Top 49 Apps Similar to Mijn Referendum

Loading...
Route.nl Fiets & Wandelroutes
Route.nl BV
- Meer dan 100.000 gratis fietsroutes- In Nederland, België en Duitsland- Download routes voor offline gebruik- De fietsroutes zijn gebaseerd op het knooppunten netwerkFietsen en wandelen is niet alleen leuk om te doen maar het isooknog eens gezond. Elk jaar weer trekken we er met zijn allen opuitom de mooiste plekken te ontdekken, om te ontspannen ofomsimpelweg in conditie te blijven. Als we dan nog genoeg vitamineDmogen ontvangen van de weergoden, is de daghelemaalcompleet.Waar vind je een mooie, leuke fiets- of wandelroute die jijzoekt?We willen je hiermee helpen! Je kunt op verschillendemanieren jouwgewenste route vinden. Wil je een route bij jou in debuurt?Gebruik dan dan knop "Routes in de buurt", wil je in eenandereplaats, regio of recreatie gebied op pad gaan? Vul de naamdan inin het vrij zoeken veld. Misschien weet je nog niet precieswaar jewil beginnen, kies er dan voor om de provincie aan te gevenincombinatie met de gewenste afstand op het beginscherm.Natuurlijkkun je ook onze website (www.route.nl) of route.nlmagazinesgebruiken om inspiratie te krijgen voor de mooiste fiets-enwandeltochten, hiervoor kun je de ingebouwde QR Codescannergebruiken.Route.nl beschikt over tienduizenden routes in Nederland, BelgiëenDuitsland. Om precies de route te kunnen vinden die jij zoektkunje na de eerste selectie je zoekopdracht verfijnen op thema,eten,drinken & slapen of op aanbieder van de route(bijvoorbeeldVVV, Route.nl, Falk) en nog veel meer.Ben je bij de juiste route aangekomen, dan zie je in éénoogopslagalle informatie van de route. Hier kun je de routedownloaden vooroffline gebruik, delen en favoriet maken. Druk op dekaart en jekrijgt de mogelijkheid om te starten met fietsen ofwandelen van deroute. De kaart draait met je mee waardoor hetvolgen van de routeheel gemakkelijk wordt. Verder vind je eenwervenderoutebeschrijving met knooppunten en bijbehorendesfeerfoto’s zodatje een goede beleving van de route krijgt. Zelfsdedichtstbijzijnde VVV, groene parkeerplaats of treinstationwordtaangegeven! Met deze informatie weet je precies waar je aantoebent. Om je gekozen routes te bewaren, voeg je deze toe aanjefavorieten. Op deze manier kun je de routes direct terugvinden.Handig als je de route later (nog eens) wilt fietsenofwandelen!Alle routes hebben één ding gemeen: ze zijn met zorg doorallepartners van Route.nl samengesteld. Elke dag worden erroutestoegevoegd. Zelf kun je ook routes toevoegen aan de app doorze teplannen met de route.nl fiets- en wandel routeplanneropwww.route.nl/routeplanner.- More than 100,000freecycling- In the Netherlands, Belgium and Germany- Download routes for offline use- The routes are based on the network nodesCycling and walking is not only fun to do but it is alsohealthy.Every year we go there are all out to discover the mostbeautifulplaces to relax or to simply stay in shape. If we haveenoughvitamin D may receive from the weather, the day wascomplete.Where can you find a nice, fun cycling or walking you seek? Wewantto help you with this! You can find your desired route indifferentways. Want a route in your neighborhood? Then use button"Routesaround," you want to go to another city, region orrecreation areaon the road? Fill in name than in the free searchfield. Maybe youdo not know exactly where to start, choose sure toindicate theprovince in conjunction with the desired distance onthe homescreen. Of course you can also use our website(www.route.nl)route.nl or magazines to get inspiration for the mostbeautifulcycling and hiking, this you can use the built-in QRcodescanner.Route.nl has tens of thousands of routes in the Netherlands,Belgiumand Germany. To precisely locate the route that you arelooking foryou after the first selection refine your search bytheme, eating,drinking and sleeping or provider of the route (egtourist,Route.nl, Falk) and much more.Have you arrived at the right route, you will see all the detailsofthe route at a glance. Here you can download the route forofflineuse, share and create favorite. Press on the map and gettheopportunity to start cycling or walking route. The map takesyoualong making following the route is easy. You will also findapromotional map with nodes and associated mood pictures so yougeta good experience of the route. Even the nearest tourist,greenpark or train station is indicated! With this information youknowexactly where you stand. To keep your selected routes, you addthisto your favorites. This way you can find the right routes.Handy ifyou want to bike or walk the route later (again)!All routes have one thing in common: they are carefully preparedbyall partners Route.nl. Every day routes are added. Itself canaddroutes to the app by scheduling them with route.nl cyclingandwalking route planner on www.route.nl/routeplanner.
bol.com 3.7.0
bol.com bv
Ervaar het gemak van winkelen met de bol.com app. Met de app hebjealtijd en overal toegang tot ruim 15 miljoen artikelen enjebol.com-account, met o.a. je bestelstatus, facturen,persoonlijkeverlanglijstjes en je winkelwagentje. Dit kun je met deapp: -Supersnel zoeken met zoeksuggesties - Waar je eerder opzocht,blijft bewaard - Scan een barcode of QR-code - Betaalveiligachteraf, met iDeal, creditcard of Bancontact/Mr. Cash - Leesenschrijf beoordelingen - Vergelijk de prijzen van nieuwentweedehands - Ontvang automatisch de dagaanbieding als meldingopje toestel - Deel artikelen met vrienden via Facebook, Twitterofe-mail - 24/7 contact met de bol.com klantenservice - Bekijkhetbol.com weblog Uitgelicht! En als je bent ingelogd met jebol.comaccount: - Check de status van je bol.com bestelling - Volgjepakketje via Track & Trace - Krijg informatie rondomdelevering van je pakket via push notificaties - Synchroniseerjebol.com winkelwagentje en verlanglijstjes - Toegang tot aljeaccountinstellingen - Foutje gemaakt? Annuleer, retourneer ofruilje bestelling - Ontdek je persoonlijke aanbevelingen in de appHebje suggesties of vragen? Horen we graag [email protected] een tweet naar @bol_com. Experience theconvenience of shoppingwith the app bol.com. With the app you haveanytime, anywhereaccess to over 15 million articles and bol.comyour account toinclude your order status, invoices, personal wishlists and yourshopping cart. This app allows you to: - Super fastsearch withsearch suggestions - What are you looking for earlier,preserved -Scan a barcode or QR code - Pay safely afterwards withiDeal,credit card or Bancontact / Mr. Cash - Read and write reviews-Compare the prices of new and second hand prices -Receiveautomatic notification when the daily offer on your phone -Sharearticles with friends via Facebook, Twitter or e-mail -24/7customer contact bol.com - See the blog bol.com spotlight! Andifyou're logged in with your account bol.com: - Check the statusofyour order bol.com - Follow your parcel Track & Trace -Getinformation about the delivery of your package viapushnotifications - Synchronize your bol.com shopping cart andwishlists - Access all your account settings - made a mistake?Cancel,return or exchange your order - Discover yourpersonalrecommendations in the app Do you have suggestions orquestions? wewant to hear from [email protected] or a tweet [email protected]_com.
Fietsnetwerk - Beleef fietsen 3.1.0
Beleef fietsen met de gratis fiets app De gratis fietsappvan Fietsnetwerk.nl gebaseerd op deknooppuntenroutesgeeft je de ideale begeleiding tijdens prachtigefietsroutes diewij voor je hebben samengesteld. Zoek je gewenstefietsroute oplocatie, thema of in de buurt. Eenmaal onderweg krijgje bij elkfietsknooppunt te zien wat het volgende punt op je routeis. Hetwerkt supereenvoudig! Altijd met een mooie herinnering naarhuis Jeziet direct wat er in de omgeving te zien en te doen, is,inclusiefafstand en actuele openingstijden. Je kunt de informatieover deze'afstapmomenten' bekijken en ze direct bezoeken. Wijverzorgen deroute naar deze ‘afstapmomenten’ zoals horeca,restaurants, museaen andere bezienswaardigheden, en weer terug naarje fietsroutezodat je die verder kunt vervolgen. Nooit meer de wegkwijt Tussende knooppunten door kun je rustig van de omgevinggenieten. Ruimvoor het volgende knooppunt ontvang je eennotificatie metinformatie over het vervolg van de fietsroute en dedirecteomgeving, ook als je telefoon op stand-by staat. Langsdeknooppunten met minimaal batterijverbruik Het internetenbatterijgebruik is door inzet van de nieuwste innovaties toteenabsoluut minimum beperkt. Wat kun je verwachten van deFietsnetwerkapp? ✔ Onbeperkt aantal thematische routes✔ Begeleiding doormiddel van innovatieve enbatterij-vriendelijke GPS technologie✔ Duidelijke route enomgevingsinformatie bij elkfietsknoopunt ✔ De leuksteafstapmomenten met uitgebreideinformatie onderweg (zien & doen)✔ Afstapmomentenbezoeken (ook buiten de knooppuntenroutes) ✔Kaart metroute-informatie en fietsknooppunten ✔ Begeleidingnaar eersteen dichtstbijzijnde startpunt van je route Download nude gratisFietsnetwerk app, nooit meer de weg kwijt en altijd meteen mooieherinnering naar huis! Enjoy cycling with free bike appThe freebicycle app Fietsnetwerk.nl based the node routes gives youtheperfect guidance during bicycle routes which we have compiledforyou. Find your next bike trail on site, theme or nearby. Onceonthe road you will see each bicycle hub that is the next pointonyour route. It works super easy! Always a nice memory home Youseeimmediately what to see and do in the area, is includingdistanceand current opening hours. You can view the informationabout this"foothold Moments" and visit them immediately. We providethe routeto the 'drop-off points' such as hospitality, restaurants,museumsand other attractions, and back to your bike trail so youcancontinue to continue. Never get lost Between the nodes youcanquietly enjoy the surroundings. Over the next junction, youwillreceive a notification with information about the continuationofthe trail and the surrounding area, even if your phone isinstandby mode. Along the nodes with minimal battery consumptionTheInternet and battery use by using the latest innovations toanabsolute minimum. What can you expect from the Fietsnetwerk app?✔Unlimited number of thematic routes ✔ Guidance throughinnovativeand battery-friendly GPS technology ✔ Clear route andareainformation for each node bike ✔ The best foothold Momentswithcomprehensive information on the go (see & do) ✔ visitAfstapMoments (outside the node routes) ✔ Map with routeinformation andcycling ✔ Guidance to first and closest startingpoint of yourroute Download the free app Fietsnetwerk, never getlost and alwayswith a nice memory home!
MijnKPN 4.0.0
KPN
Altijd en overal eenvoudig gebruik maken van de producten vanKPN?Dat kan met de handige MijnKPN app. Wat kan je nu met deMijnKPNapp? • Bekijken van je bel-, sms- en data-tegoed • Extraoptiesaan- of uitzetten • Bekijken, versturen of betalen vanfacturen •Bekijken van je dataverbruik in het buitenland •Onderling MB´sdelen vanaf hetzelfde adres • Het bekijken enopwaarderen vanPrepaid • Updates over storingen op het netwerk Voorwie is deMijnKPN app? Met de MijnKPN app heb je eenvoudig toegangtot deprivé abonnementen van Mobiel, Thuis en Prepaid. De MijnKPNapp isniet te gebruiken voor zakelijke abonnementen. Installerenvan deMijnKPN app 1. Maak een KPN ID account aan online 2. Koppeljeproduct(en) aan je account 3. Klaar, beheer direct jouwproductenWij ontvangen graag feedback Help ons om de app nog beterte maken,schrijf een review of neem direct contact op: Contact onsviaFacebook: https://www.facebook.com/kpn Stuur een berichtviaTwitter: https://twitter.com/kpn Download en log direct inopMijnKPN Anytime, anywhere easily use the products KPN? You canwiththe handy MijnKPN app. What can you do now with the MijnKPNapp? •View your ringtone, SMS and data credit • enable ordisableadditional options • Viewing, sending or paying bills • Viewyourdata usage abroad • Mutually MB's parts from the same address•Viewing and Upgrading Prepaid • Updates on disruptions tothenetwork Who is the MijnKPN app? The MijnKPN app you haveeasyaccess to private subscriptions Mobile, Home and Prepaid.TheMijnKPN app can not be used for business subscriptions.InstallingMijnKPN app 1. Create a KPN ID account online 2.Disconnect yourproduct (s) to your account 3. Ready, directlymanage your productsWe welcome feedback Help us make the app evenbetter, write areview or contact us directly: Contact us onFacebook:https://www.facebook.com/kpn Send a message viaTwitter:https://twitter.com/kpn Download and log directly intoMijnKPN
Woordzoeker 1.7
e3games
WoordzoekpuzzelsEen van de beste Woordzoeker spellen op demarkt.★Woordzoeker met verschillende soorten moeilijkheidsgraden,vanklein 9 x 9 tot normaal 11 x 11 of zelfs groot 13 x 13!★ Jehuidigespel raakt nooit verloren, de spel is automatisch opgeslagenzodatje je spel kan vervolgen waar je gebleven was.★ Je zounooitdezelfde soort Woordzoeker kunnen spelen! Eindelozemogelijkheden!★Beschikbaar voor jouw mobiele telefoon, 7 inchtablet of 10 inch hdtelefoons en ook lage en kleine telefoons!★ Erzijn 10 items om uitte kiezen.- Woordenboek- Kleren- Sport-Voedsel- Dieren- Lichaam-Landen- Keuken- Onderwijs- Vervoer★ Heeft3 moeilijkheidsgraden.-Makkelijk- Normaal- MoeilijkEen woordzoekeris een puzzel ofwoordspel, waarbij een bepaald aantal woordengevonden moetenworden in een blok gevuld met letters. Deze woordenkunnen zowelvan links naar rechts als van rechts naar linksgeschreven zijn,alsmede zowel horizontaal als verticaal alsdiagonaal. Dezelfdeletters kunnen meerdere keren gebruiktworden.Woordzoekers staannet als kruiswoordpuzzels vaak in krantenen tijdschriften. Ookworden ze soms gebruikt als lesmateriaal bijhet leren vanspelling.Word Search PuzzlesOne of the best WordSearch games onthe market.★ Woordzoeker with different types ofdifficulty, fromsmall 9 x 9 to 11 x 11 normal or even large 13 x13!★ Your currentgame never gets lost, the game is automaticallysaved so you cancontinue your game where you left off.★ You couldnever play thesame sort Word Search! Endless possibilities!★Available for yourmobile phone, 7 inch tablet or 10 inch HD phonesand also low andsmall phones!★ There are 10 items to choose from.-Dictionary-Clothes- Sports- Food- Animals- Body- Nations- Kitchen-Education-Transport★ Has 3 levels of difficulty.- Easy- Normal-DifficultAword search puzzle or a word game in which a certainnumber ofwords to be found in a block filled with letters. Thesewords canbe either from left to right and from right to left, aswell ashorizontally as well as vertically or diagonally. The sameletterscan be used several times.Puzzles are like crosswordpuzzlesfrequently in newspapers and magazines. They are sometimesused asteaching aids in teaching spelling.
My T-Mobile 5.2.11
My T-Mobile App 5.0. Hoe Unlimited wil je 't hebben? MyT-Mobilealtijd dichtbij met de My T-Mobile-app. Of je nou eenabonnement,een zakelijke aansluiting of een PrePaid hebt, met deMyT-Mobile-app heb je direct inzicht in je verbruik, je facturen,jeabonnement of je PrePaid-tegoed en veel meer. Log in metjestandaard My T-Mobile gebruikersnaam en wachtwoord.Meerdereaansluitingen? Dan kun je die allemaal toevoegen.Toestemmingen Deapp kan toestemming vragen voor de volgende zaken:- Toegang tot jefoto's en camera om persoonlijke foto's in testellen en jeverschillende accounts te herkennen - Toegang tot jecontacten omje verbruikstatus te personaliseren - Toegang tot jeGPS omT-Mobile Shops bij jou in de buurt te vinden - Demogelijkheid omje pushberichten te sturen. Deze toepassinggebruiken webijvoorbeeld bij onderhoud of als je kan vernieuwen.Voor alletoestemmingen geldt dat we ze alleen voor de MyT-Mobile-appgebruiken en ze niet naar ons gestuurd worden. MyT-Mobile App 5.0.How Unlimited you want to talk?   My T-Mobilealways close theMy T-Mobile app. Whether you subscribe, a businessconnection orhave a PrePaid, the My T-Mobile app gives you directinsight intoyour consumption, your bills, your subscription or yourPrePaidcredit and much more. Log in with your default My T-Mobileusernameand password. Multiple connections? You can add all.permissionsThe app may request permission for the following: -Access yourphotos and camera to set personal photos and identifyyourdifferent accounts - Access your contacts to personalize yourusagestatus - Access to your GPS to find at your local T-MobileShops -Ability to send you push messages. This application weuseincluding maintenance or if you can renew. applies to allthepermissions we use them only for the My T-Mobile app, and theyarenot sent to us.
