1.5.1 / January 12, 2015
(2.4/5) (23)
Loading...

Description

Svět Techniky (The World of Technology) is your interactive guideto the newly opened popular learning centre in Ostrava - Vítkovice,which introduces interesting things from the field of science andtechnology in an enjoyable manner.Younger and older visitors willreceive information while walking through exhibits such asChildren's World, World of Science and Discoveries, World ofCivilization and the World of Nature.Bonus content will also appearonce the QR codes by each exhibit are scanned.The application alsoincludes a fun quiz, 3D map of the exhibition, news from the Worldof Technology, a calendar of upcoming events and a list of specialmissions visitors can accomplish inside the centre.

App Information Svět Techniky

 • App Name
  Svět Techniky
 • Package Name
  com.pria.svettechniky
 • Updated
  January 12, 2015
 • File Size
  20M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.5.1
 • Developer
  PRIA SYSTEM
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Nad Stráněmi 5656 76005 Zlín Česká republika
 • Google Play Link

PRIA SYSTEM Show More...

Pocket Dictionary 1.6.3 APK
PRIA SYSTEM
Are you going to visit Czech Republic ? Well thats great, becausePocket Dictionary (Slovník do kapsy) is here right for you to help!Smartmania.cz (recenze: http://bit.ly/1eCNTNu)"The best offlinedictionary"SvetAndroida.cz (recenze: http://bit.ly/1jS0K5L)"Verywell made application, which serves its purpose more thanenough"Pocket Dictionary is unique combination of five dictionaries- English, German, French, Spanish and Russian, which combinesabout 2 million words.Two way intelligent search means that youdon't have to switch languages all the time - app searches in bothCzech and foreign language. You dont have to use Czech specificcharacters with diacritics. Also every phrase havepronunciation.The app doesn't need internet connection. Justdownload the dictionaries once (WiFi download recommended), and youhave everything you need.
Bohemia Honey 3.0.0 APK
PRIA SYSTEM
Vzpomínáte si na klasickou “flašku” z dětských táborů? BohemiaHoney je její moderní verzí :-)Prstem roztočte láhev a bavte se spřáteli při plnění více než 1000, někdy i peprných úkolů! Žádnévýmluvy, žádné podvádění!Kdo úkol nesplní, dává fant!Remember theclassic "bottle" of children's camps? Bohemia Honey is a modernversion :-)Use your finger to spin the bottle and have fun withfriends in the performance of more than 1,000, sometimes peprnýchtasks!No excuses, no cheating!Who does not fulfill the task, givingDare!
Acutil Minihry 1.0.2 APK
PRIA SYSTEM
Procvič si svůj mozek s kolekcí 5 miniher! Otestuj svoji paměť,reakce a obrazové schopnosti a soutěž s ostatními o nejlepší místov žebříčku! - Rozehřej se klasickým zopakováním správného pořadí -Procvič svoji obrazovou paměť znovu sestavením barevných vzorů -Zrychli své reakce poklepáním na stejně barevná kolečka - Otestujsvůj barvocit a logické myšlení mícháním různých barev - Poslechnisi a zopakuj hudební tóny ve správném pořadíPractice your brainwith a collection of five mini-games! Test your memory, reactionand video capabilities and competition with others for the bestplace in the rankings!- Heat the classic repeating the correctorder- Practice your visual memory re-assembling colorful patterns-Speed ​​up your response by clicking on the same colored circles-Test your color perception and logical thinking by mixing differentcolors- Listen and repeat music tones in the correct order
Farma v kapse 1.1.1 APK
PRIA SYSTEM
Farma v kapse je váš průvodce na cestách farmářským světem. Aťcestujete v ČR kamkoli, pomůže vám po cestě najít kvalitnífarmářské potraviny, místa, kde se prodávají, a lidi, kteří je sláskou ke kvalitě vyrábějí. Farma v kapse je portál a mobilníaplikace mapující lokální zdroje poctivých potravin. Najdete zdeaktuální informace o jednotlivých farmářích, farmářskýchpotravinách, trzích a výrobcích a objevíte díky ní lokální farmářeve vašem okolí, kteří produkují přesně to, co hledáte. Na profilukaždého farmáře najdete označení kategorií, podle toho, jaký typpotravin produkuje. Různorodé možnosti vyhledávání vám umožníhledat místa, kde koupíte kvalitní potraviny nejen ve vašemaktuálním okolí, ale hlavně podél cesty, na kterou se plánujetevydat. Režimy vyhledávání: - Podél trasy- V okolí bodu- Podlekategorie nebo podrobných tagů- Full-textVe Farmě v kapse aktuálněnajdete přes 1000 farmářů a prodejních míst, kde lze jejichprodukci koupit. Farmáři jsou pro nás malopěstitelé, malovýrobci,zahrádkáři, a další producenti kvalitních potravin, které nabízejík prodeji. Počítáme mezi ně tedy i ty, kteří ve skutečnosti nemajífarmu, ale třeba sad, vinohrad, včelín nebo jen zahrádku. Důležitéje pro nás zejména to, že jsou místní a jejich produkce jekvalitní. V aplikaci i na webu máte možnost se zaregistrovat,ukládat si oblíbené prodejce a sdílet vaše zkušenosti s ostatnímiuživateli.The farm is in the pocket of your traveling companionfarmer's world. Whether you are traveling anywhere in the CzechRepublic will help you along the way to find a quality farm food, aplace where they sell, and people who love the quality of theproduce.  The farm is in the pocket of portal and mobileapplications for mapping, local resources honest food. You willfind current information about individual farmers, farmers' foodmarkets and products, and discover through her local farmers inyour area who produce exactly what you are looking for. The profileof each farmer refer designation categories, depending on the typeof food produced.Diverse search option lets you find places whereyou can buy quality food, not only in your current surroundings,but mainly along the road on which you plan to release.Searchmodes:- Along the route- In the vicinity of the point- According tothe category or tags depth- Full-textFarm in the pocket currentlyover 1,000 farmers and outlets where you can buy their produce.Farmers are our malopěstitelé, small-scale producers, gardeners andother producers of quality food they offer for sale. We count amongthem, even those who do not really have a farm, but must orchard,vineyard, apiary, or a garden. Importantly for us, especially thatthey are local and their production is of high quality.In theapplication, and the Web you have the option to register, save yourfavorite retailer and share your experiences with other users.
Svět Techniky 1.5.1 APK
PRIA SYSTEM
Svět Techniky (The World of Technology) is your interactive guideto the newly opened popular learning centre in Ostrava - Vítkovice,which introduces interesting things from the field of science andtechnology in an enjoyable manner.Younger and older visitors willreceive information while walking through exhibits such asChildren's World, World of Science and Discoveries, World ofCivilization and the World of Nature.Bonus content will also appearonce the QR codes by each exhibit are scanned.The application alsoincludes a fun quiz, 3D map of the exhibition, news from the Worldof Technology, a calendar of upcoming events and a list of specialmissions visitors can accomplish inside the centre.
Acutil Trenér mozku 1.9.2 APK
PRIA SYSTEM
Pravidelná dávka hlavolamů pro váš mozek!Nastavte si svého osobníhotrenéra, který Vám bude ve zvolených intervalech dávkovat záludnéotázky, které nastartují i ten poslední neuron :-)Aplikace nyníobsahuje 750 úkolů a hádanek.A regular dose of puzzles for yourbrain!Set your personal trainer who will be dosed at the selectedinterval tricky questions, which started as the last one neuron:-)The application now includes 750 tasks and puzzles.
Slovník do kapsy - 5 jazyků 1.6 APK
PRIA SYSTEM
Slovník do kapsy je unikátním spojením pěti slovníků cizích slov -anglického, německého, francouzského, španělského a ruského -obsahujících téměř 2 miliony hesel. TENTO BALÍČEK OBSAHUJE VŠECH 5JAZYKŮ BEZ NUTNOSTI DALŠÍCH NÁKUPŮ!Aplikace umožňuje obousměrnéinteligentní vyhledávání bez nutnosti přepínání mezi jazyky čipoužívání diakritiky (háčků a čárek) u českých výrazů, a navícdisponuje mluvenou výslovností u všech hesel. Každý ze slovníků lzevyzkoušet po dobu 14 dní zdarma. Vzhledem k velikosti databáze(angličtina 116 MB, němčina 56 MB, francouzština 108 MB,španělština 88 MB, ruština 32 MB) doporučujeme ke stažení využítwi-fi připojení. K běžnému používání Slovníku pak není připojení kinternetu nutné.Smartmania.cz (recenze:http://bit.ly/1eCNTNu)"Nejlepší offline slovník"SvetAndroida.cz(recenze: http://bit.ly/1jS0K5L)"Velmi kvalitně zpracovanáaplikace, která poslouží svému účelu více než dostatečně"Dictionaryin your pocket is a unique combination of five foreign wordsdictionary - English, German, French, Spanish and Russian -containing nearly 2 million passwords.This package contains all 5languages ​​without the need for further purchase!The applicationallows two-way intelligent search without switching betweenlanguages ​​or use of diacritics (accents) in Czech expressions,and in addition has spoken pronunciations for all entries.Each ofdictionaries can try it for free for 14 days. Given the size of thedatabase (116 megabytes English, German 56 megabytes, 108 megabytesFrench, Spanish 88 megabytes, Russian 32 Mb), we recommend the useof wi-fi connection. For normal use of the Dictionary then noInternet connection required.Smartmania.cz (reviews:http://bit.ly/1eCNTNu)"The best offline dictionary"SvetAndroida.cz(reviews: http://bit.ly/1jS0K5L)"Very carefully crafted applicationthat will serve its purpose more than enough"
Novatop 4 You 1.5.3 APK
PRIA SYSTEM
NOVATOP kombinuje vysoce vyspělou technologii, masivnost všechprvků a krásu dřeva v jeho přírodní podobě. Vytváří bezpečnou,masivní a skutečně celodřevěnou konstrukci. Nabízí osvědčené avysoce efektivní řešení pro úsporné i pasivní dřevěné domy. Krásapřírodního dřeva nabízí zcela nové možnosti při utvářeníarchitektury moderních interiérů. NOVATOP je vhodný pro rodinné ibytové domy, ale také pro rekonstrukce, přístavby, nadstavbyapod.NOVATOP combines highly advanced technology, all elements ofsolidity and beauty of wood in its natural form. Creates a secure,robust and truly all-wood construction. Offers a proven and highlyeffective solution for efficient and passive wooden houses. Thebeauty of natural wood offers completely new possibilities inshaping the architecture of modern interiors. NOVATOP is suitablefor family and apartment buildings, but also for renovations,additions, upgrades, etc.
Loading...