1.5.0 / December 9, 2016
(4.3/5) (337)

Description

Det offisielle spillet til NRKs julekalender hvor du spiller helteni serien, Selma. På magisk vis havner hun i eventyrlandet Snøfallog der møter hun selveste Julenissen.- Kort ned ventetiden meddette actionfylte plattformspillet, som setter presisjon ogreaksjonsevne på en skikkelig prøve!- Bak hver luke gjemmer det segen ny bane som du kan spille.- Hjelp Selma gjennom nye utfordringerhver dag, fra 1. til 24. desember.- Bli kjent med de viktigsterollefigurene i serien, og få en daglig oppsummering avhandlingen.Musikk av Henrik Skram.Utviklet av Agens AS.The officialgame of NRK's ​​Christmas calendar where you play the hero of theseries, Selma. Magically find her in wonderland Snowfall and whereshe meets himself Santa Claus.- Shorten the waiting time with thisaction-packed platform game that puts precision and responsivenesson a real test!- Behind every hatch hides it a new path that youcan play.- Help Selma through new challenges every day, from 1st to24th December.- Become familiar with the main characters in theseries and get a daily summary of action.Music by HenrikSkram.Developed by Agens AS.

App Information Snøfall

Loading...

NRK Show More...

Yr 3.0.3 APK
NRK
New Yr on Android is different from anything else you’ve seen inweather forecasting: Scroll through a beautiful and animated sky tosee how the weather changes hourly, and get all the need-to-knowdetails at the same time. The weather visualization makes it a funexperience to check the weather – even when it’s raining!Forecastsare delivered by the Norwegian Meteorological Institute.NEW APPFEATURES: • Weather conditions in a visualized 48-hour forecast,with animated clouds, rain, snow and fog + details about wind,temperature and severe weather warnings.• Long term forecast intable – hour by hour the first three days.• Graph with more detailson weather, temperature, wind and pressure.• Live 90-minuteprecipitation forecast – our most accurate and updated rainforecast (only in Norway). • Weather summary text.• Choose the lookof your widget • Easy navigation between sky view, table andgraph.• Weather from 10 million places around the world with optionto save your favorite places.ABOUT US: Yr is a weather servicejointly produced by NRK and the Norwegian Meteorological Institute.Our primary goals are to secure life and property, while deliveringuseful and accurate weather forecasts to our users, preparing themfor all kinds of weather. This year we are celebrating our ten-yearanniversary, and with millions of users every day we are proud ofbeing one of the most popular weather services in the world.
NRK 2.5.10 APK
NRK
NRK gir deg kjapp oversikt over nyhetsbildet og det sominteresserer deg. I helt ny innpakning kan du oppleve Norgesbredeste nyhetstilbud - fra siste oppdateringer i nyhetsbildet, viatoppsaker og hva andre har lest, til langlesing og de kategorienedu velger å se mer av.Om du har appene "NRK TV" & "NRK Radio"får du i tillegg sømløs kopling til aktuelle program ogdirektekanaler.Er du fornøyd med appen? Gi en anmeldelse i GooglePlay :slightly_smiling_face:Er det noe du savner eller ikke liker?Rist på appen og fortell oss hva vi kan forbedreDenne appen trengerfølgende tilganger:Enhets- og apploggen benyttes for å finne ut omappen kjører i bakgrunnen. Denne tillatelsen er ikke lengernødvendig for å gi brukeren varslinger, og vil bli fjernet i enoppdatering.Identitet benyttes for å gi brukeren varslinger vedstore nyhetshendelser, morgenoppsummering eller nyhetshistorier duselv velger å følge. Denne tillatelsen er ikke lenger nødvendig forå motta varslinger, og vil bli fjernet i en oppdatering.Posisjonbenyttes for å kunne gi brukeren distriktsnyheter der vedkommendeer, og sender med posisjonen i nyhetstips dersom brukeren velgerdet.Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for å finne ut ombrukeren har nettilgang.Kamera og bilder/medier/filer benyttes forå kunne legge ved bilder eller video dersom brukeren benytter segav nyhetstips-funksjonen.NRK provides quick overview of the newsand what interests you. In totally new packaging can experiencepresent a wide novelty offerings - from last updates in the news,via state matters and what others have read, for long reading andthe categories of your choice to see more of.If you have apps "NRKTV" & "NRK Radio" in addition you seamless connection to thecurrent program and direct channels.Are you satisfied with the app?Give a review in Google Play: slightly_smiling_face:Is thereanything you miss or do not like? Shake the app and let us knowwhat we can improveThis app needs the following permissions:Deviceand app history is used to determine if the app is running in thebackground. This permit is no longer required to provide usernotifications, and will be removed in an update.Identity is used toprovide user notifications when big news events, morning summary ornews stories you choose to follow. This permit is no longerrequired to receive notifications, and will be removed in anupdate.Position is used to provide the user with district newswhere that is, and sends the position in news tips if the userselects it.Information about Wi-Fi connection is used to determineif the user offline.Camera and Photos / media / files used toattach photos or video if the user uses news tips feature.
