1.0.1 / June 13, 2018
(4.1/5) (1)

Description

Türkiye Haberleri, tüm son dakika haberlerini, trendkonulardakigüncel gelişmeleri, iş, spor, dünya, eğlence ve yaşamtarzı ileilgili en güncel haberleri kapsar. Türkiye Haberleri,Türkiye'denen son haberleri okumak için hızlı ve kolay bir yolsunuyor. Tekbir uygulamayı kullanarak birden çok Türkiye haberkaynağınıokuyarak zaman kazanın. ÖZELLİKLER: √ Siteye görehaberler. √Kategoriye göre haberler. √ Haber özetlerini otomatikolarakindirin. √ Çevrimdışı okuma √ Haber widget'ı. √ Web sayfasınımobilbiçime dönüştürün. √ Haber kaynaklarını kaldırın veyasıralayın. √Varsayılan haber kaynaklarını düzenle √ OPML ile dahafazla haberkaynağı alın √ Görüntüleri engelleme seçeneği (bantgenişliğiniazaltın). √ SMS, Email, Facebook, Twitter ile haberleripaylaşın...

App Information Türkiye Haberleri

 • App Name
  Türkiye Haberleri
 • Package Name
  com.news.tr
 • Updated
  June 13, 2018
 • File Size
  6.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  News Studio
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link
News Studio Show More...
Báo Mới 1.0.1 APK
News Studio
"Báo Mới" là ứng dụng đọc báo điện tử, tin tức siêu tốc. Hỗ trợbạnđọc báo dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi với đầy đủ các tin hotcậpnhật liên tục 24h là Kênh tổng hợp tin tức báo điện tử, tinnóngtrong ngày, tin báo mới nhất hàng đầu Việt Nam.Những tính năngcủaứng dụng.* Ứng dụng tin tức hoàn toàn miễn phí.* Ứng dụng cậpnhậttrong thời gian thực 24h* Dễ dàng chia sẻ thông tin lên cácmạng xãhội hàng đầu như Facebook, Zalo...* Dễ dàng lựa chọn và thêmcácđầu báo yêu thích vào trang chủ.* Tốc độ nhanh, được tối ưu chokếtnối 2G/3G/Wifi.* Hỗ trợ chế độ: đọc ban ngày và đọc ban đêm.*Hỗtrợ phóng to/ thu nhỏ kích thước chữ trong bài báo.* Giaodiệnthiết kế giành riêng cho đọc báo.
News24 1.0.5 APK
News Studio
Watch news on demand anytime, anywhere! Whether it’s breakingnewsalerts, the latest, trending articles, US and World news oropinionpieces on politics and entertainment from your favoritenewspersonalities.Key Features:• Headlines from your home screenusingthe widget• Receive notifications of breaking news • View allthelatest Top Stories or browse content by section• Exclusive newsandlive headlines 24/7 with Breaking News Alerts • Readin-depthcontent written by News correspondents • View the very bestNewsvideos over WiFi and mobile network• View image galleries intheapp • Share stories on social media• Continue readingstoriesoffline. Save news to My News favoriteWe would love to hearfromyou so please submit any feedback or suggestions
Tin tức 24/7 1.0.4 APK
News Studio
"Tin tức 24/7" Là cổng thông tin điện tử tin tức luôn được cậpnhật24/24 trong tất cả các ngày trong tuần. Nhưng tin nóng hổi,nhữngtin nổi bật trong ngày được chúng tôi cập nhật một cáchnhanhnhất.Chúng tôi cũng luôn cải thiển ứng dụng để đảm bảo tin tứcđượctới người dùng một cách nhanh nhất và tiện dụng nhất, Một sốtínhnăng nổi bật của chương trình.* Ứng dụng cập nhật trong thờigianthực 24h trong tất cả các ngày trong tuần* Dễ dàng chia sẻthôngtin lên các mạng xã hội hàng đầu như Facebook, Zalo...* Dễdàng lựachọn và thêm các đầu báo yêu thích vào trang chủ.* Tốc độnhanh,được tối ưu cho kết nối 2G/3G/Wifi.* Hỗ trợ chế độ: đọc banngày vàđọc ban đêm.* Hỗ trợ phóng to/ thu nhỏ kích thước chữ trongbàibáo.* Giao diện thiết kế giành riêng cho đọc báo."News 24/7"Aselectronic portal has been updated news 24/24 in all weekdays.Butthe hot news, the highlights of the day are we updatequickly.Wealways improve the app to ensure that information is upto the useras quickly as possible and most convenient,Some salientfeatures ofthe program.* Application updates in real time 24 hoursa day allweek* Easily share information on social networks likeFacebookTop, Zalo ...* Easily select and add your favoritenewspapers onthe homepage.* Fast, optimized for connectivity 2G /3G / Wifi.*Support modes: read day and night reading.* Support zoom/ shrinkthe font size in the article.* Interface designedexclusively forreading.
CBC News 1.0.2 APK
News Studio
When you want to know what’s happening, tap into the global newsgathering power of News. With correspondents and bureaus reportingfrom across the world, no other news source even comes close.CanadaNews covers all breaking news, live updates on trending topics, topnews latest stories on business, sports, world, entertainment andlifestyle etc.Canada News provides a fast and an easy way to readthe latest news from Canada. Save your time by reading multipleCanada news sources using one app.Key Features:• Headlines fromyour home screen using the widget• Receive notifications ofbreaking news • Watch News live from anywhere• View all the latestTop Stories or browse content by section• Read in-depth contentwritten by News correspondents • View the very best News videosover WiFi and mobile network• View image galleries in the app •Share stories on social media• Continue reading stories offline.Save news to My News favoriteWe would love to hear from you soplease submit any feedback or suggestions
Tin tức 24h 1.1.1 APK
News Studio
"Tin tức 24h" là ứng dụng đọc báo điện tử, tin tức siêu tốc. Hỗ trợbạn đọc báo dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi với đầy đủ các tin hotcập nhật liên tục 24h được tổng hợp từ hơn 60 trang báo điện tửhàng đầu Việt Nam.Những tính năng của ứng dụng.* Ứng dụng tin tứchoàn toàn miễn phí.* Ứng dụng cập nhật trong thời gian thực 24h* Dễdàng chia sẻ thông tin lên các mạng xã hội hàng đầu như Facebook,Zalo...* Dễ dàng lựa chọn và thêm các đầu báo yêu thích vào trangchủ.* Tốc độ nhanh, được tối ưu cho kết nối 2G/3G/Wifi.* Hỗ trợ chếđộ: đọc ban ngày và đọc ban đêm.* Hỗ trợ phóng to/ thu nhỏ kíchthước chữ trong bài báo.* Giao diện thiết kế giành riêng cho đọcbáo."News 24" is an application to read electronic newspapers, newssuperfast. Support you read the newspaper easily, quickly andconveniently with full hot constantly updated news aggregated from24 over 60 leading electronic newspaper Vietnam.These features ofthe application.* The app is completely free news.* Applicationupdates in real time 24 hours* Easily share information on socialnetworks like Facebook Top, Zalo ...* Easily select and add yourfavorite newspapers on the homepage.* Fast, optimized forconnectivity 2G / 3G / Wifi.* Support modes: read day and nightreading.* Support zoom / shrink the font size in the article.*Interface designed exclusively for reading.
USA Today 1.0.1 APK
News Studio
When you want to know what’s happening, tap into the globalnewsgathering power of News. With correspondents and bureausreportingfrom across the world, no other news source even comesclose. USAToday covers all breaking news, live updates on trendingtopics,top news latest stories on business, sports, world,entertainmentand lifestyle etc. USA Today provides a fast and aneasy way toread the latest news from America. Save your time byreadingmultiple America news sources using one app. Key Features:•Headlines from your home screen using the widget •Receivenotifications of breaking news • Watch News live fromanywhere •View all the latest Top Stories or browse content bysection • Readin-depth content written by News correspondents •View the verybest News videos over WiFi and mobile network • Viewimagegalleries in the app • Share stories on social media •Continuereading stories offline . Save news to My News favorite Wewouldlove to hear from you so please submit any feedback orsuggestions
Russia News 1.0.1 APK
News Studio
Russia News gives you easy access to read the most popularnewssources from Russia (Россия) on your Android device. Take thisappwith you and stay informed with access to the latest news.Theappis simple to use, with stories in Russian arranged intocategoriescovering Latest News, Russia, Economics, Science,Society, UK,Sports, Video and Audio.You can also view all storieswithin theapp in chronological order or according to theirpopularity amongthe users.FEATURES:√ News by site.√ News bycategory.√ Downloadnews briefs automatically.√ Offline reading.√News widget.√ Convertwebpage to mobile format.√ Remove or sort newssources.√ Editdefault news sources√ Import more news sources viaOPML√ Option toblock images (reduce bandwidth).√ Share news viaSMS, Email,Facebook, Twitter...
Báo VietNamNet 1.0.1 APK
News Studio
"Báo VietNamNet" là ứng dụng đọc báo điện tử, tin tức siêu tốc.Hỗtrợ bạn đọc báo dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi với đầy đủ cáctinhot cập nhật liên tục 24h được tổng hợp từ hơn 60 trang báo điệntửhàng đầu Việt Nam.Những tính năng của ứng dụng.* Ứng dụng tintứchoàn toàn miễn phí.* Ứng dụng cập nhật trong thời gian thực 24h*Dễdàng chia sẻ thông tin lên các mạng xã hội hàng đầu nhưFacebook,Zalo...* Dễ dàng lựa chọn và thêm các đầu báo yêu thíchvào trangchủ.* Tốc độ nhanh, được tối ưu cho kết nối 2G/3G/Wifi.*Hỗ trợ chếđộ: đọc ban ngày và đọc ban đêm.* Hỗ trợ phóng to/ thunhỏ kíchthước chữ trong bài báo.* Giao diện thiết kế giành riêngcho đọcbáo.
Loading...