5.5.3 / October 15, 2019
(3.7/5) (3700)
Loading...

Description

U kunt in de sporza app terecht voor live updates van de JupilerPro league en de belangrijkste Europese voetbalcompetities.Uiteraard kunt u er ook genieten van alle wedstrijden van de RodeDuivels. Daarnaast is er plaats voor wielrennen, veldrijden, tennisen zaalsporten. Naast de live-verslaggeving, is er ook plaats voornieuwsberichten en videobeleving. U kunt hier onder andere terechtvoor de hoogtepunten van de Jupiler Pro League nog dezelfde avondvan de wedstrijd. You can visit the sporza app for live updatesfrom the Jupiler Pro League and major European football leagues. Ofcourse you can also enjoy all the games of the Red Devils. There isplace for cycling, cyclocross, tennis and indoor sports. Besidesthe live coverage, there is also room for news and videoexperience. You can include up to the highlights of the Jupiler ProLeague the same night of the match.

App Information sporza

 • App Name
  sporza
 • Package Name
  com.fwc2014.vrt.and
 • Updated
  October 15, 2019
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  5.5.3
 • Developer
  VRT
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel
 • Google Play Link

sporza Version History

Select sporza Version :
 • 5.0.1 (181510801)
 • 4.0.2 (27)
 • sporza 5.0.1 APK File

  Publish Date: 2018 /6/10
  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API: 21)
  File Size: 3.6 MB
  Tested on: Android 8.1 (Oreo, API: 27)
  File Sha1: 182a8ee0e1416763cff200c3d64301afb48670ff
  APK Signature: 59104d8d8a371ffe4e1f7bd9ff6867c71204da4d
 • sporza 4.0.2 APK File

  Publish Date: 2017 /3/12
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 2.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: b8b5d94fdb2f5b1d65ad78f6a93437fa6ee5ce09
  APK Signature: 59104d8d8a371ffe4e1f7bd9ff6867c71204da4d

VRT Show More...

Ketnet Junior 3.1.1 APK
VRT
Zorg dat uw kind de juiste dingen oppikt en beleef Ketnet overalmet de gratis Ketnet Junior-app. In de Ketnet Junior-app ontdekkenpeuters en kleuters samen met Kaatje en Kamiel, Bumba, Uki, Musti,Bob de Bouwer en nog vele andere Ketnet Junior-vriendjes de wereldop een veilige, leuke en leerrijke manier. De Ketnet Junior-appomvat de allerleukste afleveringen en supertoffe spelletjes van defavoriete programma’s van uw peuter of kleuter. Deze app stimuleertspelenderwijs de ontwikkelingsvaardigheden van uw kind en helpt uwkind groeien. Elk spelletje bevat verschillende moeilijkheidsgradenen stimuleert de verschillende ontwikkelingsvaardigheden, zoalsgebruik van zintuigen, probleem oplossen, logisch redenen,… van uwpeuter en kleuter. U kan optioneel het geslacht en de leeftijd vanuw kind ingeven om het aanbod zo af te stemmen met de ontwikkelingvan uw kind. De Ketnet Junior-app is GRATIS, eenvoudig te gebruikenen VEILIG. De Ketnet Junior-app bevat GEEN in-app aankopen en GEENadvertenties. De Ketnet Junior-app biedt uw kind: - kijkplezier metde allerleukste afleveringen van de Ketnet-programma’s voor peutersen kleuters - een livestream waar uw peuter of kleuter eenaaneensluiting van Ketnet Junior-programma’s kan kijken -afspeellijsten van de Ketnet Junior-klassiekers die telkens 15 of30 minuten duren. - veel spelplezier met een waaier aan leerrijkespelletjes met hun favoriete Ketnet Junior-vriendjes in de hoofdrol- de allerleukste kleurplaten om zelf in te kleuren en op tevrolijken met stempels - de mooiste puzzels met zijn of haarfavoriet Ketnet Junior-vriendje De Ketnet Junior-app biedt u alsouder - een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving om uw kindzorgeloos de wereld van Ketnet te laten ontdekken - een systeemwaarbij u kiest hoe lang de Ketnet Junior-app toegankelijk is. Stelde timer in bij instellingen voor ouders. - een beschermde omgevingwaarin verschillende ontwikkelingsvaardigheden van uw kindgestimuleerd worden zoals gebruik van zintuigen, probleem oplossen,logisch redenen,… aan de hand van een ruim aanbod spelletjes zoals:o Motorische spelletjes: van het leren tikken op een voorwerp tothet leren slepen van voorwerpen o Spelletjes rond kleurherkenning:van het herkennen van kleuren tot het inkleuren van figuren oGeluidsspelletjes: van herkennen van dieren geluiden tot het makenvan muziek o Puzzelen: leuke puzzels met de Ketnet jr-vriendjes,voor ieder wat wils, van 4 tot 16 stukken o Memory: van eenvoudigememorie rond de Ketnet Junior- vriendjes met 4 kaarten tot een heusmemory-spel o Tekenen: leren tekenen, natekenen, versieren, dierenleren tekenen, … o Zoekspelletjes: figuurtjes zoeken Make sure yourchild picks up the right things and experience Ketnet everywherewith the free Ketnet Junior app. In the Ketnet Junior app, toddlersand preschoolers, together with Kaatje and Kamiel, Bumba, Uki,Musti, Bob the Builder and many other Ketnet Junior friends,discover the world in a safe, fun and instructive way. The KetnetJunior app includes the nicest episodes and super cool games ofyour toddler's or toddler's favorite programs. This app encouragesplayfully the development skills of your child and helps your childgrow. Each game contains different levels of difficulty andstimulates the different development skills, such as use of senses,problem solving, logical reasons, ... of your toddler and toddler.You can optionally enter the gender and age of your child to matchthe offer with the development of your child. The Ketnet Junior appis FREE, easy to use and SAFE. The Ketnet Junior app contains NOin-app purchases and NO advertisements. The Ketnet Junior appoffers your child: - viewing pleasure with the nicest episodes ofthe Ketnet programs for toddlers and preschoolers - a livestreamwhere your toddler or toddler can watch a series of Ketnet Juniorprograms - playlists of the Ketnet Junior classics that each last15 or 30 minutes. - lots of fun with a variety of educational gameswith their favorite Ketnet Junior friends in the lead - the nicestcoloring pages to color and cheer with stamps yourself - the mostbeautiful puzzles with his or her favorite Ketnet Junior-friend TheKetnet Junior app offers you as a parent - a safe and user-friendlyenvironment for your child to discover the world of Ketnet carefree- a system where you choose how long the Ketnet Junior app isaccessible. Set the timer in parent settings. - a protectedenvironment in which different development skills of your child arestimulated, such as use of senses, problem solving, logicalreasons, ... with a wide range of games such as: o Motor games:from learning to tap an object to learning to drag objects o Gamesaround color recognition: from recognizing colors to coloringfigures o Sound games: from recognizing animal sounds to makingmusic o Puzzling: fun puzzles with the Ketnet jr-friends, somethingfor everyone, from 4 to 16 pieces o Memory: from simple memoryaround the Ketnet Junior friends with 4 cards to a real memory gameo Drawing: learning to draw, drawing, decorating, learning to drawanimals, ... o Search games: search for characters
be.vrt.mobile.android.sporza.voetbal 1.44 APK
VRT
Download de sporza voetbalapp en blijf als eerste op de hoogte vande voetbaluitslagen in binnen-en buitenland. U kunt allewedstrijden live volgen, met tekstupdates, opstellingen enstatistieken. Wedstrijden van de Rode Duivels en enkele duels in deEuropa League en de Beker van België kunt u met livestreambekijken. Heeft u een fase of een actie gemist? Dan kunt u die nogtijdens de wedstrijd bekijken. Op het startscherm ziet u in eenoogopslag de belangrijkste wedstrijden van e dag en krijgt u demeest recente nieuwsitems. Al het nieuws wordt gebundeld in eennieuwsoverzicht, net zoals alle videofilmpjes. Duid je favorieteploeg aan en ontvang pushes tijdens de wedstrijden. Download thesporza voetbalapp and be the first informed about the footballresults at home and abroad. You can follow all the matches live,with text updates, configurations and statistics. Matches of theRed Devils and some matches in the Europa League and the Cup ofBelgium can be viewed with livestream. Did you miss a stage or anaction? You can still see in the game. On the home screen you cansee the most important games of th day at a glance and get thelatest news items. All the news is published in a news, like allvideos. Select your favorite team and receive pushes during thegames.
Radioplus 2.10 APK
VRT
Met deze vernieuwde applicatie voor smartphone heb je alleVRT-radiozenders altijd op zak. Zo kan je snel, betrouwbaar,eenvoudig en in hoge kwaliteit jouw favoriete programma’sbeluisteren en herbeluisteren, waar en wanneer je maar wil. Ditalles in een visuele omgeving aangepast aan elke zender, metvisuals van de songs en de presentatoren. Via de playlist functievind je snel de naam van een artiest of nummer terug dat je hoordeop de radio. Via de app kan je snel en gemakkelijk reageren op jouwfavoriete radioprogramma en sta je rechtstreeks in contact met destudio. Via Cromecast kan je bovendien alles streamen naar jouweigen televisie of speakers. Vanuit de app kan je de muziek die jeleuk vindt delen met je vrienden via sociale media. Naast devertrouwde zenders Radio1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel,kan je genieten van non-stop klassieke muziek op Klara Continuo, ennon-stop hitmuziek op MNM Hits en Ketnet Hits. Nieuws enverkeersinformatie van elke zender kan je snel herbeluisteren envia VRT Nieuws krijg je de belangrijkste nieuwsbulletins en dekrantencommentaren apart aangeboden. With this new application forsmartphone you all VRT radio always in your pocket. So you canquickly, reliably, easily and in high quality listening yourfavorite programs and re-listen wherever and whenever you want. Allthis changed in a visual environment to each transmitter, withvisuals of the songs and the presenters. Through the playlistfeature to quickly find the name of an artist or song again thatyou heard on the radio. Through the app you can react quickly andeasily to your favorite radio and you are in touch with the studio.Through chromecast can additionally stream everything to your ownTV or speakers. From the app you can share music you like with yourfriends via social media. Besides the familiar stations Radio 1,Radio 2, Klara, MNM and Studio Brussel, you can enjoy non-stopclassical music Klara Continuo, and nonstop hitmuziek on MNM Hitsand ketnet hits. News and traffic of each channel can be quicklyre-listen via VRT news and get separately presented the main newsbulletins and newspaper commentaries.
VRT NWS 2.47 APK
VRT
NIEUW - Voortaan kunt u makkelijk swipen tussen ‘Hoofdpunten’ (hetbelangrijkste nieuws volgens onze redactie), ‘Net Binnen’ (eenchronologisch overzicht van alle items) en ‘Meest Gelezen’ (demeest gelezen items van het moment). - Items van hetzelfdeonderwerp worden zo snel als mogelijk in dossiers gebundeld -Experts zoals Rudi Vranckx, Caroline Van den Berghe, Ivan DeVadder, Michaël Van Droogenbroeck en Björn Soenens duidengebeurtenissen uit de actualiteit en geven kijk- en leestips. EXTRASERVICES - Via pushnotificaties sturen we nieuwsflashes naar uwbeginscherm zodra we zeker weten dat de informatie betrouwbaar is -Herbekijk de meest recente afleveringen van Het Journaal en HetWeer - Deze app werkt zowel op smartphone als op tablet NEW - Nowyou can easily swipe between "Main" (the most important news as oureditor), 'Just In' (a chronological list of all items) and 'MostPopular' (the most read items of the moment). - Items of the samesubject as soon as possible together in files - Experts such asRudi Vranckx, Caroline Van den Berghe, Ivan De Vadder, Michael VanDroogenbroeck and Björn Soenens indicate events from the events andprovide viewing and reading tips. ADDITIONAL SERVICES - Via pushnotifications we send news alerts to your home screen as soon as weare sure that the information is reliable - Review the latestepisodes of The News and Weather - This app works on bothsmartphone as on tablet
sporza 5.5.3 APK
VRT
U kunt in de sporza app terecht voor live updates van de JupilerPro league en de belangrijkste Europese voetbalcompetities.Uiteraard kunt u er ook genieten van alle wedstrijden van de RodeDuivels. Daarnaast is er plaats voor wielrennen, veldrijden, tennisen zaalsporten. Naast de live-verslaggeving, is er ook plaats voornieuwsberichten en videobeleving. U kunt hier onder andere terechtvoor de hoogtepunten van de Jupiler Pro League nog dezelfde avondvan de wedstrijd. You can visit the sporza app for live updatesfrom the Jupiler Pro League and major European football leagues. Ofcourse you can also enjoy all the games of the Red Devils. There isplace for cycling, cyclocross, tennis and indoor sports. Besidesthe live coverage, there is also room for news and videoexperience. You can include up to the highlights of the Jupiler ProLeague the same night of the match.
Blokken 1.3.0 APK
VRT
Met de Blokken App kan je nu thuis Blokken Spelen!Er zijn driespelmodules.In het TV-spel kan je dagelijks meespelen met devolgende tv-aflevering van Blokken: je zoekt namelijk het8-letterwoord van de dag nadien. Je krijgt 8 vragen uit dieaflevering en met elk goed antwoord speel je een letter vrij. Metdie vrijgespeelde letters en een tip kan je het 8-letterwoordzoeken. Als je dat woord voor 14 uur via SMS stuurt, maak je kansop een mooie prijs.In het duel kan je spelen tegen je vrienden oftegen onbekenden. Bedoeling is om meer punten te scoren dan jetegenstrever en zo duels te winnen.Je krijgt 8 vragen en elk juistantwoord levert 10 punten op en een letter die je vrijspeelt. Metdie vrijgespeelde letters en met behulp van een tip kan je het8-letterwoord zoeken. Een goed 8-letterwoord levert 50 puntenop.Degene die op het einde het meeste punten scoort, wint het duel.In het vrij spel speel je alleen. Je krijgt 8 vragen. Voor elkevraag die je goed hebt krijg je een letter en 10 punten. Met devrijgespeelde letters en een tip probeer je het 8-letter woord tevinden. Dat levert je 50 punten op. Doel is om zo veel mogelijkspelletjes op rij het 8-letterwoord te vinden en zo een record tevestigen.With the app you can Blocks Blocks Playing at homenow!There are three game modules.In the TV game, you can play everyday with the following TV episode Blocks: namely you are lookingfor the 8-letter word of the day afterwards. You get 8 questionsfrom that episode and with each correct answer, you play acharacter free. With that unlocked characters and a tip you cansearch the 8-letter word. If you send that word for 14 hours viaSMS, you can win a great prize.In the game you can play againstyour friends or against unknown persons. The aim is to score morepoints than your opponent and win matches.You get 8 questions andeach correct answer is worth 10 points and a letter that youunlock. With that unlocked characters and using a tip you cansearch the 8-letter word. A good eight-letter word delivers 50points.The one who in the end scored the most points wins thegame.In the free game play alone. You get 8 questions. For everyquestion you well get a letter and 10 points. With the unlockedcharacters and a tip try to find the 8-letter word. This gives you50 points. The aim is to make as many games in a row to find the8-letter word, and thus to establish a record.
Ketnet 3.1.1 APK
VRT
