3.4 / April 5, 2016
(3.4/5) (52)

Description

Mobilní skautIS zpřístupňuje vybrané funkce informačního systémuJunáka - českého skauta (skautIS) - https://is.skaut.cz/ Vybranéfunkce jsou dostupné i široké veřejnosti bez nutnosti přihlášení(např. nejbližší klubovny s náborovými informacemi).S mobilnímskautISem můžete vyhledávat osoby s jejich kontakty i dalšímiinformacemi díky Skautskému adresáři, pracovat se seznamy členůvlastní jednotky (v závislosti na roli - oprávnění - uživatele),pracovat s informacemi z STS (hledání telefonních čísel, zobrazenífaktur za služby apod.) a také hledat informace o blízkých ivzdálených skautských klubovnách a základnách na přehledné mapě.Základní funkce aplikace:- nejbližší klubovny a základen snáborovými údaji i bez přihlášení)- vyhledávání osob ve Skautskémadresáři dle různých kritérií- zobrazení detailů o osobách, včetněfotky a dalších informací- uložení osoby jako kontaktu do telefonu-práce se Skautskou telefonní sítí- zobrazení faktur a přehleduplateb za STS- hledání osob dle oprávnění (role) ve skautISu- amnoho dalších funkcí pro skautyMobile skautIS access to selectedfunctions Scout Information System - Czech scout (skautIS) -https://is.skaut.cz/Selected functions are available to the generalpublic without logging in (eg. The closest clubhouse withrecruiting information).With the mobile skautISem can search peopleand their contacts and other information through the Scoutdirectory, work with lists of members of their own units (dependingon your role - permission - user), working with information fromthe STS (search for phone numbers, view invoices for servicesetc.). and also find information about the near and distant scoutclubrooms and bases to clear the map. Basic functions:- Thenearest clubhouse and bases with recruiting information withoutlogging in)- Searching for people in the scouting directoryaccording to different criteria- View details about persons,including photos and other information- To save people like phonecontact- Working with the scout telephone network- View invoicesand payment summary for STS- Finding people according to thepermissions (role) in skautISu- And many other features for Scouts

