1.0 / September 23, 2016
(5.0/5) (1)

Description

If you like playing Spider SolitaireonWindows to pass time you are going to love this classicgame.
It is a popular patience game that is played with two decksofcards.
The main purpose is to remove all cards from the table.
This Spider game brings you the best card game experience ever…foryou to fall in love with it!

GREAT SPIDER SOLITAIRE GAME MODE:
- Easy Spider mode: 1 suit card
- Normal Spider mode: 2 suits card
- Hard Spider mode: 4 suits card
- Play left or right-handed

SUPPORT GAME CENTER:
- 6 global leader boards: best scores for 1, 2, 4 suits card;bestwin for 1, 2, 4 suits card
- Up to dozen of achievements

COMPLETE FUNCTIONALITY:
- Easy to move cards
- Swipe to undo, Unlimited undo
- Intelligent hint
- Automatically saved
- Solitaire Statistics

STUNNING GRAPHICS:
- Support HD graphic, support all phone & tablet
- 4 beautiful themes (background & card)
- Classic winning effect
- The best of solitaire card design!

If you love this Spider Solitaire, please give me afeedback!

App Information Spider Solitaire 2017

 • App Name
  Spider Solitaire 2017
 • Package Name
  com.n3.spider
 • Updated
  September 23, 2016
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  STK Games
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
 • Google Play Link

STK Games Show More...

Ran Online - Rắn 2017 1.1 APK
STK Games
Game Ran san moi Online (snake.io) được môphỏng theo tựa game Rắn săn mồi trên các máy điện thoại cũđã rất quen thuộc với tất cả mọi người.Nhưng với những tính năng mới cho phép người chơi đấu online vớinhau hoặc chơi với AI (offline) làm cho trò trơi đặc biệt hấp dẫnvà vui nhộn!Tính năng vượt trội:• Cho phép người chơi chọn server để đấu online. Dễ dàng chơi cùngbạn bè, dễ dàng chọn được server tốt nhất, nhanh nhất• Bảng xếp hạng cho 2 chế độ chơi Ran San Moi: Online và đấu vớiA.I. Cùng đua top với các cao thủ trên thế giới :)Cách chơi game Ran San Moi Online rất đơn giản:• Điều khiển rắn tránh đâm vào các con rắn khác. Tự đâm vào mìnhkhông bị chết.• Dùng nút tăng tốc (hình tên lửa, góc dưới bên phải màn hình) đểchạy nhanh. Lưu ý khi chạy nhanh, chiều dài của rắn sẽ bịgiảm.• Hình tròn (góc dưới bên phải): Bản đồ & vị trí của bạn.• Leaderboard (góc trên cùng bên phải): Bảng xếp hạng top 10 rắndài nhất.• Your length và Your Rank (góc dưới bên trái): Chiều dài và xếphạng của bạn.Một số kinh nghiệm khi chơi game Rắn săn mồi:• Khi mới vào chơi, hãy đi theo những con lớn và chờ đợi “trâu bòđánh nhau” và chúng ta sẽ có một bữa ăn thịnh soạn.• Khi thấy thức ăn, hãy cuộn tròn quanh nó nhanh nhất có thể đểtránh bị kẻ khác cướp mất.• Bạn có thể săn mồi bằng cách cuộn tròn quanh con nhỏ hơn. Nhưnghãy cẩn thận những kẻ “cơ hội” có thể làm như vậy với cả bạn và conmồi của bạn.• Hãy sử dụng tính năng tăng tốc đúng lúc, nó làm rắn bị ngắn đi.Đôi khi bạn không kiểm soát được tốc độ, sẽ đâm vào con rắnkhác!• Khi rắn càng lớn, di chuyển càng chậm và càng khó lượn lách. Nếurắn bạn còn bé, hãy bình tĩnh lượn lách hoặc chờ cơ hội chặn đầurắn lớn.• Khi bạn đã to, hãy tập trung săn những mẻ lớn.• Không được nóng vội, hãy cho rắn lớn lên từ từChúc bạn có nhưng phút giây đi săn mồi vui vẻ, thoải mái với tựagame Ran San Moi Online và Ran San Moi Offline :)Snake Game Online(snake.io) simulated game Snakes on the old phone was veryfamiliar with everyone.But with new features allowing players to play online together orplay against AI (offline) makes particularly attractive for videogame and fun!Remarkable feature:• Allows the player chooses to play online server. Easy to playwith friends, easily choose the best server, the fastest• Rankings for 2 modes of play Snakes: Online and against A.I.Along with racing top players in the world :)How To Play Online Snake game is very simple:• Control the snake to avoid crashing into the other snakes. I hadnot been stabbed to death.• Use a speed button (shaped rocket, the lower right corner of thescreen) to run faster. Note when running fast, the snake's lengthwill be reduced.• Round (bottom right): Map & your location.• Leaderboard (top right corner): Ranking the top 10 longestsnakes.• Your and Your length Rank (bottom left): Length and yourratings.Some experience when gaming Snakes:• When new to play, go under the large and wait, "buffer fight" andwe will have a hearty meal.• When you see the food, just curled around it as quickly aspossible to avoid being robbed others.• You can hunt by curled around the smaller children. But bewarethose "opportunities" can do so with both you and your prey.• Use well-timed acceleration, it makes solid shortening. Sometimesyou can not control the speed, crashing into another snake!• When the larger snakes move slower and more difficult to wriggle.If you are a kid solid, calmly waiting for the opportunity towriggle or large solid block head.• When you have to, focus hunting large batches.• Do not be impatient, let snake grows slowlyWish you have moments of hunting fun, comfortable with thegame Snakes and Snakes Online Offline :)
Snake Hunter - MMO slither 1.0 APK
STK Games
Snake Hunter game simulated game Snake onolderphones were very familiar to everyone.But with new features allowing players to play online togetherorplay against A.I (offline) makes particularly attractive forvideogame and fun!Amazing Features:• Allows the player chooses to play online server. Easy to playwithfriends, easily choose the best server, the fastest• Support 2 game center modes: Online and against A.I. Alongwithracing top players in the world :)How to play the game Snake:• Control the snake to avoid crashing into the other snakes.• Use a speed button (shaped rocket, the lower right corner ofthescreen) to run faster. Note when running fast, the snake'slengthwill be reduced.• Round (bottom right): Map & your location.• Leaderboard (top right corner): Ranking the top 10longestsnakes.• Your and Your length Rank (bottom left): Length andyourratings.Some gaming experiences when playing snake:• When new to play, go under the large and wait, "buffer fight"andwe will have a hearty meal.• When you see the food, just curled around it as quicklyaspossible to avoid being robbed others.• You can hunt by curled around the smaller snake. But bewarethose"opportunities" can do so with both you and your prey.• Use well-timed acceleration, it makes solid shortening.Sometimesyou can not control the speed, crashing into anothersnake!• When the larger snakes move slower and more difficult towriggle.If you are a kid solid, calmly waiting for the opportunitytowriggle or large solid block head.• When you go big, focus hunting large batches.• Do not be impatient, let snake grows slowly!Wish you have moments of hunting fun, comfortable with thegameSnake Hunter - MMO slither :)
