1.0 / February 13, 2016
(4.1/5) (19)

Description

Zikirmatik uygulamamız sofiler için ücresiz hazırlanmış biruygulamadır.Our application is a Zikirmatik of charge for Sufiscrafted application.

App Information Sofiler için Zikirmatik

 • App Name
  Sofiler için Zikirmatik
 • Package Name
  com.webruli.zikirmatik
 • Updated
  February 13, 2016
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Webruli
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Osmaniye/Merkez/Çardak köyü
 • Google Play Link
Webruli Show More...
(İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum 1.2 APK
Webruli
Kur’ân-ı KerimKur’ân (Arapça: القرآن el-Kur'ân) veya Kuran-ı Kerim,İslâm dininin ana kitabıdır. İslam hukukunun (şeriat)oluşturulmasında hadis ile birlikte yorumlanır ve Müslümanlaribadetlerinde ondan çeşitli bölümleri okurlar.Müslümanlara göre,Kur'an âyetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melekaracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde indirilenbir kutsal kitaptır.Müslümanlar, Kur’ân, İncil, Tevrat ve Zebur'uAllah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olaraktanımlarlar. Bu sebeple Kur'ân'da diğer kitaplardaki bazıanlatımların benzerlerinin olması doğal karşılanır. Ayrıca, diğerüç metinin sonradan tahrif edildiği, ancak yeryüzüne indirilmiş sonkutsal kitap olan Kur’ân'ın Kıyamet'e kadar Allah tarafındankorunacağına inanılır. İslam inancında, Kur’ân, Muhammed'in enönemli ve en büyük mucizesi ve onun gerçek bir peygamber olduğununkanıtı olarak görülür. Ayrıca, ilk insan ve ilk peygamber olduğunainanılan Adem'den itibaren gönderilen ilahi mesajlarıntamamlayıcısı kabul edilir.Harflerin mahreç (çıkış) yerleri:Hemze:Harekeli olan elife denir. Mahreç yeri, boğaz aşağısıdır.Be: Mahreçyeri, dudaklardır; dudaklar birbirine vurulur, nefes vererekkuvvetlice çıkarılır.Te: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerindipleridir.Se: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerinuçlarıdır.Cim: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır.Ha:Mahreç yeri, boğazın ortasıdır.Hı: Mahreç yeri, boğazın ağza enyakın olan kısmı yani boğazın üstüdür.Dal: Mahreç yeri, dil ucu ileüst ön dişlerin dipleridir.Zel: Mahreç yeri, dil ucu ile üst öndişlerin uçlarıdır.Ra: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerinüstüne düşen damak kısmıdır.Ze: Mahreç yeri, dil ucu ile alt öndişlerin üstüdür.Sin: Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerinüstüdür.Şın: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır.Sad:Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.Dad: Mahreç yeri,dilin sol veya sağ ya da her iki tarafı ile üst azı dişleridir.Tı:Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.Zı: Mahreçyeri, dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarıdır.Ayn: Mahreç yeri,boğazın ortasıdır.Gayn: Mahreç yeri, boğazın ağza en yakın olankısmı yani boğazın üstüdür.Fe: Mahreç yeri, üst ön dişleri ile altdudağın iç kısmıdır.Kaf: Mahreç yeri, dilin dibi ile üstdamaktır.Kef: Mahreç yeri, kaf harfinin mahrecinin dil ucuna doğrubiraz altı ile damaktır.Lam: Mahreç yeri, dilin iki kenarı ilebirlikte dil ucuna varıncaya kadar üst damaktır.Mim: Mahreç yeri,dudaklardır.Nun: Mahreç yeri, dil ucu ile onun hizasındaki iki öndişin etleridir.Vav: Mahreç yeri, dudaklardır.He: Mahreç yeri,boğazın dibidir.Ye: Mahreç yeri, dil ortası ile damağınortasıdırQuranQur'an (Arabic: القرآن al-Qur'an) or the Quran is themain book of Islam. Islamic law (Sharia) is interpreted inconjunction with the creation of hadith and Muslim readers invarious parts of her worship.For Muslims, the Qur'an revelationsthrough the angel Gabriel called by God is a holy book of theIslamic prophet Muhammad downloaded into revelations.Muslims, theQur'an, Bible, Torah and Psalms describe God by the holy books sentto people. Therefore, the Qur'an is like the expression of someother books for granted. In addition, the other three laterfalsified the text, but is believed to be protected by God untilthe end of the holy book Quran Resurrection reduced to earth. Inthe Islamic faith, the Qur'an, and Muhammad is the most importantand greatest miracle is seen as proof that he is a true prophet. Inaddition, the first man and complement the divine message sent fromAdam, believed to be the first prophet is accepted.The lettersgeographical (output) places:Hemze: vibrant, which is called Elif.Geographical location, is below the throat.BA: Geographicallocation, are your lips; lips hit each other, it is removed byvigorously breath.TA: Geographical location, the bottoms of theupper front teeth with the tongue-tip.SA: Geographical location ofthe tips of the upper front teeth and tongue tip.Fri: Geographicallocation, language is the medium of the mid-palate.Ha: Geographicallocation is the middle of the strait.HI: Geographical location, theportion closest to the mouth of the throat that is above thethroat.Branch: Geographical location, are bottom of the upper frontteeth with the tip of the tongue.Zelda: Geographical location, theyare the tip of the upper front teeth with the tip of the tongue.RA:Geographical location, the tip of the tongue on the palate fallingportion of the upper front teeth.ZE: Geographical location is abovethe lower front teeth with the tip of the tongue.Sin: Geographicallocation is above the lower front teeth with the tip of thetongue.Shin: Geographical location, language is the medium of themid-palate.Sad: Geographical location is above the lower frontteeth with the tip of the tongue.Dad: Geographical location,language, or both the left or right upper molars with bothsides.TI: Geographical location, are bottom of the upper frontteeth with the tip of the tongue.Z is: Geographical location of thetips of the upper front teeth and tongue tip.Furthermore:Geographical location is the middle of the strait.Gaynor:Geographical location, the part closest to the mouth of the straitthat is the parent's throat.Fe: Geographical location is inside ofthe lower lip and the upper front teeth.Camphor: Geographicallocation is top and bottom of the tongue and palate.Kef:Geographical location, camphor letter with the correct geographicalpalate is a little under the tip of the tongue.Lam: Geographicallocation, language, until it reaches the tip of the tongue to theupper palate with the two sides.Mimi: Geographical location, arethe lips.N: Geographical location, had two front teeth in the tipof the tongue are aligned with his.Vavi: Geographical location, arethe lips.HE: Geographical location is the base of the throat.Eat:Geographical location, language is the medium of the mid-palate
All Musical Instruments 1.0 APK
Webruli
Professional All Musical Instruments"clarinet""drum""flute""musicplay""guitar"
Musical İnstruments For Kids 1.12 APK
Webruli
A great music application that you can play with your kids. Playthe games. Play the real games. You can experience all theexcitement. You can play the game and learn it. You can teach yourchild and family.drum,flute,guitar,harp,piano,saxophonegames.instruments, all for children.
Saz Çal 1.0 APK
Webruli
Gerçekten saz çaldığınızı hissedeceksinizYou will feel that youreally instrumental play
Pro Real Drum 1.1 APK
Webruli
Professional Real Drum Play GameReal Drums Play Game
Dj EDM Pads Game 5.2 APK
Webruli
an application that contains all the musical instruments in theprofessionally prepared dj edm pads game application dj pads edmgame tıs
Clarinet 1.0 APK
Webruli
Real clarinet for kids application
Perfect Trumpet 1.14 APK
Webruli
Musical instruments, in other words musical instruments, occupy animportant place in our lives. Thanks to the super trumpet, you feellike you are playing a trumpet. You can also learn to play and playnew songs.
Loading...