Top 49 Apps Similar to Sneeuwhoogte.nl

Loading...
Route.nl Fiets & Wandelroutes
Route.nl BV
- Meer dan 100.000 gratis fietsroutes- In Nederland, België en Duitsland- Download routes voor offline gebruik- De fietsroutes zijn gebaseerd op het knooppunten netwerkFietsen en wandelen is niet alleen leuk om te doen maar het isooknog eens gezond. Elk jaar weer trekken we er met zijn allen opuitom de mooiste plekken te ontdekken, om te ontspannen ofomsimpelweg in conditie te blijven. Als we dan nog genoeg vitamineDmogen ontvangen van de weergoden, is de daghelemaalcompleet.Waar vind je een mooie, leuke fiets- of wandelroute die jijzoekt?We willen je hiermee helpen! Je kunt op verschillendemanieren jouwgewenste route vinden. Wil je een route bij jou in debuurt?Gebruik dan dan knop "Routes in de buurt", wil je in eenandereplaats, regio of recreatie gebied op pad gaan? Vul de naamdan inin het vrij zoeken veld. Misschien weet je nog niet precieswaar jewil beginnen, kies er dan voor om de provincie aan te gevenincombinatie met de gewenste afstand op het beginscherm.Natuurlijkkun je ook onze website (www.route.nl) of route.nlmagazinesgebruiken om inspiratie te krijgen voor de mooiste fiets-enwandeltochten, hiervoor kun je de ingebouwde QR Codescannergebruiken.Route.nl beschikt over tienduizenden routes in Nederland, BelgiëenDuitsland. Om precies de route te kunnen vinden die jij zoektkunje na de eerste selectie je zoekopdracht verfijnen op thema,eten,drinken & slapen of op aanbieder van de route(bijvoorbeeldVVV, Route.nl, Falk) en nog veel meer.Ben je bij de juiste route aangekomen, dan zie je in éénoogopslagalle informatie van de route. Hier kun je de routedownloaden vooroffline gebruik, delen en favoriet maken. Druk op dekaart en jekrijgt de mogelijkheid om te starten met fietsen ofwandelen van deroute. De kaart draait met je mee waardoor hetvolgen van de routeheel gemakkelijk wordt. Verder vind je eenwervenderoutebeschrijving met knooppunten en bijbehorendesfeerfoto’s zodatje een goede beleving van de route krijgt. Zelfsdedichtstbijzijnde VVV, groene parkeerplaats of treinstationwordtaangegeven! Met deze informatie weet je precies waar je aantoebent. Om je gekozen routes te bewaren, voeg je deze toe aanjefavorieten. Op deze manier kun je de routes direct terugvinden.Handig als je de route later (nog eens) wilt fietsenofwandelen!Alle routes hebben één ding gemeen: ze zijn met zorg doorallepartners van Route.nl samengesteld. Elke dag worden erroutestoegevoegd. Zelf kun je ook routes toevoegen aan de app doorze teplannen met de route.nl fiets- en wandel routeplanneropwww.route.nl/routeplanner.- More than 100,000freecycling- In the Netherlands, Belgium and Germany- Download routes for offline use- The routes are based on the network nodesCycling and walking is not only fun to do but it is alsohealthy.Every year we go there are all out to discover the mostbeautifulplaces to relax or to simply stay in shape. If we haveenoughvitamin D may receive from the weather, the day wascomplete.Where can you find a nice, fun cycling or walking you seek? Wewantto help you with this! You can find your desired route indifferentways. Want a route in your neighborhood? Then use button"Routesaround," you want to go to another city, region orrecreation areaon the road? Fill in name than in the free searchfield. Maybe youdo not know exactly where to start, choose sure toindicate theprovince in conjunction with the desired distance onthe homescreen. Of course you can also use our website(www.route.nl)route.nl or magazines to get inspiration for the mostbeautifulcycling and hiking, this you can use the built-in QRcodescanner.Route.nl has tens of thousands of routes in the Netherlands,Belgiumand Germany. To precisely locate the route that you arelooking foryou after the first selection refine your search bytheme, eating,drinking and sleeping or provider of the route (egtourist,Route.nl, Falk) and much more.Have you arrived at the right route, you will see all the detailsofthe route at a glance. Here you can download the route forofflineuse, share and create favorite. Press on the map and gettheopportunity to start cycling or walking route. The map takesyoualong making following the route is easy. You will also findapromotional map with nodes and associated mood pictures so yougeta good experience of the route. Even the nearest tourist,greenpark or train station is indicated! With this information youknowexactly where you stand. To keep your selected routes, you addthisto your favorites. This way you can find the right routes.Handy ifyou want to bike or walk the route later (again)!All routes have one thing in common: they are carefully preparedbyall partners Route.nl. Every day routes are added. Itself canaddroutes to the app by scheduling them with route.nl cyclingandwalking route planner on www.route.nl/routeplanner.
Fietsnetwerk - Beleef fietsen 3.1.0
Beleef fietsen met de gratis fiets app De gratis fietsappvan Fietsnetwerk.nl gebaseerd op deknooppuntenroutesgeeft je de ideale begeleiding tijdens prachtigefietsroutes diewij voor je hebben samengesteld. Zoek je gewenstefietsroute oplocatie, thema of in de buurt. Eenmaal onderweg krijgje bij elkfietsknooppunt te zien wat het volgende punt op je routeis. Hetwerkt supereenvoudig! Altijd met een mooie herinnering naarhuis Jeziet direct wat er in de omgeving te zien en te doen, is,inclusiefafstand en actuele openingstijden. Je kunt de informatieover deze'afstapmomenten' bekijken en ze direct bezoeken. Wijverzorgen deroute naar deze ‘afstapmomenten’ zoals horeca,restaurants, museaen andere bezienswaardigheden, en weer terug naarje fietsroutezodat je die verder kunt vervolgen. Nooit meer de wegkwijt Tussende knooppunten door kun je rustig van de omgevinggenieten. Ruimvoor het volgende knooppunt ontvang je eennotificatie metinformatie over het vervolg van de fietsroute en dedirecteomgeving, ook als je telefoon op stand-by staat. Langsdeknooppunten met minimaal batterijverbruik Het internetenbatterijgebruik is door inzet van de nieuwste innovaties toteenabsoluut minimum beperkt. Wat kun je verwachten van deFietsnetwerkapp? ✔ Onbeperkt aantal thematische routes✔ Begeleiding doormiddel van innovatieve enbatterij-vriendelijke GPS technologie✔ Duidelijke route enomgevingsinformatie bij elkfietsknoopunt ✔ De leuksteafstapmomenten met uitgebreideinformatie onderweg (zien & doen)✔ Afstapmomentenbezoeken (ook buiten de knooppuntenroutes) ✔Kaart metroute-informatie en fietsknooppunten ✔ Begeleidingnaar eersteen dichtstbijzijnde startpunt van je route Download nude gratisFietsnetwerk app, nooit meer de weg kwijt en altijd meteen mooieherinnering naar huis! Enjoy cycling with free bike appThe freebicycle app Fietsnetwerk.nl based the node routes gives youtheperfect guidance during bicycle routes which we have compiledforyou. Find your next bike trail on site, theme or nearby. Onceonthe road you will see each bicycle hub that is the next pointonyour route. It works super easy! Always a nice memory home Youseeimmediately what to see and do in the area, is includingdistanceand current opening hours. You can view the informationabout this"foothold Moments" and visit them immediately. We providethe routeto the 'drop-off points' such as hospitality, restaurants,museumsand other attractions, and back to your bike trail so youcancontinue to continue. Never get lost Between the nodes youcanquietly enjoy the surroundings. Over the next junction, youwillreceive a notification with information about the continuationofthe trail and the surrounding area, even if your phone isinstandby mode. Along the nodes with minimal battery consumptionTheInternet and battery use by using the latest innovations toanabsolute minimum. What can you expect from the Fietsnetwerk app?✔Unlimited number of thematic routes ✔ Guidance throughinnovativeand battery-friendly GPS technology ✔ Clear route andareainformation for each node bike ✔ The best foothold Momentswithcomprehensive information on the go (see & do) ✔ visitAfstapMoments (outside the node routes) ✔ Map with routeinformation andcycling ✔ Guidance to first and closest startingpoint of yourroute Download the free app Fietsnetwerk, never getlost and alwayswith a nice memory home!
Fietstijden.nl - GPS fiets-app 6.5.3
Met de gratis Fietstijden.nl app kun je heel eenvoudig jefietsrouteopnemen op je Android mobiel. Tijdens het fietsen,wielrennen ofmountainbiken zie je direct je snelheid, de gefietsteafstand enroute en het aantal verbruikte calorieën! Ideaal voorwielrenners,mountainbikers en ook recreatieve fietsers!Fiets jeover eenbeklimming, dan meet de app automatisch jouw tijd voor dieklim enplaatst deze in het klassement. Zo kun je je eigen tijdvergelijkenmet die van je vrienden en anderewielrenners.Belangrijkstefeatures: Nederlandstalige audiocoaching,trainingsdoelen,ghost-cycling, live-tracking, levels,intervaltrainingen,ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter enFacebookintegratie.*Nederlandstalige audiocoaching*Fietstijden.nlis deenige fietsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdenshetfietsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdatetehoren met je voortgang en snelheid.*Trainingsdoelenenghost-cycling*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe!Kiesvoor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of decombinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doeltehalen!Met ghost-cycling kun je een vorige tijd van jezelf ofeenvriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je zieteenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kunjijhet spookje voorblijven? Noot: dit maakt onderdeel uit vanhetbetaalde Plus Pakket.*Live-tracking*Laat vrienden, kennissenenfamilie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdenshetfietsen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen enzodraje een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach jehiervan opde hoogte stellen. Noot: live-tracking maakt onderdeeluit van hetbetaalde Plus Pakket.*Hartslagband*Koppel je Polarbluetoothhartslagband (verkrijgbaar uit de webshopviahttp://www.fietstijden.nl/shop) aan de app en meet tijdenshetwielrennen je hartslag. Inclusief uitgebreide analyse vandehartslagzones waarin je getraint hebt.*Twitter enFacebookintegratie*Koppel je profiel aan Twitter en/of Facebook omjouwresultaten (automatisch) aan je vrienden te latenzien.*Virtuelevlucht over Nederlandse beklimmingen*Bekijk alleNederlandsebeklimmingen en hun hoogteprofiel. Met deanimatiefunctie kun jeover de beklimming 'vliegen' en zie jeprecies waar de stijlestukken zitten. Van elke beklimming kun jeook het klassementbekijken met de resultaten van anderewielrenners.*Uitgebreiderouteinformatie*Omdat deze app (als enige)helemaal op deNederlands wielrenner is gericht kun je ookuitgebreiderouteinformatie vinden voor vele wielerroutes inNederland. Zo kunje o.a. de reviewscore, de route en tijden vanandere rennersbekijken.*Persoonlijk Fietstijden.nl profiel*Met jegratisfietsprofiel op Fietstijden.nl kun je heel gemakkelijk aljesportieve prestaties volgen. Ook heb je er toegang tot jeeigenblog en kun je uitgebreide statistieken terugzien vanjouwprestaties. Verder kun je je uitrusting bijhouden en pergeredentijd bijhouden met welke fiets je deze gereden hebt. Tenslotte kunje ook je gezondheid in de gaten houden door je gewicht,bloeddruk,hartslag en vetpercentage gedurende de tijd tevolgen.*Support*Hebje een vraag of een opmerking. Laat het gerustweten maar plaatsdeze NIET in een review, hier kunnen we niet opreageren. Neemdaarentgen gerust contact op via de support opties opde website:www.fietstijden.nl/support*Over GPS ontvangst*Deze appmaaktgebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van demeting isgrotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in jemobiel.Sommige Android telefoons hebben helaas een slechte GPSontvangeren hiermee kan dus ook geen nauwkeurige meting gemaaktworden.Draagje mobiel altijd in een schouderband of op je stuur metdeontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers/managers uit hebt staan.The free Fietstijden.nl app you caneasilyrecord your cycle on your Android mobile. During cycling,cyclingor mountain biking you can immediately see your speed,distance andcycled the route and the number of calories!Ideal forcyclists,mountain bikers and recreational cyclists!Your bike on aclimb,then the app automatically measures your time for that climbandplaces them in the standings. So you can compare your timewiththose of your friends and other cyclists.Key features: Dutchaudiocoaching, training goals, ghost-cycling, live tracking,levels,interval training, support for heart rate monitor andTwitter andFacebook integration.* English audio coaching*Fietstijden.nl isthe only fietsapp with English audio coaching.While cycling youget every mile (or minutes) to hear your progressand speed with astatus update.* Training Goals and ghost-cycling*Set your goal andthe app will coach you there! Choose your desiredtime, distance,calories, speed, or the combination of distance andtime and theaudio coach will help you to achieve your goal!Withghost-cyclingcan be a last time yourself or a friend select andthen take upagainst here. You see a ghost on the map where you moveshould be.Can you stay for the ghost? Note: this is part of thepaid PlusPackage.* Live tracking *Let friends and family directlywatch itwith you and encourage you during cycling. They can cheeryou onFacebook and Twitter and once you have received anencouragementwill notify you of this audio coach. Note: Livetracking is part ofthe paid Plus Package.* Heartbeat Band *Linkyour Polar Bluetoothheart rate belt (available from the webshopthroughhttp://www.fietstijden.nl/shop) to the app and measure yourheartrate during the race. Includes comprehensive analysis of heartratezones in which you have trained.* Twitter and Facebookintegration*On Twitter and / or Facebook to show. Disconnect yourprofile yourresults (automatically) to your friends* Virtual flightover Dutchclimbs *View all Dutch climbs and their height profile.Theanimation feature lets you climb on the "fly" and see exactlywherethe pieces are steep. Of every climb you can also viewthestandings with the results of other cyclists.* Detailedrouteinformation *Because this app (if any) on all the Dutchcyclistaims can find you comprehensive route information for manycyclingroutes in the Netherlands. So you can include the reviewscore, theroute and times of other riders view.* PersonalFietstijden.nlprofile *With your free bike profile Fietstijden.nlyou can easilytrack all your sports performance. You've got accessto your ownblog and you can find comprehensive statistics look backon yourperformance.Furthermore, you can keep track of yourequipment andmaintain a riding time with which bike you have riddenit.Finally,you can also keep an eye on your health by your weight,bloodpressure, pulse and body fat monitor. During the time* Support*Doyou have a question or comment. Please let us know but NOT placewecan not respond. These in a review, here Daarentgen Pleasecontactus via the support options on the website:www.fietstijden.nl /support* About GPS reception *This app uses theGPS in your mobile.The accuracy of the measurement is largelydependent on the qualityof the GPS in mobile. Some Android phoneshave unfortunately a poorGPS receiver and this can also be noaccurate measurementmade.Always carry your mobile in a shoulderstrap or you send tothe receiver up and make sure you can be. Anytask killers /managers
