1.0.185 / July 9, 2018
(3.2/5) (21)
Loading...

Description

Uwaga: Korzystanie z aplikacji jest możliwe po skontaktowaniu się zdziałem handlowym dostępnym pod numerem tel. 577413000, lubmailowo: [email protected] to pionerska aplikacja narynku transportowym pozwalająca w sposób automatyczny rozliczyćpodróż służbową kierowcy oraz wyliczyć płace minimalną na tereniepaństw członkowskich Unii Europejskiej. Tachobus pozwala również naśledzenie kierowcy oraz badanie jego aktywności w pojeździe wczasie rzeczywistym. Aplikacja skierowana jest zarówno dla pojazdówo dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, a więcniewyposażonych w tachograf jak również dla pojazdów wyposażonych wtachograf cyfrowy bądź analogowy, a więc dla kierowcówprzestrzegających normy rozporządzenia 561/2006 (WE).AplikacjaTachobus dostarcza Klientom rozwiązania takie jak :• automatycznetworzenie druków podróży służbowej dla kierowcy (diet orazryczałtów noclegowych) wraz z automatycznym wykrywaniem miejscaprzekraczania granicy, czasu pracy w poszczególnych państwachczłonkowskich oraz miejsca noclegów,• automatyczne wyliczenie płacyminimalnej na terytorium Republiki Francuskiej (Loi Macron),Republiki Federalnej Niemiec (Milog) oraz na terytorium Włoch,Norwegii czy Austrii• automatyczne wyliczenie polskiej płacyminimalnej w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia po1 stycznia 2017 roku• system monitorowania kierowcy wraz z bieżącąanalizą jego aktywności poprzez zalogowanie się do dedykowanegopanelu on-line,• asystenta prawnego kierowcy ułatwiającegodostosowanie się zarówno do norm określonych przepisami prawa, jaktez wspomagającego prawidłową pracę kierowcy, jak równieżzapewnienie pełnej ochrony prawnej. Dzięki aplikacji Klientotrzymuje:• prawidłowe wykonanie oraz wyliczenie należności ztytułu podróży służbowej kierowcy• prawidłowe i rzetelne wyliczenieewidencji czasu pracy, oraz sporządzenie list płac,• kompletnądokumentacje płacową• zabezpieczenie przedsiębiorstwa przedroszczeniami pracowniczymi• rzetelność danych pozwalających naprawidłowe wyliczenie delegacji• oszczędność czasu przeznaczonegodo standardowego rozliczenia delegacji (podróży służbowej)Note:Using the application is possible by contacting the salesdepartment is available on tel. 577413000, or e-mail:[email protected] is pionerska application allows thetransport market in an automatic way to settle a business trip andthe driver calculate minimum wages in the European Union MemberStates. Tachobus also allows you to track the driver and testingits activity in a vehicle in real time. The application is directedto both vehicles with a weight of less than 3.5 tons, and thereforenot equipped with a tachograph, as well as vehicles equipped with adigital tachograph or analog, and thus complying with the standardfor the drivers Regulation 561/2006 (EC).Tachobus applicationprovides customers with solutions such as:• automatic creation ofprinted business trip for the driver (the flat-rate subsistence andaccommodation) with automatic detection of the place of crossingthe border, working time in the Member States and the place ofaccommodation• Automatic calculation of the minimum wage in theterritory of the French Republic (Loi Macron), the Federal Republicof Germany (Milog) and in Italy, Norway and Austria• Automaticcalculation of the Polish minimum wage in case of employment undera contract of mandate after January 1, 2017 years• monitoringsystem driver with the current analysis of its activities bylogging into a dedicated online panel,• legal assistant driverfacilitates both adapting to the standards set by law, as well asof supporting the proper operation of the driver, as well asprovide full legal protection. With this application, thecustomer receives:• correct execution and calculation ofreceivables from a business trip the driver• correct and accuratecalculation of timesheets and payroll preparation,• completedocumentation wage• protect the company against claims employee•reliability of data allowing for correct calculation of thedelegation• saving time devoted to the standard settlementdelegations (business trip)

App Information Tachobus

Tachobus Sp. z o.o. Show More...

Tachobus 1.0.185 APK
Uwaga: Korzystanie z aplikacji jest możliwe po skontaktowaniu się zdziałem handlowym dostępnym pod numerem tel. 577413000, lubmailowo: [email protected] to pionerska aplikacja narynku transportowym pozwalająca w sposób automatyczny rozliczyćpodróż służbową kierowcy oraz wyliczyć płace minimalną na tereniepaństw członkowskich Unii Europejskiej. Tachobus pozwala również naśledzenie kierowcy oraz badanie jego aktywności w pojeździe wczasie rzeczywistym. Aplikacja skierowana jest zarówno dla pojazdówo dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, a więcniewyposażonych w tachograf jak również dla pojazdów wyposażonych wtachograf cyfrowy bądź analogowy, a więc dla kierowcówprzestrzegających normy rozporządzenia 561/2006 (WE).AplikacjaTachobus dostarcza Klientom rozwiązania takie jak :• automatycznetworzenie druków podróży służbowej dla kierowcy (diet orazryczałtów noclegowych) wraz z automatycznym wykrywaniem miejscaprzekraczania granicy, czasu pracy w poszczególnych państwachczłonkowskich oraz miejsca noclegów,• automatyczne wyliczenie płacyminimalnej na terytorium Republiki Francuskiej (Loi Macron),Republiki Federalnej Niemiec (Milog) oraz na terytorium Włoch,Norwegii czy Austrii• automatyczne wyliczenie polskiej płacyminimalnej w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia po1 stycznia 2017 roku• system monitorowania kierowcy wraz z bieżącąanalizą jego aktywności poprzez zalogowanie się do dedykowanegopanelu on-line,• asystenta prawnego kierowcy ułatwiającegodostosowanie się zarówno do norm określonych przepisami prawa, jaktez wspomagającego prawidłową pracę kierowcy, jak równieżzapewnienie pełnej ochrony prawnej. Dzięki aplikacji Klientotrzymuje:• prawidłowe wykonanie oraz wyliczenie należności ztytułu podróży służbowej kierowcy• prawidłowe i rzetelne wyliczenieewidencji czasu pracy, oraz sporządzenie list płac,• kompletnądokumentacje płacową• zabezpieczenie przedsiębiorstwa przedroszczeniami pracowniczymi• rzetelność danych pozwalających naprawidłowe wyliczenie delegacji• oszczędność czasu przeznaczonegodo standardowego rozliczenia delegacji (podróży służbowej)Note:Using the application is possible by contacting the salesdepartment is available on tel. 577413000, or e-mail:[email protected] is pionerska application allows thetransport market in an automatic way to settle a business trip andthe driver calculate minimum wages in the European Union MemberStates. Tachobus also allows you to track the driver and testingits activity in a vehicle in real time. The application is directedto both vehicles with a weight of less than 3.5 tons, and thereforenot equipped with a tachograph, as well as vehicles equipped with adigital tachograph or analog, and thus complying with the standardfor the drivers Regulation 561/2006 (EC).Tachobus applicationprovides customers with solutions such as:• automatic creation ofprinted business trip for the driver (the flat-rate subsistence andaccommodation) with automatic detection of the place of crossingthe border, working time in the Member States and the place ofaccommodation• Automatic calculation of the minimum wage in theterritory of the French Republic (Loi Macron), the Federal Republicof Germany (Milog) and in Italy, Norway and Austria• Automaticcalculation of the Polish minimum wage in case of employment undera contract of mandate after January 1, 2017 years• monitoringsystem driver with the current analysis of its activities bylogging into a dedicated online panel,• legal assistant driverfacilitates both adapting to the standards set by law, as well asof supporting the proper operation of the driver, as well asprovide full legal protection. With this application, thecustomer receives:• correct execution and calculation ofreceivables from a business trip the driver• correct and accuratecalculation of timesheets and payroll preparation,• completedocumentation wage• protect the company against claims employee•reliability of data allowing for correct calculation of thedelegation• saving time devoted to the standard settlementdelegations (business trip)
Loading...