Слизерио - Online slither game 1.0 APK
STK Games
Игра Слизерио, котораясимулировалаклассическую игру Змейка на старых телефонах, оченьхорошо знакомывсем.Но с новыми возможностями позволяющие пользовотелям игратьвместеили играть против искусственного интеллекта.Интересные возможности• Позволять пользователям играть онлайн. Легко играть сдрузьями,выбрать самый хороший сервер.• Поддерживать 2 режима игровых центров, это онлайн ипротивисскусственного интеллекта для достижения первых позицийвмире.Как играть в игру Snake:• Управлять змею, чтобы избежать столкновения сдругимизмеями.• Использовать кнопку скорости( в виде пакеты, справа внизунаэкране)• Круглый(внизу справа): Карта & ваше место.• Таблица лидеров(в правом верхнем углу): Ранжирование 10самыхдлинных змеев.• Ваш ранг и ваша длина(в низнем левом углу).Некоторые опыты игры Snake:• Когда новый играть, идти под большой и ждать "буферный бой", имыбудем угощались.• Когда вы видите еду, только завивать вокруг еды чем быстреетемлучше, чтобы избежать быть отнятым другими.• Вы можете охотиться на свернувшись вокруг меньшего змея.Ноостерегайтесь эти «шансы» могут сделать это и с вами ивашейдобычей• Используйте ускорение хорошо. Иногда вы не можетеконтролироватьскорость, врезалась в другую змею!• Когда большие змеи двигаются медленнее и труднее отвертеться.Есливы еще маленкие, спокойно ожидайте возможности отвертетьсяилиблокировать змею с большой головой.• Когда вы становитесь большыми, сконцентрировать в охоты накрупныхпартий.• Не будьте нетерпеливы, пусть змея медленно растет!Желание у вас есть моменты охоты весело, комфортно сигройSnake.Slizerio gamethatsimulated the classic game Snake on older phones, are veryfamiliarto all.But with new features allowing member play together or playagainstan artificial intelligence.Interesting possibilities• Allowing users to play online. Easy to play with yourfriends,choose a very good server.• Support 2 modes of game centers, an online againstisskusstvennogointelligence to achieve the first position in theworld.How to play the game Snake:• Control the snake to avoid collisions with other snakes.• Use the speed button (in the form of packets, at the bottomrighton the screen)• Round (bottom right): Map & your place.• Leaderboard (top right corner): 10 Ranking of thelongestsnakes.• Your rank and your length (in the left corner oftheNIDA).Some games experiences Snake:• When a new play, go under a large and wait, "buffer fight," andwewere treated.• When you see the food, only to curl around food sooner thebetter,to avoid be taken away by others.• You can hunt curled around the smaller snake. But beware,these"odds" can do it, and you and your prey• Use good acceleration. Sometimes you can not control thespeed,crashed into another snake!• When large snakes move slower and more difficult to get out.Ifyou have malenkie calmly forward to get out or block the snakewitha large head.• When you become big, concentrated in the hunt for themajorparties.• Do not be impatient, let the snake slowly growing!Wish you have moments of fun hunting, comfortable withthegame Snake.
Spider Solitaire 2017 1.0 APK
STK Games
If you like playing Spider SolitaireonWindows to pass time you are going to love this classicgame.It is a popular patience game that is played with two decksofcards.The main purpose is to remove all cards from the table.This Spider game brings you the best card game experience ever…foryou to fall in love with it!GREAT SPIDER SOLITAIRE GAME MODE:- Easy Spider mode: 1 suit card- Normal Spider mode: 2 suits card- Hard Spider mode: 4 suits card- Play left or right-handedSUPPORT GAME CENTER:- 6 global leader boards: best scores for 1, 2, 4 suits card;bestwin for 1, 2, 4 suits card- Up to dozen of achievementsCOMPLETE FUNCTIONALITY:- Easy to move cards- Swipe to undo, Unlimited undo- Intelligent hint- Automatically saved- Solitaire StatisticsSTUNNING GRAPHICS:- Support HD graphic, support all phone & tablet- 4 beautiful themes (background & card)- Classic winning effect- The best of solitaire card design!If you love this Spider Solitaire, please give me afeedback!
Solitaire Classic 1.0 APK
STK Games
If you liked playing Windows SolitaireonWindows to pass time you are going to love this classicgame.Solitaire (also known as Klondike or Patience) has beenbuiltspecifically for your Phone & Tablet to bring you the bestcardgame experience ever… for you to fall in love with it!Classic Windows Solitaire has the best game play of any Solitaireinthe market.GREAT GAME MODE:- Klondike Solitaire Draw 1 card- Klondike Solitaire Draw 3 cards- Portrait and landscape- Play left or right-handedSUPPORT GAME CENTER:- 6 global leaderboards: best time for Klondike Solitaire Draw1& 3 cards, best moves for Klondike Solitaire Draw 1 &3cards, best scores for Klondike Solitaire Draw 1 &3cards- Up to dozen of achievementsCOMPLETE FUNCTIONALITY:- Easy to move cards- Intelligent help- Automatically saved- Statistics- Unlimited undo- Auto complete game function- NO Banner AdvertisementsSTUNNING GRAPHICS:- Support 4K graphic, support all phone & tablet- 4 beautiful themes (background & card)- Classic winning effect- Best card design!The Solitaire Classic card game is fully featured!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered