3.6 / January 31, 2019
(3.6/5) (145)
Loading...

Description

The Shooter

App Information The Shooter

 • App Name
  The Shooter
 • Package Name
  com.cgsbg.theshooterfree
 • Updated
  January 31, 2019
 • File Size
  7.5M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.6
 • Developer
  CGS Ltd
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  3000, Vratsa, BULGARIA
 • Google Play Link

CGS Ltd Show More...

The Diver 2.5 APK
CGS Ltd
The Diver Very huge action at the ocean bottom. Lead the diver toget as more treasures as you can. The enemies will try to dive youand hinder you in the way to the treasures. Easy controls, extremeaction ... not for people with poorly hearts. Avoid the Monster, hewill eat you, try to catch Keeper to get the shield. Shield willprotect you from Monster for a 5 seconds. Have fun in deep watersat full of treasures ocean.Free version consist of 7 levels. Makeyour score visible for others.Please, give as your feedback.
Молитвеник Лопушански манастир 1.7 APK
CGS Ltd
Този молитвеник е създаден със съдействието на АрхимандритХристодул – игумен на Лопушански манастир „Свети Йоан Предтеча“ –с. Георги Дамяново. „Лопушански молитвеник“ е сборник с над 300молитви и акатиси. Обърнато е внимание на покаянието, както и нанай-често нарушаваната Първа Божия заповед – „Да нямаш другибогове“. Включени са умилителни църковни песнопения, които работятофлайн и създават молитвено настроение в човека. Също така имомножество икони, които са тематично свързани с молитвите иакатисите. Иконите се установяват автоматично под текста намолитвата, като по този начин предстоите пред съответната икона.Непрестанно се молете! (1 Сол. 5:17) МОЛИТВАТА - ДИХАНИЕТО НАДУШАТА Молитвата е съкровено общуване на човека с Бога, възнасянена ума и сърцето и път към Него, главно дело на християнския животи непобедима победа, ограда и защита от всички вражески нападения.В нея той открива пред Бога своето покаяние, сърдечните си желания,немощи, молби и въздишки, благодари Му и Го прославя. Молитвата ние заповядана: Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва имоление с благодарност откривайте пред Бога своите просби (фил.4:6; Кол. 2:6, 7). И още: Винаги се радвайте. Непрестанно семолете. За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волятаБожия в Христа Иисуса. (1 Сол. 5:16-18). Молитвата е пребиваване исъединяване на човека с Бога, утвърждаване на света, примиряване сБога, предвкусване на бъдещото блаженство. „За онзи, който истинскисе моли, молитвата е съд, съдилище и престол на Съдията предиСтрашния Съд“ - пише преподобни Йоан Лествичник. Тя привличаБожията милост и изпросва прошка за греховете, укрепява визпитанията и скърбите, укротява гнева, води до духовнопреуспяване, просвещава ума, очиства сърцето, освещава всяко дело ицелия живот, утешава и развеселява душата, прави я небесно жилище ивместилище на целия свят, на всички, за които тя се моли с любов. Вмолитвата човекът се уподобява на Ангелите и Светиите. Искайте, ище ви се даде; търсете, и ще намерите (Мат. 7:7). Да вярваме вдумите на Господа, защото Той е верен. С молитва да изпросвамеБожията помощ и Божието благословение, за да се осветим - и ниесамите, и целият ни живот. И да бъде според думите на свети апостолПавел: Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичкоблагодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в ХристаИисуса. Духа не угасяйте. Какво казват светците за молитвата? - Богповече желае ние самите да Го молим за нашите прегрешения,отколкото другите заради нас. (Св. Йоан Златоуст) - Предмет нанашата молитва трябва да бъдат неща духовни и вечни, а не временнии веществени. Основната и първоначална молитва трябва да се състоиот прошения за прошка на греховете (Св. Игнатий Брянчанинов) - Незабравяйте, че силата (на молитвата) не е в думите, а в мисълта и вчувството. (Св. Теофан Затворник) - Който може усърдно да се моли,той е най-богат от всички, макар и да е най-беден; и който неприбягва към молитвата, той дори да седи и на царския трон, енай-беден от всички. (Св. Йоан Златоуст) - Както тялото ни, ако внего я няма душата, е мъртво и зловонно, така и душата, която не сеподтиква към молитва, е мъртва, нещастна и зловонна. (Св. ЙоанЗлатоуст) - Плодовете на искрената молитва са тези: простота,любов, смиреномъдрие, постоянство, незлобие. (Преп. МакарийЕгипетски) This prayer book was created with the cooperation ofArchimandrite Christodoulos - abbot of the monastery Lopushanski"St. John the Baptist" - v. George Damyanovo. "Lopushanski prayer"is a collection of over 300 prayers and akathisia. Attention ispaid to repentance, and most often violate the First Commandment -"Thou shalt have no other gods." Included are endearing chants thatwork offline and create a prayerful mood in humans. Also IMO numberof icons that are thematically related to prayers and akathisia.The icons are automatically set below the text of the prayer thusstand before the icon. Pray without ceasing! (1 Sol. 5:17) PRAYER -BREATH OF SOUL Prayer is intimate communion of man with Godascension of mind and heart and time to him, mainly the work ofChristian life and invincible victory fence and protection againstall enemy attacks. In it he reveals before God their repentance,heart desires, weaknesses, applications and sighs thank him andpraise him. Prayer has commanded us: Do not be anxious aboutanything, but in everything by prayer and supplication withthanksgiving discover their petition before God (Phil. 4: 6; Col.2: 6, 7). And again: Rejoice always. Pray without ceasing. Ineverything give thanks; because this is to you the will of God inChrist Jesus. (1 Sol. 5: 16-18). Prayer is the residence andconnection of man with God, approval of the world, reconciliationwith God, a foretaste of future bliss. "For those who truly prays,prayer is the court's judgment seat and seat of judge beforeJudgment" - says Reverend John of the Ladder. It attracts God'smercy and izprosva forgiveness for sins renewed in trials andtribulations, pacify the anger leads to spiritual prosperity,enlightening the mind, cleanses the heart, sanctifies every workand life, comfort and cheer the soul, makes it heavenly dwellingand containment of the entire world, all of which she prays withlove. In prayer man is likened to angels and saints. Ask, and itshall be given you; seek and you will find (Matt. 7: 7). To believein the words of the Lord, because He is faithful. With prayer toask for God's help and blessing of God to illuminate - and we,ourselves, and our whole life. And be the words of St. Paul:Rejoice always. Pray without ceasing. In everything give thanks;because this is to you the will of God in Christ Jesus. Not quenchthe Spirit. What the Saints say about prayer? - God more willingourselves to ask Him for our sins than others because of us. (St.John Chrysostom) - The subject of our prayer should be thingsspiritual and eternal, not temporary and material. The main andinitial prayer should consist of petitions for forgiveness of sins(St. Ignatius Bryanchaninov) - Remember that power (prayer) is notin words but in thought and feeling. (Sv. Teophan Prisoner) - whocan earnestly pray, it is the richest of all though is the poor;and not resorting to prayer, he even sits on the royal throne, isthe poorest of all. (St. John Chrysostom) - As our body if it isgone soul is dead and malodorous and soul that not prompted toprayer is dead, miserable and stinking. (St. John Chrysostom) - Thefruits of sincere prayer are these: simplicity, love, humility,perseverance, integrity. (Ven. Macarius of Egypt)
Loading...