1.1 / September 27, 2016
(4.3/5) (1)

Description

Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốcchíthông tục diễn nghĩa,là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc đượcLaQuán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn TamQuốc(190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thựcbahư (bảy phần thực ba phần hư cấu).Tiểu thuyết này được xem làmộttrong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học TrungQuốc.
Three KingdomsThreeKingdoms called press materials colloquial novel, is aChinesehistorical novel by Luo Guanzhong wrote in the 14th centuryafterthe turbulent period of the Three Kingdoms (190-280) withabout 120chapters , according to the method carried three damagedseven(seven pieces made of three parts fiction) .Tieu this theoryisconsidered one of the four classic works bestChineseliterature.

App Information Tam Quốc Diễn Nghĩa Full

 • App Name
  Tam Quốc Diễn Nghĩa Full
 • Package Name
  com.gosuvn.book.AOWBNFCAMDWAGAVMX
 • Updated
  September 27, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  LE TINH
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

LE TINH Show More...

Tam Quốc Diễn Nghĩa Full 1.1 APK
LE TINH
Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốcchíthông tục diễn nghĩa,là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc đượcLaQuán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn TamQuốc(190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thựcbahư (bảy phần thực ba phần hư cấu).Tiểu thuyết này được xem làmộttrong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học TrungQuốc.Three KingdomsThreeKingdoms called press materials colloquial novel, is aChinesehistorical novel by Luo Guanzhong wrote in the 14th centuryafterthe turbulent period of the Three Kingdoms (190-280) withabout 120chapters , according to the method carried three damagedseven(seven pieces made of three parts fiction) .Tieu this theoryisconsidered one of the four classic works bestChineseliterature.
Cool Math 1.2 APK
LE TINH
The game requires no math skills , suitable for all ages .The gametrains the mind and quick reflexes to solve mathBy selecting thecorrect answers players will continue to operations with higherdifficulty level , duration and less thinking !!!Together challengealone : D
truyện tây du ký (full) 1.0 APK
LE TINH
Tây Du Ký là một trong những tác phẩm kinh điển trong văn học TrungHoa, và được xem là tác phẩm kinh điển nổi tiếng nhất cho thế hệtrẻ. Được xuất bản với tác giả giấu tên trong những năm 1590 vàkhông có bằng chứng trực tiếp còn tồn tại để biết tác giả của nó,nhưng tác phẩm này thường được cho là của học giả Ngô Thừa Ân. Tiểuthuyết thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang (ĐườngTam Tạng) đi lấy kinh.Nội dung :Trong tiểu thuyết, Trần Huyền Trangđược Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáomang về Trung Quốc. Theo ông là ba đệ tử - một khỉ đá tên Tôn NgộKhông , một yêu quái nửa người nửa lợn tên Trư Ngộ Năng và một thủyquái tên Sa Ngộ Tĩnh họ đều đồng ý giúp ông thỉnh kinh để chuộctội. Con ngựa Huyền Trang cưỡi cũng là một hoàng tử của Long Vương(Bạch Long Mã).Những chương đầu thuật lại những kì công của Tôn NgộKhông, từ khi ra đời từ một hòn đá ở biển Hoa Đông, xưng vương ởHoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, đại náo thiên cung, sau đó bị Phật TổNhư Lai bắt nhốt trong núi Ngũ Hành 500 năm. Truyện kể lại HuyềnTrang trở thành một nhà sư ra sao và được hoàng đế nhà Đường gửi đithỉnh kinh sau khi hoàng đế thoát chết.Phần tiếp của câu chuyện kểvề các hiểm nguy mà thầy trò Đường Tam Tạng phải đối đầu, trong đónhiều yêu quái là đồ đệ của các vị Tiên, Phật. Một số yêu tinh muốnăn thịt Huyền Trang, một số khác muốn cám dỗ họ bằng cách biếnthành đàn bà đẹp. Tôn Ngộ Không phải sử dụng phép thuật và quan hệcủa mình với thế giới yêu quái và Tiên, Phật để đánh bại các kẻ thùnhiều mánh khóe, như Ngưu Ma Vương hay Thiết Phiến Công chúa...Cuốicùng khi đã đến cửa Phật, thầy trò họ lại phải đổi Bát vàng củaHoàng đế Đường Thái Tông tặng để nhận được kinh thật. Đây cũng đượctính là một khổ nạn cho bốn thầy trò. Khi qua sông Thông Thiên, TamTạng gặp lại Lão Rùa năm xưa chở ông qua ông. Khi đang chở Tam Tạngqua giữa sông, Lão Rùa hỏi Tam Tạng rằng ông có hỏi Phật Tổ giúplão rằng bao giờ lão tu đắc chính quả không, vì Tam Tạng quên hỏi,nên bị Lão Rùa hất cả bốn thầy trò lẫn kinh văn xuống sông. Kinhvăn bị ướt, sau khi phơi khô một số bị rách. Vì vậy, kinh đến Trungthổ không được toàn vẹn.Tính năng ứng dụng :- vuốt trái phải để xemtrang trước, sau- tự động lưu trang đang đọc- hỗ trợ menu để tiệnchuyển trang- quảng cáo thân thiện, không ảnh hưởng đến việcđọcJourney to the West is one of the classics of Chineseliterature, and is considered a classic work best known to youngergenerations. Published with the author anonymity in 1590 and thereis no direct evidence exists for its author, but this work often