1.03 / January 27, 2017
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

+++++Space Walk is a terrific logic game+++++The board consists ofcircles with digits. The digits mean a number of fields that can bepassed. The aim of the game is to create a way to the exit byproperly placing circles on the board. Click on a circle tohighlight it. In order to spread the contents consistent with thedigit it bears, click on the field next to it. You may spread thecircles in all directions. +++++Red circle starts the game+++++Thegame has 23 levels and the extra content... black hole level

App Information Space Walk Adults Memory Games

 • App Name
  Space Walk Adults Memory Games
 • Package Name
  com.rosapp.SpaceWalk
 • Updated
  January 27, 2017
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.03
 • Developer
  Rosmedia Games Workshop
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  ul. Michała Drzymały 12a 85-329 Bydgoszcz
 • Google Play Link

Rosmedia Games Workshop Show More...

Learn Morse Code Transmitter🆘 1.08 APK
Application for anyone willing to learn about the secrets of theMorse Code messaging Become a true expert. Transmit messages, playand train with the combination of signs!The clear interface anduseful functions allow learning this technique the easy way. Theapplication consists of five modules.-- Message Coding Module--Text to Morse Code:⚠️ Writing and transmitting coded messages bye-mail or SMS. ⚠️ Audio messages are also available.⚠️ Text toMorse Code conversion.⚠️ Message playing in audio mode.⚠️ Lightsignal emission from a written text⚠️ Adding written messages to"Favorites" -- Message Decoding Module --Morse Code to text: ⚠️Insert any Morse Code in the form and convert into letters ⚠️ learna message content with one click. -- Game --Morse Code:⚠️ Play andlearn new combinations of signs. ⚠️ Game Center available⚠️Available equipment: The Morse telegraph and The Morse Code signallamp. ⚠️ 8 extended game stages – each in three difficulty levels –finish all and become an expert.-- Alphabet --Handbook for a truecoder, which includes:⚠️ Letters – a full description of signs foreach letter in most of the world’s languages.⚠️ Digits.⚠️ Specialsigns.-- Favorites --⚠️ Prepare a set of favourite messages andsend within a few seconds!
Szanty - Piosenki żeglarskie ⛵ 1.01 APK
Z radością przedstawiamy Państwu aplikację z muzyką szantową. Któżz nas chociaż raz nie odwiedził w czasie wakacji m.in Mazur, czynie oddał się kąpieli w Morzu Bałtyckim. Kto oddając się urokomtych pięknych nadmorskich kurortów, czy jezior - wieczorem przyognisku nie śpiewał utworów takich jak: John Kanaka, Pod jodłą,Biała sukienka, czy Morskie opowieści. Oddajmy się więc tejniesamowitej podróży, wspomnieniom przy łagodnych dźwiękachpiosenki żeglarskiej.W aplikacji znajduje się 10 utworów:1. JohnKanaka2. 4 piwka3. Baba ze stali4. Pod jodłą5. Dziki włóczęga6.Gdzie ta keja7. Hiszpańskie dziewczyny8. Morskie opowieści9. Morzemoje morze10. Pożegnanie LiverpooluZapraszamy wszystkich sympatykówszant i nie tylko do wspólnej zabawy.We are happy to present youthe application from the shanty music.Who among us has not visitedat least once during the holidays Mazur m.in or not he devotedhimself to swim in the Baltic Sea. Who indulging in the charms ofthe beautiful seaside resorts, or lakes - in the evening by thefire did not sing songs such as:John Kanaka, under the fir tree,white dress, or Sea stories.Let us, therefore, this incrediblejourney, memories mellow songs sailing.The application is 10tracks:1. John Kanaka2. 4 beers3. Baba steel4. Under the fir5. Wildvagrant6. Where is the quay7. The Spanish girls8. Marine story9.Sea of ​​my sea10. Farewell to LiverpoolWe invite all supporters ofshanties and not just to have fun.
Dragon Egg 1.03 APK
Help dragon to sort the eggs. Use arrows to navigate the dragon.Finish level to unlock next one. 24 levels are waiting for you. Youcan set the difficulty level and see how many moves have been done.Dragon Egg is a simple logical game for everyone. What else? * setanimated or static background, * awesome background music, * helpscreen, * Game Center available.As simple as can be, designed foreverybody!
Ant Work - Sokoban Challenge 1.04 APK
Do you think you are clever? Challenge your intelligence! +++++Helpant to sort the barrels+++++ Help the Ant clear all stages. Usearrows to navigate the ant. Finish level to unlock next one. 24levels are waiting for you. You can set the difficulty level andsee how many moves have been done. Ant Work is a simple logicalgame for everyone. What else? ➤ set animated or static background,➤ awesome background music, ➤ help screen, ➤ Game Center available.As simple as can be, designed for everybody!
Space Trip for Brain Teasers 1.04 APK
Space Trip Game is a memory/logical game for everyone. 14difficulty levels are waiting for you! How to play? Turn all theligths off to complete the level. If you turn on/off the light, youchange the state of the “neighbor”! Piece of cake?
NATO Phonetic Alphabet Code ✪ 1.02 APK
Learn the official word spelling system used in, among other,aviation and other NATO military forces during radio communication!The coding simplicity allows transmitting messages in anyconditions. The application consists of three modules.+++ MessageCODING +++➤ Insert a text and transmit a message by e-mail, SMS,iMessage, Twitter and Facebook - audio messages are alsoavailable.➤ Play a written text - Sound the same as during a realtransmission. +++ Message DECODING ++++++ ALPHABET +++* Thealphabet with a correct pronunciation of each letter.+++ MYFAVORITES +++* Adding written messages to "Favorites" - prepare aset of favorite messages and send within a few seconds.
Zielone Płuca Bydgoszczy 1.03 APK
Firma Ros Media we współpracy z Leśnym Parkiem kultury iWypoczynku, stworzyła projekt którego celem, jest przybliżeniezasobów natury w nowoczesny i niespotykany do tej pory sposób.“Zielone płuca Bydgoszczy 2.0” jest innowacyjną propozycjąspędzania czasu w otoczeniu przyrody, budowania relacjimiędzyludzkich i edukacji ekologicznej. Promuje wykorzystanienowych technologi i pomaga łączyć ludzi.Na potrzeby projektu,został opracowany dedykowany system wraz z aplikacją mobilną,pozwalający na uzyskanie kompendium wiedzy, dotyczącej każdegomieszkańca w zoo oraz wybranych gatunków roślin zlokalizowanych wjednych z trzech najpiękniejszych ogrodów botanicznych w naszymkraju. Każda osoba odwiedzająca Leśny Park kultury i Wypoczynku wBydgoszczy będzie mogła posługując się swoim smartfonem zgłębićwiedzę o miejscu, które odwiedza oraz zadbać o swoją kondycjęfizyczną.- Użytkownik po przybyciu do Leśnego Parku kultury iWypoczynku będzie mógł pobrać bezpłatną aplikację mobilną, w którejotrzyma mapę parku oraz dwie trasy największych atrakcji czyliogrodu zoologicznego i botanicznego. - Gdy użytkownik zdecyduję sięna odwiedzenie zoo, to po przekroczeniu bramy parku aplikacjazadziała a na telefonie wyświetlą się informacje dotyczące Zoo zkrótką historią oraz opisem prezentowanych okazów. - Po dotarciu dopierwszej klatki, na telefonie wyświetlą się bardziej szczegółoweinformacje dotyczące danego gatunku zwierząt, wraz z wszystkimiciekawostkami dotyczącymi prezentowanego okazu. Dowiemy się gdzieżyje dane zwierzę w środowisku naturalnym, co jada, jak często śpi,do jakich rozmiarów rośnie, kiedy żeruje itp.Aplikacja pozwoli wten sposób zwiedzić cały ogród, dostarczając nam wiedzy któraobecnie nie jest dostępna zwiedzającym oprócz krótkich suchychopisów przy klatkach. Innowacyjne jest również to, iż nie musimyzawsze się kierować założoną trasa zwiedzania. System sam rozpozna,przy czyim wybiegu się zatrzymaliśmy i pokaże nam informacjedotyczące, tylko tego gatunku który jest prezentowany w danymmiejscu. Założeniem projektu jest aby był on cały czas wzbogacany okolejne zestawy informacji, w zależności jaka jest pora roku ijakie rośliny w danej porze roku się najlepiej prezentują. Tensystem pozwoli nam na prezentację naszych zielonych płuc Bydgoszczyw nowej formie. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli na nowo,obcować z piękną przyrodą którą park im proponuje a zdobyta wiedzapozwoli bezdyskusyjnie na lepsze zrozumieniu przyrody i zbliżeniesię do niej.The company Ros Media in cooperation with the ForestPark of Culture and Recreation, has created a project whose goal isto bring the resources of nature in the modern and theunprecedented way.The "green lungs Bydgoszcz 2.0" is an innovativeproposal to spend time surrounded by nature, building relationshipsand environmental education. Promotes the use of new technologiesand helps connect people.For the project, we have developed adedicated system with a mobile application that allows to obtain acompendium of knowledge on every inhabitant of the zoo and selectedplant species located in one of the three most beautiful botanicalgardens in our country.Each person visiting the Forest Park ofCulture and Recreation in Bydgoszcz will be able to using yoursmartphone deepen knowledge about the place you visit and take careof your physical condition.- User upon arrival at the Forest Parkof Culture and Recreation will be able to download the free mobileapplication, which will receive a map of the park and two trailsbiggest attractions ie zoo and botanical.- When you decide to visitthe zoo, after crossing the park gate and the application will workon your phone will display information about the Zoo with a briefhistory and description of the presented specimens.- When you reachthe first frame on the phone will display more detailed informationon the species of animal, along with all the interesting topicspresented specimen. We'll find out where the animal lives in thenatural environment, which eats, how often sleeps, the size ofwhich increases when it feeds, etc.The application will thusexplore the whole garden, providing us with the knowledge thatcurrently is not available to visitors in addition to the short drydescriptions of the cages. Innovative is also the fact that we neednot always be guided founded guided tour. The system willautomatically recognize, at whose catwalk have stayed in and willshow us information about, but this species that is presented in aparticular place.The premise of the project is that it isconstantly enriched with additional sets of information, dependingon what time of year and what plants in the season the bestpresent. This system will allow us to presentation of our greenlungs Bydgoszcz in a new form. Residents of our city will be ableto again, to commune with the beautiful nature park which proposesthem and gained knowledge will unquestionably a betterunderstanding of nature and close to her.
Space Walk Adults Memory Games 1.03 APK
+++++Space Walk is a terrific logic game+++++The board consists ofcircles with digits. The digits mean a number of fields that can bepassed. The aim of the game is to create a way to the exit byproperly placing circles on the board. Click on a circle tohighlight it. In order to spread the contents consistent with thedigit it bears, click on the field next to it. You may spread thecircles in all directions. +++++Red circle starts the game+++++Thegame has 23 levels and the extra content... black hole level
Loading...