6.1.0 / March 25, 2019
(4.0/5) (5)

Description

Smarteca is de nieuwe, geavanceerde e-book reader van WoltersKluwer en daarmee de vervanger van eDis. De applicatie is bestemdvoor klanten van Wolters Kluwer met een eDis/ Smarteca gebruikersaccount. Smarteca biedt deze klanten een elektronische Boekenplankvoor hun Wolters Kluwer tijdschriften en boekseries. De Boekenplankwordt automatisch bijgewerkt met de nieuwste versies. Smartecabiedt diverse zoek- en sorteer mogelijkheden. Ook het aanmaken vanfavorieten en archiveren van uitgaven is mogelijk. Een publicatiewordt geopend in de ingebouwde eReader. Ook kan men publicatiesprinten of downloaden, zodat deze offline te lezen zijn. Smartecais the new, advanced e-book reader from Wolters Kluwer andtherefore the replacement of eDis. The application is intended forWolters Kluwer customers with an eDis / Smarteca user account.Smarteca offers these customers an electronic Bookshelf for theirWolters Kluwer magazines and book series. The Bookshelf isautomatically updated with the latest versions. Smarteca offersvarious search and sort options. Creating favorites and archivingexpenses is also possible. A publication is opened in the built-ineReader. You can also print or download publications so that theycan be read offline.

App Information Smarteca NL

Smarteca NL Version History

Select Smarteca NL Version :
 • 2.5.119 (2510119)
 • Smarteca NL 2.5.119 APK File

  Publish Date: 2015 /12/3
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 31.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 907cb1807ffebc674519b2e2a7fd1de4b8aa8f89
  APK Signature: 25b69c7a198d7f77df8aece007d9fccb84e4c2af
Wolters Kluwer Nederland B.V. Show More...
Smarteca NL 6.1.0 APK
Smarteca is de nieuwe, geavanceerde e-book reader van WoltersKluwer en daarmee de vervanger van eDis. De applicatie is bestemdvoor klanten van Wolters Kluwer met een eDis/ Smarteca gebruikersaccount. Smarteca biedt deze klanten een elektronische Boekenplankvoor hun Wolters Kluwer tijdschriften en boekseries. De Boekenplankwordt automatisch bijgewerkt met de nieuwste versies. Smartecabiedt diverse zoek- en sorteer mogelijkheden. Ook het aanmaken vanfavorieten en archiveren van uitgaven is mogelijk. Een publicatiewordt geopend in de ingebouwde eReader. Ook kan men publicatiesprinten of downloaden, zodat deze offline te lezen zijn. Smartecais the new, advanced e-book reader from Wolters Kluwer andtherefore the replacement of eDis. The application is intended forWolters Kluwer customers with an eDis / Smarteca user account.Smarteca offers these customers an electronic Bookshelf for theirWolters Kluwer magazines and book series. The Bookshelf isautomatically updated with the latest versions. Smarteca offersvarious search and sort options. Creating favorites and archivingexpenses is also possible. A publication is opened in the built-ineReader. You can also print or download publications so that theycan be read offline.
Mr. Online 1.4 APK
Met Mr. Nieuws ontvangt u al het Mr.nieuwsdirect GRATIS op uw mobiel. Iedere dag de juridischeactualeitdirect beschikbaar. U bent altijd op de hoogte van delaatsteontwikkelingen, de nieuwste deals, de actuele vacatures ende meestrecente overstap of benoeming. Mr. Nieuws actueel,snel,gemakkelijk.Mr. nieuws is onderdeel van Mr. magazine voor juristen. InMr.leest u over actualiteiten en juridische discussies, maar ookovercollega's, hun werk, hun clienten en hun visie opuiteenlopendejuridische onderwerpen. Mr magazine is persoonlijk,betrokken enafwisselend.Met meer dan 30.000 vaste abonnees bereikt Mr. zo goed alsalleadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van Justitieenhigh potentials (studenten rechten). Terwijl Mr. onlinemaandelijks18.000 unieke bezoekers telt. Ook beschikt Mr. over eenwekelijksenieuwsbrief met daarin het laatste nieuws voor dejurist.With Mr. News youreceiveall of the Mr. FREE news direct to your mobile. Every daythe legalactualization leit readily available. You are always awareof thelatest developments, the latest deals, current vacancies andthelatest transfer or appointment. Mr. NEWS updates, fast, easy.Mr. news is part of Mr. magazine for lawyers. In Mr. You canreadabout current events and legal discussions, but alsocolleagues,their work, their clients and their views on variouslegal topics.Mr. magazine is personal, relevant and varied.With over 30,000 regular subscribers Mr. achieved. as well asallattorneys, lawyers, judges, prosecutors and high potentials(studentfees). While Mr. Online 18,000 monthly unique visitorscounts. Alsoincludes Mr. a weekly newsletter with the latest newsfor thelawyer.
Advapp 1.4.1 APK
Dé app voor advocaten in Nederland:Al uw collega's, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders en alleinformatie uit het Advocatenmemo altijd bij de hand.De adresgegevens in Advapp komen uit de Gids rechterlijke macht enworden maandelijks bijgewerkt in een update.Het advocatenmemo dat integraal is opgenomen in Advapp isgeschreven door :· mr. Evelien de Jonge-Wiemans- Immix advocaten www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest van Berkel- Bosselaar& Strengersadvocaten www.bs-advocaten.nl ,· mr. Marijke Stevens- Immix advocaten www.immix.nlThe app for lawyers inthe Netherlands: All your colleagues, all Dutch bailiffs and all information fromthe Attorneys Memo is always at hand. The address in Advapp come from the Guide judiciary and are updatedmonthly in an update. The attorneys memo that is completely contained within Advapp waswritten by: · Evelien de Jonge-Wiemans-Immix lawyers www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest Berkel-Bosselaar & Strenger lawyerswww.bs-advocaten.nl,· Marijke Stevens Immix lawyers www.immix.nl
Arresten Game 2.1.0 APK
ARRESTEN GAME De ideale app voor je tentamens Deze app helpt je opeenvoudige wijze de jurisprudentie voor je tentamen uit je hoofd teleren. Het idee is dat je de uitspraken al eens hebt doorgenomendoor bijvoorbeeld een handboek te bestuderen en/of eenarrestenbundel door te lezen. Arresten Game kan je gebruiken voorhet echte stampwerk. - Zoek de juiste omschrijving bij de roepnamen- Klik door voor meer informatie over de uitspraak - Lees de casusen de essentie - Ruim honderd standaardarresten (klassiekers) zijnopgenomen De ArrestenGame is powered by Stibbe www.stibbe.com
Fiscaal Memo 2019.1.0 APK
Belastingtarieven of andere actuele fiscale cijfers opzoeken – ofberekeningen voor bijvoorbeeld erfbelasting maken én e-mailen? Dezeunieke fiscaal assistent op zakformaat doet het. Razendsnel!Efficiënter werken Met de Fiscaal Memo App heeft u alle belangrijkefiscale feiten en cijfers binnen handbereik op uw smartphone oftablet. Alles is razendsnel te vinden, op een manier zoals u in eenzoekmachine zoekt. Ook kunt u eenvoudig navigeren via deinhoudsopgave en kunt u uw eigen voorkeuren instellen. Slimmerwerken Normbedragen, forfaits, drempels, percentages… alle gegevenszijn altijd actueel en betrouwbaar, via de ingebouwde signaleringen maandelijkse updates. Sneller werken Met maar liefst 25 handigerekentools (van erfbelasting tot AOW-leeftijd, hypotheekrente ofminimumloon) geeft u uw klant efficiënter en sneller dan ooitpersoonlijk advies – dat u direct kunt e-mailen. Efficiënter,slimmer en sneller werken met Fiscaal Memo app -Maar liefst 25rekenmodellen met bedragen, drempels, forfaits en percentagesinclusief informatie van voorgaande fiscale jaren. -Mogelijkheid omparagrafen en uitkomsten van rekenmodellen te e-mailen naarklanten. -Maandelijkse updates op de inhoud van Fiscaal Memo enactueel overzicht van gewijzigde paragrafen. -Razendsnel zoeken ennavigeren. -Eenvoudig te personaliseren door eigen favorieteparagrafen en rekenmodellen op te slaan op de homepage. -De app kanzowel online als offline worden gebruikt. -Kies voor de smartphoneversie of de nieuwe tabletversie. Installeer uw fiscaal assistentop zakformaat nu! De Fiscaal Memo App is voor smartphones entablets ontwikkeld. Download nu de demo versie om kennis te makenmet de Fiscaal Memo App. Voor het gebruik van de volledige versieheeft u een activeringscode nodig die u krijgt als u een abonnementof los exemplaar van het boek afneemt. Regel het snel en eenvoudigop www.kluwermemo.nl. Heeft u het Fiscaal Memo al in uw bezit? Danvindt u de activeringscode en installatie-instructie voorin hetboek. Tax or other search current fiscal figures - for example,inheritance tax or calculations make one e-mail? This unique taxassistant Pocket does. Super fast! Work more efficiently The TaxMemo App has all the important tax facts and figures at yourfingertips on your smartphone or tablet. Everything is very fast tofind, in a way that you are looking for in a search engine. Also,you can easily navigate through the table of contents and you canset your own preferences. Working smarter Standard rates, fixedrates, thresholds, rates ... all details are up to date andreliable, the embedded signaling and monthly updates. Work FasterWith a 25 handy calculation tools (from inheritance tax to pensionage, mortgage or minimum) you give your customer more efficientlyand faster than ever personal advice - which you can immediatelyemail. More efficient, smarter and faster with Tax Memo app -But 25computational models with amounts, thresholds, flat rates and ratesincluding information from previous fiscal years. -Ability Toparagraphs and results of mathematical models to email them tocustomers. -Monthly Updates the contents of Tax Memo and currentoverview of altered sections. -Razendsnel Search and navigation.-Easy To personalize by saving favorite sections and calculationmodels on the homepage. -The App can be used both online andoffline. -Choose For the smartphone version of the new tabletversion. Install your tax assistant Pocket now! The Tax Memo Appwas developed for smartphones and tablets. Download the demoversion to get acquainted with the Tax Memo App. To use the fullversion, you need an activation code which you get when you have asubscription or single copy of the book decreases. Line quickly andeasily on www.kluwermemo.nl. Do you have the Tax Memo already own?Then you will find the activation code and installationinstructions front of the book.
JWB 1.4 APK
In de app van JWB (civiel) vindt udesamenvattingen van de meest actuele civiele uitspraken van deHogeRaad en de eerder gepubliceerde uitspraken. JWB (civiel) ismetname bedoeld voor de juridische professional.JWB (civiel) is de mobiele applicatie van de websitewww.JWB.nl.Bekijk deze site ook vanaf de computer.In the app JWB (civil)arethe summaries of the latest civil judgments of the SupremeCourt andthe previously published statements. JWB (civil) isintendedprimarily for the legal professional.JWB (civil) is the mobile application from the websitewww.JWB.nl.See also this site from the computer.
RJ App 2019.1.1 APK
Met ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ weet u precies waaraaneen jaarrekening wettelijk moet voldoen. Er is een editie voorkleine rechtspersonen en een editie voor middelgrote en groterechtspersonen… en de nieuwe RJ App voor uw tablet maakt uwstandaarduitrusting compleet! U krijgt gratis toegang tot de RJ Appals u de boeken afneemt. Handig, want met de RJ App heeft u derichtlijnen overal en altijd digitaal beschikbaar - en kunt u zedus snel zoeken, vergelijken, annoteren en zelfs e-mailen. De RJApp bevat een handige zoekfunctie en biedt daarnaast demogelijkheid om via de inhoudsopgave te zoeken. U kunt recentgeraadpleegde informatie snel terughalen en het tweede scherm maakthet mogelijk om bijvoorbeeld een wettekst naast een richtlijnbekijken. U maakt eenvoudig favorieten aan waarmee u veelgebruikteonderdelen snel terugvindt. De app voorziet ook in het maken vannotities, die u desgewenst met uw collega’s kunt delen. Wilt u eenbepaalde alinea doorsturen aan een collega of klant, dan maakt uvanuit de app gemakkelijk een mail aan waarin u de alineameestuurt. De definities van de RJ zijn integraal opgenomen en ukunt alle RJ-uitingen die tussentijds verschijnen direct in de appraadplegen. Installeer uw RJ App nu! De RJ App is speciaal voor detablet ontwikkeld. Download nu de demo versie om kennis te makenmet de RJ App. Voor het gebruik van de volledige versie heeft u eenregistratiecode nodig. U vindt die registratiecode engebruikersinstructie op het eerste schutblad in het boek. Uwabonnement regelt u snel en eenvoudig op www.rjapp.nl. Let op: dezeversie is alleen geschikt voor tablets. With 'Guidelines for annualreporting' you know exactly which financial statements must complyby law. There is an edition for small entities and an edition formedium and large corporations ... and the new RJ app for yourtablet makes your standard complete! You get free access to the RJApp if you purchase the book. Useful, because the RJ App you havethe guidelines always and everywhere available digitally - and letsyou quickly search, compare, annotate, and even e-mail.   TheRJ App includes a handy search function, and also offers theability to search. Using the table of contents To view recentlyaccessed information to quickly retrieve and the second screenallows you to look at a piece of legislation in addition to adirective. You simply favorites to which you will return frequentlyused parts quickly. The app also provides for taking notes, whichyou can share. Optionally with your colleagues Want to send aspecific paragraph to a colleague or client, then you make from theapp easily an email to which you send the paragraph. Thedefinitions of the RJ are all included, and you can consult allRJ-expressions that interim appear directly in the app.  Install your RJ App now! The RJ App is specifically designed foryour tablet. Download the demo version to the App RJ knowledge. Touse the full version, you need a registration code. You will findregistration code and user instructions on the first front cover ofthe book. Your subscription adjusts quickly and easilywww.rjapp.nl. Note: This version is only for tablets.
Loading...