isthought of Thua scholar Wu Yin. Novel recounts a trip to India ofthe monk Xuanzang (Tang Monk) get business.Content :In the novel,Tran Huyen Trang Quan Yin Bodhisattva sure to West Truc (India)Buddhist scriptures brought back to China. According to the threedisciples - a stone monkey named Wukong, a half-demon pig named ZhuMeets Energy and a sea monster Sha Wujing name they agreed to helphim scriptures to sin. Xuanzang horse riding is also a prince ofLong Wang (white dragon horse).The first chapter recounts the featsof Sun Wukong, since its inception from a rock in the East ChinaSea, named King of Fruits Son, master Learning the Games, inlocalities heaven, then buddha captivity in 500 years of Marblemountain. Stories recounted Xuanzang became a monk coined and sentTang emperor after emperor scriptures survived.The sequel's storyabout the danger that teachers and students confronted Zang Street,where many demons are disciples of the deities, Buddha. Some elveswant to eat Xuanzang, others want to tempt them by turning into abeautiful woman. Sun Wukong must use magic and its relationshipwith the demon world and Korea, Buddha to defeat the enemy manytricks, like Taurus Mara or Set Block Princess ...Finally when theBuddha came to the door, teachers they had to change the Emperor'sgold Bat Taizong real gift for getting business. It also counts asa passion for the four teachers and students. Once across the riverTheosophy, Zang met Lao Rua drove him through his past year. Whencarrying Tripitaka across the river, Lao Turtle asked Tripitakathat he asked the Buddha to help elders that never old conventattained the results did not, because Tripitaka forgot to ask,should be Lao Turtle scooped all four teachers and students andtexts down the river. Texts wet, after drying a tear. So businessto Chinese territorial integrity is not.Application features:-swipe left and right to see the previous page, the following-automatically saves the page is read- support for easy page turningmenu- friendly ads, does not affect the reading
Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa Full 1.3 APK
LE TINH
Truyện Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tụcdiễn nghĩa, Tam quốc diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử TrungQuốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạnTam Quốc (190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảythực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu). Tiểu thuyết này được xemlà một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học TrungQuốc.***Cốt truyện :- Triều đình tranh giành quyền lực- Chiến tranhloạn lạc giữa mười quân phiệt (190-200)- Tiền Xích Bích (200-208)-Hậu Xích Bích (208-220)- Ba nước cùng xưng đế- Nhà Tây Tấn thốngnhất Trung Hoa.***Tính năng nổi bật :- Giao diện đơn giản, tiệnlợi- hiển thị đẹp, rất thoải mái khi xem- Vuốt trái, phải để xemtrang tiếp theo, trước đó- Quảng cáo hiển thị cực kỳ thân thiện,không gây ức chếTale of the Three Kingdoms Three Kingdoms originalname was even colloquial novel, Three Kingdoms is a Chinesehistorical novel by Luo Guanzhong wrote in the 14th century tellsthe turbulent period of the Three Kingdoms (190-280) with about 120chapters, according to the method actually three damaged seven(seven parts actually three parts fiction). This novel isconsidered one of the four classic works of literature orChina.***Plot :- Imperial power struggle- War between ten militarychaos (190-200)- Cash Red Cliff (200-208)- Behind the Red Cliff(208-220)- The three countries jointly proclaimed Emperor- TheWestern Jin Chinese uniform.***Salient features :- Simpleinterface, convenient- Display beautiful, very comfortable towatch- Swipe left and right to view the next page, previous- Adsthat show extremely friendly, no inhibition
zZchat 0.1 APK
LE TINH
"Much better, much more popular, muchmoreuser-friendly”"Simple enough that anyone can use it, versatile enoughthateveryone has some use for it"zZchat is a messaging and calling app that allows you toeasilyconnect with family & friends across countries. It'stheall-in-one communications app for text (SMS/MMS), voicecall,Moments, photo sharing, and games.WHY USE zZchat:• NEW! zZchat OUT CALLS: Make calls to landlines and mobilearoundthe globe at low rates (in certain regions only).• MULTIMEDIA MESSAGING: Send video, image, text, andvoicemessages.• FREE VOICE : High-quality free calls to anywhere intheworld.• GROUP CHAT & CALLS: Create group chats• MOMENTS: Share your best moments on your personalphotostream.• STICKER GALLERY: Hundreds of free, fun, animated stickerstoexpress your feelings from some of your favorite cartoonsandmovies.• BETTER PRIVACY: WeChat gives you the highest level of controloveryour privacy• LANGUAGE SUPPORT: Localized in 20 different languages andcantranslate messages to any language.• AND MORE: Desktop app, custom wallpapers, customnotifications,and Official Accounts.