Appie van Albert Heijn 6.3.0
Albert Heijn
Met Appie wordt boodschappen doen nóg makkelijker enpersoonlijker.Je kiest zelf hoe je boodschappen doet bij AlbertHeijn: bij jou inde supermarkt of online. Maak makkelijk eenboodschappenlijst -Gebruik de productenvinder, barcodescanner ofkies uit je eerdereaankopen. Klik op het plusje om een product toete voegen. - Bekijkalle Bonusaanbiedingen en zet ze direct op jeboodschappenlijst.Log in op de voorpagina om direct je persoonlijkeBonusaanbiedingente zien en toe te voegen. - Kies uit ruim 20.000producten – netzoveel als in een AH XL winkel. - Blader door enzoek op ruim 16000recepten uit Allerhande en voeg de ingrediëntentoe aan je lijstje.- Log in met een Mijn ah.nl profiel en onderandere je lijst metbewaarde recepten zijn ook op andere apparatenbeschikbaar. Vind jeboodschappen snel terug in de winkel. En ontdekhet gemak vanmobiel zelfscannen - Sorteer het boodschappenlijstjeop delooproute in je eigen AH winkel. - Link makkelijk naar deAHZelfscannen app, scan zelf je boodschappen met je smartphoneenreken af bij een betaalpaal. Mogelijk bij alle winkelsmetzelfscannen. Bestel direct alles op je lijstje - Zetjeboodschappenlijstje om in een bestelling en laat deboodschappenbezorgen. - Zelf ophalen kan ook, je bestelling staatdan opafspraak klaar bij een Albert Heijn Pick Up Point. - Kieshettijdstip dat je het best uitkomt. - Een bestelling aanpassenkantot aan de dag voor de bezorging. Appie is er om het jemakkelijkte maken. Heb je ideeën over hoe het nog beter kan? Ga viahet menunaar ‘Over Appie’, klik op ‘Feedback’ en stuur ons jouwfeedback.Ook de Klantenservice van AH Online is via Appie directbereikbaar.Met het downloaden van deze applicatie ga je akkoord metdealgemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikvanAppie en de diensten die via Appie worden geleverd. Je kuntzenalezen op www.ah.nl/algemene-voorwaarden. Op deze applicatieishet privacy- en cookiebeleid van toepassing dat je kunt nalezenopwww.ah.nl/privacy. Appie is een gratis service van AlbertHeijnB.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam ondernummer35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) teZaandam.Aan deze applicatie zijn geen abonnementskosten verbonden.WithAppie is grocery shopping even easier and more personalized.Youchoose how you are shopping at the supermarket: in yourlocalsupermarket or online. Create a simple list - Use theproductfinder, barcode scanner or choose from your previouspurchases.Click the plus sign to add a product. - See all BonusOffers andput them directly on your shopping list. Log on to thefront pageto instantly see and add your personal Bonus Offers. -Choose fromover 20,000 products - as many as a AH XL store. -Browse andsearch more than 16,000 recipes from Allerhande and addtheingredients to your list. - Sign in with a My ah.nl profileandinclude your list of saved recipes are also available onotherdevices. Find your groceries quickly back into the store.Anddiscover the convenience of mobile self-scanning - Sorttheshopping list on the route in your own shop AH. - Link easilytothe AH Self-scanning app, scan your own groceries withyoursmartphone and take out to pay a pole. Possible at all storeswithself-scanning. Order now everything on your list - Put yourgrocerylist to send in an order and leave messages. - Get yourselfalso,your order is then done by appointment at Albert Heijn PickUpPoint. - Choose the time which suits you best. - Modify anordercan until the day before the delivery. Appie is there to makeiteasy. Do you have ideas about how it could be better? Go tothemenu "About Appie", click on "Feedback" and send us yourfeedback.The Customer AH Online via Appie directly accessible.Bydownloading this application you agree to the terms andconditionsthat apply are provided on the use of Appie and servicesoverAppie. You can read them on www.ah.nl/algemene-voorwaarden.Thisapplication is the privacy and cookie policy applies that youcanread on www.ah.nl/privacy. Appie is a free service of AlbertHeijnBV, registered in Amsterdam Trade Registry under number35012085,located at Provincialeweg 11 (1506 MA) in Zaandam. nosubscriptionfees associated with this application.
Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen 4.23.2
Vanaf nu ben je met de Reclamefolder app als eerste op de hoogtevanalle aanbiedingen in je favoriete winkels en bekijkjereclamefolders eenvoudig online op je smartphone of tablet!Onzefolders app zorgt ervoor dat je geen aanbiedingen,korting,cashback of ander voordeel meer mis loopt. De Reclamefolderapptoont je de folders van veel grote winkelketens, maar ook delokalewinkels bij jou in de buurt. Via het filtermenu kun je allefoldercategorieën raadplegen, zo kun je snel alle nieuweaanbiedingen metbetrekking tot computers, kleding, supermarkt,speelgoed,drogisterij, bouwmarkt etc. bekijken. Daarnaast kun jeeenvoudigeen winkel favoriet maken, zo heb je altijd jefavorietereclamefolders bij de hand. Standaard worden allelandelijkefolders weergegeven, wanneer je alleen de folders wiltbekijken vande winkels bij jou in de buurt om boodschappen te doendan kun jedit aanpassen met behulp van de locatiebepaling. Dankzijhandigelijstjes heb je alle interessante aanbiedingen uit de foldervoorjou op een rij. Je kunt namelijk vanuit de folder op eenproductklikken en deze aanbieding direct ‘opslaan’ zodat deze injouwlijstje komt te staan, ideaal als boodschappenlijst voordat jegaatshoppen. Automatisch wordt aangegeven hoe lang de actie noggeldigis. Sommige folders zijn zelfs voorzien van een directe linknaarde webshop waar je het product kunt bestellen, via de browserin deapp worden deze links geopend. Shoppen was nog nooit zo leukengemakkelijk! De Reclamefolder App biedt onder andere: - éénappvoor smartphone en tablet - het meest uitgebreidefolderassortiment- altijd de meest actuele reclamefolders, directbeschikbaar - demogelijkheid folders per categorie of winkel tebekijken - delocaties van winkels bij jou in de buurt - eenprikbord: bewaarjouw favoriete aanbiedingen als boodschappenlijst -de mogelijkheideen selectie van favoriete reclamefolders te maken -interessantecashback (geld terug) acties We zijn dagelijks bezigmetoptimaliseren van onze app zodat jij nog sneller enmakkelijkeraanbiedingen kunt spotten. Hieronder kun je lezen wat jeallemaalkunt doen met de Reclamefolder.nl app. Mocht je tips offeedbackhebben, dan zouden we het fantastisch vinden als je hetmailt [email protected] Deze app is eeninitiatief vanReclamefolder.nl, al meer dan 11 jaar de grootstewebsite op hetgebied van online folders en aanbiedingen. OpReclamefolder.nl vindje ook het complete reclame aanbod aanvoordeel, kortingen,coupons, aanbiedingen en acties op een rij. Nowyou're theAdvertising Folder app first informed of all offers inyourfavorite stores and check your junk mail easily online withyoursmartphone or tablet! Leaflets app makes you more backfiresnooffers, discounts, cashback or other benefits. AdvertisingFolderapp shows you the brochures of many large retail chains, aswell asthe local shops in your area. Using the filter menu, look atalldirectory categories, so you can quickly all new items relatedtocomputers, clothing, supermarket, toy, drug store, hardwarestore,etc. See. Additionally, you can easily create a favoritestore, soyou always have your favorite junk mail at hand. Bydefault, allrural folders if you only want to view the files on thestores inyour area to do some shopping, you can customize it usingthelocation determination. Thanks to handy lists you haveanyinteresting offers from the folder for you in a row. You simplycanclick the folder from a product and offer 'Save' immediately soitwill be in your list, ideal shopping list before you goshopping.Automatically indicate how long the action is still valid.Someleaflets are even provided with a direct link to the onlineshopwhere you can buy the product, these links are via the browserinthe app open. Shopping has never been so fun and easy!AdvertisingDirectory App features include: - one app for smartphoneand tablet- the widest assortment brochure - always thelatestadvertisements, immediately available - the ability to viewfoldersby category or store - the shops in your area locations -abulletin board: Save your favorite deals when shopping list -theability to make a selection of favorite junk mail -interestingcashback (money back) actions We are continually tryingto optimizeour app so you can spot even faster and easier deals.Below you canread what you can do with the app Reclamefolder.nl. Ifyou have anytips or feedback, we would be delighted if you [email protected] This app is an initiativeofReclamefolder.nl, more than 11 years the largest website inonlinedirectories and listings. On Reclamefolder.nl also containsthecomplete range of advertising advantage, discounts, coupons,offersand promotions in a row.
MaaltijdMatch recepten: gezond, lekker & snel 2.11.0
Actify.nl
Na een drukke werkdag plof je het liefst op de bank. Maar ermoetook gegeten worden. MaaltijdMatch staat bomvol lekkerereceptenwaarmee je in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafelzet.Wel zo fijn na een hectische dag. Met de MaaltijdMatch hebjealtijd gezonde kookinspiratie op zak. Vlees, vis of vega, wehebbenveel verschillende recepten waarmee je eindeloos kuntvariëren.Elke werkdag plaatsen we nieuwe recepten. Zo is er altijdiets bijdat jij lekker vindt. Alle recepten hebben één ding gemeen:ze zijnallemaal gezond. Ze zijn beoordeeld door een diëtiste enpassendaarmee perfect in een gezond eetpatroon. Heb je een vraagover eenrecept of ingredient? Stel je vraag in de app aan dediëtiste. Watkun je met MaaltijdMatch? - Kookinspiratie opdoen:bekijk alle onzerecepten en bedenk wat je vanavond op tafel wilzetten. - Snelgezonde recepten zoeken: de zoekfunctie met filtersmaakt het jemakkelijk. - Makkelijk hoeveelheden aanpassen: kiesvoor hoeveelmensen je wil koken en de ingrediënten veranderenautomatisch. -Zet je recept op het boodschappenlijstje: haaleenvoudig jeingrediënten in huis. - Sla je favorieten recepten open vind zesnel terug. Wat is Actify? Actify is eengezondheidscoach. Wantgezonder leven moet je natuurlijk zélf doen,maar een steuntje inde rug is toch wel fijn. Dat begrijpen wij heelgoed. Daarom helpenwe je op een leuke manier aan een gezonderelevensstijl te werken.In kleine stapjes, op een manier die past bijjouw leven. Goed omte weten - Recepten zijn gemaakt door onzepartners: 24Kitchen,Voedingscentrum, EasyPeasy en MySeafood. - Allerecepten zijn dooreen erkend diëtiste beoordeeld als gezond. - Inde recepten hebbenwe geen rekening gehouden met eventueleallergieën of medischeindicaties waarbij een aangepastvoedingspatroon nodig is. Er kandus geen medisch advies aanontleend worden. - Devoedingswaardenberekening is een inschattingdie in de praktijk kanafwijken door o.a. portiegrootte,samenstelling van het product enbereiding. - Meer weten? Lees devolledige disclaimer opwww.actify.nl/disclaimer. After a busy dayyou prefer to plop onthe couch. But there must also be eaten. Matchmeal is packed withdelicious recipes that you put a healthy meal onthe table in notime. However, as fine after a hectic day. The MealMatch youalways healthy cooking inspiration bag. Meat, fish orveggie, wehave many different recipes that you can vary endlessly.Every daywe post new recipes. There is always something that youlike tasty.All recipes have one thing in common: they are allhealthy. Theyare assessed by a dietician and therefore fitperfectly into ahealthy diet. Have a question about a recipe oringredient? Askyour question in the app to the dietician. What canyou do withMeal Match? - Boil some inspiration: see all our recipesand thinkabout what you want to put on the table tonight. - QuickSearchhealthy recipes: the search with filters makes it easy. -Easilyadjust volume, choose how many people you want to cook andtheingredients change automatically. - Put your recipe to theshoppinglist: simply your ingredients at home. - Save your favoriterecipesand find them quickly. What is Actify? Actify is a healthcoach.For healthier life you ought to do yourself, but a helpinghand isquite fine. We understand very well. That's why we help youto workin a fun way to a healthier lifestyle. In small steps in away thatfits your life. Good to know - Recipes are created by ourpartners:24Kitchen, Nutrition Center, EasyPeasy and MySeafood. -All recipesare judged healthy by a registered dietician. - Therecipes we havenot taken into account any allergies or medicalconditions in whicha modified diet is necessary. There can be nomedical advice to betaken. - The nutritional value calculation isan estimate that canbe different in practice by, inter alia,portion size, composition,and preparation of the product. - Knowingmore? Read the fulldisclaimer at www.actify.nl/disclaimer.
ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.9.3
ANWB
Sinds kort kunt u op de Nederlandse snelwegen geen gebruikmeermaken van de praatpaal. Met de ANWB Wegenwacht Pechhulp appkunt usnel en gemakkelijk in contact komen met de Wegenwacht. Metbehulpvan de locatiebepaling van je telefoon weet de Wegenwachtzelfsprecies waar u geholpen moet worden, in Nederland enhetbuitenland. Pech melden kan gemakkelijk met de app. InNederlandstreven we ernaar je binnen 1 uur te helpen. Geef via deapp doormet welk voertuig je pechhulp nodig hebt: Auto, motor,bestelbus,busje, fiets, brommer, scooter, scootmobiel of een andervoertuig.Met behulp van de Wegenwacht app kunt u indien gewenst, uwlocatiedoorgeven aan de ANWB Wegenwacht, wij komen dan zo snelmogelijknaar u toe. Er kunnen situaties zijn waarbij telefonischcontactnog nodig is. Functies: - Pech melden - Doorgeven vanbelangrijkstegegevens opgedeeld in categorieën: * Soort pech *Kenteken *Locatie * Lidmaatschapsnummer * Telefoonnummer - Nainloggeninzicht in * Lidmaatschapspas + barcode *Lidmaatschapsgegevens *Wegenwacht productgegevens De Wegenwachtverleent iedere dag aanmeer dan 3.000 leden pechhulp. En dat doenwe met onze eigen mensenen wagenpark zodat we u snel op weg kunnenhelpen. U kunt altijd deWegenwacht bellen, ook voor advies. Als hetnodig is, komen we naaru toe. Zo kunt u goed voorbereid op weg. Dusmeer service voorhetzelfde geld! Bent u nog geen Wegenwacht lid dankunt u opanwb.nl/wegenwacht het voor u meest passende pakketaanvragen. OverANWB Connected Deze app maakt onderdeel uit van deANWB Connectedproducten. Samen met de ANWB Connected app en de ANWBOnderweg apphebben gebruikers van de ANWB Connected Services de“connected”versie van bekende functionaliteiten in deze 3 apps. Deandere ANWBConnected apps zijn te downloaden via anwb.nl/mobiel.WatANWB-leden over de app zeggen... "De Wegenwacht app doetprecieswat hij moet doen: er voor je zijn als het nodig is! De appgeeftaan waar je staat, zodat je je hierover niet druk hoeft temaken”“Ik hoopte deze app nooit te hoeven gebruiken. Helaas bleekderealiteit anders. Eén druk op de knop was voldoende omdeAlarmcentrale van de Wegenwacht aan de telefoon te krijgen.Zewisten snel mijn locatie te bepalen en binnen 45 minuten stonddeWegenwacht bij ons. Geen stress over lidmaatschapsnummers enhetadres waar ik stond. De app deed wat ‘ie moest doen. “Superapp,pech geval gemeld even gebeld voor meer info. Daarna krijg jeeensms'je met link waarmee je de status van je pechmelding kuntvolgenen zelfs daarna kunt zien waar je hulpverlener rijd.” OverANWBANWB is er voor jou, onderweg en op je bestemming. Metpersoonlijkehulp, advies en informatie, ledenvoordeel enbelangenbehartiging.Dat zie je ook terug in onze apps! Probeer ookeens een van deandere ANWB apps. ANWB apps in het verkeer ANWBvindt dat afleidingin het verkeer door gebruik van smartphones moetstoppen. Bediendeze app dus niet terwijl je rijdt. App Support Hebje vragen overdeze app? Stuur deze dan naar [email protected] VerkeerParkeren Tanken app. Recently you can on the Dutchhighways nolonger use the emergency phone. The ANWB BreakdownRoadside app youcan quickly and easily connect with the roadside.Using thelocation information from your phone's Roadside even knowexactlywhere you need to be helped, in the Netherlands and abroad.Pechreport can easily with the app. In the Netherlands we aim tohelpyou within 1 hour. Give the app by what vehicle you needbreakdowncover: Auto, motorcycle, van, bus, bike, moped, scooter,scooter orother vehicle. Using the Roadside app you can, ifdesired, transmityour location to the ANWB Road, we come as soon aspossible to you.There may be situations where telephone contact isneeded.  Functions: - Report Pech - Transmission of importantinformationdivided into categories:    * Type ofbreakdown   * License Plate    *Location   * Membership No.    *Phone number- After logging understanding    * +Membership cardbarcode    * Membership Data   *Roadside product   The Roadside assistancegrants each day tomore than 3,000 members breakdown cover. And wedo that with ourown people and vehicles so we can help you getstarted. You canalways call the roadside, for advice. If necessary,we come to you.So you can well prepared way. So more service forthe same money!Are you anwb.nl/wegenwacht no Roadside member youcan apply themost suitable package for you.   About ANWBConnected This appis part of the ANWB Connected products. Togetherwith the ANWBConnected app and the ANWB Route app users of the ANWBConnectedServices the "connected" version of familiar features inthesethree apps. The other ANWB Connected apps can be downloadedfromanwb.nl/mobiel.   What ANWB members say about the app ..."TheRoadside app does exactly what it should do: be there for youwhenneeded, the app shows where you stand so that you make you donotworry about it"   "I was hoping never to have to use thisapp.Unfortunately, the reality proved otherwise. One touch wasenoughto get the emergency center of the roadside on the phone.They knewquickly determine my location and got the roadside with uswithin45 minutes. Do not stress about membership numbers and theaddresswhere I stood. The app did what "he had to do.   "Superappunlucky case reported here call for more information. Then yougeta text message with a link that lets you track the status ofyourluck message and even then you see where you drive rescuer. "aboutAA ANWB is there for you, the road and at your destination.Withpersonal assistance, advice and information, membershipbenefitsand interests. You can see that in our apps! Also try oneof theother ANWB apps. ANWB apps in traffic ANWB believesthatdistraction in traffic should stop using smartphones. Operatethisapp not while driving. app Support Do you have any questionsaboutthis app? Please send it to [email protected] o.v.v.TrafficParking Refueling app.
KPN Veilig
KPN
KPN Veilig is een antivirus programma voor je tablet ensmartphone.De antivirus van KPN Veilig houdt virussen en spywarebuiten dedeur. Maar KPN Veilig beschermt je smartphone ook tegenandereinternetgevaren. KPN Veilig is gratis beschikbaar voor 2apparatenvoor alle KPN klanten met een Internet abonnement. Je kuntKPNVeilig uitbreiden naar 5 apparaten. Volg de volgende 3 stappenvoorinstallatie: 1. Hou je KPN ID gebruikersnaam en wachtwoord bijdehand (of maak deze aan via MijnKPN) 2. Download de app en loginmet je KPN ID 3. Volg de installatiestappen van KPN Veilig opjesmartphone of tablet Nu is je smartphone beveiligd meteenantivirus en andere beveiligingsmethoden. Wil je nog meerapparatenbeschermen? Volg dan stap 2 en 3 voor elk apparaat dat jewiltbeveiligen. Via de beheerpagina van KPN Veilig (veilig.kpn.com)kunje apparaten toevoegen of verwijderen, KPN Veilig(opnieuw)downloaden en apparaten een naam geven. Ook zie jehoeveellicenties je nog over hebt om andere apparaten te beveiligenmet deantivirus van KPN Veilig. Er is ook een KPN Veilig versievoor jepc/laptop. KPN Veilig biedt de volgende functionaliteiten:-Antivirus - Veilig browsen - Huisregels - ‘Finder’ - Privacyvanapps - Oproepen blokkeren KPN Veilig heeft toegang nodigtotapparaat beheerdersrechten als u het apparaat op afstandwiltwissen en vergrendelen. Daarnaast vraagt KPN Veiligtoestemmingvoor het gebruik van Toegankelijkheidsservices. Dezeservicesworden met name gebruikt voor de Huisregels. Hiermee kunnenoudershet gebruik van apps voor kinderen beperken enschadelijkewebcontent blokkeren. Note: This app uses the DeviceAdministratorpermission. KPN Veilig is an antivirus program foryour tablet andsmartphone. KPN's antivirus Safe keeps viruses andspyware out. ButKPN Veilig also protects your smartphone againstother internetthreats. KPN Veilig is available free of charge for 2devices forall KPN customers with an Internet subscription. You cansafelyextend KPN to 5 devices. Follow the following 3 stepsforinstallation: 1. Keep your KPN ID username and password at hand(ormake this via MijnKPN) 2. Download the app and log in with yourKPNID 3. Follow the installation steps of KPN Safe on yoursmartphoneor tablet Now your smartphone is protected with anantivirus andother security methods. Do you want to protect moredevices? Thenfollow steps 2 and 3 for each device you want toprotect. Via themanagement page of KPN Veilig (Veilig.kpn.com) youcan add orremove devices, KPN safely (re) download and name adevice. You canalso see how many licenses you have left to secureother deviceswith the KPN Safe antivirus. There is also a KPN Safeversion foryour PC / laptop. KPN Veilig offers the followingfunctionalities:- Antivirus - Safe browsing - House rules -'Finder' - Privacy ofapps - Block calls KPN Secure needs access todevice administratorrights if you want to remotely wipe and lockthe device. Inaddition, KPN requires Secure permission for the useofAccessibility Services. These services are mainly used fortheHouse rules. This allows parents to limit the use of appsforchildren and block harmful web content. Note: This app usestheDevice Administrator permission.
112-Nederland Pro 2.21
** DE P2000 pager voor je mobiele telefoon ** Sirene?Met112-Nederland weet wat je wat er aan de hand is. Je hoortdebrandweer, politie of een ambulance voorbijrijden? Ongeval,ongelukof brand bij u in de buurt? Installeer de app en weet wat eraan dehand is. Nu ook met lokale achtergrondinformatie (112Nieuws).Bekijk Streetview, Google Maps en deel de meldingen metuwvrienden. Wat heeft de Pro versie meer dan de gratis112-Nederlandapp: • Realtime meldingen: Meldingen, direct napublicatie ophet P2000 netwerk, binnen enkele seconden op jetoestel. •Capcode-ondersteuning: Selecteer meldingen op basis vancapcode. •Advertentievrij: geheel zonder advertenties en zodoendemeer ruimtevoor de meldingen. • Aparte infrastructuur: De PRO-appmaaktgebruik van aparte server-infrastructuur om een zo goedmogelijkeservice te kunnen garanderen. De PRO-versie is daarom nietgratis,maar wel advertentievrij. Uit respect voor privacy zijnhuisnummersgeanonimiseerd. Inhoud van de meldingen is afkomstig vanhetnetwerk van de hulpdiensten (P2000) en zo ver mogelijk verrijktmetspecifieke gegevens. LET OP: Politie maakt in veel regio's(zeer)beperkt gebruikt van het P2000 meldsysteem. In bepaalderegio'szijn er weinig of geen politiemeldingen. Notificatie op jemobielbij een 112 melding? Sirene? U hoort de brandweer, politie ofeenambulance voorbijrijden? Ongeval, ongeluk of brand bij u indebuurt? Installeer de app en weet wat er aan de hand is.BekijkStreetview, Google Maps en deel de meldingen met uw vrienden.De112-Nederland app meldt 112 alarmeringen in de omgeving vanjemobiele telefoon en op zelf op te geven locaties. De app meldtallerelevante en actuele P2000 meldingen van het C2000 netwerk vandehulpdiensten: politie, brandweer, ambulance, KNRM en anderen inuwomgeving. Bepaal in de instellingen zelf welke locaties voorubelangrijk zijn. De pro versie van de 112-nederland biedtdevolgende extra functies: - Meldingen ontvangen op basis vaneeningestelde reeks cap-codes. Cap codes kunnen worden ingevoerdalseen kommagescheiden reeks. Wordt er een meldingen gedaan voor 1vande gekozen capcodes dan ontvangt u de melding op uwmobieleapparaat onafhankelijk van de locatieinstellingen. -Meldingenworden direct, zonder vertraging, naar uw toestelgestuurd. Let op:voor het ontvangen van meldingen is een goedwerkendeinternetverbinding / data-abonnement noodzakelijk. - De appisadvertentievrij. 112-Nederland app is de moderne vorm van een27MCbakkie. Tover je mobiel om in een pager voor het pager2000netwerk. Voorwaarden Bij de aanschaf van de app heeft ukennisgenomen van het volgende: Bezijden onderstaandejuridischevrijwaring zullen wij er alles aan doen om deeindgebruiker een zogoed mogelijk gebruikerservaring te bieden metde 112-app. Mochtenu klachten of problemen hebben dan kunt u zichwenden tot hete-mailadres dat is opgenomen bij deze app-publicatieof de website112-nederland.nl. Juridische vrijwaring is opgenomenomdat deopbrengst van deze app niet voldoende zijn omaansprakelijkheid tekunnen dragen voor het functioneren en dekwaliteit van de app(s).snoei.net geeft bij aanschaf van de112-Nederland app of112-Nederland PRO app geen garanties af overkwaliteit van dedienstverlening en duur van de dienstverlening.112-Nederland zalechter een redelijke inspanning leveren om tetrachten een goededienstverlening te bieden aan haareindgebruikers. Storingen zullenworden verholpen op basis van BestEffort. Snoei.net is op geenenkele manier aansprakelijk voorgevolgschade bij het niet goedfunctioneren of niet functioneren vande 112-Nederland en112-Nederland Pro app. Er kunnen geen rechtenworden ontleend aande inhoud van de meldingen en de inhoud van deapp. De kosten die ubetaald voor de app zijn gerelateerd aan deontwikkel- enhostingkosten van app. De dienstverlening kan op elkmoment doorsnoei.net worden gestaakt. ** THE P2000 pager for yourmobile phone** Siren? 112-Netherlands know what what's going on.You can heardrive past the fire, police or ambulance? Accident,accident orfire in your neighborhood? Install the app and know whatis goingon. Now with local background (112 News). View Street View,GoogleMaps and share the messages with your friends. What did theProversion over the free 112 app Netherlands: •Real-timenotifications: Notifications, immediately afterpublication on theP2000 network within seconds on your device. •Capcode support:Select messages based capcode. • Ad-free: entirelywithout ads andthus more space for the reports. • SeparateInfrastructure: The PROapp uses separate server infrastructure toensure the best possibleservice. The PRO version is therefore notfree, but ad-free. Out ofrespect for privacy, house numbers areanonymous. Contents of thereports comes from the network ofemergency services (P2000), andas far as enriched with specificdata. NOTE: Police make in manyregions (very) limited use of theP2000 reporting system. In someregions, there is little or nopolice reports. Notification on yourmobile with a 112 message?Siren? You hear drive past the fire,police or ambulance? Accident,accident or fire in yourneighborhood? Install the app and know whatis going on. ViewStreet View, Google Maps and share the messageswith your friends.The 112-Netherlands app notifies 112 alarms inthe vicinity of yourmobile phone and enter locations. Itself Theapp notifies allrelevant and current P2000 reports of the C2000network ofemergency services: police, fire, ambulance, KNRM andothers inyour area. Determine the institutions themselves whichlocationsare important to you. The pro version of the112-Netherlands offersthe following additional features: - Receivenotifications based ona predetermined set of cap codes. Cap codescan be entered as acomma separated string. If a notification madefor one of thechosen capcodes you will receive the message on yourmobile deviceregardless of location settings. - Notifications aresent to yourdevice without delay directly. Please note: toreceivenotifications is a working Internet connection / dataplanrequired. - The app is ad-free. 112 Netherlands app is themodernform of a 27MC bakkie. Turn your mobile phone into a pager topager2000 network. Conditions When purchasing the app, you havetakennote of the following: Further from the following legaldisclaimerwe will make every effort to provide the end user withthe 112 app.Best possible user experience If you have anycomplaints orproblems, please contact the e-mail address includedin thisapp-publication or website 112 nederland.nl. Legaldisclaimer isincluded as the proceeds of this app are notsufficient to ensurethe performance and quality of the app (s)liability. givessnoei.net when purchasing the 112-or112-Netherlands Netherlandsapp PRO app no ​​warranties about thequality of service and lengthof service. 112 Netherlands, however,will make a reasonable effortto try to offer to its users. Goodservice Faults will be correctedon the basis of Best Effort.Snoei.net is in no way liable forconsequential damages whenmalfunctions or failure of the 112 and112-Netherlands NetherlandsPro app. It can be derived from thecontent of the messages and thecontent of the app. No rights Thecharges you paid for the app arerelated to the development andhosting costs app. The services maybe discontinued. Snoei.net byanytime
Looptijden.nl GPS hardloop-app 7.1.6
Hardlopen wordt nog leuker met de gratis Looptijden.nl app(verkozentot 'sport app van het jaar'!). Met de Looptijden.nl appkun je heeleenvoudig je hardloop route opnemen op je Androidmobiel. Tijdenshet hardlopen zie (en hoor) je direct je snelheid,de gelopenafstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Jekunt ookprecies zien waar je bent via de GPS in je mobiel. Nadatje je tijdopgeslagen hebt kun je op Looptijden.nl ook je exacterouteterugkijken! Belangrijkste features:-Nederlandstaligeaudiocoaching -(Persoonlijke)hardloopschema's-live-tracking-Steltrainingsdoelen-ghost-running-actueelweerbericht-ondersteuningvoor hartslagmeter-levels enbadges-tegelcoaching-Twitter enFacebook integratieDe basisfunctiesin de app zijn gratis. Eenaantal extra functies maken onderdeel uitvan het betaalde PlusPakket. Dit zijn o.a. ghost-running.trainingsdoelen enlive-tracking. Meten en delen van de route isgratis, evenalsNederlandstalige audiocoaching bij elke kilometer-ofminuutdoorkomst.*Nederlandstalige audiocoaching*Looptijden.nl isdeenige hardloopapp ter wereld met Nederlandstaligeaudiocoaching.Tijdens het hardlopen krijg je elke kilometer (ofminuut) eenupdate te horen met je voortgang ensnelheid.*Intervaltrainingen enhardloopschema's*Via de website vanLooptijden.nl kun je zelf jeeigen intervaltrainingen samenstellenof een hardloopschema volgen.Vervolgens kun je via de app gebruikmaken van audiocoaching om deoefeningen uit tevoeren.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voormeerinformatie.*Tegelcoaching (Plus Pakket)*Met behulp vandetegelcoaching optie krijg je tijdens je training al je voortganginhet Hardloopspel te horen. Je hoort je virtuele vorderingen inhettegelklassement en je krijgt ook een seintje wanneer je eennieuwetegel ingaat.*Trainingsdoelen en ghost-running (PlusPakket)*Stelje doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voorje gewensttijd, afstand, calorieën, snelheid, hartslagzone of decombinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doeltehalen!Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf ofeenvriend selecteren en het vervolgens hier tegenop nemen. Je zieteenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kunjijhet spookje voorblijven?*Live-tracking (Plus Pakket)*Laatvrienden,kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken enjeaanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via FacebookenTwitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebtzalde audiocoach je hiervan op de hoogtestellen.*Hartslagmeter*Koppelde Polar Bluetooth (smart)hartslagmeter aan deze app en meeteenvoudig je hartslag. Na afloopkun je een uitgebreide analyse vanje hartslag terugzien via dewebsite. Inclusief onderverdeling inhartslagzones. Bestel debijbehorende Polar Bluetooth hartslagbandvia dewebshop.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband vooralledetails.*Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*Omdat dezeapp(als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers is gericht kunjeook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voor wedstrijdenwelkebinnenkort plaatsvinden.Ook bevat de app een handig overzichtvanalle hardloopwinkels in Nederland. Zo weet je precies waarjeterecht kunt voor goed advies over hardloopschoenenenkleding.*Over GPS ontvangst*De app maakt gebruik van de GPS injemobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeelsafhankelijkvan de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Draag jemobiel altijd ineen schouderband met de ontvanger naar boven enzorg dat jeeventuele task killers / managers uit hebtstaan.*Support*Heb jeeen vraag of een opmerking. Plaats deze NIETin een review, hierkunnen we niet op reageren. Neem daarentgengerust contact op viade support opties op de website:www.looptijden.nl/supportTevredenover de Looptijden.nl app? Plaatseen review, elke review helpt onsom de app verder teverbeteren!Running is even more fun with thefree app Looptijden.nl(voted "sports app of the year!). TheLooptijden.nl app you caneasily record your running route on yourAndroid mobile. Whilerunning see (and hear) your direct yourspeed, distance and routeand the number of calories consumed! Youcan also see exactly whereyou are using the GPS in your phone.After you save your time youcan also look back on your exact routeLooptijden.nl!Mainfeatures:New Dutch-audio coaching- (Personal)hard runningschedules-live tracking-Set Workoutgoals-ghost-running-actueelweather-support for Heart RateMonitor-levels andbadges-tegelcoaching-Twitter And FacebookintegrationThe basicfunctions in the app are free. Some additionalfeatures make part ofthe paid Plus Package. These are inter aliaghost running. traininggoals and live tracking. Measuring andparts of the route is free,as an English audio coaching at everykilometer or minute crossing.*English audio coaching*Looptijden.nl is the only hardloopapp worldwith English audiocoaching. While running you will hear an updateevery kilometer (orminute) with your progress and speed.* Intervaltraining and hardrunning schedules *You can compose your owninterval trainingthrough the Looptijden.nl website or follow a hardrunningschedule. Then you can use the app audio coaching to performtheexercises. Seehttp://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemasfor moreinformation.* Tile Coaching (Plus Package) *Using the tilecoachingoption you get during your training already hear yourprogress inRunning Game. You hear your virtual progress in tilerankings andyou also get a signal when you enter a new tile.*Trainingobjectives and ghost-running (Plus Package) *Set your goaland theapp coaches you to it! Choose your desired time, distance,calories,speed, heart rate zone or the combination of distance andtime, andthe audio coach will help you to achieve yourgoal!Withghost-running, you can select a previous time by yourselfor afriend and then take here with that. You see move a ghost onthemap where you should be. Can you stay for the ghost?* Livetracking(Plus Package) *Let friends and family directly watch withyou andencourage you during workouts. They can encourage throughFacebookand Twitter, and once you have the audio coach will youinform themreceive encouragement.* Heart Rate *Disconnect the PolarBluetooth(smart) heart rate monitor on this app and simply measureyourheart rate. Afterwards you look back a comprehensive analysisofyour heartbeat via the website. Including sections in targetzones.Order the corresponding Polar Bluetooth heart rate belt viathewebshop. Seehttp://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagbandfor fulldetails.* Comprehensive racing and store information*Since this app(if any) is fully focused on the Dutch runners canalso finddetailed contest information for competitions which takeplacesoon.The app contains a handy overview of all running storesin theNetherlands. So you know exactly where you can go for goodadvice onrunning shoes and clothing.* About GPS reception *The appuses theGPS in your phone. The accuracy of the measurement islargelydependent on the quality of the GPS in your mobile. Wearalwaysmobile in a shoulder strap with the receiver up and makesure youany task killers / managers have turned off.* Support*Have aquestion or a comment. Place this NOT a review, we can notrespondhere. Daarentgen please contact us via the support optionson thewebsite: www.looptijden.nl/supportSatisfied with theLooptijden.nlapp? Post a review, each review will help us tofurther improve theapp!