App Information skautIS

 • App Name
  skautIS
 • Package Name
  cz.skaut.skautis
 • Updated
  April 5, 2016
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.4
 • Developer
  Junák - český skaut, z. s.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. Senovážné nám. 977/24 110 00 Praha 1 Czech Republic
 • Google Play Link
Junák - český skaut, z. s. Show More...
Nauč se hospodařit 1.0 APK
Sestavte si rozpočet na libovolné období, zadejte kategorie, vekterých provádíte platby a sledujte, zda opravdu utrácíte tolik,kolik jste si plánovali a zda to odpovídá vašemu původnímu plánu.Jednoduchá aplikace, která pomůže především dětem naučit sehospodařit. Tato aplikace vznikla v rámci projektu číslo 14.0119 snázvem "Příprava a pilotáž vzdělávacích programů (včetně metodik)pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblastirozvoje klíčových kompetencí ve volnočasových aktivitách:Implementace standardů finanční gramotnosti v neformálnímvzdělávání.“ Je doplňkem vzdělávacího webu "Rozumíme financím" arozpočtové hry "Nauč se hospodařit", kterou si můžete zahrát nahttp://www.rozumimefinancim.cz/soutezniweb Více informací získátena http://www.rozumimefinancim.czBuild your budget for any period,enter the category in which you make payments and see if you reallyspend as much as you plan and whether it matches your originalplan. Simple application that will help children learn primarilymanage. This application was created under the project number14.0119, entitled "Preparation and piloting training programs(including methodologies) for children and youth aimed atdeveloping methods of education in the development of keycompetencies in leisure activities: Implementation of standards forfinancial literacy in informal education." It complements theeducational website "We understand finance" and budgetary games"Learn to manage," which you can play onhttp://www.rozumimefinancim.cz/soutezniweb For moreinformation please http://www.rozumimefinancim.cz
skautIS 3.4 APK
Mobilní skautIS zpřístupňuje vybrané funkce informačního systémuJunáka - českého skauta (skautIS) - https://is.skaut.cz/ Vybranéfunkce jsou dostupné i široké veřejnosti bez nutnosti přihlášení(např. nejbližší klubovny s náborovými informacemi).S mobilnímskautISem můžete vyhledávat osoby s jejich kontakty i dalšímiinformacemi díky Skautskému adresáři, pracovat se seznamy členůvlastní jednotky (v závislosti na roli - oprávnění - uživatele),pracovat s informacemi z STS (hledání telefonních čísel, zobrazenífaktur za služby apod.) a také hledat informace o blízkých ivzdálených skautských klubovnách a základnách na přehledné mapě.Základní funkce aplikace:- nejbližší klubovny a základen snáborovými údaji i bez přihlášení)- vyhledávání osob ve Skautskémadresáři dle různých kritérií- zobrazení detailů o osobách, včetněfotky a dalších informací- uložení osoby jako kontaktu do telefonu-práce se Skautskou telefonní sítí- zobrazení faktur a přehleduplateb za STS- hledání osob dle oprávnění (role) ve skautISu- amnoho dalších funkcí pro skautyMobile skautIS access to selectedfunctions Scout Information System - Czech scout (skautIS) -https://is.skaut.cz/Selected functions are available to the generalpublic without logging in (eg. The closest clubhouse withrecruiting information).With the mobile skautISem can search peopleand their contacts and other information through the Scoutdirectory, work with lists of members of their own units (dependingon your role - permission - user), working with information fromthe STS (search for phone numbers, view invoices for servicesetc.). and also find information about the near and distant scoutclubrooms and bases to clear the map. Basic functions:- Thenearest clubhouse and bases with recruiting information withoutlogging in)- Searching for people in the scouting directoryaccording to different criteria- View details about persons,including photos and other information- To save people like phonecontact- Working with the scout telephone network- View invoicesand payment summary for STS- Finding people according to thepermissions (role) in skautISu- And many other features for Scouts
Rádcoherník 2.0 APK
Hry pro skautské skautské družiny - ať do klubovny, na výlety či natábor.Games for Scout Scout party - whether in the clubhouse, ontrips or to camp.
HopSkoč 2 2.0 APK
Chcete, aby děti vzpomínali na mládí s tabletem nebo se svýmirodiči?Pojďte si hrát s Vašimi dětmi. Díky naší sbírce nápadů,aktivit a krátkých her si každý den prožijete společně zábavnouchvilku. HopSkoč vám dodá nápady. Již žádné starosti s vymýšlenímprogramu. Hry pečlivě vybíráme, aby to pokaždé byla nějaká pecka.Nejlepší hra baví jak dítě tak rodiče a oba se něco naučí. Jižžádné nudné koukání dítěti přes rameno jak si maluje.Našim cílem jerozvinout a udržet vztah mezi rodičem a dítětem společnýmikaždodenními zážitky a radostí se vzájemné spolupráce.Chceme, abyse děti na místo "Tati/mami půjč mi tablet" raději říkali"Tati/mami pojď si se mnou zahrát něco nového."Hrajme si s dětmidokud si s námi chtějí hrát.Jak aplikace funguje?U každé aktivityje vyobrazena její stručná charakteristika, popisku a návodnýobrázek.Obrazovka kolekcí her, kde si můžete jednoduše vybrat hrydle prostředí (do auta, na výlet,..) či události (narozeniny).Výpisher je zobrazen v přehledném seznamu včetně ilustračních obrázků.Hry mohou být pohybové, slovní, dramatické, atd. Doporučená hravždy zobrazí novou hru, kterou jste ještě nehráli. Hrajme si sdětmi každý den.Průvodce instalací aplikace je k dispozici zde:http://hopskoc.czYou want the kids remembered the youth with atablet or with your parents?Come and play with your children.Thanks to our collection of ideas, activities and short plays everyday together will experience a fun moment. HopSkoč will give youideas. No more worries about making up the program.Games arecarefully selected so that each was a pit. Best game entertainsboth the child and parents and they learn something. No more boringwatching the child over his shoulder as he paints.Our goal is todevelop and maintain a relationship between parent and child commoneveryday experiences and the joy of mutual cooperation.We want thechildren to place "Dad / Mom give me tablets" instead saying "Dad /Mom, come with me to play something new."Play with your childrenuntil you want to play with us.How does it work?Each activity isdepicted in its brief characteristics, label and a guidancefigure.Screen collection of games where you can simply choose thegames of the environment (in the car, on trips, ..) or event(birthday).Listing games are displayed in a clear list includingillustrative images. Games may be physical, verbal, dramatic,etc.Recommended game always displays the new game you never played.Play with your children every day.Application Setup Wizard isavailable here: http://hopskoc.cz
Loading...