1.0.13 /
(4.4/5) (47114)
Loading...

Description

Get ready for true winter madness! Presenting Ski Jump Challenge,the first mobile ski jumping game that’s so playable, you’ll neverwant to put your phone down. It’s so easy anybody can play it andso realistic that you can control all the actions of your skijumper. - Create your jumper profile and develop their skills! -Level up and improve take-off and landing technique. - Compete onclose to 90 ski jumping hills (with more coming soon) in careermode, unlock new countries and hills, spend your hard-earned moneyon fancy ski suits, skis and helmets! - Train before everycompetition, try your skills in all conditions and get ready tocompete! - Challenge your friends in multiplayer mode! Play withyour friends on one phone, FB multiplayer coming soon! You can feellike you’re watching a real ski jumping competition thanks todetailed graphics, advanced physics system and realistic sounds!Ideal for Winter Olympics!

App Information Ski Jump Challenge

 • App Name
  Ski Jump Challenge
 • Package Name
  com.simplicity.ski_jump_challenge
 • Updated
 • File Size
  61M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.13
 • Developer
  Simplicity Games
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  ul. Podkarpacka 22a, 35-082 Rzeszów
 • Google Play Link

Simplicity Games Show More...

Czółko 1.0.33 APK
Czółko - gra imprezowa twórców 96% Zasady są proste: - Po pierwszemusisz znaleźć chętnych przyjaciół (wystarczy nawet 2 osoby). Możeto być rodzina, dzieci, znajomi, obojętnie. - Gracz, który zgadujewybiera kategorię i przykłada telefon do czoła. - Zadaniempozostałych znajomych jest pokazać, opowiedzieć lub zaśpiewaćhasło, które jest wyświetlone na telefonie. - Jeśli gracz jeodgadnie, przechyla telefon, jeśli zaś pasuje puka palcem wurządzenie. Czółko zawiera 33 kategorie, świetne na każdą imprezę,wśród nich: filmy, gry, sławne osoby, zwierzęta, życie codzienne,superbohaterowie, geek, +18, agd, , Polska itp. Do wyboru macie 3fantastyczne tryby rozgrywki, wybierz co wolisz: - pokazywanie -opowiadanie - śpiewanie piosenki lub melodii Czółko to gra dladziewczynek, chłopców i dorosłych - idealna gra towarzyska oraz naimprezy. W 100% najfajniejsza rozrywka w gronie rodzinny czy naspotkaniach ze znajomymi. Dużo śmiechu i najlepsza zabawagwarantowane. Jeśli kojarzysz takie tytuły jak: , państwa miasta,czy wisielec trafiłeś idealnie. Grając w Czółko rozwijasz wzależności od tego co wolisz: swój talent do opowiadania,pokazywania a nawet nucenia piosenek i śpiewania. Zgadnij jaka tomelodia którą nucą Ci koledzy. Znakomita gra na wycieczkę. Miejscaidealne na grę to: szkoła, praca, przerwa, impreza! Simplicity -tworzymy najlepsze gry na świecie i najpopularniejsze gry w Polsce.Forehead - party game developers 96% The rules are simple: - Firstyou have to find friends willing (even just 2 persons). It can be afamily, children, friends, indifferent. - The player who guessesselects a category and puts the phone to his forehead. - The taskis to show other friends, talk or sing a password that is displayedon your phone. - If a player guesses them, leaning on the phone,and if the fit is knocking his finger in the device. Foreheadcontains 33 categories, perfect for every event, among them:movies, games, celebrities, animals, daily life,  superheroes,geek, 18, appliances,, Poland, etc. You have a choice of 3fantastic game modes, select what you prefer: - show - story -singing a song or melody Forehead is a game for girls, boys andadults - the perfect party game and events.  100% coolestentertainment among family or meetings with friends.  Lots oflaughter and the fun guaranteed. If you associate titles such as,the state of the city, the hangman right place. Playing foreheaddevelop depending on what you prefer: his talent for storytelling,and even the show humming and singing songs. Guess what that tuneyou hum your colleagues. Excellent game on a trip. The perfectplace for the game are: school, work, break, party! Simplicity - wecreate the best games in the world and the most popular game inPoland.