DENK 1.1
app-alacarte
Download de officiële app van de nieuwe politieke partij DENK!Misnunooit meer iets van je favoriete politieke partij.Volg vanaf 1plekal onze sociale media kanalen als YouTube, Facebook,Twitter,LinkedIn en natuurlijk onze eigen website.Binnen de appvind je ookmogelijkheden om jezelf en anderen aan te melden alslid. Daardoordoe je direct mee in de strijd voor rechtvaardigheiden acceptatie.Doneren, vragen stellen, aanmelden als vrijwilliger,vacatures& stage het zit er allemaal in!Verder zullen wij doormiddelvan PUSH-notificaties, van tijd tot tijd exclusievenieuwtjesuitbrengen over de partij en haar activiteiten.Help DENKgroter temaken en download nu de GRATIS app!THINK Download theofficial appof the new political party!Never miss now anything fromyourfavorite political party.Follow from one place all of oursocialmedia channels like YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn andofcourse our own website.Within the app you can also find waystoregister yourself and others as members. Therefore put youdirectlyin the struggle for justice and acceptance.Donation, askquestions,volunteer, job placement and it's all there!We will alsoreleasethrough push notifications, from time to time exclusive newsaboutthe party and its activities.Help THINK enlarge and downloadtheFREE app!
Jumbo 6.1.1
"De beste supermarkt app van Nederland" –Kassa Met de Jumbo appdoeje nog vlotter boodschappen. Met de service, ruime keuzeenlaagsteprijsgarantie die je van ons gewend bent! Nu ook voorjezakelijkeboodschappen die je op aanvraag eenvoudigachterafbetaalt. Nog sneller bestellen? Gebruik onzehandigeproductscanner. Dit kan je verwachten in de Jumbo app: •Bestel jeboodschappen eenvoudig online (natuurlijk metonzelaagsteprijsgarantie!) • Bekijk de uitgebreideproductinformatievan ons volledige assortiment • Gebruik deboodschappenlijst envergeet nooit meer een boodschap (ook voor inde winkel) • Kies uitheel veel simpele, betaalbare en voorallekkere recepten • Bekijkoverzichtelijk al onze aanbiedingen • Je favoriete productenen recepten bewaar je in Mijn Jumbo zodatje ze snel kanterugvinden en gebruiken • Vind de openingstijdenencontactgegevens van al onze Jumbo winkels We proberenonzedienstverlening elke dag te verbeteren en zijn daaromnieuwsgierignaar je mening. Neem contact op met de Jumboklantenservice om jevraag, opmerking of tip door te geven. Zokunnen we je nog betervan dienst zijn. Jouw wens staat centraal.Ook online! 
Dezeapplicatie maakt gebruik van cookies (uitlezen vangegevens van jeapparaat). Verder worden er met behulp van deapplicatie ook opandere wijze persoonsgegevens over jou verzameld.Als je er voorkiest om deze applicatie te downloaden en tegebruiken ga je er meeakkoord dat we i) deze cookies plaatsen en wedaarmee ookpersoonsgegevens verzamelen en ii) we op anderewijzepersoonsgegevens over jou verzamelen. Op deze manier krijgenwe eengoed beeld van jou als gebruiker en kunnen we aanbiedingendoen dievoor jou interessant zijn. Wil je meer lezen over cookiesen dewijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken? Klik dan opdehieronder opgenomen link ‘Privacybeleid’ die verwijst naarhetcookiestatement en het privacy statement van Jumbo.  "Thebestgrocery app Netherlands' -Kassa The Jumbo app do you stillfloatgroceries. With the service, selection and lowest priceguaranteethat you're used to! Now for your business messages youpay simplypost on request. Still order faster? Use our handyproduct scanner.You can expect the Jumbo app: • Get your shoppingeasily online (ofcourse with our lowest price guarantee!) • Viewdetailed productinformation from our full range • Use the shoppinglist and neverforget a message (also found in the shop) • Choosefrom a lot ofsimple, affordable, delicious recipes • See clearlyall ourpromotions • Your favorite products and recipes you keep Myjumboso you can quickly find and use • Find the opening timesandcontact details of all our Jumbo stores We try to improveourservices every day and therefore are curious about youropinion.Contact Jumbo customer to pass on your question, comment ortip. Sowe can be even better. Your desire is central. Also online!Thisapplication uses cookies (read data from your device).Furthermore,using the application are also collected in other wayspersonaldata about you. If you choose to download the applicationand useare you going to agree that we i) placing these cookies andwetherefore collect personal data and ii) we otherwisecollectpersonal information about you. In this way we get a goodpictureof you as a user and we can make offers that are interestingtoyou. To read more about cookies and how we use yourpersonalinformation? Click on the link listed below "PrivacyPolicy" whichrefers to the cookie statement and the privacystatement of Jumbo.
Fietstijden.nl - GPS fiets-app 6.5.3
Met de gratis Fietstijden.nl app kun je heel eenvoudig jefietsrouteopnemen op je Android mobiel. Tijdens het fietsen,wielrennen ofmountainbiken zie je direct je snelheid, de gefietsteafstand enroute en het aantal verbruikte calorieën! Ideaal voorwielrenners,mountainbikers en ook recreatieve fietsers!Fiets jeover eenbeklimming, dan meet de app automatisch jouw tijd voor dieklim enplaatst deze in het klassement. Zo kun je je eigen tijdvergelijkenmet die van je vrienden en anderewielrenners.Belangrijkstefeatures: Nederlandstalige audiocoaching,trainingsdoelen,ghost-cycling, live-tracking, levels,intervaltrainingen,ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter enFacebookintegratie.*Nederlandstalige audiocoaching*Fietstijden.nlis deenige fietsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdenshetfietsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdatetehoren met je voortgang en snelheid.*Trainingsdoelenenghost-cycling*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe!Kiesvoor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of decombinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doeltehalen!Met ghost-cycling kun je een vorige tijd van jezelf ofeenvriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je zieteenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kunjijhet spookje voorblijven? Noot: dit maakt onderdeel uit vanhetbetaalde Plus Pakket.*Live-tracking*Laat vrienden, kennissenenfamilie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdenshetfietsen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen enzodraje een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach jehiervan opde hoogte stellen. Noot: live-tracking maakt onderdeeluit van hetbetaalde Plus Pakket.*Hartslagband*Koppel je Polarbluetoothhartslagband (verkrijgbaar uit de webshopviahttp://www.fietstijden.nl/shop) aan de app en meet tijdenshetwielrennen je hartslag. Inclusief uitgebreide analyse vandehartslagzones waarin je getraint hebt.*Twitter enFacebookintegratie*Koppel je profiel aan Twitter en/of Facebook omjouwresultaten (automatisch) aan je vrienden te latenzien.*Virtuelevlucht over Nederlandse beklimmingen*Bekijk alleNederlandsebeklimmingen en hun hoogteprofiel. Met deanimatiefunctie kun jeover de beklimming 'vliegen' en zie jeprecies waar de stijlestukken zitten. Van elke beklimming kun jeook het klassementbekijken met de resultaten van anderewielrenners.*Uitgebreiderouteinformatie*Omdat deze app (als enige)helemaal op deNederlands wielrenner is gericht kun je ookuitgebreiderouteinformatie vinden voor vele wielerroutes inNederland. Zo kunje o.a. de reviewscore, de route en tijden vanandere rennersbekijken.*Persoonlijk Fietstijden.nl profiel*Met jegratisfietsprofiel op Fietstijden.nl kun je heel gemakkelijk aljesportieve prestaties volgen. Ook heb je er toegang tot jeeigenblog en kun je uitgebreide statistieken terugzien vanjouwprestaties. Verder kun je je uitrusting bijhouden en pergeredentijd bijhouden met welke fiets je deze gereden hebt. Tenslotte kunje ook je gezondheid in de gaten houden door je gewicht,bloeddruk,hartslag en vetpercentage gedurende de tijd tevolgen.*Support*Hebje een vraag of een opmerking. Laat het gerustweten maar plaatsdeze NIET in een review, hier kunnen we niet opreageren. Neemdaarentgen gerust contact op via de support opties opde website:www.fietstijden.nl/support*Over GPS ontvangst*Deze appmaaktgebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van demeting isgrotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in jemobiel.Sommige Android telefoons hebben helaas een slechte GPSontvangeren hiermee kan dus ook geen nauwkeurige meting gemaaktworden.Draagje mobiel altijd in een schouderband of op je stuur metdeontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers/managers uit hebt staan.The free Fietstijden.nl app you caneasilyrecord your cycle on your Android mobile. During cycling,cyclingor mountain biking you can immediately see your speed,distance andcycled the route and the number of calories!Ideal forcyclists,mountain bikers and recreational cyclists!Your bike on aclimb,then the app automatically measures your time for that climbandplaces them in the standings. So you can compare your timewiththose of your friends and other cyclists.Key features: Dutchaudiocoaching, training goals, ghost-cycling, live tracking,levels,interval training, support for heart rate monitor andTwitter andFacebook integration.* English audio coaching*Fietstijden.nl isthe only fietsapp with English audio coaching.While cycling youget every mile (or minutes) to hear your progressand speed with astatus update.* Training Goals and ghost-cycling*Set your goal andthe app will coach you there! Choose your desiredtime, distance,calories, speed, or the combination of distance andtime and theaudio coach will help you to achieve your goal!Withghost-cyclingcan be a last time yourself or a friend select andthen take upagainst here. You see a ghost on the map where you moveshould be.Can you stay for the ghost? Note: this is part of thepaid PlusPackage.* Live tracking *Let friends and family directlywatch itwith you and encourage you during cycling. They can cheeryou onFacebook and Twitter and once you have received anencouragementwill notify you of this audio coach. Note: Livetracking is part ofthe paid Plus Package.* Heartbeat Band *Linkyour Polar Bluetoothheart rate belt (available from the webshopthroughhttp://www.fietstijden.nl/shop) to the app and measure yourheartrate during the race. Includes comprehensive analysis of heartratezones in which you have trained.* Twitter and Facebookintegration*On Twitter and / or Facebook to show. Disconnect yourprofile yourresults (automatically) to your friends* Virtual flightover Dutchclimbs *View all Dutch climbs and their height profile.Theanimation feature lets you climb on the "fly" and see exactlywherethe pieces are steep. Of every climb you can also viewthestandings with the results of other cyclists.* Detailedrouteinformation *Because this app (if any) on all the Dutchcyclistaims can find you comprehensive route information for manycyclingroutes in the Netherlands. So you can include the reviewscore, theroute and times of other riders view.* PersonalFietstijden.nlprofile *With your free bike profile Fietstijden.nlyou can easilytrack all your sports performance. You've got accessto your ownblog and you can find comprehensive statistics look backon yourperformance.Furthermore, you can keep track of yourequipment andmaintain a riding time with which bike you have riddenit.Finally,you can also keep an eye on your health by your weight,bloodpressure, pulse and body fat monitor. During the time* Support*Doyou have a question or comment. Please let us know but NOT placewecan not respond. These in a review, here Daarentgen Pleasecontactus via the support options on the website:www.fietstijden.nl /support* About GPS reception *This app uses theGPS in your mobile.The accuracy of the measurement is largelydependent on the qualityof the GPS in mobile. Some Android phoneshave unfortunately a poorGPS receiver and this can also be noaccurate measurementmade.Always carry your mobile in a shoulderstrap or you send tothe receiver up and make sure you can be. Anytask killers /managers
Per Seconde Wijzer 3.1.6
BNNVARA
De Per Seconde Wijzer is dé spelsensatie van Nederland! MetPerSeconde Wijzer waan je je kandidaat in hetgelijknamigetelevisieprogramma van BNNVARA, waar al decennia langmiljoenenmensen naar kijken. Speel de soloversie en probeer in deranglijstvan 50 beste spelers te komen of speel tegen een vriendofwillekeurige tegenstander en bepaal in een sprint overmaximaaldrie vragen wie de beste is. De soloversie werkt net als optv:kies een categorie en geef het juiste antwoord bij de vragen diejedaarna over een bepaald onderwerp gesteld krijgt. Het isvervolgensnatuurlijk aan jou om dit zo snel mogelijk te doen, wantdeseconden tikken onverbiddelijk door. Er is een redding: jekuntjokers inzetten als je denkt dat je foute antwoorden gegevenhebt.Maar die jokers kosten je wel weer kostbare seconden… Als jetegeneen ander speelt, gaat het niet om de hoogste score maar omwie alseerste twee vragen gewonnen heeft. Een vraag win je doormeerantwoorden goed te hebben dan de tegenstander. Bij eengelijkaantal goede vragen wint diegene die de minste tijd nodighad.Maar: je weet natuurlijk níet hoe snel je tegenstandergespeeldheeft… Vanaf nu kun je met de Per Seconde Wijzer app eentoernooispelen. In meerdere rondes kun je laten zien dat je debeste bent.Het aantal deelnemers in een toernooi hangt af vanhoeveel actievespelers er op dat moment zijn. In het toernooi kunje per rondebadges verdienen.BNNVARA wenst je veel succes bij hetspelen vanPer Seconde Wijzer! En vergeet natuurlijk niet ook PerSecondeWijzer op tv te kijken. Kijk ophttp://persecondewijzer.bnnvara.nlvoor meer informatie.Per Secondhand game is the thrill ofNetherlands! With Per Second hand feellike you're a candidate inthe eponymous television program BNNVARAwhere decades millions ofpeople watching. Play the solo version andtry in the list of 50best players to come and play against a friendor random opponentand determine in a sprint up to three questionswho is the best.Thesolo version works just like on TV: Choose acategory and give thecorrect answer to the questions you get askedafterwards about aparticular topic. It is then of course up to youto do this asquickly as possible because the seconds tickinginexorably. Thereis a rescue: you can use wildcards if you thinkyou have givenwrong answers. But those jokers cost you backprecious seconds...If you play against another, it is not thehighest score but whowon the first two questions. A question winyou have good than theopponent by more answers. With an equalnumber of good questionswins the one who needed the least time.But, of course you do notknow how fast your opponent has played...Now you can play atournament with Per Second Hand app. Inseveral rounds you can showthat you are the best. The number ofparticipants in a tournamentdepends on how many active playersthere are at the moment. In thetournament you can earn per roundbadges.BNNVARA wish you good luckin playing Per Second Hand! And donot forget of course Per SecondHand watch on TV. Visithttp://persecondewijzer.bnnvara.nl for moreinformation.
dé Weerapp: gratis radar, uurverwachting en alarm 3.6
Surfcheck
Weer app met de belangrijkste KNMI weergegevens voor uwlocatie,superoverzichtelijk op één pagina. de Weerapp laat udetemperatuur, weersomstandigheden en windgegevens voor uwlocatiezien. En of er een weerwaarschuwing of weeralarm voor uwomgevinggeldt. Verder bevat de app de weersverwachting, deuursverwachtingvoor uw locatie, overzichtelijke kaartjes, en deverwachting voorde komende week in helder kaartjes. En maar liefst7 verschillendebewegende weerradars. Zo bent u altijd voorbereid,dankzij de besteweergegevens van het Koninklijk NederlandsMeteorologisch Instituut(KNMI) uit de Bilt. Deze app is het snellebroertje van onze appHet Weer in Nederland en bevat de meestgeraadpleegde gegevens uitdeze weerapp. Wilt u meer achtergrondenen analyses en wilt u zelfuw verwachtingen maken, dan raden we uHet Weer in Nederland aan.Heeft u commentaar? Stuur svp even eenkort mailtje [email protected], kritieken in de reviews zijnmeestal te summier.Bedankt! Leveringsvoorwaarden. We doen onsuiterste best om eenfantastische en accurate gratis weer app televeren, maar kunnennatuurlijk niet garanderen dat de software ende daaringepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn.Daarbijkunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechtenontlenenaan deze weerapp of de daarin gepresenteerde informatie.Door dezeweerapp te downloaden en gebruiken accepteert udezeleveringsvoorwaarden. Locatie: De locatiepermissie is alleennodigom u de actuele weergegevens in uw omgeving te tonen.Dezelocatiegegevens worden door Surfcheck op geen enkele anderemaniergebruikt. Weather app with key KNMI weather information foryourlocation, super clear on one page. the Weerapp shows youthetemperature, wind and weather data for your location. And ifthereis a weather warning or weather alerts for your area. Inaddition,the app includes the weather, the hour forecast for yourlocation,clear cards, and the forecast for the week ahead in clearcards.And less than 7 different animated weather radar. So you arealwaysprepared with the best weather information from the RoyalDutchMeteorological Institute (KNMI) in De Bilt. This app is thefastbrother of our app The Weather Netherlands and contains themostfrequently accessed data from these weerapp. Want morebackgroundand analysis and want to create your expectations, thenweencourage you to The Weather Netherlands. Any comment? Pleasejustsend a short email to [email protected], the critics reviewsareusually brief. Thanks! Delivery. We do our utmost to deliverafantastic free and accurate weather app, but can not guaranteethatthe software and the data presented in it always work 100%correctand. In addition, data sources can sometimes change and youhave norights under this weerapp or the information presentedtherein. Bydownloading and using this weerapp you accept theseterms.location: The location permission is only required to showyou thecurrent weather information in your area. This location dataisused by Surf Check in any other way.
Wadvogels 2.0
Met de vogelherkennings-app ‘Wadvogels’ maaktVogelbeschermingNederland het leuk en gemakkelijk om vogels in hetwaddengebied teherkennen. De app bevat een vogelgids met 180 in hetwaddengebiedvoorkomende vogelsoorten met schitterende illustratiesvan Elwinvan der Kolk. Bij elke vogel staat een doeltreffendebeschrijvingen kun je het geluid van de vogel luisteren. Bijzonderhandig is dedeterminatiefunctie waarmee beginners in vier stappende meestevogelsoorten op naam kunnen brengen. Zo ontdek je deenormevogelrijkdom van het waddengebied en leer je al diesteltlopers,eenden en andere soorten uit elkaar te houden enherkennen.Met‘Wadvogels’ kunt u- In 4 stappen een vogel in hetwaddengebied opnaam brengen met de ‘Vogelvinder’.- Meer dan 180vogelsoortenopzoeken, bekijken en beluisteren.- Tot in detailinzoomen opillustraties.- Zoeken op naam, soortgroep of kenmerk.-Direct zienwaar de leukste vogelgebieden te vinden zijn.- Met degps-functienaar de leukste vogelgebieden in het waddengebied geleidworden.-Beschrijvingen vinden van de mooiste vogelgebieden, welkevogels erte zien zijn en welke bijzondere vogels u er aan kunttreffen.- Meteen druk op de ‘getijdeknop’ weten wanneer hethoogwater is op deplek waar u bent. Dat is handig om te weten omdatje bij hoogwaterin de meeste gebieden in het waddengebied meervogels kunt zien.Thevogelherkennings app 'wading birds' RSPBNetherlands makes it funand easy to recognize. Birds in the WaddenSea Region The appincludes a bird guide with 180 bird species inthe Wadden Sea withbeautiful illustrations by Elwin van der Kolk.For each bird is aneffective description and you can listen to thesound of the bird.Particularly useful is the identificationfunction that beginnerscan bring. Most bird species by name in foursteps You willdiscover the huge bird richness of the Wadden Sea andyou willlearn all the waders, ducks and keep other species fromeach otherand recognize.With 'wading birds' you- In 4 steps bring abird inthe Wadden Sea area with the name "Bird Finder.- Search morethan180 species of birds, watch and listen.- To zoom inonillustrations in detail.- Search by name, type or attributegroup.-Instantly see where to find the best birding are.- Be Withthe GPSfunction to the best birding in the Wadden Sea led.-Finddescriptions of the finest birding, birds what to see andwhatparticular birds you may encounter.- By pressing the 'tidalbuttonwhen the flood is the place where you are. This is useful toknowbecause you are in most areas in the Wadden Sea Region morebirdscan see. At high
Weerwaarschuwing: Weeralarm NL 2.2
Surfcheck
Geldt er een weerwaarschuwing voor jouw buurt? Blijf op dehoogtevia de automatische pushberichten, de app en de handigewidgets.Helemaal gratis en reclamevrij!Met deze weerapp geven wedewaarschuwingen door die het KNMI heeft afgegeven. Dankzijdeautomatische locatiebepaling krijg je een pop up-bericht zodrazicheen waarschuwing of weeralarm in je omgeving voordoet.Ook bevatdeapp een handige widget waarmee je op de hoogte blijft vandeweertoestand, zonder dat je de hoofdapp hoeft te starten.Ookextra: een widget met de KNMI neerslagradar.DezeWeerwaarschuwingapp is gratis, bevat geen advertenties en geenin-app betalingen.Deze app hoort namelijk bij onze weerapp Het Weerin Nederland enis bedoeld als gratis aanvulling daarvan. Je kuntdeze appnatuurlijk ook gewoon los gebruiken.Gebruiksvoorwaarden:Wedoen onsuiterste best om een fantastische en accurate weer app televeren,maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software ende daaringepresenteerde data altijd correct werken en zijn. Daarbijkunnendatabronnen soms wisselen en kun je geen rechten ontlenen aandezeapp of de daarin gepresenteerde informatie. Door deze apptedownloaden en gebruiken accepteer jedezeleveringsvoorwaarden.there is a weather warning for your area?Stayupdated via the automatic push notifications, the app andusefulwidgets. Totally free and ad-free!This weerapp we give issuedthewarnings by the KNMI. Thanks to the automatic location you getapop-up message as soon as a weather alert or warning occurs inyourarea.The app also includes a handy widget that allows you tostayup to date with the weather without having to start the mainapp.Also added a widget with the KNMI precipitation radar.TheWeatherAlert app is free, contains no ads and no in-app payments.This appnamely part of our weerapp Weather in the Netherlands andisintended as a free supplement it. You can simply use thisappapart.Terms of Use:We do our best to deliver an excellentandaccurate weather app, but can not guarantee that the softwareandthe data presented in it always works and correct. Doing socansometimes exchange data sources and you can not derive rightsfromthis app or the information presented therein. By downloadingthisapp and use constitutes acceptance of these terms.
112-Nederland 2.21
Notificatie op je mobiel bij een 112 melding? Sirene? U hoortdebrandweer, politie of een ambulance voorbijrijden? Ongeval,ongelukof brand bij u in de buurt? Installeer de app en weet directwat eraan de hand is. Nu ook met achtergrondinformatie (112Nieuws).Bekijk Streetview, Google Maps en deel de meldingen metjevrienden. Nu met 7 unieke ringtone geluiden om af te latenspelenals er een melding binnenkomt maar ook te gebruiken alsringtonevoor de telefoon of als ringtone binnen andere apps.De112-Nederland app meldt 112 alarmeringen in de omgeving vanjemobiele telefoon en op zelf op te geven locaties. De app meldtallerelevante en actuele P2000 meldingen van het C2000 netwerk vandehulpdiensten: politie, brandweer, ambulance, KNRM en anderen inuwomgeving. Bepaal in de instellingen zelf welke locaties voorubelangrijk zijn. LET OP: Politie maakt in veel regio's(zeer)beperkt gebruikt van het P2000 meldsysteem. In bepaalderegio'szijn er weinig of geen politie meldingen. Uit respect voorprivacyzijn huisnummers geanonimiseerd. Inhoud van de meldingenisafkomstig van het netwerk van de hulpdiensten en zo vermogelijkverrijkt met specifieke gegevens. 112-Nederland bevatookzoekfunctie voor het zoeken van meldingen in de omgeving vaneenpostcode, plaats of straat. De meeste meldingen worden door deappgekoppeld aan StreetView, Maps en kunnen gedeeld wordenmetvrienden. 112-Nederland app is de moderne vorm van een 27MCbakkie.Tover je mobiel om in een pager voor het pager 2000 netwerk.Erkunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend aandezeapplicatie. De maker is niet verantwoordelijk voor de inhoudenbetrouwbaarheid van de meldingen. De dienst kan ten allentijdenzonder opgaaf van redenen tijdelijk worden onderbrokenofdefinitief gestaakt. Notification on your phone when a 112message?Siren? You hear the fire, police or ambulance passing by?Accident,accident or fire in your neighborhood? Install the app andknowimmediately what is going on. Now with background information(112News). See Street View, Google Maps and share messages withyourfriends. Now with 7 unique ringtone sounds to play when youreceivea message, but also to use as a phone ringtone or as aringtone inother apps. The 112-Netherlands app reports 112 alarmsnear yourmobile phone and manually entering locations. The appnotifies allrelevant and current P2000 reports of the C2000 networkofemergency services: police, fire, ambulance, KNRM and othersaroundyou. Determine the institutions themselves which sitesareimportant to you. NOTE: Police make in many regions (very)limiteduse of P2000 reporting system. In some regions there islittle orno police reports. Out of respect for privacy are housenumbersanonymous. Contents of the reports from the network ofemergencyand enriched as far as specific data. 112 Netherlands alsocontainssearch to locate messages around a zip code, city orstreet. Mostnotifications are by the app linked to Street View,Maps, and canbe shared with friends. 112 Netherlands app is themodern form of abakkie 27MC. Turn your mobile phone into a pager topager networkin 2000. There rights can be derived in any way tothisapplication. The author is not responsible for the contentandreliability of the reports. The authority may at any timewithoutgiving reasons be interrupted temporarily orpermanentlydiscontinued.
Vissengids 2.4.4
De Vissengids App is een gratis app van delandelijkebelangenvereniging voor sportvissers: SportvisserijNederland enhiermee heb je altijd een overzicht van alleNederlandse vissoortentot je beschikking; in totaal zo’n 170stuks. Via diversehandige zoekopties vind je er naastprofessionele foto’s alles overherkenning, leefwijze, voedsel,gesloten tijden, afmetingen en nogveel meer. Doorzoek ze eenvoudigop alfabet, familie of zoekwoord.Switch eenvoudig tussen zoetwater-en zeevissen. Het kanallemaal. Belangrijkste functies: •Alle Nederlandsevissen in hoge resolutie foto's • Zoetwater-en zeevissendoorzoeken op naam, familienaam of zoekwoord •Snel eneenvoudig met de determinatiemodule bepalen welke vis jevoor jeziet • Informatie over herkenning, verspreiding,voedsel,leefwijze, wettelijke status, gesloten tijden, maximalegrootte enmeer. Wat voor vis is dit? Meteen checken! MetdeVissengids kun je straks eenvoudig aan de waterkant checkenwatvoor vis je exact hebt gevangen. Met de zeer eenvoudigemaarsuperhandige determinatiesleutel bepaal je binnen een paarsecondenprecies welke vis je hebt gevangen. Is het een brasem ofkolblei?Een kleine roofblei of alver? Schol of schar? Gul ofwijting? Metde Vissengids weet je het direct en 100% zeker! Erghandig voorbijvoorbeeld het vangstenregistratieplatformMijnVISmaat! DeVissengids is een aanvulling op de succesvolleboekjes ‘DeNederlandse zoetwatervissen’ en ‘Nederlandse Zeevissen’,die ookonline te bekijken zijn. Hij biedt sportvissers, biologen enanderegeïnteresseerden de mogelijkheid om ook via je mobielvissoorten tebekijken en determineren. De app wordt inopdracht vanSportvisserij Nederland technisch ontwikkeld doorCrossmediaCommunicatiegroep. Meer informatie:www.sportvisserijnederland.nlof www.nederlandsevissen.nlThe FishingGuide App is a free app fromthe national association for anglers:Sportvisserij Netherlands andthus you always have an overview ofall Dutch fish at yourdisposal; a total of about 170 pieces.Throughvarious convenientsearch you will find alongside professionalphotos all aboutrecognition, lifestyle, food, closed seasons, sizeand more. Searchthem easily alphabet, family or keyword. Switcheasily betweenfreshwater and saltwater fish. Everything ispossible.Keyfeatures:• All Dutch fishing in high resolutionpictures•Fresh-water and marine fish by searching by name, lastname orkeyword• Quick and easy with the identification moduledeterminewhich fish you see before you• Information onidentification,distribution, food, lifestyle, legal status, closedseasons,maximum size, and more.What kind of fish is this?Immediatelycheck!The Fishing Guide you can easily check later onthewaterfront what fish you caught exactly. The very simple butsuperconvenient identification key you determine exactly which fishyoucaught within a few seconds. Is it a bream or white bream? Asmallasp or bleak? Plaice or dab? Gul or whiting? The Fishing Guideyouknow instantly and 100% sure! Very useful for examplecatchregistration platform MijnVISmaat!The Fishing Guidecomplements thesuccessful books 'The Dutch freshwater fish' and'Dutch Seafishing', which are also available online. He offersanglers,biologists and other interested parties the possibility toview onyour mobile fish and determination.The app iscommissionedSportvisserij Netherlands technically developed byCross MediaCommunications Group. Moreinformation:www.sportvisserijnederland.nl orwww.nederlandsevissen.nl
1-O Referendum 1.6.0
This app unifies all content related to 1-O and makes votingeasier.The 1st of October is near and due to the censorship andpersecutionof fundamental democratic rights like freedom of speech(websiteblocking, requisition of posters...) and freedom ofcorrespondence(invading privacy), we, a group of IT professionals,have decided tocreate an app to keep the citizens informed andwarrant thateveryone is able to execute their right to decide.Functionalities:• Access all Twitter information without being auser. • Access theofficial site www.ref1oct.eu without usingproxies. • Find yourpolling station. • Share a lot of graphicalmedia (posters,brochures...) in favor of the right to decide. •Check thereferendum results once counting starts. • Keepup-to-date about anyevent via the app notifications. Also, thisapp based on the October1st Referendum is open-source, so everyonecan replicate it. Youwill find the code atGitHub(https://github.com/mosquitolabs/referendum_1o_android) Wefirmlyencourage you to share it, use it and participate actively inthefuture of Catalonia. In the following days, the iOS version willbeavailable.
Pakistan Vote - Current Political Position 1.6
Honey Tech
Have you decided which political candidate deserves your vote? Itisa democracy after all, and you have the right to make yourchoice.Vote App in Pakistan was never easier than it is now. WiththisPakistan Voting App, you can let your voice be heard. You havethepower to decide the future so take part in Pakistan Votingapp.Constitutionally, today Pakistan is a democraticparliamentaryrepublic. It has a political system designed for anelectedgovernance. With Pak Vote App, you do not have to leave thecomfortof your home to vote. Keep track of the progress witheveryPakistani political party using this voting app. PakistanVotingApp allows everyone to vote, no matter what part (region orcity)of the country you are in. Pakistan Voting App requiresFacebookauthentication to make a genuine and singular vote forevery user.This helps eliminate the risk of breaching the poll. TheCast Votefeature is simple to use and empowers everyone to make adifferencein the vote.Pakistan Voting App confirms when your voteissuccessful with a confirmation at the end. Pakistan Voting Appisan intuitive and responsive voting app. The design is easy toreadthe voting progress. Pakistan Voting App has a veryuser-friendlyinterface and is compatible with various Androidplatforms. Simplydownload and install it and start using.The votecan be cast in 3steps by the follower/fan via Pak Vote.1.Verification throughFacebook Account2. Choose your location3. Votefor your FavoriteParty• You can view analytics result in differentcriterionsthrough apps rich console e.g. Stats of total no. ofvotes in anycity/location Stats of total no. of votes in anyProvince Statsof total no. of votes in Pakistan The overallperformance of theparty in every province• 5 family members orfriends with differentverification can cast their vote via onedevice.• App organizer isnot associated with any political party& state department suchas Pakistan Election Commission.• Ourpower-processing unit willhelp to record casted vote in the resultwithin few seconds.• Thebest part about this app is that voter cancast their vote fortheir favorite party instead ofMNA/MPA/Councilor.• The mainobjective of Pak Vote is to present thecurrent position/standingof political parties instead of the 5-yearstatic position of theelections.• The success of voting depends onfair balloting.• Theunsatisfied voter has the option toswap/replace the casted voteafter one month of the previouslycasted vote and vote anotherparty.• The voter can cast their votefrom anywhere, any location.•This app will provide the politicalparties and their leaders withinformation to analyze their currentposition and strategizecampaigns accordingly.• This is entirely anon-state survey.• Userscan have real-time results.• Voters arefree to vote their favoriteparty without any political pressure orinfluence.• We have astrict privacy policy that safeguards thevoter’s informationprovided.• With our 24/7 Robust Algorithm, votesare traced in caseof fake accounts. The vote from such accountswill not be valid andthe account will not be entertained infuture.• This survey app canbe helpful for the prediction ofCurrent Political Position of eachParty.
Volleybal.nl - Mijn Competitie 1.0.7
Volleybal.nl - Mijn Competitie: is dé officiële app voorallevolleyballers, verenigingen, officials en iedereen die op dehoogtewil blijven van de Nevobo volleybalcompetitie!Allecompetitie-informatie van je favoriete teams encompetities.Gebruiksvriendelijk, compleet en altijd up todate!Functionaliteiten * Volg je favoriete teams en competities *Bekijkalle volleybaluitslagen en standen * Deel uitslagen enstanden viasocial media * Raadpleeg de laatstecompetitie-informatie * Bekijkde routebeschrijving naar de sporthal* Zet het wedstrijdschema inje agenda * Bekijk prognoses vanwedstrijden en daag jetegenstanders uit * Geen advertenties Deapplicatie bevat allebelangrijke competitie informatie en wordtgratis aangeboden doorde Nevobo, zodat volleyballiefhebbers altijden overal op de hoogtezijn van onder meer het speelschema, deuitslag en destanden.Volleybal.nl - My Competition: is the officialapp for allvolleyball players, clubs, officials and anyone whowants to stayahead of the Nevobo volleyball league informed! Allcompetitioninformation of your favorite teams and leagues. Easy touse,complete and up to date!Functionalities* Follow your favoriteteamsand leagues* View all Volleyball scores and standings*Shareresults and standings through social media* See thelatestcompetition information* Check the directions to the sportshall*Put the schedule in your calendar* Review forecasts of matchesandchallenge your opponents* No adsThe application contains alltheimportant information and competition is offered by the Nevobosovolleyball lovers always and everywhere to be aware of includetheschedule, the results and the standings.
Het Getij - Waterstanden 3.6
Surfcheck
Dit is de meest complete getijden app voor Nederland, de Noordzeeenhet binnenwater. Het Getij toont u de astronomischegetijverwachtingen de actuele waterhoogtemetingen op alle 164meetpunten vanRijkswaterstaat, zowel in de lijst als op deinteractieve kaart,voor héél 2017 en 2018. De grafiek met de getijcurve laat deverwachte waterstand + opzet zien. U kunt uwfavoriete getijlocaties aan uw voorkeurslijst toevoegen, zodat ubij de start vande app een supersnel overzicht krijgt. Via dehandige getijklok opde startpagina ziet u precies wanneer hetspring- en doodtij is.Daarnaast toont de app de actuele maanfasesen -verlichtinggraad. Ennatuurlijk met op- en ondergangstijden vanzon én maan. Het Getijtoont zowel de waterstanden op de aangetijden onderhevige locaties,als live waterstanden en waterstandverwachtingen in de groterivieren, IJsselmeer en Schelde, totAntwerpen. De meetwaardesworden weergegeven in NAP en LAT en waarvan toepassing in MSL (MeanSea Level) en komen rechtstreeks uit dedatabase vanRijkswaterstaat. Leveringsvoorwaarden. We doen onsuiterste best omeen fantastische en accurate getijden app televeren, maar kunnennatuurlijk niet garanderen dat de software ende daaringepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn.Daarbijkunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechtenontlenen aandeze getijapp of de daarin gepresenteerde informatie.Door Het Getijte downloaden en gebruiken accepteert u dezeleveringsvoorwaarden.Locatie De locatiepermissie is alleen nodigvoor de om u de actuelewaterstanden in uw omgeving te tonen. Dezelocatiegegevens wordendoor Surfcheck op geen enkele andere maniergebruikt. This is themost complete app for tidal Netherlands, theNorth Sea and theinland. The Tide shows the astronomical tide isexpected and theactual water height on all 164 points ofRijkswaterstaat, both inthe list and on the interactive map, forthe whole of 2017 and 2018.The graph with the tide curve shows theexpected water + design. Youcan add your favorite tide locationson your preferred list, givingyou a fast overview at the start ofthe app. The conveniently tideclock on the homepage you can seeexactly where it is jumping andneap tide. Additionally, the appshows the current moon phase and-verlichtinggraad. And of course,with rise and fall times of sunand moon. The Tide shows both thewater levels at the locations thatare subject to tides, as livewater levels and water level forecastsin the rivers, theIJsselmeer and Scheldt to Antwerp. Themeasurement values ​​areshown in NAP and LAT, and where applicable,in MSL (Mean SeaLevel), and come directly from the database of RWS.Delivery. We doour utmost to deliver a fantastic and accurate tidalapp, but cannot guarantee that the software and the data itpresented works arealways 100% correct. In addition, data sourcescan sometimes changeand you have no rights under this getijapp orthe informationpresented therein. By downloading the Tide and useyou accept theseterms. location The location permission is onlyneeded for to showthe current water in your area. This locationdata is used by SurfCheck in any other way.
Zeeweer - Maritieme app 3.6
Surfcheck
Toont u het actuele weer en golfgegevens, direct uit demeetnettenvan KNMI en Rijkswaterstaat. Op de Noordzee, langs deheleNederlandse kust, de Wadden en de Zeeuwse Delta. Zeeweer isgratisen biedt u: √ Live weermetingen van uw locatie, rechtstreeksuithet KNMI-meetstationnetwerk en uit het Landelijk Meetnet WatervanRijkswaterstaat. √ Het actuele Marifoonbericht. √Dewaarschuwingskaarten voor zowel kustwateren als Noordzee.√Gedetailleerde GFS-analysekaarten met Wind- Golven- Zicht-enRegenverwachting voor de komende negen dagen. √ SynoptischeanalyseKNMI, zowel op korte als lange termijn. √ Bracknell- Hirlam-ECMWF-en GME (Deutscher Wetterdienst)-kaartenreeksen om uw eigenanalysete kunnen maken. √ De pluimen en algemene5-daagseverwachting voorNederland. √ De KNMI-neerslagradar.Leveringsvoorwaarden: We doenons uiterste best om een fantastischeen accurate weerapp televeren, maar kunnen natuurlijk nietgaranderen dat de software ende daarin gepresenteerde data altijd100% correct werken en zijn.Daarbij kunnen databronnen somswisselen en kunt u geen rechtenontlenen aan deze weerapp of dedaarin gepresenteerde informatie.Door Zeeweer te downloaden engebruiken accepteert u dezeleveringsvoorwaarden. Locatiegebruik Delocatiepermissie is alleennodig voor de app en widgets om u deactuele weergegevens in uwomgeving te tonen. Deze locatiegegevensworden volstrekt anoniemverwerkt en door Surfcheck op geen enkeleandere manier gebruikt.Shows you the current weather and wave datadirectly from themonitoring networks of KNMI and Rijkswaterstaat.In the North Sea,along the Dutch coast, the region and in theZeeland delta. Zeeweeris free and offers: √ Live weather readingsfrom your locationdirectly from the KNMI station network and fromthe National WaterQuality Monitoring Network of Public Works. √ Thecurrent VHFmessage. √ The warning cards for both coastal waters andthe NorthSea. √ Detailed maps GFS analysis with Wind-Wave-Currentand rainforecast for the next nine days. √ Synoptic analysis KNMI,bothshort and long term. √ Bracknell-Hirlam-ECMWF and GME(DeutscherWetter Dienst) card sets to make. Your own analysis √ Theplumesand overall 5-day forecast for Netherlands. √ TheKNMIprecipitation radar. Terms of delivery: We do our utmost todelivera fantastic and accurate weerapp but can not guarantee thatthesoftware and the data presented therein be 100% accurate andareworking. In addition to data sources may change and you cannotderive any rights from this weerapp or the informationpresentedtherein. By downloading and using Zeeweer you accept theseterms.Location Use The location permission is only needed for theapp andwidgets to show you. The current weather information in yourareaThis location data is completely anonymous, processed and usedbySurf Check in any other way.
GP competitie 1.3
Het ultieme F1 manager spel Begin je eigen F1 team en ontwikkeldeauto, neem coureurs aan, investeer in talenten, regeldemerchandising, trek sponsors aan, train op de circuits, zorgvoorde juiste afstellingen tijdens de kwalificatie en de race enwin decompetitie + leuke prijzen! Meedoen is gratis, dus meld jeaan alsnieuwe deelnemer! The ultimate F1 manager game Start yourown F1team and development car, take drivers to, invest in talent,linemerchandising, pull-sponsors, train on the tracks, make theproperadjustments during qualifying and the race and win the league+great prizes! Participation is free, so sign up as a new member!
De officiële Pinkpop 2018 app 5.0.3
MOJO NL
Check via deze officiële Pinkpop 2018 app vooraf én tijdenshetfestival de complete line-up, het tijdschema, de plattegrondenenhet allerlaatste nieuws. Geef je favorieten aan enontvangreminders voordat jouw favoriete bands gaan beginnen! Zohoef jeecht niets te missen. Tot ziens op Pinkpop 2018!Checkthrough thisofficial Pinkpop 2018 app in advance and during thefestival theentire lineup, schedule, plans and the latest news.Give yourfavorites and receive reminders before going to start yourfavoritebands! So you really do not miss anything. See you atPinkpop 2018!
Soulshow 5.728
Apps4nl™
Soulshow Radio - het internet-station met 24 uur per dag muziekuitmeer dan 40 jaar Soulshow. Een mix van de grote hits met denadrukop 70's en vooral het begin van de 80’s, er is natuurlijkookplaats voor nieuwe muziek.Download de Soulshow app en jekunt:-Live het online radiostation beluisteren- Het laatstenieuwsvolgen- Geïnformeerd blijven over evenementen- en nogveelmeer.Soul Radio Show - het internet station met 24 uur perdagmuziek uit meer dan 40 jaar Soul Show. Een van de grote hitsmixmet de nadruk op's 70 en vooral het begin van de 80's, heisnatuurlijk ook voor nieuwe muziek plaats.Download de Soulshowappen ever Kunt:- Beluisteren Live het online radio station-HetLaatste Nieuws volgen- Geïnformeerd blijven over evenementen-Ennog veel meer.
Pepper.com: Kortingscodes, deals, aanbiedingen 5.15.05
Pepper
🔥 De volledig vernieuwde Pepper.com App is eindelijk beschikbaar!🔥Ontdek de allerheetste aanbiedingen van Nederland op jesmartphone!Creëer alerts om altijd op te hoogte te zijn vanaanbiedingen vanproducten waar jij naar op zoek bent. Bespreek endeel de besteshop-tips met de grote - en actieve - community, zohelpen weelkaar altijd aan de grootst mogelijke korting. Wat is ernieuw? ☆Gloednieuw design ☆ Meer details in deal weergave ☆Gemakkelijkerdelen van aanbiedingen ☆ Creëer Trefwoord Alerts omdirectnotificaties te ontvangen van jouw favoriete deals ☆Nieuwegeweldige text editor om nog meer betrokken te kunnen zijnmet decommunity ~~~~~~~~~~~ De Pepper.com app geeft je toegang totdeallerbeste aanbiedingen en kortingscodes, direct op jemobieleapparaat. Maak deel uit van onze community van gebruikersdieaanbiedingen, kortingen en kortingscodes delen die je nietopflyers en advertenties zal vinden! De Pepper.com App biedt:✓Bekijk de heetste aanbiedingen die door de community als'Heet!'zijn beoordeeld. ✓ Vind werkende kortingscodes vanpopulairewinkels, zoals: Bol.com, Wehkamp Media Markt, Kruidvat,Blokker,Bart Smit, V&D, Zalando, Dixons, HEMA, H&M, Action,Amazon✓ Krijg notificaties als er een aanbieding waarinjijgeïnteresseerd bent verschijnt op de website. TrefwoordAlertsgeven je de mogelijkheid om trefwoorden te kiezen, zoals'PS4','Laptop', 'Gratis' en 'Prijsfout'. Je krijgt vervolgenseennotificatie op je mobiele apparaat als er een aanbieding metéénvan jouw trefwoorden online komt. Als je naar een specifiekproductop zoek bent, geeft de app je de mogelijkheid om gemakkelijktezoeken naar dit product. Registreer een gratisPepper.com-accountom extra app-functies te krijgen. Gebruikerskunnen je oprechtadvies geven over aanbiedingen, winkels,producten, services enmeer. Als je deel uitmaakt van de PepperCommunity kun je: ✓Aanbiedingen plaatsen waar je maar wilt. ✓Reageren op heteaanbiedingen, kortingscodes en vragen. ✓ Heet ofkoud stemmen opaanbiedingen van andere gebruikers. Als je een mooieaanbiedinghebt gespot die je graag wilt delen, geeft deze app jedemogelijkheid om deze deals gemakkelijk te delen opFacebook,Twitter, e-mail of sms. Betaal nooit meer de adviesprijs!🔥 Thecompletely redesigned Pepper.com App is finally available!🔥Discover the hottest deals from Netherlands on yoursmartphone!Create alerts to be informed of, always offers for theproducts youare looking for. Discuss and share the best shoppingtips with thebig - and active - community, so we always help eachother to thegreatest possible discount. What's New? ☆ Brand newdesign ☆ Moredetails view deal ☆ Easier sharing deals ☆ CreateKeyword Alertsabove to receive immediate notifications of yourfavorite deals ☆New amazing text editor to be even more involvedwith the community~~~~~~~~~~~ The Pepper.com app gives you accessto the best offersand discount codes directly on your mobiledevice. Be part of ourcommunity of users who offers, discounts anddiscount codes partsthat you will not find on flyers and ads!Pepper.com App provides:✓ Check out the hottest deals as "Hot!" Bythe community have beenassessed. ✓ Find working coupon codes frompopular stores such as:Bol.com, Wehkamp Media Markt, KruidvatBlokker, Bart Smit, V &D, Zalando, Dixons, HEMA, H & M,Action, Amazon ✓ Getnotifications when an offer which you areinterested will appear onthe website. Keyword Alerts give you theopportunity to choosekeywords like 'PS4' 'Laptop', 'free' and'price error'. You willreceive a notification on your mobile deviceas an offer to one ofyour keywords comes online. If you are lookingfor a specificproduct, the app gives you the ability to easilysearch for thisproduct. Register a free Pepper.com account toreceive additionalapp features. Users can give you genuine adviceon deals, stores,products, services and more. If you're part of thePepperCommunity, you can: ✓ Offers places you want. ✓ Quote hotdeals,voucher codes and questions. ✓ Hot or cold vote for offersfromother users. If you've spotted a great offer that you wanttoshare, this app gives you the opportunity to share thesedealseasily on Facebook, Twitter, email or SMS. Never pay moretheprice!
Maya wijsheid 3.4.4
Wie ben je? Waar sta je? Waar ga je heen? Alle antwoorden opdezevragen liggen in jou besloten. Laat de wijsheid van de Maya'sjehelpen om jouw eigen antwoorden te vinden. Met de Maya wijsheidappkun je volgen hoe de Tzolkin kalender je dagelijks ondersteuntomhet beste uit jezelf te halen. Volg de dagenergie, berekenjekwaliteiten, talenten, levenspad en nog veel meer. Gebruik vanafnude kennis van de Maya's om je leven te verrijken, elke dagopnieuw.In de app kun je: - De dagenergie lezen - De dagenergievanmaximaal 13 dagen terug lezen - De geboorte energie bekijkenvanjou of je vrienden - Je levenspad berekenen - Allesbekijkenvolgens zowel de Dreamspell telling als de Kosmischetelling - Meerte weten komen over de wijsheid van de Maya's Who areyou? Whereare you? Where are you going? All answers to thesequestions lieinside you decided. Let the wisdom of the Maya helpyou find yourown answers. With the Mayan wisdom app you can followhow theTzolkin calendar you daily support to get the best out ofyourself.Follow the Daily yield, calculate your skills, talents,life pathand much more. Use now the knowledge of the Maya to enrichyourlife, every day. In the app, you can: - The Daily yield read -TheDaily yield of up to 13 days to read back - The birthenergywatching you or your friends - Your life path calculation -View byboth the Dreamspell count as the Cosmic census - Learn moreaboutthe wisdom of the Maya
Totemapp 1.1
Ga als leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen aan de slag metdegloednieuwe Totemmap, het handboek voor elke totemisatie. IndeTotemmap vindt je een bron van ideeën en inspiratievoortotemactiviteiten, boordevol beschrijvingen van nog meer dierenentalenten.Met de Totemapp kan je die zoektocht naar een totemvoorje leden bovendien nog verder personaliseren. Je kaneigenschappenén totems per lid bewaren, zoeken op totems zonder hetdier voorafte kennen en je krijgt als tussendoortje nog handigetips om iederescout en gids te eren met de totem van hun leven!Kortom, alletotemnamen én de handige checklist heb je vanaf nualtijd op zak!Goas led by Flemish Scouts and Guides to work withthe brand newTotemmap, the manual for each totemisatie. In Totemmapyou willfind a source of ideas and inspiration for totemactivities, fulldescriptions of more animals and talents.TheTotemapp you can alsopersonalize search even further to a totem foryou members. You canproperties and totems save a member, searchtotems without knowingin advance the animal and you get as a snackstill useful tips tohonor every scout and guide the totem of theirlives! In short, alltotem names and the handy checklist you nowalways in your pocket!
My Avans 1.2.5
Met de My Avans App kan je gemakkelijk en snel alleinformatiebekijken die je als student of docent nodig hebt. Je hebtdevolgende mogelijkheden met de app: - Je rooster bekijken-Blackboard mededelingen bekijken - Je tentamenrooster bekijken -JeOsiris resultaten bekijken - Snel kijken of een lokaal vrijofbezet is - Je docent opzoeken om snel een mailtje te verzenden -Deschoolkrant Punt lezen - Je statistieken bekijken - Zelfbepalenwaarvoor en hoe vaak je notificaties krijgt Je hebt demogelijkheidom meerdere groepen toe te voegen aan je rooster, ditkan eengroepscode, docentcode of een lokaal zijn. Verder is hetnogmogelijk om een rooster widget aan je startscherm toe tevoegenzodat je snel kan zien wanneer en waar je les hebt!Blackboardmededelingen, Osiris resultaten en Punt nieuws wordenookautomatisch opgehaald. Je kunt zelf bepalen hoe vaak jewiltchecken op updates. Verder bepaal je zelf of je een notificatiewilontvangen zodra er een nieuw item is opgehaald. Ook kan jeelkresultaat, Blackboard mededeling en artikel delen opWhatsApp,Twitter, Facebook of andere apps. Je tentamenroosterwordtautomatisch opgehaald, mits je je rooster automatisch laatupdaten.Ook is er de optie om een notificatie te krijgen zodra hetmogelijkis om je in te schrijven voor de tentamens!Eene-mailadres/telefoonnummer van een docent of medewerker kanjegemakkelijk opzoeken met de medewerkergids. Zodra je de docentofmedewerker hebt gevonden kan je snel een mail opstellen ofdepersoon in kwestie opbellen. Ben je benieuwd naar je aantal ECofje gemiddelde cijfer? Dan kan je gebruik maken van destatistiekentab. Je ziet daar alle informatie die voor jou vanbelang kan zijn.Zo kan je daar o.a. je studentnummer, gemiddeldecijfer en jeaantal EC inzien. Zoek je een leeg lokaal om met jeprojectgroep inte vergaderen? Dan kan de 'Lokaalvrij' tab handigvoor jou zijn. Jetypt het begin van een lokaalcode in en je zietprecies welkelokalen er vrij zijn. De My Avans App is zowelgeschikt voorstudenten als docenten. Heb je bugs gevonden dan kanje dezeachterlaten in de comments. Ook suggesties kun je daarachterlaten.Je kunt ook mailen met je vragen, suggesties ofklachten.Disclaimer De app maakt gebruik van de Avans API, er dienteenmaligingelogd te worden voordat je de app kunt gebruiken. Dezeapp isgeen product van of door Avans Hogeschool. Avans kan dusgeenondersteuning bieden aan gebruikers van deze app.Voorondersteuning en vragen neem contact op met deontwikkelaar([email protected]). With the My Avans App you caneasily andquickly view all the information you need as a student orteacher.You have the following options with the app: - View yourschedule -Blackboard View notices - View your exam schedule - Viewyourresults Osiris - Quickly see if a room is occupied or not -Searchfor your teacher to quickly send an email - The schoolreadingPoint - View your statistics - Determining where and howoften youget notifications You have the ability to add multiplegroups toyour roster, this may be a group code, teacher code orlocal.Furthermore, it is still possible to add a grid widget toyour homescreen so that you can quickly see when and where you haveclass!Blackboard announcements, Osiris results and point newsberetrieved automatically. You can decide how often you want tocheckfor updates. Furthermore, you can decide whether you wanttoreceive a notification when there is a new item retrieved. Alsoyoucan each result, Blackboard communication and article sharingonWhatsApp, Twitter, Facebook or other apps. Your exam scheduleisretrieved automatically, provided you let automatically updateyourroster. There is also the option to receive a notification assoonas it is possible to register for the exams! An email address/phone number of a teacher or staff member can look you upeasilywith the assistant guide. Once you've found you can quicklyset upa mail the teacher or staff member or call the person inquestion.Are you curious about your number EC or your averagegrade? Thenyou can use the statistics tab. You see all theinformation thatmay be of interest to you there. So there you caninclude yourstudent number, mark and see your number of ECs.Looking for anempty room to meet with your project? Then the "LocalFreedom 'tabare useful for you. You type the start of a local code,and you canalso see what premises are free. The My Avans App issuitable forboth students and teachers. Did you find bugs you canleave it inthe comments. Also, any suggestions you can leavebehind. You canalso email with your questions, suggestions orcomplaints.Disclaimer The app uses the Avans API, there should beone-timelogin before you can use the app. This app is not a productor byAvans. Avans therefore can not provide support to users ofthisapp. For technical support or questions please contactthedeveloper ([email protected]).
Gynzy Kids 2.1
Gynzy
GYNZY KIDSSpeel nu zelf met de Gynzy Tools, Puzzels, Trainers ennogveel meer!Maak de taken die je meester of juf heeft klaargezetenspeel tegen én met je klasgenoten. Alsje klaar bent metjeoefeningen staan er nog veel andere leuke spelletjes voor jeklaar!GAMES, PUZZELS, TOOLS & MEERJe leerkracht kan taken voorjeklaarzetten, maar jij kan nog veel meer! Kies uit eengroteselectievan Tools, Puzzels en Games om zelf te spelen.GESCHIKT VOORIEDEREENDe Gynzy Kids app is makkelijk te gebruiken enleuk vooriedereen. De oefeningen en spellen zijneenvoudig in testellen opeen niveau waar jij je prettig bij voelt. WERKBOEKIn deGynzy Kidsapp kun je in het digitale werkboek de opdrachten makendie horenbij de les. Je antwoorden worden direct nagekeken en jeaan heteinde van een les hoe goed je deze gemaakt hebt. Dat ishandig!TAKENHuiswerk maken was nog nooit zo leuk als bij GynzyKids! Mettopscores, prijzen en oefeningenafgestemd op jouw niveauhoef je jenooit te vervelen tijdens je huiswerk. TOPSCORESAan heteinde vanelke oefening zie je of je je eigen topscore verbrokenhebt.Wanneer je klaarbent met je taken kan je leerkracht deprijzenonthullen. Je ziet dan wie uit jouw klas de bestescoreheeftgehaald, maar ook wie het meest heeft geoefend of wie delangstereeks goedeantwoorden achter elkaar heeft gehaald. Iedereenheefteen kans om in de prijzen te vallen. MEERGynzy Kids is netalsGynzy zelf constant in ontwikkeling. Er zullen dus steedsmeeroefeningen en spelletjes in deze app verschijnen!GYNZYKIDSPlayyourself with Gynzy Tools, Puzzles, trainers and muchmore!Make thetasks you have set put master or teacher and playagainst one ofyour classmates. asYou've finished your exercises,there are manyother fun games for you! GAMES, PUZZLES, TOOLS& MOREYourteacher can set up tasks for you, but you can do muchmore! Choosefrom a wideselection of tools, puzzles and games toplaythemselves. SUITABLE FOR EVERYONEThe Gynzy Kids app iseasy touse and fun for everyone. the exercises and gameseasy to setat alevel where you feel comfortable with. WORKBOOKIn GynzyKidsapp allows you to create digital workbook assignments thatbelongto the class. Your answers are immediately checked and youare atthe end of a lesson how good you have it made.That'shandy!TASKSHomework was never so great as at Gynzy Kids! Withhighscores, awards and exercisestailored to your level, you nevergetbored during your homework. HIGH SCORESAt the end ofeachexercise, see if you have broken your own high score. Whenreadyarewith your tasks to your teacher reveal prices. You will seewho inyour class the bestscore is achieved, but also who has themost orwho practiced the longest series of goodanswers hastakenconsecutively. Everyone has a chance to winprizes. LAKEGynzyKids is like Gynzy, constantly evolving. Sothere will be more andmore exercises and games appear in this app!
VakantieVeilingen - Dagje uit 7.0.30
Altijd en overal meebieden VakantieVeilingen is al jarenlanghetmeest gebruikte veilingplatform van Nederland. Al meer dan3miljoen bezoekers hebben de leukste arrangementen enproductengewonnen. Er staan dagelijks meer dan 10.000 veilingenonline, waarje met de VakantieVeilingen-app op kunt meebieden. Laatjeinspireren en bied overal mee op de leukste veilingen. Zoek indeapp naar veilingen voor lastminute tickets, dagjesweg,restaurants, hotels, goedkope weekendjes weg, saunaaanbiedingen,pretparken, nieuwe musicals, musea, een dagjedierentuin, deleukste stedentrips en meer. Registreren is helemaalgratis en jijbepaalt zelf de prijs van jouw veiling. Vanaf nu hoefje niet meerte wachten tot je thuis bent, je kunt dankzij de appoveral enaltijd meebieden. Zelfs onderweg! Je ervaart het gemak vandewebsite gewoon op je smartphone. Plaats het hoogste bod opjouwfavoriete veiling en word vandaag nog een winnaar! 10 redenenom deapp te downloaden: 1. Bied snel, waar je ook bent 2. Vindveilingenbij jou in de buurt 3. Altijd toegang tot jouw gewonnenveilingen4. Blader snel door 100-en veilingen 5. Deel jouwfavorieten metvrienden 6. Bied mee in vele categorieën zoalsbeauty, avondje uit,hotels, restaurants, bungalowparken, vakanties,dagjes weg enproducten 7. Vind seizoensgebonden acties zoalsveilingen voorwintersport, kerstmarkten, festivals,voorjaarsvakantie, campingsen meer 8. Ontvang pushberichten voordatde veiling afloopt, zodraje overboden bent, als je wint en als ervoor jou interessantaanbod online staat 9. Betaal en reserveergemakkelijk jouwgewonnen veiling op je mobiel 10. Maandelijks eennieuwe versie metverbeteringen Hoe werkt VakantieVeilingen? Maakgratis een accountaan en zoek een veiling die jou aanspreekt.Plaats het hoogste boden win de veiling. Betaal jouw gewonnenveiling en download jewaardebon, e-ticket en / of maak eenreservering. Have fun! PrivacyAls je de app en installeert, ga jeakkoord met onze privacypolicy:https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html Cookies Alsje de appinstalleert, ga je akkoord met onze cookie policy. Wijgebruikencookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor o.ade volgendedoeleinden: - Het verzamelen van statistieken - Deintegratie vanexterne content, zoals bijvoorbeeld Youtube video's,Google Maps -Om op sites van derden relevante advertenties tetonen op basis vangedrag in de app. Suggesties / vragen ? Heb jesuggesties over hoewe de app kunnen verbeteren, of heb vragen overde app? Laat het onsweten via [email protected] .We horengraag van je! Alwaysand everywhere bidding Holiday Auctions haslong been the mostcommon auction platform in the Netherlands. Morethan 3 millionvisitors have won the best packages and products.There are dailymore than 10,000 online auctions, where you canjoin the bidding atthe Holiday Auctions app. Be inspired and selleverywhere in thebest auctions. Search app for auctions forlast-minute tickets, daysout, restaurants, hotels, cheap weekendgetaways, offers sauna,parks, new musicals, museums, a zoo day,the best vacation packagesand more. Registration is completelyfree and you decide the priceof your auction. Now you do not haveto wait until you get home, youcan always and everywhere biddingthrough the app. Even on the move!You experience the convenienceof the website right on yoursmartphone. Place the highest bid onyour favorite auction andbecome a winner today! 10 reasons todownload the app: 1. Providefast, wherever you are 2. Findauctions in your area 3. Alwaysaccess to your won auctions 4.Scroll quickly through 100 andAuctions 5. Share your favoriteswith friends 6. Offer them in manycategories such as beauty, nightout, hotels, restaurants, parks,holidays, days off and Products 7.Find seasonal activities such asauctions for winter, Christmasmarkets, festivals, spring, campsitesand more 8. Receive pushnotifications before the auction ends, onceyou're outbid, if youwin and if you interesting offer for onlinestate 9. Payment andeasily book your won auction on your mobile 10.Every month a newversion improvements How Travel Auctions? Create afree account andfind an auction that appeals to you. Place thehighest bid and winthe auction. Pay your won auction and downloadyour voucher,e-tickets and / or make a reservation. Have fun!Privacy If youlike the app and installing, you agree to our privacypolicy:https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html cookies Whenyouinstall the app, you agree to our cookie policy. We usecookies,JavaScript and other similar techniques I include thefollowingpurposes: - statistics gathering - The integration ofexternalcontent, such as YouTube videos, Google Maps - To showsuchwebsites relevant ads based on behavior in the app. Suggestions/questions? Do you have suggestions on how we can improve the apporhave questions about the app? Let us [email protected] .We love to hear from you!
PSVFans 2.1.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van PSVfans.nl blijf jij altijdopde hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom PSV. Daarnaast kun je metduizenden fanatiekefans discussiëren over het wel en wee van declub. Download de appen mis niets meer van je favorietevoetbalclub!With the free mobileapplication PSVfans.nl you alwaysstay informed of the latest news,videos and key statisticssurrounding PSV. In addition, you candiscuss with thousands offanatical fans around the fortunes of theclub. Download the app andmiss nothing of your favorite football!
ModaItalia.nl 2.41.6
Moda Italia
Zet Pushberichten aan om op de hoogte te blijven van denieuwsteecollectie en de mooiste aanbiedingen. Moda Italia heeft degrootstecollectie italiaanse overhemden en italiaanse blouses vanEuropa.Doordat wij rechtstreeks inkopen bij de fabrikant kunnen wijonzeoverhemden tientallen euro`s goedkoper aanbieden dandespeciaalzaken. Al onze heren overhemden zijn ondanks delageaanschafprijs van uitstekende kwaliteit en met zorg afgewerkt.Veelvan onze producten liggen ook bij de betere kledingzaken,hetzelfdeartikel met een veel hogere winkelprijs. Push messagesTurn on tokeep abreast of new stee collection and the best deals.ModaItalia, the largest collection of Italian shirts andblousesItalian Europe. Because we, we can offer our shirts muchcheaperbuy directly from the manufacturer than the specialtystores. Allour men's shirts, despite the low purchase price ofexcellentquality and carefully finished. Many of our products arealso inbetter clothing stores, the same product with a much higherretailprice.
FeanOnline 2.1.0
APPelit
Met de gratis mobiele applicatie van FeanOnline.nl blijf jijaltijdop de hoogte van het laatste nieuws, video's en debelangrijkstestatistieken rondom SC Heerenveen. Daarnaast kun jemet duizendenfanatieke fans discussiëren over het wel en wee van declub.Download de app en mis niets meer van je favorietevoetbalclub!Withthe free mobile application FeanOnline.nl youalways stay up todate with the latest news, videos and keystatistics surrounding SCHeerenveen. In addition, you can discusswith thousands offanatical fans around the fortunes of the club.Download the appand miss nothing of your favorite football!
SC Cambuur 1.2
De officiële SC Cambuur App, met al het laatste nieuws vanSCCambuur. Naast het laatste nieuws vind je in de App delaatstevideo's, het speelschema, de uitslagen en een compleetoverzichtvan de selectie en technische staf. Download de App en misniksmeer over SC Cambuur.The official SC Cambuur App, with allthelatest news from SC Cambuur.In addition to the latest news canbefound in the App the latest videos, schedule, results andacomplete overview of the selection and technical staff.Downloadthe App and miss nothing about SC Cambuur.
PolitieConditie 1.1
Met deze gratis app van de politie kun je 5 looptrainingen doen,dieje voorbereiden op de sporttest van de politie. De sporttestmoetiedereen die bij de politie wil werken succesvol afrondentijdens deselectieprocedure. Ook als je eenmaal bij de politiewerkt, moet jedeze test regelmatig herhalen. Met de appPolitieConditie kun jejezelf optimaal voorbereiden om te slagenvoor deze test. Tijdens delooptrainingen, die steeds een stapjezwaarder worden, voer jediverse oefeningen uit zoals opdrukken,tempoversnellingen enstreksprongen. Kun jij niveau 5 van de appgoed aan? Dan heb jijPolitieConditie en ben je klaar voor desporttest! De app biedtdaarnaast:
- duidelijke instructievideo’swaarin de diverseoefeningen die je tijdens de trainingen moetuitvoeren, wordenuitgelegd;- een ‘coach’ die je begeleidt enmotiveert tijdens elketraining;- de mogelijkheid om je eigenmuziek af te spelen tijdenshet trainen;- de optie om je prestatieste delen met je vrienden viaFacebook of Twitter;Meer info vind jeook opkombijdepolitie.nl/PolitieConditie.With this free app fromthepolice you can do five running sessions, preparing you for thesporttest of the police.The sport test, anyone who wants toworksuccessfully completed during the selection to the police.Also,once you work with the police, you should repeat thistestregularly. The app Police Condition can best prepare yourselftopass this test. During the running sessions, which are alwaysonestep heavier, run various exercises such as push-ups, dribblingandstretch jumps. Can you level 5 of the app properly? Then youhavePolice Condition and you're ready for the sports test!The appalsooffers:- Clear instructional videos in which the variousexercisesyou need to perform during the training are explained;- A'coach'who guides and motivates during each workout;- The abilityto playyour own music while exercising off;- The option to sharewith yourfriends via Facebook or Twitter your performance;More infocan alsobe found on kombijdepolitie.nl / Police Condition.
Upcoming 1.5.19
Upcoming
Upcoming is het onmisbare actualiteitenplatform voordeinternetgeneratie; het nieuws van vandaag, de trends van morgenénde rages van vroeger.Onze redactie exploreert de uithoeken vanhetinternet, op zoek naar de meest snackable, spraakmakendeenshareable verhalen. Download nu de Upcoming app!★ Eendagelijksedosis positieve energie in je broekzak★ Ontdek de meestbesprokenverhalen en video's van Nederland★ Deel alles wat trendingis (ofwordt) met je vrienden via Whatsapp, Facebook, Twitter ofe-mail★In een oogopslag genoeg gespreksmateriaal voorhetkoffiezetapparaat of die ongemakkelijke Tinder-date★ Plaatjesvanschattige alpaca'sNu downloaden betekent nooit meer saaiemomentenof ongemakkelijke stiltes. Check onze selectie van demeesthilarische advertenties op Marktplaats, haal herinneringen opmetherkenbare momenten tijdens het MSN'en op een willekeurigedinsdagin 2003 of maak de "Is de tekst van Bløf of komt-ie uitSuske enWiske?"-quiz. Of: ontdek als eerste die virale video waariedereenhet morgen over heeft!Heb je vragen, problemen of feedback?Laathet ons weten. Mail ons op [email protected] of stuureenbericht op Twitter via @upcoming. Zo bouwen we een steedsbetereapp.En fans? De belangrijkste hebben we alvast binnen ;)"Deapp ishet beste wat Nederland te bieden heeft, op mij na." -IvoNiehe"Deze app danst de morgen in, nog voor het gister werd"-Paskal Jakobsen"Kijk! Ik heb 'm! Kijk eens wat een prachtigding!Ik ben gek op Upcoming! Fantastisch!" - FreekVonk"Populaireplaatjes, filter op categoriën, veelbesprokennieuwsberichten enalles wat trending is. Tot zover de app, totmorgen." - Matthijsvan NieuwkerkUpcoming is the indispensable newsplatform for theInternet generation; today's news, tomorrow'strends and fads ofthe past.Our editorial explores the reaches ofthe Internet,looking for the most snack able, controversial andshareablestories.Upcoming Download the app!★ A daily dose ofpositive energyin your pocket★ Discover the most talked aboutstories and videosof Netherlands★ Share everything is trending (or)with your friendsvia Whatsapp, Facebook, Twitter or e-mail★ At aGlance enoughconversation material for coffee or uncomfortableTinder date★Pictures of cute alpacasDownload Now means never dullmoments oruncomfortable silences. Check out our selection of themosthilarious ads on Marketplace, reminisce with recognizablemomentswhile MSN on any Tuesday in 2003 and enable the "Is the textofBløf or is he out-Willy and Wanda?" - Quiz. Or discover thefirstviral video everyone is talking about tomorrow!Do you haveanyquestions, problems, or feedback? Let us [email protected] us or send a message on Twitter [email protected] As we build anever better app.And fans? Most important,we have alreadyinside;)"The app is the best highlights of theNetherlands on afterme." - Ivo Niehe"This app morning dancing inwas before the last" -Paskal Jakobsen"Look! I got it! Look what awonderful thing! I loveUpcoming! Fantastic!" - Freek Vonk"Popularimages, filter bycategories, much-discussed news and everything istrending. So farthe app, see you tomorrow." - Matthijs vanNieuwkerk
De Limburger Nieuws 7.4.0
Download nu gratis de vernieuwde app van De Limburger. Dan benjealtijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws. HetLimburgsenieuws uiteraard, maar ook de headlines uit binnen- enbuitenland,sport en entertainment. Gratis, overzichtelijk, snel enbetrouwbaar- Altijd en overal het laatste nieuws - Het nieuws uitLimburg -Het nieuws uit binnen- en buitenland - Het sportnieuws -Hetshowbizz-nieuws - Het laatste 112-nieuws - Live blogsbijspraakmakende gebeurtenissen en events - Pushberichtenbijbelangrijke nieuwsgebeurtenissen Schakel locatievoorzieningeninvoor het ontvangen van lokaal nieuws. Wil je De Limburger alskrantdigitaal lezen, download dan De Limburger Digitaal app.Denieuwsapp van De Limburger is een uitgave van Media GroepLimburg.Tips of suggesties? Laat het ons weten [email protected] je tevreden over onze app? Laat eenrecensie achter. Datwaarderen we enorm! Download now the newapplication of DeLimburger. Then you always and everywhere up todate with thelatest news. Limburg news of course, but also theheadlines at homeand abroad, sports and entertainment. Free, clear,fast andreliable - Anytime, anywhere with the latest news - NewsfromLimburg - The news from home and abroad - The sports - Theshowbiznews - The last 112-news - Live blogs with high-profileevents andevents - Push messages with important news events Turnoff LocationServices for receiving local news. Would you like DeLimburgernewspaper digitally, download De Limburger Digital app.The newsapp of the Limburger is published by Media Groep Limburg.Tips orsuggestions? Let us know via [email protected] Areyousatisfied with our app? Please leave a review. Wegreatlyappreciate!
Kranten en tijdschriften NL
Ziguie Apps
Met deze applicatie heeft u eenvoudig de beschikking overalleNederlandse dagbladen. U heeft toegang tot meer dan 140kranten. Deapplicatie rangschikt automatisch de kranten die u hetmeesteleest. U kunt de nieuwsberichten gemakkelijk delen binnendeverschillende sociale netwerken. U krijgt toegang tot allekrantenin het Nederlands. Essentieel om op de hoogte te blijven vanallenieuws en hoogtepunten met betrekking tot hetNederlandsenationale, lokale, sport en financiële pers. With thisapplicationyou will have easy access to all Dutch newspapers. Youhave accessto more than 140 newspapers. The applicationautomatically ranksthe newspapers that you read the most. You caneasily share newswithin the various social networks. You get accessto all thenewspapers in Dutch. Essential to keep abreast of all thenews andhighlights with respect to the Dutch national, local,sports andfinancial press.
Voetbalkrant 3.0.4
Al het nieuws uit het Belgische voetbal, Rode Duivels en deBelgenin het buitenland! De app om de Belgische Jupiler Pro League,deRode Duivels en onze Belgen in het buitenland op de voet tevolgen.Voetbalkrant.com en Walfoot.be zijn België's grootsteprofessionelevoetbalnieuwssites en zijn partner van de KBVB. Wewensen u veelplezier met onze app. Wat kan je in deze app zien:-nieuwsverslaggeving van allle belangrijke competities - nieuwsvanje favoriete club volgen - specifiek nieuws van de JupilerProLeague - specifiek nieuws van o.a. de Belgen in het buitenland-Ontvang nieuwsnotificaties van al je favoriete teams - Volgderesultaten van het Europees Kampioenschap - Naast de JupilerProLeague, nu ook resultaten van de Belgische 2de, 3de én 4deklasse -Uitgebreide en gedetailleerde live verslaggeving door deredactievan Voetbalkrant --- Published byVoetbalkrant/Walfoothttp://www.voetbalkrant.comhttp://www.walfoot.be Privacypolicy:https://www.sportid.be/nl/privacybeleid All news fromBelgianfootball, Red Devils and Belgians abroad! The app to followcloselythe Belgian Jupiler Pro League, the Red Devils and ourBelgiansabroad. Voetbalkrant.com and Walfoot.be are Belgium'slargestprofessional football news sites and are partners of theKBVB. Wewish you a lot of fun with our app. What can you see inthis app: -news reporting of all important competitions - follownews fromyour favorite club - specific news from the Jupiler ProLeague -specific news from, among others, the Belgians abroad -Receivenews notifications from all your favorite teams - Followtheresults of the European Championship - Besides the JupilerProLeague, now also results from the Belgian 2nd, 3rd and 4th class-Extensive and detailed live coverage by the editors ofVoetbalkrant--- Published by Footer / Walfoothttp://www.voetbalkrant.comhttp://www.walfoot.be Privacypolicy:https://www.sportid.be/en/privacy policy
NHG Standaarden 1.6.2
De NHG-Standaarden voor de huisarts zijn onmisbaar voor dehuisartsen voor iedere andere beroepsbeoefenaar die met deNHG-Standaardente maken heeft. 
Vanaf nu heeft u op uw smartphonealtijd desamenvattingskaartjes bij de hand, in de praktijk, thuisenonderweg. In de app zijn alle NHG Standaardensamenvattingskaartjesoverzichtelijk samengevoegd. Is er nieuwesamenvattingskaartbeschikbaar dan ontvangt u hierover een meldingin de app. Downloadu de App op uw tablet dan heeft u niet alleentoegang tot desamenvattingskaartjes, maar tot de complete versievan de NHGStandaarden. Zo bent u altijd up to date. 

Derichtlijnen uit deNHG-Standaarden zijn – voor zover mogelijk –gebaseerd op bewijsuit wetenschappelijk onderzoek. Via zoekactiesworden relevanteartikelen gezocht in de Cochrane Library, ClinicalEvidence, Embaseen PubMed (Medline). Ook worden andere richtlijnengeraadpleegd viade database van het US National GuidelineClearinghouse en dewebsite van enkele belangrijkerichtlijnorganisaties (NICE, SIGN etcetera). De gevonden artikelenworden beoordeeld op relevantie voorde vraagstelling en voor deeerstelijnsgeneeskunde. De kwaliteitvan het onderzoek en het niveauvan de bewijskracht worden kritischbeschouwd. De aldusgeselecteerde artikelen onderbouwen deconclusies en aanbevelingenuit de NHG-Standaarden.PracticeGuidelines for GPs are indispensablefor the general practitionerand any other professional who has todo with the PracticeGuidelines. From now on your smartphone alwaysthe summary cards onhand, in practice, at home and on the go. Inthe app, all NHGStandards summary cards neatly together. Is therenew summary mapavailable then you will receive a notification inthe app. Downloadthe App on your tablet then you not only haveaccess to the summarycards, but the complete version of the NHGStandards. So you arealways up to date. The guidelines PracticeGuidelines are - wherepossible - based on evidence from scientificresearch. Viasearches, relevant articles found in the CochraneLibrary, ClinicalEvidence, Embase and PubMed (Medline). Also beconsulted otherguidelines through the database of the U.S. NationalGuidelineClearinghouse and the site of some importantdirectiveorganizations (NICE, SIGN, etc.). The items found areassessed forrelevance to the question and for primary care. Thequality ofresearch and the level of evidence are consideredcritical. Thearticles thus selected substantiate the conclusionsandrecommendations from the Practice Guidelines.
VakantieVeilingen.be 7.0.30
Altijd en overal meebieden VakantieVeilingen, al jarenlang hetmeestgebruikte veilingplatform van Nederland, is nu ook in België.Almeer dan 3 miljoen bezoekers hebben de leukste arrangementenenproducten gewonnen. Er staan dagelijks duizenden veilingenonline,waar je met de VakantieVeilingen-app op kunt meebieden. Laatjeinspireren en bied mee vanaf €1! Zoek in de app naar veilingenvoorlastminute tickets, dagjes uit, restaurants, goedkopeweekendjesweg, de mooiste sauna’s, nieuwe musicals, de leukstecitytrips enmeer. Registreren is helemaal gratis en je bepaalt zelfde prijsvan jouw veiling. Vanaf nu hoef je niet meer te wachten totjethuis bent, je kan dankzij de app overal en altijd meebieden.Zelfsonderweg! Je hebt al het gemak van de website nu gewoon opjesmartphone. Plaats het hoogste bod op jouw favoriete veilingenword vandaag nog een winnaar! 10 redenen om de app tedownloaden:1. Bied snel, waar je ook bent 2. Vind veilingen bij jouin debuurt 3. Altijd toegang tot jouw gewonnen veilingen 4. Bladersneldoor 100-en veilingen 5. Deel jouw favorieten met vrienden 6.Biedmee in vele categorieën zoals beauty, avondje uit,hotels,restaurants, vakantieparken, vakanties, dagjes uit enproducten 7.Vind seizoensgebonden acties zoals veilingen voorwintersport,kerstmarkten, festivals, voorjaarsvakantie, campings enmeer 8.Ontvang pushberichten voordat de veiling afloopt, zodrajeoverboden bent, als je wint en als er een voor jouinteressantaanbod online staat 9. Betaal en reserveer gemakkelijkjouwgewonnen veiling op je mobiel 10. Maandelijks een nieuwe versiemetverbeteringen Hoe werkt VakantieVeilingen? Maak gratis eenaccountaan en zoek een veiling die jou aanspreekt. Plaats hethoogste boden win de veiling. Betaal jouw gewonnen veiling endownload jewaardebon, e-ticket en / of maak een reservering. Havefun! PrivacyAls je de app en installeert, ga je akkoord met onzeprivacypolicy: https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.htmlCookies Alsje de app installeert, ga je akkoord met onze cookiepolicy. Wijgebruiken cookies, JavaScript en soortgelijke techniekenvoor o.ade volgende doeleinden: - Het verzamelen van statistieken -Deintegratie van externe content, zoals bijvoorbeeld Youtubevideo's,Google Maps - Om op sites van derden relevante advertentiestetonen op basis van gedrag in de app. Hulp nodig of wil jefeedbackgeven? Wij horen graag van je. Neem contact opviahttps://www.vakantieveilingen.be/contact.html Always andeverywherebidding Holiday Auctions, for many years the most commonauctionplatform in the Netherlands, is now in Belgium. More than 3millionvisitors have won the best packages and products. Therearethousands of online auctions every day, where you can jointhebidding at the Holiday Auctions app. Be inspired and offer themas€ 1!   Search app for auctions for last-minute tickets,daytrips, restaurants, cheap weekend getaways, the best saunas,newmusicals, the best city trips and more. Registration iscompletelyfree and you decide the price of your auction. Now you donot haveto wait until you get home, you can always and everywherebiddingthrough the app. Even on the move! You have all theconvenience ofthe website now on your smartphone. Place the highestbid on yourfavorite auction and become a winner today!   10reasons todownload the app:   1. Provide fast, wherever youare 2. Findauctions in your area 3. Always access to your wonauctions 4.Scroll quickly through 100 and Auctions 5. Share yourfavoriteswith friends 6. Offer them in many categories such asbeauty, nightout, hotels, restaurants, holiday, holidays, days outand products7. Find seasonal activities such as auctions forwinter, Christmasmarkets, festivals, spring, campsites and more 8.Receive pushnotifications before the auction ends, once you'reoutbid, when youwin, and if a state online offer interesting foryou 9. Payment andeasily book your won auction on your mobile 10.Every month a newversion improvements   How Travel Auctions?Create a freeaccount and find an auction that appeals to you. Placethe highestbid and win the auction. Pay your won auction anddownload yourvoucher, e-tickets and / or make a reservation. Havefun! PrivacyIf you like the app and installing, you agree to ourprivacypolicy: https://www.vakantieveilingen.nl/privacy.html cookies When you install the app, you agree to our cookiepolicy.We use cookies, JavaScript and other similar techniques Iincludethe following purposes: - statistics gathering - Theintegration ofexternal content, such as YouTube videos, Google Maps- To showsuch websites relevant ads based on behavior in the app.Need helpor want to give feedback? We'd love to hear from you.Contact usvia https://www.vakantieveilingen.be/contact.html
PZC - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment 5.1.6
Het laatste nieuws lees je in de gratis PZC nieuwsapp De nieuweappvan de PZC, de meest complete nieuwsapp van Zeeland.Natuurlijkbomvol nieuws, sport en entertainment. Vanaf nu ook eenruim aanbodaan series en video’s. Zo heb je altijd jouw eigen TVzender opzak. Nieuw in de app is Topics, waarmee je eenvoudigalleonderwerpen die jou interesseren volgt. Blijf met de PZC opdehoogte van regionaal nieuws, sport nieuws en shownieuws. DePZCnieuwsapp in 4 werelden 1. Regionaal: alles wat er speeltinZeeland. 2. Lokaal: alles wat er speelt in jouw buurt 3.Video:overweldigend video aanbod van sport en entertainment. 4.Topics:volg eenvoudig alles wat jou interesseert uit 13 kranten.Devoordelen van de PZC nieuwsapp op een rijtje - Swipemoeiteloosdoor de verschillende werelden. Zo beweeg je in no timevanregionaal nieuws naar video’s. - De PZC app gaat verder dannieuws.Ook voor entertainment, shownieuws, sport en de leukstevideo’s enseries raadpleeg je de app. - Liveblogs bijbelangrijkegebeurtenissen in het nieuws en bij sportevenementenzoals voetbal,wielrennen en Formule 1. - Volg met Topics eenvoudigonderwerpendie jou interesseren. Geef jouw persoonlijke voorkeurenaan enTopics levert de relevante artikelen uit dertienverschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaalnieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nugewoon in de PZC app.- Je kunt nu via de app ook heel eenvoudigalles volgen van PZCKoken & Eten, PZC Werkt en PZC Auto.Regionaal nieuws uitvolgende regio’s en plaatsen lees jegemakkelijk vanuit de PZC app:• Zeeuws Nieuws • Zeeuws-Vlaanderen •Walcheren • Bevelanden •Schouwen-Duiveland • Tholen • Rotterdam •Bergen op Zoom •Roosendaal • Breda • Dordrecht • Gent • Antwerpen •Brugge Contact& Social Blijf naast het gratis installeren vande nieuwsappook op de hoogte door pzc.nl te volgen op Facebook,instagram ofTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/De.PZC/Instagram:@pzcredactie Twitter: @ pzcredactie Heb je vragen ofopmerkingenover de PZC app of PZC in het algemeen? Of mis jewellicht jouwregio? Neem gerust contact met ons op door een e-mailte sturennaar [email protected] De PZC is een uitgave van DePersgroepNederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden en privacystatement vindje op https://www.persgroep.nl/privacy You can readthe latest newsin the free PZC news app The new app of the PZC, themost completenewsapp of Zeeland. Naturally packed with news, sportsandentertainment. From now on also a wide range of series andvideos.So you always have your own TV channel in your pocket. Newin theapp is Topics, with which you easily follow all topicsthatinterest you. Keep up to date with regional news, sports newsandshow news with the PZC. The PZC news app in 4 worlds 1.Regional:everything that plays in Zeeland. 2. Local: everythingthat playsin your neighborhood 3. Video: overwhelming videooffering ofsports and entertainment. 4. Topics: simply followeverything thatinterests you from 13 newspapers. The advantages ofthe PZC newsapp at a glance - Swipe through the different worldseffortlessly.This way you can move from regional news to videos inno time. -The PZC app goes beyond news. Also for entertainment,show news,sports and the best videos and series you can consult theapp. -Liveblogs at important events in the news and at sportingeventssuch as football, cycling and Formula 1. - Simply followtopicsthat interest you with Topics. Indicate your personalpreferencesand Topics delivers the relevant articles from thirteendifferentquality newspapers. - A wide range of regional news. Alsowhathappens in your area, you can now read in the PZC app. - Youcannow also easily follow everything from PZC Cooking & Food,PZCWerkt and PZC Auto via the app. You can easily read regionalnewsfrom the following regions and places from the PZC app: •ZeelandNews • Dutch Flanders • Walcheren • Command edges•Schouwen-Duiveland • Tholen • Rotterdam • Bergen op Zoom•Roosendaal • Breda • Dordrecht • Ghent • Antwerp • BrugesContact& Social In addition to the free installation of thenews app,stay informed by following pzc.nl on Facebook, instagramorTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/De.PZC/Instagram:@pzcredactie Twitter: @ pzcredactie Do you have questionsorcomments about the PZC app or PZC in general? Or maybe youmissyour region? Feel free to contact us by sending an [email protected] The PZC is a publication of De PersgroepNederlandB.V. You can find our terms of use and privacy statementathttps://www.persgroep.nl/privacy
VeeManager App 4.0.2
CRV
Met de VeeManager App van CRV is het mogelijk om altijd en overaluwvee te managen. Of u nu in de stal bent, in het weiland ofachter uwkeukentafel. - Alle informatie van uw koeien bij dehand;- Deattentielijsten tonen de belangrijkste aandachtspuntenomtrent uwvee;- Via invoer hebt u razendsnel de zakengeregistreerd.De appwerkt offline, u heeft alleen een verbindingnodig tijdens hetbijwerken van de gegevens. CRV adviseertdagelijks bijwerken om uwgegevens te versturen en actueel tehouden. Met de VeeManager Appheeft u een slimme oplossing inhanden om uw werkzaamheden een stukgemakkelijker te maken.Start enCompleetMet VeeManager App Startmaakt u kosteloos kennis met deapp. In de Start-versie kunt uwafkalf-attenties raadplegen enI&R-meldingendoorgeven.Gebruikmaken van alle mogelijkheden vande app? Dat kanmet VeeManager App Compleet. Neem hiervoor contactop met deCRV-klantenservice in Nederland (088-0024 440) ofVlaanderen (078 1544 44).With the VeeManager App CRV is possibleanywhere and manageyour livestock. Whether you're in the stable,in the pasture orbehind your kitchen.- All information of yourcows at hand;- Theadvisory lists show the majorconcerns   about yourcattle;- With input youquickly registered the business.The appworks offline, you haveonly one connection when updating the data.CRV recommends dailyupdating your details to send and up to date.Met the VeeManagerapp offers a smart solution to put your work alot easier.Start andCompleteMet VeeManager App Start makes you freeof charge to knowthe app. The Start-version can consult yourafkalf-attentions and I& R messages pass.Use all the featuresof the app? You can withVeeManager App Complete. Please contact theCRV customer in theNetherlands (088-0024 440) or Flanders (078 1544 44).