1.5.0 / December 9, 2016
(4.3/5) (323)

Description

Det offisielle spillet til NRKs julekalenderhvor du spiller helten i serien, Selma. På magisk vis havner hun ieventyrlandet Snøfall og der møter hun selveste Julenissen.

- Kort ned ventetiden med dette actionfylte plattformspillet, somsetter presisjon og reaksjonsevne på en skikkelig prøve!
- Bak hver luke gjemmer det seg en ny bane som du kan spille.
- Hjelp Selma gjennom nye utfordringer hver dag, fra 1. til 24.desember.
- Bli kjent med de viktigste rollefigurene i serien, og få endaglig oppsummering av handlingen.

Musikk av Henrik Skram.
Utviklet av Agens AS.
The official game ofNRK's ​​Christmas calendar where you play the hero of the series,Selma. Magically find her in wonderland Snowfall and where shemeets himself Santa Claus.

- Shorten the waiting time with this action-packed platform gamethat puts precision and responsiveness on a real test!
- Behind every hatch hides it a new path that you can play.
- Help Selma through new challenges every day, from 1st to 24thDecember.
- Become familiar with the main characters in the series and get adaily summary of action.

Music by Henrik Skram.
Developed by Agens AS.

App Information Snøfall

NRK Show More...

Yr APK
NRK
New Yr on Android is different from anythingelse you’ve seen in weather forecasting: Scroll through a beautifuland animated sky to see how the weather changes hourly, and get allthe need-to-know details at the same time.The weather visualization makes it a fun experience to check theweather – even when it’s raining!Forecasts are delivered by the Norwegian MeteorologicalInstitute.NEW APP FEATURES:• Weather conditions in a visualized 48-hour forecast, withanimated clouds, rain, snow and fog + details about wind,temperature and severe weather warnings.• Long term forecast in table – hour by hour the first threedays.• Graph with more details on weather, temperature, wind andpressure.• Live 90-minute precipitation forecast – our most accurate andupdated rain forecast (only in Norway).• Weather summary text.• Choose the look of your widget• Easy navigation between sky view, table and graph.• Weather from 10 million places around the world with option tosave your favorite places.ABOUT US: Yr is a weather service jointly produced by NRK and theNorwegian Meteorological Institute. Our primary goals are to securelife and property, while delivering useful and accurate weatherforecasts to our users, preparing them for all kinds of weather.This year we are celebrating our ten-year anniversary, and withmillions of users every day we are proud of being one of the mostpopular weather services in the world.
NRK 2.5.7 APK
NRK
NRK gir deg kjapp oversikt over nyhetsbildetog det som interesserer deg. I helt ny innpakning kan du oppleveNorges bredeste nyhetstilbud - fra siste oppdateringer inyhetsbildet, via toppsaker og hva andre har lest, til langlesingog de kategoriene du velger å se mer av.Om du har appene "NRK TV" & "NRK Radio" får du i tillegg sømløskopling til aktuelle program og direktekanaler.Er du fornøyd med appen? Gi en anmeldelse i Google Play:slightly_smiling_face:Er det noe du savner eller ikke liker? Rist på appen og fortell osshva vi kan forbedreDenne appen trenger følgende tilganger:Enhets- og apploggen benyttes for å finne ut om appen kjører ibakgrunnen. Denne tillatelsen er ikke lenger nødvendig for å gibrukeren varslinger, og vil bli fjernet i en oppdatering.Identitet benyttes for å gi brukeren varslinger ved storenyhetshendelser, morgenoppsummering eller nyhetshistorier du selvvelger å følge. Denne tillatelsen er ikke lenger nødvendig for åmotta varslinger, og vil bli fjernet i en oppdatering.Posisjon benyttes for å kunne gi brukeren distriktsnyheter dervedkommende er, og sender med posisjonen i nyhetstips dersombrukeren velger det.Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for å finne ut om brukerenhar nettilgang.Kamera og bilder/medier/filer benyttes for å kunne legge ved bildereller video dersom brukeren benytter seg avnyhetstips-funksjonen.NRK provides quickoverview of the news and what interests you. In totally newpackaging can experience present a wide novelty offerings - fromlast updates in the news, via state matters and what others haveread, for long reading and the categories of your choice to seemore of.If you have apps "NRK TV" & "NRK Radio" in addition youseamless connection to the current program and directchannels.Are you satisfied with the app? Give a review in Google Play:slightly_smiling_face:Is there anything you miss or do not like? Shake the app and let usknow what we can improveThis app needs the following permissions:Device and app history is used to determine if the app is runningin the background. This permit is no longer required to provideuser notifications, and will be removed in an update.Identity is used to provide user notifications when big newsevents, morning summary or news stories you choose to follow. Thispermit is no longer required to receive notifications, and will beremoved in an update.Position is used to provide the user with district news where thatis, and sends the position in news tips if the user selectsit.Information about Wi-Fi connection is used to determine if the useroffline.Camera and Photos / media / files used to attach photos or video ifthe user uses news tips feature.
