4.1.5 / April 5, 2018
(5.0/5) ()
Loading...

Description

Professional predictions the results of selected football matchesof22 championships as England Premier League, England -ChampionshipGermany - Bundesliga I, Italy, Serie A, Spain-Liga,ChampionsLeague, Europa League and others. The app also offers VIPforecastsfor the most avid football fans. We offer average daily65-70%success rate. No Google ads. The presented forecasts daily,free,added every few hours and focused entirely on winning bet initsvarious forms advantage to online bookmakers and live games. Inmostcases personal appearances in various bookmakers. Thisapplicationwill help each player to navigate easier in choosingits strategyand bet.Tags: Soccer Predictions, pro soccer tips,Football Tips,Football Predictions, Football tips, footballanalyzer, soccerexpert tips

App Information Soccer predictions

 • App Name
  Soccer predictions
 • Package Name
  softandgo.predictions
 • Updated
  April 5, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  4.1.5
 • Developer
  SoftAndGo Inc.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

SoftAndGo Inc. Show More...

Българо-английски разговорник APK
Българо-английски офлайн разговорник за Android. Този туристическиразговорник съдържа над 2600 английски фрази за различни ситуации ипредмети. Искате да имате туристическа помощ във всяка ситуация, вкоято нямате Wifi? Програмата e полезна за начинаещи, за изучаванена английски език (начално ниво на английски - ESL).Можете, същотака, да научите основите на английския език. Изразите и думите вРазговорника са е сортирани по категории (житейски ситуации), коетого прави лесен за навигация туристически пътувания. Можете да чуетевсеки английски израз, чрез използване на стандартния TTS (ако еинсталиран) на вашия телефон. Научете основни фрази на английски,необходими за пътуването. С този разговорник ще бъдете уверени въввсяка ситуация.Разговорник е незаменим, ако планирате пътуване доанглоговоряща страна. Идеален за туристи, бизнесмени и всичкионези, които се интересуват от изучаването на английскиезик!Приложението ще ви помогне да се запознаете с основите езиковиконструкции, да научат някои нови английски думи и фрази.Няма дабъде трудно да се движите във всяка англоговоряща страна страна, дапътувате, правите резервации в ресторанти и кафенета да серегистрирате в хотели, вие ще бъдете в състояние да се срещнете снови хора, да помолите за помощ, ако имате нужда, пазарувате и ощемного повечеBulgarian-English offline phrasebook for Android. Thistravel phrasebook contains over 2,600 English phrases for differentsituations and objects. Want tourist assistance in any situationwhere you do not have Wifi? E program useful for beginners to learnthe English language (basic level of English - ESL).You also learnthe basics of the English language.Expressions and words arephrasebook is sorted by category (life situations), making it easyto navigate travel.You can hear each English expression, using thestandard TTS (if installed) on your phone. Learn basic phrases inEnglish required for the journey. This phrasebook will be confidentin any situation.Phrasebook is indispensable if you are planning atrip to an English speaking country. Ideal for travelers, businesspeople and all those who are interested in learning English!The appwill help you familiarize yourself with the basic languageconstructs, learn some new English words and phrases.It will not bedifficult to navigate in any English-speaking country, the travel,make reservations at restaurants and cafes to register in hotels,you will be able to meet new people, to ask for help if you needshopping and much more
Футболни прогнози 4.1.5 APK
Професионални прогнози на резултатите от избрани футболни мачове от22 първенства като България - Първа лига, Англия -Висша лига,Англия - Чемпиъншип, Германия - Бундеслига I, Италия-серия А,Испания-Примера, Шампионска лига, Лига Европа и др. Приложениетопредлага и VIP прогнози за най-запалените футболни фенове.Предлагаме ви средно, дневно 65-70% успеваемост. Никакви Googleреклами. Представяните прогнози са ежедневни, безплатни, добавянина всеки няколко часа и са насочени изцяло към печелившо залагане вразличните му форми с предимство към онлайн букмейкъри и игри наживо. В повечето случаи са и лични участия в различни букмейкъри.Това приложение ще помогне на всеки играч да се ориентира по-леснопри избор на своята стратегия и залог.Professional forecast theresults of selected football matches of 22 championships asBulgaria - First League, England -Vissha League England -Championship Germany - Bundesliga I, Italy, Serie A, Spain-Liga,Champions League, Europa League and others. The app also offers VIPforecasts for the most avid football fans. We offer average daily65-70% success rate. No Google ads. The presented forecasts daily,free, added every few hours and focused entirely on winning bet inits various forms advantage to online bookmakers and live games. Inmost cases personal appearances in various bookmakers. Thisapplication will help each player to navigate easier in choosingits strategy and bet.
