1.1.1 / February 27, 2016
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Met de suppletie-app kan eenvoudig de toediening vanelektroliet-suppleties worden berekend. Geef aan hoeveel de patientweegt, wat de dosering is en de gebruikte concentratie en de appberekent de loopsnelheid per uur of per dag. Tevens is het mogelijkde hoeveelheid per infuus-kolf te laten berekenen.Update 28-2-kleine veranderingen- privacy meldingen aangepast: de app maaktgeen gebruik van de gegevens of lokatie van de gebruiker.Thesupplementation app can easily be calculated, the administration ofelectrolyte replenishment.Specify how much the patient weighs, whatis the dosage and concentration and the app calculates the flowrate per hour or per day. It is also possible to calculate theamount of per-infusion flask.update 28-2- small changes- Privacynotifications customized: the app does not use the data or locationof the user.

App Information Suppleties kindergeneeskunde

 • App Name
  Suppleties kindergeneeskunde
 • Package Name
  nl.suppleties.app
 • Updated
  February 27, 2016
 • File Size
  4.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  Rimon
 • Installs
  1+
 • Price
  $2.49
 • Category
  Medical
 • Developer
  Binnen Vissersstraat 21 1013GC Amsterdam the netherlands
 • Google Play Link

Rimon Show More...

APLS+ 1.2.5 APK
Rimon
Met de APLS-app kunnen snel de benodigde waarden worden berekenddie nodig zijn bij de opvang van een acuut ziek kind. De appberekent op basis van de leeftijd en het gewicht de standaardhoeveelheden adrenaline, vaatvulling, joule, glucose, de geschattetube-maat en de tube-diepte. Indien het gewicht onbekend is kan hetgeschatte gewicht worden berekend op basis van de leeftijd.De appis bedoeld voor kinderartsen en andere professionals die werkzaamzijn binnen de kindergeneeskunde. De app bevat tevensnormaalwaarden voor bloeddruk, ademfrequentie en hartfrequentienaar leeftijd.The APLS app can be calculated quickly the necessaryvalues ​​needed in the reception of an acutely ill child. The appcalculates on the basis of the age and weight of the standardquantities of adrenaline, vascular dressing, joule, glucose,estimated size, and the tube-tube-depth. If the weight is unknown,the estimated weight can be calculated on the basis of the age.Theapp is designed for pediatricians and other professionals workingin pediatrics.The app also includes normal values ​​for bloodpressure, respiratory rate and heart rate to age.
NLS 1.2.4 APK
Rimon
Met de NLS-app kunnen snel de benodigde waarden worden berekend dienodig zijn bij de opvang en reanimatie van een neonaat/pasgeborene.De app berekent op basis van het gewicht de standaard hoeveelhedenadrenaline, vaatvulling, glucose, naloxon, natriumbicarbonaat en degeschatte tube-maat.De app is bedoeld voor kinderartsen of andereprofessionals die werkzaam zijn in de kindergeneeskunde ofneonatologie.The NLS app can be calculated quickly the necessaryvalues ​​needed for the reception and resuscitation of a neonate /newborn. The app calculates on the basis of the weight of thestandard quantities of adrenaline, vascular filling, glucose,naloxone, sodium bicarbonate, and the estimated-size tube.The appis designed for pediatricians or other professionals working inpediatrics and neonatology.
APLS basic 1.2.4 APK
Rimon
Met de APLS-app kunnen snel de benodigde waarden worden berekenddie nodig zijn bij de opvang van een acuut ziek kind. De appberekent op basis van de leeftijd en het gewicht de standaardhoeveelheden adrenaline, vaatvulling, joule en de geschattetube-maat. Indien het gewicht onbekend is kan het geschatte gewichtworden berekend op basis van de leeftijd.De app is bedoeld voorkinderartsen en andere professionals die werkzaam zijn binnen dekindergeneeskunde.The APLS app can be calculated quickly thenecessary values ​​needed in the reception of an acutely ill child.The app calculates the age and weight of the standard amounts ofadrenaline, vascular filling, joule and the estimated tube size. Ifthe weight is unknown, the estimated weight can be calculated onthe basis of the age.The app is designed for pediatricians andother professionals working in pediatrics.
