3.1.2 / March 28, 2016
(4.2/5) (287)
Loading...

Description

This is mobile version of traditional almanac (wall Litha - සිංහලලිත)01. අවුරුදු නැකත් විස්තරය | Sinhala awurudu nakath (2016)02.හූනන් ඇඟ වැටීමේ පලාපලය03. ශුභ නැකත්. (අකුරු කියවීමට, කන් විදීමට,බත් කැවීමට, හිසකෙස් කැපීමට, ගෙවදීමට ආදී)04. ලග්න අයවැය05. රාහුකාලය06. මරු සිටින දිශාව07. මාසයට අදාලව ශුභ දවස්08. පෝය ලබන ගෙවෙනවේලාවන් | Poyaday start time and expire time table. 09. රජයේ බැංකුහා පෝය නිවාඩු දින | Government bank and poyaday.Credits - SulochanaIndewari

App Information Sinhala Avurudu Nakath - 2016

 • App Name
  Sinhala Avurudu Nakath - 2016
 • Package Name
  com.ceylonapz.litha_almanac
 • Updated
  March 28, 2016
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  3.1.2
 • Developer
  ceylonApz
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  N0, /7 Bauddaloka Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka.
 • Google Play Link

Sinhala Avurudu Nakath - 2016 Version History

Select Sinhala Avurudu Nakath - 2016 Version :
 • 3.1.2 (8) - Latest Version
 • 3.1.1 (7)
 • Sinhala Avurudu Nakath - 2016 3.1.2 APK File

  Publish Date: 2016 /4/6
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 2.1 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: e5c92e55f334f9f70a99014dd64191719c1fb33c
  APK Signature: 89fe94303e4d2ae4dc426c3920adf2b872565df6
 • Sinhala Avurudu Nakath - 2016 3.1.1 APK File

  Publish Date: 2016 /3/5
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 2.1 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: b6271dcd41107e7de6e8f5684136bcf5788e6bc5
  APK Signature: 89fe94303e4d2ae4dc426c3920adf2b872565df6

ceylonApz Show More...