NRK TV 2.2.2 APK
NRK
Se hele NRKs store utvalg av serier, dokumentarer, underholdning,film, sport og nyheter. Det finnes også egne kategorier for barn ogfamilie med innhold som alle vil like.I tillegg kan du kan:· Spoletilbake og se direkte-TV opptil tre timer forsinket dersom du gikkglipp av starten på programmet du ville se· Benytte Chromecast forå se programmene på stor skjerm· Logge inn og få muligheten til åfortsette der du slapp, og enkelt finne igjen dine favoritterAvrettighetsgrunner er størsteparten av innholdet kun tilgjengelig iNorge.See NRK's ​​extensive selection of series, documentaries,entertainment, film, sports and news. There are also separatecategories for children and families with content that everyonewill like.In addition, you can:· Rewind and watch live TV up tothree hours late if you missed the start of the program you wouldsee· Utilize the Chromecast to see programs on the big screen·Logging in and get the opportunity to pick up where you left off,and easily retrieve your favoritesDue to rights reasons, themajority of content available only in Norway.
NRK Super 2.8.24 APK
NRK
Se NRK Super når og hvor du vil! Her finner du alle barnasfavorittprogrammer fra NRK Super, de kan se TV-programmer direkteeller om igjen. Appen er designet for barnefingre med storetrykkflater og gjenkjennelige bilder, det er lett å finne innholdselv og videoer spilles av umiddelbart i stor skjerm. Appen erpersonlig for barna og den kan ha flere profiler dersom flere barnbruker samme mobil eller nettbrett. Innhold som er best egnet forde eldste barna, kan enkelt skjules på profiler for små barn.Vianbefaler at du bruker NRK Super-appen med trådløst nettverk.Dennneappen trenger følgende tilganger:Bilder/medier/filer benyttes forat brukeren skal kunne velge et bilde som sitt profilbilde.Kamerabenyttes for at brukeren skal kunne bruke enhetens kamera til å taet nytt bilde til sitt profilbilde. Bildet forblir påenheten.Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for at appen skalkunne vite om enheten er på trådløst nettverk og lastevideostrømkvalitet deretter.See NRK Super whenever and wherever youwant!Here are all the children's favorite programs from NRK Super,they can watch TV programs directly or over. The app is designedfor children fingers with large print areas and recognizableimages, it is easy to find content yourself and videos are playedinstantly on a large screen.The app is personalized for kids and itcan have multiple profiles if more kids are using the same mobileor tablets. Content that is best suited for the older children, caneasily hide on the profiles of small children.We recommend usingNRK Super app with wireless networks.Dennne app needs the followingpermissions:Photos / Media / Files used for the user to select animage as their profile picture.Cameras used for the user to use thedevice's camera to take a new image to their profile picture. Theimage remains on the device.Information about Wi-Fi connection isused for the app to know if the device is in wireless network anddownload video stream quality then.
NRK Jođi 1.0 APK
NRK
Dán eappas beasat gullat muitalusaid Sámis, seammásgo biillainmátkoštat doppe gos dat dáhpáhuvve, dahje go dušše jurdagis jođát.Buori mátki ja vuoje fal várrogasat! Vuoddji ii ábut jođidettiinčuoggut eappa! Máilmmis eai leat badjelmeare sápmelaččat.Eappa leasámegillii, go rabat, muhto sáhtát dárogiela válljet dakko gokkoleavgga oainnát.Eappa viežžá ieš muitalusaid sihke WiFi jamobilneahta bokte, jos it gieldde (sáhtát gieldit doppe gos dietleavga lea). Fuomáš ahte mobildatageavaheapmi sáhttá máksit. Eappaatná telefuvnna GPSa, vai sáhttá dieđihit go lahkonat báikkiid, goslivčče muitalusat. Dat golaha telefuvnna batteriija. Jos gielddáteappa sáddemis "Muittuhusaid", de jáddadat GPSa eappas ja seastátbatteriija.-----------------------------I denne appen får du høreeventyr og sagn fra Sápmi, samtidig som du reiser med bil gjennomområdene, der de skal ha skjedd, eller bare reiser dit i tankene.God tur og kjør pent! Appen er ikke ment for sjåfører, men forpassasjer.Appen vil være på nordsamisk når du åpner den, men du kangå inn i innstillingene (tannhjulet nede til høyre i appen) ogendre til norsk bokmål, om du ønsker det (se etter flagg!).Appenvil laste ned historier automatisk både på WiFi og mobilnett, mendu kan skru av automatiske nedlastinger på mobilnett, om du ønskerdet. Mobildatatrafikk kan medføre kostnader.Appen bruker GPS ibakgrunnen for å varsle om historier i nærheten. Bruk av GPS ibakgrunnen kan redusere batteritiden kraftig. Denne funksjonen kanslås av ved å deaktivere "Varslinger" under innstillinger(tannhjulet nede til høyre i appen).NRK Jodi sápmi sapmiForklaringpå rettigheter:Enhets- og apploggen benyttes for å holde orden påversjoner av appen.Posisjon benyttes for å kunne spille av enhistorie med tilhørighet i nærheten av der brukerener.Bilder/medier/filmer benyttes for å lagre lydfilene knyttet tilhistoriene.Enhets-ID og anropsinformasjon brukes for å kunneavbryte opplesning ved telefonoppringing.Dán eappas beasat gullatmuitalusaid Sámis, seammásgo biillain mátkoštat Dopp gos datdáhpáhuvve, dahje go Dussen jurdagis jođát. Buori matki yes vuojefal várrogasat! Vuoddji ii abuts jođidettiin čuoggut eappa!Máilmmis eai leat badjelmeare sápmelaččat.Eappa lea sámegillii, gorebate, muhto sáhtát dárogiela válljet dakko gokko leavggaoainnát.Eappa viežžá IES muitalusaid sihke WiFi yes mobilneahtabokte, jos it gieldde (sáhtát gieldit Dopp gos diet leavga lea).Fuomáš ahte mobildatageavaheapmi sáhttá máksit. Eappa Atnatelefuvnna GPSa, vai sáhttá dieđihit go lahkonat báikkiid, goslivčče Muitalusat. Dat golaha telefuvnna batteriija. Jos gielddáteappa sáddemis "Muittuhusaid", the jáddadat GPSa eappas yes seastátbatteriija.-----------------------------In this app you will hearfolk tales and legends from Sápmi, while traveling by car throughareas where they should not have happened, or simply travel therein your mind. Have a good trip and drive nicely! The app is notintended for drivers, but for passenger.The app will be in NorthernSami when you open it, but you can go into the settings (pinionbottom right of the app) and change to Norwegian Bokmål, if desired(see this flag!).The app will download automatically stories bothon WiFi and mobile networks, but you can turn off automaticdownloads on mobile network, if desired. Mobile data traffic mayincur charges.The app uses GPS in the background to warn of storiesnearby. Use of GPS in the background can decrease battery lifedramatically. This feature can be turned off by disabling the"Notifications" under settings (pinion bottom right of the app).NRKJodi Sápmi sapmiExplanation of rights:Device and app history isused to keep track of versions of the app.Position used to play ahistory of affiliation near where the user is.Photos / media /films are used to store audio files related to the stories.DeviceID & call information used to cancel recital by phone call.
NRK P3 2.4 APK
NRK
NRK P3 – rett i lomma. Utforsk spillelisteneog åpne musikken i Spotify og Wimp. Vi har redesignet appen oggjort den enklere, bedre og mer funksjonell.Inneholder også fem unike radiokanaler: Underholdning fraRadioresepsjonen, hip hop fra National Rap Show, ny musikk fra P3Urørt, og hitkanalen mP3.Fungerer på Android version 2.3.3 og nyere.Denne appen trenger følgende tilganger- Enhets-ID og anropsinformasjon: Brukes for å pause avspilling vedtelefonsamtalerNRK P3 - right in yourpocket. Explore playlists and open music in Spotify and Wimp. Wehave redesigned the app and made it easier, better and morefunctional.Also includes five unique radio channels: Entertainment fromRadioresepsjonen, hip hop from National Rap Show, new music from P3Untouched and hitkanalen mP3.Works on Android version 2.3.3 and later.This app needs these permissions- Device ID and call information: Used to pause playback oftelephone calls
NRK Radio APK
NRK
NRK Radio appen lar deg enkelt lytte til NRKs direktekanaler ogopptak av tidligere sendte programmer.Lytt til sendinger som NRKanbefaler eller finn det du vil høre ved å søke eller bla i “Alleprogrammer”. Appen husker der du slapp, og du kan enkelt spole tilavsnitt du ønsker å høre.I appen kan du lytte til direktesendingeneog spole opptil 3 timer tilbake i NRK P1, NRK P2, NRK P3, NRK mP3,NRK Alltid Nyheter, NRK Radio Super, NRK Klassisk, NRK Sápmi, NRKJazz, NRK Folkemusikk, NRK Radioresepsjonen, NRK Urørt, NRKNational Rap Show i tillegg til alle NRKs 15distriktssendinger.Fungerer på Android version 5 og nyere.Én timenormal lytting innebærer nedlasting av omtrent 60MB - 90MB. Hadette i mente om du lytter til radio i utlandet uten WiFi.Oppleverdu stabilitetsproblemer på direktesendinger?Prøv å legge deg littbak i direktesendingen ved å spole eller brukebuffer-knappen.Forklaring på rettigheter:* Informasjon omWiFi-tilkobling, endre nettverkstilkoblingen og visnettverkstatus:Brukes for å holde streamen gående ved å varierebitrate, gjenoppta forbindelsen om man bytter nett eller restartenår man får tilbake forbindelsen om man midlertidig mister den.*Lese telefonstatus og identitet og lese sensitive loggdata:Brukestil å hente inn informasjon om enheten for krasj-logging somhjelper oss og fikse feil i appen. Merk, informasjonen vi henterinn er ikke personlig identifiserbar.NRK Radio app allows you toeasily listen to NRK's ​​direct channels and recordings ofpreviously broadcast programs.Listen to broadcasts NRK recommend orfind what you want to hear by searching or browsing the "AllPrograms." The app remembers where you left off, and you can easilyskip to paragraph you want to hear.In the app you can listen tolive broadcasts and rewind up to three hours back in NRK P1, NRK P2NRK P3, NRK mP3, NRK Always News, NRK Radio Super, NRK Classic, NRKSápmi NRK Jazz, NRK Folk, NRK Radio reception, NRK untouched, NRKNational Rap Show in addition to all NRK's ​​15 regionalbroadcasts.Works on Android version 5 and later.One hour normallistening involves downloading around 60MB - 90MB. Keep this inmind if you listen to the radio abroad without WiFi.Do youexperience stability issues on live broadcasts?Try adding a littlebehind in the live broadcast by coil or use Cachebutton.Explanation of rights:* Information about WiFi connection,change your network connection and view network status:Used to keepthe stream going by varying bitrate, reconnect if you switchnetworks or reboot when you get back the connection if youtemporarily lose it.* Reading phone status and identity and readsensitive log data:Used to collect information about the device forcrash-logging that helps us and fix errors in the app. Note, theinformation we collect is not personally identifiable.
Fantorangen APK
NRK
Morsomme aktiviteter og læring for de minstebarna med den populære Fantorangen fra NRK Super.Appen er spesielt tilpasset barn fra 2 til 4 år, og alt innhold erpå norsk.Her kan man leke, lære og more seg med aktiviteter som:- Gjemsel- Syng med Fantorangen og dyrene- Rydding og leggetid- Gå på do- Kle på Fantorangen- Baking og lek på kjøkkenet- Kile- Badetid- TannpussFor at appen skal kunne spille av lyd og musikk kan ikke enhetenstå i Lydløs-modus.Ingen kjøp i appen.Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes til å måle antall unikebrukere av appen. Enhetens id blir kryptert før den sendes, ogappen verken lagrer eller sender data som kan spores tilenkeltpersoner.Fun activities andlearning for the youngest children with the popular Fantorangenfrom NRK Super.App specifically designed for children from 2 to 4 years, and allcontent is in Norwegian.Here you can play, learn and have fun with activities suchas:- Hide and seek- Sing with Fantorangen and animals- Clearing and bedtime- Go to the bathroom- Dress in Fantorangen- Baking and play in the kitchen- Kile- Bathing time- BrushingFor the application to play audio and music device can not stand insilent mode.No in-app purchases.Device ID & call information used to measure the number ofunique users of the app. Device ID is encrypted before it is sent,and the app do not save or send data that can be traced toindividuals.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered