3.1 / October 10, 2019
(4.1/5) (18)

Description

This application allows users to read, search by keywords, byparts, by treatises and by indexes a masterpiece of St. ThomasAquinas - Summa Theologica. The text of Summa is taken from TheCorpus Thomisticum project: (http://www.corpusthomisticum.org ).Copyright of the Latin text, Fundación Tomás de Aquino 2015. Userscan navigate the menus in five different languages: English,Spanish, French, Polish and Italian. The aim of the application isto provide students, scholars a tool for basic research on ThomasAquinas, available offline (e. g. during seminars, lectures). Usercan select a part of the Summa Theologica, or choose a treatise orsearch by a bookmark, a keyword or by an index CT (each item of theSumma Theologica has its own identification number – index of theCorpus Thomisticum).

App Information STh lt

 • App Name
  STh lt
 • Package Name
  anynet.sqlite.sth.latine
 • Updated
  October 10, 2019
 • File Size
  4.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.1
 • Developer
  Opera Thomae
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Dominikańska 2 02-741 Warszawa
 • Google Play Link

STh lt Version History

Select STh lt Version :
 • 2.1 (3)
 • STh lt 2.1 APK File

  Publish Date: 2016 /3/27
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 5.1 MB
  Tested on: Android 4.1 (Jelly Bean, API: 16)
  File Sha1: 834dfd6b61e38bc15346faf09ac04c641130724e
  APK Signature: 075aafff38ba77e8811f4707a00efd6434deef4a

Opera Thomae Show More...

KKK 6.0 APK
Opera Thomae
Aplikacja – napisana w celach ewangelizacyjnych – daje możliwośćdogłębnego zapoznania się z treścią Katechizmu KościołaKatolickiego. Dostępne jest wyszukiwanie wg hasła tematycznego(lista haseł jest tożsama z indeksem tematycznym wydaniaksiążkowego). Można (offline) przeglądać katechizm wg numerów,działów (struktury), zakładek oraz szukać dowolnego słowa w jegotreści. Aplikacja nie zawiera reklam. Tekst Katechizmu wykorzystanyza zgodą wydawnictwa PALLOTTINUM. Interfejs „Tematy” umożliwiawybór pierwszej litery hasła tematycznego. Po wybraniu pierwszejlitery hasła tematycznego, pojawia się drugi ekran „Tematy” z listąhaseł odpowiadających dokonanemu wyborowi. Po wybraniu hasłatematycznego pojawia się kolejny ekran, na którym można wybraćnumer katechizmu związany treściowo z wybranym hasłem. Po wybraniujednego z dostępnych numerów pojawia się ekran „Wynik” z tekstemcałego katechizmu zogniskowanym na wybranym fragmencie. Interfejs„Szukaj” pozwala odnaleźć więcej fragmentów zawierających hasła,wybrane przez użytkownika niż indeks tematyczny. Aplikacjaumożliwia także przeglądanie struktury katechizmu. W interfejsie„Działy” można wybrać poszczególne części katechizmu i ich kolejneelementy składowe. Można także zapoznać się z KonstytucjąApostolską „Fidei depositum”, która została ogłoszona z okazjipublikacji katechizmu. Aplikacja umożliwia szybkie odnalezieniewybranego numeru w katechizmie. Z dowolnego interfejsu aplikacjinależy z menu wybrać opcję „Numery” i otwiera się okno w którymmożna wybrać zakres numerów. Zastosowanie selekcji zakresów pozwalaza pomocą trzech kliknięć dotrzeć do każdego numeru katechizmu.Dostępne jest też dodawanie i uaktualnianie zakładek. Application -written for the purposes of evangelization - gives the opportunityto explore the contents of the Catechism of the Catholic Church.There is search by thematic password (password list is identical tothe index of the thematic issue of book). You (offline) viewcatechism by numbers, departments (structure), bookmarks and searchfor any words in its content. The application does not contain ads.The text of the Catechism used with the permission of publishingPallottinum. Interface "Themes" to select the first letter of apassword theme. After selecting the first letter of the passwordscene, there is a second screen "Themes" with a list of passwordscorresponding to your selection. When you select a passwordthematic shows another screen where you can select the number ofcatechism linked thematically with the selected password. Afterselecting one of the available numbers screen appears "result" ofthe entire text of the catechism in focused on a selected passage.Interface "Search" allows you to find more fragments containing thepassword chosen by the user than the thematic index. Theapplication also reviewing the structure of the catechism. Theinterface "Departments", you can select different parts of thecatechism and their subsequent components. You can also read theApostolic Constitution "Fidei depositum", which was announced onthe occasion of the publication of the catechism. The applicationallows to quickly find the number in the catechism. From anyapplication interface from the menu select "Numbers" and opens awindow where you can select a range of numbers. The applicationallows the selection ranges using three clicks to get to any numbercatechism. There is also adding and updating bookmarks.
ККЦ UA 2.1 APK
Opera Thomae
Додаток – створений з євангелізаційною метою – дає можливістьглибоко пізнати зміст Катехизму Католицької Церкви. Можна (оффлайн)переглядати Катехизм згідно пунктів, структурних розділів,закладок. А також здійснювати пошук будь-якого слова у тексті.Додаток не містить реклами. Текст Катехизму використовується зазгодою Видавництва Отців Василіян "Місіонер". Annex - created withthe purpose of evangelization - allows deeply understand thecontent of the Catechism of the Catholic Church. You can (offline)view Catechism The items of structural sections bookmarks. Alsosearch any word in the text. The application does not containadvertising. The text of the Catechism used with the consent of theBasilian Fathers Publishers "missionary".
STh lt 3.1 APK
Opera Thomae
This application allows users to read, search by keywords, byparts, by treatises and by indexes a masterpiece of St. ThomasAquinas - Summa Theologica. The text of Summa is taken from TheCorpus Thomisticum project: (http://www.corpusthomisticum.org ).Copyright of the Latin text, Fundación Tomás de Aquino 2015. Userscan navigate the menus in five different languages: English,Spanish, French, Polish and Italian. The aim of the application isto provide students, scholars a tool for basic research on ThomasAquinas, available offline (e. g. during seminars, lectures). Usercan select a part of the Summa Theologica, or choose a treatise orsearch by a bookmark, a keyword or by an index CT (each item of theSumma Theologica has its own identification number – index of theCorpus Thomisticum).
ККЦ RU 1.3 APK
Opera Thomae
Данное приложение (составленное, прежде всего, с цельюевангелизации) даёт возможность быстрого и легкого доступа добогатства текстов Катехизиса Католической Церкви (далее ККЦ). Вприложении предусмотрена возможность поиска по ключевым понятиям(список понятий идентичен напечатанной версии ККЦ), по параграфам,разделам, отдельным словам. Приложение не содержит рекламы.Использование текста согласовано с Конференцией католическихепископов России (ККЕР). Приложение даёт возможность просмотретьсодержание текста ККЦ. В меню «Разделы» можно выбрать интересующуючасть катехизиса. Есть также возможность ознакомиться сАпостольской Конституцией Иоанна Павла II «Fidei depositum»,выпущенной по случаю публикации ККЦ. Раздел «Темы» в основноминтерфейсе приложения даёт возможность поиска конкретного понятия.Выбрав данную опцию, следует выбрать первую букву интересующегослова, после чего, в появившимся списке понятий выбрать искомое.Следующий экран покажет все возможные параграфы, касающиеся данноготермина, а нажатием на номер, можно ознакомится и с содержанием.Раздел «Искать» позволяет пользователю найти и другие фрагментытекста, содержащие интересующее его понятие. В приложении можнотакже быстро перейти к интересующей статье в тексте. Достаточнотолько в меню выбрать опцию «Статьи» и в появившимся окне выбратьдиапазон, в который входит интересующий номер статьи. Возможнатакже опция добавления и удаления закладок. Достаточно тольконажать на сам текст. This application (made up primarily for thepurpose of evangelism) enables quick and easy access to a wealth oftexts of the Catechism of the Catholic Church (hereafter CCC). Theapplication provides an opportunity for key concepts of search(list of concepts is identical to the printed version of the CCC),for paragraphs, sections, individual words. The application doesnot contain advertising. Using a text agreed with the Conference ofCatholic Bishops of the Russian Federation (KKER). The app makes itpossible to view the content of the text of the CCC. In the menu"Categories" you can select the desired part of the catechism.There is also the opportunity to get acquainted with the ApostolicConstitution of John Paul II «Fidei depositum», released on theoccasion of the publication of the CCC. Section "Themes" in themain interface, the application provides the ability to searchspecific concepts. By selecting this option, you should choose thefirst letter of the word of interest, then, in the notion of thelist to select the desired one. The next screen will show allpossible clauses relating to a given term and clicking on thenumber, you can get acquainted with the content. See "Search"allows the user to find other pieces of text containing theinterests of its concept. The application can also quickly go tointerest the article in the text. One needs only to select the menuoption "Articles" and in the resulting window, select the range,which includes a number of interesting articles. It is alsopossible option to add and delete bookmarks. One needs only toclick on the text itself.
CTh lt 2.1 APK
Opera Thomae
This application allows users to: read works of St. Thomas Aquinas,search them by keywords, by customizable bookmarks and by indexes(all in latin). The text is taken from the website of The CorpusThomisticum project. Users can navigate the menus in five differentlanguages: English, Spanish, French, Polish and Italian. The aim ofthe application is to provide students, scholars a tool for basicresearch on Thomas Aquinas, available offline (e. g. duringseminars, lectures). Copyright of the Latin text, Fundación Tomásde Aquino (2016).
天主教教理 (繁體中文) 1.5 APK
Opera Thomae
天主教教理 (繁體中文). 本軟件使用 搜索: 關鍵字, 條文編號, 書籤. 本軟件由波蘭修士. © 2018天主教會台灣地區主教團. 要更改顏色嗎? 請參見「設置」 Catechism of the Catholic Church(Traditional Chinese). The software uses search: keywords, numbersprovisions, bookmarks. This software by the Polish monk. © 2018Catholic Bishops' Conference of Taiwan.   To change thecolors? See "Settings"
Loading...