Soccer predictions 4.1.5 APK
Professional predictions the results of selected football matchesof22 championships as England Premier League, England -ChampionshipGermany - Bundesliga I, Italy, Serie A, Spain-Liga,ChampionsLeague, Europa League and others. The app also offers VIPforecastsfor the most avid football fans. We offer average daily65-70%success rate. No Google ads. The presented forecasts daily,free,added every few hours and focused entirely on winning bet initsvarious forms advantage to online bookmakers and live games. Inmostcases personal appearances in various bookmakers. Thisapplicationwill help each player to navigate easier in choosingits strategyand bet.Tags: Soccer Predictions, pro soccer tips,Football Tips,Football Predictions, Football tips, footballanalyzer, soccerexpert tips
e-книги 1.0.0 APK
Над 11 000 безплатни елетронни книги на български език.Товаприложение е създадено със разрешението на една отнай-известнитебиблиотеки rulit.me. Целта на приложението е да Виулесни притърсенето и свалянето на български електронни книги отrulit.meдиректно на вешия телефон и таблет. Поддръжка на свободниформатикато FictionBook (FB2), EPUB, TXT, DOC, EPUB, MOBI и други.Следизбора на съответната книга тя се сваля в Download директориятанавашето устройскво и се разархивира ако е необходимо. Приложениетоенапълно безплатно, без каквито и да е реклами. Over 11,000freeelectronic books in Bulgarian. This application was createdwiththe permission of one of the most famous rulit.me libraries.Thepurpose of the app is to make it easier for you to searchanddownload Bulgarian e-books from rulit.me directly to your phoneandtablet. Support for free formats such as FictionBook (FB2),EPUB,TXT, DOC, EPUB, MOBI and others. After selecting theappropriatebook, it is downloaded to your Download directory and isunpackedif necessary. The app is completely free without any ads.
Тест на Люшер+ Lyusher_2.05 APK
SoftAndGo Inc.
Вие сте криминалисти, лекари, психиатри, брачниконсултанти,психолози, учители - това приложение е за вас.Инсталирайте го,стартирайте теста и след завършване на тестацветовата диагностикана Люшер ще ви позволи да измеритепсихофизичното състояние начовек, неговата устойчивост на стрес,активността и комуникативнитеспособности. Този тест може да сеприлага дори и върху далтонисти!You are criminologists, doctors,psychiatrists, marriagecounselors, psychologists, teachers - thisapp is for you. Installit, run the test and after completing thetest color diagnosticsLusher will allow you to measurepsychophysical state of man, hisresistance to stress, activity andcommunication skills. This testcan be applied even on color blind!
Seas GoMobile 1.0 APK
GoMobile [email protected]®! Разработена от юристи за юристи! Приложението ечастот уеб система [email protected]® 6.0 за управление на членски вносипостъпващите искания за служебни защити в адвокатскиколегии.Отличава се с гъвкъв интерфейс, удобство за работа,опростеновъвеждане на текущата документация, удобна справочнасистема. Виесте адвокат, вписан в адвокатска колегия, регистрирансте по ЗПП?От къде бихте започнали ако искате да знаете кога иколко членскивнос сте платили? Какви телефони и информация завръзка с вас водивашата адвокатска колегия? А колко служебни защитисте поели? Покои дела? Нужно ли е да звъните, задавате въпроси,записвате? Вечене! Свалете GoMobile [email protected]® безплатно. Това ще видаде винагиактуална информация за: - водената във вашата адвокатскаколегиялична информация за вас; - датата ви на вписване; - вашитеслужебнизащити по години и дела; - платения членски внос по години;-неплатени задължения по години; - свързаната с вас входящаиизходяща поща; - контролен панел за промяна на вашата парола иимеза достъп; Защо да спирате до тук? Искате ли да иматенаразположение важните съобщения и новини от вашатаавдокатскаколегия? Искате ли да имате телефонен и адресен указателна вашитеколеги - адвокати? Уеб системите са бъдещето! Ние випредлагамебъдещето с още нововъведения: - онлайн плащане начленския внос; -изпращане на лични съобщения до вашата адвокатскаколегия презтелефона ви и други. Моля имайте предвид, че за даползвате товаприложение: - Следва да сте вписан в адвокатскаколегия; -Адвокатската колегия, чийто член сте, следва да ползвауебсистемата [email protected]® 6.0; - Вашата адвокатска колегия да виепредоставила парола и потребителско име за достъп. Вие стеадвокат,вписан в адвокатска колегия, регистриран сте по ЗПП? Откъде бихтезапочнали ако искате да знаете кога и колко членски вносстеплатили? Какви телефони и информация за връзка с вас водивашатаадвокатска колегия? А колко служебни защити сте поели? По коидела?Нужно ли е да звъните, задавате въпроси, записвате? Вечене!Свалете GoMobile [email protected]® безплатно. Това ще ви даде винагиактуалнаинформация за: - водената във вашата адвокатска колегияличнаинформация за вас; - датата ви на вписване; - вашитеслужебнизащити по години и дела; - платения членски внос по години;-неплатени задължения по години; - свързаната с вас входящаиизходяща поща; - контролен панел за промяна на вашата парола иимеза достъп; Защо да спирате до тук? Искате ли да иматенаразположение важните съобщения и новини от вашатаавдокатскаколегия? Искате ли да имате телефонен и адресен указателна вашитеколеги - адвокати? Уеб системите са бъдещето! Ние випредлагамебъдещето с още нововъведения: - онлайн плащане начленския внос; -изпращане на лични съобщения до вашата адвокатскаколегия презтелефона ви и други. Моля имайте предвид, че за даползвате товаприложение: - Следва да сте вписан в адвокатскаколегия; -Адвокатската колегия, чийто член сте, следва да ползвауебсистемата [email protected]® 6.0; - Вашата адвокатска колегия да виепредоставила парола и потребителско име за достъп. GoMobile Se @s®! Developed by lawyers for lawyers! The application is part ofaweb system Se @ s ® 6.0 Management subscriptions andincomingrequests for legal assistance to the Bar. Distinguished byitsflexible interface, ease of operation, simplified inputcurrentdocumentation handy reference system. You are a lawyer, theBar,you are registered lls? Where would you start if you want toknowwhen and how much you pay dues? What phone information tocontactyou lead your Bar? How many defense lawyers have taken? Inwhichcases? Do I need to call, ask questions, record? Notanymore!Remove GoMobile Se @ s ® for free. This will give you up todateinformation about: - Keeping your Bar personal informationaboutyou; - Your date of entry; - Your business protect years andcases;- Paid dues in years; - Unpaid years; - Connect with yourincomingand outgoing mail; - Control panel to change your passwordandpersonal identifier;   Why stop there? Want to haveavailableimportant messages and news from your avdokatska college?Do youhave a phone and address book of your colleagues - lawyers?Websystems are the future! We offer you a future withmoreinnovations: - Online payment of dues; - Send private messagestoyour Bar in your phone and more. Please note that to use thisapp:- You should be called to the Bar; - Bar Association, whosememberyou should use the web system Se @ s ® 6.0; - Your Bar youprovidedusername and password for access. You are a lawyer, theBar, youare registered lls? Where would you start if you want toknow whenand how much you pay dues? What phone information tocontact youlead your Bar? How many defense lawyers have taken? Inwhich cases?Do I need to call, ask questions, record? Not anymore!RemoveGoMobile Se @ s ® for free. This will give you up todateinformation about: - Keeping your Bar personal informationaboutyou; - Your date of entry; - Your business protect years andcases;- Paid dues in years; - Unpaid years; - Connect with yourincomingand outgoing mail; - Control panel to change your passwordandpersonal identifier;   Why stop there? Want to haveavailableimportant messages and news from your avdokatska college?Do youhave a phone and address book of your colleagues - lawyers?Websystems are the future! We offer you a future withmoreinnovations: - Online payment of dues; - Send private messagestoyour Bar in your phone and more. Please note that to use thisapp:- You should be called to the Bar; - Bar Association, whosememberyou should use the web system Se @ s ® 6.0; - Your Bar youprovidedusername and password for access.
1Рецепти 1.2.2 APK
Сборник с над 1700 готварски рецепти. Разделени в 17 категориикато- Зима, Лято, Пролет, Есен, Десерти, Супи и други. Готвенето еощепо-лесно, а достъпът до любимите рецепти е още по-бърз.Разполагатес търесене навсякъде или в определена категория рецепти.Предвидилисме и възможност за избор на рецепта според наличнитепродукти.Това приложение не изисква връзка с интернет. Collectionof over1700 recipes. Divided into 17 categories such as - Winter,Summer,Spring, Autumn, desserts, soups and more. Cooking is eveneasierand access to your favorite recipes is even faster. Youhavetaresene anywhere or in a particular category recipes. Wehaveplanned and a choice of recipe according to availableproducts.This application does not require an Internet connection.
Loading...