1.2 / October 10, 2013
(3.2/5) (5)
Loading...

Description

Skön Sömn - avslappning och mental träning med Eva Johansson.


Hur skulle ditt liv förändras om du sov skönt om natten?

Om du är en av den miljonen människor i Sverige som soverdåligtoch önskar att vakna betydligt piggare, med mer ork ochenergi – dåär det här appen för dig. Mental träning för dig somfått nog avsömnlösa nätter och vill bli en bra förare på dittegetsömntåg.

Visste du att vägen till en god natts sömn börjar redan närduvaknar? Och att förberedelserna pågår hela dagen? Tillsammansmedövningar, specialskrivna just för stärkande sömn, fårduträningstips och lära dig mer om god sömn – allt för atthittatillbaka till bästa nattsömnen.

• Muskelavslappning
• Vakna pigg
• Skön sömn

Skön sömn är utvecklad av Bolling Production och ingår i enserieappar gjorda och inspelade av Eva Johansson som brukar fåfeedbackpå att ha en av Sveriges skönaste avslappningsröster.

"Tack så mycket, jag kan knappt fatta att de här övningarnakangöra sån skillnad. Din trygga och varma röst har gjortunderverk.Nu är det slut på ideliga uppvakningar och snurr isängen, dessutomsomnar jag snabbare än vad jag någonsin gjort ochvaknar pigg.Oftast."
Linn O

Lilla Sömnskolan

Blir du sugen på att lära dig mer om hur du kan få tillbakadinsköna sömn då rekommenderar jag Lilla Sömnskolan. Enwebbutbildningsom du gör där du är på tider som passar dig. Och dengerresultat!
www.utbildning-co.se/somnskolan

App Information Skön Sömn

 • App Name
  Skön Sömn
 • Package Name
  com.bolling.production.skonsomn
 • Updated
  October 10, 2013
 • File Size
  38M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  AB Utbildning & Co
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  $5.99
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

AB Utbildning & Co Show More...

Flyg Fri 1.1 APK
Flyg Fri – avslappning och mental träning med Eva JohanssonOm du har tröttnat på din flygrädsla och vill göra något åt den,då har du lösningen här.Det spelar ingen roll om du helt undviker att flyga idag ellerom du bara känner ett visst obehag inför flygningen. Det viktiga äratt du vill förändring och vill kunna se fram emot flygturen medlugn och glädje. Som en stund att koppla av mellan tvådestinationer helt enkelt.Appen innehåller två övningar som hjälper och lär dig atthantera din rädsla för att flyga eller helt bli av med den. Du fårlära dig om mental träning – tankens kraft och konkreta tips för enflygande framtid.• Flygande lätt• Flyg utan rädslaOm du är nybörjare inom avslappning eller har svårt att hittatill ditt avslappnade tillstånd kan det vara en idé att börja medappen ”Muskulär Avslappning” som snabbt hjälper dig att sänka dingrundspänning.Flyg Fri är utvecklad av Bolling Production och ingår i en serieappar gjorda och inspelade av Eva Johansson som brukar få feedbackpå att ha en av Sveriges skönaste avslappningsröster.”Tack för en jättebra, pedagogiskt upplagd app! Den gav migmycket styrka och lugn när jag nyligen skulle trotsa min flygrädslasom jag haft i 15 år. Allt gick fantastiskt bra! Jag tycker attappen ”flyg fri” var ett utmärkt redskap både innan och undersjälva flygresan. Jag kunde, med hjälp av en avavslappningsövningarna, visualisera hur allt gick till, från attman bestämt sig för att resa, hur allt gick till på flygplatsen ochtill hur jag skulle uppleva själva flygresan. Tack från en mycketnöjd tjej som nu ser fram emot att flyga till Paris!”Jenny NyströmWebbutbildningarNyfiken på att lära dig mer om mentalträning/avslappning/mindfulness? Det kan vara någon avwebbutbildningarna som passar dig.www.utbildning-co.se/webbutbildning
Bra nog 1.3 APK
Bra nog – avslappning och mental träning med Eva JohanssonSjälvbildsputs för dig som vill bli bättre både på att se ditt egetvärde och att hitta styrka och ta fram resurser för att prestera påtopp, kort sagt få tillgång till ditt bästa jag. Den viktigasterelationen du kommer att ha i ditt liv, är den du har med digsjälv. Se till att den fungerar och är bra. En god självbild äringen lycklig tillfällighet, den kommer att vara ett resultat avhur du tänker och handlar resten av ditt liv. Det är viktigt att vilär känna oss själva, accepterar det vi ser och sedan gör något åtdet vi vill förändra. Förutom två övningar som på ett effektivt ochsmidigt sätt hjälper dig att öka din självkänsla och dittsjälvförtroende så får du en övning som blixtsnabbt hjälper dig attvara fullt fokuserad. I appen får du även tillgång tillsjälvbildstest, träningstips och tips för självbildsputs och dujobbar med avslappning och mental träning - allt för att lära kännaditt nya jag. • Fullt fokus • Självförtroende boost • Viktig ochvärdefull Om du är total nybörjare inom avslappning eller om du harsvårt att hitta ett avslappnat läge så rekommenderas du att börjamed appen Muskulär Avslappning. Den här appen ingår i en serieappar gjorda och inspelade av Eva Johansson som brukar få feedbackpå att ha en av Sveriges skönaste avslappningsröster. ”En perfektapp för mig, tack Eva det känns som om den var specialgjord förmig. I ditt sällskap känner jag mig verkligen ”unik, värdefull ochviktig”. :) Nu fattar jag skillnaden mellan självkänsla ochsjälvförtroende och förstår att fylla på med din hjälp.” MagganSjälvbildsskolan Har du fått nog av en dålig självbild och vill ökaditt självförtroende och din självkänsla då rekommenderar jagwebbutbildningen Självbildsskolan som du gör där du är på tider sompassar dig. Och den ger resultat!www.utbildning-co.se/sjalvbildsskolan Good enough - relaxation andmental training with Eva Johansson Self Plaster for those who wantto get better at both to see your own value, and to find strengthand find resources to perform at its peak, in short, get access toyour best self. The most important relationship you will have inyour life, the one you have with yourself. Make sure it works andis good. A good self-image is no happy coincidence, it will be aresult of how you think and act the rest of your life. It isimportant that we learn to know ourselves, accept what we see andthen do something about it we want to change. In addition, twoexercises that effectively and seamlessly help you boost your selfesteem and your self-confidence to get an exercise that instantlyhelps you to be fully focused. The app also includes access to