1.0 / November 9, 2015
(4.4/5) ()

Description

You have the simplest task ever. How farcanyou go ? You just have to tap on smiling child face when itappear.Remeber ! It will be harder so stay focused.

App Information TapTap

 • App Name
  TapTap
 • Package Name
  pl.belinfo.games.taptap
 • Updated
  November 9, 2015
 • File Size
  6.3M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MobileAppsDevelopment - Belchatow
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

MobileAppsDevelopment - Belchatow Show More...

TapTap 1.0 APK
You have the simplest task ever. How farcanyou go ? You just have to tap on smiling child face when itappear.Remeber ! It will be harder so stay focused.
Baza Informacji Bełchatów 0.0.4 APK
Aplikacja stworzona dla mieszkańcówBełchatowaoraz osób które spędzają tutaj sporo czasu. Cel ogólnytejaplikacji to zebranie wielkiej ilości informacji oBełchatowie.Staramy się zbierać dane takie jak: nazwa, adres,numery telefonów,numer faksu, adres e-mail, oraz adres www, NIP,REGON firm iinstytucji, oczywiście w miarę możliwości.Aktualnie posiadamy 4 główne działy:1. Info - szkoły, placówki kulturalne jak muzea czybiblioteki,schroniska, policja czy urzędy pocztowe2. Miejsca - od restauracji, kawiarń, przez kina, banki,stacjepaliw, szpitale, przychodnie, kościoły, a kończąc nahotelach3. Zakupy - firmy z praktycznie każdej możliwej kategorii(działwciąż rozwijany, aktualnie dostępne są dane z kategorii:apteki,biuro, biżuteria i zegarki)4. Imprezy - to oczywiście kalendarz oficjalnych imprezW porównaniu do ostatniej wersji aplikacja zostałagruntownieprzebudowana, teraz posiada znacznie bardziej przejrzystywygląd ijest trochę bardziej intuicyjna, sposób wyświetlaniainformacjirównież został zmieniony. Teraz nie musisz przepisywaćinformacji,gdy chcesz zadzwonić klikasz na numer a nasza aplikacjawprowadzinumer za Ciebie, chcesz zajrzeć na stronę jakiejś firmy ?Kliknij wlink a strona zostanie automatycznie otworzona. Kompletnanowość wporównaniu do poprzedniej wersji to lokalizacja, tzn.jeżeliposiadasz dostęp do internetu a w bazie danych mamyzapisanylokalizację o instytucji/firmie którą właśnie szukasz,pojawi sięinformacja, że możesz podejrzeć lokalizację w GoogleMaps.Oczywiście zaszło również wiele zmian które nie są ażtakzauważalne np. zmieniliśmy sposób przechowywania danych, przezcoaplikacja powinna je odczytywać troszkę szybciej.W dalszym ciągu wiele informacji jest przechowywanalokalnie,przez co nie musisz nic ściągać z internetu, jednakdodaliśmy wwielu przypadkach możliwość wyboru i tak np. jeżelichcesz poznaćdokładny rozkład PKS-u dostajesz "na tacy" link dostrony PKS gdziemożesz podejrzeć 100% aktualne rozkłady, jednak wdalszym ciągumożesz podejrzeć rozkłady bez korzystania z internetuw tymprzypadku nie obiecujemy że wszystko jest aktualne jednakstaramysię uaktualniać dane w miarę naszych możliwości.Już nie długo kolejna porcja danych w zakładce: "Zakupy" !********* UWAGA *********1. Dane które możecie znaleźć w aplikacji to dane ogólniedostępne,znalezione przede wszystkim na stronach danychfirm/instytucji,stronie Miasta Bełchatowa (www.belchatow.pl) czyteż w wyszukiwarceGoogle oraz na stronach podobnych (np. GoogleMaps) no i oczywiściez prywatnych źródeł.2. Tak ogromna ilość informacji sprawia, że nie jestmożliwezapewnić iż każda pojedyncza informacja jest w 100% zgodnazestanem rzeczywistym. Dokładamy wszelkich starań by jaknajwiększailość danych była aktualna !Jeżeli zauważyłeś/aś jakikolwiek błąd aplikacji lubnieaktualnąinformację, a może nie ma danych twojej firmy ? Bardzoproszęwyślij informację pod adres: belinfo.pl@gmail.comBędę starał się wyeliminować problemy oraz nieaktualne daneprzedkolejnymi aktualizacjami.Serdecznie dziękuje za pomoc i za korzystanie z aplikacji !Application createdforthe inhabitants of Belchatow and those who spend a lot oftimehere. The general purpose of this application is to collect alargeamount of information about Belchatow. We try to collect datasuchas name, address, telephone numbers, fax number, e-mail andwebaddress, tax ID, Identification of companies and institutions,ofcourse, as far as possible.Currently we have 4 main sections:1. Prediction - schools, cultural institutions like museumsorlibraries, shelters, police and post offices2. Seats - from restaurants, cafes, the cinema, banks, gasstations,hospitals, clinics, churches, and ending on hotels3. Shopping - a company with virtually every category(divisionstill being developed, the currently available data ofpharmacy,office, jewelery and watches)4. Events - this, of course, official calendar of eventsCompared to the last version of the application hasbeencompletely rebuilt, now it has a much cleaner look and is abitmore intuitive way to display information has also beenchanged.Now you do not have to rewrite the information you want tocallclick on the number and the app will introduce a number foryou,you want to look at some company website? Click on the link andthepage is automatically opened. Complete novelty compared totheprevious version is the location, ie. If you have access totheInternet and database have recorded the location of theinstitution/ company that was looking for, you get a message thatyou canpreview the location on Google Maps. Of course, alsohappened manychanges that are not so noticeable example. We'vechanged the waydata storage, so the application should be read alittlefaster.In still a lot of information is stored locally, so you donothave to download anything from the Internet, but we have addedinmany cases the ability to choose and example. If you want toknowthe exact distribution of PKS get "tray" link to the busstationwhere you can preview 100 % current schedule, but you canstillpreview the schedule without the use of the Internet in thiscasedoes not promise that everything is up to date but we aretrying toupdate the data in our abilities.Not for long, another portion of the data under "Shopping"!********* WARNING *********1. The data you can find in the application is the datapubliclyavailable, found primarily on the data pages of companies/institutions, the City's website Belchatow (www.belchatow.pl) orinthe Google search engine and on sides like (eg. Google Maps) andnoof course, from private sources.2. Such a huge amount of information makes it impossible toensurethat every single piece of information is 100% compatiblewithreality. We make every effort so that the maximum amount ofdatawas up to date!If you noticed / out any application error oroutdatedinformation, and perhaps there is no data your company?Please sendinformation to the following address: belinfo.pl@gmail.comI will try to eliminate the problems and outdated datafromsubsequent updates.Thank you very much for your help and for usingtheapplication!
TicTacToe 1.0 APK
It is simple TicTacToe game. You canchooseplaying with firend or playing with computer which chooserandomfield.
What color it is ? 0.0.1 APK
This app is a simple Stroop Efect tester.Checkcan you tell which color it is ?
Jaki to kolor ? 0.0.1 APK
Aplikacja ta opiera się o efektStroopa.Myślisz że potrafisz oszukać psychologie ? Sprawdź jakdługobędziesz potrafił poprawnie wybrać kolor jakim jestnapisanytekst.This application isbasedon the Stroop effect. You think you can fool psychology? Findouthow long you will be able to correctly select the color whichisthe written text.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered