1.5 / May 30, 2017
(3.1/5) (21)

Description

Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacjaw pełnej wersji składa się z pełnej bazy 4000 pytańegzaminacyjnych.Program Testy na prawo jazdy kat. C składa się zdwóch części (egzamin i baza lekcji). Część egzaminacyjna to losowowybrany test z całego zakresu materiału. Część edukacyjna toprzeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi zposzczególnych działów.Pytania i przebieg egzaminu jest opracowanyzgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia dokierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwaniauprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.Zasadyprzeprowadzania egzaminuEgzamin polega na wskazaniu prawidłowejodpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym iobejmuje:a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: – 10 pytań owysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 6 pytań ośrednim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;b)12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnychkategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6 pytań o wysokimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 pytania o niskimznaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każdepytanie zawiera:a) jedną prawidłową odpowiedź;b) przypisaną liczbępunktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującejwartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dlabezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchudrogowego.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:a)wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami“TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzypodstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;b) wyborzez trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i Cjednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; naprzeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund.You do the driving test? Check that you areready!Application of the full version consists of a 4000 base fullexamination questions.The program tests for driving license. Cconsists of two parts (exam and base lessons).Part of the exam israndomly selected from the entire range of test material.Part ofthe education is to browse questions and answers verification ofthe correctness of the individual departments.Questions and courseexam is developed according tothe guidelines contained in theRegulation of the Minister of Transport, Construction and MaritimeEconomy of 13 July 2012. on examination of applicants for the rightto drive, training, examination and certification by the examinersand design documents.The conduct of the examinationThe examconsists in identifying the correct answers to the questions chosenrandomlyin real time and includes:a) 20 questions with the basicknowledge, including:    - 10 questions of highimportance for road safety    - 6 questions ofmedium importance for road safety    - 4questions of low importance to the safety and order of roadtraffic;b) 12 questions with expertise in the various categories oflicense     or permit,including:     - 6 questions of highimportance for road safety     - 4questions of medium importance for roadsafety     - 2 questions of low importancefor safety and order traffic.Each question includes:a) one correctanswer;b) assigned a number of points for giving the correctanswer, thefollowing     values:     -3 points - the question of high importance for roadsafety     - 2 points - the question ofmedium importance for road safety     - 1point - the question of low importance for traffic safety andorder        road.Answeringthe question involves:a) the choice of two proposed answers,denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions offundamental knowledge; to read the content of the questions aperson exams have 20 seconds, then for replying is 15 seconds;b)the choice of three proposed answers indicated by the letters A, Band C one answer - it concerns questions of expertise; to read thequestions and answer exams person has 50 seconds.

App Information Testy na prawo jazdy C FULL

 • App Name
  Testy na prawo jazdy C FULL
 • Package Name
  pl.elathan.testnaprawojazdy.katc
 • Updated
  May 30, 2017
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  Liwona
 • Installs
  100+
 • Price
  $2.07
 • Category
  Education
 • Developer
  Liwona Sp. z o.o. ul. Rakuszanki 5 02-496 Warszawa
 • Google Play Link
Liwona Show More...
Testy na prawo jazdy B FULL 2.0 APK
Liwona
Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacja w pełnej wersji składa się z pełnej bazy 2000 pytańegzaminacyjnych. Program Testy na prawo jazdy kat. B składa się zdwóch części (egzamin i baza lekcji). Część egzaminacyjna to losowowybrany test z całego zakresu materiału. Część edukacyjna toprzeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi zposzczególnych działów. Pytania i przebieg egzaminu jest opracowanyzgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia dokierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwaniauprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów. Zasadyprzeprowadzania egzaminu Egzamin polega na wskazaniu prawidłowejodpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym iobejmuje: a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: – 10 pytań owysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 6 pytań ośrednim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnychkategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6 pytań o wysokimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 pytania o niskimznaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każdepytanie zawiera: a) jedną prawidłową odpowiedź; b) przypisanąliczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującejwartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dlabezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na: a) wyborze zdwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo“NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; naprzeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, poczym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund; b) wyborze z trzechzaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednejodpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; naprzeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund. You do a driving test? Check that you are ready!Application of the full version consists of a 2000 base fullexamination questions. The program tests for driving license. Bconsists of two parts (exam and base lessons). Part of the exam israndomly selected from the entire range of test material. Part ofthe education is to browse questions and answers with theverification of the individual departments. Questions and courseexam is developed according to the guidelines contained in theRegulation of the Minister of Transport, Construction and MaritimeEconomy of 13 July 2012. on the examination of applicants for theright to drive, training, examination and certification by theexaminers and document templates. Rules for carrying out the testThe exam consists in indicating the correct answers to questionsrandomly selected in real time and includes: a) 20 questions withthe basic knowledge, including:     - 10questions of high importance for road safety,    - 6 Questions of medium importance for roadsafety     - 4 questions of low importance tothe safety and order of road traffic; b) 12 questions withexpertise in the various categories of license     or permit, including:     - 6 questions of high importance forroad safety,      - 4 questions of mediumimportance for road safety      - 2questions of low importance to the safety and order of traffic.Each question includes: a) one correct answer; b) the number ofpoints assigned for giving the correct answer, the following     value:     - 3 points - the question of highimportance for road safety,      - 2points - the question of medium importance for road safety     - 1 point - the question of lowimportance for safety and order traffic        road. Answering thequestion consists in: a) choosing from two proposed answers,denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions offundamental knowledge; to read the content of the exams questionsthe person has 20 seconds and then to answer is 15 seconds; b) thechoice of three proposed answers indicated by the letters A, B andC one answer - it concerns the question of expertise; to read thequestions and answer individual exams is 50 seconds.
