2.40 / January 21, 2019
(5.0/5) (16)
Loading...

Description

www.speech-therapy-apps.co.uk YouTubevideohttps://www.youtube.com/channel/UCynsxrTb_Y-DSxPLkbd8uGQ ThisAppis designed for children and adults with speech sounddifficultieswho are receiving Speech and Language Therapy. It is agreat way topractice sounds which have been targeted by the SpeechTherapist.The app is full of engaging pictures, fun exercises andgames. Thisencourages practice and results in better progress withspeech.https://www.facebook.com/pg/speech.therapy.apps/photos/ TheSpeechTherapy app was developed in collaboration with Kate Biss,Speechand Language Therapist.(http://katebiss-speechtherapist.co.uk)Speech therapy articulationapp 1 - contains 7 sounds (b,d,f,g,h,ch, j) - 485 words - price forall sounds is 2.99 GBP(South Africa ZAR 29) Speech therapyarticulation app2https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.speech.therapy.uk2-contains 7 speech sounds (k, l, m, n, ng, p, r) - 545 words -pricefor all sounds is 2.99 GBP Speech therapy articulation app3https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.speech.therapy.uk3-contains 10 speech sounds (s, sh, t, th, the, v, w, y, z, zh) -478words - price for all sounds is 2.99 GBP Speech therapy appforchildren: articulation and pronunciation exercises. The Appcanalso be used with adults to work on articulation, speechandmemory. Speech and Language Therapists will find a selectionofvocabulary which progresses in levels of complexity. Thetargetwords are carefully selected to represent differences inwordposition, sound complexity and word structure. The appalsofeatures a useful ‘repeat and record’ facility. The Appcontainsinteresting photographs and illustrations across a varietyoftopics. The pictures include common objects, nouns, actionwordsand describing words. These are an excellent resource tosupportvocabulary development. Remarks: - These exercises cannotreplacetherapy sessions with a Speech Therapist. Using the apphelps withdaily home practice, making practice fun and motivating.It isimportant for a family member to be present and support thechildwith their practice. - Before starting these exercises,clientsmust be able to produce the sound in isolation and insimplesyllables. The exercises and games will help to develop theuse ofthe sound in more complicated words. - If you are not surewhat todo, check with your Speech Therapist.

App Information Speech Therapy Articulation App 1

 • App Name
  Speech Therapy Articulation App 1
 • Package Name
  com.pmqsoftware.speech.therapy.uk1
 • Updated
  January 21, 2019
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.40
 • Developer
  PMQ SOFTWARE
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

PMQ SOFTWARE Show More...

Alfabet dla dzieci 1.24 APK
PMQ SOFTWARE
Alfabet dla dzieci. Nauka alfabetu z ilustracjami. Literki dladzieci, polski.Zawierający gry i zabawy literowe dla dzieci w wiekuod 3 do 7 lat Alfabet dla dzieci to program opracowany przezjednego z najlepszych producentów oprogramowaniaedukacyjnego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wersjafreeware obejmuje tylko litery od A do H. Wersję pełną możnazakupić w cenie 9,99 zł.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.pmq-software.com/sw/pl/Naszanajnowsza gra edukacyjna :Ćwiczenia logopedyczne dladzieciwww.cwiczenia-logopedyczne.pl Oprogramowanie zawiera 9gier:1. Alfabet2. Wielkie litery3. Małe litery4. Znajdź kartę5.Budowanie słów6. Litery w słowie7. Pexeso8. Jaką głoskę słyszysz napoczątku słowa?9. Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa?Opisprogramu:1) ALFABETProsty wykaz liter alfabetu, pozwalający dzieckuzapoznać się z nazwami i wyglądem liter.2) WIELKIE LITERYDzieckopoznaje wielkie litery w słowach, np. O w słowie OGIEŃ, A w słowieAUTO.Litery wyświetlane są wraz z odpowiednimi obrazkami wkolejności losowej.Gra zawiera w sumie 330 obrazków.3) MAŁELITERYJest to gra podobna do przedstawionej w pkt. 2, ale dotyczymałych liter.4) ZNAJDŹ KARTĘGracz musi wskazać obrazek, któryzaczyna się na daną literę.Przykładowo pojawia się litera K, a podnią 3 obrazki – czekolada, prezent i kucharz. Program odczytujeliterę i nazywa ilustracje, co stanowi dla dziecka pewneułatwienie. Jeżeli dziecko kliknie niewłaściwy obrazek, usłyszy„Błąd, to było C jak czekolada”. Wybór właściwego obrazkapotwierdzany jest słowami „K jak kucharz” i mały przedszkolakzostaje pochwalony.5) BUDOWANIE SŁÓWW tej grze dziecko otaczafragmenty obrazka, po czym powstaje słowo. Obrazek jest ukryty zazasłoną i odkrywa się stopniowo z każdą kolejną literą. Pozaznaczeniu wszystkich literek powstałe słowo zostaje odczytane iukazuje się cała ilustracja.6) LITERY W SŁOWIECelem gry jestznalezienie liter w słowie. Gdy na przykład wyświetla się słowoKUCHARZ, dziecko musi znaleźć literkę R. Jeśli gracz kliknie naniewłaściwą literę, zostaje ona odczytana i system zachęca graczado dalszych prób. Przy prawidłowym wyborze program pochwalidziecko, po czym poda kolejne słowo. Wybranie za pierwszym razemwłaściwego słowa nagradzane jest gwiazdką. Za 8 gwiazdek graczotrzymuje niespodziankę.7) PEXESONa podstawie leży 20 karteczek.Jest to wersja gry Pexeso („pamięciaki”), w której należy dopasowaćliterę do obrazka (A + AUTO, C + CEBULA itd.).8. Jaką głoskęsłyszysz na początku słowa?9. Jaką głoskę słyszysz na końcusłowa?Aplikacja pomaga poznawać litery dzieciom w wiekuprzedszkolnym. Wymowę opracowano tak, by odpowiadała rzeczywistejwymowie liter w słowie – a więc na przykład słowa „jeż“ nieliterujemy (jot-e-ż), tylko (j-e-ż).Przy pracy ze słowami koniecznebyło wprowadzenie głosek, odpowiadających np dwuznakom, któreoczywiście samodzielnie nie występują w alfabecie (CZ, CH, SZitp.). Był to warunek zagwarantowania właściwego przebiegunauki.Uwagi dotyczące programu:Prosimy przesyłać opinie nainfo@pmq-software.com. Będziemy się starali w miarę możliwościuwzględniać Państwa sugestie w kolejnych wersjach Alfabetu dladzieci PMQ.Alphabet for children. Learning the alphabet withillustrations. Letters for children, Polish.Containing games andletters for children aged 3 to 7 years Alphabet for Kids is aprogram developed by one of the best producers of educationalsoftware.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- freeware versionincludes only the letters A through H. The complete version can bepurchased at the price of 9,99 zł.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.pmq-software.com/sw/pl/Ourlatest educational game: Exercise speech therapy for childrenwww.cwiczenia-logopedyczne.pl The software contains 9 games:1.alphabet2. Uppercase3. Lowercase4. Find a card5. Building words6.The letters in the word7. Pexeso8. What kind of phone do you hearat the beginning of a word?9. What kind of phone do you hear at theend of words?Program Description: 1) ALPHABET A simple list of theletters of the alphabet, allowing the child familiar with the namesand appearance of letters. 2) CAPS The child learns the capitalletters in the words, eg. O in the word FIRE, A in the wordAUTO.The letters are displayed with the relevant images in randomorder. The game includes a total of 330 images. 3) lowercase Thisis a game similar to the one in point. 2, but for small letters. 4)FIND THE CARD The player must indicate the image, which starts onthe letter.For example, there is the letter K, and underneath 3pictures - chocolate, gift and cook. The program reads the letterand called the illustrations, which is for the child somefacilitation. If the child clicks the wrong image, hear "error, itwas C like chocolate." Choosing the correct picture is confirmed bythe words "K as a cook," and little preschooler is praised. 5)BUILDING THE WORDS In this game, the child is surrounded byfragments of the picture, then formed the word. The image is hiddenbehind the curtain and discovers gradually with each new letter.When all letters formed a word is read and shows the whole picture.6) letter in the word The aim of the game is to find the letters inthe word. When, for example, displays the word COOK, the child mustfind the letter R. If the player clicks on the wrong letter, itshall be read and the system encourages the player to furtherattempts. With proper choice of program will praise your child,then give the next word. Selecting the first time a word isrewarded with an asterisk. For 8 star player receives a surprise.7) Pexeso On the basis of lies 20 notes. This is the version of thegame Pexeso ( "pamięciaki"), in which you must match a letter tothe picture (AUTO A +, C + ONION etc.). 8. What kind of phone doyou hear at the beginning of a word? 9. What kind of phone do youhear at the end of a word? The application helps to learn theletters to children of preschool age. Pronunciation has beendesigned to correspond to the actual pronunciation of the lettersin the word - so, for example, the word "hedge" is not spelled(jot-e-s), only the (j-e-s).When working with words, it wasnecessary to introduce sounds, for example, corresponding digraphs,which of course alone does not appear in the alphabet (CZ, CH, SZ,etc.). The condition was to ensure the proper conduct ofscience.Notes on the program:Please send your opinionsinfo@pmq-software.com. We will try as far as possible take intoaccount your suggestions in subsequent versions of the alphabet forchildren PMQ.
Edukacyjne gry dla dzieci 2.06 APK
PMQ SOFTWARE
Edukacyjne gry dla dzieci - Karty do nauki.Kompletny zestaw kart donauki dla małych dzieci to wiele godzin świetnej zabawy. Tematykazostał starannie opracowana pod nadzorem nauczycieli szkołypodstawowej. Ilustracje stanowią piekne zdjęcia, a tekst czytanyjest miłym kobiecym głosem.Pierwsze sześć lekcji jest całkowiciebezpłatne, pozostałe kosztują w sumie 13,99zł.http://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/Naszanajnowsza gra edukacyjna :Ćwiczenialogopedycznehttp://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/cwiczenia-logopedyczne/Zestawykart:1) Kolory2) Dzikie zwierzęta3) Muzyka, instrumenty4) Zwierzętadomowe5) Owoce6) Zwierzęta leśne7) Liczby od 0 do 108) Czynności9)Dyscypliny sportowe i sportowcy10) Szkoła11) Liczby 11-2012) Liczby10, 100, 100013) Warzywa14) Zawody15) Środki transportu16)Szpital17) Obuwie18) Narzędzia i sprzęt ogrodniczy19) Ludzie iubiory20) Narciarstwo21) Owoce 222) Warzywa 223) Kwiaty24)Zwierzęta Polski (Europy)25) Rośliny (kwiaty łąk)26) Drzewa(kwiaty)27) Drzewa (liście)28) Samochody29) MorzeZawiera quizdźwiękowy i wykaz wszystkich kart (świetne gry dladzieci)Educational games for children - cards to learn.Complete setof cards to education for young children is many hours of fun. Thesubject has been carefully prepared under the supervision ofprimary school teachers. Illustrations are the beautiful picturesand the text is read a pleasant female voice. The first six lessonsare completely free, others cost a total of 13.99 zł.http://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/Our latesteducational game: Exercise speech therapyhttp://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/cwiczenia-logopedyczne/Sets:1)Colors2) Wild Animals3) Music instruments4) Pets5) Fruit6) Forestanimals7) the number of 0 to 108) Operations9) Sports andAthletes10) School11) The figures 11-2012) The numbers 10, 100,100013) Vegetables14) Competition15) Means of transport16)Hospital17) Footwear18) Tools and gardening equipment19) People andclothing20) Skiing21) Fruit 222) Vegetables 223) Flowers24) PolishAnimals (Europe)25) Plants (flower meadows)26) Trees (flowers)27)Trees (leaves)28) Cars29) SeaIt includes sound quiz and a list ofall cards (great game for kids)
Lernspiele für Kinder, Deutsch 2.12 APK
PMQ SOFTWARE
Lernspiele für Kinder (3-7 Jahre).Die Serie von Lernkarten fürkleine Kinder bietet viele Stunden Unterhaltung. Die Begriffewurden sorgfältig und unter der Kontrolle von Grundschullehrernausgewählt. Die Bilder beinhalten wunderschöne Fotografien undalles wird sprachlich begleitet von einer angenehmen Frauenstimme.Die ersten sechs Lektionen sind kostenfrei.Die Vollversion kostet4,99 Euro .Unser neuestes Lernspiel:Die Logopädie-App für Kinder:Übungen und Spiele zur Aussprachehttp://www.logopaedie-uebungen.de/http://www.pmq-software.com/sw/de/Kartensets:1)Die Farben2) Die Wildtiere3) Die Musik, Musikinstrumente4) DieHaustiere5) Das Obst6) Die Waldtiere7) Die Zahlen von 0 - 108) DieTätigkeiten9) Sport/Spiele und Sportler10) Die Schule11) Die Zahlen11-2012) Die Zahlen 10, 100, 100013) Das Gemüse14) Die Berufe15)Die Fahrzeuge16) Das Krankenhaus17) Die Schuhe18) Die Werkzeuge undGartengeräte19) Leute und Kostüme20) Skisport21) Das Obst 222) DasGemüse 223) Die Blumen24) Tiere in Deutschland25) Die Pflanzen(Wildblumen)26) Der Wald (Die Waldblumen)27) Der Wald (DieWaldblätter)28) Das Auto29) Das MeerBeinhaltet ein gesprochenesMemory und die