hồng lâu mộng (full) 1.0 APK
LE TINH
Hồng lâu mộng hay tên gốc Thạch đầu ký là một trong Tứ đại danh táccủa Trung Quốc. Với hơn 100 triệu bản được xuất bản, tiểu thuyếtnày trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thờiđại.Bối Cảnh Xã Hội :Thời nhà Thanh, dưới thời Ung Chính, Càn Long(1723 - 1795) là thời kinh tế cực thịnh, chẳng những nông nghiệp,thủ công nghiệp mà cả khai khoáng, thương nghiệp cũng phát triểnphồn vinh. Các thành thị lớn như Nam Kinh, Dương Châu, Vũ Xương,Nhạc Châu... buôn bán sản xuất sầm uất, là những đô thị lớn. Nềnkinh tế tự phát tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phongkiến chuyên chế mọt ruỗng đang trên đà tan rã, đã sản sinh ra mộtlớp thị dân thành thị, có những nhu cầu thẩm mĩ mới. Tây sương ký,Mẫu đơn đình, Liêu trai chí dị,... là những tác phẩm miêu tả tìnhyêu, những số phận, những buồn vui cá nhân... Đó chính là sự "thănghoa" của cuộc sống tinh thần đã bắt đầu khác từ trước so với củangười thành thị. Hồng lâu mộng là sự thể hiện những tư tưởng củathời đại: tinh thần dân chủ, tinh thần phê phán đời sống xã hộiphong kiến mục nát, phê phán những giáo điều cổ hủ đã ăn sâu bén rễhàng ngàn năm, đòi tự do yêu đương và mưu cầu hạnh phúc, giải phóngcá tính, khao khát tự do bình đẳng, lý tưởng cho cuộc sống... Tấtcả những cái đó có mặt kế thừa tư tưởng dân chủ thời Minh và đầuthời Thanh, nhưng đó chính là sản phẩm của ý thức tư tưởng thị dânđương thời.Tính năng ứng dụng:Tính năng ứng dụng :- vuốt trái phảiđể xem trang trước, sau- tự động lưu trang đang đọc- hỗ trợ menu đểtiện chuyển trang- quảng cáo thân thiện, không ảnh hưởng đến việcđọcHong long dream or challenge the original name signing is one offour great classical novels of Chinese. With over 100 millioncopies were published, this novel became one of the best-sellingbook of all time.Social Context:Qing Dynasty, under Yongzheng,Qianlong (1723 - 1795) is the economic zenith, not onlyagriculture, defense industry, but also mining, commerce andprosperity. Large cities such as Nanjing, Yangzhou, Wuchang, MusicWorld ... trafficking busy production, is the largest urban center.Spontaneous economy of capitalist society appear in the palm weevildespotic feudal decay is on track to disintegration, has produced amarketing class urban residents, with these new aesthetic needs.The Story of the Western Wing, The Peony Pavilion, Lieu evenallergic son, ... are works depicting love, fate, the sad and happyindividual ... It is the "sublimation" spirit of life another beganearlier than of the townspeople. Hong long dream is an expressionof the ideas of the times: the democratic spirit, the spirit ofcritical social life feudalism decaying, criticizing dogmasantiquated've rooted for thousands of years, demanding freedom bythe love and pursuit of happiness, liberated personality, yearningfor freedom equality, ideal for life ... All those things arepresent democratic ideology inherited Ming and early Qing period,but that is the product of conscious thought contemporary urbanpopulation.Application features:Application features:- swipe leftand right to see the previous page, the following- automaticallysaves the page is read- support for easy page turning menu-friendly ads, does not affect the reading
Truyen ma Nguyen Ngoc Ngan (Update 2018) 1.0 APK
LE TINH
Ngoài văn chương chính thống, Nguyễn Ngọc Ngạn còn là tác giả củanhiều truyện ma kinh dị được độc giả hải ngoại biết đến rộng rãinhư "Tiếng quạ réo vong hồn", "Ngôi mộ mới đắp", "Đêm trong căn nhàhoang", "Bóng ma bên cửa sổ" ("Bóng ma bên cửa"), "Chuyến xe buýt"("Bãi đất hoang sau nhà"), "Căn nhà số 24", "Cõi âm", "Đêm khôngtrăng", "Hồn về trong gió". Truyện "Đêm trong căn nhà hoang" củaông đã được chuyển thể thành phim, do Trung tâm Thúy Nga phát hành.Truyện ma mới nhất của ông có tên "Đêm dài vô tận".Tuyển tập truyệnbao gồm :Ngăn Kéo Số 14Quỷ ÁmNhà XácCon Nhện Đứa Bé Ăn MàyNgôi MộMới ĐắpLưỡi Gươm Đẫm MáuĐêm Trong Căn Nhà HoangChuyện CũMưa ĐêmBiệt Thự Của Người Đã KhuấtHồn Về Trong GióSen Vàng Lãng ĐãngXácChết Ngôi Làng NhỏVụ Giết Nguời Ghê Rợn NhấtBuổi Chiều Chủ NhậtĐịnh MệnhHành Động Man Rợ Của Bầy Dã ThúBãi Đất Hoang Sau Nhà BụiTre Đầu LàngQuỷ Hút Máu Trái Tim Con RắnBóng Người Dưới Trăng Tínhnăng ứng dụng :- vuốt trái phải để xem trang trước, sau- tự độnglưu trang đang đọc- hỗ trợ menu để tiện chuyển trang- quảng cáothân thiện, không ảnh hưởng đến việc đọcApart from the literarymainstream, Nguyen Ngoc Ngan is also the author of many ghost storyhorror readers abroad widely known as "English crow rang souls","new grave," "Nights in abandoned house "" ghost window "(" ghostdoor ")," bus "(" Beach wasteland behind the house ")," the housenumber 24 "," afterlife "," Night without moon " , "the soul of thewind". Story "Night in a haunted house," he was made into a movie,the Center released Thuy Nga. His latest ghost story called"endless night".Collection of stories include:Drawer Number14HauntedHouse of the deathSpiderBoy Eating YouNew graveBloodyswordNight in a haunted houseOld storyRainy night Villa of thedeceasedBack In The WindGolden Lotus villagers areIdentify smallvillage DeathThe most gruesome murdersAfternoon SundayFateBarbarous practices of the seven BeastsHeath After HouseBambooDust First VillageVampireHeart SnakeUnder The MoonshadowApplication features:- swipe left and right to see theprevious page, the following- automatically saves the page is read-support for easy page turning menu- friendly ads, does not affectthe reading
Những câu chuyện về luật nhân quả (sách hay) 1.0 APK
LE TINH
Những câu chuyện về luật nhân quả là những câu chuyện ngắn về nhữngcon người trong xã hội xưa, nhằm tạo ra những giá trị mang ý nghĩatinh thần cho bạn đọc, mình có sưu tầm và tổng hợp các mẩu chuyệntừ nhiều nguồn khác nhau. Vì điều kiện khách quan nên không xinphép dịch giả được, do vậy nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp thì mọingười hãy gửi về email: phongtinh1995@gmail.com.Tính năng ứng dụng:- vuốt trái phải để xem trang trước, sau- tự động lưu trang đangđọc- hỗ trợ menu để tiện chuyển trang- quảng cáo thân thiện, khôngảnh hưởng đến việc đọcStories of causality are short stories aboutpeople in the society of old, to create value carries spiritualsignificance for you to read, I can collect and aggregate storiesfrom multiple sources together. Because the objective conditions donot permit translators should be, so if you have any comments thenplease send an email people: phongtinh1995@gmail.com.Applicationfeatures:- swipe left and right to see the previous page, thefollowing- automatically saves the page is read- support for easypage turning menu- friendly ads, does not affect the reading
Loading...