Testy na prawo jazdy B DEMO 2.0 APK
Liwona
Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacja demonstracyjna składa się z 400 pytań w tymudostępnionych przez ministerstwo. Program Testy na prawo jazdykat. B składa się z dwóch części (egzamin i baza lekcji). Częśćegzaminacyjna to losowo wybrany test z całego zakresu materiału.Część edukacyjna to przeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawnościodpowiedzi z poszczególnych działów. Pytania i przebieg egzaminujest opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w RozporządzeniuMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania iuzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.Zasady przeprowadzania egzaminu Egzamin polega na wskazaniuprawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasierzeczywistym i obejmuje: a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: –10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, –6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchudrogowego; b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresieposzczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchudrogowego. Każde pytanie zawiera: a) jedną prawidłową odpowiedź; b)przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, onastępującej wartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dlabezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na: a) wyborze zdwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo“NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; naprzeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, poczym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund; b) wyborze z trzechzaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednejodpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; naprzeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund. Do you take a driving test? Check if you are ready! Demoapplication consists of 400 questions including shared by theMinistry. The program tests for driving license cat. B consists oftwo parts (exam and base lessons). Part of the exam is randomlyselected from the entire range of test material. The educationalpart is reviewing the questions and the verification of theresponses from individual departments. Questions and course exam isdeveloped according to the guidelines contained in the Regulationof the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of13 July 2012. on the examination of applicants for the right todrive, training, examination and certification by examiners anddesign documents. The conduct of the examination The exam consistsin indicating the correct answers to questions randomly selected inreal time and includes: a) 20 questions of basic knowledge,including:     - 10 questions of highimportance for road safety     - 6 questions ofmedium importance for road safety     - 4questions of low importance for the safety and order of roadtraffic; b) 12 questions with expertise in the various categoriesof license      or permit, including:     - 6 questions of high importance forroad safety      - 4 questions of mediumimportance for road safety      - 2questions of low importance for safety and order traffic. Eachquestion includes: a) one correct answer; b) assigned a number ofpoints for giving the correct answer, the following     values:     - 3 points - the question of highimportance for road safety      - 2 points- the question of medium importance for road safety     - 1 point - the question of lowimportance for traffic safety and order        road. Answering thequestion involves: a) the choice of two proposed answers, denotedby "YES" or "NO" one answer - it concerns questions of fundamentalknowledge; to read the wording of the question exams person has 20seconds, then for replying is 15 seconds; b) the choice of threeproposed answers indicated by the letters A, B and C one answer -it concerns questions of expertise; to read the questions andanswer exams person has 50 seconds.
Testy na prawo jazdy A FULL 2.0 APK
Liwona
Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacja w pełnej wersji składa się z pełnej bazy 4000 pytańegzaminacyjnych. Program Testy na prawo jazdy kat. A składa się zdwóch części (egzamin i baza lekcji). Część egzaminacyjna to losowowybrany test z całego zakresu materiału. Część edukacyjna toprzeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi zposzczególnych działów. Pytania i przebieg egzaminu jest opracowanyzgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia dokierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwaniauprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów. Zasadyprzeprowadzania egzaminu Egzamin polega na wskazaniu prawidłowejodpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym iobejmuje: a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: – 10 pytań owysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 6 pytań ośrednim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnychkategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6 pytań o wysokimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 pytania o niskimznaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każdepytanie zawiera: a) jedną prawidłową odpowiedź; b) przypisanąliczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującejwartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dlabezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na: a) wyborze zdwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo“NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; naprzeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, poczym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund; b) wyborze z trzechzaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednejodpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; naprzeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund. You do a driving test? Check that you are ready!Application of the full version consists of a 4000 base fullexamination questions. The program tests for driving license. Aconsists of two parts (exam and base lessons). Part of the exam israndomly selected from the entire range of test material. Part ofthe education is to browse questions and answers with theverification of the individual departments. Questions and courseexam is developed according to the guidelines contained in theRegulation of the Minister of Transport, Construction and MaritimeEconomy of 13 July 2012. on the examination of applicants for theright to drive, training, examination and certification by theexaminers and document templates. Rules for carrying out the testThe exam consists in indicating the correct answers to questionsrandomly selected in real time and includes: a) 20 questions withthe basic knowledge, including:     - 10questions of high importance for road safety,    - 6 Questions of medium importance for roadsafety     - 4 questions of low importance tothe safety and order of road traffic; b) 12 questions withexpertise in the various categories of license     or permit, including:     - 6 questions of high importance forroad safety,      - 4 questions of mediumimportance for road safety      - 2questions of low importance to the safety and order of traffic.Each question includes: a) one correct answer; b) the number ofpoints assigned for giving the correct answer, the following     value:     - 3 points - the question of highimportance for road safety,      - 2points - the question of medium importance for road safety     - 1 point - the question of lowimportance for safety and order traffic        road. Answering thequestion consists in: a) choosing from two proposed answers,denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions offundamental knowledge; to read the content of the exams questionsthe person has 20 seconds and then to answer is 15 seconds; b) thechoice of three proposed answers indicated by the letters A, B andC one answer - it concerns the question of expertise; to read thequestions and answer individual exams is 50 seconds.
Testy na prawo jazdy A DEMO 1.3 APK
Liwona
Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacjaw pełnej wersji składa się z pełnej bazy 4000 pytańegzaminacyjnych.Program Testy na prawo jazdy kat. A składa się zdwóch części (egzamin i baza lekcji). Część egzaminacyjna to losowowybrany test z całego zakresu materiału. Część edukacyjna toprzeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi zposzczególnych działów.Pytania i przebieg egzaminu jest opracowanyzgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia dokierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwaniauprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.Zasadyprzeprowadzania egzaminuEgzamin polega na wskazaniu prawidłowejodpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym iobejmuje:a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: – 10 pytań owysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 6 pytań ośrednim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;b)12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnychkategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6 pytań o wysokimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 pytania o niskimznaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każdepytanie zawiera:a) jedną prawidłową odpowiedź;b) przypisaną liczbępunktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującejwartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dlabezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchudrogowego.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:a)wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami“TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzypodstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;b) wyborzez trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i Cjednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; naprzeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund.You do a driving test? Check that you areready!Application of the full version consists of a 4000 base fullexamination questions.The program tests for driving license. Aconsists of two parts (exam and base lessons).Part of the exam israndomly selected from the entire range of test material.Part ofthe education is to browse questions and answers with theverification of the individual departments.Questions and courseexam is developed according tothe guidelines contained in theRegulation of the Minister of Transport, Construction and MaritimeEconomy of 13 July 2012. on the examination of applicants for theright to drive, training, examination and certification by theexaminers and document templates.Rules for carrying out the testTheexam consists in indicating the correct answers to questionsrandomly selectedin real time and includes:a) 20 questions with thebasic knowledge, including:    - 10 questionsof high importance for road safety,    - 6Questions of medium importance for roadsafety    - 4 questions of low importance tothe safety and order of road traffic;b) 12 questions with expertisein the various categories oflicense     or permit,including:     - 6 questions of highimportance for road safety,     - 4questions of medium importance for roadsafety     - 2 questions of low importanceto the safety and order of traffic.Each question includes:a) onecorrect answer;b) the number of points assigned for giving thecorrect answer, thefollowing     value:     -3 points - the question of high importance for roadsafety,     - 2 points - the question ofmedium importance for road safety     - 1point - the question of low importance for safety and ordertraffic        road.Answeringthe question consists in:a) choosing from two proposed answers,denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions offundamental knowledge; to read the content of the exams questionsthe person has 20 seconds and then to answer is 15 seconds;b) thechoice of three proposed answers indicated by the letters A, B andC one answer - it concerns the question of expertise; to read thequestions and answer individual exams is 50 seconds.
Testy na prawo jazdy C DEMO 1.3 APK
Liwona
Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacjademonstracyjna składa się z 400 pytań w tym udostępnionych przezministerstwo.Program Testy na prawo jazdy kat. C składa się z dwóchczęści (egzamin i baza lekcji). Część egzaminacyjna to losowowybrany test z całego zakresu materiału. Część edukacyjna toprzeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi zposzczególnych działów.Pytania i przebieg egzaminu jest opracowanyzgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia dokierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwaniauprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.Zasadyprzeprowadzania egzaminuEgzamin polega na wskazaniu prawidłowejodpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym iobejmuje:a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: – 10 pytań owysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 6 pytań ośrednim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;b)12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnychkategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6 pytań o wysokimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 pytania o niskimznaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każdepytanie zawiera:a) jedną prawidłową odpowiedź;b) przypisaną liczbępunktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującejwartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dlabezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchudrogowego.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:a)wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami“TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzypodstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;b) wyborzez trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i Cjednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; naprzeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund.You do the driving test? Check if you are ready!Demoapplication consists of 400 questions, including shared by theMinistry.The program tests for driving license. C consists of twoparts (exam and base lessons).Part of the exam is randomly selectedfrom the entire range of test material.Part of the education is tobrowse questions and answers verification of the correctness of theindividual departments.Questions and course exam is developedaccording tothe guidelines contained in the Regulation of theMinister of Transport, Construction and Maritime Economy of 13 July2012. on examination of applicants for the right to drive,training, examination and certification by the examiners and designdocuments.The conduct of the examinationThe exam consists inidentifying the correct answers to the questions chosen randomlyinreal time and includes:a) 20 questions with the basic knowledge,including:    - 10 questions of high importancefor road safety    - 6 questions of mediumimportance for road safety    - 4 questions oflow importance to the safety and order of road traffic;b) 12questions with expertise in the various categories oflicense     or permit,including:     - 6 questions of highimportance for road safety     - 4questions of medium importance for roadsafety     - 2 questions of low importancefor safety and order traffic.Each question includes:a) one correctanswer;b) assigned a number of points for giving the correctanswer, thefollowing     values:     -3 points - the question of high importance for roadsafety     - 2 points - the question ofmedium importance for road safety     - 1point - the question of low importance for traffic safety andorder        road.Answeringthe question involves:a) the choice of two proposed answers,denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions offundamental knowledge; to read the content of the questions aperson exams have 20 seconds, then for replying is 15 seconds;b)the choice of three proposed answers indicated by the letters A, Band C one answer - it concerns questions of expertise; to read thequestions and answer exams person has 50 seconds.
Testy na prawo jazdy C FULL 1.5 APK
Liwona
Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacjaw pełnej wersji składa się z pełnej bazy 4000 pytańegzaminacyjnych.Program Testy na prawo jazdy kat. C składa się zdwóch części (egzamin i baza lekcji). Część egzaminacyjna to losowowybrany test z całego zakresu materiału. Część edukacyjna toprzeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi zposzczególnych działów.Pytania i przebieg egzaminu jest opracowanyzgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia dokierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwaniauprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.Zasadyprzeprowadzania egzaminuEgzamin polega na wskazaniu prawidłowejodpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym iobejmuje:a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: – 10 pytań owysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 6 pytań ośrednim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;b)12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnychkategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6 pytań o wysokimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 pytania o niskimznaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każdepytanie zawiera:a) jedną prawidłową odpowiedź;b) przypisaną liczbępunktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującejwartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dlabezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnimznaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie oniskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchudrogowego.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:a)wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami“TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzypodstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;b) wyborzez trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i Cjednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; naprzeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund.You do the driving test? Check that you areready!Application of the full version consists of a 4000 base fullexamination questions.The program tests for driving license. Cconsists of two parts (exam and base lessons).Part of the exam israndomly selected from the entire range of test material.Part ofthe education is to browse questions and answers verification ofthe correctness of the individual departments.Questions and courseexam is developed according tothe guidelines contained in theRegulation of the Minister of Transport, Construction and MaritimeEconomy of 13 July 2012. on examination of applicants for the rightto drive, training, examination and certification by the examinersand design documents.The conduct of the examinationThe examconsists in identifying the correct answers to the questions chosenrandomlyin real time and includes:a) 20 questions with the basicknowledge, including:    - 10 questions of highimportance for road safety    - 6 questions ofmedium importance for road safety    - 4questions of low importance to the safety and order of roadtraffic;b) 12 questions with expertise in the various categories oflicense     or permit,including:     - 6 questions of highimportance for road safety     - 4questions of medium importance for roadsafety     - 2 questions of low importancefor safety and order traffic.Each question includes:a) one correctanswer;b) assigned a number of points for giving the correctanswer, thefollowing     values:     -3 points - the question of high importance for roadsafety     - 2 points - the question ofmedium importance for road safety     - 1point - the question of low importance for traffic safety andorder        road.Answeringthe question involves:a) the choice of two proposed answers,denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions offundamental knowledge; to read the content of the questions aperson exams have 20 seconds, then for replying is 15 seconds;b)the choice of three proposed answers indicated by the letters A, Band C one answer - it concerns questions of expertise; to read thequestions and answer exams person has 50 seconds.
Loading...