Sinhala Avurudu Nakath - 2016 3.1.2 APK
ceylonApz
This is mobile version of traditional almanac (wall Litha - සිංහලලිත)01. අවුරුදු නැකත් විස්තරය | Sinhala awurudu nakath (2016)02.හූනන් ඇඟ වැටීමේ පලාපලය03. ශුභ නැකත්. (අකුරු කියවීමට, කන් විදීමට,බත් කැවීමට, හිසකෙස් කැපීමට, ගෙවදීමට ආදී)04. ලග්න අයවැය05. රාහුකාලය06. මරු සිටින දිශාව07. මාසයට අදාලව ශුභ දවස්08. පෝය ලබන ගෙවෙනවේලාවන් | Poyaday start time and expire time table. 09. රජයේ බැංකුහා පෝය නිවාඩු දින | Government bank and poyaday.Credits - SulochanaIndewari
Today's My Horoscope | Sinhala 4.0 APK
ceylonApz
Do you know, what will happen today or tomorrow?Here is the new horoscope android application With Sinhala &English language. Free Daily Horoscope andFree Download Now!As well as you can Pay and get more services like PersonalHoroscope, Daily Horoscope, Horoscope Reading, Making and Matching,Create an auspicious names for babies. Dream Results, AuspiciousTime for Build a house, Start a new business, Buy a car, for theJob, Astrology, Every zodiac sign covered ARIES TAURUS GEMINICANCER LEO VIRGO LIBRA SCORPIO SAGITTARIUS CAPRICORN AQUARIUSPISCES. Psychic Readings, Horoscope result to your Mobile Phone.Psychic Readings are provided by Daily Horoscopes' elite groupof psychics to advise you with your love life, career, familymatters, finances, business matters and more.Daily Horoscopes has been providing horoscopes, astrology, andpsychic readings on the saubaagya since 2010. Our horoscopes arecreated by using actual astrology charts along with numerology toderive the base information. We offer Astrology reportspersonalized for you.Today and tomorrow`s
Presidential Election SriLanka 1.2.2 APK
ceylonApz
"Now, once the official election results from your hands on."This is the first and the only android software for thepresidential election. Spread across the world, all Sri Lankans,the election official at the 7th consecutive presidential electionsas soon as the company's main goal is to bring it to you. I alsointroduced to the software in your elections a, voices can beexpressed simultaneously. Official election results will appearonce it is on your mobile phone.Election - 2015 App FEATURES• All Results. (All candidates results by Division nDistrict)• List of candidates.• Sri Lanka's first mobile pool system..• Latest updates & Recent news• Election dates and live feeds of results.• Up-to-date results of main election right from the time of resultannouncements.• Smart Notifications to users before, on going and afterElection.We’re always excited to hear from you! If you have any feedback,questions, or concerns.May have a bright future.Thank You.
Quiz Cash | Win Pizza + Cash 2.3 APK
ceylonApz
Now android users are able to win cash orwingifts using her/his general knowledge. We are choosing numberoftwo winners weekly under the two categories. Those categoriesare,Master Brainy Winner and Lucky Winner.If a competitor is able to score full marks (100%) withfastsubmitting, that competitor will be a Master Brainywinner(Rs.500). And the Lucky winner (Rs.100) will be selectedrandomlyfrom the finalists (above pass score).As a start we are ready to give a very small amount of cashprizefor both winners. And we have planned to give a very valuablegiftsand big amount of cash prizes for the winners. The cashprices willbe changed in the future.Just think,1. No any way to earn money or win gifts from your mobilephoneyet.2. Just spend 5 minutes.3. Give your attention for a number of 10 question.4. Test your general knowledge.5. You're lucky or Knowledge?Just try yourself.This is a testing session. Need more your feedback regardingthiscompetition. And actual game will be started on next month20th ofJanuary, 2014. And the winner will be announced end of thatweek(Saturday 6.00 PM).Thank you.ceylonApz Team.
HelpMe - Disaster & Weather Updates for Sri Lanka 2.1.1 APK
ceylonApz
ස්වාභාවික විපත් මිනිසුන්ගේ ජිවිත අසරණ කරයි. ජීවිත බේරාගැනීම සඳහායම් ආධාරකයක් සපයන නමුත්, ආපදා සිදුවීම නතර කරන්නට බැහැ. කෙසේ වුවද,ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳ ජනයාට අවවාදාත්මක අනතුරු ඇඟවීම් දැනුම් දීම හෝදැනුම් දීම සඳහා විශේෂ ක්‍රමයක් නැත. බොහෝ විට රජය සහ අනෙකුත්සම්බන්ධිත පාර්ශ්වයන් ආපදා පණිවුඩ යැවීමට රුපවාහිනී හා ගුවන් විදුලිමාධ්ය භාවිතා කරයි. නමුත් එය එතරම්ම සාර්ථක ක්‍රියාවලියක් නොවේ. ඒවගේමජනතාව මුහුණ දුන් ව්යසනයන් දැනුම් දීම සඳහා කිසිදු විශේෂ යාන්ත්රණයක්නොමැත.Natural disasters leave people helpless. Though technologydoes provide some aid in saving lives, it cannot stop disastersfrom happening. However, it is possible for individuals to preparethemselves to manage those disasters. No any special system toinform or give warning alerts to peoples about Natural disasters.Most of times government and other related parties are using publicmedia to send disasters messages. But It's not worth attempt. Aswell as no any special mechanism for peoples to inform theirs faceddisasters. Surprisingly, there is a mobile application called"HelpMe" that can help you to tackle difficult situations and faceadverse conditions. During disasters, how to peoples inform toauthorized persons, Currently no any good way to do that. Listedbelow are six useful functions that can prove effective in disastermanagement.1. It also gives the facility to view and shareadditional information and reports about the hazards.2. ActiveHazards is a term that refers to a collection of real-time andcurrent disasters that have been named as potentially hazardous topeople and property HelpMe application.3. The list of ActiveHazards currently includes hurricane, drought, earthquake, tsunamiand other major events like floods, marine and storms.4. It haspush notifications options and it receives updates every fiveminutes.5. This application will help you to keep an eye on theactivities and with the help of the information, you can also alertyour friends, family and other relatives and aware them of theupcoming danger.6. This is an extremely beneficial application thatprovides users with preparedness information for different kinds ofdisaster.It gives you information on safety and recovery issuesafter a disaster has occurred. This application actually preparesusers for emergencies during disasters.Red accessibe button can getyou help at the right time.If you are stuck in a serious situation,then this application can sent help your way through a button. Allyou need to do is set a panic email address or a number. When youare in trouble, you just need to press the button and the phonewill send a message that contains your address and location. Theaddress and location are determined by using the fine GPS andcoarse based co-ordinates.During disasters, it is essential to keepupdated information with you, and this can be done by HelpMeApp.This application provides you with more precise alerts andmakes sure that you receive alerts.It also gives you audio alertsin the form of beeps followed by brief description of the alerttype.It also tells users about the conditions of the surroundingenvironment in order to save lives and minimize impact on theenvironment.It also gives you crucial information and comprehensivedecision support that guides you to take immediate actions that cansave lives and protect the environment.The HelpMe application willbe able to save your life during a natural disaster’Disasters aredisastrous. So no matter how fine the weather seems to be or howsafe your place is, you must always keep yourself ready for anysort of disaster.Besides the above-mentioned features, it alsocontains features like an interactive checklist for emergency kitsand a section to plan emergency meeting locations.This applicationhelps you to prepare for emergencies. So better stack your mobiledevice with this applications (HelpMe) that shall help you indisaster management.
Sri Lanka Election Vote Local Government 2018 ජන්ද 1.1 APK
ceylonApz
This Election LK app will provide you real time election resultsfor Local Government Election 2018. You can get election results onright-time with an awesome Popup message. First time ever in SriLanka, you can feel a real live vote results watching experienceusing your mobile phone with the Election Sri Lanka app.Stay withus. And do not miss your vote chance.* Real-Time SmartNotifications and popup message for Local Government Election 2018*Right-time special election news alerts* Mobile Vote (IntroducingFirst time in Sri Lanka)
Loading...