Looptijden.nl GPS hardloop-app 7.1.6
Hardlopen wordt nog leuker met de gratis Looptijden.nl app(verkozentot 'sport app van het jaar'!). Met de Looptijden.nl appkun je heeleenvoudig je hardloop route opnemen op je Androidmobiel. Tijdenshet hardlopen zie (en hoor) je direct je snelheid,de gelopenafstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Jekunt ookprecies zien waar je bent via de GPS in je mobiel. Nadatje je tijdopgeslagen hebt kun je op Looptijden.nl ook je exacterouteterugkijken! Belangrijkste features:-Nederlandstaligeaudiocoaching -(Persoonlijke)hardloopschema's-live-tracking-Steltrainingsdoelen-ghost-running-actueelweerbericht-ondersteuningvoor hartslagmeter-levels enbadges-tegelcoaching-Twitter enFacebook integratieDe basisfunctiesin de app zijn gratis. Eenaantal extra functies maken onderdeel uitvan het betaalde PlusPakket. Dit zijn o.a. ghost-running.trainingsdoelen enlive-tracking. Meten en delen van de route isgratis, evenalsNederlandstalige audiocoaching bij elke kilometer-ofminuutdoorkomst.*Nederlandstalige audiocoaching*Looptijden.nl isdeenige hardloopapp ter wereld met Nederlandstaligeaudiocoaching.Tijdens het hardlopen krijg je elke kilometer (ofminuut) eenupdate te horen met je voortgang ensnelheid.*Intervaltrainingen enhardloopschema's*Via de website vanLooptijden.nl kun je zelf jeeigen intervaltrainingen samenstellenof een hardloopschema volgen.Vervolgens kun je via de app gebruikmaken van audiocoaching om deoefeningen uit tevoeren.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voormeerinformatie.*Tegelcoaching (Plus Pakket)*Met behulp vandetegelcoaching optie krijg je tijdens je training al je voortganginhet Hardloopspel te horen. Je hoort je virtuele vorderingen inhettegelklassement en je krijgt ook een seintje wanneer je eennieuwetegel ingaat.*Trainingsdoelen en ghost-running (PlusPakket)*Stelje doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voorje gewensttijd, afstand, calorieën, snelheid, hartslagzone of decombinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doeltehalen!Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf ofeenvriend selecteren en het vervolgens hier tegenop nemen. Je zieteenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kunjijhet spookje voorblijven?*Live-tracking (Plus Pakket)*Laatvrienden,kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken enjeaanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via FacebookenTwitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebtzalde audiocoach je hiervan op de hoogtestellen.*Hartslagmeter*Koppelde Polar Bluetooth (smart)hartslagmeter aan deze app en meeteenvoudig je hartslag. Na afloopkun je een uitgebreide analyse vanje hartslag terugzien via dewebsite. Inclusief onderverdeling inhartslagzones. Bestel debijbehorende Polar Bluetooth hartslagbandvia dewebshop.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband vooralledetails.*Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*Omdat dezeapp(als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers is gericht kunjeook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voor wedstrijdenwelkebinnenkort plaatsvinden.Ook bevat de app een handig overzichtvanalle hardloopwinkels in Nederland. Zo weet je precies waarjeterecht kunt voor goed advies over hardloopschoenenenkleding.*Over GPS ontvangst*De app maakt gebruik van de GPS injemobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeelsafhankelijkvan de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Draag jemobiel altijd ineen schouderband met de ontvanger naar boven enzorg dat jeeventuele task killers / managers uit hebtstaan.*Support*Heb jeeen vraag of een opmerking. Plaats deze NIETin een review, hierkunnen we niet op reageren. Neem daarentgengerust contact op viade support opties op de website:www.looptijden.nl/supportTevredenover de Looptijden.nl app? Plaatseen review, elke review helpt onsom de app verder teverbeteren!Running is even more fun with thefree app Looptijden.nl(voted "sports app of the year!). TheLooptijden.nl app you caneasily record your running route on yourAndroid mobile. Whilerunning see (and hear) your direct yourspeed, distance and routeand the number of calories consumed! Youcan also see exactly whereyou are using the GPS in your phone.After you save your time youcan also look back on your exact routeLooptijden.nl!Mainfeatures:New Dutch-audio coaching- (Personal)hard runningschedules-live tracking-Set Workoutgoals-ghost-running-actueelweather-support for Heart RateMonitor-levels andbadges-tegelcoaching-Twitter And FacebookintegrationThe basicfunctions in the app are free. Some additionalfeatures make part ofthe paid Plus Package. These are inter aliaghost running. traininggoals and live tracking. Measuring andparts of the route is free,as an English audio coaching at everykilometer or minute crossing.*English audio coaching*Looptijden.nl is the only hardloopapp worldwith English audiocoaching. While running you will hear an updateevery kilometer (orminute) with your progress and speed.* Intervaltraining and hardrunning schedules *You can compose your owninterval trainingthrough the Looptijden.nl website or follow a hardrunningschedule. Then you can use the app audio coaching to performtheexercises. Seehttp://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemasfor moreinformation.* Tile Coaching (Plus Package) *Using the tilecoachingoption you get during your training already hear yourprogress inRunning Game. You hear your virtual progress in tilerankings andyou also get a signal when you enter a new tile.*Trainingobjectives and ghost-running (Plus Package) *Set your goaland theapp coaches you to it! Choose your desired time, distance,calories,speed, heart rate zone or the combination of distance andtime, andthe audio coach will help you to achieve yourgoal!Withghost-running, you can select a previous time by yourselfor afriend and then take here with that. You see move a ghost onthemap where you should be. Can you stay for the ghost?* Livetracking(Plus Package) *Let friends and family directly watch withyou andencourage you during workouts. They can encourage throughFacebookand Twitter, and once you have the audio coach will youinform themreceive encouragement.* Heart Rate *Disconnect the PolarBluetooth(smart) heart rate monitor on this app and simply measureyourheart rate. Afterwards you look back a comprehensive analysisofyour heartbeat via the website. Including sections in targetzones.Order the corresponding Polar Bluetooth heart rate belt viathewebshop. Seehttp://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagbandfor fulldetails.* Comprehensive racing and store information*Since this app(if any) is fully focused on the Dutch runners canalso finddetailed contest information for competitions which takeplacesoon.The app contains a handy overview of all running storesin theNetherlands. So you know exactly where you can go for goodadvice onrunning shoes and clothing.* About GPS reception *The appuses theGPS in your phone. The accuracy of the measurement islargelydependent on the quality of the GPS in your mobile. Wearalwaysmobile in a shoulder strap with the receiver up and makesure youany task killers / managers have turned off.* Support*Have aquestion or a comment. Place this NOT a review, we can notrespondhere. Daarentgen please contact us via the support optionson thewebsite: www.looptijden.nl/supportSatisfied with theLooptijden.nlapp? Post a review, each review will help us tofurther improve theapp!
Rijles.nl Autotheorie 2018 1.77.4
Rijles.nl
Wat levert oefenen op Rijles.nl jou op? • Je kuntonbeperkttheorie-examens oefenen, die je optimaal voorbereiden ophetofficiële CBR theorie-examen• Je kunt op ieder moment jouwscoreszien • Je ziet welke onderdelen je al goed onder de knie hebténwelke je nog extra kunt oefenen CBR theorie-examenAlle vragenopRijles.nl zijn afgeleid van het officiële CBR theorie-examen.Bijiedere verandering van het CBR theorie-examen updaten wijonzeoefenexamens. Zo garanderen wij jou een optimale voorbereidingophet officiële theorie-examen. Ook kun je jouw kennis vandeNederlandse verkeersborden toetsen via Rijles.nl. Wat hebjenodig?• Zorg voor een goede wifi-verbinding. Dan worden devragenen foto’s snel geladen. Zonder internetverbinding werkt deappniet.• Gebruik bij voorkeur een device met een grootscherm(tablet, laptop of computer) of een scherm met een hogeresolutie.Dan zijn de foto’s goed zichtbaar. Er zijn alleen vragenover wet-en regelgeving, dus geen vragen over gevaarherkenning!DeAPP en deexamens zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mochtje tocheen probleem ondervinden, stuur ons een [email protected] Dan helpen we je snel verder.Succes enveelplezier met het oefenen van jouwtheorie-examen!RoelVermelisRijles.nl What does practicing onRijles.nl you on? • Youcan practice unlimited theory exams, youbetter prepare for theofficial CBR theory exam• You can see yourscore at any time• Youcan see which parts you already well masteredand what you cancarry extra CBR theory exam All questions Rijles.nlderived fromthe official CBR theory exam. With every change of theCBR theorytest we update our practice exams. So we guarantee you anoptimalpreparation for the official theory test. Also yourknowledge ofthe Dutch traffic keys via Rijles.nl. What do you need?• Provide agood wifi connection. Then, questions and images loadquickly.Without Internet access, the app does not work.• Preferablyuse adevice with a large screen (tablet, or laptop computer) or ascreenwith a high resolution. Then the photos are clearlyvisible.Thereare only questions about legislation, so no questionsabouthazard!The APP and the exams are given in good faith. If youarehaving trouble, send us an email using [email protected] Wehelpyou quickly.Good luck and have fun practicing your theorytest!RoelVermelisRijles.nl
VakantieVeilingen - Dagje uit 7.0.30
Altijd en overal meebieden VakantieVeilingen is al jarenlanghetmeest gebruikte veilingplatform van Nederland. Al meer dan3miljoen bezoekers hebben de leukste arrangementen enproductengewonnen. Er staan dagelijks meer dan 10.000 veilingenonline, waarje met de VakantieVeilingen-app op kunt meebieden. Laatjeinspireren en bied overal mee op de leukste veilingen. Zoek indeapp naar veilingen voor lastminute tickets, dagjesweg,restaurants, hotels, goedkope weekendjes weg, saunaaanbiedingen,pretparken, nieuwe musicals, musea, een dagjedierentuin, deleukste stedentrips en meer. Registreren is helemaalgratis en jijbepaalt zelf de prijs van jouw veiling. Vanaf nu hoefje niet meerte wachten tot je thuis bent, je kunt dankzij de appoveral enaltijd meebieden. Zelfs onderweg! Je ervaart het gemak vandewebsite gewoon op je smartphone. Plaats het hoogste bod opjouwfavoriete veiling en word vandaag nog een winnaar! 10 redenenom deapp te downloaden: 1. Bied snel, waar je ook bent 2. Vindveilingenbij jou in de buurt 3. Altijd toegang tot jouw gewonnenveilingen4. Blader snel door 100-en veilingen 5. Deel jouwfavorieten metvrienden 6. Bied mee in vele categorieën zoalsbeauty, avondje uit,hotels, restaurants, bungalowparken, vakanties,dagjes weg enproducten 7. Vind seizoensgebonden acties zoalsveilingen voorwintersport, kerstmarkten, festivals,voorjaarsvakantie, campingsen meer 8. Ontvang pushberichten voordatde veiling afloopt, zodraje overboden bent, als je wint en als ervoor jou interessantaanbod online staat 9. Betaal en reserveergemakkelijk jouwgewonnen veiling op je mobiel 10. Maandelijks eennieuwe versie metverbeteringen Hoe werkt VakantieVeilingen? Maakgratis een accountaan en zoek een veiling die jou aanspreekt.Plaats het hoogste boden win de veiling. Betaal jouw gewonnenveiling en download jewaardebon, e-ticket en / of maak eenreservering. Have fun! PrivacyAls je de app en installeert, ga jeakkoord met onze privacypolicy:https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html Cookies Alsje de appinstalleert, ga je akkoord met onze cookie policy. Wijgebruikencookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor o.ade volgendedoeleinden: - Het verzamelen van statistieken - Deintegratie vanexterne content, zoals bijvoorbeeld Youtube video's,Google Maps -Om op sites van derden relevante advertenties tetonen op basis vangedrag in de app. Suggesties / vragen ? Heb jesuggesties over hoewe de app kunnen verbeteren, of heb vragen overde app? Laat het onsweten via [email protected] .We horengraag van je! Alwaysand everywhere bidding Holiday Auctions haslong been the mostcommon auction platform in the Netherlands. Morethan 3 millionvisitors have won the best packages and products.There are dailymore than 10,000 online auctions, where you canjoin the bidding atthe Holiday Auctions app. Be inspired and selleverywhere in thebest auctions. Search app for auctions forlast-minute tickets, daysout, restaurants, hotels, cheap weekendgetaways, offers sauna,parks, new musicals, museums, a zoo day,the best vacation packagesand more. Registration is completelyfree and you decide the priceof your auction. Now you do not haveto wait until you get home, youcan always and everywhere biddingthrough the app. Even on the move!You experience the convenienceof the website right on yoursmartphone. Place the highest bid onyour favorite auction andbecome a winner today! 10 reasons todownload the app: 1. Providefast, wherever you are 2. Findauctions in your area 3. Alwaysaccess to your won auctions 4.Scroll quickly through 100 andAuctions 5. Share your favoriteswith friends 6. Offer them in manycategories such as beauty, nightout, hotels, restaurants, parks,holidays, days off and Products 7.Find seasonal activities such asauctions for winter, Christmasmarkets, festivals, spring, campsitesand more 8. Receive pushnotifications before the auction ends, onceyou're outbid, if youwin and if you interesting offer for onlinestate 9. Payment andeasily book your won auction on your mobile 10.Every month a newversion improvements How Travel Auctions? Create afree account andfind an auction that appeals to you. Place thehighest bid and winthe auction. Pay your won auction and downloadyour voucher,e-tickets and / or make a reservation. Have fun!Privacy If youlike the app and installing, you agree to our privacypolicy:https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html cookies Whenyouinstall the app, you agree to our cookie policy. We usecookies,JavaScript and other similar techniques I include thefollowingpurposes: - statistics gathering - The integration ofexternalcontent, such as YouTube videos, Google Maps - To showsuchwebsites relevant ads based on behavior in the app. Suggestions/questions? Do you have suggestions on how we can improve the apporhave questions about the app? Let us [email protected] .We love to hear from you!
Weerwaarschuwing: Weeralarm NL 2.2
Surfcheck
Geldt er een weerwaarschuwing voor jouw buurt? Blijf op dehoogtevia de automatische pushberichten, de app en de handigewidgets.Helemaal gratis en reclamevrij!Met deze weerapp geven wedewaarschuwingen door die het KNMI heeft afgegeven. Dankzijdeautomatische locatiebepaling krijg je een pop up-bericht zodrazicheen waarschuwing of weeralarm in je omgeving voordoet.Ook bevatdeapp een handige widget waarmee je op de hoogte blijft vandeweertoestand, zonder dat je de hoofdapp hoeft te starten.Ookextra: een widget met de KNMI neerslagradar.DezeWeerwaarschuwingapp is gratis, bevat geen advertenties en geenin-app betalingen.Deze app hoort namelijk bij onze weerapp Het Weerin Nederland enis bedoeld als gratis aanvulling daarvan. Je kuntdeze appnatuurlijk ook gewoon los gebruiken.Gebruiksvoorwaarden:Wedoen onsuiterste best om een fantastische en accurate weer app televeren,maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software ende daaringepresenteerde data altijd correct werken en zijn. Daarbijkunnendatabronnen soms wisselen en kun je geen rechten ontlenen aandezeapp of de daarin gepresenteerde informatie. Door deze apptedownloaden en gebruiken accepteer jedezeleveringsvoorwaarden.there is a weather warning for your area?Stayupdated via the automatic push notifications, the app andusefulwidgets. Totally free and ad-free!This weerapp we give issuedthewarnings by the KNMI. Thanks to the automatic location you getapop-up message as soon as a weather alert or warning occurs inyourarea.The app also includes a handy widget that allows you tostayup to date with the weather without having to start the mainapp.Also added a widget with the KNMI precipitation radar.TheWeatherAlert app is free, contains no ads and no in-app payments.This appnamely part of our weerapp Weather in the Netherlands andisintended as a free supplement it. You can simply use thisappapart.Terms of Use:We do our best to deliver an excellentandaccurate weather app, but can not guarantee that the softwareandthe data presented in it always works and correct. Doing socansometimes exchange data sources and you can not derive rightsfromthis app or the information presented therein. By downloadingthisapp and use constitutes acceptance of these terms.
Volleybal.nl - Mijn Competitie 1.0.7
Volleybal.nl - Mijn Competitie: is dé officiële app voorallevolleyballers, verenigingen, officials en iedereen die op dehoogtewil blijven van de Nevobo volleybalcompetitie!Allecompetitie-informatie van je favoriete teams encompetities.Gebruiksvriendelijk, compleet en altijd up todate!Functionaliteiten * Volg je favoriete teams en competities *Bekijkalle volleybaluitslagen en standen * Deel uitslagen enstanden viasocial media * Raadpleeg de laatstecompetitie-informatie * Bekijkde routebeschrijving naar de sporthal* Zet het wedstrijdschema inje agenda * Bekijk prognoses vanwedstrijden en daag jetegenstanders uit * Geen advertenties Deapplicatie bevat allebelangrijke competitie informatie en wordtgratis aangeboden doorde Nevobo, zodat volleyballiefhebbers altijden overal op de hoogtezijn van onder meer het speelschema, deuitslag en destanden.Volleybal.nl - My Competition: is the officialapp for allvolleyball players, clubs, officials and anyone whowants to stayahead of the Nevobo volleyball league informed! Allcompetitioninformation of your favorite teams and leagues. Easy touse,complete and up to date!Functionalities* Follow your favoriteteamsand leagues* View all Volleyball scores and standings*Shareresults and standings through social media* See thelatestcompetition information* Check the directions to the sportshall*Put the schedule in your calendar* Review forecasts of matchesandchallenge your opponents* No adsThe application contains alltheimportant information and competition is offered by the Nevobosovolleyball lovers always and everywhere to be aware of includetheschedule, the results and the standings.
ModaItalia.nl 2.41.6
Moda Italia
Zet Pushberichten aan om op de hoogte te blijven van denieuwsteecollectie en de mooiste aanbiedingen. Moda Italia heeft degrootstecollectie italiaanse overhemden en italiaanse blouses vanEuropa.Doordat wij rechtstreeks inkopen bij de fabrikant kunnen wijonzeoverhemden tientallen euro`s goedkoper aanbieden dandespeciaalzaken. Al onze heren overhemden zijn ondanks delageaanschafprijs van uitstekende kwaliteit en met zorg afgewerkt.Veelvan onze producten liggen ook bij de betere kledingzaken,hetzelfdeartikel met een veel hogere winkelprijs. Push messagesTurn on tokeep abreast of new stee collection and the best deals.ModaItalia, the largest collection of Italian shirts andblousesItalian Europe. Because we, we can offer our shirts muchcheaperbuy directly from the manufacturer than the specialtystores. Allour men's shirts, despite the low purchase price ofexcellentquality and carefully finished. Many of our products arealso inbetter clothing stores, the same product with a much higherretailprice.
NOS
NOS
Met de NOS-app blijf je altijd en overal op de hoogte vanhetlaatste nieuws en sportnieuws. De NOS-app brengt het beste vandeNOS naar je smartphone en tablet: - Lees altijd en overalhetlaatste nieuws - Ervaar nieuws en sport met alle livestreamsenvideo’s - Kijk in een handomdraai de laatste uitzendingen vanhetJournaal, Studio Sport, Nieuwsuur en het Jeugdjournaal-Personaliseer je ervaring, en maak nieuws- en sportlijsten aanvande categorieën binnenland, buitenland, politiek,opmerkelijk,koningshuis, technologie (tech), cultuur & media,voetbal,tennis, schaatsen en wielrennen - Beleef de groteevenementen zoalsde Olympische Spelen, het EK Voetbal, de Tour deFrance - Je bentdirect op de hoogte met nieuws- ensportnotificaties en liveblogs -Verder ben je altijd op de hoogtevan het weer en deverkeersinformatie With NIS app keeps you alwaysand everywhere upto date with the latest news and sports headlines.The NOS appbrings the best of the NIS to your smartphone andtablet: - Readthe latest news anytime, anywhere - Experience withnews and sportsall live streams and videos - Look in a snap thelast broadcast ofthe Journal, Studio Sport, News Hour and the YouthNews -Personalize your experience, and make news and sports liststhecategories of interior, foreign, political, remarkably,Royalty,technology (tech), culture and media, football, tennis,skating andcycling - Experience the big events like the Olympics,the EuropeanFootball Championships, the Tour de France - You areright up todate with news and sports alerts and live blogs -Furthermore, youare always aware of the weather and trafficinformation
MaaltijdMatch recepten: gezond, lekker & snel 2.11.0
Actify.nl
Na een drukke werkdag plof je het liefst op de bank. Maar ermoetook gegeten worden. MaaltijdMatch staat bomvol lekkerereceptenwaarmee je in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafelzet.Wel zo fijn na een hectische dag. Met de MaaltijdMatch hebjealtijd gezonde kookinspiratie op zak. Vlees, vis of vega, wehebbenveel verschillende recepten waarmee je eindeloos kuntvariëren.Elke werkdag plaatsen we nieuwe recepten. Zo is er altijdiets bijdat jij lekker vindt. Alle recepten hebben één ding gemeen:ze zijnallemaal gezond. Ze zijn beoordeeld door een diëtiste enpassendaarmee perfect in een gezond eetpatroon. Heb je een vraagover eenrecept of ingredient? Stel je vraag in de app aan dediëtiste. Watkun je met MaaltijdMatch? - Kookinspiratie opdoen:bekijk alle onzerecepten en bedenk wat je vanavond op tafel wilzetten. - Snelgezonde recepten zoeken: de zoekfunctie met filtersmaakt het jemakkelijk. - Makkelijk hoeveelheden aanpassen: kiesvoor hoeveelmensen je wil koken en de ingrediënten veranderenautomatisch. -Zet je recept op het boodschappenlijstje: haaleenvoudig jeingrediënten in huis. - Sla je favorieten recepten open vind zesnel terug. Wat is Actify? Actify is eengezondheidscoach. Wantgezonder leven moet je natuurlijk zélf doen,maar een steuntje inde rug is toch wel fijn. Dat begrijpen wij heelgoed. Daarom helpenwe je op een leuke manier aan een gezonderelevensstijl te werken.In kleine stapjes, op een manier die past bijjouw leven. Goed omte weten - Recepten zijn gemaakt door onzepartners: 24Kitchen,Voedingscentrum, EasyPeasy en MySeafood. - Allerecepten zijn dooreen erkend diëtiste beoordeeld als gezond. - Inde recepten hebbenwe geen rekening gehouden met eventueleallergieën of medischeindicaties waarbij een aangepastvoedingspatroon nodig is. Er kandus geen medisch advies aanontleend worden. - Devoedingswaardenberekening is een inschattingdie in de praktijk kanafwijken door o.a. portiegrootte,samenstelling van het product enbereiding. - Meer weten? Lees devolledige disclaimer opwww.actify.nl/disclaimer. After a busy dayyou prefer to plop onthe couch. But there must also be eaten. Matchmeal is packed withdelicious recipes that you put a healthy meal onthe table in notime. However, as fine after a hectic day. The MealMatch youalways healthy cooking inspiration bag. Meat, fish orveggie, wehave many different recipes that you can vary endlessly.Every daywe post new recipes. There is always something that youlike tasty.All recipes have one thing in common: they are allhealthy. Theyare assessed by a dietician and therefore fitperfectly into ahealthy diet. Have a question about a recipe oringredient? Askyour question in the app to the dietician. What canyou do withMeal Match? - Boil some inspiration: see all our recipesand thinkabout what you want to put on the table tonight. - QuickSearchhealthy recipes: the search with filters makes it easy. -Easilyadjust volume, choose how many people you want to cook andtheingredients change automatically. - Put your recipe to theshoppinglist: simply your ingredients at home. - Save your favoriterecipesand find them quickly. What is Actify? Actify is a healthcoach.For healthier life you ought to do yourself, but a helpinghand isquite fine. We understand very well. That's why we help youto workin a fun way to a healthier lifestyle. In small steps in away thatfits your life. Good to know - Recipes are created by ourpartners:24Kitchen, Nutrition Center, EasyPeasy and MySeafood. -All recipesare judged healthy by a registered dietician. - Therecipes we havenot taken into account any allergies or medicalconditions in whicha modified diet is necessary. There can be nomedical advice to betaken. - The nutritional value calculation isan estimate that canbe different in practice by, inter alia,portion size, composition,and preparation of the product. - Knowingmore? Read the fulldisclaimer at www.actify.nl/disclaimer.
Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen 4.23.2
Vanaf nu ben je met de Reclamefolder app als eerste op de hoogtevanalle aanbiedingen in je favoriete winkels en bekijkjereclamefolders eenvoudig online op je smartphone of tablet!Onzefolders app zorgt ervoor dat je geen aanbiedingen,korting,cashback of ander voordeel meer mis loopt. De Reclamefolderapptoont je de folders van veel grote winkelketens, maar ook delokalewinkels bij jou in de buurt. Via het filtermenu kun je allefoldercategorieën raadplegen, zo kun je snel alle nieuweaanbiedingen metbetrekking tot computers, kleding, supermarkt,speelgoed,drogisterij, bouwmarkt etc. bekijken. Daarnaast kun jeeenvoudigeen winkel favoriet maken, zo heb je altijd jefavorietereclamefolders bij de hand. Standaard worden allelandelijkefolders weergegeven, wanneer je alleen de folders wiltbekijken vande winkels bij jou in de buurt om boodschappen te doendan kun jedit aanpassen met behulp van de locatiebepaling. Dankzijhandigelijstjes heb je alle interessante aanbiedingen uit de foldervoorjou op een rij. Je kunt namelijk vanuit de folder op eenproductklikken en deze aanbieding direct ‘opslaan’ zodat deze injouwlijstje komt te staan, ideaal als boodschappenlijst voordat jegaatshoppen. Automatisch wordt aangegeven hoe lang de actie noggeldigis. Sommige folders zijn zelfs voorzien van een directe linknaarde webshop waar je het product kunt bestellen, via de browserin deapp worden deze links geopend. Shoppen was nog nooit zo leukengemakkelijk! De Reclamefolder App biedt onder andere: - éénappvoor smartphone en tablet - het meest uitgebreidefolderassortiment- altijd de meest actuele reclamefolders, directbeschikbaar - demogelijkheid folders per categorie of winkel tebekijken - delocaties van winkels bij jou in de buurt - eenprikbord: bewaarjouw favoriete aanbiedingen als boodschappenlijst -de mogelijkheideen selectie van favoriete reclamefolders te maken -interessantecashback (geld terug) acties We zijn dagelijks bezigmetoptimaliseren van onze app zodat jij nog sneller enmakkelijkeraanbiedingen kunt spotten. Hieronder kun je lezen wat jeallemaalkunt doen met de Reclamefolder.nl app. Mocht je tips offeedbackhebben, dan zouden we het fantastisch vinden als je hetmailt [email protected] Deze app is eeninitiatief vanReclamefolder.nl, al meer dan 11 jaar de grootstewebsite op hetgebied van online folders en aanbiedingen. OpReclamefolder.nl vindje ook het complete reclame aanbod aanvoordeel, kortingen,coupons, aanbiedingen en acties op een rij. Nowyou're theAdvertising Folder app first informed of all offers inyourfavorite stores and check your junk mail easily online withyoursmartphone or tablet! Leaflets app makes you more backfiresnooffers, discounts, cashback or other benefits. AdvertisingFolderapp shows you the brochures of many large retail chains, aswell asthe local shops in your area. Using the filter menu, look atalldirectory categories, so you can quickly all new items relatedtocomputers, clothing, supermarket, toy, drug store, hardwarestore,etc. See. Additionally, you can easily create a favoritestore, soyou always have your favorite junk mail at hand. Bydefault, allrural folders if you only want to view the files on thestores inyour area to do some shopping, you can customize it usingthelocation determination. Thanks to handy lists you haveanyinteresting offers from the folder for you in a row. You simplycanclick the folder from a product and offer 'Save' immediately soitwill be in your list, ideal shopping list before you goshopping.Automatically indicate how long the action is still valid.Someleaflets are even provided with a direct link to the onlineshopwhere you can buy the product, these links are via the browserinthe app open. Shopping has never been so fun and easy!AdvertisingDirectory App features include: - one app for smartphoneand tablet- the widest assortment brochure - always thelatestadvertisements, immediately available - the ability to viewfoldersby category or store - the shops in your area locations -abulletin board: Save your favorite deals when shopping list -theability to make a selection of favorite junk mail -interestingcashback (money back) actions We are continually tryingto optimizeour app so you can spot even faster and easier deals.Below you canread what you can do with the app Reclamefolder.nl. Ifyou have anytips or feedback, we would be delighted if you [email protected] This app is an initiativeofReclamefolder.nl, more than 11 years the largest website inonlinedirectories and listings. On Reclamefolder.nl also containsthecomplete range of advertising advantage, discounts, coupons,offersand promotions in a row.
bergfex/Ski Lite 2.61
bergfex GmbH
bergfex brings the best ski resorts from the alps region toyourandroid smartphone. *** NEW: Added French ski resorts *** ***NEW:Double tap to zoom on panorama or snow forecast maps ***Up-to-dateweather and snow reports for the most ski resorts inAustria,Switzerland, Germany, North Italy, France and Slovenia.bergfexbringt die beliebtesten Skigebiete der Alpenregion auf ihrAndroidSmartphone. Aktuelle Wetter- und Schneedaten zu denmeistenSkigebieten in Österreich, Schweiz, Deutschland, NorditalienundSlowenien. The bergfex/Ski App has been released for the newwinterseason with a brand new look and user experience with abetteroverview. All the snow and resort info for the ski resortsinAustria, Switzerland, Germany, Italy, France and Slovenia onyourfinger tip. **** ATTENTION**** This is the lite version ofthepopular bergfex/Ski App - the functionality is given in alimitedextent. In the bergfex/Ski Pro version you get access toalldetailed snow forecast maps, hourly day weather, weatherstations,ski videos and there is no advertising inside the app.There is nomore limitation for the amount of favourites, webcamsand days ofweather forecast. If you like our bergfex/Ski Lite app,grab thepaid "bergfex/Ski Pro" version and support the developmentof ourmobile apps. Dies ist die kostenlose bergfex/Ski App. Inderkostenpflichtigen "bergfex/Ski Pro" Version erhalten SieerweiterteFunktionalitäten wie detailliertereSchneevorhersagekarten und einstündliches Tageswetter,Messstationen, einen Videobereich mitSkilehrfilmen - die Pro Appist auch werbefrei. Falls Ihnen diekostenfreie bergfex/Ski Appgefällt, kaufen Sie bitte unsere"bergfex/Ski Pro" Version undunterstützen Sie uns bei derWeiterentwicklung. Features: - Dailyup-to-date snow heights -Weather forecasts including snow forecasts- Webcams - Highresolution maps of snow resorts - Detailedinformation of the skiresorts - Snow forecasts for the alps region- Show ski resort onmap - Navigation to the ski resort (Google Mapsnavigation has tobe installed on your Smartphone) - App translatedin 18 languagesYou can organize your favorite ski resorts in a nicefavorite list.If any ski resort should not be available in our appor any snowreport data may be missing, please contact us [email protected] We are trying hard to keep the info insideourapp as up to date as possible. We appreciate your help verymuch!bergfex/Ski Pro is now available for the following languages:ČeskýDeutsch Dansk English Español Suomi Français HrvatskiMagyarItaliano Nederlands Norsk Polski Româna Pусский SvenskaSlovenščinaSlovensky
Ski Tracker 1.3.10
EXA Tools
Ski Tracker is an application for all who love snow andwintersports. Useful for skiers and snowboarders. Measure themaximumskiing speed, tracks, distance, mark the slopes on the mapandprovide full statistics of your winter sports activity. Insidetheapp you can activate 30 days free, premium app version, whichisextended on many additional and useful functions. SkiTrackerincludes the following features: - measure and recordingthemaximum skiing speed - measurment ski tracks distance, dividedintodownhill skiing and lifts - time measure, skiing, lifts andrest -marking your ski tracks on the map - monitoring the heightabovesea level, with recording min. and max. values - specialfeature"Fast Ride" to make a separate measurement of maximum speed,timeand distance to any section and time - all data and statisticsyoucan record all day and later view history - with this app youcantake pictures with data on it and share them with friends, -ouridea is - any ski statistics, maps, graph and others data inoneapp To use this app do not need a mobile roaming data, just GPSisenough. Remember that the GPS work poorly inside the buildingsandcan generate wrong data. Sometimes outdoors GPS may need moretimeto catch the good signal, especially in bad weatherconditions.Snow tracker application can also be used to trainingcross-countryskiing, skitouring, skating, snowboarding, alpineskiing or othersports practiced in the open. This app is useful forexperiencedprofessionals, but also novice skiers will have whileusing it alot of fun. With Exa Ski Tracker, you can compare skisportsresults with friends, organize sports competitions and otherformsof competitive winter sports. Ski Tracker can also helpyounavigate on the ski slopes, in finding routes or touch withyourfriends. You're going skiing in Zermatt or Chamonix? OrmaybeAspen? Check the weather and instal Ski Tracker app. Nomatterwhere you'll be, this app certainly give you a lot of funandimpressions! Over 30 millions satisfied worldwide usershaveinstalled our apps - join them and have fun! InformationThecurrent app version is a beta version. We still have beenworkingto develop and improve it. If you see something that canbeimproved, we will be grateful for [email protected] want to make our apps the best in GooglePlay - thanks you.
Sneeuwhoogte+ 2.1
Sneeuwhoogte+ is een uitgebreide sneeuwhoogte app metreal-timeinformatie uit het skigebied, sneeuwverwachtingen,pistekaarten,webcams en meer. Je kunt ook meerdere bestemmingentoevoegen aanjouw favorieten-lijstje.*** Let op. Sneeuwhoogtesworden doorsommige skigebieden pas bij de start van het seizoendoorgegeven enkunnen daarom nog niet update to date zijn ***MetSneeuwhoogte+ benje ook als eerst op de hoogte wanneer er sneeuwvalt in jouwfavoriete skigebied. Deze dienst is geheel gratis,inclusief denotificaties.Sneeuwhoogte+ komt van de makersvanwintersporters.nl, de grootste wintersport website van NederlandenBelgië.Ondersteuning voor Oostenrijk, Frankrijk,Zwitserland,Italië, Duitsland, Andorra, Canada, Liechtenstein,Noorwegen,Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten en Zweden.Snow + isacomprehensive snow app with real-time information collectedfromthe ski, snow forecast, piste maps, webcams and more. You canalsoadd multiple destinations to your favorites' list.*** Note.Snow bysome resorts only at the start of the season passed andthereforecan not update to date ***With Snow + you also firstinformed whensnow falls in your favorite slopes. This service iscompletelyfree, including the notifications.Snow + comes from themakers ofwintersporters.nl, the largest ski website of theNetherlands andBelgium.Support for Austria, France, Switzerland,Italy, Germany,Andorra, Canada, Liechtenstein, Norway, Spain,Sweden, UnitedStates and Sweden.
OldambtNu.nl 1.28.0.0
YMF.io
OldambtNu.nl. OldambtNu.nl is een lokale nieuwswebsite methetonafhankelijke nieuws uit uw gemeente Oldambt. Wij bieden uhetnieuws van evenementen, incidenten tot aan een winkel diezijndeuren opent. Uw nieuws, valt te vinden bij ons. DoormiddeldezeApp kunt u thuis, op uw werk, onderweg en overal dan ookmakkelijken snel uw nieuws bekijken. U kunt ook 'Pushmeldingen'ontvangen.Deze geven wij uit bij voorbeeld een grote brand, eenvermistpersoon of bij een belangrijke gebeurtenis.OldambtNu.nl.OldambtNu.nl is a local news website with theindependent news fromyour community Oldambt. We offer you access tonews events,incidents to a store that opened its doors. Your newscan be foundwith us. Through this app, you can at home, at work, onthe roadand everywhere therefore easily and quickly view your news.You canalso receive Push Notifications. This we publish, forexample, amajor fire, a missing person or a significant event.
PSVFans 2.1.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van PSVfans.nl blijf jij altijdopde hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom PSV. Daarnaast kun je metduizenden fanatiekefans discussiëren over het wel en wee van declub. Download de appen mis niets meer van je favorietevoetbalclub!With the free mobileapplication PSVfans.nl you alwaysstay informed of the latest news,videos and key statisticssurrounding PSV. In addition, you candiscuss with thousands offanatical fans around the fortunes of theclub. Download the app andmiss nothing of your favorite football!
Monli Woon Todo 3.0.0.63
Monli
Bekend van androidworld.nl én droidapp.nl!Zorg dat je nietsvergeetbij het kopen van een huis! Al vanaf het moment dat je opFunda jedroomhuis gevonden hebt kun je starten met Woon Todo.Opbasis vanjouw koopovereenkomst en sleuteloverdrachtdatum genererenwe eenlijst met taken op datum. Houd het overzicht in een periodewaarinje veel moet regelen. Woon Todo neemt je graag aandehand.Functionaliteiten:- Notificaties zodat je geen takenvergeet!-Deel belangrijke momenten via Social Media.- Duidelijkoverzichtvan alle taken die je nog moet doen voor desleuteloverdracht.-Krijg wisselende aanmoedigingen bij het afvinkenvan je taken!-Gedetailleerde omschrijving van de taken.-Inzichtelijk welkedocumenten je moet inleveren.- Informatie over demakelaar,notaris, hypotheekadviseur.- Bereken je hypotheek!WoonTodo is eenproduct van Monli.Known androidworld.nl anddroidapp.nl!Make sureyou do not forget anything when buying a home!From the moment youstart you found your dream home with FundaResidential Todo.On thebasis of your contract and keys date wegenerate a list of tasks bydate. Keep the list in a period whereyou have to arrange a lot.Living Todo takes you likegoing.features:- Notifications so you donot forget tasks!- Sharethe moments via social media.- Clearoverview of all the tasks youneed to do for the keys.- Getchanging incentives in check off yourtasks!- Detailed descriptionof the tasks.- Insightful whatdocuments you need to hand.-Information on the broker, solicitor,mortgage advisor.- Calculateyour mortgage!Living Todo is a productof Monli.
FeyenoordPings 1.1.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van FeyenoordPings.nl blijfjijaltijd op de hoogte van het laatste nieuws, video's endebelangrijkste statistieken rondom Feyenoord. Daarnaast kun jemetduizenden fanatieke fans discussiëren over het wel en wee vandeclub. Download de app en mis niets meer van jefavorietevoetbalclub!With the free mobile applicationFeyenoordPings.nl youalways stay informed of the latest news,videos and key statisticssurrounding Feyenoord. In addition, youcan discuss with thousandsof fanatical fans around the fortunes ofthe club. Download the appand miss nothing of your favoritefootball!
KH-Metals Schrootprijzen 2.0.5
23g.nl
Met onze mobiele app blijft u altijd up to date van delaatsteschrootprijzen!U kunt de trend zien van de schrootprijzentenopzichte van de laatste schrootprijzen, is de trendstijgend,dalend of juist gelijk?Heeft u een mooie partij schrootliggen en uheeft een ideale prijs in uw hoofd? Schakel dan de optiein dat ueen push bericht ontvangt zodra uw oud metaal soort eenbepaaldniveau bereikt.Zo kunt u helemaal zelf bepalen wanneer u uwoudemetalen wilt inleveren.Via onze contact pagina kunt u ons met1druk op de knop bellen. Bent u al onderweg, maar kunt u onsnietvinden? Met 1 druk op de knop navigeert u zo naar onze locatieinRotterdam.En de mooiste functie van de App: laat de app zienbijonze kassa en ontvang speciale korting!With our mobile app youarealways up to date on the latest scrap prices!You can see thetrendof scrap prices compared to the last scrap prices, the trendisrising, falling, or just the same?Have a nice party scrap downandyou have an ideal price in your head? Then turn on the optionthatyou receive a push message when your old metal species reachesacertain level.So you can decide when you want to return. Metalsallyour old selfThrough our contact page you can click the buttontocall us first pressure. If you are already on the road, but youcannot find us? With one press of a button you can navigate as toourlocation in Rotterdam.And the greatest feature of the App:showsthe app with our checkout and get a special discount!
CZ Declareren 1.27
CZ
CZ Declareren app Nota gekregen van je zorgverlener? Declareerjenota in een paar simpele stappen. Met je mobiele telefoon, waarenwanneer je maar wilt. Maak gewoon een foto van je nota en stuurdienaar ons, of upload je pdf. Wij doen de rest. • Snel enveilig• Maak een nieuwe foto of kies er eentje uit je fotoalbum• Uploadde pdf die je van de zorgverlener hebt ontvangen • Voeggemakkelijkfoto’s toe aan je declaratie of verwijder ze • Geefnamen aandeclaraties zodat je ze snel kunt terugvinden • Bekijkeenoverzicht van declaraties die je hebt gestuurd • Verstuurmeerderedeclaraties in één keer Geef je feedback We maken de appvoor jou.Dus horen we graag wat je ervan vindt. Vragen,feedback,suggesties? Geef je oordeel en help ons de app nog beterte maken.Meer weten? Alles over het declaren van je nota’s vind jeophttp://cz.nl/declareren CZ Claiming app Note received fromyourhealthcare provider? Declare your notes in a few simple steps.Withyour mobile phone, wherever and whenever you want. Simply takeapicture of your note and send to us, or upload your PDF. We dotherest. • & emsp, fast and safe • & emsp; Take a new photoorchoose one from your photo album • & emsp; Upload the PDFyoureceived from the provider • & emsp; Easily add photos toyourinvoice or remove • & emsp; Give names to claims that youcanfind them fast • & emsp; see a list of invoices you sent•& emsp; Send multiple invoices at once Give your feedbackWemake the app for you. So we'd love to hear what youthink.Questions, feedback, suggestions? Give your opinion and helpusmake the app even better. Want to know more? Everythingaboutdeclaren of your notes are displayed onhttp://cz.nl/declareren
WielerFlits 1.0.3
WielerFlits
Blijf gratis op de hoogte van het laatste nieuws richting de TourdeFrance en alle andere wielerwedstrijden met de enigeechteWielerFlits app. De app bevat al het wielernieuwsmetwedstrijdverslagen, voorbeschouwingen, een wielerkalendereninterviews van WielerFlits.nlStay for free in the latestnewstowards the Tour de France and other cycling races with theonlyreal Cycling Flash app.The app contains all the cycling newswithmatch reports, previews, interviews and a cycling calendarofWielerFlits.nl
Labda - Magister app 9.5
Volg Labda op twitter: @Labda_app en kijk op dewebsite:www.labda-app.nl Voor Labda is Magister 6 vereist. Labda iseen appdie naadloos aansluit op het populaire schoolsysteemMagister.Magister heeft tal van functionaliteiten, Labda probeertervoor tezorgen dat deze functionaliteiten niet alleen op decomputer tebenutten zijn maar ook gemakkelijk op je telefoon.Labdaondersteunt daarnaast niet alleen de leerlingenversie vanMagistermaar ook de ouderversie. Met de Labda app voor Magister hebjeoveral waar je bent de beschikking over devolgendefunctionaliteiten: -> Agenda bekijken en toevoegen: Jekunt jeagenda (zoals deze in magister staat) bekijken, bewerken enwaarnodig afronden. -> KWT-uren inplannen. ->Offlineschoolgegevens bekijken: Heb je geen Internet? Geenprobleem! Labdahaalt gegevens van Magister op een slaat deze opjouw telefoon op.Hierdoor heb jij ook zonder internet debeschikking over jerooster, absenties en cijfers. -> Berichten:Je kunt met Labdadirect bij de berichten die via Magisterbinnenkomen op jouwaccount. Zit er toevallig een bijlage bij? Geenprobleem, Labda kandit ook openen. -> Cijfers: Je kunt jecijferoverzicht zoals datin Magister staat met Labda bekijken. Wilje weten hoe je er voordit jaar voor staat of welk cijfer jebijvoorbeeld moeten halen omtot een bepaald eindcijfer te komen?Ook daar heeft Labda eenoplossing voor. Er is namelijk eenpuntenberekeningsfunctie en eenwegingberekeningsfunctie ingebouwd.De puntenberekeningsfunctietelt al jouw eindcijfers in magister open kan daarmee jouwgemiddelde of puntenaantal berekenen. Metdewegingberekeningsfunctie kun je bepalen hoe stevig jouwgemiddeldeis of wat voor cijfer je moet halen om jouw eindcijfer inMagisterop een bepaald gemiddelde te krijgen. -> Bronnen: MetLabda kunje nu ook bij bronnen, je hebt de beschikking tot alledocumentendie bij bronnen in Magister zijn opgeslagen en je kuntdezedownloaden. -> Roosterwijzigingen: Labda toontderoosterwijzigingen in Magister. -> Opdrachten: Heb jeopdrachtendie ingeleverd moeten worden via Magister dan kun je zeonder hetkopje opdrachten vinden. -> Inschrijven opactiviteiten: Je kuntmet Labda direct inschrijven op activiteitendie door jouw schoolzijn aangemaakt in magister. -> Portfolio:Je hebt debeschikking over je portfolio. Je kunt bij jeportfoliodocumentenen je profiel in je portfolio aanpassen. ->Studiewijzers: Jekunt bij de studiewijzers die voor jou zijnopengezet op Magister.Als de studiewijzer bijlagen heeft dan kun jedeze tevensdownloaden. -> Geavanceerd bestandsdownloadsysteem:Integenstelling tot andere magister apps heeft Labdadefunctionaliteit om alle bestanden die voor jou zijn opengesteldtedownloaden. -> Whatsapp deelfunctie: Bovenaan het app scherminde oranje balk vind je een deelicoon, wanneer je drukt op diticoonwordt er een foto van je scherm gemaakt en kun je dit directdelenvia whatsapp. -> Support voor ouderaccounts: Labda is eenvan deweinige apps, zoniet de enige magister app die ook werktvoorouders. Ouders kunnen via Labda namelijk ook inloggen.Oudershebben dan de beschikking over de gegevens van hun kinderen.Alsouder hebt u de beschikking over de volgende functies: Hetbekijkenvan de agenda van het kind, bekijken van cijfers, bekijkenvanabsenties, bekijken mededelingen, ontvangen berichten, bekijkenvanwijzigingen en het bekijken van studiewijzers. Heeft umeerderekinderen? Dan kunt u gemakkelijk wisselen van het accountvan uwene kind naar het account van uw andere kind. Heeft umeerderemagisteraccounts? Vanaf versie 8.0 kunt u wisselen vanaccountzonder opnieuw te hoeven inloggen. Lambda Followontwitter:Labda_app and look at the website: www.labda-app.nlForLambda is Magister 6 required. Lambda is an app thatintegratesseamlessly with the popular school system Magister.Magister hasnumerous functionalities, Lambda is trying to ensurethat thesefeatures not only to use the computer but also easy onyour phone.Lambda also supports not only the students but alsoMagisterversion of the older version. The Lambda app Magister youwhereveryou are provided with the following features: -> Viewand AddCalendar: You can schedule (as it is in magister) view, editand ifnecessary finish. -> KWT-hour schedule. -> Offlinedataviewing school: Do not have Internet? No problem! Lambdaretrievesdata from a Magister stores it on your phone. Because ofthis youalso have no internet access to your schedule, absences andgrades.-> Messaging: you can with Lambda directly at themessages thatarrive via Magister to your account. Is there bychance an annex?No problem, Lambda can also open it. -> Digits:You can figurelist as it is viewed with Lambda in Magister. Want toknow how toget there this year for state or which number you shouldget forexample to achieve a specific final grade? There, too,Lambda has asolution. There is built-in points a calculationfunction and aweighting function calculation. The pointscalculation functioncounts all of your final grades to master andcan thus calculateyour average number of points. The weightingcalculation function,you can determine how solid is your average orwhatever figure youhave to take to get your final grade in Magisterat a certainaverage. -> Sources: Use Lambda you can now withsources, youhave access to all documents stored in sources Magisterand you candownload it. -> Schedule changes: Lambda displays theschedulechanges Magister. -> Commands: Do you have assignmentsthat mustbe submitted via Magister then you can find them under theheadingassignments. -> Subscribe to activity: you cansubscribedirectly with Lambda activities created by your schoolmaster.-> Portfolio: You have access to your portfolio. You canadjustyour portfolio in your portfolio documents and your profile.->Study Aids: You can study the pointers that are open to youput onMagister. If the study guide contains attachments, you candownloadit also. -> Advanced file download system: Unlike otherappsmaster Lambda has the functionality to all files to downloadareopen to you. -> Whatsapp part function: At the top of theappscreen in the orange bar you'll find some icon when you press isapicture of your screen made on this icon and you can shareitdirectly via whatsapp. -> Support for older accounts: Lambdaisone of the few apps, if not the only master app that also worksforparents. Parents can also log in via namely Labda. Parentshaveaccess to the data of their children. As a parent, you haveaccessto the following features: Watching the agenda of thechild,viewing figures, view absences, view messages, receivemessages,view changes and view study guides. Do you have severalchildren?Then you can easily switch your account from one child totheaccount of your other child. Do you have several masteraccounts?From version 8.0, you can switch accounts without havingtore-login.
Twentefans 3.0.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van Twentefans.nl blijf jijaltijdop de hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom FC Twente. Daarnaast kun je metduizendenTwentefans discussiëren over het wel en wee van de club.Downloadde app en mis niets meer van je favoriete voetbalclub!Withthe freemobile application Twentefans.nl you always stay informedof thelatest news, videos and key statistics about FC Twente.Inaddition, you can discuss with thousands of Twente fans onthefortunes of the club. Download the app and miss nothing ofyourfavorite football!
Declareren 1.27
CZ
Snel en gemakkelijk je rekening indienen bij CZdirect.Vergeetpapieren rompslomp. Met de app Declareren van CZdirect hebje geenomkijken meer naar rekeningen die je ontvangt vanzorgverleners. Jedient je rekening in met je smartphone en daarmeeis gelijk allesgeregeld. • Snel en zonder gedoe • Maak een nieuwefoto of kies ereen die al op je telefoon staat • Stuur de pdf dieje van dezorgverlener hebt ontvangen • Voeg gemakkelijk foto’s toeaan jedeclaratie of verwijder ze • Geef namen aan declaraties zodatje zesnel kunt terugvinden • Bekijk een overzicht van declaratiesdie jehebt gestuurd • Verstuur meerdere declaraties in één keerGeef jefeedback We maken de app voor jou. Dus horen we graag wat jeervanvindt. Vragen, feedback, suggesties? Geef je oordeel en helpons deapp nog beter te maken. Meer weten? Alles over het declarerenvanje nota’s vind je op CZdirect.nl/declareren. Quickly andeasilysubmit your account CZdirect. Forget paperwork. The appDeclaringCZdirect you do not have to worry about bills you receivefromhealth care providers. You need your account with yoursmartphoneand therefore equals all arranged. • Quickly and withoutfuss •Take a new photo or choose one that is already on your phone• Sendthe PDF you received from the provider • Easily add images toyourinvoice or remove • Give names to claims that you can findthemquickly • Get an overview of invoices you sent • Sendmultipleinvoices at once Give your feedback We make the app foryou. Sowe'd love to hear what you think. Questions, feedback,suggestions?Give your opinion and help us make the app even better.Knowingmore? Everything about declaring your notes can be foundonCZdirect.nl/declareren.
Wadvogels 2.0
Met de vogelherkennings-app ‘Wadvogels’ maaktVogelbeschermingNederland het leuk en gemakkelijk om vogels in hetwaddengebied teherkennen. De app bevat een vogelgids met 180 in hetwaddengebiedvoorkomende vogelsoorten met schitterende illustratiesvan Elwinvan der Kolk. Bij elke vogel staat een doeltreffendebeschrijvingen kun je het geluid van de vogel luisteren. Bijzonderhandig is dedeterminatiefunctie waarmee beginners in vier stappende meestevogelsoorten op naam kunnen brengen. Zo ontdek je deenormevogelrijkdom van het waddengebied en leer je al diesteltlopers,eenden en andere soorten uit elkaar te houden enherkennen.Met‘Wadvogels’ kunt u- In 4 stappen een vogel in hetwaddengebied opnaam brengen met de ‘Vogelvinder’.- Meer dan 180vogelsoortenopzoeken, bekijken en beluisteren.- Tot in detailinzoomen opillustraties.- Zoeken op naam, soortgroep of kenmerk.-Direct zienwaar de leukste vogelgebieden te vinden zijn.- Met degps-functienaar de leukste vogelgebieden in het waddengebied geleidworden.-Beschrijvingen vinden van de mooiste vogelgebieden, welkevogels erte zien zijn en welke bijzondere vogels u er aan kunttreffen.- Meteen druk op de ‘getijdeknop’ weten wanneer hethoogwater is op deplek waar u bent. Dat is handig om te weten omdatje bij hoogwaterin de meeste gebieden in het waddengebied meervogels kunt zien.Thevogelherkennings app 'wading birds' RSPBNetherlands makes it funand easy to recognize. Birds in the WaddenSea Region The appincludes a bird guide with 180 bird species inthe Wadden Sea withbeautiful illustrations by Elwin van der Kolk.For each bird is aneffective description and you can listen to thesound of the bird.Particularly useful is the identificationfunction that beginnerscan bring. Most bird species by name in foursteps You willdiscover the huge bird richness of the Wadden Sea andyou willlearn all the waders, ducks and keep other species fromeach otherand recognize.With 'wading birds' you- In 4 steps bring abird inthe Wadden Sea area with the name "Bird Finder.- Search morethan180 species of birds, watch and listen.- To zoom inonillustrations in detail.- Search by name, type or attributegroup.-Instantly see where to find the best birding are.- Be Withthe GPSfunction to the best birding in the Wadden Sea led.-Finddescriptions of the finest birding, birds what to see andwhatparticular birds you may encounter.- By pressing the 'tidalbuttonwhen the flood is the place where you are. This is useful toknowbecause you are in most areas in the Wadden Sea Region morebirdscan see. At high
112-Nederland 2.21
Notificatie op je mobiel bij een 112 melding? Sirene? U hoortdebrandweer, politie of een ambulance voorbijrijden? Ongeval,ongelukof brand bij u in de buurt? Installeer de app en weet directwat eraan de hand is. Nu ook met achtergrondinformatie (112Nieuws).Bekijk Streetview, Google Maps en deel de meldingen metjevrienden. Nu met 7 unieke ringtone geluiden om af te latenspelenals er een melding binnenkomt maar ook te gebruiken alsringtonevoor de telefoon of als ringtone binnen andere apps.De112-Nederland app meldt 112 alarmeringen in de omgeving vanjemobiele telefoon en op zelf op te geven locaties. De app meldtallerelevante en actuele P2000 meldingen van het C2000 netwerk vandehulpdiensten: politie, brandweer, ambulance, KNRM en anderen inuwomgeving. Bepaal in de instellingen zelf welke locaties voorubelangrijk zijn. LET OP: Politie maakt in veel regio's(zeer)beperkt gebruikt van het P2000 meldsysteem. In bepaalderegio'szijn er weinig of geen politie meldingen. Uit respect voorprivacyzijn huisnummers geanonimiseerd. Inhoud van de meldingenisafkomstig van het netwerk van de hulpdiensten en zo vermogelijkverrijkt met specifieke gegevens. 112-Nederland bevatookzoekfunctie voor het zoeken van meldingen in de omgeving vaneenpostcode, plaats of straat. De meeste meldingen worden door deappgekoppeld aan StreetView, Maps en kunnen gedeeld wordenmetvrienden. 112-Nederland app is de moderne vorm van een 27MCbakkie.Tover je mobiel om in een pager voor het pager 2000 netwerk.Erkunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend aandezeapplicatie. De maker is niet verantwoordelijk voor de inhoudenbetrouwbaarheid van de meldingen. De dienst kan ten allentijdenzonder opgaaf van redenen tijdelijk worden onderbrokenofdefinitief gestaakt. Notification on your phone when a 112message?Siren? You hear the fire, police or ambulance passing by?Accident,accident or fire in your neighborhood? Install the app andknowimmediately what is going on. Now with background information(112News). See Street View, Google Maps and share messages withyourfriends. Now with 7 unique ringtone sounds to play when youreceivea message, but also to use as a phone ringtone or as aringtone inother apps. The 112-Netherlands app reports 112 alarmsnear yourmobile phone and manually entering locations. The appnotifies allrelevant and current P2000 reports of the C2000 networkofemergency services: police, fire, ambulance, KNRM and othersaroundyou. Determine the institutions themselves which sitesareimportant to you. NOTE: Police make in many regions (very)limiteduse of P2000 reporting system. In some regions there islittle orno police reports. Out of respect for privacy are housenumbersanonymous. Contents of the reports from the network ofemergencyand enriched as far as specific data. 112 Netherlands alsocontainssearch to locate messages around a zip code, city orstreet. Mostnotifications are by the app linked to Street View,Maps, and canbe shared with friends. 112 Netherlands app is themodern form of abakkie 27MC. Turn your mobile phone into a pager topager networkin 2000. There rights can be derived in any way tothisapplication. The author is not responsible for the contentandreliability of the reports. The authority may at any timewithoutgiving reasons be interrupted temporarily orpermanentlydiscontinued.
Kranten en tijdschriften NL
Ziguie Apps
Met deze applicatie heeft u eenvoudig de beschikking overalleNederlandse dagbladen. U heeft toegang tot meer dan 140kranten. Deapplicatie rangschikt automatisch de kranten die u hetmeesteleest. U kunt de nieuwsberichten gemakkelijk delen binnendeverschillende sociale netwerken. U krijgt toegang tot allekrantenin het Nederlands. Essentieel om op de hoogte te blijven vanallenieuws en hoogtepunten met betrekking tot hetNederlandsenationale, lokale, sport en financiële pers. With thisapplicationyou will have easy access to all Dutch newspapers. Youhave accessto more than 140 newspapers. The applicationautomatically ranksthe newspapers that you read the most. You caneasily share newswithin the various social networks. You get accessto all thenewspapers in Dutch. Essential to keep abreast of all thenews andhighlights with respect to the Dutch national, local,sports andfinancial press.
