2.2.17 / May 24, 2016
(3.5/5) ()
Loading...

Description

Beleef de woning die jij graag wilt! Wiedroomter niet van een eigen woning die echt bij je past. Leef jijvoor jekinderen? Ben je dol op koken, werk je thuis, of hou je vaneen huisvol vrienden? Onze architecten en interieurdesignershebben zichverdiept in de verschillende leefstijlen. Dieleefstijlen vormen hetuitgangspunt voor onze vindingrijkewoonpakketten. Met deze VirtualReality app kan je enkele van onzewoningen en leefstijlen in 360graden bewonderen. Wanneer je in hetbezit bent van een VR-bril kanje onze projecten zelfs in 3Dervaren!
Experience the homethatyou'd like! Who does not dream of a home that really suits you.Doyou live for your children? Would you love to cook, you workathome, or do you prefer a house full of friends? Our architectsandinterior designers have studied the different lifestyles.Theselifestyles are the basis for our resourceful residentialpackages.This Virtual Reality app you can browse our homes andlifestylesseen in 360 degrees. When you can even experience ourprojects in3D in possession of a VR glasses!

App Information Ter Steege VR

 • App Name
  Ter Steege VR
 • Package Name
  com.Smart2it.VR.Smart2VR.TerSteegeVR
 • Updated
  May 24, 2016
 • File Size
  65M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.2.17
 • Developer
  Smart2VR
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Visit website Email info@smart2it.nl Privacy Policy
  www.smart2vr.com +31 74 303 14 14 info@smart2vr.com
 • Google Play Link

Smart2VR Show More...

