Top 49 Apps Similar to 800 ғазали дилошӯб

Loading...
ЧОРДАРВЕШ 1.0
AndroidTJ1
«Чор дарвеш» бори аввал дар соли 1295 ҳиҷрӣ (1878) дарБамбай(Ҳиндустон) дар матбааи Ҳайдарӣ чоп карда шудааст. Дар ин чопдарварақаи унвон (титульный лист) ба китоб «Чор дарвеш» ном додашудава номи муаллиф навишта нашудааст."Chor Darwesh" bori Awwalgiftsalt ҳiҷrӣ 1295 (1878), a gift Bamban (Ҳinduston) giftmatbaaiҲaydarӣ chop shudaast infarction. Dar Institute chop giftvaraқaiunvon (title page) ba Kitob "Chor Darwesh" Mr. Doda Shudalawa Nomimuallif navishta nashudaast.
Шоирони классики точик 1.01
some simpe
Шоирони классики точик:1. Умари Хайём2. АбдурахмониЧоми3.Абуабдуллохи Рудаки4. Абуали ибни Сино5. АбулкосимФирдавси6.Камоли Худчанди7. Чалолиддини Руми8. Мир Сайид АлииХамадони9.Низоми Ганчави10. СаъдиШеърози11.ХусравиДехлави1001-шохбайтShoironi Tajik classics:1.Umari Hayёm2.Abdurakhmoni Chomi3. Abuabdullohi Rudaki4. Abu Ali ibnSina5.Abulkosim Firdausi6. Camogli Hudchandi7. Chaloliddini Rumi8.WorldAlia Syed Hamadoni9. The bottom Ganchavi10. SadiSherozi11.HusraviDehlavi1001 shohbayt
Кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 1_5
Daler Isoev
Дар ин барнома Шумо метавонед аз кодексҳои ҶумҳурииТоҷикистонистифода баред ва ҳама вақт ҳуқукҳои худро бидонед.Ҳолоба шумоКодекси оилаи ҶТ,Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурииҶТ,Кодексимурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ,Кодекси Гумруки ҶТдастрасмебошанд.Дар оянда дигар кодексҳо низ илова мегардонам.Дартамосбошед.Gift Ying barnoma noise- metavoned al kodeksҳoiҶumҳuriiTojikiston istifoda Bared Islands ҳama vaқt ҳuқukҳoiKhudribidoned.Ҳolo ba noise-Code Oila ҶT,Code ҳuқuқvayronkuniiMamurҶT,Code murofiai ҳuқuқvayronkunii Mamur ҶT,Code Gumruki ҶTdastrasmeboshand.Gift oyanda Digard kodeksҳo bottom ylicmegardonam.Gifttamos boshed.
Имом Абуҳанифа 1.0.1
Book-tj
Суҳбати мо дар атрофи яке аз имомони ин чаҳор мазҳаб аст,Ҳанафӣ,Моликӣ, Шофеъӣ, Ҳанбалӣ, номаш имом Абуҳанифаи Нуъмонмебошад. ИмомАбуҳанифаи Нуъмон дар соли 80-уми ҳиҷрӣ дар шаҳриКуфаи Ироқ бадунё омадааст.Номи У Нуъмон ибни Собит ибни Нуъмонибни Марзбонмебошад. Вақто, ки мо ба номи ин имом менигарем чунинмебарояд, киин ном номи араби нест пас маълум мешавад ки имомАбуҳанифа арабнабудааст.Балки У аз аслу насаб форсизабонмебошад.Suҳbati mo giftatrophy yak al imomoni John chaҳor mazҳabAST, Ҳanafӣ, Molikӣ,Shofeӣ, Ҳanbalӣ, nomash Imam AbuҳanifaiNu'monmeboshad.     Imam Abuҳanifai Nu'mongiftsalt 80 umi ҳiҷrӣ gift shaҳri Kufa Iroқ ba dunyo omadaast.NomihaveNu'mon Sobit ibn ibn ibn Nu'monMarzbonmeboshad.     Vaқto, ki mo ba NomiJohnImam menigarem chuunin mebaroyad, Mr. John Key Nomi Arabi Nestpassmalum meshavad ki Imam Abuҳanifa Arab nabudaast.Beams have alaslunasab forsizabon meboshad.
Китоби Таҳорат 1.0.8
Book-tj
Қисми аввал "Китоби ТАҲОРАТ"Китобе, ки инак рӯи даст доред, аҳкомвамасоили шаръӣ дар он мувофиқи фиқҳи ҳанафӣ баён гардида, боистифодааз китобҳои мӯътабари ин мактаби фиқҳӣ навишта шудааст вадар онҳаддалимкон кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки аҳком ва масоилигуногунишаръӣ бо забони содаву равон барои навомӯзон баён шаванд,то ҳамабитавонанд аз он баҳраманд гарданд. Агар таклифу пешниҳод ёин кихатогие мушоҳида намудед, дарҳол онро ба мо хабар диҳед, азпасиислоҳи он хоҳем шуд. ХУДОВАНД НИГАҲБОНИ МОВУ ШУМО БОШАД!ҚismiAwwal"whaling TAҲORAT"Whaler, ki INAC rӯi will dored, aҳkomIslands ISSAsharӣ gift he muvofiқi fiқҳi ҳanafӣ baёn gardida, moreistifoda alkitobҳoi mӯtabari John Maktab fiқҳӣ navishta shudaastIslands gifthe ҳaddalimkon kӯshish ba harҷ Doda shudaast, ki aҳkomIslands ISSAgunoguni sharӣ bo zaboni sodavu Ravon Baro navomӯzonbaёn shavandthen ҳama bitavonand al he baҳramandgardand. Agar taklifpeshniҳod e Ying ki hatogie mushoҳidanamuded, darҳol onro ba moswag diҳed, az Feed isloҳi he shudhoҳem. HUDOVAND NIGAҲBONI MOVnoise BOSHAD!
Китоби Никоҳ 1.0.3
Book-tj
Дар мавзӯи никоҳ ё худ бинои заношавҳарӣ дар хазонаи фарҳангӣвақонунгузории ислом, ба маҷмӯаи муқаррарот вараҳнамоиҳоебармехӯрем, ки пойдевори бинои ҳаёти заношавҳариро азнахустинлаҳзаҳои шаклгирӣ, интихоби куфв (ҳамто)-и муносиб ва ҷуфтишоиста,то марҳалаҳои ниҳоӣ ва сояафкан гардидани гунбади хонаводабар саризану шавҳар, зери пӯшиш қарор додааст. Аз ҳамон қадамҳоиаввалбарои ҳарчи муваффақтар сурат гирифтани интихоби ҳамрадифваҳамроҳи ҳаёти хонаводагӣ ба як силсила меъёрҳое дучор меоем,киинсон бо риояи онҳо метавонад худро аз пешомадҳои пешгӯиношудаедарамон нигоҳ дорад. Дар барпо намудан ва ё бастани ақднизмушаххасот, шартҳо ва бастабандиҳое гузошта шудаанд, ки бериояионҳо ақд баста намегардад, ҳамчун сурати доду қабул, ҳузуридушоҳид ва дар гӯшраси онҳо баргузор гардидани маросими додуқабул(ақд). Ҳар сурати заношавҳарӣ ва робитаҳои пайванддиҳандае,киберун аз ин муқаррарот анҷом бигирад, фосид ва бепоямебошад.Giftmavzӯi nikoҳ e Bino thin zanoshavҳarӣ gift hazonaifarҳangӣқonunguzorii Islom va, va ba maҷmӯai muқarrarotraҳnamoiҳoebarmehӯrem, ki poydevori Bino ҳaёti zanoshavҳariro alnahustinlaҳzaҳoi shaklgirӣ, intihobi kufv (ҳamto) wa s munosibҷuftiShoista then marҳalaҳoi niҳoӣ Islands soyaafkan gardidaniGunbadhonavoda bar sari ZANU shavҳar, Zeri pӯshishқarordodaast.   Az ҳamon қadamҳoi Awwal Baroҳarchimuvaffaқtar surat giriftani intihobi ҳamradif Islands ҳamroҳiҳaёtihonavodagӣ ba yak silsila meёrҳoe duchor meoem, ki bo insonrioyaionҳo metavonad al Khudri peshomadҳoi peshgӯinoshudae giftAmonnigoҳ Dorada.   Gift Barpo namudan wa e bastaniaқdbottom mushahhasot, shartҳo Islands bastabandiҳoeguzoshtashudaand, ki baa rioyai onҳo aқd basta namegardad, ҳamchunsuratiDodu қabul, ҳuzuri do shoҳid wa gift gӯshrasi onҳobarguzorgardidani Maros Dodu қabul (aқd). Ҳar surati zanoshavҳarӣIslandsrobitaҳoi payvanddiҳandae, ki az Berun John muқarrarotanҷombigirad, fosid Islands bepoya meboshad.
Кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 1.3
24TECH
Барномаи Кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи кодексҳоиҶумҳурииТоҷикистон - ро дар бар мегирад. Барнома оддию оммафаҳм вадороиинтерфейси фаҳмо мебошад. Барои онҳое, ки КодексҳоиҶумҳурииТоҷикистон лозим аст, ёрирасони боваринок буда, ҳамешадастрасиистифодабаранда мебошад. 1) КОДЕКСИ ЗАМИНИ ҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН 2)КОДЕКСИ ШАҲРЗОЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 3) КОДЕКСИРАСМИЁТИ МАЪМУРИИҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 4) КОДЕКСИ ОИЛАИ ҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН 5) КОДЕКСИОБИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 6) КОДЕКСИ МЕҲНАТИҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 7)КОДЕКСИ ФАЗОИ ҲАВОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 8)КОДЕКСИ ҶАНГАЛИҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 9) КОДЕКСИ ИҶРОИ ҶАЗОИ ҶИНОЯТИИҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН 10) КОДЕКСИ МАНЗИЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 11)КОДЕКСИМУРОФИАИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 12)КОДЕКСИГУМРУКИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 13) КОДЕКСИ ҶИНОЯТИИҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН 14) КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 15)КОДЕКСИАНДОЗИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 16) КОДЕКСИ МУРОФИАВИИГРАЖДАНИИҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 17) КОДЕКСИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИИҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН 18) КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН 19)КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНBarnomai KodeksҳoiҶumҳurii Tojikiston ҳamai kodeksҳoi ҶumҳuriiTojikiston - po giftmegirad bar. Barnoma oddiyu ommafaҳm IslandsDouro interface faҳmomeboshad. Baro onҳoe, ki Kodeksҳoi ҶumҳuriiTojikiston Losimo ast,ёrirasoni bovarinok Buda ҳamesha dastrasiistifodabaranda meboshad.1) Code Zamin ҶUMҲURII Tojikiston 2) CodeSHAҲRZOZII ҶUMҲURIITojikiston 3) Code RASMIЁTI Mamur ҶUMҲURIITojikiston 4) Code OilaҶUMҲURII Tojikiston 5) of the Code OBIҶUMҲURII Tojikiston 6) ofthe Code MEҲNATI ҶUMҲURII Tojikiston 7) ofthe Code phase ҲAVOIIҶUMҲURII Tojikiston 8) of the Code ҶANGALIҶUMҲURII Tojikiston 9)of the Code IҶROI ҶAZOI ҶINOYATII ҶUMҲURIITojikiston 10) CodeManzi ҶUMҲURII Tojikiston 11) Code MUROFIAIҲUҚUҚVAYRONKUNII MamurҶUMҲURII Tojikiston 12) Code GUMRUKI ҶUMҲURIITojikiston 13) CodeҶINOYATII ҶUMҲURII Tojikiston 14) of the Code tocitizens ҶUMҲURIITojikiston 15) Code ANDOZI ҶUMҲURII Tojikiston 16)Code MUROFIAVIIcitizens ҶUMҲURII Tojikiston 17) CodeҲUҚUҚVAYRONKUNII MamurҶUMҲURII Tojikiston 18) Code MUROFIAVIIIҚTISODII ҶUMҲURIITojikiston 19) Code MUROFIAVII ҶINOYATII ҶUMҲURIITojikiston
Тарбияи Фарзандон 1.8
Book-tj
Бисмиллоҳи-л-лазӣ ъаллама би-л-қалами ъаллама-л-инсона моламяъламНаҳмадуҳу ва нусаллӣ ъало Расулиҳи-л-карим, аммобаъд...Нақласт, ки фарзандонатонро бар асоси се хислат тарбиятнамоед:Дӯстдоштани Паёмбари акрам {саллаллоҳу алайҳи ва саллам},дӯст доштаниаҳли байти ӯ ва тиловати Қуръон Маҷид.(Тарбияту-л-авлод)Қатъан,фарзандоне ки бар пояҳои фавқ тарбиятшаванд, Худованди мутаолононро ба авҷи иззат ва азамат ноилмегардонад. Вазифаи падарумодар дар қиболи тарбияти фарзанд, бисёрсангин аст, бояд онон азҳангоми таваллуд то вақте ки фарзанд басинни балоғат расида варӯйи пой худ меистад мувозиби ӯ буда ва ӯроба беҳтарин равишитарбияте ки Расули акрам {саллаллоҳу алайҳи васаллам} ва бузургонидин Агар таклифу пешниҳод ё ин ки хатогиемушоҳида намудед дарҳолонро ба мо хабар диҳед аз паси ислоҳи онхоҳем шуд. Худоҳофиз!Bismilloҳi al-lazӣ allama bi-l-l-қalami allamaInson-mo lamyalamNaҳmaduҳu nusallӣ alo Rasuliҳi wa al-Karim, ammobad ...NaқlAST, ki se farzandonatonro bar ACeS Khislat Tarbesnamoed:Dӯstdoshtani Paёmbari acres {sallalloҳu alayҳi Wasallam}dӯst doshtaniaҳli bytes ӯ Islands Tilovat Қuron Maҷid.(Tarbiyatual-avlod)Қatan, farzandone ki bar poyaҳoi favқ Tarbesshavand,Hudovandi mutaol ononro ba avҷi Izzat Islands Azamatnoilmegardonad.Vazifai Padar Modar gift қiboli tarbiyati Farzand,bisёrSangin AST, boyad Onon al ҳangomi tavallud the vaқte kiFarzand baSinni baloғat rasida Islands rӯyi sing thin meistadmuvozibi ӯ BudaIsland ӯro ba beҳtarin Ravish tarbiyate ki Rasuliacres {sallalloҳualayҳi Wasallam} wa buzurgoni DinAgar taklifpeshniҳod e Ying kihatogie mushoҳida namuded darҳol onro ba mo swagdiҳed al Feedisloҳi he shud hoҳem. Ҳofiz bad!
Девони Ҳофизи Шерозӣ 1.9.4
24TECH
Ин барнома дорои Девони шоири машҳури тоҷику форс, суфӣ ваҳофизиҚуръон, Хоҷа Шамсиддин Муҳаммад Ҳофиз (форсӣ: خواجه شمسالدینمحمدحافظ شیرازی) мебошад. Осори Ҳофиз асрҳо инҷониб дар сарзаминиЭронуҲиндустон, Афғонистон ва Осиёи Миёна шуҳрат пайдо карда, дардилиҳазорон пайравону муштоқонаш ҷой гирифтааст. Номи баланди Ҳофизазҳудуди ватани худ – Эрон гузашта дар тамоми дунё машҳур шуд.Вайдар замоне, ки дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии Эрону Мовароуннаҳрбисёрвоқеа ва ҳодисаҳои ногувор рӯй медоданд умр ба сар бурда вабоқалами сеҳрангези худ ҳама беадолатию мардумфиребӣ, ҷахлуғуруритабақаҳои ҳукмрони ҷамъиятро фош мекард. Аҳамияти каломишӯрангезиҲофиз ва сирри шуҳрати шоири бузург дар ин аст, ки маънӣвамазмунҳои баланди назарӣ, панду ҳикматро бо суханҳои ширинбаёнкардаву ба ҳар мавзуъ аз равзанаи ишқ менигарад. Умуман Ҳофиздарэҷод намудани шеър монанди як наққоши моҳир ҳар як маънироборангхои зебо оро дода, маънӣ ва мазмуни шеърашродилнишиннамудааст. Аз ин ҷихат Ҳофиз ҳам монанди бисёр шоиронигузаштабоварӣ дошт, ки шеъраш умри зиёде хоҳад дид. Даркитобхонаҳоимашҳури дунё, нусхаҳои девони Ҳофиз дар қаторипурарзиштарин осориинсоният маҳфузанд. Китоб (барнома) аз қисмҳоизерин иборат аст: •девони пурра бо намуди ҳарфҳои тоҷикӣ ва форсӣ •ҷустуҷӯи ғазалҳо(Action Bar) • мундариҷа • саҳифаи тасодуфӣ •ҳамҷун писандомадақайд кардан • фиристодани ғазалҳо ба дӯст Johnbarnoma Doro DevonShoira mashҳuri toҷiku force, sufӣ Islands ҳofiziҚuron, HoҷaShamsiddin Muҳammad Ҳofiz (forsӣ: خواجه شمسالدین محمدحافظ شیرازی)meboshad. Osorio Ҳofiz asrҳo inҷonib gift sarzaminiAaronҲinduston, Osiyo va Afғoniston Miyona shuҳrat Paid infarction,giftDili ҳazoron payravonu mushtoқonash ҷoy giriftaast. NomiBalandaҲofiz ҳududi al Watani thin - Aaron guzashta gift Tam dunyomashҳurshud. Wai gift Zamon, ki gift ҳaёti siёsӣ Islands iҷtimoiiAaronMovarounnaҳr bisёr voқea Islands ҳodisaҳoi noguvor rӯymedodand USXba wa bo sar slops қalami seҳrangezi thin ҳamabeadolatiyumardumfirebӣ, ҷahlu ғururi tabaқaҳoi ҳukmroni ҷamiyatroFochmekard. Aҳamiyati feces shӯrangezi Ҳofiz Sirri IslandshuҳratiShoira Buzurg gift Ying ast, wa ki manӣ mazmunҳoi Balandanazarӣ,panda ҳikmatro bo suhanҳoi widths baёn Qaradawi ba ҳar mavzualravzanai ishқ menigarad. Umuman Ҳofiz gift eҷod namudanishermonandi yak yak naққoshi moҳir ҳar maniro bo ranghoi Zebo oroDoda,manӣ Islands mazmuni sherashro dilnishin namudaast. Az JohnҷihatҲofiz ҳam monandi bisёr shoironi guzashta bovarӣ dosht, kisherashdie Ziyoda hoҳad BITs. Gift kitobhonaҳoi mashҳuri dunyo,nuskhaҳoiDevon Ҳofiz gift қatori purarzishtarin Osorio Insonmaҳfuzand.Kitob (barnoma) al қismҳoi Zerin iborat ast: • DevonPourrat bonamudi ҳarfҳoi toҷikӣ Islands forsӣ • ҷustuҷӯi ғazalҳo(Action Bar)• mundariҷa • saҳifai tasodufӣ • ҳamҷun pisandomadaқayd cardan •firistodani ғazalҳo ba dӯst
ru.ard.uzbekrussozlashgichi 1.4.2
Dastur ko'plab hozirgi zamonaviy hayotimizda kerak bo'ladiganvaishlatiladigan so'z va gaplardan tashkil topgan.Foydalanuvchigaqulay bo'lishi uchun mavzularga bo'lingan. Dasturgarus tilialfaviti, grammatikasi, tez aytish va hattoki topishmoqlarhamkiritilgan. Agar sizda bu dastur bo'lsa, sizga tarjimon kerakemas.Aziz foydalanuvchi dasturimiz sizni bilimingizni oshirishdavaog'iringizni yengil qilishiga ishonamiz. Umid qilamizdoimiyfoydalanuvchimiz bo'lasiz.
Саҳеҳи Бухорӣ 1.1.6
Book-tj
Ба иттифоқи тамоми уммати Ислом саҳеҳтарину мӯътамадтаринкитоббаъди Қуръони карим “Саҳеҳ”-и имоми муҳаддисин АбӯабдуллоҳМуҳаммадибни Исмоъил ибни Иброҳим ибни Муғира ибни БардизбеҳиБухорӣмебошад. У аз хурдсолӣ ба омӯхтану азёдкунии аҳодиси Расулиакрам(с) пардохта буд ва ҳофизаи қавие, ки Худованд ба вай бахшидабуд,ӯро дар ҳифзу азбаркунии даҳҳо ҳазор ҳадис кӯмаку ёрӣмекард.Рафиқону ҳамасронаш ба ин фазилату бузургиаш эътирофнамудамегӯянд, ки “ӯ дар ҳифзи дуруст ва устувори аҳодис шӯҳраиофоқгардида буд, ҳатто мардуми ҳадиснавис аз пушти ӯ давида,хоҳишмекарданд, ки каме биншинад ва барояшон ҳадис бигӯяд.” ДарзамониБухорӣ китобҳои ҳадис, ки дорои аҳодиси саҳеҳ ва заъифбуданд,таълиф мегардид ва устодаш бисёр вақтҳо орзу мекард, ки кошшахсебарои ҷамъоварии аҳодиси саҳеҳ ҳиммат мегузошт ва онҳороазҳадисҳои заъиф ҷудо намуда, тадвину таълиф мекард. Вай орзуиустодва хоҳиши дӯстонашро иҷобат намуда, ба ин амали бузург пардохтвадар муддати шонздаҳ сол ва аз миёни шашсад ҳазор (600,000)ҳадискитоби "Саҳеҳ”-и худро интихоб ва таълиф намуд. Китоби”СаҳеҳиБухорӣ” бо ҳадисҳои мукаррараш дорои 7397 ҳадиси саҳеҳмебошад.BaTam ittifoқi ummati Islom saҳeҳtarinu mӯtamadtarin KitobbadiҚuroni Karim "Saҳeҳ 's Imomi muҳaddisin Abӯabdulloҳ MuҳammadIsmoilibn ibn Ibroҳim Muғira ibn ibn BardizbeҳiBuhorӣmeboshad.   In al hurdsolӣ ba omӯhtanuazёdkuniiaҳodisi Rasuli acres (with) pardohta bud wa ҳofizai қavie,Hudovandki ba wai bahshida bud, ӯro gift ҳifzu azbarkunii daҳҳoҳazor ҳadiskӯmaku ёrӣ mekard. Rafiқonu ҳamasronash ba John Fazilatbuzurgiashetirof namuda megӯyand, ki "u with macron gift ҳifzidurust Islandsustuvori aҳodis shӯҳrai ofoқ gardida bud, ҳattoMardum ҳadisnavisal Pushti u with macron David hoҳish mekardand, kibinshinad Kamewa baroyashon ҳadis bigӯyad."   GiftZamon Buhorӣkitobҳoi ҳadis, ki Doro aҳodisi saҳeҳ zaif budand wa,wa talifmegardid ustodash bisёr vaқtҳo Orzu mekard, ki kosh ShakhsBaroҷamovarii aҳodisi saҳeҳ ҳimmat meguzosht wa al onҳoro ҳadisҳoizaifҷudo namuda, tadvinu talif mekard.   Wai ORZUustodIslands hoҳishi dӯstonashro iҷobat namuda, ba John AmalieBuzurgpardoht wa gift muddati shonzdaҳ hydrochloric wa al Miyonashashsadҳazor (600,000) ҳadis whaler "Saҳeҳ 's Khudri intihobIslands talifnamud. Whaler" Saҳeҳi Buhorӣ "bo ҳadisҳoi mukarrarashDoro 7397ҳadisi saҳeҳ meboshad.
KAND.TJ 1.0
Amicotorino
Аввалин шуда роҳнамо барои шаҳрвандони шаҳри Конибодом пешкашкардамешавад. Барномаи KAND.TJ ба Шумо имконияти гирифтани маълумотоидимағозаҳо, автомобилҳо, кошонаҳои ҳусн, ғизо, ВАО варекламаҳо,тандурустӣ, хизматрасониҳои ҷашнӣ амсоли туйхонаҳо;наворбардорон,мебел ва интерер, таъмири мошинҳо, таҷҳизотҳо вағайра, таълим бамонанди мактабу коллеҷҳо ва умуман ҳама намудихизматрасониҳоро дарш.Конибодомро доред. Ҳама муаммоҳоятонро боистифодаи ин барнома азхона набаромада метавонед, ҳал кунед.Истифодбари қулай ва осонаст.Avvalin Shudala roҳnamo Baroshaҳrvandoni shaҳri Konibodompeshkash meshavad infarction. BarnomaiKAND.TJ ba noise- imkoniyatigiriftani malumot oidi maғozaҳo,avtomobilҳo, koshonaҳoi ҳusn,ғizo, HLW va reklamaҳo, tandurustӣ,hizmatrasoniҳoi ҷashnӣ amsolituyhonaҳo; navorbardoron, furniture wainterer, tamiri moshinҳo,taҷҳizotҳo wa ғayra, talim ba monandiMaktab va kolleҷҳo umumanҳama namudi hizmatrasoniҳoro giftsh.Konibodomro dored. Ҳamamuammoҳoyatonro bo istifodai Institutebarnoma al hone nabaromadametavoned, ҳal kuned. Istifodbari қulaywa oson ast.
