1.6 / January 4, 2018
(4.8/5) (17)

Description

The Smash Hit Party Game. Spot it! is the addictive, feverishly funmatching game for every generation. The first thing to know aboutSpot it! is that there is always one, and only one, matching iconbetween any two cards. Got it?Up to 4 players, Spot it! is a cinchto learn, plays fast, and is irresistibly fun for all ages. Onceyou "spot", the fun don't stop. Simple to learn, a challenge towin.

App Information Spot it multiplayer

 • App Name
  Spot it multiplayer
 • Package Name
  com.david.spotit
 • Updated
  January 4, 2018
 • File Size
  4.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  Duz Productions
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Duz Productions Show More...

com.david.modeani 5.2 APK
אפליקציית מודה אני - ברכות השחר לתפילה בכל בוקר עם ההשכמה מכילה אתהתפילה בטקסט מנוקד.תזכורת יומית שניתנת להגדרה לשעה קבועה ביום. איןהתראה ביום שבת.מעולה למי שרוצה לומר את ברכות השחר דבר ראשון בבוקר,למי שאינו מתפלל בכל יום אבל רוצה לפחות לומר את ברכות השחר, למישרוצה לומר ברכות השחר בדרך לעבודה או לבית הספר בתחבורה ציבוריתוכו'.מודה אני היא תפילת הודיה קצרה הנאמרת מיד עם השכמת הבוקר:"מוֹדֶה (מוֹדָה) אֲנִי לְפָנֶֽיךָ מֶֽלֶךְ חַי וְקַיָּים.שֶׁהֶֽחֱזַֽרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְחֶמְלָה. רַבָּהאֱמֽוּנָתֶֽךָ׃"ביהדות, בִּרְכוֹת הַשַּׁחַר הן ברכות הנאמרות לפניתפילת שחרית כדי לבטא הודיה על החיים המתחדשים מדי יום לאחר השינה.ברכות השחר נקבעו בתלמוד כברכות שיש לומר מיד לאחר שאדם מתעורר משנתועם בוקר.ברכות השחר נמצאת בכל סידור שלם בפתיחתו, לפני תפילתשחרית.מכילה את הברכות: מודה אני, אשר יצר, תפילת שחרית, ברכות התורה,אלוהיי נשמה, נטילת ידיים, ברכת כוהנים.הרשאות שהאפליקציה מבקשת:ריצהבהדלקת המכשיר כדי לאתחל תזמון של תזכורותגישה לאינטרנט - על מנתשנוכל לקבל מכם סטטיסטיקת שימוש באפליקציהרטט - תזכורת יכולה לשלברטטאפליקציה מומלצת לכל יהודי!הפיצו לחברים וזכו את הרבים.יש לנואפליקציות יהדות נוספות חינמיות לשימושכם.נשמח לקבל תגובות והערות.
com.david.shma 5.1 APK
אפליקציית קריאת שמע על המיטה לקריאה בכל לילה לפני השינה מכילה אתהתפילה בטקסט מנוקד.תזכורת יומית שניתנת להגדרה לשעה קבועה ביום. איןהתראה בליל שבת (שישי בערב).מתוך ויקיפדיה:ביהדות, קריאת שמע על המיטההיא סדר של קריאת שמע, בקשות וברכות שאומרים בלילה לפני השינה.בגמראנאמר:"אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו עלמיטתו" [מסכת ברכות, דף ד', עמוד ב']"הנכנס לישון על מיטתו אומר מ'שמעישראל' עד 'והיה אם שמוע' ואומר ברכה "ברוך המפיל חבלי שינה עלעיני... יהי רצון... שתשכיבני לשלום.. ותצילני מפגע רע... ברוך אתה ה'המאיר לעולם כולו בכבודו" [מסכת ברכות, דף ס', עמוד ב']צריך להסמיךתפילת קריאת שמע לשעת השינה ולא להפסיק שתיהן בדיבור או באכילה, בפרטלאחר אמירת "ברכת המפיל".הרשאות שהאפליקציה מבקשת:ריצה בהדלקת המכשירכדי לאתחל תזמון של תזכורותגישה לאינטרנט - על מנת שנוכל לקבל מכםסטטיסטיקת שימוש באפליקציהרטט - תזכורת יכולה לשלב רטטאפליקציה מומלצתלכל יהודי!הפיצו לחברים וזכו את הרבים.יש לנו אפליקציות יהדות נוספותחינמיות לשימושכם.נשמח לקבל תגובות והערות.
com.david.tehilim 5.1 APK
אפליקציית תהילים - כל פרקי תהילים בטקסט מנוקד.המטרה היא לסיים לקרואאת כל הספר, כי בדר"כ זה לא יוצא או שתמיד קוראים את אותם הפרקים.ניתןלקרוא בכל זמן פנוי פרק בודד ולסמן כנקרא למעקב, כל אחד בקצב שלו עדשתסיימו את כל הספר!תזכורת יומית שניתנת להגדרה לשעה קבועה ביוםולימים ספציפיים בשבוע.הרשאות שהאפליקציה מבקשת:ריצה בהדלקת המכשירכדי לאתחל תזמון של תזכורותגישה לאינטרנט - על מנת שנוכל לקבל מכםסטטיסטיקת שימוש באפליקציהרטט - תזכורת יכולה לשלב רטטאפליקציה מומלצתלכל יהודי! סגולה לשמירה הצלחה ופרנסההפיצו לחברים וזכו את הרבים.ישלנו אפליקציות יהדות נוספות חינמיות לשימושכם.נשמח לקבל תגובותוהערות.Psalms app - all psalms punctuated text.The goal is tofinish reading the book, that it does not come out often or alwaysreading the same chapters.You can read every single chapter of freetime and mark as read tracking, each at his own pace until youfinish the book!A daily reminder that could be set at a fixed dayand specific days of the week.Permissions the app asks:Running thelighting device to restart timing of remindersInternet access - sothat we can get you the app usage statisticsVibration - Vibrationalarm could combineApplication is recommended every Jew! Charmmaintaining success and livelihoodWere distributed to friends andthe public.We have more Jewish apps free for your use.We welcomeyour comments.
com.david.ramban 5.1 APK
אגרת הרמב"ן הינו מכתב המיוחס לרמב"ן, שעל פי הייחוס נכתב לבנו נחמןששהה בקטלוניה. האגרת היא מסוג צוואה רוחנית וכוללת דברים בחשיבותהענווה והימנעות מכעס. האגרת זכתה לתפוצה רבה והוכללה במהדורות רבותשל הסידור.אפליקציה זו מכילה את הטקסט של האגרת מנוקד.טוב לקרוא אתהאגרת מידי יום (לפחות פעם בשבוע כמו שכתוב באגרת עצמה) ולכן ישאפשרות לתזכורת שבועית לפי ימים בשבוע.קצת על האגרת (מתוךויקיפדיה):באיגרת שני חלקים עיקריים: חלק מחשבתי המורה איך האדם צריךלהתנהג ואילו תכונות לשפר, וחלק מעשי, המתחיל במילים "על כן אפרש",שבו הכותב ממחיש את דרך ההתנהגות.האיגרת מציעה מספר דרכים להגיע ליראתשמים. אלו כוללים הקפדה על מידות טובות כמו ענווה, יראת ה' דיבור יפהאל כל אדם והתרחקות ממידות רעות כמו: רדיפת כבוד, גאווה וכעס.בסיוםהאיגרת מורה המחבר לבן לקרוא את האיגרת מדי שבוע ומסיים בברכה:"תקראהאיגרת הזאת פעם אחת בשבוע לא תפחות, לקיימה וללכת בה תמיד אחר השםיתברך, למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים. וביוםשתקראנה יענוך מן השמים כאשר יעלה על לבבך לשאול עד עולם"הרשאותשהאפליקציה מבקשת:ריצה בהדלקת המכשיר כדי לאתחל תזמון של תזכורותגישהלאינטרנט - על מנת שנוכל לקבל מכם סטטיסטיקת שימוש באפליקציהרטט -תזכורת יכולה לשלב רטטאפליקציה מומלצת לכל יהודי! סגולה לשמירה הצלחהופרנסההפיצו לחברים וזכו את הרבים.יש לנו אפליקציות יהדות נוספותחינמיות לשימושכם.נשמח לקבל תגובות והערות.Letter of the Ramban is aletter attributed to the Ramban, according to the reference statedNachman son who was in Catalonia. Letter is a kind of spiritualtestament and includes things the importance of humility andavoiding anger. Letter has been widely circulated and was includedin many editions of the arrangement.This application contains thetext of the missive dotted.Well read the missive every day (atleast once a week as it is written fee itself) and therefore can bereminded weekly by days of the week.Some on the bond (fromWikipedia):In a letter two main parts: Part Human thought theteacher how to behave and what features to improve, and some acts,beginning with the words "Therefore I will explain," in which theauthor illustrates the manner of conduct.The letter offers severalways to reach the fear of God. These include ensuring virtues suchas humility, fear of God speaking nicely to each person and awayfrom vices such as vanity, pride and anger.He ended by a whiteauthor teacher read the letter every week and finisheswelcomed:"Read this letter once a week is not swelled, keep it andgo there is always another blessed God, for the sake succeed in allyour ways and win the world to come north for the righteous. Andthe day will be referred Ianoc from the sky when the heart will askfor ever"Permissions the app asks:Running the lighting device torestart timing of remindersInternet access - so that we can get youthe app usage statisticsVibration - Vibration alarm couldcombineApplication is recommended every Jew! Charm maintainingsuccess and livelihoodWere distributed to friends and the public.Wehave more Jewish apps free for your use.We welcome your comments.
Invitations Manager-invite sms 1.04.01 APK
Throwing a party? Getting married? Organizing a socialevent?Invitations Manager help you send invitations to yourfriends, manage their approvals and make the overall process muchless annoying and way more fun!Invitations Manager designed to besimple, clean and easy to use.Excellent for parties and weddingorganization!We hope you will enjoy it!Permissions required:SendSMS text messagesReceive SMS text messagesRead contacts - pickingyour invited friendsVibration - for notificationInternet - adsdisplayBilling service - purchasing "remove ads"
Honey I'm Home! - location SMS 1.02.03 APK
Send sms automatically according to defined location!Honey I'm Homeis a free application that help you notify your love ones thatyou're arriving home, simply by sending them SMS.How it works?Firstyou have to set your home location and the distance from home thatwill trigger the sending process.Second, pick your recipient phonenumber for sending - you can choose more than one. Edit the messagetext and the time of day you want to send the message.Forexample:Let's say it's winter and I want to send my wife a messageto turn on the boiler 15 minutes before I get home from work. Ifinish working around 5pm and have 15km to drive.So, after I'll setmy home address I may want to pick my wife phone number and set thetext to "Honey, I'm on my way. Please turn on the boiler for me!",set the relevant time to 4pm to 6pm, and choose to send the message10 km from home destination.This app relies on Google servicesapplication location service. That means that you won't encounter abattery issues using this app. It doesn't process any data ortrigger the GPS service when it's on the background. It uses thedata that device already holds about your location.Google servicesmust be installed so this app can work properly.Permissionsrequired:Location - access to device locationSend SMS textmessagesReceive SMS text messages (future feature - specialnotification when receiving message from someone else through"Honey I'm Home")Internet for displaying mapsWrite to externaldrive - required for Google maps cachingVibration - fornotificationWake device up - turn on the device screen to show thesending confirmation buttonBoot complete - register request totrigger the app on location base on device start up
Screen On device usage counter 1.1 APK
Are you addicted to your Android device?Discover how many timesyour device's screen turns on and what's your avarage a day.Thisapplication count every time your device screen turn on.Simple asthat.No special permission needed.No battery consumption.
com.david.sgula 1.00.06 APK
סגולות ותפילות לפי נושאים:הצלחהזיווגפרנסהחלומותהצלחהמציאת דירהתפילהעל הבניםועוד (מתעדכן ומתווסף)המילה סגולה מופיעה בתנ"ך שש פעמיםככינוי לעם ישראל ולציון אחת מגדולות האל אשר נתן לעמו.לדוגמה:"וְעַתָּה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמְעוּ בְּקֹלִי וּשְׁמַרְתֶּםאֶת בְּרִיתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל הָעַמִּים כִּי לִיכָּל הָאָרֶץ" (ספר שמות, פרק י"ט, פסוק ה').בספר דברי הימים א', פרקכ"ט, פסוק ג' המושג "סגולה" מתאר את האוצרות אותם אגר דוד לבנית ביתהמקדש.במגילת קהלת, פרק ב', פסוק ח' "סגולת מלכים" מדבר על אוצרותהמלכים.על פי רוב הפרשנים, פירוש המילה הוא אוצר ייחודי ויקר. במקומותאחרים החלו להשתמש במילה כביטוי לתכונות או ליכולות מיוחדות שיש לאדםאו לחפץ מסוים, ולעתים השתמשו במילה ככינוי לדבר הנוגד את דרך הטבע.רק בימי הביניים החלו להשתמש בביטוי לציון חפץ או פעולה מסוימיםהמשמשים לשמירה או תועלת כלשהי לאדם המאמין בהם.Purple and prayers bytopic:successPairinglivelihoodDreamssuccessFinding anapartmentPrayer for boysAnd more (updated and added)Purple wordappears in the Bible six times nickname the people of Israel and tomark the one great God who has given to his people. Forexample:"And Ath supposing Smoa Tsmao Bkli and Smrtm At Briti andHiitm me Sglh Mcl the peoples Ci me Cl earth" (Exodus Chapter shallreview the sentence).Book of Chronicles, chapter fees, verse J.term "purple" describes those treasures hoarded David constructionof the temple.Declaration of Ecclesiastes, chapter, verse H."virtue of kings" talks about the treasures of kings.According tomost commentators, The word is unique and precious treasure. Otherplaces have begun to use the word as an expression of specialfeatures or capabilities that a particular person or object, oftenused the word as a nickname, this contradicts the natural way. Onlyin the Middle Ages began to use the phrase to mark certain objector action used for maintaining and benefits per person believesthem.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.7.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.