1.0.1 / February 7, 2018
(5.0/5) (9)
Loading...

Description

Translation of the Bible (66 canonical books) into modernTatar.Includes a brief dictionary of basic terms and names.Thetranslation was carried out in Kazan by a group of local andforeign specialists in the field of linguistics and biblicalstudies.

App Information The Bible in Tatar

 • App Name
  The Bible in Tatar
 • Package Name
  org.ibt.tatar.isgeyasma.sab
 • Updated
  February 7, 2018
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  ИПБ
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Институт перевода Библии 101000 Москва, а/я 360
 • Google Play Link

ИПБ Show More...

O'zbekcha Muqaddas Kitob (IBT) 1.4-uz APK
ИПБ
Institute for Bible Translation: The Bible in the Uzbek language.Includes both Cyrillic and Latin Uzbek texts. With this app you canalso download, free of charge, Uzbek Muqaddas Kitob E-book files(PDF, EPUB, FB2, and MOBI), audio files (MP3), and Muqaddas Kitobfor a personal computer, DVD player or Java-ME enabled featurephone. Requires an Internet connection to function, and includesaudio. For an offline app with the same Uzbek texts, try "The Biblein Uzbek (Cyrillic)", "Muqaddas Kitob" (Latin) or "And Bible" onGoogle Play.
Turkmen Mukaddes Kitap 1.4-tk APK
ИПБ
The Bible in the Turkmen language.This app requires the Internet tofunction. If you are looking for an app that works offline (withoutthe Internet) then try "Mukaddes kitap" by ИПБ, or "And Bible,"both available on Google Play.This app includes both Latin andCyrillic Turkmen texts, and audio. Plus, you can download, free ofcharge, Turkmen Mukaddes Kitap in many electronic formats: E-book(PDF, EPUB, FB2, and MOBI), audio files, personal computer, DVD,and Java-ME enabled feature phone.
Mukaddes kitap (Tk) 1.0.15 APK
ИПБ
Türkmen dilinde Mukaddes kitap. Mukaddes Kitap dört bölümdenybarat: Töwrat (Musa pygamber kitaby), Zebur (Dawut pygamberkitaby), Pygamberler, Injil (Isa pygamber kitaby)Bu kompyuterprogrammasynda ses ýazgylary bar. Siz Töwradyň we Zeburyň sesýazgylarynyň köp bölegini islegiňize görä indirip bilersiňiz. Sesýazgylary milli saz mukamlary bilen bezelen. Ses ýazgylaryýaňlananda, aýdylýan aýatlar şöhlelendirilýär. Bu aýatlary sesýazgysy bilen birlikde okamagy ýeňilleşdirýär.Onda hem Rus Sinodalterjimesi hem bar. Okyjy öz islegine görä iki terjimäni ýa-da diňebir terjimäni açyp biler.Tekst girişden, çykgytlardan we sözlükdenybarat.Ses nyşanjygy www.flaticon.com-dan https://icomoon.io/tarapyndan edilen.Türkmen dilinde Mukaddes kitap. Mukaddes Kitapdört bölümden ybarat: Töwrat (Musa pygamber kitaby), Zebur (Dawutpygamber kitaby), Pygamberler, Injil (Isa pygamber kitaby)Bukompyuter programmasynda ses ýazgylary bar. Siz Töwradyň we Zeburyňses ýazgylarynyň köp bölegini islegiňize görä indirip bilersiňiz.Ses ýazgylary milli saz mukamlary bilen bezelen. Ses ýazgylaryýaňlananda, aýdylýan aýatlar şöhlelendirilýär. Bu aýatlary sesýazgysy bilen birlikde okamagy ýeňilleşdirýär.Onda hem Rus Sinodalterjimesi hem bar. Okyjy öz islegine görä iki terjimäni ýa-da diňebir terjimäni açyp biler.Tekst girişden, çykgytlardan we sözlükdenybarat.Ses nyşanjygy www.flaticon.com-dan https://icomoon.io/tarapyndan edilen.
Kyrgyz Injil (Bible) 1.4-kg APK
ИПБ
The Bible in KyrgyzWith this application you can also download,free of charge, the Kyrgyz Bible in many electronic formats: E-book(PDF, EPUB, FB2, and MOBI), audio files, personal computer, DVD,and Java-ME enabled feature phone. This app requires an internetconnection to function, and includes audio. If you would like anoffline app with these same Kyrgyz texts (but no audio) useAnd-Bible available on Google Play.
Töwrat kitaplary (Tk) 1.0.1 APK
ИПБ
Şu App içinde türkmen dilinde Töwrat Kitaplary tapyp bilersiňiz.Töwrat bilen Zebura Köne Äht hem diýilýär. App içinde siz islänkitabyňyzy saýlap bilersiňiz. Şondan soň gerekli baby we aýadysaýlamaly.
Injil (Tk) 1.0.1 APK
ИПБ
Şu App içinde türkmen dilinde Injili tapyp bilersiňiz. MukaddesKitap üç bölümden ybarat:- Töwrat- Zebur- InjilTöwrat bilen ZeburaKöne Äht hem diýilýär. Injile bolsa, başgaça Täze Äht diýilýär. Appiçinde siz islän kitabyňyzy saýlap bilersiňiz. Şondan soň gereklibaby we aýady saýlamaly.
Muqaddas Kitob 2.4 APK
ИПБ
Mazkur ilova o‘zbek tilidagi Muqaddas Kitobning, ya’ni Bibliyaninglotin yozuvidagi variantidir. Ilovaning kirill varianti, shuningdekiOS uchun lotin va kirill variantlari ham mavjud. Ilovaning kirillvarianti:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ibt.uzbek.muqaddas.kitob.kirill.sab&hl=ruIlovaning ingliz tilidagi tafsiloti:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ibt.uzbek.muqaddas.kitob.kirill.sab&hl=enMuqaddas Kitobning boshqa elektron formatlari:http://www.ibt.org.ru/muqaddas-kitob/lotin Muqaddas Kitob aslidaibroniy, oramiy va yunon tillarida yozilgan va o‘zbek tiliga o‘shatillardan tarjima qilingan. Mazkur tarjimaga har bir kitobgakirish, sarlavhalar, izohlar, lug‘at, rasmlar, jadvallar vaxaritalar ilova qilingan. Muqaddas Kitobning tarjima jarayoni, unichuqur o‘rganish uchun berilgan ushbu manbalar bilan, shuningdek, uhaqda yana boshqa ma’lumotlar bilan tanishishni istasangiz, mazkurilovaga kiritilgan So‘zboshi va Muqaddas Kitobga kirish qismlarigamurojaat eting. Quyidagi ma’lumot 2016 yilda nashr qilinganMuqaddas Kitobning So‘zboshidan olingan: Mazkur Kitob ikki mingyildan oshiq davr mobaynida muqaddas deb e’tirof etilganbitiklarning o‘zbek tiliga qilingan birinchi to‘liq tarjimasidir.Muqaddas Kitob Eski va Yangi Ahd bitiklaridan iborat. Bulartarkibida o‘zbek kitobxonlariga yaxshi tanish bo‘lgan Tavrot,Zabur, Injil, shuningdek Payg‘ambarlar bitiklari bor. 1992 yiliYangi Ahd kitoblari o‘zbek tilida Injil nomi ostida ilk bor to‘liqholda chop etilgan edi. Injil kitobining ilk tarjima matni chopetilgandan keyin ham jiddiy tahrir qilindi va mazkur nashrgakiritildi. Ushbu tarjima ustida mutaxassislar yigirma yildanko‘proq mehnat qildilar. Nihoyat, Muqaddas Kitob to‘liq holdaO‘zbekiston Respublikasining davlat tilida chop etildi. MuqaddasKitobda bayon qilingan aksariyat voqealar g‘arbiy Osiyoda bo‘libo‘tgan bo‘lsa–da, undagi bebaho hikmatlar dunyo bo‘ylab yoyilib,ko‘plab xalqlar madaniyatini yanada boyitdi. Insoniyat tarixidaMuqaddas Kitobdan ko‘ra ko‘p tarjima qilingan kitob yo‘q. MuqaddasKitob jahon madaniyatining klassik merosi hisoblanadi. Butunjahonda adabiyotning yuksak namunasi sifatida qadrlanadigan mazkurKitob Xudoning insoniyat bilan bo‘lgan munosabati tarixi haqidaso‘z yuritadi. Shu bois Kitob asrlar davomida odamlarga Yaratuvchibilan hamda bir–birlari bilan yarashish yo‘lini ko‘rsatib kelmoqda.Tarjimonlar guruhi mazkur Kitobga jiddiy ilmiy ish sifatidayondashganlar. Ular Kitob tarjimasi yuzasidan chuqur tadqiqotlarolib borib, o‘z oldilariga qo‘yilgan vazifalarni nihoyatdadiqqat–e’tibor bilan bajarganlar. Buni nafaqat matnning o‘zidan,balki kitobxonning bilimini oshirish uchun kitobga ilova qilinganqo‘shimcha ma’lumotlardan ham ko‘rishingiz mumkin. Shu bilan birga,tarjima uslubiga ham katta e’tibor berilgan, matn zamonaviykitobxonlarimizga tushunarli bo‘lishi uchun tabiiy va sodda tildatarjima qilingan. Muqaddas Kitobda bayon qilinishicha, Xudo har birodamni O‘ziga chorlaydi, Xushxabarning mag‘zi ham asosan anashundan iborat. Iso Masih yer yuziga kelib, xochdagi o‘limi vao‘likdan tirilishi orqali bizga Xudo bilan yarashish imkoniniberdi. Xudoning mangu sevgisi Iso orqali osmondan zaminga tushibkeldi. Iso Xudoning fe’l–atvorini insoniy madaniyat va til orqalibizga namoyon qildi. Shuning uchun biz Xudoning qanday fe’l–atvorgaega ekanini bila olamiz. Umid qilamizki, Muqaddas Kitobning mazkurtarjimasi ko‘plab kitobxonlarimizni Xushxabar orqali Xudo bilanyarashtiradi. Muqaddas Kitob © Muqaddas Kitobni tarjima qilishinstituti, 2016 [email protected]
The Bible in Uzbek (Cyrillic) 2.4 APK
ИПБ
This app is the Cyrillic-script version of the Uzbek Bible. The appis also available in a Latin-script version and in a Cyrillic orLatin-script version for iOS. Latin-script version of this app:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ibt.uzbek.muqaddas.kitob.lotin.sab&hl=enRussian description of this app:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ibt.uzbek.muqaddas.kitob.lotin.sab&hl=ruОther electronic forms of The Bible in Uzbek:http://www.ibt.org.ru/muqaddas-kitob The translation was done fromthe original languages in which the Bible was written (Hebrew,Aramaic and Greek). Included with the translation are individualbook introductions, section headings, footnotes, glossary,illustrations, tables and maps. For detailed information about thetranslation and these study resources, and for a generalintroduction to the Bible, see the sections entitled Сўз боши andМуқаддас Китобга кириш included in the app. The followinginformation is taken from the beginning of the preface to the 2016printed edition of Муқаддас Китоб: This publication is the firstcomplete translation into the Uzbek language of writings which havebeen revered as sacred for more than two thousand years. The Bibleconsists of the sacred writings of the Old and New Testaments.These writings include the books commonly known to Uzbeks by thetitles Tavrot, Zabur and Injil. It also includes the writings ofthe prophets. In 1992 the New Testament in Uzbek was released underthe title Инжил. That earlier translation of the New Testament,after being carefully reviewed and revised, is included in thispublication. Now, after more than two decades of work by a team ofqualified specialists, the complete Bible is available in theofficial language of the Republic of Uzbekistan. Although thesetting of the Bible is almost entirely in western Asia, itsinfluence has extended around the globe and touched many cultures.The Bible has been translated into more languages than any otherbook in history. It is therefore rightly considered a classic ofthe world’s literary heritage. The Bible is valuable not only as agreat work of literature. It is a historical record of God’sdealing with humanity, showing the way for people of all times tobe reconciled with their Creator and with each other. Thetranslation was done in a scholarly manner, with careful researchand attention to detail. This is evident not only in the translatedtext itself, but also in the preparation of supplemental materialincluded to enhance the knowledge of readers. At the same time,great care was given in translation to the style of language used,so that the text would both be easily understood by and soundnatural to today’s readers. In the Bible we find out that Godinvites all people into a relationship with Himself, which is theessence of the Good News. Such a relationship is based on whatJesus Christ did in coming to earth, his death and resurrection. InJesus God’s love came down from heaven to earth. Jesus demonstratedGod’s character using human language and culture. Because of this,we can understand God in a way that otherwise would not have beenpossible. It is our hope that as a result of this translation ofthe Bible into the Uzbek language, many will find peace with Godthrough the Good News it proclaims. Муқаддас Китоб © Institute forBible Translation, 2016 [email protected]
Loading...