selftest, training advice and tips for self plaster and you work withrelaxation and mental training - all to get to know the new you. •Full focus • Confidence Boost • Important and valuable If you are atotal beginner in relaxation or if you have trouble finding arelaxed mode so you are recommended to start with the app muscularrelaxation. This app is part of a series of apps made and recordedby Eva Johansson, who usually get feedback on having one ofSweden's most comfortable Relaxation votes. "A perfect app for me,thank Eve it feels like it was custom made for me. In your party, Ifeel truly "unique, valuable and important." :) Now I understandthe difference between self-esteem and confidence and understandsthat fill with your help. " Maggan The school's self-image Have youhad enough of a poor self image and want to increase yourconfidence and your self-esteem when I recommend web educationschool Self-image that you make where you are at times that suityou. And it gives results! www.utbildning-co.se/sjalvbildsskolan
PepTalk 2.04 APK
PepTalk - Din personliga peptalker Behöver du muntras upp? Ellervill du bara hålla dig på en jämn och skön nivå i livet? Då ska duladda hem PepTalk – din personliga peptalker. Den passar bra när dubehöver en skvätt ego boost, när du vill få hjälp med en mervälputsad bild av dig själv eller bara lite peppning och stöd förnya tankar om dig själv och dina förmågor. Du behöver inte varadeppad eller nere för att ha glädje av PepTalk. Men det är helt okom du har lite humor. PepTalk ingår i en serie appar medavslappning och mental träning gjorda av Eva Johansson. Peptalk -Your personal peptalker Need cheering up? Or do you just keep youon an even and pleasant level of life? Then you should download thepep talk - your personal peptalker. It is ideal when you need adash of ego boost when you want to get help with a more polishedimage of yourself or just a little peppning and support for newthoughts about yourself and your abilities. You do not need to bedepressed or down to enjoy for the pep talk. But it is ok if youhave a bit of humor.   Pep talk is part of a series of appswith relaxation and mental training done by Eva Johansson.
Andas Rätt - ny app kommer 1.1 APK
Andas Rätt – gör hälsovinster och hittaditthär och nu.Din andning berättar hur du egentligen mår och du kan också,medhjälp av andningen påverka ditt mående. Det första steget ärattbli medveten om hur du andas för att förmodligen upptäcka attdetfinns ett stort utrymme för förbättringar som kan ledatillavsevärda vinster.Övningar i andningsteknik går ut på att lära sig andas medrättkroppsdel – magen. Att andas i en viss rytm, långsamt och djupt-att andas effektivt. När du andas med magen syresätter dudubbeltså mycket blod som när du andas med bröstkorgen. Andningenblirdessutom lugnare. Effektiv andning sänker också trycket inneibrösthålan, förbättrar blodcirkulationen och gör det lättareförblodet att återvända till hjärtat. Du har en mängd hälsovinsteratthämta när du andas på rätt sätt.Appen innehåller ett antal olika andningsövningar, bådesomljudfiler och visuellt. Du får ta reda på din andningsfrekvensochlära dig andas på rätt sätt. Allt för att hjälpa dig hittatillbakatill ett riktigt andningsmönster.Den här appen är utvecklad av Bolling Production och ingår ienserie appar med avslappning och mental träning gjorda ochinspeladeav Eva Johansson som brukar få feedback på att ha en avSverigesskönaste avslappningsröster.MindfulskolanBlir du sugen på att lära dig mer om avslappning och mindfulnessdårekommenderar jag Mindfulskolan. En webbutbildning som du gördärdu är på tider som passar dig. Och den ger resultat!www.utbildning-co.se/mindfulskolanBreathe Right -makehealth benefits and find your here and now.Your breathing tells us how you really feel and you can too,usingthe breath affect your mood. The first step is to become awareofyour breathing to probably discover that there is a lot of roomforimprovement that could lead to substantial gains.Exercises in breathing technique is to learn to breathe withtheright body - stomach. To breathe in a certain rhythm, slowlyanddeeply - to breathe effectively. When you breathe withstomachacid, put twice as much blood as you breathe with yourchest.Breathing also becomes calmer. Effective breathing lowersthepressure inside the chest cavity, improves blood circulationandmakes it easier for blood to return to the heart. You haveavariety of health gains to be when you breathe correctly.The app contains a number of different breathing exercises,bothas audio and visual. You may find out your respiratory rateandlearn to breathe properly. All to help you find your way back toaproper breathing pattern.This app is developed by Bolling Production and is part ofaseries of apps with relaxation and mental training madeandrecorded by Eva Johansson, who usually get feedback on havingoneof Sweden's most beautiful relaxation votes.MindfulskolanWill you eager to learn more about relaxation and mindfulness thenIrecommend Mindfulskolan. An online training that you do whereyouare at times that suit you. And it gives results!www.utbildning-co.se/mindfulskolan
Skön Sömn 1.2 APK
Skön Sömn - avslappning och mental träning med Eva Johansson.Hur skulle ditt liv förändras om du sov skönt om natten?Om du är en av den miljonen människor i Sverige som soverdåligtoch önskar att vakna betydligt piggare, med mer ork ochenergi – dåär det här appen för dig. Mental träning för dig somfått nog avsömnlösa nätter och vill bli en bra förare på dittegetsömntåg.Visste du att vägen till en god natts sömn börjar redan närduvaknar? Och att förberedelserna pågår hela dagen? Tillsammansmedövningar, specialskrivna just för stärkande sömn, fårduträningstips och lära dig mer om god sömn – allt för atthittatillbaka till bästa nattsömnen.• Muskelavslappning• Vakna pigg• Skön sömnSkön sömn är utvecklad av Bolling Production och ingår i enserieappar gjorda och inspelade av Eva Johansson som brukar fåfeedbackpå att ha en av Sveriges skönaste avslappningsröster."Tack så mycket, jag kan knappt fatta att de här övningarnakangöra sån skillnad. Din trygga och varma röst har gjortunderverk.Nu är det slut på ideliga uppvakningar och snurr isängen, dessutomsomnar jag snabbare än vad jag någonsin gjort ochvaknar pigg.Oftast."Linn OLilla SömnskolanBlir du sugen på att lära dig mer om hur du kan få tillbakadinsköna sömn då rekommenderar jag Lilla Sömnskolan. Enwebbutbildningsom du gör där du är på tider som passar dig. Och dengerresultat!www.utbildning-co.se/somnskolan
Good Enough 1.1 APK
Good Enough - relaxation and mental training for your self-imageAself-image polish for those of you who would like to get better atrealizing your own value and at finding the strength to develop theresources to perform at your peak, in short, to gain access to yourbest self.The most important relationship you will have in yourlife is the one you have with yourself. Make sure it works and isgood. A good self-image is not a happy accident, it will be aresult of how you think and act the rest of your life. It isimportant that we learn to know ourselves, accept what we see andthen do something about what we want to change.Included are twoexercises that are an effective and easy way to help you boost yourself-esteem and your self-confidence, a self-image test, trainingadvice and tips for self-help on getting started with relaxationand mental training - all to get to know the new you.• muscularrelaxation• self-image trainingGood Enough is part of a series ofapps made by Eva Johansson and recorded by Laurel Wakeman, whousually gets feedback for having a warm, lovely and relaxing voice.
Lugn och trygg 1.03 APK
Barn behöver också slappna av! Att träna avslappning är ett brakomplement till den aktiva vardag som många barn lever i. Precissom vuxna behöver barn tid för återhämtning och reflektion, tid attvarva ner och få möjlighet att tänka efter vad de själva vill ochkänna att de duger precis som de är.Appen innehåller sex olikaövningar och är tänkt för barn mellan 4 − 9 år. Men låt gärna bådeäldre och yngre barn få prova, vi är alla olika. Det ärmindfulnessövningar och muskulär avslappning som ökarkroppsuppfattningen och löser upp spänningar samt övningar somstärker jaget och hjälper barnet att hitta sin inre trygghet.• Minkropp • Slappna av i musklerna • Lugna andetaget • Härmleken • Nöjdmed mig • Vila på moln Lugn och trygg är utvecklad av AB Utbildning& Co och ingår i en serie appar gjorda och inspelade av EvaJohansson som brukar få feedback på att ha en av Sveriges skönasteavslappningsröster. Övningarna finns även att köpa på cd och sommp3-filer från www.utbildning-co.seChildren also need to relax!Topractice relaxation is a great addition to the active living thatmany children live in. Just like adults, children need time forrecovery and reflection, time to unwind and have an opportunity tothink about what they want and feel they are fine just as theyyear.The app contains six different exercises, and is intended forchildren between 4-9 years. But let happy both older and youngerchildren to try, we are all different. It is mindfulness exercisesand muscular relaxation, which increases body awareness andreleases tension and exercises that strengthen the self and helpsthe child to find his inner security.