Ismlar kitobi 15.0
WEBSPEKTR
Ismlar kitobi ilovasi sizlarga o'zbek ismlaringing eng kengvato'ldirilgan variantini taqdim etadi. Bu ilova sizgaismlarma´nolari bilan tanishishingizda va farzandlaringizgachiroyli,jarangdor va ma´noli ismlar tanlashingizda sizga yordamberadi.Ismlarni ma'nolari ularning kelib chiqishi va nima maqsadvama'noda qoyilishi bilan tanishishingiz mumkin. Ilovada 11mingdanortiq ismlar keltirilgan bo'lib va ularning ma'nolaribilantanishishingiz mumkin va bu ro'yhat doimiy ravishdakengaytiribboriladi. Agar siz o'z ismingizni yoki sizni qiziqtirganismniro'yxatdan topa olmasangiz bizga murojat qiling. ismingizbo'yichamutaxasislar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarilovagakiritiladi. Bizni kuzatib boring. Iltimos o´z fikrvamulohazalaringizni yozib qoldiring va ushbu ilovaniyanadamukammalllashtirish yo´lida bizga yordam bering. Keywords:ismlarmanosi, ma'nosi, ism, o'zbek ismlari, исмлар, исм, ўзбекисмлари,узбек исм, исим, значение узбекских имен, узбекский имена,имя,смысл имени, name meaning, meaning of uzbek names, uzbekname,uzbek people names and so on.
Uzbekistan YHQ 18.0
WEBSPEKTR Key
O'zbekiston Yol Harakati Qoidalari va qoida buzishlaruchunbelgilangan jarimalar. Yo'lingiz behatar bolsin. Agar ushbuilovasizga maqul kelgan bo'lsa o'z fikrlaringizni yozib qoldiringvabizni qollab quvvatlang. Bundan buyon siz buzmagan qoidanisizgayuklashga harakat qiladigan YPH hodimlari bilantortishishingizgahojat yoq, chunki endi sizda android smartfoningizorqali, istalganpaytda YHQ ni va o'rnatilgan jarimalarni tekshirishimkoniyatimavjud.
Миллий таомлар 1.1.2
OzLab
Ўзбек Миллий таомларини нафақат юртимизда, Ўрта Осиёда, балкибутундунёда ўз ўрни ва ўз мухлислари бор. Биргина ўзбеконапаловимизнимазасини татиб кўриш учун кишилар қанча қанчамасофаларни босибўтишади. Мана энди палов, хоним, дўлма, шашлик,норин, оби нон,патир, сомса, юпқа, бўғирсоқ, чучвара, мастава,сумалак, нишолда вабошқа кўплаб ноёб рецептлар қўл остингизда. Ушбудастурhttp://www.oshxona.uz веб саҳифаси асосида ишлаб чиқилди. •UzbekCuisine (English version): http://goo.gl/IIb20P • 우즈베크 요리 (한국어버전):http://goo.gl/q1gMvE
Тарбияи занҳо 4.0
Yoqubjon
Ин китобе, ки дар дарсти шумо аст дар бораи баъзе масъалаҳоиасосивобаста ба занҳо баҳс мекунад. Ин китоб барои Модарон ваХоҳарон яквасилаеест, ки онҳо дар ин китоб бисёр ҳуқуқҳо вавазифаҳои худроИншоАллоҳ ба мақсади дуняви ва охирати хоҳанд расид.Чун, ки инкитоб аз суханони бузурги Қуръони Карим, аз ҳадисҳоипайғамбарамонҲазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам (дуруд бар ӯбод) ва аз китобҳои Мухтасар ва Дуратул-воъи-зин гирдоварда,шудааст. Теги: барнома барномаи точики барномахои точикитоҷиктоҷикӣ точикистон китоб китобҳои тоҷикӣ барномаи тоҷикӣгулбазмтаджикски таджикская программа таджикистан иншо иншохоиншоҳо ҳадисҳадисҳо 500 ҳадис дуоҳои муборак John whaler ki giftDurst noise-ast gift Borai baze masalaҳoi ASOS vobasta ba zanҳobaҳs mekunad.John Kitob Baro Modaron wa Hoҳaron yak vasilaeest, kionҳo giftInstitute Kitob bisor ҳuқuқҳo wa vazifaҳoi KhudriInshoAlloҳ ba wamaқsadi dunyavi ohirati hoҳand rasid. Chung, ki ynKitob alsuhanoni Buzurg Қuroni Karim, az ҳadisҳoi payғambaramonҲazratiMuҳammad Mustafo sallalloҳu alayҳi Wasallam (durud bar uwithmacron baud) wa wa al kitobҳoi Mukhtasar Duratul-voi-zinGIRDovarda, shudaast. Tags: barnoma barnomai Tochiki barnomahoiTochikitoҷik toҷikӣ Tochikiston Kitob kitobҳoi toҷikӣ barnomaitoҷikӣgulbazm Tajik Tajik program Tajikistan Insho inshoho inshoҳoҳadisҳadisҳo 500 ҳadis duoҳoi Muborak
Tushlar ta'biri 8.0
WEBSPEKTR Key
Odamzodning tushlar nimani anglatishiga bo'lgan qiziqishi nechamingyillardan beri hech pasaymasdan kelmoqda. Tushlarni har kimo'zichayoki u bu kimdan eshitgan ta'birlari asosida hulosachiqarishiko'pincha bizga halaqit beradi. Shuning uchun har doimma'lumasoslarga ega bo'lgan ta'birni bilishga qiziqamiz. Ushbuilovatushlarni o'rganib ko'p sonli tadqiqotlarni o'tkazganolimlarhulosalariga tayangan mukammal tush ta'birlarini taqdimetadi. Umidqilamizki ilova sizga ma'qul bo'ladi va bu yerdano'zingizniqiziqtirgan ma'lumotni topasiz. Tush tabiri, ilovahaqidagifikrlaringizni yozib qoldirishni va ilovani yaqindo'stlaringizgatavsiya qilishni so'raymiz.
Umar Xayyom ruboiylari 11
WEBSPEKTR
Avval tafakkurda tug‘ilib, keyin qalb qo‘riga yo‘g‘rilganUmarXayyom ruboiylari, bir so‘z bilan aytganda, Olam va Odamhaqida.Shoir dunyo evrilishlariga donishmandona bosiqlik, taassufaralashloqaydlik bilan qaraydi: dunyoni o‘zgartirishki qo‘lingdankelmasekan, uni deb qayg‘urish behuda. Uning uchun tug‘ilish vao‘lim,yaxshilik va yomonlik, halol va harom — bir xil: hammasi o‘ztabiiyqonuniyatiga asoslanadi. Dunyoviy falsafa vakili sifatidaXayyomdunyoni aql elagida elaydi — Olam va Odam muammosiniumumfalsafamezoni bilan o‘lchaydi. Shu ma’noda, Xayyom ijodida bizodamdanham, olamdan ham ustun turadigan — dunyoni qamraboladiganshafqatsiz falsafaga duch kelamiz. Lekin farangfaylasufiLaroshfuko: «Falsafa o‘tmish va kelajak kulfatlari ustidantantanaqiladi, lekin bugunning qayg‘usi falsafa ustidan tantanaqiladi», —degani kabi Umar Xayyom ruboiylari ham buyukmutafakkirningfalsafiy mezonlariga bo‘ysunmagan, ularni yoribchiqqan zalvorlifikrlar po‘rtanasi, beorom qalbiga sig‘maganotashin tuyg‘ularsilsilasidir. Ilova haqidagi fikr vamulohazalaringizni yozibqoldirishni unutmang!
