1.5 / May 6, 2018
(4.1/5) (17)
Loading...

Description

Simple but entertaining logical game - fill a column or row fromrandom blocks and make it vanish.You just need a few minutes ofspare time to play - but you can also spend a few hours playing it:)After filling a line it vanishes and nearby squares move tonearest wall.The goal of the game is to get as many points aspossible - we get them after placing each block and every filledline. If we manage to fill few lines (2,3, or even 4) at the sametime we get bonus points8x8 board.Three difficulty levels.Saving ofgame state if you have to leave it.In case of problems orsuggestions please report to: [email protected]

App Information Squares

 • App Name
  Squares
 • Package Name
  com.tombaky.blockpuzzle.android
 • Updated
  May 6, 2018
 • File Size
  3.0M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  tombaky.com
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Chełmońskiego 13/55, 02-495 Warszawa, Poland
 • Google Play Link

tombaky.com Show More...

Państwa Miasta ONLY in POLISH 2.25 APK
tombaky.com
Gra Państwa Miasta, jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiejo tej samej nazwie, w którą grali Wasi rodzice. W dwudziestympierwszym wieku, grać można nie tylko z kolegami z ławki, teraz grasię online z kolegami z całego świata! Sieciowa wersja gry oferujete same możliwości i oparta jest na tych samych zasadach co gra wrealu, tylko, że nie potrzeba kartki, ani długopisu! Daje równieżmożliwość treningu, w celu lepszego przygotowania się do rozgrywkiw sieci. Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta Google+.Ci zWas, którzy grali w tę grę i znają jej zasady, nie potrzebujążadnych wyjaśnień, interfejs gry jest prosty i intuicyjny, tak jaksama gra. Tym którzy nie grali w to nigdy, proponujemy zacząć odtreningu. Gra polega na wpisaniu - w odpowiednie okienka - nazw:państwa, miasta, rośliny, zwierzęcia, imienia męskiego i imieniażeńskiego, zaczynających się na wybraną losowo przez grę, literęalfabetu. Wydaje się Wam, że dwie minuty w trybie treningu to dużo?W trybie gry sieciowej obowiązują nieco inne zasady dotycząceczasu. Podobnie jak w realu, czas rozgrywki zależy od najlepszegogracza. Gdy pierwszy uczestnik gry zakończy wpisywanie, reszta matylko piętnaście sekund na dokończenie! Inaczej też wyglądapunktowanie. Jeśli nazwa, którą wybrał uczestnik jest unikalna, toznaczy jeśli nikt inny jej nie wpisał, otrzymuje się 10 punktów,jeśli co najmniej dwóch graczy wpisało to samo - tylko pięć.Dlatego opłaca się wymyślać rzadsze, mniej znane nazwy! Istniejerównież możliwość gry w czterech innych, dodatkowych kategoriach:stolica, nazwa zawodu, kolor i pierwiastek chemiczny. Można wybraćopcję gry, losowo dobrane sześć z dziesięciu kategorii lubkategorie podstawowe. Wprowadziliśmy również ranking i możliwośćwysłania do niego wyniku gry z przeciwnikiem, co pozwoliużytkownikom porównać swe umiejętności z innymi graczami! Zwracamyuwagę, że przy wpisywaniu, należy używać polskich znaków. Prosimyrównież by pamiętać o uaktualnianiu wersji gry, by można było graćz innymi użytkownikami.Zapraszamy do gry. W przygotowaniu liczneulepszenia i nowe możliwości.W przypadku problemów lub sugestiiprosimy o kontakt: [email protected]
Stadt Land Fluss 1.12 APK
tombaky.com
Das Spiel "Stadt, Land, Fluss“ ist dem gleichnamigenGesellschaftsspiel gleich, das eure Eltern gespielt haben. Im 21.Jh. kannst Du nicht nur mit dem Banknachbarn spielen, sondern mitFreunden überall in der Welt. Das im Netz angebotene Spiel läuftnach den gleichen Regeln ab, wie wenn es in der Realität gespieltwerden würde, nur bracht man weder einen Zettel noch einen Kuli.Geboten wird auch die Möglichkeit, das Spiel zunächst zutrainieren, um vorbereitet ins Netz einzusteigen. Ein Konto beiGoogle+ ist die Voraussetzung. Spielregeln Wer dieses Spiel bereitskennt, braucht keine Einführung, die Schnittstelle ist intuitiv undeinfach wie das Spiel selbst. Wer dieses Spiel noch nicht kennt,soll mit dem Trainingmode beginnen. Das Spiel beruht darauf, dassman in die entsprechenden Felder Bezeichnungen einsetzt für: Stadt,Land, Fluss, Name, Pflanze, Beruf, Tier, die alle mit demausgelosten Buchstaben beginnen. Zwei Minuten Training sind viel.Im Netzspiel gilt eine etwas andere Zeitdisziplin. Das Spieltempodiktiert der beste Spieler. Sobald der erste Spieler alle Felderbefüllt hat, haben die anderen 15 Sekunden Zeit, um ihren Teilabzuschließen. Im Netzt wird das Spiel auch anders gepunktet. Wenndie vom Spieler eingesetzte Bezeichnung ganz selten ist, d.h. dasssie kein anderer Spieler eingesetzt hat, bekommt er dafür 10Punkte. Wenn aber mindestens zwei Spieler die gleiche Bezeichnungeingetragen haben, dann stehen dafür nur 5 Punkte zu. Es lohntsich, seltene Bezeichnungen einzusetzen! Es gibt die Möglichkeit,das Spiel auf vier andere Kategorien auszuweiten: Hauptstädte,Berufsbezeichnungen, chemische Elemente und Automarken. DieSpielvariante kann nach dem folgenden Prinzip gewählt werden:Entweder werden für uns sechs von zehn Kategorien ausgelost oderwir beschränken uns auf die Hauptkategorien. Es steht auch eineRangliste zur Verfügung, in die man sein Ergebnis des Duellseintragen kann, was den Spielern eine Vergleichsmöglichkeitschafft. Zu beachten ist, dass bei allen Eintragungen das deutscheAlphabet gilt. Denken sie bitte auch daran, das Spiel stets zuaktualisieren, damit man es mit anderen Spielern aufnehmen kann.Einladung zum Spiel. In der Vorbereitung sind zahlreicheVerbesserungen und neue Spielmöglichketen. The game "City, Country,River" is the board game of the same name the same, have played theyour parents. In the 21st century. You can not only with the Bankneighbors play, but with friends anywhere in the world. The offeredin the network game is running after the same rules on how when itwould be played in reality, only one brought neither a note nor apen. On offer is also the possibility of the game to train first toprepare to go into the net. An account with Google+ is aprerequisite , Rules Anyone who knows this game, needs nointroduction, the interface is intuitive and simple as the gameitself. Who does not know this game, to start training mode. Thegame is because names are used in the fields of: city, country,river, name, Plant, Occupation, Animal, which all begin with theletter drawn by lot. Two minutes of exercise are much. On the webgame a slightly different time discipline applies. The game pacedictated the best player. Once the first player has filled all thefields, the others have 15 seconds to complete their part. In Netztthe game is also dotted otherwise. If the name is used by theplayer very rarely, ie that she has used no other player, he isrewarded with 10 points. But if have entered the same name at leasttwo players, then it may only be made 5 points. It pays to useuncommon terms! There is the possibility of extending the game onfour different categories: capitals, job titles, chemical elementsand car brands. The game variant can be selected according to thefollowing principle: Either be for us six drawn from ten categoriesor we confine ourselves to the main categories. There is also aranking available, in which you can enter its result of the duel,giving players creates a comparison. It should be noted that in allentries the German alphabet applies. Remember also to keep updatingthe game, so you can compete with other players it. Invitation tothe game. In preparation are numerous improvements and newSpielmöglichketen.