112-Nederland Pro 2.21
** DE P2000 pager voor je mobiele telefoon ** Sirene?Met112-Nederland weet wat je wat er aan de hand is. Je hoortdebrandweer, politie of een ambulance voorbijrijden? Ongeval,ongelukof brand bij u in de buurt? Installeer de app en weet wat eraan dehand is. Nu ook met lokale achtergrondinformatie (112Nieuws).Bekijk Streetview, Google Maps en deel de meldingen metuwvrienden. Wat heeft de Pro versie meer dan de gratis112-Nederlandapp: • Realtime meldingen: Meldingen, direct napublicatie ophet P2000 netwerk, binnen enkele seconden op jetoestel. •Capcode-ondersteuning: Selecteer meldingen op basis vancapcode. •Advertentievrij: geheel zonder advertenties en zodoendemeer ruimtevoor de meldingen. • Aparte infrastructuur: De PRO-appmaaktgebruik van aparte server-infrastructuur om een zo goedmogelijkeservice te kunnen garanderen. De PRO-versie is daarom nietgratis,maar wel advertentievrij. Uit respect voor privacy zijnhuisnummersgeanonimiseerd. Inhoud van de meldingen is afkomstig vanhetnetwerk van de hulpdiensten (P2000) en zo ver mogelijk verrijktmetspecifieke gegevens. LET OP: Politie maakt in veel regio's(zeer)beperkt gebruikt van het P2000 meldsysteem. In bepaalderegio'szijn er weinig of geen politiemeldingen. Notificatie op jemobielbij een 112 melding? Sirene? U hoort de brandweer, politie ofeenambulance voorbijrijden? Ongeval, ongeluk of brand bij u indebuurt? Installeer de app en weet wat er aan de hand is.BekijkStreetview, Google Maps en deel de meldingen met uw vrienden.De112-Nederland app meldt 112 alarmeringen in de omgeving vanjemobiele telefoon en op zelf op te geven locaties. De app meldtallerelevante en actuele P2000 meldingen van het C2000 netwerk vandehulpdiensten: politie, brandweer, ambulance, KNRM en anderen inuwomgeving. Bepaal in de instellingen zelf welke locaties voorubelangrijk zijn. De pro versie van de 112-nederland biedtdevolgende extra functies: - Meldingen ontvangen op basis vaneeningestelde reeks cap-codes. Cap codes kunnen worden ingevoerdalseen kommagescheiden reeks. Wordt er een meldingen gedaan voor 1vande gekozen capcodes dan ontvangt u de melding op uwmobieleapparaat onafhankelijk van de locatieinstellingen. -Meldingenworden direct, zonder vertraging, naar uw toestelgestuurd. Let op:voor het ontvangen van meldingen is een goedwerkendeinternetverbinding / data-abonnement noodzakelijk. - De appisadvertentievrij. 112-Nederland app is de moderne vorm van een27MCbakkie. Tover je mobiel om in een pager voor het pager2000netwerk. Voorwaarden Bij de aanschaf van de app heeft ukennisgenomen van het volgende: Bezijden onderstaandejuridischevrijwaring zullen wij er alles aan doen om deeindgebruiker een zogoed mogelijk gebruikerservaring te bieden metde 112-app. Mochtenu klachten of problemen hebben dan kunt u zichwenden tot hete-mailadres dat is opgenomen bij deze app-publicatieof de website112-nederland.nl. Juridische vrijwaring is opgenomenomdat deopbrengst van deze app niet voldoende zijn omaansprakelijkheid tekunnen dragen voor het functioneren en dekwaliteit van de app(s).snoei.net geeft bij aanschaf van de112-Nederland app of112-Nederland PRO app geen garanties af overkwaliteit van dedienstverlening en duur van de dienstverlening.112-Nederland zalechter een redelijke inspanning leveren om tetrachten een goededienstverlening te bieden aan haareindgebruikers. Storingen zullenworden verholpen op basis van BestEffort. Snoei.net is op geenenkele manier aansprakelijk voorgevolgschade bij het niet goedfunctioneren of niet functioneren vande 112-Nederland en112-Nederland Pro app. Er kunnen geen rechtenworden ontleend aande inhoud van de meldingen en de inhoud van deapp. De kosten die ubetaald voor de app zijn gerelateerd aan deontwikkel- enhostingkosten van app. De dienstverlening kan op elkmoment doorsnoei.net worden gestaakt. ** THE P2000 pager for yourmobile phone** Siren? 112-Netherlands know what what's going on.You can heardrive past the fire, police or ambulance? Accident,accident orfire in your neighborhood? Install the app and know whatis goingon. Now with local background (112 News). View Street View,GoogleMaps and share the messages with your friends. What did theProversion over the free 112 app Netherlands: •Real-timenotifications: Notifications, immediately afterpublication on theP2000 network within seconds on your device. •Capcode support:Select messages based capcode. • Ad-free: entirelywithout ads andthus more space for the reports. • SeparateInfrastructure: The PROapp uses separate server infrastructure toensure the best possibleservice. The PRO version is therefore notfree, but ad-free. Out ofrespect for privacy, house numbers areanonymous. Contents of thereports comes from the network ofemergency services (P2000), andas far as enriched with specificdata. NOTE: Police make in manyregions (very) limited use of theP2000 reporting system. In someregions, there is little or nopolice reports. Notification on yourmobile with a 112 message?Siren? You hear drive past the fire,police or ambulance? Accident,accident or fire in yourneighborhood? Install the app and know whatis going on. ViewStreet View, Google Maps and share the messageswith your friends.The 112-Netherlands app notifies 112 alarms inthe vicinity of yourmobile phone and enter locations. Itself Theapp notifies allrelevant and current P2000 reports of the C2000network ofemergency services: police, fire, ambulance, KNRM andothers inyour area. Determine the institutions themselves whichlocationsare important to you. The pro version of the112-Netherlands offersthe following additional features: - Receivenotifications based ona predetermined set of cap codes. Cap codescan be entered as acomma separated string. If a notification madefor one of thechosen capcodes you will receive the message on yourmobile deviceregardless of location settings. - Notifications aresent to yourdevice without delay directly. Please note: toreceivenotifications is a working Internet connection / dataplanrequired. - The app is ad-free. 112 Netherlands app is themodernform of a 27MC bakkie. Turn your mobile phone into a pager topager2000 network. Conditions When purchasing the app, you havetakennote of the following: Further from the following legaldisclaimerwe will make every effort to provide the end user withthe 112 app.Best possible user experience If you have anycomplaints orproblems, please contact the e-mail address includedin thisapp-publication or website 112 nederland.nl. Legaldisclaimer isincluded as the proceeds of this app are notsufficient to ensurethe performance and quality of the app (s)liability. givessnoei.net when purchasing the 112-or112-Netherlands Netherlandsapp PRO app no ​​warranties about thequality of service and lengthof service. 112 Netherlands, however,will make a reasonable effortto try to offer to its users. Goodservice Faults will be correctedon the basis of Best Effort.Snoei.net is in no way liable forconsequential damages whenmalfunctions or failure of the 112 and112-Netherlands NetherlandsPro app. It can be derived from thecontent of the messages and thecontent of the app. No rights Thecharges you paid for the app arerelated to the development andhosting costs app. The services maybe discontinued. Snoei.net byanytime
FeanOnline 2.1.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van FeanOnline.nl blijf jijaltijdop de hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom SC Heerenveen. Daarnaast kun jemet duizendenfanatieke fans discussiëren over het wel en wee van declub.Download de app en mis niets meer van je favorietevoetbalclub!Withthe free mobile application FeanOnline.nl youalways stay up todate with the latest news, videos and keystatistics surrounding SCHeerenveen. In addition, you can discusswith thousands offanatical fans around the fortunes of the club.Download the appand miss nothing of your favorite football!
TTapp 2.27
TTapp is dé app voor tafeltenniscompetitiespelend Nederland.Jevindt hier alle wedstrijdinfo van alle seizoenscompetities zoalszeook in NAS staan, maar dan handzaam gepresenteerd voor gebruikopeen smartphone. Je eigen poule en die van je vrienden kun jealsfavorieten op het startscherm opnemen zodat je ze snelkuntbereiken.TTapp bevat in de basis dezelfde informatie dieookpubliekelijk in NAS beschikbaar is en wordt ookvoortdurendgeüpdate met de meest actuele informatie daaruit. Maarer kan meer!Je kunt al tijdens het spelen van decompetitiewedstrijden deteamsamenstelling invoeren en degame-uitslagen vastleggen. Zokunnen je clubgenoten live deresultaten volgen. Het geeft ook demogelijkheid om later terug tezoeken hoe je tegen een bepaaldespeler eerder al gespeeld hebt.Afzonderlijke game-uitslagen zeggendan natuurlijk veel meer danenkel de set-uitslag die je in NASterugvindt.Sinds mei 2015 is ereen samenwerkingsverband tussenTTapp en de NTTB. Hiermee wordtbereikt dat TTapp toegang krijgttot competitiegerelateerde gegevensdie beschikbaar zijn binnen deNTTB om deze op eengebruiksvriendelijke manier te presenteren inde app. De NTTB levertzo een bijdrage aan nog meer speelpleziervoor decompetitiespelers.TTapp is the app for playing tabletenniscompetition Netherlands.You'll find all the contest info allseasoncompetitions as they appear in NAS, but handy location foruse on asmartphone. Your own group and those of your friends youcan recordas favorites on the home screen so that you can reachquickly.TTappcontains the same basic information is also publiclyavailable inNAS and is constantly updated with the latestinformation from it.But there is more! You all while playing theleague matches toenter the team composition and capture the gamingresults. So yourteammates can follow the live results. It alsoallows for laterretrieval how you played earlier against aparticular playeralready. Individual game results then obviouslymuch more than justsay the result set that you find in NAS.SinceMay 2015 there is apartnership between TTapp and NTTB. This ensuresthat TTapp getsaccess to competition-related information availablewithin the NTTBto present it in a user-friendly way in the app. TheNTTB thuscontributing to even more fun for the competition players.
PolitieConditie 1.1
Met deze gratis app van de politie kun je 5 looptrainingen doen,dieje voorbereiden op de sporttest van de politie. De sporttestmoetiedereen die bij de politie wil werken succesvol afrondentijdens deselectieprocedure. Ook als je eenmaal bij de politiewerkt, moet jedeze test regelmatig herhalen. Met de appPolitieConditie kun jejezelf optimaal voorbereiden om te slagenvoor deze test. Tijdens delooptrainingen, die steeds een stapjezwaarder worden, voer jediverse oefeningen uit zoals opdrukken,tempoversnellingen enstreksprongen. Kun jij niveau 5 van de appgoed aan? Dan heb jijPolitieConditie en ben je klaar voor desporttest! De app biedtdaarnaast:
- duidelijke instructievideo’swaarin de diverseoefeningen die je tijdens de trainingen moetuitvoeren, wordenuitgelegd;- een ‘coach’ die je begeleidt enmotiveert tijdens elketraining;- de mogelijkheid om je eigenmuziek af te spelen tijdenshet trainen;- de optie om je prestatieste delen met je vrienden viaFacebook of Twitter;Meer info vind jeook opkombijdepolitie.nl/PolitieConditie.With this free app fromthepolice you can do five running sessions, preparing you for thesporttest of the police.The sport test, anyone who wants toworksuccessfully completed during the selection to the police.Also,once you work with the police, you should repeat thistestregularly. The app Police Condition can best prepare yourselftopass this test. During the running sessions, which are alwaysonestep heavier, run various exercises such as push-ups, dribblingandstretch jumps. Can you level 5 of the app properly? Then youhavePolice Condition and you're ready for the sports test!The appalsooffers:- Clear instructional videos in which the variousexercisesyou need to perform during the training are explained;- A'coach'who guides and motivates during each workout;- The abilityto playyour own music while exercising off;- The option to sharewith yourfriends via Facebook or Twitter your performance;More infocan alsobe found on kombijdepolitie.nl / Police Condition.
Upcoming 1.5.19
Upcoming
Upcoming is het onmisbare actualiteitenplatform voordeinternetgeneratie; het nieuws van vandaag, de trends van morgenénde rages van vroeger.Onze redactie exploreert de uithoeken vanhetinternet, op zoek naar de meest snackable, spraakmakendeenshareable verhalen. Download nu de Upcoming app!★ Eendagelijksedosis positieve energie in je broekzak★ Ontdek de meestbesprokenverhalen en video's van Nederland★ Deel alles wat trendingis (ofwordt) met je vrienden via Whatsapp, Facebook, Twitter ofe-mail★In een oogopslag genoeg gespreksmateriaal voorhetkoffiezetapparaat of die ongemakkelijke Tinder-date★ Plaatjesvanschattige alpaca'sNu downloaden betekent nooit meer saaiemomentenof ongemakkelijke stiltes. Check onze selectie van demeesthilarische advertenties op Marktplaats, haal herinneringen opmetherkenbare momenten tijdens het MSN'en op een willekeurigedinsdagin 2003 of maak de "Is de tekst van Bløf of komt-ie uitSuske enWiske?"-quiz. Of: ontdek als eerste die virale video waariedereenhet morgen over heeft!Heb je vragen, problemen of feedback?Laathet ons weten. Mail ons op [email protected] of stuureenbericht op Twitter via @upcoming. Zo bouwen we een steedsbetereapp.En fans? De belangrijkste hebben we alvast binnen ;)"Deapp ishet beste wat Nederland te bieden heeft, op mij na." -IvoNiehe"Deze app danst de morgen in, nog voor het gister werd"-Paskal Jakobsen"Kijk! Ik heb 'm! Kijk eens wat een prachtigding!Ik ben gek op Upcoming! Fantastisch!" - FreekVonk"Populaireplaatjes, filter op categoriën, veelbesprokennieuwsberichten enalles wat trending is. Tot zover de app, totmorgen." - Matthijsvan NieuwkerkUpcoming is the indispensable newsplatform for theInternet generation; today's news, tomorrow'strends and fads ofthe past.Our editorial explores the reaches ofthe Internet,looking for the most snack able, controversial andshareablestories.Upcoming Download the app!★ A daily dose ofpositive energyin your pocket★ Discover the most talked aboutstories and videosof Netherlands★ Share everything is trending (or)with your friendsvia Whatsapp, Facebook, Twitter or e-mail★ At aGlance enoughconversation material for coffee or uncomfortableTinder date★Pictures of cute alpacasDownload Now means never dullmoments oruncomfortable silences. Check out our selection of themosthilarious ads on Marketplace, reminisce with recognizablemomentswhile MSN on any Tuesday in 2003 and enable the "Is the textofBløf or is he out-Willy and Wanda?" - Quiz. Or discover thefirstviral video everyone is talking about tomorrow!Do you haveanyquestions, problems, or feedback? Let us [email protected] us or send a message on Twitter [email protected] As we build anever better app.And fans? Most important,we have alreadyinside;)"The app is the best highlights of theNetherlands on afterme." - Ivo Niehe"This app morning dancing inwas before the last" -Paskal Jakobsen"Look! I got it! Look what awonderful thing! I loveUpcoming! Fantastic!" - Freek Vonk"Popularimages, filter bycategories, much-discussed news and everything istrending. So farthe app, see you tomorrow." - Matthijs vanNieuwkerk
Maya wijsheid 3.4.4
Wie ben je? Waar sta je? Waar ga je heen? Alle antwoorden opdezevragen liggen in jou besloten. Laat de wijsheid van de Maya'sjehelpen om jouw eigen antwoorden te vinden. Met de Maya wijsheidappkun je volgen hoe de Tzolkin kalender je dagelijks ondersteuntomhet beste uit jezelf te halen. Volg de dagenergie, berekenjekwaliteiten, talenten, levenspad en nog veel meer. Gebruik vanafnude kennis van de Maya's om je leven te verrijken, elke dagopnieuw.In de app kun je: - De dagenergie lezen - De dagenergievanmaximaal 13 dagen terug lezen - De geboorte energie bekijkenvanjou of je vrienden - Je levenspad berekenen - Allesbekijkenvolgens zowel de Dreamspell telling als de Kosmischetelling - Meerte weten komen over de wijsheid van de Maya's Who areyou? Whereare you? Where are you going? All answers to thesequestions lieinside you decided. Let the wisdom of the Maya helpyou find yourown answers. With the Mayan wisdom app you can followhow theTzolkin calendar you daily support to get the best out ofyourself.Follow the Daily yield, calculate your skills, talents,life pathand much more. Use now the knowledge of the Maya to enrichyourlife, every day. In the app, you can: - The Daily yield read -TheDaily yield of up to 13 days to read back - The birthenergywatching you or your friends - Your life path calculation -View byboth the Dreamspell count as the Cosmic census - Learn moreaboutthe wisdom of the Maya
PZP Declareren 1.27
CZ
PZP Declareren app. Nota gekregen van je zorgverlener? Declareerjenota met je mobiele telefoon, waar en wanneer je maar wilt.Stuurons gewoon een foto of pdf van je nota. Wij doen de rest.• Snel enveilig • Maak een nieuwe foto of kies er eentje uit jefotoalbum• Stuur de pdf die je van de zorgverlener hebt ontvangen• Voeggemakkelijk foto’s toe aan je declaratie of verwijder ze• Geefnamen aan declaraties zodat je ze snel kunt terugvinden• Bekijkeen overzicht van declaraties die je hebt gestuurd• Verstuurmeerdere declaraties in één keer Geef je feedback Wemaken de appvoor jou. Dus horen we graag wat je ervan vindt.Vragen, feedback,suggesties? Geef je oordeel en help ons de app nogbeter te maken.Meer weten? Alles over het declaren van je nota’svind je opPZP.nl/declareren. PZP Claiming app. Note received fromyourhealthcare provider? Declare your notes with your mobilephonewherever and whenever you want. Just send us a photo or PDFfromyour note. We do the rest. • & emsp; Fast and Safe •  Take a new photo or choose one from your photo album •  Send the PDF you received from the provider •  Easily add photos to your invoice or remove • & emsp;Givenames to claims that you can find them quickly • & emsp,see alist of invoices you sent • & emsp; Send multiple invoicesatonce Give your feedback We make the app for you. So we'd lovetohear what you think. Questions, feedback, suggestions? Giveyouropinion and help us make the app even better. Want to knowmore?Everything about the declaren your notes can be foundonPZP.nl/declareren.