Yangi Millioner 2018 2.2.52
AZMobileGames
Qiziqarli o’yin bilan zavqli vaqt o’tkazishingiz uchunYangiMillioner o’yini. Bu o’yinda lokatsiya, shahar vado’stlarorasidagi reytinglar mavjud. Ilg’or reyting sistemasiniko’rgisikelganlar – bu o’yin sizlar uchun.Bu o’yinda: - Ilg’orreytingsistemasi- O’yin ichida yordam opsiyalari-Do’stlaringizningballarini ko’rish uchun Facebook integrasiyasi-Lokatsiyagaasoslangan reyting – Regioningizdagi o’yinchilarorasidagireytingni ko’rishingiz mumkin. Tanlagan lokatsiyangiz -o’zuyingiz, ishxonangiz, o’qigan maktabingiz bo’lishimumkin.Kalitso’zlar: viktorina, savol-javob, o’zbekcha qiziqarlio’yinlar,yangi o’yinlar, bepul o’yinlar, Yangi Millioner 2017
Islomdan Savol va Javob 9.6
Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan Muborak Ramazon oyiga,Sizazizlar uchun sovg'a tariqasida taqdim etishga musharrafbo`ldik.Bu dastur 800 ga yaqin kiril va lotin alifbosida Islom dinitarixihaqida savollar tuzildi. Aka-uka, opa-singillarimizga ozginabo'lsaham o'z dinini o`rganishda va bo'sh vaqtlarinibehudagasarflamaslikga, foydali ilm olishga undasa. Biz o'zmaqsadimizgaerishgan bo'lamiz. Dasturdagi kamchilik va nuxsonlaruchun oldindanuzur so'raymiz. Biz dastur yasashda malakali hodimlaremasmiz vaInshaAlloh keyinchalik yanada yuksaltirishga harakatqilamiz. Budasturni yasashda ihlosmadlar yordami katta bo'ldiularga Allohningajru-mukofotlari ko'p bo'lsin. Hato va takliflarbo`lsa: E-mail:uzdasturlar@gmail.com IslamAppsWorld@gmail.comTelegram: @IslamappsKeywords: islom, millioner, savol va javob,shariat, islam, ислам,викторина, миллионер, ствол жалоб, ислом.Assalomu alaykum. Kiribkelayotgan Muborak Ramazon oyiga, Sizazizlar uchun sovg'atariqasida taqdim etishga musharraf bo`ldik. Budastur 800 ga yaqinkiril va lotin alifbosida Islom dini tarixihaqida savollartuzildi. Aka-uka, opa-singillarimizga ozgina bo'lsaham o'z dininio'rganishda va bo'sh vaqtlarini behudagasarflamaslikga, foydaliilm olishga undasa. Biz o'z maqsadimizgaerishgan bo'lamiz.Dasturdagi kamchilik va nuxsonlar uchun oldindanuzur so'raymiz.Biz dastur yasashda malakali hodimlar emasmiz vaInshaAllohkeyinchalik yanada yuksaltirishga harakat qilamiz. Budasturniyasashda ihlosmadlar yordami katta bo'ldi ulargaAllohningajru-mukofotlari ko'p bo'lsin. Hato va takliflar bo`lsa:E-mail:uzdasturlar@gmail.com IslamAppsWorld@gmail.com Telegram:@IslamappsKeywords: islom, millioner, savol va javob, shariat,islam, islam,quiz, millionaire, trunk of complaints, islom.
My Tcell 2.6.3.19052011
Tcell JSC
“My Tcell” – is self-service application for Tcell subscribersonyour smartphone. You can activate and deactivate services,changetariff plan, order detailed call history, set upadditionalservices, check charges and payments and find out aboutcompany’scampaigns. In order to use the app you need sim-card fromTcell.Languages: Tajik, Russian and English
Uzbek Koreys Suzlashgichi 1.3.4
Dastur ko'plab hozirgi zamonaviy hayotimizda kerak bo'ladiganvaishlatiladigan so'z va gaplardan tashkil topgan.Foydalanuvchigaqulay bo'lishi uchun mavzularga bo'lingan. Dasturgakoresy tilialfaviti, testi, tez aytish va hattoki topishmoqlar hamkiritilgan.Agar sizda bu dastur bo'lsa, sizga tarjimon kerak emas.Azizfoydalanuvchi dasturimiz sizni bilimingizni oshirishdavaog'iringizni yengil qilishiga ishonamiz. Umid qilamizdoimiyfoydalanuvchimiz bo'lasiz.
Ўзбек халқ табобати 2.0
Предлагаем Вашему вниманию мобильное приложение НароднаямедицинаУзбекистана. Инсоният, халқ табобатининг табиий доривоситаларикиёвий воситалардан афзаллигига иқрор бўлди. Унингтавсиялариданфойдаланиш оммавий тусга эга бўлди. Ушбу илова орқалийиллардавомида изланган, синалган, текширилган ва фойдаситекканкўрсатмаларнинг жамланмасини ўқиш имконига эга бўласиз. Унингсизгафойдаси тегишига шубҳамиз йўқ. У оилангизнинг қимматлимаънавиймулки, доимий маслаҳатгўйига айланишига ишончимиз комил.Tabobatolami. Maslahatlar We bring to your attention themobileapplication Traditional Medicine of Uzbekistan. Insoniyat,halқtabobating tabiyiy dori vositalari kiyov vositalardanafzaligigaiқror buldi. Uning tavsiyalaridan foydalanish ommaviytusga egabuldi. Ushba ilova orқali yillar davomida islangan,sinalgan,tekshirilgan wa foydasi tekkan karsatmalarningzhamlanmasini ўқishimkoniga ega blasiz. Uning sizga foydashitegishiga shubҳamiz yўқ.Uilangizning қimmatli mánaviy mulki, Doimiybutter ўatgyўyigaaylanishiha ishonchimiz komil. Tabobat olami.Maslahatlar
Тонгги ва кечки дуолар 1.2
HAYATI
Ушбу дастурга Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан воридбўлгантонгда ва кечки пайтларда ўқиладиган дуолар киритилган.АнварАҳмадтайёрлаган.Hayati books islomiy kitoblar.Ushba dasturgaRasululloҳsollalloҳu alayҳi vasallamdan vorid bўlgan tongda IslandsKechkopaytlarda ўқiladigan duolar kiritilgan.AnwarAҳmadtayerlagan.Hayati books islomiy kitoblar.
Ҳикматлар – саодатга етаклар 1.2
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» китобчаالحكم تقود إلىالسعادةТузувчива таржимон:Анвар АҳмадМуҳаррир:Ҳасанхон ЯҳёАбдулмажидТошкент:2013йилHayati books islomiy kitoblar."Ҳikmatlar -saodatga etaklar"kitobchaالحكم تقود إلى السعادةTuzuvchi Islandstarzhimon:AnwarAҳmadMuҳarrir:Ҳasanhon Yaҳe AbdulmazhidTashkent:2013yilHayatibooks islomiy kitoblar.
Салавот бар Муҳаммад (с.а.в) 12
EasyLearn
Ин барнома аз ҷониби Шоимардонов Ёқубҷон ва Ғанизода Шаҳзодомодашудааст. Раҳмати Ҳақ нисори хонанда, Бар нависанда варасонанда!Ҷони хонандаро Худои карим, Бираҳонӣ Ту аз азоби алим!Ҳар кӣ аз мокунад ба некӣ ёд, Номи ӯ дар ҷаҳон ба некӣ бод!Keywords: барномабарномаи тоҷикӣ тоҷик дастур китоб китоби тоҷикикитобхои исломитоҷикистон точик точики точикистон таджиктаджикистан таджикскаяпрограмма таджикская книга хадис хадисы дуодуохо In the bar of azkonibi Shoimardonov ққubҷon v Ғ AnizodaShāzod omoda sudaast.Raҳmati Ҳaқ nisori honanda, Bar navisanda varaconanda! Ҷonihonandaro Khudoi karim, Birakon Tu azobi alim! Karkӣ az mo kunadba nek yod, Nomi ӯ gift ҷaҷon ba nekӣ baud! Keywords:barnoibaromathey tokik tokik dastur kitob kitobi tokiki kinobkhoiislomitokikiston tok tochik tochikiston tajik tajik tadzhik programTajikbook hadis hadis duo duoho
Ҳикматлар – саодатга етаклар 5 1.0
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» 5-қисм(Китобча)الحكم تقودإلىالسعادةالجزء الخامسТузувчи ва таржимон:АнварАҳмадТошкент:2015йилHayatibooks, islomiy tarbiyaviykitoblar."Ҳikmatlar - saodatgaetaklar" 5 қism(Kitobcha)الحكم تقودإلى السعادةالجزء الخامسTuzuvchiIslands tarzhimon:AnwarAҳmadTashkent:2015 yilHayatibooks, islomiytarbiyaviy kitoblar.
Пайғамбарлар қиссаси 1-қисм 1.02
HAYATI
Пайғамбарлар қиссаси 1-қисм (китобча)(Болалар учун)Ўзбектилида,арабча матнлари билан.Муаллиф: Абул Ҳасан Али Ҳасанан-НадавийАрабтилидан:Анвар АҳмадтаржимасиУшбу қисмда Иброҳим ваЮсуфалайҳиссаломларнинг қиссалари келтирилган. - История пророковдлядетей, 1-часть на узбекском языке - History of prophets forkids1-part in uzbek languageHayati books islomiykitoblar.Payғambarlarқissasi 1 қism (kitobcha)(Bolalar Uchun)Ўzbektilida, arabchamatnlari Bilan.Muallif: Ali Abul Ҳasan Ҳasanen-PushArabtilidan:Anwar AҳmadtarzhimasiUshba қismda Ibroҳim Yusufvaalayҳissalomlarning қissalari keltirilgan. - History oftheProphets for Children, Part 1 in Uzbek - History ofprophetsfor kids 1-part in uzbek languageHayati books islomiykitoblar.
Хатми Қуръон дуоси 1.0
HAYATI
Хатми Қуръон дуоси - китобчаЎзбек тилидаМуаллиф - ҲусайнхонЯҳёАбдумажидУшбу дастурhttp://islom.uz/content/view/3376/137/саҳифасидаги мақола асосидатайёрланди.Hayati books islomiykitoblar.Khatm Қuron duos -kitobchaЎzbek tilidaMuallif - ҲusaynhonYaҳe AbdumazhidUshba Dasturhttp://islom.uz/content/view/3376/137/saҳifasidagi maқola asosidatayerlandi.Hayati books islomiykitoblar.
Рамазон ва тақво 1.0.4
OzLab
Ramazon va taqvo Имом Аъзам мазҳабидаги атоқли аллома,Нақшбандиййатариқатининг муршиди комили, юртимизда ўнлаб асарларитаржимабўлган профессор, Шайх Маҳмуд Асъад Жўшоннинг (1938-2001)ушбукитобида рўзанинг фарзлиги, бу хусусдаги фиқҳий аҳкомлар,унингмоддий ва маънавий фойдалари, жамият ҳаётига ижобий таъсириватақвонинг аҳамияти ҳақидаги бир қатор муҳим шаръиймасалаларданбаҳс юритилади. Шунингдек, асарда муборак уч ойлар вамубораккечалар фазилати ҳақида маълумот ва тавсиялар берилган.Китобсодда, халқчил, суҳбат услубида тартиб берилган бўлиб,кенгкитобхонлар оммасига манзур бўлади, деган умиддамиз.Илтимос,программадаги хато-камчиликлар ва багларҳақидаhttps://bitbucket.org/ozbek/ramazon/issues саҳифасидаёзибқолдиринг.
Пайғамбарлар қиссаси 4-қисм 1.0
HAYATI
Пайғамбарлар қиссаси 4-қисм. (Болалар учун китобча. Арабматнларибилан)Абул Ҳасан Али Ҳасан ан-НадавийАнвар АҳмадтаржимасиУшбуқисмда Шуъайб, Довуд, Сулаймон, Айюб, Юнус, Закариё ваИйсоалайҳиссаломлар қиссалари келтирилади.- История пророков длядетей,4-часть на узбекском языке - History of prophets for kids4-part inuzbek languageHayati books islomiy kitoblar.Payғambarlarқissasi 4қism. (Bolalar Uchun kitobcha. Matnlari Arab Bilan)AliAbul ҲasanҲasan en-PushAnwar Aҳmad tarzhimasiUshba қismda Shuayb,Dovud,Sulaimon, Ayub, Yunus Zakaria Islands Iysoalayҳissalomlarқissalari keltiriladi.- History of the Prophets forChildren,4-part in the Uzbek language - History of prophetsfor kids4-part in uzbek languageHayati books islomiy kitoblar.
Рус тилини ӯйнаб ӯрганамиз! 2.2.0
OrifSoft
Рус тилини ӯйнаб ӯрганамиз! Ушбу дастур орқали сиз рустилидагикӯпгина сӯзларни ӯйнаб ӯрганасиз! Дастур жуда ҳам завқлибӯлибсизни тил ӯрганиш иштиёқингизни ошириб юборади. Шунингдекдастурдарейтинг системаси ӯрнатилган. Бу система сизни илмингизниназоратқилиш ва баланд кӯтариш учун жуда ҳам ёрдам беради.Саволларбазасида аввалига 50 савол бӯлиб, янги саволларни қӯшишучун сизҳеч бӯлмаса 3 марта 100% тӯлиқ жавоб беришингиз керак. Ҳардаврда50 тадан саволлар қӯшилиб бераверади ва умумий саволлар сонито1000 қадар етиб боради. Биз ишонамизки бизнинг дастуримизсизларгажуда ҳам мақул бӯлади ва янги янги шаклларини тез кунлардасизларгаҳавола қиламиз ва саволлар базасини то 5000 -га етказамиз,деганумиддамиз!Rus tilini ӯynab ӯrganamiz! Ushba Dastur orқaliPPERussian tilidagi kӯpgina sӯzlarni ӯynab ӯrganasiz! Dastur zhudaҳamzavқli bӯlib sizni til ӯrganish ishtioқingizni oshiribyuboradi.Shuningdek dasturda rating Sistemas ӯrnatilgan. Boo systemsizniilmingizni nazorat қilish wa Baland kӯtarish Uchun zhuda ҳamordamBarada. Savollar bazasida avvaliga 50 Savola bӯlib,yangisavollarni қӯshish Uchun siz ҳech bӯlmasa March 3 100% tӯliқzhavobberishingiz Kerak. Ҳar davrda 50 Tada savollar қӯshilibberaveradiUmum wa Sony savollar the 1000 қadar etib boradi. Bizishonamizkibizning dasturimiz sizlarga zhuda ҳam maқul bӯladi wayangi yangishakllarini mes kunlarda sizlarga ҳavola қilamiz wasavollarbazasini the 5000 -n etkazamiz, Degas umiddamiz!
Ҳикматлар – саодатга етаклар 9 1.0
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» 9-қисм(Китобча)الحكم تقودإلىالسعادةالجزء التاسعТузувчи ва таржимон:АнварАҳмадТошкент:2015йилHayatibooks - islomiy, tarbiyaviykitoblar"Ҳikmatlar - saodatgaetaklar" 9 қism(Kitobcha)الحكم تقودإلى السعادةالجزء التاسعTuzuvchiIslands tarzhimon:AnwarAҳmadTashkent:2015 yilHayatibooks -islomiy, tarbiyaviy kitoblar
Ҳикматлар – саодатга етаклар 3 2.0
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» 3-қисм(Китобча)الحكم تقودإلىالسعادةالجزء الثالثТузувчи ва таржимон:АнварАҳмадТошкент:2015йилHayati books islomiy tarbiyaviykitoblar."Ҳikmatlar - saodatgaetaklar" 3 қism(Kitobcha)الحكم تقودإلى السعادةالجزء الثالثTuzuvchiIslands tarzhimon:AnwarAҳmadTashkent:2015 yilHayati books islomiytarbiyaviy kitoblar.
Панду андарз 1.6.3
Azhar Soft
Барнома аз панду андарзҳои иборат аст,ки ҳаёти мову Шуморобосуханҳои худ тағйир медиҳад. Пас аз барномаи маскур истифоданамудаислоҳпазир бошем. Barnoma al panda andarzҳoi iborat ast, kiboҳaoti movu Shumoro suhanҳoi thin taғyir mediҳad.  Passingalbarnomai maskur istifoda namuda isloҳpazir Bosch.