Zgadnij co to? 1.0.36 APK
Nowa gra twórców: 96% po polsku oraz Czółko. Tym razem masz przedsobą zagadki w formie obrazków. Odgadnij je wszystkie! Wydaje sięto banalne, jednak czasem odpowiedź na pytanie: Zgadnij co to jest?- przysporzy Ci wiele problemów. Nasz quiz to: - wciągające szalonezagadki logiczne - humor - rosnący poziom trudności - darmowa grapo polsku Intuicyjna rozgrywka, przejrzyste i dopracowane grafiki,logiczne obrazki, żarty i humor, pokręcone zagadki - to wszystkołączy w sobie darmowa gra - Zgadnij co to. Coś zdecydowanie dlafanów rebusów, słówek, gry w skojarzenia czy zagadki. Wciągającagra po polsku poprawiająca Twoją kreatywność. Poznaj nowe związkifrazeologiczne i skojarzenia. Simplicity - tworzymy najlepsze gryna świecie i najpopularniejsze gry w Polsce. The new gamedevelopers: 96% Polish and forehead. This time you have in front ofpuzzles in the form of images. Guess it all! This seems trivial,but sometimes the answer to the question: Guess what is it? - Willbring you a lot of problems. Our quiz is: - Crazy addictive logicpuzzles - humor - Increasing levels of difficulty - Free game inPolish Intuitive gameplay, transparent and refined graphics,logical pictures, jokes and humor, twisted puzzles - all thiscombines free game - Guess what. Something definitely for fans ofrebuses, flashcards, games and puzzles associations. Addictive gameafter the Polish improving your creativity. Meet new collocationsand associations. Simplicity - we create the best games in theworld and the most popular game in Poland.
Zgadnij co to 2 1.0.19 APK
Najbardziej szalone i pokręcone zagadki wracają! Nowa polska gratwórców: 96% po polsku oraz Czółko. Następca świetnego Zgadnij coto! Do rozwiązania czeka na Was ponad 800 zagadek pogrupowanych wświaty o rosnącym poziomie trudności. Za odgadnięcie każdej z nichzdobywacie monety ułatwiające rozgrywkę. Początkowe rebusy sąstosunkowo łatwe, ale im dalej, tym trudniej i z czasem odpowiedźna pytanie: 'Zgadnij co to jest?' stanie się wyzwaniem. Ćwiczcieswoją kreatywność, zgadujcie związki frazeologiczne i kalambury,dobierajcie różne skojarzenia, myślcie nieszablonowo! Zgadnij co to2, to: - darmowa gra po polsku - niepowtarzalny humor - wciągającezagadki z rosnącym poziomem trudności - przejrzyste i dopracowaneobrazki Nowa darmowa gra - Zgadnij co to jest 2: ciekaweskojarzenia, kalambury, żarty, zagadki i rebusy, a wszystko jakzawsze po polsku. Polska gra w słówka. Simplicity - tworzymynajlepsze gry na świecie i najpopularniejsze gry w Polsce. The mostcrazy and weird puzzles are back! New Polish game developers: 96%Polish and forehead. Successor great Guess what! To solve awaitsyou over 800 puzzles grouped into worlds of increasing difficulty.By guessing each coin to help you gain the game. The initialpuzzles are relatively easy, but the farther away, the moredifficult and time to answer the question: 'Guess what it is?' willchallenge. Practice your creativity, Guess collocations and puns,selects various associations, think outside the box! Guess what 2are: - Free game in Polish - Unique humor - Addictive puzzles ofincreasing difficulty level - Clear and refined images New freegame - Guess what it is 2: interesting associations, puns, jokes,riddles and puzzles, and everything as always in Polish. Polandplays in words. Simplicity - we create the best games in the worldand the most popular game in Poland.
Boulder of Squany Island 1.0.0 APK
Find the missing stone ball to save Squany Island. Be careful. Youwill have to strain your brain to solve logical riddles and bringproper number of creatures to the finish point.Control threedifferent types of Squanies:- chilled out guys in green hats - theyare always happy (wonder why...) and ready to help others figureresponsible for the spirit of adventure- the orange monsters arethe strongest fellows on the whole island. They may look a littlebit stressed out, but it's because they want to bring everyonehome, He can move the stones or platform- the violet guys - thiswhole affair is theirs fault, but they don't seem to be bothered atall! Often blocking the roadExplore 3 completely different worlds,face the obstacles and use special abilities of your monsters andrescue as many of them, as you can.Logic Riddles of Squany Islandis a colorfull platform game which reminds boulder dash or blockout game. You must so move the platform and stones to get to thefinish line.Remember - cooperation is the key to success!
Co to za piosenka ? 1.0.33 APK
Co jest grane to pierwszy muzyczny quiz z polskimi piosenkami!Przed Tobą ponad 3 tysiące 10-sekundowych fragmentów utworów. Twoimzadaniem jest odgadnąć je jak najszybciej. Czeka na Ciebie 17kategorii: - Pop (m.in. Rihanna, Justin Bieber, Shakira, BrunoMars) - Rock (m.in. Metallica, AC/DC, Green Day, Red Hot ChilliPeppers) - Polskie Hity (m.in. Maryla Rodowicz, Czesław Niemen,Perfect, Krzysztof Krawczyk) - Światowe Hity (m.in Michael Jackson,Elvis Presley, Abba, Queen) - Disco Polo (m.in. Akcent, Power Play,Boys, After Party) - Pop Polski (m.in. Syliwa Grzeszczak, DawidPodsiado, Margaret, Enej) - Rock Polski (m.in. IRA, Lady Pank,Maanam, O.N.A.) - Hip-Hop (m.in. Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Dr.Dre) - Muzyka Filmowa (m.in. Zimmer, Williams, Vangelis, Rota) -Hip-Hop Polski (m.in. Kaliber 44, Paktofonika, 18L, Gang Albanii) -Muzyka z Bajek (m.in. Pokemony, Król Lew, Kreskówki z CN,dobranocki) - Muzyka Klasyczna (m. in. Bach, Mozart, Beethoven,Chopin) - Muzyka z Seriali (m. in. Kiepscy, M jak Miłość, CSI,Skazany na Śmierć) - Muzyka z Gier - Hity roku 2016 i 2017 Kolejnekategorie (m.in, Reggae, Piosenki o miłości, Hity na Czasie,Polskie Radio) już wkrótce! Wypróbuj tryb dla 2 graczy. Rywalizujze znajomym czy przyjacielem. Jest to najlepsza gra muzyczna dla 2osób, w której odgadujecie jaka to melodia. Graj za darmo podobnie,jak w 96%, Zgadnij co to, czy Czółko. Rozkręć imprezę i rywalizujze znajomymi o to, kto jest lepszym znawcą muzyki! Simplicity -tworzymy najlepsze gry na świecie i najpopularniejsze polskie gry.Nowy tryb - dokończ teksty piosenek. Pierwszy Quiz Muzyczny zpolskimi utworami! Poczuj się jak w teleturnieju Sławomira ZapałyBig Music Quiz. Sprawdź swoją muzyczną wiedzę i odgadnij melodie.What is going on is the first music quiz with Polish songs! Beforeyou more than 3,000 10-second fragments of songs. Your task is toguess them as soon as possible. Waiting for you 17 categories: -Pop (including Rihanna, Justin Bieber, Shakira, Bruno Mars) - Rock(including Metallica, AC / DC, Green Day, Red Hot Chili Peppers) -Polish Hits (eg Maryla Rodowicz, Czeslaw Niemen, Perfect, KrzysztofKrawczyk) - World Hits (m.in Michael Jackson, Elvis Presley, Abba,Queen) - Disco Polo (including Accent, Power Play, Boys, AfterParty) - Pop Polish (including Syliwa Grzeszczak Podsiado David,Margaret, Enej) - Rock Polish (including the IRA, Lady Pank,Maanam, O.N.A.) - Hip-Hop (including Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Dr.Dre) - Film Music (including Zimmer, Williams, Vangelis, Rota) -Hip-Hop Polish (including the Caliber 44, Paktofonika, 18L, GangAlbania) - Tales of Music (including Pokemon, The Lion King,Cartoons from CN, cartoons) - Classical Music (m. In. Bach, Mozart,Beethoven, Chopin) - music with a series of (m. Al. American HorrorStory, M as Love, CSI, contamination Break) - Music from Games -Hits 2016 and 2017, The next categories (m.in, Reggae Love Songs,Hits Time on Polish Radio) soon! Try mode for 2 players. Competewith a friend or friend. This is the best music game for 2 people,which guesses what that tune. Play for free, as in the 96%, Guesswhat, or forehead. Turn up the music and compete with your friendsto see who is the better connoisseur of music! Simplicity - wecreate the best games in the world and the most popular Polishgame. New Mode - complete lyrics. The first Music Quiz with Polishsongs! Feel like a game show Slawomir ardor Big Music Quiz. Testyour musical knowledge and guess melodies.
Przyznaj się 1.0.7 APK
Przekonaj się, jakie mroczne sekrety skrywają Twoi znajomi!'Przyznaj się' to całkowicie nowa gra imprezowa. Czeka w niej naWas ponad 4 tysiące pytań pogrupowanych w kategorie. Zasady sąproste: 1. Czytacie pytanie 2. Gracze, których ono dotyczyprzyznają się i wykonują zadanie Każda z kategorii dzieli się natryb zwykły i +18. Pierwszy jest świetny dla osób nie znającym sięzbyt dobrze. Natomiast dla dobrych znajomych, którzy nie mają przedsobą żadnych tajemnic polecamy tryb +18. Tam pozbędziecie sięzahamowań - zarówno w pytaniach jak i zadaniach, dzięki czemu napewno będziecie mieli dużo śmiechu! Gra przypomina popularne zabawytakie, jak: prawda czy wyzwanie, gra never have i ever po polskuoraz gra w butelkę. Po spróbowaniu 'Przyznaj się', gra w butelkęczy prawdę czy wyzwanie odejdzie w niepamięć. Odkryj nową jakość naimprezach! Find out what dark secrets are hidden your friends!'Confess' is a completely new party game. He is waiting there foryou over 4000 questions grouped in categories. The rules aresimple: 1. You read the question 2. Players of the affected confessand perform the task Each category is divided into normal mode and+18. The first is great for people who do not know too well. Andfor good friends who do not have a no secrets recommend +18 mode.There, you get rid of inhibitions - both in questions and tasks,making sure you will have a lot of laughs! The game resembles thepopular play, such as: truth or challenge, the game never have iever after Polish and spin the bottle. After trying the 'Confess'spin the bottle and truth or dare go away into oblivion. Discover anew quality at parties!