Werkboek kinderhematologie 1.0.9 APK
Rimon
Officiele app van het werkboek kinderhematologie met allerichtlijnen van de sectie kinderhematologie. Tevens formules vooro.a. het toedienen van bloedtransfusie en het berekenen van deindicatie voor trombose-profylaxe. Deze app is bedoeld voorkinderartsen (in opleiding) en andere artsen/zorgprofessionals dieregelmatig te maken hebben met kinderen en meer informatie willenover de achtergrondinformatie, diagnostiek en behandeling vanhematologie binnen de kindergeneeskunde.Official app of theworkbook with children's hematology guidelines children'shematology section.In addition, formulas to include theadministration of blood transfusion, and to calculate theindication for thrombosis prophylaxis.This app is designed forpediatricians (in training) and other physicians / healthcareprofessionals who regularly deal with children and would like moreinformation about the background, diagnosis and treatment ofhematology in pediatrics.
Suppleties kindergeneeskunde 1.1.1 APK
Rimon
Met de suppletie-app kan eenvoudig de toediening vanelektroliet-suppleties worden berekend. Geef aan hoeveel de patientweegt, wat de dosering is en de gebruikte concentratie en de appberekent de loopsnelheid per uur of per dag. Tevens is het mogelijkde hoeveelheid per infuus-kolf te laten berekenen.Update 28-2-kleine veranderingen- privacy meldingen aangepast: de app maaktgeen gebruik van de gegevens of lokatie van de gebruiker.Thesupplementation app can easily be calculated, the administration ofelectrolyte replenishment.Specify how much the patient weighs, whatis the dosage and concentration and the app calculates the flowrate per hour or per day. It is also possible to calculate theamount of per-infusion flask.update 28-2- small changes- Privacynotifications customized: the app does not use the data or locationof the user.
IV-calculator 1.1.0 APK
Rimon
Met deze infuus-calculator-app kunt u snel en eenvoudig deinfuusstand berekenen van continue intraveneuze medicatie, zoalsprostin en ventolin, pijnstilling en sedatie (o.a. morfine enmidazolam) en inotropie (o.a. dopamine, noradrenaline).De app biedtgeen doseringen (deze kunnen worden gevonden in externe bronnenzoals het kinderformularium of het farmacotherapeutisch kompas),maar geeft de mogelijkheid eenvoudig de loop-snelheid van hetinfuus te berekenen op basis van de ingevoerde dosering enoplossing.With this infusion calculator app lets you quickly andeasily calculate the infusion state of continuous intravenousmedications such as Prostin and ventolin, analgesia and sedation(midazolam and morphine, among others) and inotropic (among otherthings dopamine, norepinephrine).The app provides no doses (thesecan be found in external sources such as kinderformularium orpharmacotherapy compass), but simply makes it possible to calculatethe loop rate of infusion based on the entered dosage and solution.
Normaalwaarden 1.0.3 APK
Rimon
Met deze app kunnen de normaalwaarden van vitale parameters vankinderen gemakkelijk worden weergegeven. De app toontnormaalwaarden voor hartfrequentie, ademfrequentie en bloeddruk.Van de bloeddruk worden de P5, P50, P90, P95 en P99 getoond.Withthis app the normal range of vital parameters of children can beeasily displayed.The app shows normal values ​​for heart rate,respiratory rate and blood pressure.Blood pressure P5 are, P50,P90, P95 and P99 are shown.
Pediatric IV calculator 1.2.3 APK
Rimon
With this iv-rate app you can fast and easily calculate the iv rateof continuous intravenous medication, such as alprostadil andsalbutamol, sedatives (such as midazolam and morphine) andinotropic agents (such as dopamine and norepinephrine). The appdoesn't provide the dosage (this can be found at several externalsources) but aids in calculating the hourly iv-rate.
Loading...