Ansicht aller Karten (ein hervorragendes Spiel fürKinder)Für unsere weitere Programme suchen Sie im Google Play Storefür die Firma “PMQ SOFTWARE”.Educational games for children (3-7years).The series of flashcards for young children offers manyhours of entertainment. The terms were selected carefully and underthe control of primary school teachers. The images includebeautiful photographs and everything is linguistically accompaniedby a pleasant female voice. The first six lessons are free ofcharge. The full version costs 4.99 euros .Our newest educationalgame: The speech therapy app for children: Exercises and games forpronunciationhttp://www.logopaedie-uebungen.de/http://www.pmq-software.com/sw/de/Cardsets:1) The colors2) The Wildlife3) The music, musicalinstruments4) Pets5) The fruit6) The Waldtiere7) The numbers 0-108)The activities9) Sports / Games and athletes10) The school11) Thenumbers 11-2012) The numbers 10, 100, 100013) The vegetables14) Theprofessions15) Vehicles16) The Hospital17) Footwear18) The toolsand garden equipment19) people and costumes20) Skiing21) The fruit222) The vegetables 223) The flowers24) animals in Germany25) Theplant (wild flowers)26) The Forest (The Forest flowers)27) TheForest (The Forest leaves)28) The car29) The seaIncludes a spokenmemory and the view of all cards (an excellent game forchildren)For our other programs, search the Google Play Store forthe company "PMQ SOFTWARE".
Výučbové hry pre deti 2.08 APK
PMQ SOFTWARE
Výučbové hry pre deti (3-7 rokov).Ucelená sada výučbových kartičekponúka deťom veľa hodín zábavy a súčasne aj výučby. Výrazy a pojmyboli dôkladne vybrané pod dohľadom učiteľov základných škôl.Obrázky sú krásné fotografie a celou hrou deti sprevádza príjemnýženský hlas.Prvých šesť lekcií je zdarma, plná verzia je zapoplatok 3,49€. http://www.pmq-software.com/sw/sk/vyucbove-hry/Sadykartiček1) Farby2) Divé zvieratá3) Hudba, hudobné nástroje4) Domácezvieratá5) Ovocie6) Lesné zvieratá7) Čísla od 0 do 108) Činnosti9)Šport/Hry a športovci10) Škola11) Čísla 11-2012) Čísla 10, 100,100013) Zelenina14) Povolania15) Dopravné prostriedky16)Nemocnica17) Obuv18) Náradie a záhradnícke pomôcky19) Ľudia akroje20) Lyžovanie21) Ovocie 222) Zelenina 223) Kvety24) Zvieratá vSR25) Rastliny (lúčné kvety)26) Dreviny (kvety)27) Dreviny(listy)28) Autá29) MoreNaše ďalšie výučbovéhry:http://www.pmq-software.com/sw/sk/category/android/Keywords:deti,hry pre deti, pexesoTeaching games for children (3-7 years).Acomprehensive set of teaching cards offers children many hours offun and at the same time teaching. The terms and definitions werecarefully selected under the supervision of primary schoolteachers. The pictures are beautiful pictures and the whole game isaccompanied by a pleasant young woman's voice. The first sixlessons is a free, full version for a fee € 3.49.http://www.pmq-software.com/sw/sk/vyucbove-hry/Set of cards1)Colors2) Wild animals3) Music, Musical Instruments4) Pets5) Fruit6)Forest Animals7) The numbers from 0 to 108) Activities9) Sports /Games athletes10) School11) Numbers 11-2012) No. 10, 100, 100013)Vegetables14) Occupations15) Vehicles16) Hospital17) Footwear18)Tools and gardening toys19) People and costumes20) Skiing21) Fruit222) Vegetables 223) Flowers24) Animals in Slovakia25) Plants(wildflowers)26) Woody plants (flowers)27) trees (leaves)28)Cars29) More Our other instructional games:http://www.pmq-software.com/sw/sk/category/android/Keywords:children,games for kids, memory game
Liczby i matematyka dla dzieci 2.12 APK
PMQ SOFTWARE
Gry edukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Grypozwalają opanować liczby i porównywać ich wartości (<>=).Nowością w aplikacji jest możliwość ustawienia zakresu liczb od 1do 5, od 1 do 10, od 1 do 20 lub od 1 do 100. Zawierają ładneilustracje, a do poznawania podstaw matematyki dzieci zachęcasympatyczny aniołek. Za prawidłową odpowiedź dziecko zostajenagrodzone gwiazdką, czeka też nagroda.Wersja bezpłatna obejmujeliczby 1-10.Cena za pełną wersję programu wynosi 9,99zł.http://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/Naszanajnowsza gra edukacyjna :Ćwiczenialogopedycznehttp://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/cwiczenia-logopedyczne/Matematykadla dzieci zawiera:Gra nr 1: Liczby od 1 do 10Liczymy do 10. Jednatruskawka, dwie truskawki…Gra nr 2: Liczby od 11 do 20Próbujemyliczyć do 20. 11 aut, 12 aut…Gra nr 3: Liczby od 1 do 100Na ekranienależy kolejno policzyć kreski od 1 do 100.Gra nr 4: Pexeso(„pamięciaki”)Znajdź dwie pasujące karteczki – na jednej jeobrazek, na drugiej odpowiednia liczba.(obejmuje liczby 1-12)Gra nr5: LiczymyIle jest samochodów? Pod obrazkiem znajdują się 3liczby.(obejmuje liczby 1-12)Gra nr 6: Znajdź liczbęZnajdź naprzykład liczbę 8, na monitorze pojawia się 6 kartek zliczbami.(obejmuje liczby 1-12)Gra nr 7: ZgadywankaZnajdź obrazek,na którym jest 9 żab. (obejmuje liczby 1-12)Gra nr 8: KtórawiększaKtóra liczba jest większa? Pojawia się 2 i 7. Po udzieleniuodpowiedzi dla lepszej ilustracji pod liczbami pojawiają sięgruszki, truskawki. (obejmuje liczby 1-12)Gra nr 9: KtóramniejszaKtóra liczba jest mniejsza? (obejmuje liczby 1-12)Gra nr10Pojawiają się dwie liczby, zadaniem gracza jest wybrać znak(<>=). (obejmuje liczby 1-12)Nasza firma oferuje także inneprogramy edukacyjne. Alfabet dla dzieci, karty do nauki, słówkaangielskie itp. Z wszystkimi naszymi aplikacjami można się zapoznaćpo wpisaniu w Google Play „PMQ”.Proponujemy również skorzystanie zinnych programów naszego autorstwa – karty do nauki, słówkaangielskie, nauka alfabetu dla dzieci. Zachęcamy do wyszukiwaniaaplikacji PMQ SOFTWARE.Educational games for children aged 3 to 7years. Games allow you to control the number and compare theirvalues ​​(<> =). A new feature in the application is theability to set a range of numbers from 1 to 5, from 1 to 10, from 1to 20 or 1 to 100. They contain nice illustrations, and to learnthe foundations of mathematics encourages children sympatheticangel. For the correct answer the child is rewarded with anasterisk, waiting for a reward. Free version includes a number of1-10. The price for the full version of the program amounts to 9,99zł.http://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/Ourlatest educational game: Exercise speech therapyhttp://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/cwiczenia-logopedyczne/Mathematics for children includes: Game 1: The numbers 1 to 10Wecount to 10. One strawberry, two strawberries ...Game 2: Figures 11to 20We try to count to 20. 11 cars, 12 cars ...Game 3: The numbers1 to 100The screen should turn to count the lines from 1 to100.Game 4: Pexeso ( "pamięciaki")Find two matching cards - on oneof them a picture, on the other appropriate number.(Includesnumbers 1-12)Game 5: CountingHow many cars? Under the picture thereare 3 numbers.(Includes numbers 1-12)Game 6: Find the numberFind,for example, the number 8 on the monitor appears 6 sheets withnumbers.(Includes numbers 1-12)Game 7: guessingFind a picture thatis 9 frogs. (Includes numbers 1-12)Game 8: Which higherWhich numberis bigger? Appears 2 and 7. After answering for a betterillustration of the numbers appear pears, strawberries. (Includesnumbers 1-12)Game 9: Which smallerWhich number is smaller?(Includes numbers 1-12)Game 10There are two numbers, the player canselect a character (<> =). (Includes numbers 1-12)Our companyalso offers other educational programs. Alphabet for Kids, cardsfor learning English vocabulary, etc. With all our applications canbe read by typing in the Google Play "PMQ".We also take advantageof our other programs by - cards for learning English vocabulary,learning the alphabet for children. We encourage you to searchapplications PMQ SOFTWARE.
Logopédia , cvičenia 1.05 APK
PMQ SOFTWARE
Program Logopédia pomáha pri fixácii správnej výslovnosti hlások –K, Ch, V, F, L, Ľ, Ť, Ď, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z, striedaní sykaviek C,S, Z – Č, Š, Ž, tvorbe hlásky R substitučnou metódou /namiesto rvyslovujeme d/, fixácii hlásky R a rozvoji slovnej zásoby. Jevýbornou pomôckou pre logopédov, rodičov, aj pedagógov, všetkých,ktorí sa podieľajú na rozvoji komunikačnej schopnosti u dieťaťa. Voperačnom systéme Android si dieťa môže prezerať obrázky, precvičiťsi výslovnosť v porovnaní s nahrávkou, poznávať obrázky a zahraťpexeso. Poradie slov je určené na základe metodiky tvorbyjednotlivých hlások. Poznávanie slov je vyhodnotené zápisom sdátumom a počtom chybne určených obrázkov, ktoré môžu byť zasezvlášť precvičené vo funkcii -precvičenie chýb. Aplikáciu si môžetestiahnuť na Google play, neskôr bude dostupná aj na App Store.Prácus aplikáciou si môžete vyskúšať na písmenách k,ch, zadarmo, ďalšiačasť je spoplatnená. (3,55 EUR)Naše ďalšie výučbovéhry:http://www.pmq-software.com/sw/sk/vyucbove-hry/ProgramLogopedia helps in fixing the correct pronunciation of vowels - A,Ch, V, F, L, L, T, D, N, C, S, F, C, S, Z, substituted sykaviek C,S, Z - C, , W, R substitution method sounds / r is pronouncedinstead of D / R fixation of sounds and vocabularydevelopment.     It is an excellent toolfor speech therapists, parents, and teachers, all who are involvedin the development of communication skills of the child. TheAndroid operating system, a child can view pictures, practice yourpronunciation in comparison with the recording, identifying imagesand play memory game. The word order is determined based on themethodology of the individual phonemes. Learning about words isevaluated with the registration date and the number of errorsidentified files, which is in turn especially precvičené in office-precvičenie errors.     Application canbe downloaded on Google Play, and later will also be available onthe App Store.Working with the application you can try to k, ch,free, another part is chargeable. (€ 3.55) Our teaching othergames: http://www.pmq-software.com/sw/sk/vyucbove-hry/
Spatial orientation 1.07 APK
PMQ SOFTWARE
This program is based on a simple principle. Children try to placeitems in the correct position by using the instructions that aresaid in the application. This application practices prepositions:on, under, above, left, right, next to, by, in … and more!Theobjects are selected either by clicking or moving from the rightcolumn of the image area. In this way, children learn the properuse of basic concepts in spatial orientation.Free version contains60% of the activities. Unlock the full version at a low cost.
Die Uhr & Uhrzeit lernen 1.17 APK
PMQ SOFTWARE
Lernspiele für Kinder im Alter von 5-9 Jahren. Die Uhr lesenlernen. Die Uhrzeit lesen lernen. "Die Uhr und Uhrzeit lernen" istein Lernprogramm von einem der führenden Anbieter für Lernsoftwarein Deutschland. Die App beinhaltet 7 Lektionen. Jede Lektionbeinhaltet einen Lernteil und ein Spiel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lektion1,inklusive Spiele, ist kostenlos. Der Preis für die Vollversionbeträgt 5,99EUR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.pmq-software.com/sw/de/lernspiele/die_uhr_und_uhrzeit_lernen/Unserneuestes Lernspiel:Die Logopädie-App für Kinder: Übungen und Spielezur Aussprache http://www.logopaedie-uebungen.de/Lektion 1: volleStunden1.1. Lerneinheit: Wofür brauchen wir die Uhr?1.2.Lerneinheit: Die Uhr – Einführung (Lerninhalt: die Stunden, derStunden- und der Minutenzeiger)1.3. Lerneinheit: die digitaleUhr1.4. Lerneinheit: volle Stunden (Lerninhalt: die Zeit mithilfedes Stundenzeigers ablesen – nur die ganzen Stunden)4 SpieleLektion2: Der Tag hat 24 Stunden2.1. Lerneinheit: Der Tag hat 24 Stunden(an einem Tag läuft der Stundenzeiger zweimal über die Uhr, durchdas Verschieben der Zeiger ändert sich die Tageszeit)2.2. Versuches! (die Kinder verschieben die Zeiger der Uhr und für jede Stundewird ein anderes Bild angezeigt, z.B. Frühstück, Schulweg,Mittagessen usw.)6 SpieleLektion 3: halbe Stunden3.1. Lerneinheit:Die Teile eines Kuchens – Erklärung der halben Stunden mithilfeeines Kuchens 3.2. Lerneinheit: halbe Stunden – Erklärung, wie mandie halben Stunde auf der Uhr erkennt3.3. Lerneinheit: Wie vieleMinuten hat eine halbe Stunde? 5 SpieleLektion 4:Viertelstunden4.1. Lerneinheit: Teile eines Kuchens – Erklärung derViertelstunden mit den Vierteln eines Kuchens4.2. Lerneinheit:Viertelstunden – Viertelstunden auf der Uhr erkennen4.3.Lerneinheit: Wie viele Minuten hat eine viertel Stunde?5 SpieleLektion 5: die Dreiviertelstunde5.1. Lerneinheit: dieDreiviertelstunde – Erklärung der Dreiviertelstunde auf demZiffernblatt der Uhr5.2. Lerneinheit: Wie viele Minuten hat eineDreiviertelstunde?5 SpieleLektion 6: Minuten(zur Vereinfachunglernen die Kinder „Es ist sechs Uhr und 40 Minuten“6.1.Lerneinheit: „Minuten“ Erklärung der Minuten und Stunden mithilfeder Zeiger, eine Stunde hat 60 Minuten6.2. Lerneinheit: „dasAblesen der Minuten“ – durch einen Klick können die Kinderverfolgen, wie sich die Zeit verändert6.3. Lerneinheit: „Sekunden“– Erklärung, welche Funktion der dritte, sehr dünne Zeiger auf derUhr hat6 SpieleLektion 7: Eine weitere Möglichkeit, die Uhrabzulesen7.1. Eine andere Möglichkeit, die Uhr abzulesen – diemündliche Variante des Ablesens der Zeit „in 20 Minuten ist es 4Uhr“ statt „drei Uhr und 40 Minuten“5 SpieleSpiel:1.) Versuch es!Verschiebe den Stundenzeiger und beobachte auf dem Bild, was man inder angezeigten Zeit macht2.) Einstellung der Zeiger Stell die Uhrmithilfe der Zeiger auf 3:20 Uhr ein (Übertragung von der digitalenauf die analoge Uhr)3.) Test Es werden 4 Ziffernblätter angezeigt,finde die Uhr, welche z.B. 11:45 Uhr anzeigt4.) Einstellung derdigitalen Uhr Klicke auf die Uhr, welche die gleiche Zeit, wie dieUhr mit den Zeigern anzeigt (Übertragung von der analogen auf diedigitale Uhr)5.) Verbinde die Bilder Verbinde die beiden Bilder,welche zusammengehören, Fotografie und digitale Zeitanzeige6.) Zählnach! Die Uhr mit den Zeigern zeigt die Zeit an und die Kindersollen nachzählena) Wieviele Minuten fehlen zur vollen Stundeb)Wieviele Stunden fehlen noch bis Mitternacht (Wichtig: auf dasSymbol Nacht/Tag achten)Educational games for children aged 5-9years. read the clock to learn. learn to read the time."The clockand time to learn" is a tutorial from one of the leading providersof educational software in Germany. The app includes 7 lessons.Each lesson includes a training section and agame.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---Lektion1,including games, is free. The price for the full version is 5.99EUR .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.pmq-software.com/sw/de/lernspiele/die_uhr_und_uhrzeit_lernen/Ournewest educational game: The speech therapy app for children:Exercises and games for pronunciationhttp://www.logopaedie-uebungen.de/ Lesson 1: full hours 1.1.Lesson: What do we need the clock?1.2. Lesson: The clock -Introduction (learning content: the hour, the hour and minutehands)1.3. Lesson: the digital clock1.4. Lesson: full hours(learning content: tell the time using the hour hand - only thewhole hour)4 Games Lesson 2: The day has 24 hours 2.1. Learningunit: The day has 24 hours (one day, the hour hand runs twice overthe watch, by moving the pointer the time of day changes)2.2. Tryit! (The children move the hands of the clock and another image isdisplayed for each hour, for example, breakfast, school, lunch,etc.)6 Games Lesson 3: half an hour 3.1. Lesson: The parts of acake - Statement by the half hour using a cake3.2. Lesson: halfhour - explanation of how to recognize the half-hour on theclock3.3. Lesson: How many minutes are there for half an hour?5Games Lesson 4: quarter hours 4.1. Lesson: Parts of a cake -Statement by the quarter hour with quarters of a cake4.2. Learningunit: Quarter hour - recognize quarters of an hour on the clock4.3.Lesson: How many minutes does fifteen minutes?5 Games Lesson 5: theforty-five minutes 5.1. Lesson: the forty-five minutes -Declaration of the forty-five minutes on the clock face5.2. Lesson:How many minutes are there three quarters of an hour?5 Games Lesson6: Minutes (For simplicity, the children learn "It is six o'clockand 40 minutes"6.1. Lesson: "minutes" Declaration of the minutesand hours using the pointer, an hour has 60 minutes6.2. Lesson:"the reading of the minutes" - by clicking able to follow thechildren as time changed6.3. has explanation which feature thethird, very thin hands on the clock - "second" lesson6 Games Lesson7: Another way to read the clock 7.1. Another way to read the clock- the oral version of reading time "in 20 minutes, 4 pm" instead of"three o'clock and 40 minutes"5 GamesGame:1.) Try It!    Move the hour hand and watch in thepicture, what you do with the displayed time2.) Setting the pointer    Adjusting the clock using the pointer to a3:20 (transmission from the digital to the analog clock)3.) Test    The following four clock faces, find theclock, which, for example, 11:45 displays4.) Setting the digitalclock     Click on the clock, which is the sametime as the clock with the hands indicates (transmission from theanalogue to the digital clock)5.) Connect the pictures     Connect the two images that belongtogether, photography and digital time display6.) counting by!    The clock with the hands pointing to thetime and the children to recounta) How many minutes missing on thehourb) How many hours are missing important until midnight (: theicon night / day care)
Loading...