Tabu - gra imprezowa na 2 osoby 1.0.5 APK
Oto gra studia Simplicity Games w której uśmiejecie się zprzyjaciółmi do łez! Próbowałeś kiedyś wytłumaczyć obcokrajowcowidrogę do dworca kolejowego? Nasza gra wskakuje na jeszcze wyższypoziom – wyjaśnij znajomym słowo bez używania prostych skojarzeń zdaną rzeczą! Każde hasło zawiera szereg słów tabu, których podżadnym pozorem nie wolno użyć graczowi – w przeciwnym wypadku czekana niego GniewKury™. Kręć, nawijaj, mrucz, nuć, krzycz – każdysposób aby ominąć złowrogie słowa i zdobyć więcej punktów niżprzeciwnicy jest dobry! Czas goni! Czeka na Ciebie mnóstwokategorii, spośród których każdy może znaleźć coś dla siebie – odżycia familijnego po rzeczy bardziej pikantne ( ͡° ͜ʖ ͡°) . Każda znich zapewni mnóstwo zabawy, śmiechu, a z pewnością poplącze wamjęzyki i zmusi do myślenia. Super gra na nudę dla przyjaciół iznajomych! Ekstra rozrywka w szkole i pracy! idealna gra towarzyskaoraz na imprezy. W 100% najfajniejsza rozrywka w gronie rodzinnyczy na spotkaniach ze znajomymi. Znakomita gra na wycieczkę.Miejsca idealne na grę to: szkoła, praca, przerwa, impreza!Wszystko to jak zwykle w niebanalnej oprawie graficznej, pełnejdrobiu i soczystego humoru. Gwarancja jakości twórców Czółka,Przyznaj się i obu części Zgadnij co to! Here's a game studioSimplicity Games where Sli with friends to tears!   Have youever tried to explain to a foreigner the way to the train station?Our game jumps to the next level - explain your friends without theuse of a simple word associations with that thing!   Eachentry contains a number of taboo words, which under nocircumstances should you use a player - otherwise waiting for himGniewKury ™.   Turn, winding, purring, What if, shout - anyway to get around the ominous words and score more points than youropponents is good! Time is chasing!   He is waiting for you alot of categories, among which everyone can find something foreveryone - from the life of the beloved family after things morespicy (͡ ° ͜ʖ ͡ °). Each of them will provide lots of fun,laughter, and you will weep languages ​​and force to think. SuperGame boredom for friends and friends! Extra entertainment in schooland work! ideal social game and events.  100% coolestentertainment among family or meetings with friends. Excellent gameon a trip. The perfect place for the game are: school, work, break,party! Everything is as usual in remarkable visual environments,full of juicy poultry and humor. Cholka guarantee of qualityartists, Confess and both parts Guess what!
Co to za logo? 1.0.16 APK
Oto największy polski logo quiz!Czeka na Was prawie 1000 zagadekzwiązanych z logo oraz różnorodne tryby rozgrywki:- Odgaduj polskieloga!- Rozpoznawaj brakujące kolory logotypów- Zgaduj marki po ichsloganach reklamowych- Znajduj skojarzenia marki z podanymizdjęciami- Dopasuj logo do rzucanego przez nie cienia- Przetestujswoją wiedzę geograficzną na logo quiz flagi - Odgadnij loga widząctylko ich fragmentyWszystkie zagadki zostały podzielone nakategorie. Między innymi: Jedzenie i Napoje (quiz food),motoryzacjai samochody(logo quiz samochody),logo kluby piłkarskie i piłkanożna, quiz z flagami, modą.Kolejne kategorie które już zostałydodane to: logo quiz gry, internet oraz życie codzienne. Następnyquiz już niedługoCo to za Logo to połączenie następujących gierquiz: logo quiz motoryzacyjny, sportowy, piłka nożna, flagi modowy,jedzeniowy(food quiz)) i wszystko to z polskimi i zagranicznymimarkami.Co to za Logo to kolejny quiz od Simplicity Games - twórcówmiędzy innymi Zgadnij Co to, Zgadnij Co to 2, 96% czy Czółko.Cebulapoleca! :)Here are the biggest Polish logo quiz!We are waiting foryou nearly 1,000 puzzles associated with the logo and a variety ofgame modes:- Guess the Polish logos!- Identify the missing colorlogos- Guess brand after their advertising slogans- Find associatethe brand with the specified images- Match the logo to cast theirshadow- Test your knowledge of geography quiz logo flags- Guess thelogos to see only fragmentsAll the puzzles are divided intocategories. Among other things: Food and Beverages (quizfood)Automotive and cars (logo quiz cars), logo football clubs andfootball quiz with flags, fashion.Another categories have alreadybeen added are: logo quiz games, the Internet and everyday life.The next quiz will be coming soonWhat's that Logo is a combinationof the following games Quiz: logo quiz automotive, sports, soccer,flag the fashion, mealtime (food quiz)), and all this with Polishand foreign brands.What's that Logo is another quiz of SimplicityGames - creators, among others Guess What, Guess What 2, 96% orforehead.Onions recommended! :)
Loading...