NRK Super 2.7.2 APK
NRK
Se NRK Super når og hvor du vil!Her finner du alle barnas favorittprogrammer fra NRK Super, de kanse TV-programmer direkte eller om igjen. Appen er designet forbarnefingre med store trykkflater og gjenkjennelige bilder, det erlett å finne innhold selv og videoer spilles av umiddelbart i storskjerm.Appen er personlig for barna og den kan ha flere profiler dersomflere barn bruker samme mobil eller nettbrett. Innhold som er bestegnet for de eldste barna, kan enkelt skjules på profiler for småbarn.Vi anbefaler at du bruker NRK Super-appen med trådløstnettverk.Dennne appen trenger følgende tilganger:Bilder/medier/filer benyttes for at brukeren skal kunne velge etbilde som sitt profilbilde.Kamera benyttes for at brukeren skal kunne bruke enhetens kameratil å ta et nytt bilde til sitt profilbilde. Bildet forblir påenheten.Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for at appen skal kunnevite om enheten er på trådløst nettverk og laste videostrømkvalitetderetter.See NRK Super wheneverand wherever you want!Here are all the children's favorite programs from NRK Super, theycan watch TV programs directly or over. The app is designed forchildren fingers with large print areas and recognizable images, itis easy to find content yourself and videos are played instantly ona large screen.The app is personalized for kids and it can have multiple profilesif more kids are using the same mobile or tablets. Content that isbest suited for the older children, can easily hide on the profilesof small children.We recommend using NRK Super app with wireless networks.Dennne app needs the following permissions:Photos / Media / Files used for the user to select an image astheir profile picture.Cameras used for the user to use the device's camera to take a newimage to their profile picture. The image remains on thedevice.Information about Wi-Fi connection is used for the app to know ifthe device is in wireless network and download video stream qualitythen.
NRK TV 1.8.3 APK
NRK
NRK TV gir deg direktekanaler og programmer pånettbrett og mobil. Bla i programmer, sortert etter dine foretruknekategorier, våre anbefalinger eller dra på oppdagelsesferd i altinnhold.Se direkte-TV opptil tre timer forsinket – gikk du glipp av startenpå programmet du ville se, bare spol tilbake. Eller se scoringenfra favorittlaget om igjen – og om igjen.Du kan nå opprette ditt personlige innhold for å enkelt finne igjende program du ønsker å se. For å skape ditt innhold kan du trykkepå «Legg til i favoritter» når du er inne på et program.Når du favorittmerker et program abonnerer du på hele serien.Blir du avbrutt i midt i et program fortsetter du der du slappneste gang du kommer innom.Du finner påbegynte program og favoritter i “Mitt innhold”Du kan benytte Chromecast for å se programmene på storskjerm.Tips oss gjerne om ønsker, forbedringsmuligheter og feil påhttp://www.nrk.no/kontakt/Forklaring på rettigheter:* Informasjon om WiFi-tilkobling:For å justere kvalitet på video og bilder ut i fra dintilkopling.* Full Internett-tilgang:Brukes for å laste ned video, tekst og bilder som vises iappen.* Identitet:Brukes for å lagre en NRK-konto på din enhet, slik at du kan loggeinn på tvers av dine enheter. Det er ikke påkrevd å lagekonto.NRK TV provides directchannels and applications on tablets and mobile. Browseapplications by your preferred categories, our recommendations orgo exploring in all content.Watch live TV up to three hours late - did you miss the start ofthe program you would see, just rewind. Or watch the goal of yourfavorite team again - and again.You can now create your personal content to easily locate theprogram you want to watch. To create your content, you can press"Add to favorites" when you're inside an application.Once you favorite brands a program subscribe to the entireseries.If you are interrupted in the middle of a program continue whereyou left off next time you come back.You can program commenced and favorites in "My Content"You can use Chromecast to see programs on the big screen.Tell us about desire, improvement opportunities and errorshttp://www.nrk.no/kontakt/Explanation of rights:* Information about WiFi connection:To adjust the quality of video and pictures out of yourconnection.* Full Internet Access:Used for downloading video, text and images displayed in theapp.* Identity:Used to store a NRK account on your device, so you can login acrossyour devices. It is not required to create the account.
NRK P3 2.4 APK
NRK
NRK P3 – rett i lomma. Utforsk spillelisteneog åpne musikken i Spotify og Wimp. Vi har redesignet appen oggjort den enklere, bedre og mer funksjonell.Inneholder også fem unike radiokanaler: Underholdning fraRadioresepsjonen, hip hop fra National Rap Show, ny musikk fra P3Urørt, og hitkanalen mP3.Fungerer på Android version 2.3.3 og nyere.Denne appen trenger følgende tilganger- Enhets-ID og anropsinformasjon: Brukes for å pause avspilling vedtelefonsamtalerNRK P3 - right in yourpocket. Explore playlists and open music in Spotify and Wimp. Wehave redesigned the app and made it easier, better and morefunctional.Also includes five unique radio channels: Entertainment fromRadioresepsjonen, hip hop from National Rap Show, new music from P3Untouched and hitkanalen mP3.Works on Android version 2.3.3 and later.This app needs these permissions- Device ID and call information: Used to pause playback oftelephone calls
NRK Radio APK
NRK
NRK Radio appen lar deg enkelt lytte til NRKsdirektekanaler og opptak av tidligere sendte programmer.Lytt til sendinger som NRK anbefaler eller finn det du vil høre vedå søke eller bla i “Alle programmer”. Appen husker der du slapp, ogdu kan enkelt spole til avsnitt du ønsker å høre.I appen kan du lytte til direktesendingene og spole opptil 3 timertilbake i NRK P1, NRK P2, NRK P3, NRK mP3, NRK Alltid Nyheter, NRKRadio Super, NRK Klassisk, NRK Sápmi, NRK Jazz, NRK Folkemusikk,NRK Radioresepsjonen, NRK Urørt, NRK National Rap Show i tilleggtil alle NRKs 15 distriktssendinger.Fungerer på Android version 4.1 og nyere.Én time normal lytting innebærer nedlasting av omtrent 60MB - 90MB.Ha dette i mente om du lytter til radio i utlandet uten WiFi.Opplever du stabilitetsproblemer på direktesendinger?Prøv å legge deg litt bak i direktesendingen ved å spole ellerbruke buffer-knappen. Inntil 1 minutt av sendingen buffres dahvilket kan hjelpe ved ustabilitet.Forklaring på rettigheter:* Informasjon om WiFi-tilkobling, endre nettverkstilkoblingen ogvis nettverkstatus:Brukes for å holde streamen gående ved å variere bitrate, gjenopptaforbindelsen om man bytter nett eller restarte når man får tilbakeforbindelsen om man midlertidig mister den.* Lese telefonstatus og identitet og lese sensitive loggdata:Brukes til å hente inn informasjon om enheten for krasj-logging somhjelper oss og fikse feil i appen. Merk, informasjonen vi henterinn er ikke personlig identifiserbar.NRK Radio app lets youeasily listen to NRK's ​​direct channels and recordings ofpreviously broadcast programs.Listen to broadcasts that NRK recommend or find what you want tohear by searching or browsing the "All Programs." The app rememberswhere you left off, and you can easily skip to section you want tohear.In the app you can listen to live broadcasts and rewind up to 3hours back of NRK P1, NRK P2 NRK P3 NRK mP3, NRK Alltid Nyheter,NRK Radio Super, NRK Classic, NRK Sápmi, NRK Jazz, NRK Folk, NRKRadio reception, NRK untouched, NRK National Rap Show in additionto all NRK's ​​15 regional broadcasts.Works on Android version 4.1 and later.One hour normal listening involves downloading around 60MB - 90MB.Keep this in mind if you listen to the radio abroad withoutWiFi.Do you experience stability issues on live broadcasts?Try adding a little behind the live broadcast by coil or use Cachebutton. Up to 1 minute of transmission buffered then what can helpby instability.Explanation of rights:* Information about WiFi connection, change the network connectionand view network status:Used to keep the stream going by varying bitrate, reconnect theswitching network or reboot when you get back on the connectiontemporarily lost.* Reading phone status and identity and read sensitive logdata:Used to collect information about the device for crash-logging thathelps us and fix errors in the app. Note, the information wecollect is not personally identifiable.
Fantorangen APK
NRK
Morsomme aktiviteter og læring for de minstebarna med den populære Fantorangen fra NRK Super.Appen er spesielt tilpasset barn fra 2 til 4 år, og alt innhold erpå norsk.Her kan man leke, lære og more seg med aktiviteter som:- Gjemsel- Syng med Fantorangen og dyrene- Rydding og leggetid- Gå på do- Kle på Fantorangen- Baking og lek på kjøkkenet- Kile- Badetid- TannpussFor at appen skal kunne spille av lyd og musikk kan ikke enhetenstå i Lydløs-modus.Ingen kjøp i appen.Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes til å måle antall unikebrukere av appen. Enhetens id blir kryptert før den sendes, ogappen verken lagrer eller sender data som kan spores tilenkeltpersoner.Fun activities andlearning for the youngest children with the popular Fantorangenfrom NRK Super.App specifically designed for children from 2 to 4 years, and allcontent is in Norwegian.Here you can play, learn and have fun with activities suchas:- Hide and seek- Sing with Fantorangen and animals- Clearing and bedtime- Go to the bathroom- Dress in Fantorangen- Baking and play in the kitchen- Kile- Bathing time- BrushingFor the application to play audio and music device can not stand insilent mode.No in-app purchases.Device ID & call information used to measure the number ofunique users of the app. Device ID is encrypted before it is sent,and the app do not save or send data that can be traced toindividuals.
Radioresepsjonens Oneliner-app 1.0.8 APK
NRK
Radioresepsjonen, the hit radio show on NRKP3, has collected a huge amount of oneliner-jokes sent in bylisteners! Enjoy the hundreds of jokes directly on you Androiddevice.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered