1.2.4 / July 19, 2017
(3.4/5) (5)
Loading...

Description

Aplikace obsahuje aktualizované testové otázky a interaktivnípřípadové studie k přípravě ke zkoušce odborné způsobilostidopravců v nákladní a osobní dopravě. Otázky je možné v rámci každéoblasti studovat neboprohlížet. Aplikace dále nabízí možnost nechatse kdykoliv vyzkoušet z libovolné oblasti otázek formouinteraktivního testu. Testy jsou okamžitě po ukončení vyhodnoceny avýsledky se ukládají pro možnost sledování úrovně znalostíuživatele.Garantem správnosti otázek a studií je Centrum dopravníhovýzkumu Brno. Se stejnými testovými otázkami se žadatel setká uostré zkoušky na krajském úřadě.Program nabízí jednoduché aefektivní uživatelské rozhraní a jednoduché ovládání.Theapplication includes updated test questions and interactive casestudies to prepare for the exam proficiency carriers in freight andpassenger traffic. Questions can be within each area of ​​studyorcost.The application also offers the opportunity to try out atany time, from any field issues through an interactive test. Testsare evaluated immediately after and the results are stored for thepossibility of monitoring the level of knowledge.The guarantor ofthe accuracy issues and studies the Transport Research Centre Brno.With the same by test questions, the applicant meets with sharptest for regional offices.The program offers a simple and efficientuser interface and simple operation.

App Information Testy způsobilosti dopravců

 • App Name
  Testy způsobilosti dopravců
 • Package Name
  cz.yamaco.android.tests.etz
 • Updated
  July 19, 2017
 • File Size
  2.0M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.2.4
 • Developer
  Kvintech solution, s.r.o.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Na Folimance 17 Praha 2 120 00
 • Google Play Link

Kvintech solution, s.r.o. Show More...

Testy pro zkoušky z myslivosti 1.3.1 APK
Aplikace obsahuje aktualizované testové otázky (cca 1 400) ze všechoblastí, týkajících se myslivosti a sloužících k přípravě kezkoušce z myslivosti. Otázky je možné v rámci každé oblastistudovat nebo prohlížet. Aplikace dále nabízí možnost nechat sekdykoliv vyzkoušet z libovolné oblasti otázek formou interaktivníhotestu. Testy jsou okamžitě po ukončení vyhodnoceny a výsledky seukládají pro možnost sledování úrovně znalostí uživatele. Programnabízí jednoduché a efektivní uživatelské rozhraní a jednoduchéovládání. The application includes an updated test questions (about1400) from all areas related to hunting and serving to prepare forthe exam in hunting. Questions can be within each area of ​​studyor cost. The application also offers the opportunity to try out atany time, from any field issues through an interactive test. Testsare evaluated immediately after and the results are stored for thepossibility of monitoring the level of knowledge. The programoffers a simple and efficient user interface and simple operation.
Testy mysliveckého hospodáře 1.2.9 APK
Aplikace obsahuje aktualizované testové otázky (cca 2 600) ze všechoblastí, týkajících se myslivosti a sloužících k přípravě kezkoušce mysliveckého hospodáře. Otázky je možné v rámci každéoblasti studovat nebo prohlížet. Aplikace dále nabízí možnostnechat se kdykoliv vyzkoušet z libovolné oblasti otázek formouinteraktivního testu. Testy jsou okamžitě po ukončení vyhodnoceny avýsledky se ukládají pro možnost sledování úrovně znalostíuživatele.Program nabízí jednoduché a efektivní uživatelskérozhraní a jednoduché ovládání.The application includes an updatedtest questions (about 2600) from all areas related to hunting andserving to prepare for the exam hunting manager. Questions can bewithin each area of ​​study or cost.The application also offers theopportunity to try out at any time, from any field issues throughan interactive test. Tests are evaluated immediately after and theresults are stored for the possibility of monitoring the level ofknowledge.The program offers a simple and efficient user interfaceand simple operation.
Testy myslivecké a rybářské 1.2.9 APK
Aplikace obsahuje aktualizované testové otázky (cca 400) k přípravěke zkoušce myslivecké či rybářské stráže resp. stráže přírody.Otázky je možné v rámci každé oblasti studovat nebo prohlížet.Aplikace dále nabízí možnost nechat se kdykoliv vyzkoušet zlibovolné oblasti otázek formou interaktivního testu. Testy jsouokamžitě po ukončení vyhodnoceny a výsledky se ukládají pro možnostsledování úrovně znalostí uživatele.Program nabízí jednoduché aefektivní uživatelské rozhraní a jednoduché ovládání.Theapplication includes an updated test questions (about 400) toprepare for the exam hunting or fishing or guards. nature guard.Questions can be within each area of ​​study or cost.Theapplication also offers the opportunity to try out at any time,from any field issues through an interactive test. Tests areevaluated immediately after and the results are stored for thepossibility of monitoring the level of knowledge.The program offersa simple and efficient user interface and simple operation.
Assessment of hunting trophies 0.9.38 APK
Application offers possibility of measuring and rating trophies ofcommon types of wildlife across the world (red deer, fallow deer,roe deer, wild swine, moufflon, chamois etc.). Further types oftrophies (including exotic ones) will be added in next updates.Application allows easy entering measured values, automaticcalculation and storing all essential information includingparticular values.Assessment of trophy can be made rapidly andcomfortably just after successful hunting, for example.Every record(trophy assessment) can contain up to three pictures (from built-incamera or other sources).Application is based on very well-knownand recognized desktop software from our company. This software wasused in 2009 and 2015 for assessment of thousands of trophies forNatura Viva International Trophy Exhibition
Testy způsobilosti dopravců 1.2.4 APK
Aplikace obsahuje aktualizované testové otázky a interaktivnípřípadové studie k přípravě ke zkoušce odborné způsobilostidopravců v nákladní a osobní dopravě. Otázky je možné v rámci každéoblasti studovat neboprohlížet. Aplikace dále nabízí možnost nechatse kdykoliv vyzkoušet z libovolné oblasti otázek formouinteraktivního testu. Testy jsou okamžitě po ukončení vyhodnoceny avýsledky se ukládají pro možnost sledování úrovně znalostíuživatele.Garantem správnosti otázek a studií je Centrum dopravníhovýzkumu Brno. Se stejnými testovými otázkami se žadatel setká uostré zkoušky na krajském úřadě.Program nabízí jednoduché aefektivní uživatelské rozhraní a jednoduché ovládání.Theapplication includes updated test questions and interactive casestudies to prepare for the exam proficiency carriers in freight andpassenger traffic. Questions can be within each area of ​​studyorcost.The application also offers the opportunity to try out atany time, from any field issues through an interactive test. Testsare evaluated immediately after and the results are stored for thepossibility of monitoring the level of knowledge.The guarantor ofthe accuracy issues and studies the Transport Research Centre Brno.With the same by test questions, the applicant meets with sharptest for regional offices.The program offers a simple and efficientuser interface and simple operation.
Testy zbrojní průkaz 1.2.9 APK
Aplikace obsahuje aktualizované testové otázky (cca 500) ze všechpotřebnýchoblastí, sloužící k přípravě ke zkoušce pro získánízbrojního průkazu.Otázky je možné v rámci každé oblasti studovatnebo prohlížet.Aplikace dále nabízí možnost nechat se kdykolivvyzkoušet z libovolnéoblasti otázek formou interaktivního testu.Testy jsou okamžitě po ukončenívyhodnoceny a výsledky se ukládajípro možnost sledování úrovně znalostíuživatele.Součástí licence jedoživotní aktualizace testových otázek.Program nabízí jednoduché aefektivní uživatelské rozhraní a jednoduchéovládání.The applicationcontains an updated test questions (about 500) of allrequiredareas, serving to prepare for the exam for obtaining a gunlicense.Questions can be within each area of ​​study or cost.Theapplication also offers the opportunity to try it anytime, fromanyfield issues through an interactive test. Tests are immediatelyafter theevaluated and the results are stored in the possibility ofmonitoring the level of knowledgeuser.Lifetime license is includedin the update test questions.The program offers a simple andefficient user interface and simplecontrol.
Loading...