1.2.3 / February 14, 2017
(3.9/5) (23)
Loading...

Description

Met deze app kun je de tafels van 1 tot en met 10 oefenen. Je kuntde tafels netjes op volgorde of in willekeurige volgorde oefenen.Druk op een knopje bovenaan om een tafel te kiezen en of je het opvolgorde (eerste rij) of door elkaar (tweede rij) wilt oefenen.Wanneer je alle sommen hebt gemaakt kun je op de controleer knopdrukken om te zien hoe je het gedaan hebt. Wanneer je een foutgemaakt hebt staat er ook het goede antwoord in een rode kleur. Nade controle moet je eerst weer een tafel aanklikken om nog een keerte oefenen, bij door elkaar zal de volgorde steeds anders zijn!With this app you can get the tables from 1 to exercise 10. You canpractice the tables neatly in sequence or at random. Press a buttonat the top to choose a table and if you want to practice it inorder (first row) or together (second row). When you have made youcan press the check button all the sums to see how you did it. Ifyou have made a mistake there is also the correct answer in a redcolor. After checking, you should first click on a table to furtherexercise once, when mixed together, the order are always different!

App Information Tafels oefenen

 • App Name
  Tafels oefenen
 • Package Name
  com.mailheinpragt.tafelsoefenen
 • Updated
  February 14, 2017
 • File Size
  3.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.3
 • Developer
  Hein Pragt
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Hein Pragt Show More...

TafelsOefenen 1.2.2 APK
Hein Pragt
Met deze app kun je de tafels van 1 tot enmet10 oefenen. Je kunt de tafels netjes op volgorde of inwillekeurigevolgorde oefenen. Druk op een knopje bovenaan om eentafel tekiezen en of je het op volgorde (eerste rij) of door elkaar(tweederij) wilt oefenen. Wanneer je alle sommen hebt gemaakt kunje op decontroleer knop drukken om te zien hoe je het gedaan hebt.Wanneerje een fout gemaakt hebt staat er ook het goede antwoord ineenrode kleur. Na de controle moet je eerst weer een tafelaanklikkenom nog een keer te oefenen, bij door elkaar zal devolgorde steedsanders zijn!With this app you canseethe tables from 1 to 10 exercise. You can use the tables neatlyonorder or in random practice. Press a button at the top to selectatable and if you want to practice. Order (first row) ortogether(second row) When you have made all the sums you can clickon thecheck button to see how you did it. If you have made amistakethere is also the correct answer in a red color. Aftertheinspection, you must first click on a back table to practice atatime by each sequence will always be different!
Scott Adams Adventures 1.4.1 APK
Hein Pragt
This is a Scott Adams adventure game interpreter program, it wasoriginally written in 1997 and ported to HTML5/CSS/Javascript in2014 by Hein Pragt from the Netherlands. This program can be usedon any Android device if the screen is large enough, it wasdesigned to use on tablets. I included the original game datafiles, (with permission of Scott Adams). The user interface hasbuttons for common command, a separate inventory window, anddrop-down list with all nouns and verbs. This makes it easier toplay, because in the old versions the game was more like guess thekeywords. This version makes it easier to play the games with amore modern and user friendly user interface. I created thisprogram "just for fun" because sometimes you need to do somethingto enjoy programming without any commercial use. I enjoyedprogramming this interpreter and playing the old games, I hope youwill enjoy playing these games as well. Regards, Hein Pragtp.s.This is a new version of the old program, I could not update theold one because I lost the signing key.
Rekenmemory 1.2.2 APK
Hein Pragt
Dit is een spel waarbij je goed moetkunnenrekenen maar ook goed moet kunnen onthouden. Op de rodekaartjesstaan de sommen en op de blauwe kaartjes de uitkomsten.Selecteereerst een rood kaartje en daarna een blauw kaartje om degoedeuitkomst bij de goede som te vinden. Op het eerste scherm kunjekiezen hoe groot de getallen mogen zijn en welke bewerkingen(+-/*)er gebruikt worden. Door bijvoorbeeld alleen vermenigvuldigentekiezen kun je de tafels op een leuke wijze oefenen. Eenleukleerzaam spel voor kinderen, maar ook een leuke uitdagingvoorvolwassenen. Het spel is het best op een tablet te spelenmaarwanneer het scherm groot genoeg is werkt het ook goed opeentelefoon. Veel speelplezier, Romy en Hein Pragt.This is a game whereyouhave to be able to count, but also be able to remember. Well Onthered cards are the sums and the blue cards outcomes. First selectared card and then a blue card to find. Proper outcome in thegoodsum On the first screen, you can choose how big the numbers maybewhat operations (+ - / *) and are used. For example, byselectingonly multiplication tables can exercise in a fun way. Afuneducational game for kids, but also a great challenge foradults.The game is just the best to play on a tablet when thescreen isbig enough it also works well on a phone. Lots of fun,Romy andHein Pragt.
Spellingspel 1.2.2 APK
Hein Pragt
Dit is een spel waarbij je telkens tienkortezinnen te zien krijgt met daarin een woord waarin een letterof eenpaar letters ontbreken. Achter de zin kun je kiezen welkeletterser zouden moeten staan. Wanneer je alle tien hebt gedaan kandecomputer het nakijken en zie je welke woorden je goed hebt enwelwelke woorden je nog beter moet oefenen. Veel speelplezier, RomyenHein Pragt.This is a game whereyouhave to see every ten short sentences containing a word thatgets aletter or a few letters missing. Behind the sense you canchoosewhich characters are supposed to be. When you have done alltencomputer could check and see what words you have very wellwhatwords you still need more practice. Lots of fun, Romy andHeinPragt.
Tafels oefenen 1.2.3 APK
Hein Pragt
Met deze app kun je de tafels van 1 tot en met 10 oefenen. Je kuntde tafels netjes op volgorde of in willekeurige volgorde oefenen.Druk op een knopje bovenaan om een tafel te kiezen en of je het opvolgorde (eerste rij) of door elkaar (tweede rij) wilt oefenen.Wanneer je alle sommen hebt gemaakt kun je op de controleer knopdrukken om te zien hoe je het gedaan hebt. Wanneer je een foutgemaakt hebt staat er ook het goede antwoord in een rode kleur. Nade controle moet je eerst weer een tafel aanklikken om nog een keerte oefenen, bij door elkaar zal de volgorde steeds anders zijn!With this app you can get the tables from 1 to exercise 10. You canpractice the tables neatly in sequence or at random. Press a buttonat the top to choose a table and if you want to practice it inorder (first row) or together (second row). When you have made youcan press the check button all the sums to see how you did it. Ifyou have made a mistake there is also the correct answer in a redcolor. After checking, you should first click on a table to furtherexercise once, when mixed together, the order are always different!
Spelling spel 1.2.4 APK
Hein Pragt
Dit is een spel waarbij je telkens tien korte zinnen te zienkrijgtmet daarin een woord waarin een letter of een paarlettersontbreken. Achter de zin kun je kiezen welke letters erzoudenmoeten staan. Wanneer je alle tien hebt gedaan kan decomputer hetnakijken en zie je welke woorden je goed hebt en welwelke woordenje nog beter moet oefenen. Veel speelplezier, Romy enHein Pragt.This is a game where you get to see it with a word whicha letteror missing a few letters every ten short sentences. Behindthephrase you can choose which letters should be there. When youhavedone all ten computer can check and see what words you verywellwhat words you still have to practice better. Lots of fun, RomyandHein Pragt.
Loading...