Beleef Ketnet overal met de gratis Ketnet-app. De Ketnet-app iseindeloos genieten van je favoriete Ketnet-programma's, highscoresverbreken van je vrienden en je mening geven over de coolsteactuele onderwerpen. - Van Ghost Rockers, Samson en Gert, Karrewiettot D5R. Met de Ketnet-app mis je geen enkele aflevering van denieuwste Ketnet-programma’s. - Laat je gaan met de supertoffespelletjes, waag je aan de uitdagende puzzels en bewijs dat je degrootste Ketnet-fan bent in onze quizzen. De Ketnet-app zorgt voorurenlang speelplezier. - Schuilt er in jou een kunstenaar? In deFotofabriek van de Ketnet-app maak je je selfies nog zotter, jevakantiefoto's nog zonniger en de foto's van je huisdieren nogbeestiger! - Met je Ketprofiel kan je niet alleen je vrienden, maarook de Ketnet-wrappers op de voet volgen. Zo blijf je ook via deKetnet-app op de hoogte van al hun avonturen. In de Ketnet-appstaat kijken en spelen centraal, maar ook creativiteit eninteractiviteit worden gestimuleerd in een veilige omgeving. DeKetnet-app is GRATIS, eenvoudig te gebruiken en VEILIG. DeKetnet-app bevat GEEN in-app aankopen en GEEN advertenties. Naastde Ketnet-app biedt Ketnet ook gratis op maat van de allerjongstende Ketnet Jr.-app aan, waar peuters en kleuters samen met hunfavoriete Ketnet Jr.-vriendjes de wereld op een veilige, leuke enleerrijke manier kunnen ontdekken. Experience Ketnet anywhere withthe free Ketnet app. The Ketnet app is endless enjoy your favoriteKetnet programs highscores breaking your friends and give youropinion on the hottest current topics. - From Ghost Rockers, Samsonand Gert, Karrewiet to D5R. The Ketnet app you will not miss anyepisode of the latest Ketnet programs. - Let yourself go with thesuper cool games you venture into the challenging puzzles and proveyou're the biggest fan Ketnet in our quizzes. The Ketnet appprovides hours of fun. - Is there in you an artist? The PhotoFactory Ketnet app make your selfies even more foolish, your photosare sunnier and photos of your pets even beestiger! - With yourKetprofiel you can not only friends, but also follow the Ketnetwrappers closely. As you keep using the app Ketnet aware of alltheir adventures. stands in the Ketnet app and play central, butalso creativity and interactivity are stimulated in a safeenvironment. The Ketnet app is FREE, easy to use and SAFE. TheKetnet app contains NO in-app purchases and NO advertisements.Besides the Ketnet app Ketnet also offers tailor the youngest theKetnet Jr. app where preschoolers along with their favorite KetnetJr. friends can explore the world in a safe, fun and educationalway.
MNM 4.4 (1425) APK
VRT
Met deze applicatie voor smartphone heb je MNM altijd op zak. Zokan je snel, betrouwbaar, eenvoudig en in hoge kwaliteit jouwfavoriete MNM-programma’s beluisteren en herbeluisteren, waar enwanneer je maar wil. Dit alles in een herkenbare MNM-omgeving, metvisuals van de songs en de presentatoren. Via de playlistfunctievind je snel de naam van een artiest of nummer terug uit deplaylist van MNM. Via de app kan je snel en gemakkelijk reageren opjouw favoriete radioprogramma en sta je rechtstreeks in contact metde studio. MNM-nieuws en verkeersinformatie kan je snel eneenvoudig herbeluisteren. Via Chromecast kan je bovendien allesstreamen naar jouw eigen televisie of speakers. Vanuit de app kanje de muziek die je leuk vindt delen met je vrienden via socialemedia. Je kan niet alleen naar MNM, maar ook naar alle andereVRT-zenders luisteren via deze app. Naast Radio 1, Radio 2, Klaraen Studio Brussel, kan je genieten van non-stop klassieke muziek opKlara Continuo, en non-stop hitmuziek op De Tijdloze, MNM UrbaNice,MNM Hits en Ketnet Hits. Via VRT NWS krijg je de belangrijkstenieuwsbulletins en de krantencommentaren apart aangeboden. Withthis application for smartphone you'll always MNM pocket. So youcan quickly, reliably, easily and in high quality listening yourfavorite MNM programs and re-listen wherever and whenever you want.All this in a familiar environment MNM, with visuals of the songsand the presenters. Through the playlist feature to quickly findthe name of an artist or song back from the playlist of MNM.Through the app you can react quickly and easily to your favoriteradio and you are in touch with the studio. MNM news and trafficinformation can be quickly and easily re-listen. Chromecast canadditionally stream everything to your own TV or speakers. From theapp you can share music you like with your friends via socialmedia. You can not just MNM, but also listen to other VRT stationsvia this app. Besides Radio 1, Radio 2, and Klara Studio Brussel,you can enjoy non-stop classical music Klara Continuo, and nonstophitmuziek at The Timeless, MNM UrbaNice, MNM Hits and ketnet hits.Through VRT NWS you get the main news bulletins and newspapercommentaries offered separately.
Loading...