0.1.7 / March 29, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

App used for trip detection within sparrows project.App used fortrip detection within sparrows project.

App Information Sparrows

IMOB Show More...

MovingForward 2.1.0 APK
IMOB
Upload locations and geo - tagged images.Thisapplication will not work unless you get an account atIMOB.
MobiMelder 1.1.0 APK
IMOB
MobiMelder is een meldingsapplicatie waarmeeburgers op een snelle en eenvoudige manier meldingen overmobiliteitsproblemen kunnen versturen naar een gemeente. Het kangaan over parkeerproblemen, onduidelijke verkeerssignalisatie,problemen met een omleidingsroute, gevaarlijke knelpunten,problemen met het fiets- of voetpad…Dankzij MobiMelder wordt de drempel verlaagd voor burgers ommobiliteitsproblemen te melden aan een gemeente. Zo helpen burgersmee aan veiliger verkeer.De meldingen die gemaakt worden met MobiMelder zullen verstuurdworden naar de verantwoordelijke gemeente. De gemeente zal demelder vervolgens op de hoogte houden van eventuele acties om hetprobleem op te lossen.Via MobiMelder kunnen burgers niet alleen hun eigen meldingenopvolgen, maar ook die van andere burgers.Voor meer informatie over MobiMelder kunt u terecht opwww.mobimelder.beMobi Detector is anotification application that allows citizens a quick and easy wayto send messages to a municipality. Mobility problems It can beabout parking, unclear traffic signs, problems with an alternativeroute, dangerous bottlenecks, problems with the bike or pedestrianpath ...Thanks Mobi detector lowered the threshold for citizens toreport to a municipality. Mobility problems So help citizensparticipate in traffic safety.The reports made by Mobi detector will be sent to theresponsible municipality. The municipality then the detector willkeep you informed of any actions to solve the problem.Citizens can follow their own messages via Mobi detector butalso those of other citizens.For more information about Mobi Detector please visitwww.mobimelder.be
SPARROW 1.0.2 APK
IMOB
Private app om het verplaatsingsgedragvaniMove deelnemers te registeren. Deze app is enkel en alleenvoordeelnemers van het iMove project.
Viamigo Coach 1.0.6 APK
IMOB
Voor clienten van instellingen wordenpadengecreeerd via een webapplicatie. Via een Viamigo Client-appkunnenclienten vragen om op een pad te mogen vertrekken. DankzijdeViamigo Coach-app kan iemand verantwoordelijkheid opnemen voordezeclient en hem/haar verder monitoren.Om deze app te gebruiken heeft u een login nodig.Are paths for clientsofinstitutions created via a web application. Clients ThroughaViamigo Client app ask for permission to leave on a path.Cansomeone Thanks Viamigo Coach app to take responsibility forthisclient and its further monitoring him /.To use this app you need. A login
Sparrows 0.1.7 APK
IMOB
App used for trip detection within sparrows project.App used fortrip detection within sparrows project.
Loading...