Per Seconde Wijzer 3.1.6
BNNVARA
De Per Seconde Wijzer is dé spelsensatie van Nederland! MetPerSeconde Wijzer waan je je kandidaat in hetgelijknamigetelevisieprogramma van BNNVARA, waar al decennia langmiljoenenmensen naar kijken. Speel de soloversie en probeer in deranglijstvan 50 beste spelers te komen of speel tegen een vriendofwillekeurige tegenstander en bepaal in een sprint overmaximaaldrie vragen wie de beste is. De soloversie werkt net als optv:kies een categorie en geef het juiste antwoord bij de vragen diejedaarna over een bepaald onderwerp gesteld krijgt. Het isvervolgensnatuurlijk aan jou om dit zo snel mogelijk te doen, wantdeseconden tikken onverbiddelijk door. Er is een redding: jekuntjokers inzetten als je denkt dat je foute antwoorden gegevenhebt.Maar die jokers kosten je wel weer kostbare seconden… Als jetegeneen ander speelt, gaat het niet om de hoogste score maar omwie alseerste twee vragen gewonnen heeft. Een vraag win je doormeerantwoorden goed te hebben dan de tegenstander. Bij eengelijkaantal goede vragen wint diegene die de minste tijd nodighad.Maar: je weet natuurlijk níet hoe snel je tegenstandergespeeldheeft… Vanaf nu kun je met de Per Seconde Wijzer app eentoernooispelen. In meerdere rondes kun je laten zien dat je debeste bent.Het aantal deelnemers in een toernooi hangt af vanhoeveel actievespelers er op dat moment zijn. In het toernooi kunje per rondebadges verdienen.BNNVARA wenst je veel succes bij hetspelen vanPer Seconde Wijzer! En vergeet natuurlijk niet ook PerSecondeWijzer op tv te kijken. Kijk ophttp://persecondewijzer.bnnvara.nlvoor meer informatie.Per Secondhand game is the thrill ofNetherlands! With Per Second hand feellike you're a candidate inthe eponymous television program BNNVARAwhere decades millions ofpeople watching. Play the solo version andtry in the list of 50best players to come and play against a friendor random opponentand determine in a sprint up to three questionswho is the best.Thesolo version works just like on TV: Choose acategory and give thecorrect answer to the questions you get askedafterwards about aparticular topic. It is then of course up to youto do this asquickly as possible because the seconds tickinginexorably. Thereis a rescue: you can use wildcards if you thinkyou have givenwrong answers. But those jokers cost you backprecious seconds...If you play against another, it is not thehighest score but whowon the first two questions. A question winyou have good than theopponent by more answers. With an equalnumber of good questionswins the one who needed the least time.But, of course you do notknow how fast your opponent has played...Now you can play atournament with Per Second Hand app. Inseveral rounds you can showthat you are the best. The number ofparticipants in a tournamentdepends on how many active playersthere are at the moment. In thetournament you can earn per roundbadges.BNNVARA wish you good luckin playing Per Second Hand! And donot forget of course Per SecondHand watch on TV. Visithttp://persecondewijzer.bnnvara.nl for moreinformation.
Windcentrale 1.3.8
Windcentrale
Met de Windcentrale app is je windmolen altijd en overaldichtbij!Met de app zie je "live" de productie van jouw windmolenenWinddelen. In een oogopslag zie je hoeveel stroom je deafgelopendag, week, maand en jaar hebt geproduceerd. Heb je noggeenWinddelen? Kijk dan gratis mee hoe de molens draaien!Kenmerken: -real-time productie data vanuit je eigen molen! -eenvoudigeoverzichten van je eigen productie (dag, week, maand,jaar) - blijfop de hoogte met het Windcentrale nieuws - alle molenspecificatiesop een rij - eenvoudig in contact met deWindcentraleWith the WindCentral app is your windmill anywhereclose! With the app you see"live" production of your windmill andShare Wind. At a glance youcan see how much power you haveproduced. Past day, week, month andyear Do not have Wind Line? FreeLook how the mills run!Features:-Real-time production data fromyour own windmill!- Simplestatements of your own production (day,week, month, year)- Keep upto date with the Wind Central news- Allmill specifications at aglance- Easy contact with the Wind Central
Dagelijks Woord 1.3.0
Met de Dagelijks Woord app leest u iedere dag een nieuwBijbelversin uw favoriete Bijbelvertaling (momenteel NBV,NBG,Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, Willibrord endeNaardense Vertaling). Deze Bijbel applicatie is een gratisdienstvan Stichting Dagelijks Woord. Wij stellen het op prijs als ueenkleine donatie schenkt. Ga naarwww.dagelijkswoord.nl/over/donatieof kijk in de app bijInstellingen. Heeft u vragen over de dienstenof over deze app? Vuldan het contactformulier in opwww.dagelijkswoord.nl.With the DailyWord app you read every day anew Bible verse in your favorite Bible(currently NBV, NIV, KJV,Revised KJV, Willibrord and expositorTranslation). This Bibleapplication is a free service of WordDaily Foundation. We wouldappreciate it if you donate a smalldonation. Go towww.dagelijkswoord.nl / about / donation or look inthe app underSettings. Do you have any questions about theservices orabout this app? Please fill in the contact formonwww.dagelijkswoord.nl.
Voetbal International 5.2.2
De volledige voetbalwereld is altijd dichtbij met de officiëleappvan Voetbal International. Zo ben je altijd op de hoogte vanhetlaatste voetbalnieuws, krijg je elk fluitsignaal mee en brengenweje de verhalen achter het voetbalnieuws. --- In het kort: -Hetlaatste nieuws via onze journalisten en clubwatchers-Kwaliteitsjournalistiek via VI PRO, voor deechtevoetballiefhebbers - Meepraten in onze voetbalcommunity - Livedewedstrijden volgen in de app en via notificaties - Iederedagnieuwe voetbalvideo’s en audiofragmenten - Standen en scoresvan75+ competities - Jouw favoriete competities, clubs enspelerscentraal --- Het verhaal achter het voetbalnieuws: VI PROmaakt eenonzichtbare wereld zichtbaar. Onze verhalen hebbenonverwachteinvalshoeken. We spelen in op vragen die leven bij ledendoorkritisch te zijn wanneer het moet en innovatief wanneer desituatiedaarom vraagt. Oh ja, en we zijn niet vies van eenbeetjerelativering. --- Heb je vragen of tips om de app beter temaken?Stuur een mailtje naar [email protected]! Blij met onze app? Laatjebeoordeling achter of schrijf een recensie. The entirefootballworld is always close by with the official app fromVoetbalInternational. So you are always aware of the latestfootball news,you get every whistle and we bring you the storiesbehind thefootball news. --- In brief: - The latest news throughourjournalists and club watchers - Quality journalism via VI PRO,forreal football fans - Participate in our football community -Livethe matches in the app and via notifications - New footballvideosand audio fragments every day - Standings and scores of75+competitions - Your favorite competitions, clubs andplayerscentral --- The story behind the football news: VI PRO makesaninvisible world visible. Our stories have unexpectedperspectives.We respond to questions that live with members bybeing criticalwhen it is necessary and innovative when thesituation demands it.Oh yes, and we are not averse to a bit ofperspective. --- Do youhave any questions or tips to make the appbetter? Send an email [email protected]! Happy with our app? Leaveyour review or write areview.
Gynzy Kids 2.1
Gynzy
GYNZY KIDSSpeel nu zelf met de Gynzy Tools, Puzzels, Trainers ennogveel meer!Maak de taken die je meester of juf heeft klaargezetenspeel tegen én met je klasgenoten. Alsje klaar bent metjeoefeningen staan er nog veel andere leuke spelletjes voor jeklaar!GAMES, PUZZELS, TOOLS & MEERJe leerkracht kan taken voorjeklaarzetten, maar jij kan nog veel meer! Kies uit eengroteselectievan Tools, Puzzels en Games om zelf te spelen.GESCHIKT VOORIEDEREENDe Gynzy Kids app is makkelijk te gebruiken enleuk vooriedereen. De oefeningen en spellen zijneenvoudig in testellen opeen niveau waar jij je prettig bij voelt. WERKBOEKIn deGynzy Kidsapp kun je in het digitale werkboek de opdrachten makendie horenbij de les. Je antwoorden worden direct nagekeken en jeaan heteinde van een les hoe goed je deze gemaakt hebt. Dat ishandig!TAKENHuiswerk maken was nog nooit zo leuk als bij GynzyKids! Mettopscores, prijzen en oefeningenafgestemd op jouw niveauhoef je jenooit te vervelen tijdens je huiswerk. TOPSCORESAan heteinde vanelke oefening zie je of je je eigen topscore verbrokenhebt.Wanneer je klaarbent met je taken kan je leerkracht deprijzenonthullen. Je ziet dan wie uit jouw klas de bestescoreheeftgehaald, maar ook wie het meest heeft geoefend of wie delangstereeks goedeantwoorden achter elkaar heeft gehaald. Iedereenheefteen kans om in de prijzen te vallen. MEERGynzy Kids is netalsGynzy zelf constant in ontwikkeling. Er zullen dus steedsmeeroefeningen en spelletjes in deze app verschijnen!GYNZYKIDSPlayyourself with Gynzy Tools, Puzzles, trainers and muchmore!Make thetasks you have set put master or teacher and playagainst one ofyour classmates. asYou've finished your exercises,there are manyother fun games for you! GAMES, PUZZLES, TOOLS& MOREYourteacher can set up tasks for you, but you can do muchmore! Choosefrom a wideselection of tools, puzzles and games toplaythemselves. SUITABLE FOR EVERYONEThe Gynzy Kids app iseasy touse and fun for everyone. the exercises and gameseasy to setat alevel where you feel comfortable with. WORKBOOKIn GynzyKidsapp allows you to create digital workbook assignments thatbelongto the class. Your answers are immediately checked and youare atthe end of a lesson how good you have it made.That'shandy!TASKSHomework was never so great as at Gynzy Kids! Withhighscores, awards and exercisestailored to your level, you nevergetbored during your homework. HIGH SCORESAt the end ofeachexercise, see if you have broken your own high score. Whenreadyarewith your tasks to your teacher reveal prices. You will seewho inyour class the bestscore is achieved, but also who has themost orwho practiced the longest series of goodanswers hastakenconsecutively. Everyone has a chance to winprizes. LAKEGynzyKids is like Gynzy, constantly evolving. Sothere will be more andmore exercises and games appear in this app!
Kachel FM 4.0
Volg met deze app Kachel FM 2018! Kijk van vrijdag 21 t/m zondag23september live mee! Praat ook mee via Instagram en Facebook.Tweetsen Instagram foto's met #kachelfm zullen ook in beeld komen!Eenplaat aanvragen, laten weten of je ontvangst hebt of eenfotoopsturen naar de DJ, het kan met deze app. Ook kun je opdeachtergrond blijven luisteren naar Kachel FM, via eenlagerekwaliteit audiostream, zodat je ook met weinig mb's veel hitskunthoren! Kom ook langs bij Kachel FM, aan de TibbensteeginHoonhorst. Kijk in de app voor de exacte locatie enprogramma.Sinds 2005 bestaat de piratenzender Kachel FM. Één keerper jaar inseptember organiseren zij een gezellig weekend voordepiratenliefhebbers. Kachel FM wordt gehouden in Hoonhorst entrektjaarlijks inwoners uit wijde omtrek. Sinds enkele jaren ishetevenement live te volgen via app en website. Follow with thisappKachel FM 2018! Watch live from Friday 21 to Sunday 23September!Talk also via Instagram and Facebook. Tweets andInstagram photoswith #kachelfm will also come into the picture!Request a record,let us know if you have a receipt or send apicture to the DJ, youcan do this with this app. You can alsocontinue listening in thebackground to Kachel FM, via a lowerquality audio stream, so youcan also hear a lot of hits with fewmb's! Join us at Kachel FM, atthe Tibbensteeg in Hoonhorst. Look inthe app for the exactlocation and program. Since 2005 the piratechannel Kachel FMexists. Once a year in September they organize afun weekend forthe pirate lovers. Stove FM is held in Hoonhorst andannuallyattracts residents from a wide range. Since a few years theeventcan be followed live via app and website.
Pepper.com: Kortingscodes, deals, aanbiedingen 5.16.02
Pepper
🔥 De volledig vernieuwde Pepper.com App is eindelijk beschikbaar!🔥Ontdek de allerheetste aanbiedingen van Nederland op jesmartphone!Creëer alerts om altijd op te hoogte te zijn vanaanbiedingen vanproducten waar jij naar op zoek bent. Bespreek endeel de besteshop-tips met de grote - en actieve - community, zohelpen weelkaar altijd aan de grootst mogelijke korting. Wat is ernieuw? ☆Gloednieuw design ☆ Meer details in deal weergave ☆Gemakkelijkerdelen van aanbiedingen ☆ Creëer Trefwoord Alerts omdirectnotificaties te ontvangen van jouw favoriete deals ☆Nieuwegeweldige text editor om nog meer betrokken te kunnen zijnmet decommunity ~~~~~~~~~~~ De Pepper.com app geeft je toegang totdeallerbeste aanbiedingen en kortingscodes, direct op jemobieleapparaat. Maak deel uit van onze community van gebruikersdieaanbiedingen, kortingen en kortingscodes delen die je nietopflyers en advertenties zal vinden! De Pepper.com App biedt:✓Bekijk de heetste aanbiedingen die door de community als'Heet!'zijn beoordeeld. ✓ Vind werkende kortingscodes vanpopulairewinkels, zoals: Bol.com, Wehkamp Media Markt, Kruidvat,Blokker,Bart Smit, V&D, Zalando, Dixons, HEMA, H&M, Action,Amazon✓ Krijg notificaties als er een aanbieding waarinjijgeïnteresseerd bent verschijnt op de website. TrefwoordAlertsgeven je de mogelijkheid om trefwoorden te kiezen, zoals'PS4','Laptop', 'Gratis' en 'Prijsfout'. Je krijgt vervolgenseennotificatie op je mobiele apparaat als er een aanbieding metéénvan jouw trefwoorden online komt. Als je naar een specifiekproductop zoek bent, geeft de app je de mogelijkheid om gemakkelijktezoeken naar dit product. Registreer een gratisPepper.com-accountom extra app-functies te krijgen. Gebruikerskunnen je oprechtadvies geven over aanbiedingen, winkels,producten, services enmeer. Als je deel uitmaakt van de PepperCommunity kun je: ✓Aanbiedingen plaatsen waar je maar wilt. ✓Reageren op heteaanbiedingen, kortingscodes en vragen. ✓ Heet ofkoud stemmen opaanbiedingen van andere gebruikers. Als je een mooieaanbiedinghebt gespot die je graag wilt delen, geeft deze app jedemogelijkheid om deze deals gemakkelijk te delen opFacebook,Twitter, e-mail of sms. Betaal nooit meer de adviesprijs!🔥 Thecompletely redesigned Pepper.com App is finally available!🔥Discover the hottest deals from Netherlands on yoursmartphone!Create alerts to be informed of, always offers for theproducts youare looking for. Discuss and share the best shoppingtips with thebig - and active - community, so we always help eachother to thegreatest possible discount. What's New? ☆ Brand newdesign ☆ Moredetails view deal ☆ Easier sharing deals ☆ CreateKeyword Alertsabove to receive immediate notifications of yourfavorite deals ☆New amazing text editor to be even more involvedwith the community~~~~~~~~~~~ The Pepper.com app gives you accessto the best offersand discount codes directly on your mobiledevice. Be part of ourcommunity of users who offers, discounts anddiscount codes partsthat you will not find on flyers and ads!Pepper.com App provides:✓ Check out the hottest deals as "Hot!" Bythe community have beenassessed. ✓ Find working coupon codes frompopular stores such as:Bol.com, Wehkamp Media Markt, KruidvatBlokker, Bart Smit, V &D, Zalando, Dixons, HEMA, H & M,Action, Amazon ✓ Getnotifications when an offer which you areinterested will appear onthe website. Keyword Alerts give you theopportunity to choosekeywords like 'PS4' 'Laptop', 'free' and'price error'. You willreceive a notification on your mobile deviceas an offer to one ofyour keywords comes online. If you are lookingfor a specificproduct, the app gives you the ability to easilysearch for thisproduct. Register a free Pepper.com account toreceive additionalapp features. Users can give you genuine adviceon deals, stores,products, services and more. If you're part of thePepperCommunity, you can: ✓ Offers places you want. ✓ Quote hotdeals,voucher codes and questions. ✓ Hot or cold vote for offersfromother users. If you've spotted a great offer that you wanttoshare, this app gives you the opportunity to share thesedealseasily on Facebook, Twitter, email or SMS. Never pay moretheprice!
GP competitie 1.3
Het ultieme F1 manager spel Begin je eigen F1 team en ontwikkeldeauto, neem coureurs aan, investeer in talenten, regeldemerchandising, trek sponsors aan, train op de circuits, zorgvoorde juiste afstellingen tijdens de kwalificatie en de race enwin decompetitie + leuke prijzen! Meedoen is gratis, dus meld jeaan alsnieuwe deelnemer! The ultimate F1 manager game Start yourown F1team and development car, take drivers to, invest in talent,linemerchandising, pull-sponsors, train on the tracks, make theproperadjustments during qualifying and the race and win the league+great prizes! Participation is free, so sign up as a new member!
AfsprakenApp 3.1.4
Appsotheek
De AfsprakenApp is een eigen mobiele app die u op het juistemomentherinnert aan afspraken en huiswerkopdrachten bij uwzorgpraktijk.De app is uitsluitend te gebruiken doorpatiënten/cliënten enmedewerkers van geabonneerde praktijken van deAfsprakenApp.De appheeft de volgende toestemming nodig:-Telefoonnummers rechtstreeksbellen: Bel uw praktijk rechtstreeksvanaf het contactscherm.-Foto's en video's maken: Foto's maken bijhet aanmaken van eenoefening.- Audio opnemen: Inspreken van eenboodschap bij hetaanmaken van een oefening.- USB-opslag aanpassenof verwijderen:Het opslaan van foto's en audiofragmenten.- Accountsop hetapparaat vinden: Nodig voor het versturen vanpushnotificaties. Erwordt geen accountdata uitgelezen ofgebruikt.The AfsprakenApp is amobile app that you own at the righttime reminds you ofappointments and assignments in your carepractice. The app canonly be used by patients / clients andemployees subscribedpractices AfsprakenApp.The app has thefollowing permission:-Telephone directly call: Call your practicedirectly from thecontact screen.- Photos and videos: pictures increating anexercise.- Audio Recording: When recording a messagewhen youcreate an exercise.- Modify or delete USB storage: Storingphotosand audio clips.- Accounts on the tool: Required for sendingpushnotifications. There is no account data is read or used.
FK 2.5.11
Het volledige Farmacotherapeutisch Kompas staat vooriedereentoegankelijk op internet (www.farmacotherapeutischkompas.nlofwww.fkzin.nl). De website is in 2017 volledig vernieuwd enbevatnaast geneesmiddelteksten, ook indicatieteksten (met eenhandigstappenplan), groepsteksten en algemene teksten. Er zijnlinkstussen de verschillende documenttypen en links naaradditionelebetrouwbare informatie van andere organisaties. Tekstenzijnmakkelijk vindbaar door een geavanceerde zoekfunctie entekstenkunnen worden vergeleken met elkaar. De geneesmiddeltekstenuit hetFK zijn gratis beschikbaar als applicatie en offline tegebruiken(handig voor huisartsen en in ziekenhuizen). Dezeapplicatie wordt2-maandelijks geactualiseerd. The full ChemSpideris accessible toanyone on the Internet (orwww.farmacotherapeutischkompas.nlwww.fkzin.nl). The website hasbeen completely renovated in 2017and contains medicinal texts alsodisplay texts (with a handyroadmap), group texts and general texts.There are links betweenthe different types of documents and linksto additional reliableinformation from other organizations. Textsare easy to findthrough an advanced search and text can becompared.   Thedrug texts from FK are free to use andavailable as an applicationoffline (useful for generalpractitioners and hospitals). Thisapplication is two-updatedmonthly.
Penny 4.1
De Penny App is voor de echte pony- en paardengek, gemaakt doordemakers van het striptijdschrift Penny. De App heeftdagelijksnieuwtjes, filmpjes, luisterstrips en games -- speciaalgemaaktvoor jou. Uniek zijn de luisterstrips vol avontuur, dramaenromantiek. Beleef de meeslepende en spannendeverteldestripverhalen over paarden en pony's. Blijf op de hoogtevan delaatste nieuwtjes van penny.nl. Kijk naar de grappigePenny-TVfilmpjes wanneer jij dat wil. Speel de gaafstepaardenspellen. DePenny App wordt dagelijks voorzien van nieuwenieuwtjes, filmpjes,luisterstrips en games. Download de App nu.Penny App isgeproduceerd door Penny -- het tijdschrift voor depaardengek. Kijkop www.penny.nl voor meer informatie. Bekijk hetprivacy beleid vanPenny hier:https://penny.nl/privacy-cookiebeleid/The Penny App isfor real ponyand paardengek, made by the creators of the comicmagazine Penny.The App has daily updates, videos, listen comicsand games -especially for you. Unique are listening comics full ofadventure,drama and romance.Experience the vibrant and excitingcomics toldabout horses and ponies.Stay informed of the latestnews frompenny.nl.Look at the comic Penny-TV movies whenever youwant.Playthe coolest horse games.The Penny App daily with newupdates,videos, listen comics and games. Download the appnow.Penny App isproduced by Penny - the magazine for thepaardengek. Visitwww.penny.nl for more information. Check theprivacy policy of Pennyhere:https://penny.nl/privacy-cookiebeleid/
Club Vrijgezellig 2.6
De Club Vrijgezellig is een groep vrienden, met dezelfde hobby,diehun krachten hebben gebundeld. De doelstelling van deClubVrijgezellig is: elk jaar weer een fantastisch feestorganiseren!Het ene feest is net geweest, het ander feest kun jealvast in deagenda zetten! Onze muziek is 24/7 te horen via dezeapp!PrettyCosy Club is a group of friends with the same hobby,which havejoined forces. The objective of the Club Pretty Cozy is:every yearorganize a fantastic party! One party was just, the otherparty,you can already put on the agenda! Our music can be heard24/7through this app!
MendriX Mobile 1.10.4
MendriX B.V.
De smartphone als verlengstuk van uwlogistiekekantoorautomatisering, het klinkt zo simpel. En dat ishet ook!Onze app op de smartphone van chauffeurs maakt dureboordcomputersvoor transport of koerier overbodig. Met één klikinzicht inorders, foto’s maken, barcodes scannen en de handtekeningbijaflevering, gewoon op het scherm van de smartphone. Entevensautomatisch opgeslagen in het transport managementsysteem.MendriXMobile betekent meer service, minder kosten enbovenal veel gemakvoor de gebruiker. Emballage- entankbeursregistratie enautomatische urenregistratie - het kanallemaal met dezeapp!----Let op, MendriX Mobile heeft achtergrondtaken voorgecontinueerde GPS tracking. Zolang u aangemeld blijft inMendriXMobile kan dit de accuduur aanzienlijk verkorten.Continueduse ofGPS running in the background can dramatically decreasebatterylife.The smartphone as an extension of your logisticsoffice, itsounds so simple. And that is it! Our app on thesmartphone ofdrivers is expensive board computers fortransportation or courierunnecessary. With one click insight intoorders, take pictures,scan barcodes and signature upon delivery,just on the smartphonescreen. And also automatically saved intransportation managementsystem.MendriX Mobile means more service,less cost and above all alot of convenience for the user. Packagingand tank exchangeregistration and automatic time tracking - it'sall possible withthis app!----Note, MendriX Mobile has backgroundtasks forcontinued GPS tracking. As long as you remain logged inMendriXMobile may significantly shorten the battery life.Continueduse ofGPS running in the background can Dramatically decreasebatterylife.
Vissengids 2.4.4
De Vissengids App is een gratis app van delandelijkebelangenvereniging voor sportvissers: SportvisserijNederland enhiermee heb je altijd een overzicht van alleNederlandse vissoortentot je beschikking; in totaal zo’n 170stuks. Via diversehandige zoekopties vind je er naastprofessionele foto’s alles overherkenning, leefwijze, voedsel,gesloten tijden, afmetingen en nogveel meer. Doorzoek ze eenvoudigop alfabet, familie of zoekwoord.Switch eenvoudig tussen zoetwater-en zeevissen. Het kanallemaal. Belangrijkste functies: •Alle Nederlandsevissen in hoge resolutie foto's • Zoetwater-en zeevissendoorzoeken op naam, familienaam of zoekwoord •Snel eneenvoudig met de determinatiemodule bepalen welke vis jevoor jeziet • Informatie over herkenning, verspreiding,voedsel,leefwijze, wettelijke status, gesloten tijden, maximalegrootte enmeer. Wat voor vis is dit? Meteen checken! MetdeVissengids kun je straks eenvoudig aan de waterkant checkenwatvoor vis je exact hebt gevangen. Met de zeer eenvoudigemaarsuperhandige determinatiesleutel bepaal je binnen een paarsecondenprecies welke vis je hebt gevangen. Is het een brasem ofkolblei?Een kleine roofblei of alver? Schol of schar? Gul ofwijting? Metde Vissengids weet je het direct en 100% zeker! Erghandig voorbijvoorbeeld het vangstenregistratieplatformMijnVISmaat! DeVissengids is een aanvulling op de succesvolleboekjes ‘DeNederlandse zoetwatervissen’ en ‘Nederlandse Zeevissen’,die ookonline te bekijken zijn. Hij biedt sportvissers, biologen enanderegeïnteresseerden de mogelijkheid om ook via je mobielvissoorten tebekijken en determineren. De app wordt inopdracht vanSportvisserij Nederland technisch ontwikkeld doorCrossmediaCommunicatiegroep. Meer informatie:www.sportvisserijnederland.nlof www.nederlandsevissen.nlThe FishingGuide App is a free app fromthe national association for anglers:Sportvisserij Netherlands andthus you always have an overview ofall Dutch fish at yourdisposal; a total of about 170 pieces.Throughvarious convenientsearch you will find alongside professionalphotos all aboutrecognition, lifestyle, food, closed seasons, sizeand more. Searchthem easily alphabet, family or keyword. Switcheasily betweenfreshwater and saltwater fish. Everything ispossible.Keyfeatures:• All Dutch fishing in high resolutionpictures•Fresh-water and marine fish by searching by name, lastname orkeyword• Quick and easy with the identification moduledeterminewhich fish you see before you• Information onidentification,distribution, food, lifestyle, legal status, closedseasons,maximum size, and more.What kind of fish is this?Immediatelycheck!The Fishing Guide you can easily check later onthewaterfront what fish you caught exactly. The very simple butsuperconvenient identification key you determine exactly which fishyoucaught within a few seconds. Is it a bream or white bream? Asmallasp or bleak? Plaice or dab? Gul or whiting? The Fishing Guideyouknow instantly and 100% sure! Very useful for examplecatchregistration platform MijnVISmaat!The Fishing Guidecomplements thesuccessful books 'The Dutch freshwater fish' and'Dutch Seafishing', which are also available online. He offersanglers,biologists and other interested parties the possibility toview onyour mobile fish and determination.The app iscommissionedSportvisserij Netherlands technically developed byCross MediaCommunications Group. Moreinformation:www.sportvisserijnederland.nl orwww.nederlandsevissen.nl