• My body• Relax the muscles•Calm breath• Härmleken• Satisfaction with me• Resting on theCloudCalm and safe Developed by AB Education & Co. and is partof a series of apps made and recorded by Eva Johansson, who usuallyget feedback on having one of Sweden's most comfortable Relaxationvotes. The exercises are also available to purchase on CD and mp3files from www.utbildning-co.se
Plushälsa 1.03 APK
Plushälsa – avslappning och mental träning med Eva JohanssonForskarna kallar det för placeboeffekten. Det kan också kallas förtankens kraft och den kraften är så stor att för att få ett nyttläkemedel godkänt ska det visa sig vara mer effektivt än att barabota 30 - 40 % av patienterna. Så stark räknar nämligen forskarnamed att vår tro, tankens kraft är, utan att vi ens är medvetna omatt vi använder den. Vi aktiverar kroppens eget läkesystem medhjälp av våra positiva förväntningar. Det föder spännande tankar omhur många fler procent vi kan aktivera när vi medvetet användervåra sinnen. Och hur vi kan samarbeta med kropp och sinne för attunderlätta läkande. Tankens kraft inverkar på vårt mående - bådefysiskt och psykiskt. Men varför nöja sig med att bara må bra närman kan må ännu bättre. Appens två övningar passar lika bra för digsom vill hjälpa kroppen i en läkningsprocess som för dig som villta steget till plushälsa. Plushälsa - full hälsa är att ha en brabalans inom livets alla områden; fysiskt, psykiskt och socialt. Justörre glädje du har tänkt ha av dig själv de kommande åren destomer angeläget är det att du tar tag i din plushälsa redan nu.Förutom två övningar får du träningstips, lära dig om avslappningoch mental träning och ta in plushälsobegreppet som en del i livetför att nå nya nivåer av hälsa, mående och välbefinnande. • Läkning• Plushälsa Om du är total nybörjare inom avslappning eller om duhar svårt att hitta ett avslappnat läge så rekommenderas du attbörja med appen Muskulär Avslappning. Den här appen ingår i enserie appar gjorda och inspelade av Eva Johansson som brukar fåfeedback på att ha en av Sveriges skönaste avslappningsröster.Webbutbildningar Nyfiken på att lära dig mer om mentalträning/avslappning/mindfulness? Det kan vara någon avwebbutbildningarna som passar dig.www.utbildning-co.se/webbutbildning Plus Health - relaxation andmental training with Eva Johansson Scientists call it the placeboeffect. It can also be called the power of thought and the power isso great that to get a new drug approved will prove to be moreeffective than simply cure 30-40% of patients. So strong iscounting researchers to our faith, the power of thought is, withoutus even being aware that we are using it. We activates the body'sown healing system using our positive expectations. It bringsexciting ideas about how many more percent, we can turn when weconsciously use our minds. And how we can cooperate with the mindand body to facilitate healing. The power of an effect on our mood- both physically and mentally. But why settle for just feel goodwhen you can feel even better. App two exercises is just assuitable for those who want to help the body in a healing processfor those who want to take the step to positive health. Plus health- full health is to have a good balance in all areas of life;physically, mentally and socially. The greater the joy you havethought to have yourself the coming years, the more importantsituation is that you grab your plus health now. In addition, twoexercises, you get training tips, learn about relaxation and mentaltraining, and bring in, plus the concept of health as a part oflife to reach new levels of health, mood and well-being.  • Healing   • Plus Health If you are a totalbeginner in relaxation or if you have trouble finding a relaxedmode so you are recommended to start with the app muscularrelaxation. This app is part of a series of apps made and recordedby Eva Johansson, who usually get feedback on having one ofSweden's most comfortable Relaxation votes. Online Training Curiousto learn more about mental training / relaxing / mindfulness? Itcan be any of the web courses that suit you.www.utbildning-co.se/webbutbildning
Loading...