6.0 / March 19, 2018
(3.7/5) (3)

Description

Sportcomplex De Sypel, een multifunctioneel sportcomplex. Délocatie voor zwemmen, (verenigings)sport, vergaderen enevenementen. Elk bezoek is een bruisende belevenis. Met de app vansportcomplex De Sypel kan je eenvoudig en snel informatie ophalenover onze openingstijden, de laatste nieuwtjes volgen, social mediaaccounts volgen, informatie over onze evenementen opvragen en in detoekomst de vorderingen van de zwemlessen van uw(klein)zoon/dochter bekijken.The sports complex Sypel, amultipurpose sports complex. Perfect location for swimming, (club)sports, meetings and events. Every visit is a vibrantexperience.The app sports the Sypel you can retrieve informationabout our opening, easy and quick to follow the latest news, socialmedia tracking accounts, information on our events and retrieval inthe future progress of the lessons of your (grand) son / daughterview.

App Information Sportcomplex De Sypel

Concapps B.V. Show More...

Smart Fit 2.1 APK
Concapps B.V.
De eerste fitnessclub in Nederland waar je geen contract hoeft afte sluiten, geen opzegtermijn hebt en al terecht kunt vanaf 5,- permaand. Smart Fit is een hypermoderne sportschool met sfeervolleretro aankleding en een betaalsysteem met smartband!Schrijf je nuonline in, dan kun je direct bij ons komen sporten. Of kom evenvrijblijvend langs voor een rondleiding.The first club in theNetherlands where you have no contract to close, do not notice andall can go from 5, - per month. Smart Fit is a state of the art gymwith nice retro decor and a payment system with smart band!Registeronline now, you can come directly to our sports. Or come by for atour without obligation.
Easy Fit 3.0 APK
Concapps B.V.
EasyFit is een keten van fitnesscentra die werken met de MilonCirkel en daarom garantie biedt op resultaat. Slank en fit inslechts 35 minuten. Download onze app voor trainingstips, actueleinformatie en het laatste nieuws. Of u al lid van onze centra bentof overweegt te worden, deze app is uw coach naar een fitter enslanker leven.EasyFit isa chain of fitness centers that work with the Milon Circle andtherefore offers guaranteed results. Slim and fit in just 35minutes. Download our app for training tips, updated informationand the latest news. Whether you're already a member of our centersor plans to be, this app is your coach for a fitter and slimmerlife.
HTC Techniek 4.0 APK
Concapps B.V.
HTC was founded in 1989. Our clients primarilyconsisted of petrochemical contractors, shipyards and (heavy)construction companies. Over the years the shortage of motivatedand qualified Dutch people grew. For that reason HTC moved in thedirection wich now is our strength and where our distinctivensslies. We are full European and world widely oriented in technicalprofessions from low- to high-level and we operate from the heartof the Dutch Industry: Rotterdam.In our app you'll find:- Jobs- News- Information about us- Projectsand more!If you like you could also receive push messages.HTC was founded in 1989.Our clients Primarily consisted of petrochemical contractors,shipyards and (heavy) construction companies. Over the years theshortage of motivated and qualified Dutch people overgrew. For thatreason HTC moved in the direction wich now is our strength and ourwhere clause distinctivenss groin. We are full of European andworld Widely oriented in technical professions from low- tohigh-level and we operate from the heart of the Dutch Industry:Rotterdam.In our app you'll find:- Jobs- News- Information about us- Projectsand more!If you like You could ook receive push messages.
CLS Services 7.1 APK
Concapps B.V.
As an experienced agency, we recruit specialist professionals inlife sciences & chemistry. We bring together thoroughscientific training in the field with many years of experience inmanagement, recruitment, placement and career coaching. That meansyour market’s not a mystery to us, and we speak your language. Ourextensive network also lets us find and select the candidate bestfitted to your organisation.And if you're looking for a new job,this benefits you too since we can offer a broad range of suitablepositions in widely differing organisations. We know what you'reworth, what position will best suit you, and where we can find thisfor you.Our career coach offers professional and career coachingfor yourself or your colleagues. Because people with a sciencebackground are particularly practical and rational, we work with acoach who specialises in supporting those working in chemistry andthe life sciences.Clients value our dedication, professionalism andflexibility. Candidates are satisfied with our attentive supportand personal approach. We don’t just find permanent employment(recruitment & selection) but also temporary projects(placement). And we provide good aftercare and support in the workprocess. In short: a complete solution for your needs!Axis anexperienced agency, we recruit specialist professionals in lifesciences and chemistry. We bring together thorough scientifictraining in the field with many years of experience in management,recruitment, placement and career coaching. That Means yourmarket's not a mystery to us, and we speak your language. Ournetwork extensiveness ook lets us find and select the candidatebest fitted to your organization.And if you're looking for a newjob, this benefits you too since we can offer a broad range ofsuitableness positions in Widely Differing Organisations. We knowwhat you're worth, what position will best suit you, and where wecan find this for you.Our career coach offers professional andcareer coaching for yourself or your colleagues. Because peoplewith a science background are Particularly practical and rational,we work with a coach who spécialisés in supporting Those working inchemistry and the life sciences.Clients value our dedication,professionalism and flexibility. Candidates are satisfied with ourattentive support and personal approach. We just do not findpermanent employment (recruitment & selection) but ooktemporary projects (placement). And we providence good aftercareand support in the work process. In short: a complete solution foryour needs!
Zwembad Olympia 5.0 APK
Concapps B.V.
Dit eigentijdse zwembad heeft een groot wedstrijdbad, eendoelgroepenbad met verstelbare bodem en een modern recreatiebad. Indit warme recreatiebad zit een snelstroom, een 43 meter langewaterglijbaan, een peuterbad met speeltoestellen, eenparapluwaterval, een waterloungebank en zelfs een bubbeldbad! Neemdeel aan diverse interactieve groepslessen of kom heerlijk baantjestrekken of vrijzwemmen. Óp zonnige dagen kun je ook genieten vanhet mooie weer op de kleine ligweide aan de buitenzijde van hetzwembad, waar zich een peuterbad en terras bevindt. Onsprofessionele waterteam staat te trappelen om je wegwijs te makenin dit eigentijdse zwemparadijs vol betaalbaar en veelzijdig zwem-en feestplezier. Welke wateractiviteit je ook kiest, in zwembadOlympia wordt het een spetterende belevenis!In onze app vindt uonder andere:- Nieuwsberichten- Openingstijden- Leerlingvolgsysteem- Agenda- Diverse informatie pagina'sen meer!Mochten wiju ergens van op de hoogte willen stellen dan kunt u ook pushberichten ontvangen.Veel plezier bij het gebruiken van dezeapp.This contemporary pool has a large lap pool, a multipurposepool with adjustable floor and a modern leisure pool. In this warmleisure pool is a fast stream, a 43 meter long water slide, wadingpool with play area, an umbrella waterfall, a water lounge sofa andeven a hydromassage! Take part in various interactive group or adivine laps or free swimming. On sunny days you can also enjoy thebeautiful weather on the small lawn on the outside of the pool,where there is a paddling pool and terrace. Our professional waterteam is eager to make your way through this contemporary paradisefull of affordable and versatile bathing and party fun. What wateractivity you choose, in the Olympia swimming pool is a fantasticexperience!In our app you will find include:- News- Hours- Studenttracking- Agenda- Various information pagesand more!If we want toask you something aware you can also receive push messages.Have funusing this app.
Puur Fitness 1.1 APK
Concapps B.V.
Met de app van Puur Fitness kunnen alle leden direct informatieophalen over het lesrooster, de laatste nieuwtjes lezen, informatieover onze instructeurs opvragen en foto's en video's bekijken.Daarnaast kan je deze app ook goed gebruiken voor je eigentrainingsprogramma. Zo kan je gebruik maken van onze uitgebreideoefeningen database en hierbij ook fitnessprogramma's volgen. Wilje weten hoe je er zelf voor staat, doe dan de fitness testen.Veel plezier bij het gebruiken van de Puur Fitness app!With theapp from Pure Fitness all members can instantly retrieveinformation on the timetable, read the latest news, informationabout our instructors retrieve and view photos and videos.In addition, you can also use this app good for your owntraining program. So you can use our comprehensive database ofexercises and also involve follow fitness programs. Want to knowhow you yourself stand for, then test the fitness do.Have fun using the Pure Fitness app!
Get Fit Stay Fit 6.0 APK
Concapps B.V.
Met deze app ben je overal op de hoogte van het laatste nieuws vanonze fitnessclub.Daarnaast kan je van deze app de volgende zakenverwachten:- Persoonlijke schema's- Lesrooster- Fitness- envoedingstips- Informatie over ons team- Social media - Onze foto envideo databaseMochten wij je op de hoogte willen stellen, dan kanje ook onze pushberichten ontvangen.Veel plezier!With this app youanywhere up to date with the latest news from ourclub.Additionally, you can expect from this app the following:-Personal schedules- Timetable- Fitness and nutrition tips-Information about our team- Social media- Our photo and videodatabaseIf we want to ask you, know you can receive our pushmessages.Lots of fun!
Optisport Zwembaden 1.4 APK
Concapps B.V.
Bij Optisport ben je het hele jaar door welkomvoor sportieve activiteiten, zoals zwemmen, fitness of schaatsen.Ook bieden we leuke mogelijkheden voor een verjaardagsfeestje,zakelijke bijeenkomst of evenement. Wij hopen je binnenkort in éénvan onze accommodaties te mogen begroeten!Met de app van Optisport zwemmen kun je eenvoudig en directinformatie ophalen over de openingstijden, de laatste nieuwtjeslezen, social media accounts volgen, informatie over onzeevenementen opvragen en foto's en video's bekijken.In Optisport are youwelcome throughout the year for sports activities such as swimming,fitness and skating. We also offer great opportunities for abirthday party, business meeting or event. We hope to welcome yousoon in one of our accommodations!The app Optisport swimming, you can easily and instantlyretrieve information about opening times, read the latest news,follow social media accounts, information about our events retrieveand view photos and videos.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered