boblar taxminan o'z hajmiga ko'rava oshkorxronologik tartibda emas, balki tashkil etiladi. Har birsuranavbatida oyatlarda (oyati) bo'linadi mumkin. oyatlarningsoni,ularni hisoblash uchun qanday qilib qarab, 6536 yoki 6600bo'ladi.katta 286 oyatlari bilan ikkinchi sura hisoblanadi; kichiksurafaqat uch oyatni bor. boblar an'anaviy raqamlar ko'ra nomibilanko'proq belgilangan. Ular, boshidan matn paydo xos so'zyokiso'zlar nomlarini oldi Sigir, asalarichilik, Figo yoki Aurorakabi.Biroq, bir suraning mazmuni bobning unvoni bilan bog'liqbiron-birtarzda, deb o'ylamaslik kerak. Qur'on koinot, inson vabir-birigava Yaratganning bilan munosabatlar kelib ta'riflaydi.jamiyat,axloq, iqtisod va boshqa ko'plab fanlar qonunlar o'rnatadi.Butilovat va yod bo'lishi uchun yozilgan. Musulmonlar Qur'onmuqaddasva daxlsiz deb hisoblayman. Musulmonlar uchun Qur'onkundalik insonehtiyojlari, ma'naviy va moddiy, ham haqida javobberadi muqaddasva o'zgarmas Xudo, kalomidir. Allohga va ularningnomlarini vasifatlari, mo'minlarni va ularning fazilati vakofirlarga taqdirini(kofir) muhokama; ilm-fan, hatto masalalar.Musulmonlar faqatqonunlariga rioya emas Qur'on, ular ham sunnatgasifatida tanilganpayg'ambar, misollar, va hadis deb nomlanuvchipayg'ambar,ta'limoti mavjud Qur'on talqini amal. Qur'o theAllohning so'z onour knowledge Payg'ambari Muhammad, islomningmuqaddas KITOB thenozzle so'ray financing. Qur'o the yo Qur'o'sIslom muqaddas KITOBwas hisoblana. Musulmon are Qur'o the Xudo(alloh) adabiy so'z theekanligig to ishonish yigir on uch davomi inour Payg'ambariMuhammad (Muhammad) g nosyl. declaim yo qiroat ma'nointerface fe'lfrom Olingan Qur'o the so'z; Qur'o the shuning uchun"ifodal theo'qish" it is that I tilovat lozan nars. Qur'o the KITOBareconsiderations, va uning qism oyatlarg to bo'ling sur debenomlang114 in the bob, the bo'ling. This bob of 92 RasulullohMuhammadg tonosyl qilingan, deb was hisoblana 22. Bob's MakkaMadina va vataxmin the o'z hajmig to ko'r oshk is xronologikOrderly EMAS,honey tashkil that was ethylamine. Har navbati a surain the Oyat(Oyat a) bo'lina was possible. oyatlarning soni, Ulariehisoblashuch of the Qanday qilib qarab, 6536 yo 6600 was bo'la. Thebilanikkinch 286 Oyat floor walls were hisoblana; Kichiku sur faqatuchOyat boron. Bob's an'anaviy ko'r raqam are no belgilang thatmybilan ko'proq. Ular, Bosh from Matn paydo xos so'z youarenominated by the so'z OLD Cattle, asalarichilik, Figo yoAuroradish. Biroq, a suraning mazmuns the bobning unvo thebilanbog'liq-biron manner, deb o'ylamaslik Kerak. Qur'o thekoinot,insode a va-va Yaratganning birig bilan munosabat and wasta'riflKELIBIA. jamiyat, axloq, iqtisod v Boshqa ko'plab fans wereo'rnataqon days. This tilovat v yod bo'lish the uch of theyozilg.Musulmon are Qur'o the muqaddas v daxlsiz hisoblay debfinancing.Musulmon on the Qur'o uch of the kundalik into humanehtiyoj,ma'naviy moddiy va, va o'zgarmas crude haqi in javob BERAwasmuqaddas Xudo, UmUdUr kalo. Allohg va va ularning IIbBtheadjective, mo'minlarn va va kofirlarg to taqdir theularningfazilat (Kofi) muho processing; ilm al-fans, they hattontale.Musulmon are faqat qonunlarig rio EMAS The Qur'o,transportation ofcrude sunnatg adjectives in the payg'amb istanilg, Misol on, thereis a hadith deb nomlanuvch the payg'amb,amal ta'limot of themavjud Qur'o the talq.
Пул топишнинг сиз билмаган сирлари 4.0
Free4You
Қисқа муддат ичида катта бойликка эга бўлишниистасангиз,сайёрамизнинг энг бой одамлари мунтазам равишда амалқилибкелаётган қонун-қоидаларга кўра иш кўришингиз лозим. Букитобнингасосий мавзуси бадавлат бўлиш тарихининг буюк сирларигабағишлан-ган. Агар ўз ихтиёрингиз билан энг одил ҳақам — вақтсиновидан ўтибкелаётган соғлом турмуш тарзи учун маблағсарфласангиз, бу сирниҳаракатга келтиришин- гиз мумкин. Китоб кенгўқувчилар оммасигамўлжалланган. Таржимон Дилфуза Собирова. Қisқamuddat ichida kattaboylikka ego bўlishni istasangiz, sayoramizningAng fight odamlariMuntaza ravishda amal қilib kelaotgan қonunқoidalarga kўra-ishkўrishingiz Losimo. Boo kitobning ASOS mavzusibadavlat bўlishtarihining Buyuk sirlariga baғishlan- gun. Agar ўzihtioringizBilan Ang Odil ҳaқam - vaқt sinovidan ўtib kelaotgansoғlom TurmushTarzi Uchun mablaғ sarflasangiz, bu Sirny ҳarakatgakeltirishin-guise mumkin. Kitob Keng ўқuvchilar ommasigamўlzhallangan.Tarzhimon Dilfuza Sobirov.
zikr.arabic.uz.zikrlar 1.0.7
Ушбу «Зикр ва дуолар» дастури имом Нававийнинг ал-Азкоркитоблариасосида тайёрланди. Нашрга: Анвар Аҳмад тайёрлади УшбукитобгаСарвари коинот Муҳаммад алайҳиссаломдан, у зотнингасҳоблариданривоят қилинган саҳиҳ дуолар жамланган. Дастурдақуйидаги дуоларкелтирилган: 1. Дуоим қабул бўлсин десангиз… 2. Тонгва кечқурунда3. Жума тонгида 4. Ухлаш учун тўшакка ётганда 5.Безовта бўлиб,ухлай олмаганда 6. Уйқуда қўрққанда 7. Тушидаёқтирмаган нарсаникўрганда 8. Уйқудан уйғонганда 9. Таҳоратқилганда 10. Масжидгакетаётганда 11. Масжидга кираётганда ва унданчиқаётганда 12. Азонва иқоматни эшитганда 13. Намоз бошлаганда 14.Намоздаги рукуъда15. Рукуъдан бош кўтарганда ва тик турганда 16.Сажда пайтида 17.Витрдаги қунут дуоси 18. Ташаҳҳуд 19. Ташаҳҳудданкейингисаловотлар 20. Намоз тугаганда 21. Кийим кийишда 22. Янгикийимкийганда 23. Кийим ечилганда 24. Ҳожатхонага кираётганда25.Ҳожатхонадан чиқаётганда 26. Уйдан чиқаётганда 27. Уйгакираётганда28. Аллоҳ таолонинг гўзал исмлари 29. Истихора қилганда30.Қийинчилик ва ғамгинликда 31. Бирор нарсадан қўрққанда 32. Ғамёкиташвиш етганида 33. Қийин аҳволга тушиб қолганда 34. Бирқавмданқўрққанда 35. Султондан қўрққанда 36. Душманга йўлиққанда37. Бириш оғирлик қилганида 38. Яшаш қийинлашганда 39. Офатни дафқилишда40. Катта-кичик мусибат етганида 41. Қарзини тўлашгақурбиетмаганида 42. Бирор нарсадан қўрққанда 43. Васвасагайўлиққанда44. Эси оғганда ва бирор нарса чаққанда 45. Болаларгапаноҳтилаганда 46. Аъзолар йиринглаганда, яллиғланганда ванарсатошганда 47. Касал бўлганда 48. Бош оғриғи, иситма вабошқаоғриқларда 49. Ўлим яқинлашганда 50. Кишининг яқини вафотэтганида51. Дўстининг ўлими хабари етганида 52. Жаноза дуоси 53.Маййитолиб кетилаётганини кўрганда 54. Маййитни қабрга қўяётганда55.Икки ҳайит намозида айтиладиган такбир 56. Ёмғирсўраладиганнамоздаги зикрлар 57. Қаттиқ шамол бўлганда 58. Юлдузучганда 59.Ёмғирнинг зараридан қўрқилганда 60. Ҳожат намозида 61.Янги чиққанойни кўрганда 62. Ифтор пайтида 63. Қадр кечасида 64.Ҳаж учунэҳромга кирганда 65. Талбия айтганда 66. Кўзи Каъбагатушганда 67.Байтуллоҳга кирганида 68. Ҳажарул асвадни ушлаганда ватавофнингбошланишида 69. Тавоф пайтида 70. Арафотда турганда 71.Зам-замсувини ичганда 72. Улов (машина ва шунга ўхшашнарсалар)гаминаётганда 73. Сафарга чиқишни хоҳлаганда 74. Сафаргачиқаётганда75. Сафардан қайтганда 76. Кемага минганда 77. Ҳайвонқочибкетганда 78. Бирор манзилга тушганда 79. Ейиш ва ичиш пайтида80.Овқат еб бўлганда 81. Бирор киши билан кўришганда 82. Аксаургангажавоб беришда 83. Бирор киши бошқа кишини мақтаганда 84.Бирораёлга совчи бўлиб борганда 85. Никоҳ битими тузилганда 86.Никоҳкечасида 87. Жимоъ пайтида 88. Тўлғоқ тутаётганда 89.Болатуғилганда 90. Фарзанд кўрганни табриклаганда 91.Мажлисдантурганда 92. Ғазаб келганда 93. Касаллик билан балоланганкишиникўрганда 94. Бозорга кирганда 95. Ойнага қараганда 96.Қонолдирганда 97. Қулоқ шанғиллаганда 98. Яхшилик қилган кишига99.Меванинг биринчи ҳосилини кўрганда 100. Кўз тегибзарарланишданқўрққанда 101. Бирор нарсадан шумланганда 102. Ҳаммадуоларнижамлаган зикр 103. Қуръон хатм қилинганда 104.Истиғфорларнингсаййиди 105. Истиғфор 106. Доим ўқиб юриладигандуолар tags: Zikr,duolar, Hilol, Islom, kitob, tasbeh, зикр, дуо,Ҳилол
al_quran.uzbek.koran.islamic.quran 3.0
Qur'on Allohning so'zma ilmi Payg'ambarimiz Muhammad,islomningmuqaddas kitobi nozil so'rayman. oyatda tomonidan audiooyat PlayPlay audio Share oyati / oyat Surasi: Fotiha, Baqara, OliImron,Niso, Moida, An'om, A'rof, Anfol, Tavba, Yunus, Hud, Yusuf,Ra'd,Ibrohim, Hijr, Nahl, Isro, Kahf, Maryam, Toha, Anbiyo,Haj,Mu'minun, Nur, Furqon, Shuaro, Naml, Qasas, Ankabut, Rum,Luqmon,Sajda, Ahzob, Saba', Fotir, Yosin, Soffat, Sod, Zumar,G'ofir,Fussilat, Shuro, Zuxruf, Duxon, Josiya, Ahqof, Muhammad,Fath,Hujurot, Qof, Zoriyot, Tur, Najm, Qamar, Rahmon, Voqea,Hadid,Mujodala, Hashr, Mumtahana, Sof, Juma, Munofiqun, Tag'obun,Taloq,Tahrim, Mulk, Qalam, Haqqa, Maorij, Nuh, Jin, Muzzammil,Muddassir,Qiyomat, Inson, Mursalot, Naba', Nazi'at, Abasa, Takvir,Infitor,Mutoffifun, Inshiqoq, Buruj, Toriq, A'lo, G'oshiya, Fajr,Balad,Shams, Layl, Zuho, Sharh, Tiyn, Alaq, Qadr, Bayyina,Zalzala,Odiyot, Qori'a, Takosur, Asr, Humaza, Fil, Quraysh, Mo'un,Kavsar,Kofirun, Nasr, Masad, Ixlos, Falaq, Nos. Qur'onkitoblari,tasavvurlar, uning qismlari va oyatlarga bo'lingan suradebnomlangan 114 boblarda, bo'lingan. Bu 92 boblariRasulullohMuhammadga nozil qilingan, deb hisoblanadi Madinada Makkava 22.boblar taxminan o'z hajmiga ko'ra va oshkor xronologiktartibdaemas, balki tashkil etiladi. Har bir sura navbatidaoyatlarda(oyati) bo'linadi mumkin. oyatlarning soni, ularnihisoblash uchunqanday qilib qarab, 6536 yoki 6600 bo'ladi. katta286 oyatlaribilan ikkinchi sura hisoblanadi; kichik sura faqat uchoyatni bor.Quron tilovat, Quron kitob, musobaqasi, reciting. Qur'onyokiQur'on Islom muqaddas kitobi hisoblanadi. Musulmonlar Qur'onXudo(Alloh) adabiy so'zi ekanligiga ishonish yigirma uchdavomidaPayg'ambarimiz Muhammad (Muhammad) ga nozil. declaim yokiqiroatma'no arab fe'ldan olingan Qur'on so'z; Qur'on shuninguchun"ifodali o'qish" yoki tilovat lozim narsadir. Qur'on koinot,insonva bir-biriga va Yaratganning bilan munosabatlar kelibta'riflaydi.jamiyat, axloq, iqtisod va boshqa ko'plab fanlarqonunlaro'rnatadi. Bu tilovat va yod bo'lishi uchun yozilgan.MusulmonlarQur'on muqaddas va daxlsiz deb hisoblayman. MusulmonlaruchunQur'on kundalik inson ehtiyojlari, ma'naviy va moddiy, hamhaqidajavob beradi muqaddas va o'zgarmas Xudo, kalomidir. Allohgavaularning nomlarini va sifatlari, mo'minlarni va ularningfazilativa kofirlarga taqdirini (kofir) muhokama; ilm-fan, hattomasalalar.Musulmonlar faqat qonunlariga rioya emas Qur'on, ular hamsunnatgasifatida tanilgan payg'ambar, misollar, va hadis debnomlanuvchipayg'ambar, ta'limoti mavjud Qur'on talqini amal.
com.dev.man.gyldastai_duoho 3.5
MAN-soft
Дар барномаи мазкур ДУОҲОИ МУБОРАК, ДУОҲО АЗ СУННАТ,ДУОҲОИШАБОНАРУЗИИ РУСУЛУЛЛОҲ(С) ва САЛАВОТҲО ҷамъоварӣ шудааствадонистани онҳо барои мусулмонон ҳам фарзу ва ҳам суннат аст.Giftbarnomai mazkur DUOҲOI MUBORAK, DUOҲO AZ SUNNAT,RUSULOULOUSDUO-OWN AND SHABONARUSIA (C) WA SALAVOTO The head oftheShuda-Atavar Va DONA, which is baroi Musulmonon, Farsa Va,SunnatAst.
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 2.2.01
Muhammad al- Buxoriy tomonidan to‘plangan eng ishonarlihadislarto‘plami o‘zbek tilida (lotin va kiril alifbosida) Ushbukitobbuyuk Vatandoshimiz Imom al-Buxoriyning “Al-jome’as-sahih”asarining o‘zbek tilidagi tarjimasi hisoblanadi. Imomal-Buxoriy“Al-jome’ as-sahih” (Ishonchli to‘plam) kitobi ustida 16yilishlagan bo‘lib, unga kiritilgan 7397 hadis 600 minghadisningichidan saralanib olingan. “Al-jome’ as-sahih” kitobiarabchadano‘zbek tiliga tarjima qilinib, 4 ta jildda 1991 va 1992yillarda“Qomuslar bosh tahririyatida” chop etilgan. Tarjimonlar:1.Zokirjon Ismoil (1-jild. 1991 yil. MuqaddimadanTarovihkitobigacha) 2. Xoja Muzaffar Nabixon o‘g‘li va XojaBaxtiyorNabixon o‘g‘li (2- jild. 1991- yil. “Savdo- sotiq”kitobidan“Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uzotningsahobalariga Makkada mushriklar tomonidan yetkazilganaziyatlar”bo‘limigacha) 3. Rahmatulloh Qori Qosim o‘g‘li va XojaBaxtiyorNabixon o‘g‘li (3- jild. 1991- yil. G‘oziylarningfazilatlari vaular qilgan amali solihlar haqida kitobdanIchimliklar haqidakitobgacha) 4. Abdulg‘ani Abdulloh (4- jild.1992- yil. Bemorlar vatib haqida kitobidan Izohlar bo‘limigacha).Telegram kanalimizga (https://t.me/hadis_uzb ) ham a'zo bo`ling.Dasturdagi xatoliklar vatakliflaringiznielektron-manzilimizga(bookmediaprogramming@gmail.com) jo‘natingАл-Жомеъ Ас-СаҳиҳИшонарли тўплам Al-Jome' As-Sahih Ishonarlito'plam Al-JamiAl-Sahih Саҳиҳи Бухорий Сахихи Бухорий Сахих БухорийSahihi BuhoriySahih Buhoriy Sahih Bukhari Sahih al-Bukhari Сахихаль-Бухари СахихБухари Хадисы на Узбекском - Сахих аль Бухари Ҳадискитоб -Ал-жомиъ ас-саҳиҳ Hadith in Uzbek - Sahih al-BukhariO`zbekchahadis hadis ҳадис
Иссикхона 7.0
Ушбу қўлланмада иссиқхона сабзавотчилиги ва полизчилигисоҳасинингтехнологик жараёнлари билан бирга мазкур хўжаликмутахассислари,тадбиркор ва миришкорлар учун амалийтавсиялархелтирилган хамда йилбўии даромад манбаи эканлиги асослабберилган. Қўлланма кенгкитобхонлар оммасига мўлжалланган бўлиб,ундан янги иш бошловчимиртппкорлар шахсий томорка, фермерлар,кишлоқхўжалиги коллежиталабалари хамда мактаб ўқувчилари микротажриба майдонларидафойдаланишлари мумкин. Биринчи саҳифа Иссиқҳона- даромад манбаиОйнаванд иссиқхоналар Иссиқҳоналарни ишга туширишгатайёряашИссиқҳоналарнинг тупроғини экин экишга тайёрлаш Экинни ўсишдавридаўғитлаш Уруғни экишга тайёрлаш Ўсимликларни парваришқилишКуз-қишда алмашлаб экиш Қиш-кўкламгя экиш даври Ўтиш давридагиэкишТупроқиинг шўряаниши ва унга қарши кураш чоралариПлёнкалииссиқхоналар Иситиладиган иссиқҳоналар Уруғни экишгатайёрлашПлёнкали иссиқҳоналарни тайёрлаш ва ундан фойдаланишИситилмайдиганиссиқҳоналар Даладаги плёнкали иссиқҳоналар Иссиқҳонава парннкларқуриш учун майдон ҳамда қурилиш ашёларини танлашҲаваскорсабзавотчиларнинг иссиқхонаси тузилиши Иссиқҳонаҳароратинитаъминлаш Иссиқхона қарови Томорқадаги иссиқхона вапарникларИссиқҳона учун тупроқ алашмаси Уруғни экишга тайёрлашКўчатетиштириш Иссиқҳонада сабзавот ўстягриш Иссиқҳоналардакўкатларўстириш усуллари Иссиқхона ва парникларда сабзавотетиштириш ишларитақвими Иссиқхона экинлари Иссиқхоналарда учровчизараркунанда вакасалликлар Иссиқхоналарда экиладигансабзавогэкинларинингзараркунандалари Очиқ ерга экилган сабзавот,полиз экинлари вакартошкада учрайдиган касалликлар Помидор КарамПиёз, саримсоқКартошка Усти паналанган ердаги сабзавот экинларидаучрайдиганкасалликлар Бегона ӯтларга қарши курашиш чоралари Ushbaқўllanmadaissiқhona sabzavotchiligi wa polizchiligi soҳasiningtehnologiczharaonlari Bilan Birge mazkur hўzhalik mutahassislari,Tadbirkormirishkorlar Uchun wa Amal tavsiyalarheltirilgan Hamda yilbўiidaromad Manbai ekanligi asoslab berilgan. Қўllanma Kengkitobhonlarommasiga mўlzhallangan bўlib, Undan yangi ishboshlovchimirtppkorlar Shakhs tomorka, fermerlar, kishloқhўzhaligicollegestalabalari Hamda Maktab ўқuvchilari micro tazhribamaydonlaridafoydalanishlari mumkin. Birinchi Safif Issiқҳona -Daromad ManbaiOinavand Issiқhonalar Issiссonalarni IshgaTushirishga TayyuryashIssiқҳonalarning Tuproғi Ekin EkikhgaTayerlash Ekinni ўsishdavrida ўғtlash Uruғni Ekshga TayerlashИмsimclivens parvarishқilish Kuz-қishda almashlab ekishKish-kўklamya ekish davri Ўtishdavridagi ekish Tuproқiingshўraanishi va unga қarshi kurashchoralari Screaming issiқhonalarisitiliadigan issiқҳonalar UruғniEkshga Tayerlash ScreamingIssyonalarni Tayerlash va undanFoydalanish Isitilmaidiganissiқҳonalar Daladagi Films ofIssiқҳonalar Issiқҳona va parnklurKurish uchun maidon AmdaKurilish ashylarini tanlash KavaskorSabzavotchilarning IssiқhonasiTuzilishi Issiқҳona ҳaroratiniTaminlash Issiқhona қaroviTomorқadagi Issiқhona va greenhouseIssiқҳona uchun tuproқalashmasi Uruғni Ekshga Tayerlash Sandwicetishtirish IssiқҳonadaSabzavot Štigarish Issiқҳonalarda kўcatlarўstirish usullariIssiқhona va greenglard sabzavot etishtirishishlari taқvimiIssiқhona Ekinlari Issiқhonalalda urachchizararkunanda vakasalliklar Issiқhonalalda EquipolangSabzavogekinlaringZararkunandalari Ochiқ erga ekidgan sabzavot,poliz ekinlari wapotato uchraydigan casallyklar Tomato Karam Piez,sarimso PotatoUsti Panalangan Yerdagi Sabkavot EkinlaridaUchradiigan CasallyklarBegona лаtlarga қarshi kurashish choralari
Kichik suralar va duolar 2.0
Короткие суры и аяты Священного Корана. Namoz o'qish uchunkichiksuralar. Kundalik hayotimiz uchun duolar.Imon kalimalari,Fotiha,Baqara, Toriq, Alamnashroh, Tin, Qadr, Zilzol, ʹOdiyot,Qori’a,Takosur, ʹAsr, Humaza, Fil, Quraysh, Mo’un, Kavsar, Kofirun,Nasr,Lahab, Ixlos, Falaq, An-Nos va Bayyinah suralari.Duoi XatmiQur’oniA’zam, Azon, Sano va Attahiyyat duolari.Qunut duosi vaOyatalkursi. Boshqa juda muhim duolar.Short suras and verses of theHolyQuran.Namoz o'qish uchun kichik suralar. Kundalik hayotimizuchunduolar.Imon kalimalari, Fotiha, Baqara, Toriq, Alamnashroh,Tin,Qadr, Zilzol,'Odiyot, Qori'a, Takosur,'Asr, Humaza, Fil,Quraysh,Mo'un, Kavsar, Kofirun, Nasr, Lahab, Ixlos, Falaq, An -NosvaBayyinah suralari.Duoi Xatmi Qur'oni A'zam, Azon, SanovaAttahiyyat duolari.Qunut duosi va Oyatal kursi. Boshqa judamuhimduolar.
Фикх илми 6.41
Ассаламу алайкум, Ислом динининг фиқҳ илми ва шу мавзудагиайримсаволларга шарий жавобларни топасиз деган умидда дастурниқўлданкелганча онсонроқ ва тушунарлироқ қилиб таёрлашга ҳаракатқилдик.Бу дастур, фиқҳ ва фатволар билан танишиш ва ўзингизниқизиқтиргансаволларга илм аҳилларининг берган фатволари орқалитанишишимкониятини беради.Дастурнинг қулайликларидан: -менюнингсоддакўриниши; -булимларга ажратилганлиги; -қидирув системаси тезвақисқа сатирда топиш имконини бериши; -дастурнингенгиллиги;-интернет шарт бўлмаслиги.Шунингдек ҳозирда ишлаётганбўлимлар:40ФАРЗТАҲОРАТ ВА ПОКЛИК: -Масх тортиш; -Таяммум; -Ғусул;-Шунга яқинбошқа холатларга доир;РЎЗА ВА РАМАЗОН: -Сахарлик ваифторлик; -Қазова каффорат; -Фидя; -Закот; -Фитр садақаси;-Қарздорнингзакоти;НАМОЗ: -Азон ва такбир; -Намоз шартлари; -Қазонамози; -Жуманамози; -Жаназа намози; -Сафар намози; -Таровеҳнамози; -Ҳайитнамози; -Намоздаги хатолар;ҲАЖ ВА УМРА;ҚУРБОНЛИК ВААҚИҚА:-Қурбонликка оид саволТАЪҚИҚ ВА РУХСАТЛАР;МОЛИЯВИЙМУОМАЛАЛАР:-Байъ -Вақф -Ижара -Қарз -Музораба -Музороъа -Омонат-Рибо -Савдова тижорат -Салам -ШиркатОИЛА ВА ТУРМУШ: -Никоҳ-Эр-Хотин ҳуқуқлари-Фарзанднинг ҳуқуқлари -Фарзанд тарбияси-Ота-Она ҳуқуқлари -Талоқ-МеросАҚИЙДА: -Ғайбиёт -Илохиёт-НубувватАЁЛЛАР ФИҚҲИ: -Аёлларпоклиги -Аёллар намози -Аёллар ҳажи-Аёллар сафари -Аёллархомиладорлиги -Аёллар жаноза ва тазиясиТУРЛИМАСАЛАЛАР.Ҳато ватаклифлар бўлса: E-mail:uzdasturlar@gmail.comTelegram:@MuslimapkMing bit fatvo, минг бирфатво, 1001 fatvo, 1001 фатво,islom, islam, ilm, fiqh. 40фарзАссаламу алайкум, Ислом дининингфиқҳ илми ва шу мавзудаги айримсаволларга шарий жавобларни топасиздеган умидда дастурни қўлданкелганча онсонроқ ва тушунарлироққилиб таёрлашга ҳаракат қилдик.Будастур, фиқҳ ва фатволар билантанишиш ва ўзингизни қизиқтиргансаволларга илм аҳилларининг берганфатволари орқали танишишимкониятиниберади.Дастурнингқулайликларидан:     -менюнингсоддакўриниши;     -булимларгаажратилганлиги;     -қидирувсистемаси тезва қисқа сатирда топишимконинибериши;     -дастурнингенгиллиги;     -интернетшартбўлмаслиги.Шунингдек ҳозирда ишлаётган бўлимлар:40 ФАРЗТАҲОРАТВАПОКЛИК:     -Масхтортиш;     -Таяммум;     -Ғусул;     -Шунгаяқинбошқа холатларга доир;РЎЗАВАРАМАЗОН:     -Сахарликваифторлик;     -Қазовакаффорат;     -Фидя;     -Закот;     -Фитрсадақаси;     -Қарздорнингзакоти;НАМОЗ:     -Азонватакбир;     -Намозшартлари;     -Қазонамози;     -Жуманамози;     -Жаназанамози;     -Сафарнамози;     -Таровеҳнамози;     -Ҳайитнамози;     -Намоздагихатолар;ҲАЖ ВАУМРА;ҚУРБОНЛИК ВААҚИҚА:     -Қурбонликкаоид саволТАЪҚИҚ ВАРУХСАТЛАР;МОЛИЯВИЙМУОМАЛАЛАР:     -Байъ     -Вақф     -Ижара     -Қарз     -Музораба     -Музороъа     -Омонат     -Рибо     -Савдоватижорат     -Салам     -ШиркатОИЛАВАТУРМУШ:     -Никоҳ     -Эр-Хотинҳуқуқлари     -Фарзанднингҳуқуқлари     -Фарзандтарбияси     -Ота-Онаҳуқуқлари     -Талоқ     -МеросАҚИЙДА:     -Ғайбиёт     -Илохиёт     -НубувватАЁЛЛАРФИҚҲИ:     -Аёлларпоклиги     -Аёлларнамози     -Аёлларҳажи     -Аёлларсафари     -Аёллархомиладорлиги     -Аёлларжаноза ватазиясиТУРЛИ МАСАЛАЛАР.Ҳато ва таклифларбўлса:E-mail:uzdasturlar@gmail.comTelegram: @MuslimapkMing bitfatvo, минг бирфатво, 1001 fatvo, 1001 фатво, Islom, Islam, ILM,fiqh. 40 фарз
Китоби дуоҳо (қисми 2) 4.0
Info-apps
Китоби дуоҳо (қисми 2) Қисми дуюми китоби дуоҳо. Маҷмӯи дуоҳобозабони тоҷикӣ Дар ин барнома дуоҳо бо забони тоҷикӣ овардашудаастМураттиб Иброҳими Наққош Муҳаррир Устоди Донишкадаиомузгории шаҳриПанчакент Олимчон Саидов Теги: китоб дуо дуоҳо дуохокитобхо точикточики тоҷик тоҷикӣ барнома барномаи точики барномахоиточики тоҷиктоҷикӣ точикистон китоб китобҳои тоҷикӣ барномаи тоҷикӣгулбазмтаджикски таджикская программа таджикистан иншо иншохоиншоҳо ҳадисҳадисҳо 500 ҳадис дуоҳои муборак Kitobi duoҳo Қismiduimi kitobiduoҳo. Maҷmӯi duo The gift of the inn of the bar duoҳzaboniMurattib Ibroҳimi Naққosh Muҳarrir Ustodi Donishkadai OzmorShariPanchakent Olimchon Saidov Tags: hcb
Риёзус солиҳийн 1.0.0
"Риёзус солиҳийн" - электрон китобФақиҳларнинг буюги вавалийларнингустуни деб шарафланган атоқли олим Абу Закарийё Яҳёибн Шарафан-Нававий қаламига мансуб қўлингиздаги ушбу “Риёзуссолиҳийн”(Солиҳлар гулшани) китоби битилганига салкам саккиз юзйил бўлди.Шунча йил ўтган бўлсада, ўзининг саҳиҳилиги,ишонарлилиги,дақиқлилиги, Қуръони Карим ва Суннати набавийяасосида инсониятниҳидоятга чорлаш, ахлоқини ўнглашда катта хизматқилибкелмоқда.Муаллиф:Имом Абу Закарийё Яҳё ибн Шарафан-НававийДимашқийАнвар Аҳмад таржимасиҲажми: 1004бетМУНДАРИЖАОДОБКИТОБИТАОМ ОДОБЛАРИ КИТОБИ ЛИБОС КИТОБИУХЛАШОДОБЛАРИКИТОБИСАЛОМЛАШИШ КИТОБИКАСАЛНИ ЗИЁРАТ ҚИЛИШ, МАЙЙИТНИҚАБРГАЧАКУЗАТИБ ҚЎЙИШ, ДАФН МАРОСИМИДА ҲОЗИР БЎЛИШ ВА ДАФНҚИЛИНГАНДАНКЕЙИН ҚАБР ОЛДИДА ТУРИШ КИТОБИ.САФАР ОДОБЛАРИКИТОБИФАЗИЛАТЛАРКИТОБИЭЪТИКОФ КИТОБИҲАЖ КИТОБИИЛМ КИТОБИ АЛЛОҲТАОЛОГА ҲАМД ВА ШУКРАЙТИШ КИТОБИ РАСУЛУЛЛОҲ С.А.В ГА САЛОВАТ АЙТИШКИТОБИ ЗИКРЛАРКИТОБИДУОЛАР КИТОБИ ҚАЙТАРИЛГАН ИШЛАР ҲАҚИДАГИКИТОБҲАР ТУРЛИМАЛОҲАТЛИ (ГЎЗАЛ, ЧИРОЙЛИ) ҲАДИСЛАР КИТОБИebook,elektron kitob,riyozussolihiyn, hadis, islom, Anvar Ahmad,islomiyисломий электронкитоблар"Riozus soliҳiyn" - electronKitobFaқiҳlarning buyugi wavaliylarning Ustun Deb sharaflanganatoқli olim Abu Zakariyo YaҳoIbn Sharaf al-Nawawi қalamiga mansubқўlingizdagi Ushba "Riozussoliҳiyn" (Soliҳlar Gulshani) whalerbitilganiga Sulky sakkiz skidyil bўldi. Shuncha yil ўtgan bўlsada,ўzining saҳiҳiligi,ishonarliligi, daқiқliligi, Қuroni Karim waSunnat nabaviyyaasosida insoniyatni ҳidoyatga chorlash, ahloқiniўnglashda kattaKHIZMAT қilib kelmoқda.Muallif: Imam Abu ZakariyoYaҳo Ibn Sharafal-Nawawi DimashқyAnwar Aҳmad tarzhimasiҲazhmi1004betMUNDARIZHAODOB whalerTaom ODOBLARI whalerLIBOSwhalerUHLASHODOBLARI whalerSALOMLASHISH whalerKASALNI ZIORATҚILISH, MAYYITNIҚABRGACHA KUZATIB ҚЎYISH Daphne MAROSIMIDA ҲOZIRBЎLISH VA DaphneҚILINGANDAN Kejin ҚABR OLDIDA TURISH whaler.SAFARODOBLARIwhalerFAZILATLAR whalerETIKOF whalerҲAZH whalerILMwhalerALLOҲTAOLOGA ҲAMD VA Shukri AYTISH whalerRASULULLOҲ S.A.V GASALOVATAYTISH whalerZIKRLAR whalerDUOLAR whalerҚAYTARILGANishlariҲAҚIDAGI whalerҲAR Turlov MALOҲATLI (GЎZAL, CHIROYLI)ҲADISLARKitobebook, elektron kitob, riyozussolihiyn, hadis, islom,AnvarAhmad, islomiyIslom electron kitoblar
Салавот бар Муҳаммад (с.а.в) 12
EasyLearn
Ин барнома аз ҷониби Шоимардонов Ёқубҷон ва Ғанизода Шаҳзодомодашудааст. Раҳмати Ҳақ нисори хонанда, Бар нависанда варасонанда!Ҷони хонандаро Худои карим, Бираҳонӣ Ту аз азоби алим!Ҳар кӣ аз мокунад ба некӣ ёд, Номи ӯ дар ҷаҳон ба некӣ бод!Keywords: барномабарномаи тоҷикӣ тоҷик дастур китоб китоби тоҷикикитобхои исломитоҷикистон точик точики точикистон таджиктаджикистан таджикскаяпрограмма таджикская книга хадис хадисы дуодуохо In the bar of azkonibi Shoimardonov ққubҷon v Ғ AnizodaShāzod omoda sudaast.Raҳmati Ҳaқ nisori honanda, Bar navisanda varaconanda! Ҷonihonandaro Khudoi karim, Birakon Tu azobi alim! Karkӣ az mo kunadba nek yod, Nomi ӯ gift ҷaҷon ba nekӣ baud! Keywords:barnoibaromathey tokik tokik dastur kitob kitobi tokiki kinobkhoiislomitokikiston tok tochik tochikiston tajik tajik tadzhik programTajikbook hadis hadis duo duoho
Бир кеча кундузда 1000 суннат 1.0
HAYATI
- Холид Ҳасинаннинг «Бир кеча кундузда мингдан ортиқ суннат»номликитобларининг Андроид ускуналари учун дастури.- АрабтилиданҲусайнхон Яҳё Абдулмажид таржимасиМуқаддимадан:... Бубаҳсдаги«суннатлар» дан ҳар куни такрорланадиган, ҳар биримизқилаоладиган, қилган киши ажр олиб, қилмаган киши иқобгақолмайдиган«суннатлар» кўзда тутилган. Агар қай бир шахс кундаликсуннатларгаастойдил амал қилса, бутунлай бир кунлик фолиятида1000дан камбўлмаган суннатни татбиқ этиши мумкин эканига каминаамин бўлдим.Ушбу рисола ана ўша 1000дан ортиқ суннатни амалда ижроэтиш учунқулай бир қўлланма, холос. Бирор мўмин киши кундузвакечқурунларида мазкур суннатларга амал қилишга уринса, у бироойда30 000 суннатни эҳё қилган бўлади! Энди ушбу суннатларданбехабарбўлган ёки билиб, амал қилмаётган кишининг умримобайнидақанчадан­қанча савоб ва даражалардан маҳрум бўлибқолаётганиниҳисоб қилаверинг. Ана ўша ҳақиқий том маънодаги«маҳрум»дир.Суннатни маҳкам ушлашда бир неча фойдалар бор.Жумладан:­ Аллоҳтаолонинг муҳаббатига сазовор бўлмоқ;­ фарзлардагикамчиликларнингўрнини тўлдириш;­ бидъатга тушиб қолишдан сақланиш;­Аллоҳтаолонинг шиорлари, шариатини улуғлаш.Эй Ислом уммати!Расулингизсоллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатларини ҳаётингизгататбиқэтингиз! У суннатларни тирилтиришга сиздан бошқа ким бор?!Сизларгаҳақиқий ҳаётни бахш этадиган ўша суннатлардан ўзга нимабор?! Бу ишсизларнинг Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламгабўлганмуҳаббатингизнинг далили, у зотга бўлганэргашувингизнингаломатидир!Холид ал­-Ҳасинан* Ушбу дастурда арабчамантлар ҳамкелтирилган. Шрифтларимиз фақат Ўзбек кирилалифбосигамўлжалланганлиги сабаблик баъзи Андроид ускуналардаарабча матнларяхши чиқмай қоляпти. Келгусида буни ечимини топишгахаракатқиламиз, инша Аллоҳ.Hayati books islomiy kitoblar.-HolidayҲasinanning "Bir ketch kunduzda mingdan ortiқ Sunnat"nomlikitoblarining Android uskunalari Uchun Dastur.- ArabtilidanҲusaynhon Yaҳe Abdulmazhid tarzhimasiMuқaddimadan:Bu ...baҳsdagi"sunnatlar" given ҳar takrorlanadigan Cooney, ҳar birimizқilaoladigan, қilgan azhr Oliba kishi, kishi қilmaganiқobgaқolmaydigan "sunnatlar" kўzda tutilgan. Agar қay birShakhskundalik sunnatlarga astoydil amal қilsa, butunlay birkunlikfoliyatida 1000dan Cams bўlmagan sunnatni tatbiқ etishimumkinekaniga amine bўldim fireplace. Ushba Risola analysis ўsha1000danortiқ sunnatni amalda izhro etish Uchun қulay bir қўllanma,holos.Biror mўmin kishi Kunduz Islands kechқurunlarida mazkursunnatlargaamal қilishga urinsa have bir ooyda 30,000 sunnatni eҳeқilganbўladi! Andy Ushba sunnatlardan behabar bўlgan eki bilib,amalқilmaetgan kishining die mobaynida қanchadanқancha savobIslandsdarazhalardan maҳrum bўlib қolaetganini ҳisob қilavering.Ana ўshaҳaқiқy that manodagi "maҳrum" dir.Sunnatni maҳkam ushlashdabirnecha foydalar boron. Zhumladan:Alloҳ taoloning muҳabbatigasazovorbўlmoқ;farzlardagi kamchiliklarning ўrnini tўldirish;bidatgatushibқolishdan saқlanish;Alloҳ taoloning shiorlari,shariatiniuluғlash.Hey Islom ummati! Rasulingiz sollalloҳualayҳivasallamning sunnatlarini ҳaetingizga tatbiқ etingiz!Dosunnatlarni tiriltirishga sizdan boshқa kim boron? Sizlargaҳaқiқyҳaetni baksh etadigan ўsha sunnatlardan ўzga neem boron? Booishsizlarning Rasululloҳ sollalloҳu alayҳi Islands sallamgabўlganmuҳabbatingizning dalili have zotga bўlganergashuvingizningalomatidir!Holiday al - Ҳasinan* Ushba dasturdaarabcha mantlar ҳamkeltirilgan. Shriftlarimiz faқat Ўzbek Cyrillicalifbosigamўlzhallanganligi sabablik bazi Android uskunalardaarabcha matnlarYakshi chiқmay қolyapti. Kelgusida buni echiminitopishga harakatқilamiz, insha Alloҳ.Hayati books islomiy kitoblar.
Зикр ва дуолар китоби 1.0
HAYATI
ЗИКР ВА ДУОЛАР китобиЎзбек тилида араб матнларибилан.ИмомНававийнинг ал-Азкор китоблари асосида тайёрланди.Нашрга:АнварАҳмад тайёрладиУшбу китобга Сарвари коинотМуҳаммадалайҳиссаломдан, у зотнинг асҳобларидан ривоят қилингансаҳиҳдуолар жамланган.Дастурда қуйидаги дуолар келтирилган:1.Дуоимқабул бўлсин десангиз…2. Тонг ва кечқурунда3. Жума тонгида4.Ухлашучун тўшакка ётганда5. Безовта бўлиб, ухлай олмаганда6.Уйқудақўрққанда7. Тушида ёқтирмаган нарсани кўрганда8.Уйқудануйғонганда9. Таҳорат қилганда10. Масжидга кетаётганда11.Масжидгакираётганда ва ундан чиқаётганда 12. Азон ва иқоматниэшитганда13.Намоз бошлаганда14. Намоздаги рукуъда15. Рукуъдан бошкўтарганда ватик турганда16. Сажда пайтида17. Витрдаги қунутдуоси18.Ташаҳҳуд19. Ташаҳҳуддан кейинги саловотлар20. Намозтугаганда21.Кийим кийишда22. Янги кийим кийганда23. Кийимечилганда24.Ҳожатхонага кираётганда25. Ҳожатхонадан чиқаётганда26.Уйданчиқаётганда27. Уйга кираётганда28. Аллоҳ таолонинг гўзалисмлари29.Истихора қилганда30. Қийинчилик ва ғамгинликда31. Бирорнарсаданқўрққанда32. Ғам ёки ташвиш етганида33. Қийин аҳволгатушибқолганда34. Бир қавмдан қўрққанда35. Султонданқўрққанда36.Душманга йўлиққанда37. Бир иш оғирлик қилганида38.Яшашқийинлашганда39. Офатни даф қилишда40. Катта-кичикмусибатетганида41. Қарзини тўлашга қурби етмаганида42. Бирорнарсаданқўрққанда43. Васвасага йўлиққанда44. Эси оғганда ва бирорнарсачаққанда45. Болаларга паноҳ тилаганда46. Аъзоларйиринглаганда,яллиғланганда ва нарса тошганда47. Касал бўлганда48.Бош оғриғи,иситма ва бошқа оғриқларда49. Ўлим яқинлашганда50.Кишининг яқинивафот этганида51. Дўстининг ўлими хабари етганида52.Жанозадуоси53. Маййит олиб кетилаётганини кўрганда54. Маййитниқабргақўяётганда55. Икки ҳайит намозида айтиладиган такбир56.Ёмғирсўраладиган намоздаги зикрлар57. Қаттиқ шамол бўлганда58.Юлдузучганда59. Ёмғирнинг зараридан қўрқилганда60. Ҳожатнамозида61.Янги чиққан ойни кўрганда62. Ифтор пайтида63. Қадркечасида64. Ҳажучун эҳромга кирганда65. Талбия айтганда66. КўзиКаъбагатушганда67. Байтуллоҳга кирганида68. Ҳажарул асвадниушлаганда ватавофнинг бошланишида69. Тавоф пайтида70. Арафотдатурганда71.Зам-зам сувини ичганда72. Улов (машина ва шунга ўхшашнарсалар)гаминаётганда73. Сафарга чиқишни хоҳлаганда74. Сафаргачиқаётганда75.Сафардан қайтганда76. Кемага минганда77. Ҳайвон қочибкетганда78.Бирор манзилга тушганда 79. Ейиш ва ичиш пайтида80.Овқат еббўлганда81. Бирор киши билан кўришганда82. Акса ургангажавобберишда83. Бирор киши бошқа кишини мақтаганда84. Бирор аёлгасовчибўлиб борганда85. Никоҳ битими тузилганда86. Никоҳкечасида87.Жимоъ пайтида88. Тўлғоқ тутаётганда89. Болатуғилганда90. Фарзандкўрганни табриклаганда91. Мажлисдантурганда92. Ғазаб келганда93.Касаллик билан балоланган кишиникўрганда94. Бозорга кирганда95.Ойнага қараганда96. Қонолдирганда97. Қулоқ шанғиллаганда98.Яхшилик қилган кишига99.Меванинг биринчи ҳосилини кўрганда100. Кўзтегиб зарарланишданқўрққанда101. Бирор нарсадан шумланганда102.Ҳамма дуоларни жамлаганзикр103. Қуръон хатм қилинганда104.Истиғфорларнинг саййиди105.Истиғфор106. Доим ўқиб юриладигандуоларHayati books islomiykitoblar.Zikr VA DUOLAR whalerЎzbektilida Arab matnlari Bilan.Imamal-Navaviyning Azkor kitoblariasosida tayerlandi.Nashrga: AnwarAҳmad tayerladiUshba kitobgaSarwari Koinot Muҳammad alayҳissalomdanhave zotning asҳoblaridanRivo қilingan saҳiҳ duolarzhamlangan.Dasturda қuyidagi duolarkeltirilgan:1. Duoim қabulbўlsin desangiz ...2. Tong Islandskechқurunda3. Juma tongida4.Uhlash Uchun tўshakka etganda5.Bezovta bўlib, uhlay olmaganda6.Uyқuda қўrққanda7. Tushidaeқtirmagan narsani kўrganda8. Uyқudanuyғonganda9. Taҳoratқilganda10. Maszhidga ketaetganda11. Maszhidgakiraetganda IslandsUnd chiқaetganda12. Azon Islands iқomatnieshitganda13. Namozboshlaganda14. Namozdagi rukuda15. Rukudan boshkўtarganda wa teakturganda16. Sazhda paytida17. Vitrdagi қunutduos18. Tashaҳҳud19.Tashaҳҳuddan keyingi salovotlar20. Namoztugaganda21. KIYIMkiyishda22. Yanga KIYIM kiyganda23. KIYIMechilganda24.Ҳozhathonaga kiraetganda25. Ҳozhathonadanchiқaetganda26. Uydanchiқaetganda27. Uyga kiraetganda28. Alloҳtaoloning gўzalismlari29. Istihora қilganda30. Қiyinchilik Islandsғamginlikda31.Biror narsadan қўrққanda32. Ғam eki tashvishetganida33. Қiyinaҳvolga tushib қolganda34. Bir қavmdanқўrққanda35. Sultondanқўrққanda36. Dushmanga yўliққanda37. Bir ishoғirlik қilganida38.Yashash қiyinlashganda39. Ofatni dafқilishda40. Katta kichikmusibat etganida41. Қarzini tўlashga қurbietmaganida42. Birornarsadan қўrққanda43. Vasvasaga yўliққanda44.Esi oғganda Islandsbiror Nars chaққanda45. Bolalarga panoҳtilaganda46. Azolaryiringlaganda, yalliғlanganda Islands Narstoshganda47. Kasalbўlganda48. Bosch oғriғi, isitma Islands boshқaoғriқlarda49. Ўlimyaқinlashganda50. Kishining yaқini vafotetganida51. Dўstiningўlimi Habari etganida52. Zhanoza duos53.Maddux Olibaketilaetganini kўrganda54. Mayyitni қabrgaқўyaetganda55. Ikkiҳayit namozida aytiladigan takbir56. Emғirsўraladigan namozdagizikrlar57. Қattiқ Shamol bўlganda58. Yulduzuchganda59. Emғirningzararidan қўrқilganda60. Ҳozhat namozida61.Yanga chiққan oynikўrganda62. Iftor paytida63. Қadr kechasida64.Ҳazh Uchun eҳromgakirganda65. Talbi aytganda66. Kўzi Kabagatushganda67. Baytulloҳgakirganida68. Ҳazharul asvadni ushlagandaIslands tavofningboshlanishida69. Tavof paytida70. Arafotdaturganda71. ZamzamSouvigny ichganda72. Catch (machine wa Shungўhshash narsalar) haminaetganda73. SAFARG chiқishni hoҳlaganda74.SAFARGchiқaetganda75. Safardan қaytganda76. Kemaga minganda77.Ҳayvonқochib ketganda78. Biror manzilga tushganda79. Eyish Islandsichishpaytida80. Ovқat fucked bўlganda81. Biror kishibilankўrishganda82. Aqsa urganga zhavob berishda83. Biror kishiboshқaChisinau maқtaganda84. Biror aelga sovchi bўlib borganda85.Nikoҳbitimi tuzilganda86. Nikoҳ kechasida87. Zhimo paytida88.Tўlғoқtutaetganda89. Bol tuғilganda90. Farzand kўrgannitabriklaganda91.Mazhlisdan turganda92. Ғazab kelganda93. Kasallikbilan balolanganChisinau kўrganda94. Bozorg kirganda95. Oynagaқaraganda96. Қonoldirganda97. Қuloқ shanғillaganda98. Yahshilikқilgan kishiga99.Mevaning Birinchi ҳosilini kўrganda100. Kўz tegibzararlanishdanқўrққanda101. Biror narsadan shumlanganda102. Ҳammaduolarnizhamlagan dhikr103. Қuron Khatm қilinganda104.IstiғforlarningSayyid105. Istiғfor106. Milking ўқib yuriladiganduolarHayati booksislomiy kitoblar.
Тонгги ва кечки дуолар 1.2
HAYATI
Ушбу дастурга Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан воридбўлгантонгда ва кечки пайтларда ўқиладиган дуолар киритилган.АнварАҳмадтайёрлаган.Hayati books islomiy kitoblar.Ushba dasturgaRasululloҳsollalloҳu alayҳi vasallamdan vorid bўlgan tongda IslandsKechkopaytlarda ўқiladigan duolar kiritilgan.AnwarAҳmadtayerlagan.Hayati books islomiy kitoblar.
Namoz kitobi va taxorat qillish haqida kitob 3.3
Shox Dexqon
Salom qadrdonlar ushbu dasturda siz azizlar uchun Namozo'rganishdekulug' ishni namoyish qildik. Namoz kitob da sizlarquyidagilarnio'qganishingiz mumkin. - Taxorat qili videodarslik. -Taxoratbuzilish sabablari. - Taxorat ning barcha turlari jumladanGusl. - 5vaqt namoz o'qish haqida darslik. - Quron oyatlari mp3tarzda. Vako'plab namoz haqida darsliklar kitobimizda aks etgan.Ushbu kitobUzbekiston Respublikasining Diniy Komitasi tomonidantasdiqlanga Menham namoz o'qiyman kitoblari asosida tuzilgan.Sizlardan yagonailtimosim duo qiling qadrdonlarim! Salomqadrdonlar ushbu dasturdasiz azizlar uchun Namoz o'rganishdek ulug'ishni namoyish qildik.Namoz kitob da sizlar quyidagilarnio'qganishingiz mumkin. - Taxoratqili videodarslik. - Taxoratbuzilish sabablari. - Taxorat ningbarcha turlari jumladan Gusl. -5 vaqt namoz o'qish haqida darslik.- Quron oyatlari mp3 tarzda. Vako'plab namoz haqida darsliklarkitobimizda aks etgan. Ushbu kitobUzbekiston Respublikasining DiniyKomitasi tomonidan tasdiqlangaMen ham namoz o'qiyman kitoblariasosida tuzilgan. Sizlardan yagonailtimosim duo qilingqadrdonlarim!
Хотирани Яхшилаш. Дейл Карнеги 1.0
GORIZONT@7
Бизнинг янги проектимиз ALADDIN BOOKS ни юклаб олинг китоб укишучункулай ридер. Play Google market-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinbooksДЕЙЛКАРНЕГИкитобиданХОТИРАНИ ҚАНДАЙ ЯХШИЛАШ МУМКИН?"Ўртача одам, —дейдитаникли руҳшунос, профессор Карл Сишор, — ўз хотираларитуғмақобилиятларининг фақат ўн фоизидан фойдаланади, холос.Қолгантўқсон фоизи йўқолади, чунки у эслаб қолишнинг табиийқонунларинибузади".Хотирани кандай яхшилаш мумкин приложенияси 100%бепулприложения.Bizning yangi proektimiz ALADDIN BOOKS no yuklabOlingaKitob ukish Uchun Kulay reader.Play Google market-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinbooksDALECARNEGIEkitobidanHOTIRANI ҚANDAY YAHSHILASH MUMKIN?"Ўrtacha odes -Dadetanikli ruҳshunos Professor Carl Seashore, -. Ўz hotiralarituғmaқobiliyatlarining faқat ўn foizidan foydalanadi, holos Қolgantўқsonfoizi yўқoladi, chunki in eslab қolishning tabiyқonunlarinibuzadi".Hotirani Kandal yahshilash mumkin prilozheniyasi100% bepulapplications.
Ал-Жомеъ Ас-Саҳиҳ 1.2.19
Ал-Жомеъ Ас-Саҳиҳ Ишонарли тўпламAl-Jome' As-SahihIshonarlito'plamAl-Jami Al-SahihСаҳиҳи БухорийСахихиБухорийСахихБухорийSahihi BuhoriySahih BuhoriySahihBukhariSahihal-BukhariСахих аль-БухариСахих Бухариصحيحالبخاريislom.uzFarkhodDadajanov
Узбек халк табобати 4.0
ҲАР ДАРДНИНГ ДАВОСИ БОР Ӯзбек халқ табобати Одам ер юзидаҳаёткечириши бошлаган дастлаб- ки кунлардан тортиб, албатта,ўзсаломатлиги учун қайғурган. Халқ табобати асрлар оша инсонияттаж-рибасидан ўтиб, сайқаллашиб келган беназир табо- батдир. Тошукунгача халқ орасида ҳам ёзма, ҳам оғзаки тарзда мавжудбўлибкелган табобатнингтав- сиялари ўзининг беназирлиги биланҳамхалқнинг диққат марказида бўлиб келди. Курраи заминнизаҳарлабкелаётган сунъий кимёвий унсурларнинг организмгаетказаётган зарарибениҳоя зиёдалиги- ни эътироф этган жаҳонсоғлиқни сақлаш ташкило-ти, 1972 йилдан бошлаб халқ табобатини зўрбериб тарғиб қилишнибошлагани бежиз эмас, албатта. Бу ҳаракатбесамар кетмади, бугунгикунда 124 мамла- катда халқ табобати расмиймақомга эга. Инсониятхалқ табобатининг табиий дори воситаларикиёвий воситаларданафзаллигига иқрор бўлди. Халқ та- бобатитавсияларидан кенг миқёсдафойдаланиш оммавий тус олди. Кўлингиздагирисола табиби ҳозирхалқимиз орасида обрў-эътиборга сазовор бўлганкекса та- бибАбдулазиз Саиднуриддин домла қаламига ман- суб. Табибйиллардавомида ўзлари олиб борган кузатишлар ва халқ орасидаюрибтўплаган дур- доналарни яна халққа бир китоб шаклидатақдимқилмоқдалар десак муболаға қилмаган бўламиз. Укишинингтажрибалари, касалликни даволаш боби- даги маҳоратларитабобатоламига қадам қўйган ёш мутахассислар учун бир мактабэканлигиниҳам тан олиш керак. Ҳар дарднинг давоси бор МуқадиммаКасалбўлмаслик учун нималар қилмоқ керак? Баҳорги муолажа ЁзгимуолажаКуз ва қишда болаларни касалликдан асраш Бадантарбия хосиятиМизожТумов Чипқон Темирэтки Кичик тил касаллиги Елка, қўл ваоёқоғриқлари Қулоқ касаллиги Рўза ва саломатлик Носуркасаллигинидаволаш Қон босими касаллигини даволаш Оқ (пес)касаллигини даволашҚанд касаллигини даволаш Милк касаллигинидаволаш Бавосир Бавосиркасалининг биринчи босқичини даволаш Бавосиркасалининг иккинчибоскичини даволаш Бавосир касалининг учинчибосқичини даволашБавосир касалининг тўртинчи босқичини даволашИситма чиқиши ва унитушириш усуллари Аёллар ҳаммоми ва табобатИстисқо Айрим аёллардақўшилишга Асабингизни эҳтиёт қилинг Ошқозонкасаллиги Юздагиажин-тиришларни йўқотиш Камқонлик касалини даволашСуякнимустаҳамлаш Қорин қўйиш ва давоси Оёқ, ўқ томир касали Сутбезинингкатта бўлиб кетиши Болаларда ич кетиш касали ФарзандсизликдавосиБуйрак шамоллашининг давоси Ирқуннасо - қуймич касалиСардоркасалини даволаш Даволанишнинг бориши Тахт касали ДориларизоҳиФалаж, шол дарди ва уни даволашдаги ноёб усул Танглайвамилкларнинг яллиғланиши, оқ тошмалар тошиши ва уларни даволашЎпкасили ва уни даволаш Тушлик Кечки овқат Товон ёрилиши ва унидаволашЙўтал Диққинафас - бўғма касаллиги ва уни даволаш ЖиғилдонқайнашиКўзни парвариш қилиш бўйича тавсиялар Кўзга говмижжа чиқишива унидаволаш Қўтирли темирэтки, қичима-псориаз Ҳиқичоқ тутиши ваунингдавоси Ўзбек халқ болалар табобати Иситмани туширишнинг энгқулайчоралари - Ойлик чақалоқлар - Ойлик болалар - Ёшли болалар Ёшиданошган болалар Сийиб қўйиш касаллигини даволаш Кичик тил(ангина)касаллигини даволаш Баъзи тавсиялар Болаларда ич кетишкасали вауни даволаш Чапақайлик ва ўнақайлик ҳақида Болаларбаданига қизилтошса Болаларни тумов ан асраш ва даволаш дастуриБолаларда вакатталарда толиқиш Ошқозонда яра пайдо бўлиш сабаблариМукаммалхотира бўйича табобат тавсиялари Нонушта Тушлик ШомликХотиранимустаҳкамлашда ҳордиқнинг аҳамияти Қалқонсимон безнидаволаш Юраква хотира мустаҳкамлигига эришиш Қон босиминингхотирага таъсириҳақида Тутқаноқни даволаш дастури Хотирага алоқадортабобатўгитлари Гўшт истеъмол қилиш бўйича мулоҳазалар ХулосаНонушта ваузоқ умр Тушликнинг тартиби Шомликнинг соғиққа таъсириҚандай чойичиш керак? Нон ейиш тартиби Саратон чилласи қонуниятлариНоннингхосиятлари Зулук қандай қўйилади? Юракни ёшартирйш ҚориннийўқотишКўзни парвариш қилиш - қувватини ошириш Умуртқа парваришиКамқонликва уни даволаш дастури Хотима Бошидан ўтқизган табибФойдаланилганадабиётлар ҲAR DARDNING DAVOSI BOR Zbek halқ tabobatiOdam eryuzida кaet kechirishi boshlagan dastlab Ki KunlardanTortib,Albatta, ўz Salomatligi Uchun қaiғurgan. Khal TabobatiAsrlar OshaInsoniyat Tazh- Ribasidan ўtib, Saymalalashib Kelganbenazir tabo-batdir That shu kungacha khalқ orasida ҳam yizma, ҳamOzaki TarsaMawjud Bўlib Kelgan Tabobatningingtav- eslinari scalingbenazirligibilan gam halning Designer Markazide Bбlib Keldi. KurraizaminiZararlab Kelaegatgan Suny Kimeevi Unsurlarningorganismekkazatyatgan zarari beninoy ziyodaligi- neither eutyrofetganzhagon soғlini saқlash tashkilo- ty, 1972 yildan boschlabhalқtabobatini zur berib Tarғib қilishni boshlagani bezhizemas,albatta. Boo Karakat Besamar Ketmadi, Bugungi Kunda 124 Mamlakatdahalқ tabobati rasmiy maқomga ego. Insoniyat Khal TabobatinTabeiDori Vositalari Kiyevy vositalardan afzalligiga iқror pўldi.Haluta- bobati tavsilalaridan keng mymesda feydalanish OmmaviyTusOldi. Kўlingizdagi Risol Tabibi Kozir Chalimimizorasidaobrў-etiborga sazor bulgan cupcake Bib AbdulazizSaidnuriddin Domlaқalamiga man- sub. Tabib yill davomida ўzlariolib borganKuzatishlar va Khalu Orasida Jurib Adventure dur-donalarni yanahalka bir kitob shaclid taқdim Silmoқdalar desakmubolaka Silmaganbўlamiz. Have kishining tajribalari casallicnidavolash bobi Dagimaҳoratlari tabobat olamiga Yadam Yigan YoshMutahassislar uchunbir maktab ekanligini ҳam tan olish kerak. HarDardning Davosi BorMuқadimma Casal bulmaslik uchun nimalar Silmokerak? BaghorgMoolage Jozy Moolazha Kuz Wa Vishda BolalarniKasallikdan AsrashBadantarbiya Hosiyati Mizozh Tumov ChipқonTemiretki Kichik TealCasalligi Elka, ваl va ooқ ғriқlari Қ uloгиkasalligi Reza wasalomatlik Nosur casallygini davolash He is bosimikasalliginidavolash Оқ (dog) casalligini davolash Касandkasalligini davolashMilk Kasalligini Davolash Bavosir Bavosirkasalining binichiboschichini davolash Bavosir kosalining ikkinchiboskichinidavolash Bavosir casalining dochini boschichini davolashBavosirkosalining turtinchi boschichini davolash Isitma ChishishaVa UniTushirish Usullari Ayollar Sammomi va tabobat IstiskoAyrimAyollarda Yoshishga Asabingizhni etitye қiling OshқozonKasalligiYusdagi Azhin-Tirishlarni Yotish Kamonlik kasalinidavolash Suyaknimustaҳamlash Қorin қўiish va davosi Oққ, ўқ tomirkasali Beetinningkatta bўlib ketishi Bolalard ich ketish casaliFarzandizlik davosiBuyrak Shamollashining Davosi Irқunnaso -Kuymich kasali Sardorcasalini davolash Davolanishning borishi Takhtkasali Dorilar izogiFalazh, scol dardi va uni davolashdagi noebusul Tangly vamilklarning yallyғlanishi, o toshmalar toshi vaularni davolashСилиpka force your uni davolash Tushlik Cakes TovonYerishi Va UniDavolash Yotal Diққinafas - bўғma kasalligi va unidavolash GhildonKainashi Kўzni parvarish қilish bўyicha tavsialarKozga govmizhzhchishisha va uni davolash Қўtirli temiretki,chichima-psoriasis Ҳand қ қ қ tutishi va ning davosi Zbek halқbolalar tabobatiIsitmani tushirishning ang қulai choralari - OlikChakaloқlar -Olik Bolalar - Yoshley Bolalar Yoshi Dan OshganBolalar Siyibқўiish kasalligini davolash Kichik Teal (sore throat)Casalliginidavolash Baazi tavsialar Bolalard ich ketish kasali vauni davolashChapaқaylik va ўnaқaylik ҳaқida Bolalar badaniga қiziltosaBollarni tumov an asrash va davolash kasturi BolalardaWahCattalard Tolisis Oshқozonda yara paido bўlish SabablariMukammalhotira bўyicha tabobat tavsialari Nonushta TushlikShomlikHothirani mustaҳkamlashda Kordiқing aҳamiyati Қalқsonymonwithoutdawolash Yurak va hotiira mustagamigiga erishish Hebosiminghotiraga tasiri ҳaқida Hereқandi dawolash dasturiKhotiragaAloқador Tabobat gitlari H.shte istemol ўilish bўyichamuloҳazalarHulosa Nonushta wa uzo уз die Tushlikning TartribiShomlikningsoғiққa tassiri Қanday choi ichish kerak? Non eeyishtartribiSaraton Chillas Conuniyatlari Nonning hosiyatlari Zulukқandajilyadi? Yurakney Yoshartirish Қorinni yotish Kўzni parvarishқilish- қuvvatini oshirish Umurtқa Parvarishi Kamқollik vaunavolashdasturi Hoty Boshidan қtқizgan tabib FoydalanilganAdabiyetlar
Tahorat O'rganish 260
mor.ninja
Islom dini ham vujud, ham qalb tozaligiga katta ahamiyat berganbirdindir. - Tahorat Qilish - Tayammum - G'usl Islom religiousvujudraw, raw Qalb tozaligig the floor is a religion ahamiyatBergen. -Tahorat qilish - I Tayamm - G'usl
Гижжа ва унинг даволаш йуллари 5.0
Одамлар, ҳайвонлар ва экинларга салбий таъсир кўрсатиб, уларнитурликасалликлар ва ўлимга олиб борадиган тирик организмлартабиатда кенгтарқалган. Бу организмлар бизни ўраб олган муҳитда,ҳамма жойда -тупроқда, сувда, ҳавода, ўсимликларда, турлипредметларда,озиқ-овқат маҳсулотларида, ҳайвон ва одам организмидаучраб,биоценозларнинг таркибий қисмини ташкил қилади. Бу тирикжонлартараққиёт жараёнида замбуруғлар, энг оддий вируслар,микроплазмалар,паразит қуртлар (гельминтлар) ва бошқа табақаларгабўлинган. Улародамлар, ҳайвонлар ва экинларнинг "кўринмас ёвлари"бўлиб,касалликнинг жуда кўп турларини юқтирувчилардир. Паразитизм-табиатнинг универсал ҳодисаси. Тадқиқотчилар паразитизмҳаёттабақага бўлина бошлаганидан сўнг пайдо бўлган, дебфикрбилдирадилар. Паразитизм деганимизда паразитарнингжониворларгазарар етказиши тушунилади. Паразит қуртлар одамларгақадимзамонлардан маълум 'бўлган. Бу ҳақда эрамиздан аввал XVIасрдаёқпапирус қоғоз ёзувларида айтиб ўтилган. Гиппократгельминтларни бирнеча касалликларнинг сабабчиси деб кўрсатади. ЮнонфайласуфиАристотелга аскарида, тения, острицв маълум бўлиб, чўчқафиннозинитаърифлаб берг.ш, бироқ унинг тузилиши Қ.ШД.1Й 'жаплигинитасаввурқилмаган. Табобат илмииинг дах,ол<1 ридаи бири,файласуф,серқирра олим Лбу Лли ибн Сино ҳам қуртларни таърифлабберган.Ҳозирги кунда одамлар, ҳайвоилар ва ўсимликлар ҳисобигаяшовчипаразит қуртларнинг 15 мингдан зиёд тури маълум. Уларнифаннингалоҳида соҳаси гельминтология ўрганади. Гельминтологияинсонсаломатлиги кушандаси, ҳайвонларнинг маҳсулдорлигиникамайтирувчигельминтларнинг фаолияти тўғрисида ҳикоя қилади. Қуйидабиз паразитқуртларнинг кишини ҳайратда қолдирадиган дунёсига бир озтўхтаб,инсон саломатлиги ва халқ хўжалигига зарар келтирадигантурларибилан таништириб чиқамиз. Аввало, биз трематодалар, яънибаргшаклидаги ялпоқ паразитлар, сўнгра ясси паразитлар,яъницестодалар, ниҳоят, юмалоқ учқурсимон нематодалар ҳақидаҳикояқиламиз. Odamlar, ҳayvonlar wa ekinlarga Salbiev tasirkўrsatib,ularni Turlov kasalliklar Island Olib ўlimga boradigantirikorganizmlar tabiatda Keng tarқalgan. Boo organizmlar BizneўrabOLGA muҳitda, ҳamma zhoyda - tuproқda, Suvd, ҳavoda,ўsimliklarda,Turlov predmetlarda, oziқ-ovқat maҳsulotlarida, ҳayvonwa odesorganizmida uchrab, biotsenozlarning Tarkib қismini Tashkilқiladi.Boo tirik zhonlar taraққiot zharaonida zamburuғlar, Angoddyviruslar, mikroplazmalar parasite қurtlar (Gelmintlar) waboshқatabaқalarga bўlingan. Ular odamlar, ҳayvonlar waekinlarning"Kўrinmas ovlari" bўlib, kasallikning zhuda kўpturlariniyuқtiruvchilardir. Parasitism - tabiatning wagonҳodisasi.Tadқiқotchilar parasitism ҳaot tabaқaga bўlinaboshlaganidan sўngPaid bўlgan, Deb Fikr bildiradilar. Parasitismdeganimizdaparazitarning zhonivorlarga Zarar etkazishi tushuniladi.Parasiteқurtlar odamlarga қadim zamonlardan malum 'bўlgan. Booҳaқdaeramizdan Awwal XVI asrdaoқ papyrus қoғoz ozuvlarida aytibўtilgan.Hippocrates gelmintlarni bir Nechay kasalliklarningsababchisi Debkўrsatadi. Juno faylasufi Aristotelga ascaris,taenia, ostritsvmalum bўlib, chўchқa finnozini tariflab berg.sh,biroқ uningtuzilishi Қ.SHD.1Y 'zhapligini tasavvur қilmagan.Tabobat ilmiiingdah, ol <1 Reed Beery, faylasuf, serқirra olimForehead LLI IbnSina ҳam қurtlarni tariflab Bergan. Ҳozirgi odamlarkunda, waҳayvoilar ўsimliklar ҳisobiga yashovchi parasiteқurtlarning 15mingdan Ziyoda Turi malum. Ularni Fanning aloҳidasoҳasihelminthology ўrganadi. Helminthology inson salomatligikushandasi,ҳayvonlarning maҳsuldorligini kamaytiruvchigelmintlarningfaoliyati tўғrisida ҳikoya қiladi. Қuyida bizparasite қurtlarningChisinau ҳayratda қoldiradigan dunosiga BearLake tўhtab, insonsalomatligi wa halқ hўzhaligiga Zararkeltiradigan turlari Bilantanishtirib chiқamiz. Abba, biztrematodalar, yani barg shaklidagiyalpoқ parazitlar, sўngra Jassiparazitlar, yani tsestodalar,niҳoyat, yumaloқ uchқursimonnematodalar ҳaқida ҳikoya қilamiz.
Soliha ayollar 2.0
Info-apps
Ushbu «Soliha ayollar» kitobi Islom tarixidagi avliyoayollar,ularning ulug‘ xislatlari, holi hayotlari haqida qisqachama’lumotberadi. Musannif kitobning avvalida valiy nima degani?Qur’on vahadisda qaysi ma’nolarda kelgan? «Valiylar kimlar? degansavollargajavob berib o‘tgan. O‘ylaymizki, ushbu mo‘’jaz risolabarchao‘quvchilarimizga, xususan, opa-singillarimizga ibratdasturibo‘ladi. Tegi: kitob kitoblar uzbek uzbekcha uzbekistonhadishadislar islomiy dastur o'zbek o'zbekcha o'zbekistonдастурдастурлар ӯзбек ӯзбекча узбекский китоб китоблар исломийUshbu«Soliha ayollar» kitobi Islom tarixidagi avliyo ayollar,ularningulug 'xislatlari, holi hayotlari haqida qisqacha ma'lumotberadi.Musannif kitobning avvalida valiy nima degani? Qur'on vahadisdaqaysi ma'nolarda kelgan? "Valiylar kimlar? degan savollargajavobberib o'tgan. O'ylaymizki, ushbu mo''jaz risolabarchao'quvchilarimizga, xususan, opa-singillarimizga ibratdasturibo'ladi. Tegi: kitob kitoblar uzbek uzbekcha uzbekistonhadishadislar islomiy dastur o'zbek o'zbekcha o'zbekistondasturdasturlar ӯзбек ӯзбекча uzbek whaleb cytoplasm islomiy
Ibratli hikoyalar o'zbekcha kitob 2018 1.2
Ushbu kitobda eng kerakli ibratga boy ibratli xikoyavashe'rlaro'rin olgan. Ushbu xikoyalar hammasi xayotiy varealhikoyalardir.Ibrat izlasangiz ushbu o'zbekcha kitobni yuklaboling.Ota onlarhaqida, Diniy, oila haqida, Ibratli hikoyalarto'plami.Uzbekchakitob 2018. Donlolar o'gitlari va hikmatlari.Ushbu kitobdaengkerakli ibratga boy ibratli xikoya va she'rlaro'rin olgan.Ushbuxikoyalar hammasi xayotiy va real hikoyalardir.Ibratizlasangizushbu o'zbekcha kitobni yuklab oling. Ota onlarhaqida,Diniy, oilahaqida, Ibratli hikoyalar to'plami. Uzbekchakitob 2018.Donlolaro'gitlari va hikmatlari.
Эътиқод дурдоналари 1.0.0
"Эътиқод дурдоналари" китобининг электроннашри.“Эътиқоддурдоналари” китоби диёримиздаги ўрта махсус исломбилим юртларида‎‎“Ақоид” фанидан сабоқ берилаётган “Бадъул амолий"асарига ёзилганшарҳ бўлиб, ‎дастлаб 2012 йилда нашр қилинган эди.Китобнинг ушбуқайта ишланган ва тўлдирилган ‎иккинчи нашридаўқувчиларга янадафойдалироқ бўлиши учун матнларнинг маънолар‎таржимаси ва луғавийизоҳлари ҳамда айрим долзарб эътиқодиймасалалар батафсил баён‎қилинган.‎Муаллиф: Абдулқодир Абдур РаҳимНоми: «Эътиқоддурдоналари» Сана: 2017 йил Ҳажми: 480 бет"Etiқoddurdonalari"kitobining electron nashri."Etiқod durdonalari"whalingdiorimizdagi ўrta Makhsus Islom bilim yurtlarida "Aқoid"fanidansaboқ berilaotgan "Badul Amol" asariga ozilgan sharҳ bўlib,dastlab2012 yilda nashr қilingan Edie. Kitobning Ushba қaytaishlangan watўldirilgan ikkinchi nashrida ўқuvchilarga yanadafoydaliroқbўlishi Uchun matnlarning manolar tarzhimasi wa luғavyizoҳlariҳamda ayrim dolzarb etiқody masalalar batafsilbaonқilingan.Muallif: Abdulқodir Abdur RaҳimNomi:"Etiқoddurdonalari"Sanaa: 2017 yilҲazhmi: 480 Bet
tj.myuz.duohoi_harruza 7.0
Smart Books
Дуоҳои ҳаррузаи мусалмон Теги: дуоҳо китоби дуоҳо китобкитобҳотоҷики тоҷик намоз дуохо дуохои харруза хадис хадисхо исломиDuoҳoiKarruzai musalmon Tags: duoho kitobi duoo kitob kitovo tokikitokimnomoz duoho duohai harruza hadis hadisho islomi
Араб тилини ўрганаман 1.0.3
HAYATI
Ассалому алайкум ҳурматли дастуримиз фойдаланувчилари!www.arabic.uzвеб сайти ходимлари томонидан тайёрланган ушбу дастурараб тилиқизиқувчилари учун ажойиб туҳфа бўлиб, у бир нечта арабтилиниўргатувчи китоблардан иборат. Жумладан улар, «Муаллимисоний»,«Тартил», «Тасриф», «Жаноҳут толиб» ва «Араб тилидарслиги»китобларидан ташкил топган. Дастурнинг яна бир ютуғишундаки, ундаҳар бир китоб бўйича тестлар берилган. Албатта, буўрганилганбилимларни мустаҳкамлаш учун жуда фойдалидир. Қуръоникаримниўрганиш учун асосий манбалардан бўлган «Муаллими соний» ва«Тартил»китобларида суратли ва овозли шаклдаги маълумотлар ҳамберилганиўқувчи учун ўрганишни осонлаштиради. Шунингдек, араб тилилуғатлариҳам овозли шаклда берилган. Бу ҳам ёд олиш ва талаффузучунсамарали воситадир. АНДРОИД тизимли қурилмаларга мосланганушбукитоб оммага мўлжалланган бўлиб, мактаб ёшидаги бошланғичтолибиилмларга ҳам, улуғ ёшдаги мустақил ўрганувчи кишиларга ҳамарабтилини ўзлаштиришда иншааллоҳ хизмат қилади. Дастур иккиқисмга:Назарий ва амалийга бўлинади. Ҳозирда ушбу китобнидастурчиларимизтомонидан АНДРОИД тизимининг Play Market магазинигасавол жавобтарзида жойланмоқда. Иншааллоҳ келгусида бошқа арабтилига оидкитобларни ҳам тайёрлаш режамиз бор. Аллоҳ Ўзи муваффаққилсин!Keywords: arab tili, til, tilni, tilni o'rganish,organish,urganish, o'rganaman, arab, arabiy, arabiston, arabcha,tillar,muallimi, muallima, mual, molimasoniy, molimi,muallimussani,tarkib, arab tilli darslari, darslar, test, nazariy,amaliy, janoh,janox, janoxuttolib, janox-ut tolib, tartil, tajvid,tasrif,tasvir, tasfir, arabicuz, arabic, lugat, slovar, араб тили,тил,тилни, тилни урганиш, органиш, урганиш, урганаман, араб,арабий,арабистон, арабча, тиллар, муаллими, муаллима, муал,молимасоний,молими, молима, муаллимуссани, таркиб, араб тиллидарслари,дарслар, тест, назарий, амалий, жанох, жанохуттолиб,жанох-уттолиб, тартил, тажвид, тасриф, тасвир, тасфир, арабикуз,арабик,лугат, словар Assalomu alaykum ҳurmatli dasturimizfoydalanuvchari!www.arabic.uz web sitit goodlari tomonidantayerlangan ushba dasturarabili tili қisiқuwilciri uchun ajoyibtuҳfa bўlib, at the birthere is no Arab tilini ўratuvchi cytobrádaniborat. ZhumladanUlar, Muallimi Sonia, Tartil, Tasrif, ZhanoututTolib in the ArabTili Darsliga. Dasturning yana bir yutuyishundaki, unda ҳar birkitob bўyicha testlar berylgan. Albatta,Buganilgan bilimlarniMustak-Kamlash uchun Zhuda Foidalir. Қuronikarimni ўrganish UchunASOS manbalardan bўlgan "Muallem sony" wa"Tart" kitoblaridasuratli wa ovozli shakldagi malumotlar ҳamberilgani ўқuvchi Uchunўrganishni osonlashtiradi. Shuningdek, Arabiluli luatlari um, theshackled berylgan. Bu ҳam yod olish таtalaffuse uchun samaralivositadir. ANDROID tizimli қurilmalargamosalgan ushbu kitob omghamljallangan bliib, maktab yoshidagiboshlanić olibi ilmlarga um,ulu шshdagi Mustaliil ўrganovcikishilarga ҳam Arab tiliniўzlashtirishda inshaalloҳ hizmat қiladi.Dastur ikki Kimi: Nazariiwa amaliyga balynadi. Ҳozirda Ushbakitobni dasturchilarimiztomonidan ANDROID tizimining Play Marketmagaziniga Savola zhavobtarzida zhoylanmoқda. Insaalloҳ kelgusidboshқa Arab tiliga oidkithobarni ҳam tayerlash rezhamiz bor. AlloЎzi muvaffa қilsin!Keywords: arab tili, til, tilni, tilnio'rganish, organish,urganish, o'rganaman, arab, arabiy, arabiston,arabcha, tillar,muallimi, muallima, mual, molimasoniy, molimi,muallimussani,tarkib, arab tilli darslari, darslar, test, nazariy,amaliy, janoh,janox, janoxuttolib, janox-ut tolib, tartil, tajvid,tasrif,tasvir, tasfir, arabicuz, arabic, lugat, slovar, aulis, tyl,tylni,tylni urganish, organesh, urhannis , Urganaman, Arab,Arab,Arabiston, Arab, Tillar, Muallimi, Muallima, Mual, Moth,Moth,Mullimussani, Tariq, Arab Tilli Darslari, Darslar, Test,Nazariy,Amaliy, Janah, Jahnothutlib, tartil, tazhvid, tasrif,taswir,tasfir, arabicus, arabic, lugat, dictionary
Ибратли ҳикоялар 4.0
Info-apps
Ибратли ҳикоялар Ibratli hikoyalar Теги: узбек узбекчаУзбекистандастур хикоя китоб китоблар программа hikoya hikoyalardasturdasturlar o'zbek o'zbekcha dasturlar Uzbek apps Uzbekkitobkitoblar Ibratli ҳikoyalar Ibratli hikoyalar Tags: UzbekuzbekchaUzbekistan Dastur Hiko Kitob kitoblar program hikoyahikoyalardastur dasturlar o'zbek o'zbekcha dasturlar Uzbek appsUzbek kitobkitoblar
Уйланиш одоби - Uylanish odobi 1.2.1
Инсон ҳаётини муайян тартибга солиб тургувчи мезонларбор.Шариатимиз кўрсатмаларида шу ўлчовлар ўз ифодасини топади,албатта.Инсон ҳаётда ёлғиз яшай олмайди. Жуфт ҳолда, эр-хотинбўлибяшашнинг қонун-қоидаларини, шаръий ҳукмларини теран англаболиш ўшаоилавий ҳаётнинг бахт-саодатини таъмин этиши мумкин.Бўлажакэр-хотинлар учун шариатимиз қоидасига кўра никоҳ ўқилади.Уларнингбир оила бўлиб яшашлари юзасидан гувоҳлар олдида ваъдалариолинади.Зотан Қуръони каримда никоҳ хусусида бир неча оятларкелади.Шунингдек, Расулуллоҳ (с.а.в.): «Никоҳ менинг суннатимдир.Кимменинг суннатимдан юз ўгирса, мендан эмас», дея марҳаматқилганларва бошқа бир ҳадисларида уйланишга, кўпайишга буюрганлар.Key:Kitob, Kitoblar, Uzbekcha, O'zbekcha, O‘zbekcha, O‘zbek,Uylanish,Sog'lik, turmush qurish, oila, kuyov, kelin, Уйланиш.Inson ҳаётинимуайян тартибга solib turguvchi mezonlar bor.Shariatimiskursatmalad shu ўlczovlar ўz ifodasini topadi, albatta.Insonҳаёдда ёғ я яшай олмайди. Zhuftaolda, er-khotin bliibyashashningYonon-қoidalarini, sharjiy ҳukmlarini teran anglab olishў оaouliviy ҳаётнинг бахт-саодатини таъмин etishi mumkin.Blyajaker-hotinlar uchun shariiatimiz yoodisiga kura nikoўқiladi.Ularning bir oyil bliib yashashlari yuzasidan guvolaroldidavadalari olindi. Zotan Қurоoni karimda nikoҳ hususid birnechaoyatlar keladi. Shuningdek, Rasulullah (aa):"Niko-meningsunnatimdir. Kim manning sunnatimdan yuz Igirsa, mendanemas »,activity maramamat қilganlar wa boshқ bir ҳadislarādaлаilanishga,kўpayisga buyurganlar. Key: Kitob, Kitoblar, Uzbekcha,O'zbekcha,O'zbekcha, O'zbek, Uylanish, Sog'lik, turmush qurish,oila, kuyov,kelin, Uylanis.
Тери касалликлари 6.0
«Минг-минг хил касалликлар мавжуд, аммо саломатликбиттадир»Л.БЕРНЕС Икки мингта тери касалликлари кишиларни қайғугасолмасданқўймайди. Ахир ким териси чиройли, нафис бўлишиниистамайди?Айниқса, аёл гўзал кўриниши учун либос эмас, терисичиройли бўлишиаҳамиятлидир. Тери- миз организмни ташқи таъсирларданҳимоя қилувчисез- гир, нозик ҳамда бизнинг руҳан ва жисмонансоғлигимизникўрсатувчи барометр вазифасини ўтайди. Чиндан ҳам уҳаёт учун зарурбўлган ҳарорат даражасини назорат этувчи, сув,углевод, оқсилмоддалари, шунингдек, витамин ва,ёғлар ал- машинувидаиштирокэтувчи ўта муҳим ва мураккаб аъзо ҳисобланади. Теринингвазифаларижуда кўп, унинг ҳар бири бизнинг саломатлигимиз ваҳаётимиз биланбевосита боғлиқ. Кей- инги йилларда тери касалликларибилан оғриганбеморлар- нинг сони ортиб бориши кузатилмоқда.Айниқса, ёш бола-ларнинг бу дардга мойиллиги таъкидланади. Бу ҳолмазкур касалликларбилан хасталанган беморларни ва шифокорумутахассисларни ҳам ғоятташвишга солмоқда. Олимлар- нингтаъкидлашича, терикасалликларининг келиб чиқиши, кечиши ва турларихилма-хил бўлиб,улар шартли равишда икки гуруҳга бўлинади. Биринчигуруҳга тегишлихасталикларда, масалан, юқумли касалликлар -заҳм,сўзак (қизамиқ,скарлатина ва ҳоказо), аллергия кабиларда теридатурли ўзгаришларна- моён бўлади. Иккинчи гуруҳга кирадиган терикасалликлари турли-тумандир. Буларнинг келиб чикиш сабаблари.кечиши, кўриниши вадавоси ҳам ҳар хилдир Бу-арга терининг йирингликасалликлари(пиодермия). замб> рутди касалли- клар (темиратки,трихофития,микроскопия ва бешкалар), шунингдек, учуқ (герпес),қўтир кабиюқумли каса.-.-иклар киради. Тери касалликлари орасидайиринглияралар кўп \------ ши жиҳатидан биринчи ўринда туради.Йиринглияралар- нинг қанча вақт давом этиши кўпгина омилларга,чунон- чи,бемор организмининг инфекцияга қаршилик кўрсатқобилиятига(иммунитетига) ҳам боғлиқ бўлади. Нимжок. беқувватодамларда васурункали касалликларда (қандди диабет, сил ва ҳоказо)теридагияралар узоқ вақт давом этиб, уларнинг битиши қийинбўлишикузатилган. Ушбу тери касалликларига дучор бўлганбеморларнидаволашда асосан микробларга ва яллиғланишга қарши таъсирэта-диган дори воситаларидан, синтез йўли биланолинадиганпрепаратлардан фойдаланилади. Улар антисептик дорилардебюритилади. Биринчи саҳифа МУҚАДДИМА ОДАМ ТЕРИСИНИНГАҲАМИЯТИТЕРИНИНГ ТУЗИЛИШИ (АНАТОМИЯСИ) ТЕРИНИНГ ЁШГА ҚАРАБ ЎЗГАРИШИТЕРИДОҒЛАРИ ТЕРИ ОРҚАЛИ СЕЗИШ ТЕРИНИНГ БИЧИЛИШИ ТЕРИНИНГИШҚАЛАНИБШИЛИНИШИ ТЕРИ КАСАЛЛИКЛАРИ ТЕРИНИНГ ЗАМБУРУҒЛИКАСАЛЛИКЛАРИТЕРИНИНГ ЙИРИНГЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ (ПИОДЕРМИЯЛАР) ТЕРИЙИРИНГЛИКАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ ТЕРИНИНГ ВЕНЕРИК (ТАНОСИЛ)КАСАЛЛИКЛАРИ ЗАҲМ(СИФИЛИС) СЎЗАК (ГОНОРЕЯ, ТРИППЕР) ОЛИШ ЧОРАЛАРИАСР ВАБОСИДАНСАҚЛАНИНГ! НОЗИК МЎЪЖИЗАНИ АВАЙЛАНГ ОЁҚ ТЕРЛАШИНИНГОЛДИНИ ОЛГАНМАЪҚУЛ ҚИПИҚЛИ ТЕМИРАТКИ (ПСОРИАЗ) CАҚЛАНИНГ САРАМАСХАСТАЛИГИГЕРПЕС - ЎТА ХАВФЛИ КАСАЛЛИК ХАСМОЛ, МИЛКАК (ПАНАРИЦИЙ)ҲУСНБУЗАР(УГРИ)ГА ҚАРШИ ЧОРАЛАР ГОВМИЖЖА ХАСТАЛИГИ ОЁҚ ТОВОНИ НЕГАЁРИЛАДИ?ТОВОНИМ ЁРИЛМАСИН, ДЕСАНГИЗ ТЕРИ АЛЛЕРГИЯСИ ЭШАКЕМ(КРАПИВНИЦА)ДАНСАҚЛАНИНГ ТЕРИНИНГ ЯЛЛИҒЛАНИШИ (ДЕРМАТИТ) ҚОРИНЧУРРАСИ (ГРИЖА)ДАНСАҚЛАНИНГ ТЕРИ КАСАЛЛИКЛАРИДА ИШ ЛАТИЛАДИГАНДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРЙИҒМАЛАРИ ТАНАМ СОҒ, ЖИСМИМ БАҚУВВАТ БЎЛСИН,ДЕСАНГИЗ ФОЙДАЛАНИЛГАНАДАБИЁТЛАР: "Ming-ming Khil KasallyklarMavzhud, Ammo Salomatlikbittadir L. BERNES Ikki mingta terikasalliklari kishilarni қaiғugaSolmasdan Uymaydi Ahir Kim Terisi,Nafis b'lishini ismaydi Ainiқsa,ayol gўzal kўrinishi uchun libosemas, terisi chirily bўlishiaҳamiyatlidir. Teri Miz is organismtash таi tasirlardan ҳimoiilyuvchi se- gir, nozik ҳamda bizningruҳan va ghismonan withғligimizni Karsatuvchi barometer vazifashiniўtidi. Chindan ҳam yҳaet uchun zarur bўlgan Karaorat darazhasininazorat etuvchi, suv,carbohydrate, oқsil moddalari, shuningdek,vitamin va, yoғlar al-Machine type ishtirok etuvchi ўta muҳim wamurakkab azo ҳIsoblanadi. Terining Wazifalari Zhuda Kop, Uning CaiBiri Businesssalomatolegimiza vaaytimiz bilan bevosita boғliқ. Kay-ingiyillarda teri kasalliklari bilan organgan bemorlar- Ning SonyOrtibBorishi Kuzatimmoda Ainiқsa, Yosh Bola larning boo dardgamoillygitaikidlandi. Bu мазol Mazkur Kasalliklar BilanHastalanganBemorlarni Va Shifokora Mutahassislarni ҳam ғuyuttashvisgasolmoқda. Olimlar- Ning Takidlasycha, TeriKaslicliklearing KelibChishishi, Kechishi Va Tourlari Hilma-KhilBўlib, Ular ChartleyRavishda ikki guruga bўlinadi. Birinchi guruҳgategishlihastaliklarda, masalan, yasumli kasalliklar - zam, sўzak(қizamiқ,scarlet fever ҳkazo), allergy cabilard terida turlyгаzgarishlarmoen bўladi Ikkinchi guruga kiradigan teri kasalliklariturlifogdir Bularing Kelib Chikish Sabablari. Kechishi Krinishivadavosi ҳam ҳar Hildir Bu-arga training Erynglicasallyclari(pyoderma). zamb> rutdi kasalli Klar (temiratki,trichophytosis,microscopy va beskalar), shuningdek, uchuп (herpes),Ttir kabiyumumli kasa.-.- iklar kirady Teri Kasalliklari orasidaYiringliYralar Kўp \ ------ shi zhatidan birinci ўrinda tudi.YiringliYralar- Ning ancha vát davom etiish kўpgina omillarga,chunon- chiboem organizing infection of tarsilik kўrsat Immunity(immunity) tohim was good. Nimzhok. Beқuvvat odamlarda wasurunkalikasalliklarda (Kanddi diabetes, strength va ҳkazo)teridagi Yralaris narrowed by pressure etib, uarnarning bishi қiinbўlishikuzatilgan. Ushba teri kasallikriga duchor bўlganbemorlarnidavolashda asosan microblarge va yallyғlanishga Karshitasir etaDigan Dori Vositalidan, synthesis of bil olanigan druglardanfeydalaniladi. Ular antiseptic dorilar Deb legality. BirinchiSafifMUADDIMA Odam Tourisin Akimiyati TERINING TOZILISHI(ANATOMIYIYASI)TERINING YOSHGA ҚARAB ЎZGARISHI TERI DOLLARIES TERIORҚALI SESISHTERINING BEECHLISHES TERINING ISHҚALANIB SHILINISHITERIKASALLIKLARI TERINING ZAMBURҒLI KASALLIKLARI TERININGYIRINGLIKASALLIKLARI (PIODERMYIALAR) TERI YIRINGLES KASALLIKLARINIDAVOLOSTERINING VENERIK (TANOSIL) CASALLICLARY LOAN (SYPHILIS)SЎZAK(GOVERNMENT, TRIPPER) OLISH CHORALARI ASR VASOSIDANSAULANING!NOSIK MЎZHIZANI AVAYLANG OYO TERLASHINING OLDINI OLGANMAGOULҚIPIҚLI TEMIRATKI (PSORIASIS) SALANING Saramas HastaligiHERPES -ЎTA HAVFLY KASALLIK HASMOL, MILKAK (PANARITIONS) ҲUSNBUZAR(UGRI)GA ҚARSHI CHORALAR SHIPPING HASTALIGES Is she Tovoni NegaYoriladi?TOVONIM YORILMASIN, DESANGIZ TERI ALLERGIYASI ESHAKEM(KROPIVNITSA)DAN SAULANING TERINING YLLIҒLANISHI (DERMATITIS) ҚORINCHURRASI(GRIJA) DAN SAULANING TERI KASALLIKLARIDA ISH LATILADIGANDORIVORSIMLICLAR YIҒMALARI TANAM SOҒ, WE BUILD BUVVAT BULSIN,DESANGIZFOYDALANILGAN ADABIETLAR:
Iymon kitobi 1.1
"Ал-жомиъ ас-саҳиҳ" китобидан Иймон китобибоблари.Манбаhttp://hadis.islom.uz/ Китобни СайфуллохЮсуфтайёрлади."Al-zhomial-saҳiҳ" kitobidan Iymonwhalerboblari.  Manbahttp://hadis.islom.uz/  KitobniSayfullohYusuftayorladi.
Таҳажжуд дуолари 1.1
HAYATI
Таҳажжуд дуолари (китобча)Ушбу дастурга таҳажжуд намозлариданкейинўқиладиган 50 та дуо жамланган. Дуолар Ўзбек тилимаъноларитаржимаси билан берилган.Дастур сўнгида арабча матнлархамкелтирилган.Тайёрловчи: Анвар АҳмадHayati booksislomiykitoblar.Taҳazhzhud duolari (kitobcha)Ushba dasturgataҳazhzhudnamozlaridan kejin ўқiladigan 50 zhamlangan that duo.Duolar ЎzbekStyles manolari tarzhimasi bilan berilgan.Dastursўngida arabchamatnlar keltirilgan ham.Tayerlovchi: AnwarAҳmadHayati booksislomiy kitoblar.
40 ДУОИ ЗАРУРӢ 1.2.0
Book-tj
Дуо мағзи ибодат аст ва роҳе расидан ба Худо ва ризои Ӯро бадастовардан мебошад. Худованди меҳрубон мефармояд:« ВаПарвардигоратонгуфт: «Ба Ман дуо кунед, то дуои шуморо қабул кунам;ҳамоно онон,ки аз ибодати Ман такаббур мекунанд, хор гардида, бадӯзах дохилхоҳанд шуд».(Сураи «Ғофир», 60.)Duo maғzi Ibodat ast varoҳerasidan Khudo ba ba wa Rizo Ӯro give ovardan meboshad.Hudovandimeҳrubon mefarmoyad: "Va Parvardigoraton guft:" Man Ba​​duo kunedthen duoi shumoro қabul coon; ҳamono Onon ds Ki MunIbodat takabburmekunand, gardida chorus ba dӯzah dohil hoҳand shud."(SURA" Ғofir"60.)
Пайғамбарлар қиссаси 1-қисм 1.02
HAYATI
Пайғамбарлар қиссаси 1-қисм (китобча)(Болалар учун)Ўзбектилида,арабча матнлари билан.Муаллиф: Абул Ҳасан Али Ҳасанан-НадавийАрабтилидан:Анвар АҳмадтаржимасиУшбу қисмда Иброҳим ваЮсуфалайҳиссаломларнинг қиссалари келтирилган. - История пророковдлядетей, 1-часть на узбекском языке - History of prophets forkids1-part in uzbek languageHayati books islomiykitoblar.Payғambarlarқissasi 1 қism (kitobcha)(Bolalar Uchun)Ўzbektilida, arabchamatnlari Bilan.Muallif: Ali Abul Ҳasan Ҳasanen-PushArabtilidan:Anwar AҳmadtarzhimasiUshba қismda Ibroҳim Yusufvaalayҳissalomlarning қissalari keltirilgan. - History oftheProphets for Children, Part 1 in Uzbek - History ofprophetsfor kids 1-part in uzbek languageHayati books islomiykitoblar.
Hafizi Quran 15 Lines Per Page 1.0.2
Qalam Pro
Holy Quran القرآن الكريم has an elegant style, Don't botheryourselfby scrolling up and down; now easily recite as actualColor printedQuran page by page. This Koran app is best companionfor youanywhere, During Travel, or if you are in Masjid after saypray(Namaz) you can read Quran in you android device and readdailyazkar and Dua's. Enhance your recitation and spiritualexperiencewith the real feel of actual printed Quran anytimeanywhere. HolyQuran has a real page turning effect, elegant style,smooth Nastaliqfont and different modes for better readability.Offline Quran ForMalaysia. Read Quran for Indonesia. Russain QuranOffline. GermanQuran Reader offline free Recite Holy Quran forAndroid القرآن withactual experience, feels just like an actualQuran in your hand.Features: Beautiful Color Print Quran Word byWord Full pagereadability. 15 Lines per page Bookmark OptionResume option to getstart reading from which page you left SurahIndex for Directly goto any Surah Go to Page Option for Directlygo to any Page of KoranCan Save and Share any Page Swipe for nextor previous Page. SurahList (Table of Content) : Al-Fatihah (TheOpening) Al-Baqarah (TheCow) Al-'Imran An-Nisa' (The Women)Al-Ma'idah (The Food) Al-An'am(The Cattle) Al-A'raf (The ElevatedPlaces) Al-Anfal (VoluntaryGifts) Al-Bara'at / At-Taubah Yunus(Jonah) Hud (Hud) Yusuf (Joseph)Ar-Ra'd (The Thunder) Ibrahim(Abraham) Al-Hijr (The Rock) An-Nahl(The Bee) Bani Isra'il (TheIsraelites) Al-Kahf (The Cave) Maryam(Mary) Ta Ha (Ta Ha)Al-Anbiya' (The Prophets) Al-Hajj (ThePilgrimage) Al-Mu'minun (TheBelievers) An-Nur (The Light) Al-Furqan(The Discrimination)Ash-Shu'ara' (The Poets) An-Naml (The Naml)Al-Qasas (TheNarrative) Al-'Ankabut (The Spider) Ar-Rum (TheRomans) Luqman(Luqman) As-Sajdah (The Adoration) Al-Ahzab (TheAllies) Al-Saba'(The Saba') Al-Fatir (The Originator) Ya Sin (YaSin) As-Saffat(Those Ranging in Ranks) Sad (Sad) Az-Zumar (TheCompanies)Al-Mu'min (The Believer) Ha Mim (Ha Mim) Ash-Shura(Counsel)Az-Zukhruf (Gold) Ad-Dukhan (The Drought) Al-Jathiyah(TheKneeling) Al-Ahqaf (The Sandhills) Muhammad (Muhammad) Al-Fath(TheVictory) Al-Hujurat (The Apartments) Qaf (Qaf) Ad-Dhariyat(TheScatterers) At-Tur (The Mountain) An-Najm (The Star) Al-Qamar(TheMoon) Ar-Rahman (The Beneficent) Al-Waqi'ah (The Event)Al-Hadid(Iron) Al-Mujadilah (The Pleading Woman) Al-Hashr (TheBanishment)Al-Mumtahanah (The Woman who is Examined) As-Saff (TheRanks)Al-Jumu'ah (The Congregation) Al-Munafiqun (TheHypocrites)At-Taghabun (The Manifestation of Losses) At-Talaq(Divorce)At-Tahrim (The Prohibition) Al-Mulk (The Kingdom) Al-Qalam(ThePen) Al-Haqqah (The Sure Truth) Al-Ma'arij (The Ways of Ascent)Nuh(Noah) Al-Jinn (The Jinn) Al-Muzzammil (The One CoveringHimself)Al-Muddaththir (The One Wrapping Himself Up) Al-Qiyamah(TheResurrection) Al-Insan (The Man) Al-Mursalat (Those SentForth)An-Naba' (The Announcement) An-Nazi'at (Those Who Yearn)'Abasa (HeFrowned) At-Takwir (The Folding Up) Al-Infitar (TheCleaving)At-Tatfif (Default in Duty) Al-Inshiqaq (The BurstingAsunder)Al-Buruj (The Stars) At-Tariq (The Comer by Night) Al-A'la(TheMost High) Al-Ghashiyah (The Overwhelming Event) Al-Fajr(TheDaybreak) Al-Balad (The City) Ash-Shams (The Sun) Al-Lail(TheNight) Ad-Duha (The Brightness of the Day) Al-Inshirah(TheExpansion) At-Tin (The Fig) Al-'Alaq (The Clot) Al-Qadr(TheMajesty) Al-Bayyinah (The Clear Evidence) Al-Zilzal (TheShaking)Al-'Adiyat (The Assaulters) Al-Qari'ah (The Calamity)At-Takathur(The Abundance of Wealth) Al-'Asr (The Time) Al-Humazah(TheSlanderer) Al-Fil (The Elephant) Al-Quraish (The Quraish)Al-Ma'un(Acts of Kindness) Al-Kauthar (The Abundance of Good)Al-Kafirun(The Disbelievers) An-Nasr (The Help) Al-Lahab (TheFlame)Al-Ikhlas (The Unity) Al-Falaq (The Dawn) An-Nas (The Men)
Quran for Android
quran.com
Quran for Android is a free Quran application for Androiddevices.There are many features under development. Please send usyourfeedback and feature requests and keep us in your prayers!Quranfor Android provides the following features: - crystal clearMadanicompliant images. - gapless audio playback - ayahbookmarking,tagging, and sharing - over 15 audio recitations areavailable withhighlighting support (tap the screen for to get theaudio toolbar).- search - night mode - customizable audio repeat -translations /tafsir in over 20 different languages, with morecoming soon. Weare open to hearing your suggestions to make Quranfor Android thebest Quran application for Android.
Boylik sirlari - Yangi kitob 1.1
Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Navbaydagi kitobhamjudaqiziqarli va foydali. Ushbu kitobda haqiqiy hayotdabo'lino'tganyaqin tarix yodga olinadi. Albatt o'tmishdan saboqolmay,kelajakdayashash murakkab. Bugun zamonamizda pul judako'pnarsalarni halqila oladigan bo'lib qoldi. Shu sababdan sizlargapultopishsirlarini o'rgatuvchi kitobni sizlarga taqdimetmoqdamiz.O'zbiznesingiz boshlashga va millioner bo'lishhaqidachuqurroqo'ylashga majub etadigan yangi kitob. Assalomualaykumqadrdondo'stlar. Navbaydagi kitob ham juda qiziqarli vafoydali.Ushbukitobda haqiqiy hayotda bo'lin o'tgan yaqin tarixyodgaolinadi.Albatt o'tmishdan saboq olmay, kelajakda yashashmurakkab.Bugunzamonamizda pul juda ko'p narsalarni hal qilaoladiganbo'libqoldi. Shu sababdan sizlarga pul topishsirlarinio'rgatuvchikitobni sizlarga taqdim etmoqdamiz. O'zbiznesingizboshlashga vamillioner bo'lish haqida chuqurroqo'ylashga majubetadigan yangikitob.
500 Ҳадиси Паёмбар (с.а.в) 4.0
Yoqubjon
Шеърро мақсуд агар одамгарист, Шоирӣ ҳам вориси Пайғамбарист.Теги:барнома барномаи точики барномахои точики тоҷик тоҷикӣточикистонкитоб китобҳои тоҷикӣ барномаи тоҷикӣ гулбазм таджикскитаджикскаяпрограмма таджикистан иншо иншохо иншоҳо ҳадис ҳадисҳо500 ҳадисдуоҳои муборак Sherro maқsud agar odamgarist, Shoirӣ ҳamVorisPayғambarist. Tags: barnoma barnomai Tochiki barnomahoiTochikitoҷik toҷikӣ Tochikiston Kitob kitobҳoi toҷikӣ barnomaitoҷikӣgulbazm Tajik Tajik program Tajikistan Insho inshoho inshoҳoҳadisҳadisҳo 500 ҳadis duoҳoi Muborak
Яхши яшаш ва бахт 1.0
Счастье и успех: великие высказывания. Бахт нимадан иборат?Кўпинчаодамларга битта нарса кифоя қилмайди, уларга бир нечта ҳархилтурдаги нарсалар керак бўлади. Севган кишингизни қучоқлаш,қийинпайтда онанинг сўзларини тинглаш, кайфият тушганда дўстнингдалдасижуда кўп нарсаларга қодир ҳисобланади.Ушбу иловадабизэътиборингизга ҳадислардан ва уламоларнинг гапларидан олинганэнгсара 100та насиҳатни ҳавола этамиз.Happiness and success:greatsayings. Bakht nimadan iborat? Kўpincha odamlarga BeattyNarskifoya қilmaydi, ularga bir something ҳar healing turdaginarsalarbўladi Kerak.Sevgan kishingizni қuchoқlash, қiyin paytdaonaningsўzlarini tinglash kicks tushganda dўstning daldasi zhudakўpnarsalarga қodir ҳisoblanadi.Ushba ilovada Artisticetiboringizgaҳadislardan Islands ulamolarning gaplaridan olinganAng sara 100tanasiҳatni ҳavola etamiz.
Ҳикматлар – саодатга етаклар 1.2
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» китобчаالحكم تقود إلىالسعادةТузувчива таржимон:Анвар АҳмадМуҳаррир:Ҳасанхон ЯҳёАбдулмажидТошкент:2013йилHayati books islomiy kitoblar."Ҳikmatlar -saodatga etaklar"kitobchaالحكم تقود إلى السعادةTuzuvchi Islandstarzhimon:AnwarAҳmadMuҳarrir:Ҳasanhon Yaҳe AbdulmazhidTashkent:2013yilHayatibooks islomiy kitoblar.
Жинсий ожизлик 4.0
Мизож сустлиги - жинсий заифлик, импо- тенция, нормал жинсийалоқақила олмаслик бўлиб, бундай ҳолат жинсий фаолиятнинг бузи-лишига,жинсий майлнинг сусайиши ёки йўқо- лиши, жинсий олат(закар)нингтўлишиб, та- ранг тортмаслиги (эрекция) ва шаҳваткелмас- лиги(эякуляция)га алоқадор бўлиши мумкин. Мизожсустлигининг сабабларижинсий ор- ганлар, эндокрин тизим, периферикнервлар ва бош мияолий бўлимлари фаолиятининг бу- зилишига боғлиқ.У мустақилкасаллик бўлмай, балки одатда азалдан мавжуд касалликйўл- дошибўлиб боради. Чунончи, мизож сустлиги бош мия ёки айримичкисекреция безларида- ги ўзгаришлар туфайли рўй берган баъзиэндо-крин касалликларда, олатга борадиган асаб то- лалари, орқамияшикастланганда (олат тўли- шиб, таранг тортмайдиганҳолларда)учрайди. Мизож сустлигининг эякуляция бузилиши- дан, яънибемавридшаҳват келишидан иборат кўриниши одатда бошқа аломатларгақараган-да эртароқ бошланиб, бу турли урологик касал- ликларга ҳам,қовуқиши ва жинсий функция- ларни идора этадиган, бош миядажойлашганасаб марказлари фаолиятининг айнишига ҳам боғлиқ бўлишимумкин.Эякуляция бузилиши турлича кечади: баъ- зан жуда тезлашган(бундажинсий алоқа энди бошланиши билан ёки ҳатто бошланмасдантуриб,шаҳват кетиб қолади) ёки секинлашиб, пайсалланиб қолганбўлишимумкин (бунда баъзан умуман шаҳват келмайди). Бир қанчаҳоллардаэякуляция жинсий алоқадан ташқари вақтда бўлиб ўтиши,масалан, одамтранпорт- да кета туриб силкинганида ёки ҳирсни қўзға-тадиганшароитга тушиб қолганида шаҳват ке- лиши мумкин.Кўпгинасексопатологларнинг фикрига қара- ганда, мизож сустлигиаксар асабфаолияти бу- зилишига, жумладан, туғма ва турмушда орт-тирилганасабий-руҳий кечинмаларга (невроз, турли касалликларвақтидабўладиган асабий ҳолат, ҳар хил тушкунликлар ва бошқаларга)боғлиқбўлади. Киши руҳан эзилганда жинсий томонга кўпроқ озоретади.Шунинг учун бун- дай қараганда жинсий томонга алоқаси йўқдекбўлибкўринадиган омиллар (ҳаддан ташқари чарчаш, уйқугақонмаслик,ишхонадаги оғир маънавий вазият ва бошқалар) узоқ таъсирқи- либтурганида умумий асабий ўзгаришлар (та- жанглик, салгачарчабқолиш, уйқу бузилиши ва бошқалар) билан бир қаторда жинсийтомонгатааллуқли ўзгаришлар ҳам пайдо бўлади. Мизож сустлигикўпинчаспиртли ичимли- кларга ружу қилиш, шунингдек, жинсий бузуқ-ликоқибатида рўй бериши мумкин. Мизож сустлиги оғир кечинмаларгаваэр-хо- тин ўртасига совуқлик тушиб қолишига сабаб бўлади.Шунингучун киши мизожи ўзгариб қолганида сексопатолог мутахассисгаёкисексологик касалларни қабул қилувчи бошқа ихтисосдаги врачгаборишикерак. Бир қанча ҳолларда сохта импотенция кузатилади. Бундайҳолатодамнинг ўзидаги баъзи физиологик ўзгаришлар (масалан,ёшгаалоқадор ўзгари- шлар) муносабати билан жинсий ҳаётнингқо-вушмаслигини нотўғри талқин қилишидан, ўз жуфтинингсовуқроқмуносабатда бўлиши ва бошқалардан келиб чиқади. Ана шундайпай-тларда тегишли мутахассисга учрашиб, ундан кераклимаслаҳат,йўл-йўриқлар олиш жинсий ҳаётнинг изга тушиб кетишигаёрдам беради.Бошқа ҳолларда мизож сустлигининг сабабини аниқбелгилаб, махсусдаво олиш учун (физи- отерапия, психотерапия,дори-дармонлар би-лан) киши ўзини яхшилаб текширтириб кўри- шизарур. Шуни унутмасликкеракки, ўз вақти- да врачга кўриниб, тегишлидаво олинса, яхши нафберади, акс ҳолда жинсий ожизлик сурун- калитус олиши мумкин.Mizozh sustligi - zhinsy zaiflik, impo- tentsiya,Normal zhinsyaloқa қila olmaslik bўlib, Bundala ҳolat zhinsyfaoliyatning buzi-lishiga, zhinsy maylning susayishi Ueki yўқo-Lishi, zhinsy Olathe(Zakar) ning tўlishib, ranked Such tortmasligi(erection) washaҳvat kelmas- League (ejaculation) ha aloқadorbўlishi mumkin.Mizozh sustligining sabablari zhinsy or- ganlar,endocrine tizim,Peripherique nervlar wa Bosh miya Oliy bўlimlarifaoliyatining Buzilishiga boғliқ. In mustaқil kasallik bўlmay,beams odatda azaldanMavjuda kasallik yўl- doshas bўlib boradi.Chunonchi, mizozhsustligi bosh Miya Ueki ayrim testes secretionbezlarida- thrustўzgarishlar Tufayli rўy Bergan bazi endo-kasalliklarda Crean,olatga boradigan Asab TO- Lalaria, orқashikastlanganda Miya(Olathe tўli- xib, Tarang tortmaydiganҳollarda) uchraydi. Mizozhsustligining ejaculation buzilishi- danyani bemavrid shaҳvatkelishidan iborat kўrinishi odatda boshқaalomatlarga қaragan- yesertaroқ boshlanib, bu Turlov urologikkasal- liklarga ҳam, қovuқishi va zhinsy by functions Larni idoraetadigan, Bosch Miyadazhoylashgan Asab markazlari faoliyatiningaynishiga ҳam boғliқbўlishi mumkin. Ejaculation buzilishi turlichakechadi: ba- coupledzhuda tezlashgan (Bund zhinsy aloқa andyboshlanishi bilan Uekiҳatto boshlanmasdan Turibius, shaҳvat ketibқoladi) sekinlashibUeki, paysallanib қolgan bўlishi mumkin (Bundbazan umuman shaҳvatkelmaydi). Bir қancha ҳollarda ejaculationzhinsy aloқadan tashқarivaқtda bўlib ўtishi, masalan, odestranport- yes chum Turibiussilkinganida Ueki ҳirsni қўzғa- tadigansharoitga tushib қolganidashaҳvat ketone deprive mumkin. Kўpginaseksopatologlarning fikrigaқara- Ganda, mizozh sustligi aksar Asabfaoliyati Bu- zilishiga,zhumladan, tuғma va turmushda ORT tirilganAsaba-ruҳy kechinmalarga(neurosis, Turlov kasalliklar vaқtidabўladigan ҳolat Asaba, ҳarhealing tushkunliklar boshқalarga va)boғliқ bўladi. Kishi ruҳanezilganda zhinsy tomonga kўproқ Ozoraetadi. Shuning Uchun give thebunching қaraganda zhinsy tomongaaloқasi yўқdek bўlib kўrinadiganomillar (ҳaddan tashқari charchash,uyқuga қonmaslik, ishhonadagioғir Manaviyat vaziyat boshқalar va)uzoқ tasir қi- Lieb turganidaUmum Asaba ўzgarishlar (ma- zhanglik,Salgym charchab қolish, uyқubuzilishi va boshқalar ) Bilan birқatorda zhinsy tomonga taalluқliўzgarishlar ҳam Paid bўladi. Mizozhsustligi kўpincha spirtliichimli- klarga Rouge қilish, shuningdek,zhinsy buzuқ- faceoқibatida rўy Berisha mumkin. Mizozh sustligioғir kechinmalarga waal-ho- ting ўrtasiga sovuқlik tushib қolishigasabab bўladi.Shuning Uchun Kishi mizozhi ўzgarib қolganidasexologistmutahassisga Ueki seksologik kasallarni қabul қiluvchiboshқaihtisosdagi vrachga Borish Kerak. Bir қancha ҳollardasohtakuzatiladi impotence. Bundala ҳolat odamning ўzidagibazifiziologik ўzgarishlar (masalan, oshga aloқadorўzgarishlar)munosabati bilan zhinsy ҳaotning қo- vushmasligininotўғri talқinқilishidan, ўz zhuftining sovuқroқ munosabatdabўlishi vaboshқalardan Kelibia chiқadi. Ana shunday pay- tlardategishlimutahassisga uchrashib, Undan kerakli maslaҳat,yўl-yўriқlar olishzhinsy ҳaotning izga tushib ketishiga ordamBarada. Boshқa ҳollardamizozh sustligining sababini aniқ belgilab,Makhsus Davaux olishUchun (oterapiya physical therapy,psychotherapy, dori darmonlarbi-lan) kishi ўzini yahshilabtekshirtirib kўri- shi zarur. Shuniunutmaslik kerakki, ўz vaқti-yes vrachga kўrinib, tegishli DavauxOlins, yahshi naf Barada, axҳolda zhinsy ozhizlik surun- potassiummyc olishi mumkin.
Хатми Қуръон дуоси 1.0
HAYATI
Хатми Қуръон дуоси - китобчаЎзбек тилидаМуаллиф - ҲусайнхонЯҳёАбдумажидУшбу дастурhttp://islom.uz/content/view/3376/137/саҳифасидаги мақола асосидатайёрланди.Hayati books islomiykitoblar.Khatm Қuron duos -kitobchaЎzbek tilidaMuallif - ҲusaynhonYaҳe AbdumazhidUshba Dasturhttp://islom.uz/content/view/3376/137/saҳifasidagi maқola asosidatayerlandi.Hayati books islomiykitoblar.
101 Кисса Умар (р) 1.1
AZM DEV
Ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон.Пас аз ҳамду ситоиши Холиқиинкавну макон ва дуруду салавоти бепоён бар паёмбараш –ҳазратиМуҳаммади Амин, ки рисолаташро барҳақ адо намуд ва ҷомеаибашариротавассути Қуръони пурҳикмат ва ахлоқи волояш пурнур вакомиландигаргун сохт. Ҳазрати Муҳаммад (с) бо такя ба Қуръон васуннаташсарсупурдагони зиёдеро дар атрофаш ҷамъ намуд ва дарпартави ин душахсонеро тарбия кард, ки ҳар яки онҳо родмардони роҳиилоҳӣ,ҳакимони фарзона ва диловарони майдони мубориза буда, дартаърихибашар беназиранд. Онҳо шогирдони мактаби Муҳаммадӣ буда,дарпартави Китоби Илоҳӣ парвариш ёфтаанд. Яке аз он родмардонУмарибни Хаттоб, бо лақаби ифтихории Форуқ буд, ки воқеан дарайёмизиндагияш ба густариши дини ислом дар атрофу акнофи оламсаҳмибузург гузошт. Аҷдодони мо дар он айём аз динҳои мунҳарифаваботила рўй гардонида бо пазириши дини поки илоҳӣ – исломмушаррафгардиданд, ки ин лоиқи ситоиш аст. Аз ин хотир, мо тоҷикон,чунноми мубораки Умар разияллоҳу анҳуро шунавем дар пеши рўи мосимоишахсе намудор мегардад, ки ў сабаби мушарраф шудани аҷдодонимо бадини Ислом гардидааст. Ислом аз ин миллат 22 ҳазор шоирунависандава мутафаккири соҳибдевон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешкаш намуд,ки мояифахри якояки мост. Пас, ҳар як фарди мусулмони тоҷикро зарураст,ки ин шахсияти бузургро, ки аҷдоди моро ба чунин шукўҳушаҳоматмушарраф сохтааст, шиносем ва дўст дорем. Хонандаи гиромӣ,боинояту лутфи Худованди Маннон китоби «Саду як қисса аз ҳаётиУмарибни Хаттоб (р)» низ тарҷума ва ба дасти шефтагони асҳобиРасулиакрам (с) расид. Воқеан анҷоми ин амали пуршараф барои бандаякқарз буд.Ba nomi Hudovandi bahshandai meҳrubon.Passing alҳamdusitoishi Holiқi Institute Kaunos Macon wa durudu salavotibepoonbar paombarash - ҳazrati Muҳammadi Amin, ki risolatashrobarҳaқ ADOnamud wa ҷomeai bashariro tavassuti Қuroni purҳikmat wawa ahloқivoloyash purnur Komila digargun soht.Ҳazrati Muҳammad (s)bo takyaba Қuron va sunnatash sarsupurdagoni ziodero gift atrofashҷamnamud wa gift Partav yn dy shahsonero Tarbia card, ki ҳar yakionҳorodmardoni roҳi iloҳӣ, ҳakimoni Farzona va dilovaroniMaydonimuboriza Buda, gift tarihi bashar benazirand. OnҳoshogirdoniMaktab Muҳammadӣ Buda gift Partav whaler Iloҳӣparvarishoftaand.Jake az he rodmardon Umar ibn Hattob, more laқabiIftikhorForuқ bud, ki voқean gift ayomi zindagiyash ba gustarishiIslomdini gift atrophy aknofi olam saҳmi Buzurg guzosht. Aҷdodonimogift he ayom al dinҳoi munҳarifa wa botila rўy gardonidabopazirishi Dini Pokey iloҳӣ - Islom Musharraf gardidand,kiInstitute loiқi sitoish ast. Az Institute hotir, mo toҷikon,ChunNomi Muboraki Umar raziyalloҳu anҳuro shunavem gift Pesci rўimoSimo Shakhs namudor megardad, ki ¢ sababi Musharrafshudaniaҷdodoni mo ba Islom dini gardidaast. Islom al InstituteMillat 22ҳazor Shoira navisanda wa ba mutafakkiri soҳibdevon ҷomeaiҷaҳonӣpeshkash namud, ki moyai Fakhri yakoyaki bridge.Paz, ҳar yakFardimusulmoni toҷikro zarur ast, ki Institute shahsiyati buzurgro,kiba aҷdodi Moro chuunin shukўҳu shaҳomat Musharrafsohtaast,shinosem wa dўst Doremo. Honandai giromӣ, more InoyatLutfiHudovandi Mannon Kitob "Garden yak қissa al ҳaoti Umar ibnHattob(p)" bottom tarҷuma wa ba Dusty sheftagoni asҳobi RasuliAkram (s)rasid. Voқean anҷomi Institute Amalie pursharaf Baro gangyak қarzbud.
Китоби Никоҳ 1.0.3
Book-tj
Дар мавзӯи никоҳ ё худ бинои заношавҳарӣ дар хазонаи фарҳангӣвақонунгузории ислом, ба маҷмӯаи муқаррарот вараҳнамоиҳоебармехӯрем, ки пойдевори бинои ҳаёти заношавҳариро азнахустинлаҳзаҳои шаклгирӣ, интихоби куфв (ҳамто)-и муносиб ва ҷуфтишоиста,то марҳалаҳои ниҳоӣ ва сояафкан гардидани гунбади хонаводабар саризану шавҳар, зери пӯшиш қарор додааст. Аз ҳамон қадамҳоиаввалбарои ҳарчи муваффақтар сурат гирифтани интихоби ҳамрадифваҳамроҳи ҳаёти хонаводагӣ ба як силсила меъёрҳое дучор меоем,киинсон бо риояи онҳо метавонад худро аз пешомадҳои пешгӯиношудаедарамон нигоҳ дорад. Дар барпо намудан ва ё бастани ақднизмушаххасот, шартҳо ва бастабандиҳое гузошта шудаанд, ки бериояионҳо ақд баста намегардад, ҳамчун сурати доду қабул, ҳузуридушоҳид ва дар гӯшраси онҳо баргузор гардидани маросими додуқабул(ақд). Ҳар сурати заношавҳарӣ ва робитаҳои пайванддиҳандае,киберун аз ин муқаррарот анҷом бигирад, фосид ва бепоямебошад.Giftmavzӯi nikoҳ e Bino thin zanoshavҳarӣ gift hazonaifarҳangӣқonunguzorii Islom va, va ba maҷmӯai muқarrarotraҳnamoiҳoebarmehӯrem, ki poydevori Bino ҳaёti zanoshavҳariro alnahustinlaҳzaҳoi shaklgirӣ, intihobi kufv (ҳamto) wa s munosibҷuftiShoista then marҳalaҳoi niҳoӣ Islands soyaafkan gardidaniGunbadhonavoda bar sari ZANU shavҳar, Zeri pӯshishқarordodaast.   Az ҳamon қadamҳoi Awwal Baroҳarchimuvaffaқtar surat giriftani intihobi ҳamradif Islands ҳamroҳiҳaёtihonavodagӣ ba yak silsila meёrҳoe duchor meoem, ki bo insonrioyaionҳo metavonad al Khudri peshomadҳoi peshgӯinoshudae giftAmonnigoҳ Dorada.   Gift Barpo namudan wa e bastaniaқdbottom mushahhasot, shartҳo Islands bastabandiҳoeguzoshtashudaand, ki baa rioyai onҳo aқd basta namegardad, ҳamchunsuratiDodu қabul, ҳuzuri do shoҳid wa gift gӯshrasi onҳobarguzorgardidani Maros Dodu қabul (aқd). Ҳar surati zanoshavҳarӣIslandsrobitaҳoi payvanddiҳandae, ki az Berun John muқarrarotanҷombigirad, fosid Islands bepoya meboshad.
Пайгамбар Уйида Бир Кун Китоби 5.0
Пайгамбарини хидоят ва хак дин билан юборган Аллохтаологахамду-санолар, барча оламга рахмат килиб юборилганпайгамбаримизга,Унинг оиласи ва барча сахобаларига салавотусаломлар бўлсин.Бугунгикундаги одамларнинг кўплари ё гулув кетганва ёки локайд бўлган.Уларнинг айримлари расулуллох саллаллохуалайхи ва саллам хикидагулув кетдилар, охир окибат эса ширккелтириш даражасига етиббордилар ва ўз эхтиёжларини расулуллохсаллаллоху алайхи васалламга дуо килиб, Ундан мадад сўрайбошладилар. Баьзилари эсарасулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинголиб келган йўли васийратига эргашишдан гафлатда колиб, У зотни ўзхаёти учун йўлкўрсатувчи маёк ва белги килиб олмади.Расулуллохсаллаллоху алайхива салламнинг сийратлари ва хаётининг нозиктафсилотларини оммагакулай ва енгил услуб билан якинрок олиб келишмаксадида, барчасиниўз ичига олмасада, ушбу сахифаларнитўлдирмокдамиз... Шундайбўлса-да, бу ёзганларимиз расулуллохсаллаллоху алайхи васалламнинг хаёти ва сифатларининг мўъжизагинадебочасидир. Менуларни тўлалигича баён килмадим, балки, бугунгикунда одамлархаётида кўринмай колган деб ўйлаганим хислат вафазилатларгачекландим. Хар бир хислат ва фазилатнинг баёни учуникки ёки учхадис зикр килишга чекландим. Холбуки, расулуллохсаллаллоху алайхива салламнинг хаёти — Уммат хаёти, даъват ва хаётдустури эди.Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам тоат-ибодатда,гўзал ахлоква хушмуомала хамда макомнинг олийлигида пешво эдилар.Унга Аллохтаъолонинг айтган мактови етарлидир: «Сиз улуг ахлокузрасиз».Ахлуссунна вал жамоа расулуллох саллаллоху алайхи васалламни Аллохкўйган манзилатга кўядилар. У Аллохнинг кули варасули, дўсти ватанлагани. Униболалари ва оталаридан хаттокиўзларидан кўра кўпроксевадилар. Бирок унинг хакида гулувкетмайдилар, уни хаддан зиёдолкишламайдилар, унинг учун юкоридаайтилган манзилати кифоядир.Биз шу йўлдан кетамиз: мавлидларнипайдо килиб, базмларуюштирмаймиз. Балки, расулуллох саллаллохуалайхи ва салламнибуюрганларидек севамиз, У зотга буюрганларидаитоьат этамиз,кайтарган ва тўхтатган нарсаларидан сакланамиз..Аллохтаъолоданбизларни хам расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнингосорларигаэргашиш, сийратидан намуна олиш ва суннатидансипкирганлар каторидакилишини, шунингдек, бизларни расулуллохсаллаллоху алайхи васаллам билан бирга Адн жаннатларида биргакилишини хамда Унгакилган хизматлари эвазига катта – каттамукофотлар беришинисўрайман.Аллох таъоло пайгамбаримиз, Унингоиласи ва сахобаларигасалавоту саломлар йўлласин. Абдулмалик ибнМухаммад ибн Абдуррахмонал- Косим___Тупроқдан инсонни яратиб, унингсувратини чиройли,бекаму кўст, мўътадил қилиб яратган ва унга нутққилиш қобилиятиниберган Раҳмон исмли Аллоҳ таолога хамду саноларбўлсин. «КимАллоҳга ва охират кунига иймон келтирган бўлса, басяхши гапнигапирсин ёки жим турсин», деб айтган ПайғамбаримизМуҳаммадМустафога мукаммал салоту саломлар бўлсин.Ассалому алайкумҳурматлифойдаланувчи!Ушбу китоб Google Play Market'да ўзбектилидагикитоблар сони озлиги, ва сиз азиз биродарларимиз учунбугунги кундаэнг керакли ёрдамчи "Темир дўстингиз" яъниСмартфонингиз сизгахайрли амаллар учун хам ёрдам бериши учун,Rabita-Developerасосчилари томонидан синов мақсадида тузилди. ABBYYReader дастуриЎзбек Кирилл алифбосини тўлиқ ўқий олмаслигинихисобига,китобимизда бироз грамматик хатолар бўлиши мумкинлигиниэслатиб,олдиндан узр сўраймиз! Ушбу китоб ҳолис Аллоҳ розилигиучун,сизларга ўқиш янада қулай бўлиши ва кейинчалик буҳатолартўғирланиб, рухсатномалар билан ишга тушиши шарти билан,тижоратмақсади кўзда тутилмаган холда ёзилган. Ислом Нурисайтимуаллифларига ташаккур билдирамиз!Тўлиқмаълумотниwww.islamnuri.com сайтидан олишингиз мумкин!Марҳамат,азизлар,ўқиб, ором олинг!_Теги: узбек китоб узбекча шеър ўзбекo'zbek kitobislom Alloh Muhammad din дуолар зикр duo Asmoi husnaismlar islomiyАллох Рамазон Таквим Мухаммад Сахобалар АбдуллохУзбекистон ОсиёАраб Arab O'zbekchaPaygambarini Hidoyat din wa hackBilan yuborganAlloh taologa Hamdi sanolar, Barcza olamga RahmatKiliba yuborilganpaygambarimizga, Uning oilasi Islands Barczasahobalariga salavotusalomlar bўlsin.Bugungi kundagi odamlarningkўplari e guluv ketganIslands Ueki lokayd bўlgan. Ularningayrimlari rasulullohsallallohu alayhi wa sallam hikida guluvketdilar, Ohira okibat Esashirk keltirish darazhasiga etib bordilarIslands ўz ehtiёzhlarinirasululloh sallallohu alayhi wa sallamgaduo Kiliba, Undan Madadsўray boshladilar. Bazilari Esa rasulullohsallallohu alayhi wasallamning Olib kelgan yўli Islands siyratigaergashishdan gaflatdaKoliba, have zotni ўz Hayoti Uchun yўlkўrsatuvchi maёk Islandsbelgi Kiliba olmadi.Rasululloh sallallohualayhi wa wa sallamningsiyratlari haёtining Nozick tafsilotlariniommaga Kulay Islandsengil uslub Bilan yakinrok Olib kelishmaksadida, barchasini ўzolmasada Ichigo, Ushba sahifalarnitўldirmokdamiz ... Shunday bўlsayes, bu ёzganlarimiz rasulullohsallallohu alayhi wa wa sallamningHayoti sifatlarining mўzhizaginadebochasidir. Men ularnitўlaligicha baёn kilmadim, beams, bugungiKunda odamlar haёtidakўrinmay Colgan Deb ўylaganim Khislat IslandsfazilatlargaCheckland. Har bir Khislat Islands fazilatning baёniUchun ikkiUeki uch Hadith Dhikr kilishga Checkland. Holbuki,rasulullohsallallohu alayhi wa sallamning Hayoti - Ummat Hayoti,davat vaHayot Dustour Edie. Rasululloh sallallohu alayhi wasallamtoat-ibodatda, gўzal ahlok Islands hushmuomala Hamdamakomningoliyligida Peshwa edilar. Unga Alloh taoloning aytganmaktovietarlidir "Cees ulug ahlok uzrasiz".Ahlussunna shaftZhamorasululloh sallallohu alayhi wa sallamni Alloh kўyganmanzilatgakўyadilar. In Allohning coolies Islands Rasul dўstitanlaganiIslands. Unibolalari Islands otalaridan hattoki ўzlaridankўrakўprok sevadilar. Leashe uning hakida guluv ketmaydilar, unihaddanZiyoda olkishlamaydilar, uchun uning yukorida aytilganmanzilatikifoyadir.Biz shu yўldan ketamiz: mavlidlarni Paid Kiliba,bazmlaruyushtirmaymiz. Beams, rasululloh sallallohu alayhi wasallamnibuyurganlaridek sevamiz, have zotga buyurganlarida itoatetamiz,kaytargan Islands tўhtatgan narsalaridan saklanamiz..Allohtaolodan bizlarni ham rasululloh sallallohu alayhi wasallamningosorlariga ergashish, siyratidan Namuna olish Islandssunnatidansipkirganlar katorida kilishini, shuningdek, bizlarnirasulullohsallallohu alayhi wa sallam Bilan Birge ADN zhannatlaridaBirgekilishini Hamda Unga kilgan Hizmatlari evaziga katta -kattamukofotlar berishini sўrayman.Alloh taolo paygambarimiz,Uningoilasi Islands sahobalariga salavotusalomlaryўllasin. Abdulmalik ibn Muhammad ibnal-AbdurrahmonQosim___Tuproқdan Inson yaratib, uning suvratinichiroyli, BECAMkўst, mўtadil қilib yaratgan Unga Island nutқ қilishқobiliyatiniBergan Raҳmon ismli Alloҳ taologa hamdu sanolarbўlsin. "KimAlloҳga Islands ohirat kunig iymon keltirgan bўlsabass yahshigapni gapirsin Ueki mode Tursina" Deb aytganPayғambarimiz MuҳammadMustafoga Mukammal Salote salomlarbўlsin.Assalomu ҳurmatlifoydalanuvchi alaykum!Ushba Kitob GooglePlay Market'da ўzbektilidagi kitoblar Sony ozligi, Island Seas AzizbirodarlarimizUchun bugungi Kunda Ang kerakli ёrdamchi "Temirdўstingiz" yaniSmartfoningiz sizga hayrli amallar Uchun ham ёrdamBerisha uchun,Rabita-Developer asoschilari tomonidan synovitismaқsadidatuzildi. ABBYY Reader Dastur Ўzbek Cyril alifbosinitўliқ ўқyolmasligini hisobiga, kitobimizda biroz grammars hatolarbўlishimumkinligini eslatib, oldindan SLM sўraymiz!Ushba Kitobҳolis Alloҳroziligi uchun, sizlarga ўқish yanada қulay bўlishiIslandskeyinchalik bu ҳatolar tўғirlanib, ruhsatnomalar Bilan Bilanishgatushishi Chartier, Tijorat maқsadi kўzda tutilmagan Holdёzilgan.Islom Nuri sajti mualliflariga tashakkur bildiramiz!Tўliқmalumotniwww.islamnuri.com saytidan olishingiz mumkin!Marҳamat,azizlar,ўқib, Oromo Olinga!_Tags: Uzbek Kitob uzbekcha sher ўzbeko'zbekkitob islom Alloh Muhammad din duolar dhikr duo Asmoi husnaismlarislomiy Alloh Ramazon Takvim Muhammad Sahobalar AbdulloUzbekistanOsiyo Arab Arab O'zbekcha