1.3.6 / August 29, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Sweet mobile skapar användarupplevelse, effektivitet ochaffärsnytta för säljare, kundservice och ledning. Våra lösningarger dig mer tid för det som skapar värde i organisationen – kunden.Sweet mobile är situationsbaserat och effektivt och erbjuderlösningar inom såväl projekthantering, kundhantering, ärendestöd,kundservice, kundvård, offerthantering, behovskartläggningar somrapportering. Sweet mobile server gör det väldigt lätt att byggaupp och konfigurera kundspecifika affärslösningar. Med informationfrån affärs-, produktions- och crm-system direkt tillgänglig i eramobila enheter ökar produktivitet, avslutsgrad och kundnöjdhetväsenligt. Genom Sweet mobiles situations och rollbasering får eraanvändare alltid tillgång till precis rätt information och funktionvid rätt tillfälle. Ladda ner vår applikation till din Android nuoch testa med exempeldata för att göra en första utvärdering avanvändarupplevelse och funktion. Vill ni koppla applikationen tillera egna system så krävs en server komponent som licensierasseparat. Kontakta oss gärna på info@sweetsystems.se ellerwww.sweetsystems.se för adress samt användaruppgifter tilldemomiljön eller för vidare information.Appen behöver vissarättigheter för att fungera fullt ut.Din plats – Krävs för att visadin position i kartan.Nätverkskommunikation – Ladda ner och skickadata.Lagring – Bilder, dokument och övrigakonfigureringsfiler.Tjänster som kan kosta pengar – Behövs för attkunna ringa ett samtal.Systemverktyg – Används när den initialasynkronisering sker, så att telefonen inte sätt i vilolägetautomatiskt.Dina konton (läs konfiguration av tjänster från Google)– Används för att kunna visa Google Maps.Sweet creates mobile userexperience, efficiency and business value for sellers, customerservice and management.Our solutions give you more time for whatcreates value in the organization - the customer. Sweet mobile issituation based and effective and offers solutions in both projectmanagement, customer management, case support, customer service,customer relationship management, proposal management, needssurveys as reporting.Sweet mobile server makes it very easy tobuild and configure client-specific business solutions. Withinformation from commercial, manufacturing and CRM systems directlyavailable in the era of mobile devices increases productivity,trades and customer satisfaction considerably.By Sweet Automobilessituational and role basing get your users always have access toexactly the right information and functionality at the righttime.Download our app for your Android now and test with sampledata to make an initial evaluation of the user experience andfunctionality. Would you like to switch the application to your ownsystem you will need a server component that is licensedseparately.Please contact us at info@sweetsystems.se orwww.sweetsystems.se for address and login information to the demoenvironment or for further information.The app needs certainpermissions to function fully.Your location - Required to show yourlocation on the map.Network communication - Download and senddata.Storage - photos, documents, and other configurationfiles.Services that can cost money - Needed to be able to make acall.System Tools - Used when the initial synchronization takesplace, so it does not insert the standby mode automatically.Youraccounts (read the configuration of services from Google) - Used todisplay Google Maps.

App Information Sweet Mobile CRM

 • App Name
  Sweet Mobile CRM
 • Package Name
  se.sweetsystems.sweetmobile
 • Updated
  August 29, 2016
 • File Size
  21M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.3.6
 • Developer
  Sweet Systems AB
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Drottninggatan 97 11360 Stockholm Sweden
 • Google Play Link

Sweet Systems AB Show More...

Sweet Mobile CRM 1.3.6 APK
Sweet mobile skapar användarupplevelse, effektivitet ochaffärsnytta för säljare, kundservice och ledning. Våra lösningarger dig mer tid för det som skapar värde i organisationen – kunden.Sweet mobile är situationsbaserat och effektivt och erbjuderlösningar inom såväl projekthantering, kundhantering, ärendestöd,kundservice, kundvård, offerthantering, behovskartläggningar somrapportering. Sweet mobile server gör det väldigt lätt att byggaupp och konfigurera kundspecifika affärslösningar. Med informationfrån affärs-, produktions- och crm-system direkt tillgänglig i eramobila enheter ökar produktivitet, avslutsgrad och kundnöjdhetväsenligt. Genom Sweet mobiles situations och rollbasering får eraanvändare alltid tillgång till precis rätt information och funktionvid rätt tillfälle. Ladda ner vår applikation till din Android nuoch testa med exempeldata för att göra en första utvärdering avanvändarupplevelse och funktion. Vill ni koppla applikationen tillera egna system så krävs en server komponent som licensierasseparat. Kontakta oss gärna på info@sweetsystems.se ellerwww.sweetsystems.se för adress samt användaruppgifter tilldemomiljön eller för vidare information.Appen behöver vissarättigheter för att fungera fullt ut.Din plats – Krävs för att visadin position i kartan.Nätverkskommunikation – Ladda ner och skickadata.Lagring – Bilder, dokument och övrigakonfigureringsfiler.Tjänster som kan kosta pengar – Behövs för attkunna ringa ett samtal.Systemverktyg – Används när den initialasynkronisering sker, så att telefonen inte sätt i vilolägetautomatiskt.Dina konton (läs konfiguration av tjänster från Google)– Används för att kunna visa Google Maps.Sweet creates mobile userexperience, efficiency and business value for sellers, customerservice and management.Our solutions give you more time for whatcreates value in the organization - the customer. Sweet mobile issituation based and effective and offers solutions in both projectmanagement, customer management, case support, customer service,customer relationship management, proposal management, needssurveys as reporting.Sweet mobile server makes it very easy tobuild and configure client-specific business solutions. Withinformation from commercial, manufacturing and CRM systems directlyavailable in the era of mobile devices increases productivity,trades and customer satisfaction considerably.By Sweet Automobilessituational and role basing get your users always have access toexactly the right information and functionality at the righttime.Download our app for your Android now and test with sampledata to make an initial evaluation of the user experience andfunctionality. Would you like to switch the application to your ownsystem you will need a server component that is licensedseparately.Please contact us at info@sweetsystems.se orwww.sweetsystems.se for address and login information to the demoenvironment or for further information.The app needs certainpermissions to function fully.Your location - Required to show yourlocation on the map.Network communication - Download and senddata.Storage - photos, documents, and other configurationfiles.Services that can cost money - Needed to be able to make acall.System Tools - Used when the initial synchronization takesplace, so it does not insert the standby mode automatically.Youraccounts (read the configuration of services from Google) - Used todisplay Google Maps.
Loading...