1.0.0 / April 7, 2013
(3.9/5) (53)

Description

Bored? Annoyed? Tired of your day?
Bash some spiders!

Want to unwind?
Bash some spiders!

Lusting for some action?
Bash some spiders!

All of the above and more?
Play SPIDER BASHER!


FEATURES:
✓stress killer
✓challenging game
✓reaction game
✓dexterity game
✓3 difficulty levels

App Information Spider Basher

 • App Name
  Spider Basher
 • Package Name
  air.ro.ascendia.game.spiderbasher
 • Updated
  April 7, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  ASCENDIA DESIGN S.R.L.
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

ASCENDIA DESIGN S.R.L. Show More...

Spider Basher 1.0.0 APK
Bored? Annoyed? Tired of your day?Bash some spiders!Want to unwind?Bash some spiders!Lusting for some action?Bash some spiders!All of the above and more?Play SPIDER BASHER!FEATURES:✓stress killer✓challenging game✓reaction game✓dexterity game✓3 difficulty levels
Fănică și CRBL - Cupa EduTeca v1.0.3 APK
Un nou început!Cu deosebită plăcere vă prezentăm noul nostru educator virtual –CRBL!!!Copii vor fi ghidați prin jocurile educative chiar de celebrulartist!Conținut:1. Cifre, litere, forme geometrice, formare de cuvinte,recunoastere sunete instrumente muzicale2. Recunoștere poziții spațiale, diferențiere după mărime, numărat1-10, grupuri de obiecte.3. Jocuri cu teme sportive, puternic interactive:Tenis, Fotbal, Baschet, Înot, Gimnastică+ Multiplayer - copiii pot învăța în siguranță cu alți copii devârsta lor!Sistemul permite adaptarea imediată a jocurilor educative înfuncţie de vârsta copilului (3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7ani).Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/A new beginning!With great pleasure we present our new virtual educator - CRBL!!!Children will be guided through educational games by the famousartist!Content:1 Numbers, letters, shapes, forming words, recognizing soundsmusical instruments2 positions recognize spatial differentiation by size, count 1-10,groups of objects.3 Games sports themes, strong interactive:Tennis, Football, Basketball, Swimming, Gymnastics+ Multiplayer - children can learn safely with other childrentheir age!The system allows for immediate adaptation of educational gamesbased on the age of the child (3 years 4 years 5 years 6 years 7years).Language: RomanianRecommended age: 3-7 yearsFor more details in the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Follow us on our G +: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Peter and Noah's Ark v1.0.3 APK
55+ different educational activities organizedin 16 modulesEduTeca: Peter and Noah's Ark is the first application from TheExplorers Series.Noah is the virtual teacher in this application.In "Peter and Noah's Ark", the child will learn about:Noah and his family.The animals: where they live and what they eat. Animal pairs.Recognize animal sounds. Recognize animal footprints andpatterns.The story of Noah: Why was the ark built? How it was built? Whohelped build it and what materials were used?Numbers: addition, subtraction, neighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: recognition and word formation.Educational modules:1. Sorting: 5 levelsSmall to big, big to small, association with geometric figures,hours on the clock, animal names.2. Shadows: 5 levelsRecognize the animals depending on the shadows, ascending order,letters recognition3. Pairs: 5 levelsForming pairs of animals, male-female - depending on theoutline4. Fauna FriendsColoring: animals and Noah5. FamilyColoring: Scene with Noah and Emzara, the 3 boys, Noah and therainbow6. Together: 5 levelsPuzzles related to Noah's family, feeding animals, Shem, Ham,Japheth7. Underwater: 5 levelsPuzzles: Marine life, dolphins, whales, clown fish, octopus8. HolidaysThe child can mark important holidays and how he feels everyday.9. Animal voices: 5 levelsRecognize animals after their voice, voices sequence, digits,correlation with animals10. The Story of NoahThe story told by Noah. God's message, Flood, dove, Noah's family,why they built the ark, the role of the animals, the rainbow11. Questions and AnswersGame summary: Questions about the Flood, animal pairs, gopher wood,representing the rainbow.12.Provisions for the road: 5 levelsAddition, Correlations, letters-list13.Ark Building: 5 levelsBuilding of the ark, geometric shapes, used tools, color code, codeletter, digit code14. Wood for the Ark: 5 levelsMaze with animal names, word formation.15. What is missing? 5 LevelsFeed the animals, animal skin patterns, living environment, sums,color, animal footprints16. Invaluable helpGame summary: Names Noah, the three boys, supplies, the dove, theolive branchLanguage Packs: English, RomanianNo ads, No in-app purchases
Fănică și Olimpiada Fructelor v1.0.3 APK
In cele 16 module educationale copiii vorînvăța despre 18 fructe.Cum recunoaștem fructele după formă, culoare sau dimensiune?Care este rolul apei în creșterea fructelor?Cum protejăm fructele de dăunători și care sunt aceștia?Planșe de lucru și jocuri cu puzzle-uri EduTecaJocuri de matematică cu fructeJocuri tip alfabet cu fructe, formare de cuvinteSelector nivel de dificultate în funcție de vârsta copilului (3ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani).EduTeca: “Fănică și Olimpiada Fructelor “ este cel de-al III-leatitlu din Seria Prietenii Sănătății.Jocuri pentru „Cupa EduTeca” - Multiplayer* Familii de obiecte* Recunoaștere fructe, cifre și litere - după denumire!* Operații matematice pentru preșcolariTigrul Sănătăţii, educatorul virtual EduTecaEducatorul virtual este un software special creat pentru a ghidacopilul prin materie şi a-i menţine atenţia. El oferă răspunsfiecărei acţiuni din timpul jocului, felicitându-l pe copil atuncicand reuşeşte, încurajându-l şi explicându-i când greşeşte. Cu ovoce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, educatorulvirtual ajută şi la dezvoltarea limbajului şi îmbunătăţireapronunţiei.Tigrul Sănătăţii s-a născut demult, tare demult, când în ţaranoastră nu venea niciodată iarna. A făcut sport încă de mic, iarcel mai mult îi plac sporturile de echipă.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In the 16 educationalmodules children will learn about 18 fruits.How to recognize the fruit as shape, color or size?What is the role of water in increasing fruit?How do we protect fruit from pests and which are they?Plan work and play puzzles EduTecaMath games fruitGame type fruit alphabet, word formationSelect the level of difficulty depending on the age of the child (3years 4 years 5 years 6 years 7 years).EduTeca "Fănică and Olympic Fruit" is the third title in the seriesFriends Health.Games "EduTeca Cup" - Multiplayer* Family of objects* Recognition fruit numbers and letters - by name!* Math preschoolTiger Health educator virtual EduTecaVirtual educator is a software specially designed to guide childrenthrough matter and keep them out. He is responsive to each actionduring the game, congratulating him on the baby when he,encouraging him and explaining to him when he is wrong. With a warmand friendly voice and impeccable diction, virtual teacher helps todevelop language and improve their pronunciation.Health tiger was born long ago, long time ago, when our countrynever came winter. He made another small sport, and the more theylike team sports.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Cartea Antreprenorilor 2014 1.0.5 APK
Antreprenoriatul românesc este acumocomunitate numeroasă de oameni cu iniţiativă, idei şideterminare,care nu aşteaptă schimbarea în România, ci o generează.Ei creeazălocuri de muncă atunci când puţini se gândesc să facăangajări,sunt cei care văd oportunităţi în perioade de crizăeconomică şicare fac investiţii inclusiv în recesiune.EY este alături de antreprenori în întreaga lume de peste 30deani:"Ne-am asumat misiunea de a-i sprijini prin competenţeşiservicii dedicate. Ne-am luat angajamentul de a face acest lucruşiîn România. Iată de ce suntem deosebit de onoraţi să putemaducerecunoaştere companiilor româneşti antreprenoriale, care,prinpracticile de afaceri şi prin rezultatele lor, au condusschimbareaîn întreaga societate."Începând cu anul 2014, EY România s-a afiliat laprogramulinternaţional Entrepreneur Of The Year™, oferindastfeloportunitatea antreprenorilor din România să participe la celmaiamplu şi mai prestigios proiect global de businessadresatantreprenorilor.Vi-i prezentăm în paginile care urmează pe cei care au decissăparticipe la prima ediție a competiției EY Entrepreneur OfTheYear™ din România. Aceşti lideri ai pieţei româneşti auconstruitplus-valoare în România: au creat locuri de muncă pentrumii deoameni, au generat creştere locală, dezvoltând pieţeleşiindustriile în care activează, au creat modele de businessşimodele organizaţionale inovatoare, au plătit taxe şi aureturnatnenumărate beneficii în comunitate.În această carte, oamenii care au creat unele dintre celemairemarcabile afaceri româneşti vor împărtăşi devenireacompaniilorpe care le-au construit, drumul unic şi surprinzător pecarefiecare dintre ei l-au parcurs până aici. Vă vor vorbidesprevisele cu care au pornit, despre încrederea în ele, despreoameniicare le-au stat alături şi despre momentele frumoase şigrele careau marcat misiunea lor antreprenorială.Cartea de faţă reprezintă o celebrare a unui grup remarcabildeantreprenori, a viziunii, spiritului inovator, efortului şiapasiunii lor excepționale de a transforma oameni, industriișichiar această țară.Cartea Antreprenorilor este cartea oficială publicată de EYRomâniacu ocazia evenimentului EY Entrepreneur Of The Year 2014România.Ascendia Design este publisherul variantei digitale.Aceastăvariantă este augmentată cu materiale multimedia de laeveniment,pentru și în numele EY România. Sperăm să vă placă!RomanianEntrepreneurshipis now a large community of people with initiative,ideas anddetermination, which does not expect the change inRomania, but itgenerates. They create jobs when few think toemployment, are thosewho see opportunities in times of economiccrisis and fallinginvestment including recession.EY is with entrepreneurs around the world for over 30 years:"We assumed the mission to support the skills anddedicatedservice. We are committed to doing so in Romania. That iswhy weare extremely honored to be able to bring recognitionRomanianentrepreneurial companies who, through business practicesand theirresults led change throughout society. "Since 2014, Romania has joined the program EY Entrepreneur OfTheYear International ™, offering entrepreneurs the opportunityofRomania to participate in the largest and most prestigiousglobalbusiness project to the contractors.You present them in the following pages those who have decidedtoparticipate in the first edition of the Entrepreneur Of The Year™EY in Romania. These market leaders Romanian surplus value builtinRomania: created jobs for thousands of people, have generatedlocalgrowth, developing markets and industries in which theyoperate,have created business models and innovative organizationalmodels,paid taxes and returned countless benefits to thecommunity.In this book, the people who created some of the mostremarkableRomanian business will share their companies becomingbuilt, uniqueand surprising way that each of them have come uphere. We willtalk about dreams that started about confidence inthem, aboutpeople who have stood by and about beautiful and heavymoments thatmarked their entrepreneurial mission.This book is a celebration of a remarkable group ofentrepreneurs,vision, innovative spirit, their exceptional effortand passion totransform people, industries and even thecountry.Entrepreneurs book is the official book published on the occasionEYEY Romania Entrepreneur Of The Year 2014 Romania. Designdigitalversion Ascendia publisher. This version is augmentedwithmultimedia materials from the event, for and on behalf EYRomania.We hope you enjoy!
Meşteri Pricepuţi v1.0.3 APK
În acest modul educațional copilulconstruieşte Arca lui Noe.Cu ajutorul cifrelor, literelor, culorilor și formelorgeometrice, copiii vor pune lemnele, bate cuiele și turna smoala.Jocul are 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptatevârstei copilului: 3-7 ani.În cele 5 nivele copilul va fi insoțit de Noe, educatorulvirtual al acestei aplicaţii. El oferă răspuns fiecărei acţiuni dintimpul jocului, felicitându-l pe copil atunci când reuşeşte,încurajându-l şi explicându-i când greşeşte. Cu o voce caldă şiprietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, educatorul virtual ajută ladezvoltarea limbajului şi la îmbunătăţirea pronunţiei.Modulul este unul dintre cele 16 ce compun aplicaţia „Petrică şiArca lui Noe”, prima din seria “Exploratorii”.În “Petrică şi Arca lui Noe”, cu ajutorul educatorului virtualşi al caţeluşului Petrică, copilul va învăţa despre:-Noe și familia sa.-Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită? Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?-Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Care esteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Dar hainași amprenta lor?-Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare și descrescătoare,vecini.-Forme geometrice, operații și deducții logice.-Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.Pentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In this way the childeducation building Noah's ark.With numbers, letters, colors and geometric shapes, childrenwill put the wood, nails and pouring tar beat. The game has 5levels with different degrees of difficulty, children their age:3-7 years.The 5 levels child will be accompanied by Noah virtual teacherof this application. He is responsive to each action during thegame, congratulating him on the child when he, encouraging him andexplaining to him when he is wrong. With a warm and friendly voiceand impeccable diction, virtual teacher helps develop language andimprove their pronunciation.The module is one of the 16 that make up the application "Peterand Noah's Ark," the first series "explorers".In "Peter and Noah's Ark" with virtual educator and Petricăpuppy, your child will learn about:-Noah and his family.-The story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Whobuilt it and what materials were used?-Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepair of each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheir mark?-Figures: addition, subtraction, ordering ascending and descendingneighbors.-Geometric shapes, operations and inferences.-Letters: Recognition and formation of words.For more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Petrică şi Arca lui Noe v1.0.3 APK
55+ activități educaționale diferiteorganizateîn 16 module.EduTeca: "Petrică si Arca lui Noe" este prima aplicaţie dinSeriaExploratorii. Aici, copilul are extraordinara șansă de aajunge înlocuri noi și necunoscute de el până acum, de a întâlnipersonajedin alte timpuri și de a descoperi lucruri fascinante.Acum estevremea călătoriilor și a aventurilor mărețe!În “Petrică şi Arca lui Noe”,copilul va învăţa despre:Noe și familia sa.Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Careesteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Darhainași amprenta lor?Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită?Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare șidescrescătoare,vecini.Forme geometrice, operații și deducții logice.Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.Jocuri educative:1. Ordonează animalele: 5 niveleMic la mare, Mare la mic, corespondent figuri geometrice, orapeceas, litere nume animale.2. Umbre năzdravane: 5 niveleUmbră animale, contur ascuns, crescator cifre, descrescatorcifre,recunoastere litere murdarite3. Doi câte doi: 5 niveleFormare perechi de animale, masculin-feminin, perechi în funcțiedecontur pe listă, în funcție de număr, în funcție de litere4. Prietenii necuvântătoriPlanșe de colorat: animalele și Arca5. În familiePlanșe de colorat: Scene cu Noe și Emzara, cei 3 băieți,Arca,curcubeul6. Reușim împreună: 5 nivelePuzzle-uri legate de familia lui Noe, hrănitanimale,Sem-Ham-Iafet7. Sub apă: 5 nivelePuzzle-uri: Viața marină, delfini, balene, peșticlovn,caracatită8. Calendarul sărbătorilorCalendar în care copilul poate nota sărbători importante și maialescum se simte în fiecare zi, prin cele 12 stări.9.Recunoaşte glasul animalelor: 5 niveleRecunoaștere animale după glas, secvență glasuri, recunoașterecifredupă denumire, recunoaștere litere după denumire, corelarecuanimale10. Povestea ArceiPovestea spusă de Noe. Mesajul lui Dumnezeu, Potopul,porumbelul,familia lui Noe, de ce s-a construit arca, rolulanimalelor,curcubeul11. Întrebări şi raspunsuriJoc centralizator: Întrebari legate de potop, cât a duratpotopul,perechi animale, lemn folosit, ce reprezintă curcubeul.12.Provizii pentru drum: 5 NiveleSocotit, strâns alimente, lista cu fructe, legume,Corelarelitere-legume-listă13.Meșteri pricepuți: 5 NiveleJoc de construit arca, forme geometrice, folosire unelte,codculoare, cod literă, cod cifră14. Lemn pentru arcă: 5 NiveleJoc labirint cu animale, formare cuvinte, denumiri animale.15. Ce lipseşte?5 Nivele: hrană animale, model piele animale, mediu de viață,sume,culoare, construit litere din jumătăți, amprentă animale16. Ajutor neprețuitJoc centralizator: Nume baieți Noe, Arca, Provizii,Porumbelul,ramura de măslinPentru mai multe detalii intră în comunitateaEduTeca:http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră deG+:https://plus.google.com/+EduTecaRomania/55 + differenteducationalactivities organized in 16 modules.EduTeca: "Peter and Noah's Ark" is the first application oftheExplorers Series. Here, the child has great chance to reachnewplaces and unknown to him before, meet characters from anothertimeand discover fascinating things. Now is the time travel andgreatadventures!In "Peter and Noah's Ark", the child will learn about:Noah and his family.Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepairof each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheirmark?Story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Who builtitand what materials were used?Figures: addition, subtraction, ordering ascending anddescendingneighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: Recognition and formation of words.Educational Games:One. Sort animals: 5 levelsLow to high, high to low, the corresponding geometric, timeclock,letters, animal names.Two. Shadows Enchanted: 5 levelsShadow animals contour hidden figures ascending descendingnumbers,recognition letters contaminatedThree. Two by two: 5 levelsForming pairs of animals, male-female, depending on the shape onthepair list by number, based on the lettersApril. Fauna FriendsColoring: animals and NoahMay. Care:Coloring: Scene with Noah and Emzara, the three boys,Noah,rainbowJune. Succeed together: 5 levelsPuzzles about Noah's family, fed animals, Shem-Ham-JaphethJuly. Underwater: 5 levelsPuzzles: Marine life, dolphins, whales, clown fish, octopusAugust. Holidays CalendarCalendar child can mark important celebrations and especially howitfeels every day, through the 12 states.9.Recunoaşte animal voice: 5 levelsAnimals after voice recognition, sequence voices,recognizingfigures by name, recognize letters by name, connectionwithanimals10. The story of NoahThe story told by Noah. The message of God, flood, dove,Noah'sfamily, why built the ark, the role of animals, rainbow11. Questions and answersGame summary: Questions about the flood of the Flood, animalpairs,wood used, representing the rainbow.Road 12.Provizii 5 LevelsConsidered closely foods, list of fruits, vegetablesCorrelationletters-listSkilled 13.Meşteri 5 LevelsGame built the ark, geometric shapes, use tools, color code,codeletter, digit code14. Timber ark 5 LevelsMaze Game animals, forming words, animal names.15. What is missing?5 Levels: animal feed, animal skin pattern, livingenvironment,amount, color, built-letter halves, animal print16. Invaluable aidGame summary: Name boys Noah, Noah, Supplies, dove, olivebranchFor more details enter the communityEduTeca:http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+page:https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Plante Însetate v1.0.3 APK
În acest joc educaţional copilul va duce apalaplante.Sunt 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptatevârsteicopilului: 3-7 ani.Modulul este unul dintre cele 17 ce compun aplicaţia „FănicăşiSecretul Legumelor”.EduTeca este o colecţie de produse educaţionale pentrucopii.Prima serie din colecţie, Seria Anotimpurile, se bucură deunsucces recunoscut la nivel naţional, fiind apreciată atât decopiişi părinţi, cât şi de cadre didactice. Cea de-a douaserie,Prietenii Sănătăţii, aduce noi tematici legate de un stil deviațăsănătos alături de noi personaje şi aventuri.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitateaEduTeca:http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră deG+:https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In this educationalgamewill water the baby plants.There are 5 levels with different degrees of difficulty,childrentheir age: 3-7 years.The module is one of the 17 that make up the application"secretFănică and Veg".EduTeca is a collection of educational products for children.Thefirst series in the collection, Series Seasons enjoyssuccessnationally recognized, and appreciated by children andparents andteachers. The second series, Friends Health, brings newissuesrelated to a healthy lifestyle with new charactersandadventures.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the communityEduTeca:http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+page:https://plus.google.com/+EduTecaRomania/

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value