ALIFBO-1 1.0
HAYATI
Араб тили алифбоси 1-китоб(Болалар учун)Ўзбек тилида. Ранглирасмларбилан.Муаллиф: Анвар АҳмадКитобдан мактабгача ёшдаги вабошланғичсинф ўқувчилари билан бир қаторда тил ўрганишниистаганлар учунмактабдан ташқари қўлланма сифатида ҳам фойдалансабўлади.- Азбукаарабского языка на узбекском для детей- Arabiclanguage learningbook in Uzbek for kids*Hayati books islomiykitoblar.Arab boiledalifbosi 1 Kitob (Bolalar Uchun)Ўzbek tilida.Wrangle rasmlarBilan.Muallif: Anwar AҳmadKitobdan maktabgachaeshdagi Islandsboshlanғich Xingfu ўқuvchilari bilan bir қatordamethyl ўrganishniistaganlar Uchun maktabdan tashқari қўllanmasifatida ҳam foydalansabўladi.- Alphabet Arabic Uzbek children-Arabic language learningbook in Uzbek for kids* Hayati booksislomiy kitoblar.
Kun.uz -Tezkor yangiliklar 3.1.12
Open Engine
Kun.uz orqali kun davomida O`zbekiston va jahonda ro`yberayotganbarcha yangiliklarni tezkor va qulay ravishda kuzatibboring.Nashrimiz 24 soat davomida jamiyatning turli sohalarida,siyosat,iqtisod, jamiyat, madaniyat, texnologiya va sport olamidaro`yberayotgan o`zgarishlar va voqealar bilan o`quvchilarniboxabaretib boradi Mobil ilovamizni baholashni unutmang! Bu bizuchun judamuhim! 5 ta yulduzchaga xursand bo'lamiz Sayt orqali engishonchlixabarlarni o`qishingiz, eksklyuziv yangiliklarnikuzatishingiz,tahliliy materiallar bilan tanishishingiz hamdaqiziqarlifotosuratlar jamlanmalaridan bahramand bo`lishingizmumkin. O`zbekauditoriyasi butun dunyodagi voqealar bilan o`zbektilida engbirinchi bo`lib aynan KUN.UZ sayti orqali tanishishimumkin. Engso‘nggi yangiliklar Eng dolzarb voqealar bo`yichasharhlarYangiliklarni ijtimoiy tarmoqlardagi do‘stlaringiz bilanulashishO`z baholaringizni bering
Баъд аз марг v1.4
Баъд аз маргБарзах - Қиёмат - Охират Хулосаи ончи дар Қур'ониКаримва Аҳодиси Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассаллам баёншудаастинаст ки; Пас аз марг инсон бо се манзил сару кор хоҳаддошт.Манзили аввал аз замони мурдан оғоз гашта то барпои қиёматидомамеёбад ва ин манзилро "олами барзах" ё " оламиқабр"мегӯянд."Манзили дуввум" қиёмат ва ҳашр аст. Севумин ваохаринманзил баъд аз марг, хамин Биҳишту Дузах аст ва пас аз онҳамагонбарои ҳамеша ва абад мутобиқи аъмоли худ ё дар Биҳишт хоҳандбуд ёдар Дӯзах хоҳад монддар ин китобча шумо дар мавриди ин семаезилмаълумот мегиредBad az margBarzakh - Қiёmat -Ohirat Hulosaionchi gift Қur'oni Karim wa Aҳodisi Rasululloҳsallalloҳu alayҳiVassallo baёn shudaast inast ki; Pas az marginson bo loManzil Sarah core hoҳad dosht. Manzo al Awwal ZamonMurdaevoғoz gashta the barpoi қiёmat idoma meёbad wa John manzilro"olamibarzakh" e "olami қabr" megӯyand."Manzi duvvum" қiёmat ҳashrvaast.Sevumin Islands oharin Manzil bad az marg, KhaminBiҳishtuDuzah ast wa al pass it ҳamagon Baro ҳamesha Islands abadmutobiқiamoli thin g gift Biҳisht hoҳand bud g gift Dӯzah hoҳadMondegiftYing kitobcha noise- gift mavridi John Behold Maes malumotmegired
O`zbek Rus So`zlashgichi 1.3.7
Dastur ko'plab hozirgi zamonaviy hayotimizda kerak bo'ladiganvaishlatiladigan so'z va gaplardan tashkil topgan.Foydalanuvchigaqulay bo'lishi uchun mavzularga bo'lingan. Dasturgarus tilialfaviti, grammatikasi, tez aytish va hattoki topishmoqlarhamkiritilgan. Agar sizda bu dastur bo'lsa, sizga tarjimon kerakemas.Aziz foydalanuvchi dasturimiz sizni bilimingizni oshirishdavaog'iringizni yengil qilishiga ishonamiz. Umid qilamizdoimiyfoydalanuvchimiz bo'lasiz.
Абдулла Орипов шеърлари 1.0
Посвящается великому поэту. Ўзбекистон қаҳрамони, буюк шоирАбдуллаОрипов хотирасига бағишланади. Биринчи муҳаббатим, Меннечунсеваман Ўзбекистонни? Севги, армон, одоб, тарбия, муҳаббат,инсон,ҳаёт, муножот, баҳор, bahor, sevgi, muhabbat, tarbiya.nasihat вабошқаларDedicated to the great poet. O'zbekistonқaҳramoni, BuyukShoira Abdullah Oripov hotirasigabaғishlanadi.Birinchi muҳabbatim,Maine nechun sevamanЎzbekistonni?Sevgi, Armon, odob, Tarbesmuҳabbat, inson, ҳaёt,munozhot, baҳor, bahor, sevgi, muhabbat,tarbiya. nasihat Islandsboshқalar
Ҳикматлар–саодатга етаклар 13 1.0
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» 13-қисм(Китобча)الحكم تقودإلىالسعادةالجزء الثالث عشرТузувчи ва таржимон:АнварАҳмадТошкент:2016йилHayatibooks - islomiy, tarbiyaviykitoblarHikmatlar, араб-ўзбектили"Ҳikmatlar - saodatga etaklar" 13қism(Kitobcha)الحكم تقود إلىالسعادةالجزء الثالث عشرTuzuvchi Islandstarzhimon:AnwarAҳmadTashkent:2016 yilHayatibooks - islomiy,tarbiyaviykitoblarHikmatlar, Arabic-ўzbek Styles
Ahad Qayum she'rlari 6
WEBSPEKTR
Ahad Qayum she’rlari Ozodbek Nazarbekov, Botir Qodirov,Ulug‘bekRaxmatullayev va boshqa mashxur san’atkorlar tomonidankuylangango‘zal qo‘shiqlarga aylanib ko‘pchilikning qalbidan joyolgan.Sizaziz muhlislar talab va istaklariga binoan Ahad Qayumningengmashxur sherlari toplamini sizga taqdim etmoqdamiz. Yangi formatvadizayndagi ushbu android ilova to'plami sizga manzur bo'ladidebumid qilamiz. Ilovaga she'rlar doimiy ravishda qo'shibboriladi.O'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang!
Тил ўрганиш сирлари 1.0
Основные секреты овладения языком. Рус тили, инглиз тили,испантили, француз тили, немис тили, итальян тили, португал тили,арабтили, хитой тили, ҳинди, турк тили ва ҳоказо бошқа тилларнингтезўрганиш усуллари.Rus tili, ingliz tili, ispan tili, frantsuztili,nemis tili, italyan tili, arab tili, xitoy tili, hindi, turktiliva hokazo boshqa tillarning tez o'rganish usullari.The mainsecretsof mastering the language.Rus tili, Inglisi Styles, StylesIspanFrenchman Styles, Styles nemis, the Italian Styles,StylesPortugal, Arabic Styles, Styles hitoy, ҳindi, turk tili vaҳokazoboshқa tillarning mes ўrganish usullari.Rus tili, ingliztili,ispan tili, frantsuz tili, nemis tili, italyan tili, arabtili,xitoy tili, hindi, turk tili va hokazo boshqa tillarningtezo'rganish usullari.
Сказания о пророках 3-часть 1.0
HAYATI
КНИГА СКАЗАНИЯ О ПРОРОКАХ (Для детей)Часть третьяИсторияМуса(Моисей) алайхиссаламАвтор: Абул Xасан Али Хасанан-НадавийПереводс арабского языка: Абу Мухаммад- History ofprophets for kids3-part in Russian language- Пайғамбарлар қиссасиболалар учун3-қисм Рус тилидаHayati books islomiy kitoblar.BOOKLegend of theProphet (for children)Part ThreeHistory of Musa(Moses)alayhissalamAuthor: Abul Hasan Ali Xasan en-PushTranslationfromArabic: Abu Muhammad- History of prophets for kids 3-partinRussian language- Payғambarlar қissasi Bolalar Uchun 3 қismRustilidaHayati books islomiy kitoblar.
ALIFBO-2 1.0
HAYATI
Араб тили алифбоси 2-китоб "Ўқиш китоби"(Болалар учун)Ўзбектилида.Рангли расмлар билан.Муаллиф: Анвар АҳмадКитобдан мактабгачаёшдагива бошланғич синф ўқувчилари билан бир қаторда тилўрганишниистаганлар учун мактабдан ташқари қўлланма сифатида ҳамфойдалансабўлади.- Азбука арабского языка на узбекском для детей-Arabiclanguage learning book in Uzbek for kidsHayati booksislomiykitoblar.Arab boiled alifbosi 2-whaling "Ўқishwhaling"(BolalarUchun)Ўzbek tilida. Wrangle rasmlar Bilan.Muallif:AnwarAҳmadKitobdan maktabgacha eshdagi Islands boshlanғichXingfuўқuvchilari bilan bir қatorda methyl ўrganishni istaganlarUchunmaktabdan tashқari қўllanma sifatida ҳam foydalansabўladi.-Alphabet Arabic Uzbek children- Arabic language learningbook inUzbek for kidsHayati books islomiy kitoblar.
Chaqaloqlar 2.02
Goʻdak, emadigan bola — bir yoshgacha boʻlgan bola (shartliravishdatugʻilganidan keyin toʻrt haftagacha — chaqaloq). Goʻdakorganizmixali tuzuk rivojlanmagan, aʼzolari takomillashmagan,turli xilkasalliklarga tez chalinadigan, shu sababli sinchiklabparvarishqilishga muhtoj boʻladi. Bu davrda bolaning boʻyi vavazni tezoʻsadi, unda energiya sarfi ortadi, shu bois uningkoʻpgina, xususanhazm, nafas, yurak-tomir va boshqa sistemalarifaoliyati jadaltakomillasha boradi. Bolani yaxshi parvarishqilinsa va toʻgʻri,iloji boricha ona suti bilan boqilsa, u sogʻlomboʻlib, vaznioshaveradi. Goʻdak uchun eng zarur ovqat — ona suti,unda bolaningsogʻlom va toʻgʻri oʻsishi uchun zarur moddalar —oqsil, yogʻ,uglevod, tuz, suv, vitaminlar, shuningdek, himoyaantitelolari bor,ular bola hayotining dastlabki oylarida baʼzi biryuqumlikasalliklardan saqlab qoladi. Koʻkrak suti boshqaovqatlargaqaraganda yaxshi hazm boʻladi va toʻla-toʻkis singadi,tarkibidamikroblar boʻlmaydi Go'dak, emadigan bola - bir yoshgachabo'lganbola (shartli ravishda tug'ilganidan keyin to'rt haftagacha-chaqaloq). Go'dak organizmi xali tuzuk rivojlanmagan,a'zolaritakomillashmagan, turli xil kasalliklarga tez chalinadigan,shusababli sinchiklab parvarish qilishga muhtoj bo'ladi. Budavrdabolaning bo'yi va vazni tez o'sadi, unda energiya sarfiortadi, shubois uning ko'pgina, xususan hazm, nafas, yurak-tomir vaboshqasistemalari faoliyati jadal takomillasha boradi. Bolaniyaxshiparvarish qilinsa va to'g'ri, iloji boricha ona suti bilanboqilsa,u sog'lom bo'lib, vazni oshaveradi. Go'dak uchun eng zarurovqat -ona suti, unda bolaning sog'lom va to'g'ri o'sishi uchunzarurmoddalar - oqsil, yog', uglevod, tuz, suv, vitaminlar,shuningdek,himoya antitelolari bor, ular bola hayotining dastlabkioylaridaba'zi bir yuqumli kasalliklardan saqlab qoladi. Ko'kraksuti boshqaovqatlarga qaraganda yaxshi hazm bo'ladi va to'la-to'kissingadi,tarkibida mikroblar bo'lmaydi
Muhammad Yusuf (Saylanma she'rlar) 3.1
Inomjon
MUHAMMAD YUSUFSAYLANMAО‘zbekiston xalq shoiri marhum MuhammadYusufnomini bilmagan, loaqal u yozgan she’rlarning bir satrinixirgoyiqilmagan yurtdoshimiz yо‘q bо‘lsa kerak. Ushbu dasturgashoirningkitobxonlar tomonidan samimiy qarshilangan engsarashe’rlari,shuningdek shoir haqida zamondoshlari yozganxotiralarkiritildi. Shuningdek dasturda shoirning o'zi o'qiganshe'rlariaudio (mp3) fayllari ham joylashtirilganDasturgashoirningSaylanma, Halima enam allalari, Uyqudagi qiz, Bulbulga birgapimbor, Erka kiyik, Iltijo, Ko'nglimda bir yor, Uztozdano'zganshogird, Tanish teraklar, Yo'lg'onchi yor kabi sheriyto'plamlarikiritildi. Muhammad Yusuf yohud Ustozdan o'zgan shogirdnomli asarham o'rin olganFoydalanuvchilarimizdan keladigantakliflar bо‘lsasizni telegram ijtimoiy tarmog‘i orqali@InomjonRamatov ga murojaatqilishingizni sо‘rab qolamiz.Pochtamanzilimizramatov.inomjon@mail.ruMUHAMMAD YUSUFSAYLANMAO'zbekistonxalqshoiri marhum Muhammad Yusuf nomini bilmagan, loaqal uyozganshe'rlarning bir satrini xirgoyi qilmagan yurtdoshimiz yo'qbo'lsakerak. Ushbu dasturga shoirning kitobxonlar tomonidansamimiyqarshilangan eng sara she'rlari, shuningdek shoirhaqidazamondoshlari yozgan xotiralar kiritildi.Shuningdekdasturdashoirning o'zi o'qigan she'rlari audio (mp3) fayllarihamjoylashtirilganDasturga shoirning Saylanma, Halima enamallalari,Uyqudagi qiz, Bulbulga bir gapim bor, Erka kiyik,Iltijo,Ko'nglimda bir yor, Uztozdan o'zgan shogird, Tanishteraklar,Yo'lg'onchi yor kabi sheriy to'plamlari kiritildi.MuhammadYusufyohud Ustozdan o'zgan shogird nomli asar hamo'rinolganFoydalanuvchilarimizdan keladigan takliflar bo'lsasiznitelegram ijtimoiy tarmog'i orqali @InomjonRamatov gamurojaatqilishingizni so'rab qolamiz.Pochtamanzilimizramatov.inomjon@mail.ru
Ҳикматлар–саодатга етаклар 14 1.0
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» 14-қисм(Китобча)الحكم تقودإلىالسعادةالجزء الرابع عشرТузувчи ва таржимон:АнварАҳмадТошкент:2016йилHayatibooks - islomiy, tarbiyaviykitoblarHikmatlar, араб-ўзбектили"Ҳikmatlar - saodatga etaklar" 14қism(Kitobcha)الحكم تقود إلىالسعادةالجزء الرابع عشرTuzuvchi Islandstarzhimon:AnwarAҳmadTashkent:2016 yilHayatibooks - islomiy,tarbiyaviykitoblarHikmatlar, Arabic-ўzbek Styles
Ҳикматлар–саодатга етаклар 10 1.0
HAYATI
«Ҳикматлар – саодатга етаклар» 10-қисм(Китобча)الحكم تقودإلىالسعادةТузувчи ва таржимон:Анвар АҳмадТошкент:2016йилHayatibooks -islomiy, tarbiyaviy kitoblarHikmatlar"Ҳikmatlar -saodatga etaklar"10 қism(Kitobcha)الحكم تقود إلى السعادةTuzuvchiIslandstarzhimon:Anwar AҳmadTashkent:2016 yilHayatibooks -islomiy,tarbiyaviy kitoblarHikmatlar