VISMO VR 3.0.4.2 APK
Smart2VR
Showcase of the architecture and architecturalvisualizations we do, shown in Google cardboard VR
VR HomeMade 1.0 APK
Smart2VR
Beleef deze woning en de wijk in virtualreality: met bijvoorbeeld een Google Cardboard staat u echt in dewoning en kunt u er doorheen lopen. Tussen lopen en stilstaanwisselt u door naar beneden te kijken. Het verkeersbord geeft aanin welke stand u zich bevindt, door middel van de exit-bordjes kuntu wisselen tussen de interieur en exterieur scene.Experience this house andthe district in virtual reality: for example, a Google Cardboardstate you really in the house and you can walk through. Betweenwalking and standing still toggles by looking down. The road signindicates the position you are in, through the exit signs you canswitch between the interior and exterior scene.
Rodenburg VR 2.1.2 APK
Smart2VR
Ontdek het bezichtigen van huizen op eentotaal vernieuwende manier… alsof u zelf in uw nieuwe huisstaat.Start nu de virtuele bezichtiging!Rodenburg Makelaars laat de klant vanaf nu virtueel (voor/na)bezichtigen.Na een bezichtiging thuis nog eventjes ‘echt’ de woning bekijken oflaten zien aan vrienden en familie óf vooraf al even binnenstappenen rondkijken.De techniek is nu klaar voor een laagdrempelige manier om het huisnog meer te beleven. Een live bezichtiging is altijd nodig om desfeer te proeven, dat is virtueel niet mogelijk….maar dit is weleen leuke manier om kennis te maken.Hoe werkt het?- Plaats uw smartphone in een VR-bril (cardboard).- Kies de woning die u virtueel wilt bezichtigen.- De virtuele bezichtiging kan nu beginnen. Met het schuifje aande zijkant van de bril klikt unaar het volgende vertrek.Om deze app maximaal te kunnen beleven heeft u een VR-bril(zoals Google Cardboard)nodig (bij ons op te vragen). Met deze app is de woning overigensook in 2d te bezichtigenop een smartphone of tablet. Ook dan kunt u de woning beleven alsofu er middenin staat!LET OP:Indien u de app gebruikt in combinatie met de VR-bril is hetverstandiger om hierbij te gaan staan.Niet lopen tijdens de virtuele bezichtiging, dit kan gevaarlijkzijn.WAARSCHUWING: NIET VOOR MENSEN MET EEN PACEMAKER. DE BRIL BEVATEEN MAGNEET.De in de app getoonde informatie wordt door Rodenburg Makelaarsmet zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheiddaarvan kan niet worden ingestaan.Rodenburg Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid vooronjuistheden en onvolledigheden van de op de app van RodenburgMakelaars opgenomen informatie en tarieven. Hetzelfde geldt voorhet gebruik van deze app in combinatie met gebruik van deVR-bril.Discover the view ofhouses in a completely innovative way ... as if you were in yournew home state.Now start the Virtual Tour!Rodenburg Brokers let the customer from now virtual (before /after) seeing.After a visit home even for a moment "real" watch the house or showthem to friends and family either pre equally step in and lookaround.The technology is now ready for an accessible way to experience thehome even more. A live viewing is always necessary to sample theatmosphere, which is virtually impossible ... but this is a fun wayto get acquainted.How does it work?- Put your smartphone in a VR glasses (cardboard).- Choose the property you want to visit virtually.- The Virtual Tour can now begin. With the slider on the side ofthe glasses, clickto the next room.In order to live up to this app, you have a VR glasses (likeGoogle Cardboard)necessary (for us to ask). With this app, the house itself is alsoseen in 2don a smartphone or tablet. Also you can enjoy the house as if youwere in the middle of state!WATCH OUT:If you use the app in conjunction with VR glasses is wiser tostand here.Do not walk in the virtual tour, it could be dangerous.WARNING: NOT FOR PEOPLE WITH A PACEMAKER. GLASSES CONTAINS AMAGNET.The information shown in the app by Rodenburg Agency with care,but the accuracy and completeness can not be guaranteed.Rodenburg Agency accepts no liability for errors and omissionsin the information and prices on the app Rodenburg Brokers. Thesame applies to the use of this application in combination with theuse of the VR-glasses.
Pandomo VR 3.2.12 APK
Smart2VR
De officiële VR app van Pandomo Makelaarsgeeft je de mogelijkheid woningen te bekijken waar en wanneer jewilt!Met deze app kun je de woning op drie verschillende manierenbekijken. Beweeg zelf je telefoon of bedien de woning mettouchscreen. Voor de beste ervaring plaats je jouw telefoon in eenspeciale VR-bril, bijvoorbeeld in een cardboard. Door de 360 gradenweergave beleef je het alsof je midden in de woning staat. DePandomo VR app werkt ook op tablets.Geïnteresseerd in een woning of project? Neem gemakkelijk contactop met de makelaar via het contact menu links bovenin de app.The official app of VRPandomo Agent gives you the ability to view homes whenever andwherever you want!With this app you can view the property in three different ways.Move around with your phone or use the house with touchscreen. Forthe best experience, place your phone in a special VR-goggles, forexample in a card board. The 360 ​​degree view you will experienceit as if you were in the middle of the house. The Pandomo VR appalso works on tablets.Interested in a house or project? Please easily contact the agencyvia the contact menu at the top left of the app.
VR Timpaan Verandawoning 1.3 APK
Smart2VR
De Timpaan Verandawoning is een betaalbaar enduurzaam woningbouw concept. Door het modulair systeem is het déoplossing voor elke woonwens.Beleef nu de Timpaan Verandawoning in een virtual reality: metbijvoorbeeld een Google Cardboard staat u echt in de woning en kuntu er doorheen lopen. Tussen lopen en stilstaan wisselt u door naarbeneden te kijken. Het verkeersbord geeft aan in welke stand u zichbevind.The Tympanum VerandaHouse is an affordable and sustainable housing concept. The modularsystem is the ideal solution for every housing needs.Experience the Timpaan Veranda House in a virtual reality: forexample, a Google Cardboard really is you in the house and you canwalk through it. Between walking and standing still you change bylooking down. The road sign indicates the position you arelocated.
De Hunenborg VR 1 APK
Smart2VR
Virtual Reality op basisschool De Hunenborg!Basisschool De Hunenborg stort zich in het kader van deKinderboekenweek 2015 met het thema ‘Raar, maar waar’ in de wereldvan Virtual Reality.De Hunenborg is actief bezig met het invoeren van het eigentijdsleren en wil daarom in het leren en ontdekken nieuwe techniekentoepassen.In samenwerking met het Hengeloos bedrijf Smart2IT is ditVirtual Reality project opgezet. De leerlingen van groep 7 en 8hebben de opdracht gekregen de wijk rondom de school teherinrichten en een huis te ontwerpen.De basisschool leerlingen hebben daarbij alle fases doorlopen, vanhet onderzoeken, opstellen van eisen en wensen, het bedenken vanmogelijke oplossingen, het maken van keuzes en het visualiseren vanhet ontwerp.De Hunenborg-app is het resultaat van het Virtual Realityschoolproject. Met behulp van een cardboard of Virtual Reality brilen smartphone kan iedereen een kijkje nemen in de nieuw ontworpenwijk en huizen.Benieuwd naar dit creatieve ontwerp? Download dan nu direct deapp!Virtual Reality atprimary school De Hunen Borg!The primary school Hunen Borg plunges in the context of theChildren in 2015 with the theme "Strange but true" in the world ofVirtual Reality.The Hunen Borg is actively entering the contemporary learningand therefore wants to learn and explore new techniques apply.In cooperation with the company Smart2IT Hengeloos this VirtualReality ranging project. The students of grade 7 and 8 have beencommissioned to redecorate the neighborhood around the school andto design a house.The elementary school students have while going through all thestages of researching, drafting requirements and needs, devisingpossible solutions, making choices and visualizing the design.The Hunen Borg app is the result of the Virtual Reality school.Using a cardboard or virtual reality goggles and smartphone, anyonecan take a look at the newly designed neighborhood and houses.Curious about this creative design? Then download the app rightnow!
Snelder Zijlstra VR 3.0.5.1 APK
Smart2VR
Ontdek het bezichtigen van huizen op eentotaal vernieuwende manier… alsof u zelf in uwnieuwe huis staat. Start nu de virtuele bezichtiging!Meer informatieSnelder Zijlstra Makelaars laat de klant vanaf nu virtueel(voor/na) bezichtigen. Na eenbezichtiging thuis nog eventjes ‘echt’ de woning bekijken of latenzien aan vrienden enfamilie óf vooraf al even binnenstappen en rondkijken. De techniekis nu klaar voor eenlaagdrempelige manier om het huis nog meer te beleven. Een livebezichtiging is altijd nodigom de sfeer te proeven, dat is virtueel niet mogelijk….maar dit iswel een leuke manier omkennis te maken.Hoe werkt het?- Plaats uw smartphone in een VR-bril (cardboard).- Kies de woning die u virtueel wilt bezichtigen.- De virtuele bezichtiging kan nu beginnen. Met het schuifje aande zijkant van de bril klikt unaar het volgende vertrek.Om deze app maximaal te kunnen beleven heeft u een VR-bril(zoals Google Cardboard)nodig (bij ons op te vragen). Met deze app is de woning overigensook in 2d te bezichtigenop een smartphone of tablet. Ook dan kunt u de woning beleven alsofu er middenin staat!LET OP:Indien u de app gebruikt in combinatie met de VR-bril is hetverstandiger om hierbij te gaanstaan. Niet lopen tijdens de virtuele bezichtiging, dit kangevaarlijk zijn.WAARSCHUWING: NIET VOOR MENSEN MET EEN PACEMAKER. DE BRIL BEVATEEN MAGNEET.De in de app getoonde informatie wordt door Snelder ZijlstraMakelaars met zorgsamengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kanniet worden ingestaan.Snelder Zijlstra Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheidvoor onjuistheden enonvolledigheden van de op de app van Snelder Zijlstra Makelaarsopgenomen informatie entarieven. Hetzelfde geldt voor het gebruik van deze app incombinatie met gebruik van de VR-bril.Discover the view ofhouses in a totally new way ... as if you were in yournew home state. Now start the virtual tour!More informationSnelder Zijlstra Agent allows the customer from now virtual(before / after) seeing. After avisit home even briefly 'real' view the house or show to friendsandfamily either pre equally step in and look around. The technique isnow ready for aaccessible way to experience the house even more. A live viewing isalways necessaryto the atmosphere, which is virtually impossible ... but this is afun waymeeting you.How does it work?- Put your smartphone in a VR glasses (cardboard).- Choose the property you want to visit virtually.- The Virtual Tour can now begin. With the slider on the side ofthe glasses, clickto the next room.In order to live up to this app, you have a VR glasses (likeGoogle Cardboard)necessary (for us to ask). With this app, the house itself is alsoseen in 2don a smartphone or tablet. Also, you can enjoy the house as if youwere heart condition!WATCH OUT:If the app used with the VR glasses is wiser to go herestand. Do not walk in the virtual tour, it could be dangerous.WARNING: NOT FOR PEOPLE WITH A PACEMAKER. GLASSES CONTAINS AMAGNET.The information shown in the app by Snelder Zijlstra brokerswith carecompiled, but the accuracy and completeness can not beguaranteed.Snelder Zijlstra Agency assumes no responsibility forinaccuraciesincompleteness of the information included on the app SnelderZijlstra and Brokersrates. The same applies to the use of this application incombination with the use of the VR-glasses.
Heracles VR 3.2.13 APK
Smart2VR
De unieke sfeer in het stadion van HeraclesAlmelo moet je beleven. Nergens anders in Nederland zit je zo dichtop de spanning. Zelf ervaren hoe dat voelt? Ontdek het met eenintense virtual reality beleving.Beleef:- De wedstrijdspanning voorafgaand aan de wedstrijd- De sfeer op de tribunes tijdens de wedstrijd- Exclusieve momenten in het stadionPlaats je telefoon in een virtual reality bril of cardboard voor deultieme stadionbeleving.The unique atmosphere inthe stadium Heracles Almelo must be experienced. Nowhere else inthe Netherlands you are so close to the voltage. Experience howthat feels? Find out with an intense virtual realityexperience.Experience:- The race tension prior to the game- The atmosphere in the stands during the match- Exclusive moments in the stadiumPlace your phone in a virtual reality glasses of cardboard for theultimate stadium experience.
Loading...