Blocks Battle 1.22 APK
tombaky.com
Blocks Battle - fast strategy game. Win battle with your friends orsmartphone :)The aim of the game is to conquer whole board game(8x8). If you drag your piece by one field it will copy itself, ifyou drag it by two fields it will move. If destination field issurrounded by enemy pieces they will become your pieces. It allowsa fast pace game with frequent changes of a leader.Added additionalAdvanced mode with new moves: Shield and Bomb which give many morestrategy choices.Features:- up to 4 players (humans or AI) - localmultiplayer- 2 different game modes: Classic and Advanced- 15different boards- 3 levels of AIIn case of suggestions or problemsplease contact us: [email protected]
Color Tiles Match 1.1.1 APK
tombaky.com
Color Tiles Match is small and simple logic/puzzle game.The goal isto keep keep board not filled up as long as you can.CONTROLSTouchscreen on the intersection of 4 tiles and swipe left or right torotate them counter or clockwise. When 4 tiles of the same colorcreate square, they vanish and you get point. After each move onerandom tile will appear.Features:- auto-save on exit.- threedifficulty levels with own high-scores- undo buttonIn case ofproblems or suggestions please report to: [email protected]
Simple Battery and Data Saver 1.05 APK
tombaky.com
Simple application to automatically switch off Mobile Data and WIFIafter turning screen off to save battery or data transmission.After display turns on network settings are auto recovered toinitial state. What important if your device has already switchedoff data transmission application do not change it. There is a newoption to periodically switch on data network for a defined time toallow for application to synchronize and then again switch offmobile data and wifi. It still has a great impact on battery lifeand data usage but you still get notifications (with some delaydepending on settings). You can choose how often and how long datanetwork is switched on to balance battery life and network access.You can configure what kind of network access will be recoveredafter switching display on: WIFI or mobile data or both.Simple touse, low resources, when switched on will auto start afterboot.Compatibility with Android 4.xIn case of problems orsuggestions please report to: [email protected]
Simple Time Tracker FREE 1.34 APK
tombaky.com
Easy to use free application to track how much time you spend ondifferent activities. Very useful for time management. Works byrecording time between start and stop events.Has predefinedcategories but you can modify them and add your own. Built in setof reports allowing to check how much time you spend on particularactivity daily/weekly/monthly or look at them from the perspectiveof calendar days.Based on that you can create for example timesheets.You can adjust time measured by app in case you forgotten toswitch it on or off - that way you can have 100% reliable time datato report or create timesheets.You log this data by simply startingand stopping stopwatch and it let you can keep track of youractivities and manage your time better ! Using this app you willknow exactly what you are spending your time for: - You can use itfor billing customers for time spend on particular projects - datafor timesheet report.- You can use it to log work time.- You canuse it to check how much time you spend learning particularthings.- You can use it to measure how much time you spendcommuting to work.And many more ...Very energy efficient - you canrun application all day without noticeable battery usage.No newaccount required, only one permission is required to write toexternal storage - for backup purposes, no Internet connectionrequired, all data are kept on your device, free.In case ofproblems or suggestions please report to: [email protected]
Państwa Miasta (bez reklam) 2.22 APK
tombaky.com
Gra Państwa Miasta, jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiejo tej samej nazwie, w którą grali Wasi rodzice. W dwudziestympierwszym wieku, grać można nie tylko z kolegami z ławki, teraz grasię online z kolegami z całego świata! Sieciowa wersja gry oferujete same możliwości i oparta jest na tych samych zasadach co gra wrealu, tylko, że nie potrzeba kartki, ani długopisu! Daje równieżmożliwość treningu, w celu lepszego przygotowania się do rozgrywkiw sieci. Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta Google+. Ci zWas, którzy grali w tę grę i znają jej zasady, nie potrzebujążadnych wyjaśnień, interfejs gry jest prosty i intuicyjny, tak jaksama gra. Tym którzy nie grali w to nigdy, proponujemy zacząć odtreningu. Gra polega na wpisaniu - w odpowiednie okienka - nazw:państwa, miasta, rośliny, zwierzęcia, imienia męskiego i imieniażeńskiego, zaczynających się na wybraną losowo przez grę, literęalfabetu. Wydaje się Wam, że dwie minuty w trybie treningu to dużo?W trybie gry sieciowej obowiązują nieco inne zasady dotycząceczasu. Podobnie jak w realu, czas rozgrywki zależy od najlepszegogracza. Gdy pierwszy uczestnik gry zakończy wpisywanie, reszta matylko piętnaście sekund na dokończenie! Inaczej też wyglądapunktowanie. Jeśli nazwa, którą wybrał uczestnik jest unikalna, toznaczy jeśli nikt inny jej nie wpisał, otrzymuje się 10 punktów,jeśli co najmniej dwóch graczy wpisało to samo - tylko pięć.Dlatego opłaca się wymyślać rzadsze, mniej znane nazwy! Istniejerównież możliwość gry w dziewięciu innych, dodatkowych kategoriach:stolica, nazwa zawodu, kolor, pierwiastek chemiczny, samochód,rzeka, ubiór, wyspy i postacie mitologii antycznej. Można wybraćopcję gry, losowo dobrane sześć z piętnastu kategorii lub kategoriepodstawowe. Wprowadziliśmy również ranking i możliwość wysłania doniego wyniku gry z przeciwnikiem, co pozwoli użytkownikom porównaćswe umiejętności z innymi graczami! Zwracamy uwagę, że przywpisywaniu, należy używać polskich znaków. Prosimy również bypamiętać o uaktualnianiu wersji gry, by można było grać z innymiużytkownikami. Zapraszamy do gry. W przygotowaniu liczne ulepszeniai nowe możliwości. W przypadku problemów lub sugestii prosimy okontakt: [email protected] The game City State , is theequivalent of the popular parlor game of the same name, in whichthey played your parents. In the twenty-first century, you can notonly play with colleagues from the bench, the game is now onlinewith colleagues from around the world! Network version of the gameoffers the same capabilities and is based on the same principles asin the real game, just that you do not need cards or a pen! It alsoallows training to better prepare for the game on the network. Thegame in network version (online) requires a Google+ account. Thoseof you who have played this game and know the rules, you do notneed any explanation, the interface is simple and intuitive, as thegame itself. For those who have not played it ever, we start withthe training. The game consists in writing - in the appropriateboxes - the name: the state, the city, plants, animals, the name ofthe male and female name, starting with a randomly selected by thegame, letter of the alphabet. It seems to you that two minutes intraining mode a lot? In a network game mode, apply slightlydifferent rules regarding time. Just like in real life, playingtime depends on the best player. When the first participant in thegame finished typing, the rest is just fifteen seconds to complete!Otherwise it looks scoring. If the name you chose a participant isunique, that is, if no one else it is not entered, receives 10points if at least two players formed part of the same thing - onlyfive. That's why it pays to invent rarer, less familiar names!There is also the opportunity to play in nine other additionalcategories: capital, the name of the profession, color, chemicalelement, car, river, clothing, islands and ancient mythologycharacters. You can choose to play, randomly selected six of thefifteen categories or basic categories. We have also introduced theranking and the ability to send to the outcome of the game with anopponent, allowing users to compare their skills with otherplayers! Note that when writing, use Polish characters. Please alsobe aware of the updating version of the game, to be able to playwith other users. Welcome to the game. In the preparation of anumber of improvements and new features. If you have problems orsuggestions, please contact: [email protected]
Add Letters Puzzle Game 1.3 APK
tombaky.com
Simple but fun puzzle game. You have to join tiles with the sameletters by swiping (up, down, left, right). After joining two tilesthey merge into one tile with new letter (next in alphabet :). Tryto achieve "O" letter !Similar to 2048 game but you have threedifferent (bigger and more complicated shape) boards and withletter tiles - much more difficult.
Loading...