1.0.4 / June 30, 2014
(4.2/5) (1438)

Description

Thiên Hà Đại Chiến là game kết hợp thể loạithủ thành và chiến thuật thời gian thực. Có thể xem đây là bản thunhỏ của game huyền thoại Báo Động Đỏ (Red Alert) kết hợp với lốichơi của các game thủ thành quen thuộc như Plan vs Zombies,Fieldrunners, Tower Defense...

Cốt truyện của Thiên Hà Đại Chiến xoay quanh các cuộc chiến trênvũ trụ. Nơi mà đội quân đến từ hố đen vũ trụ đang hoành hành, thựchiện âm mưu thống trị và chiếm lĩnh ngân hà. Mục tiêu chính của bạnlà ngăn chặn và đánh đuổi đội quân đến từ hố đen ra khỏi các hànhtinh mà chúng đang chiếm đóng, giúp đỡ các hành tinh anh em thoátkhỏi sự cai trị và đàn áp của đội quân đến từ hố đen vũ trụ bằngcách khai thác các tinh thạch, tìm kiếm nguồn nhiên liệu để xâydựng các công trình, huấn luyện lính, xây dựng hệ thống phòng thủchống lại kẻ thù hung ác.


Các chủng quân bao gồm lính ánh sáng, lính súng máy và robot có sựtương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằng của game.
+ Lính ánh sáng: Giá rẻ, sát thương trung bình, máu trung bình,range thấp, di chuyển chậm
+ Lính súng máy: Giá trung bình, sát thương thấp, máu thấp, rangexa, di chuyển nhanh
+ Lính robot: Giá cao, sát thương lớn, máu nhiều, range trung bình,di chuyển rất nhanh

Hệ thống phòng thủ trong game bao gồm:
+ Trụ độc: Bắn ra chất độc làm mất máu và giảm tốc độ di chuyển củađối phương
+ Trụ lazer: Bắn lan toả ra 3 quân địch, sát thương cao
+ Trụ lửa: Bắn lan toả ra 1 chùm quân địch, sát thương trungbình

Các công trình bao gồm nhà chính, nhà lính ánh sáng, nhà línhsúng máy và nhà lính robot.
+ Nhà chính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ đểchiến thắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác,lượng máu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồimáu.
+ Nhà lính ánh sáng: nơi sinh lính ánh sáng
+ Nhà súng máy: nơi sinh lính súng máy
+ Nhà robot: nơi sinh lính robot

Game có 4 chế độ chơi: Single, Online, Multiplayer vàEndless.
Chế độ chơi “Single” không chỉ đơn thuần là xây quân và phòng thủ,có tất cả 5 chiến dịch tương đương với 5 chương lớn của 1 câuchuyện dài về cuộc chiến này. Mỗi chương lại là 1 câu chuyệnriêng.
Chế độ “Online” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng internet.
Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng wifi.
Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi. Hãy cốgắng sống sót càng lâu càng tốt.

Các cách kiếm Kim Cương miễn phí:
- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level
- Mời bạn bè
- Cài game miễn phí

Galactic Wars game thatcombines the genres and the real-time strategy. You can see this isa small collection of legendary games Alarm Red (Red Alert)combined with the play of the familiar players such as Plan vsZombies, Fieldrunners, Tower Defense ...

The plot of the Galactic Wars revolves around the war in space.Where troops from the black hole raging, made attempt to dominateand dominate the galaxy. Your main objective is to prevent andfight off the army from the black hole from the planet that theyare occupied, the planets help you escape the repressive rule ofthe army and to the hole universe by exploring the crystal, seekingfuel for building projects, training troops, building defensesagainst evil enemies.


The race covers Force soldiers light machine guns and roboticsoldiers resistances together to ensure the balance of thegame.
+ Light troops: Cheap, average damage, average blood, low range,slow-moving
+ Machine gun Soldier: Average price, low damage, low blood, farrange, fast moving
+ Robot soldiers: high price, big damage, more blood, medium range,fast moving

Defense system in the game include:
+ Office poison: Shoots poison blood loss and reduce the movementspeed of the enemy
+ Head lazer: Shoot the enemy spreads out 3, high damage
+ Head Fire: Fires beam spreads out 1 enemy, the average damage

The work consists of the main house, the light troops, thesoldiers and the soldiers machine gun robot.
+ The Key is the most important and should be protected to victory.When upgrading opens advantages in terms of exploitation, blood andappearance of super long-range strike weapons or heal.
+ The light troops: troops home lighting
+ The machine guns: machine guns, soldiers home
+ The robot: robot soldiers home

The game has 4 modes of play: Single, Online, Multiplayer andEndless.
Mode play "Single" is not merely to build military and defense, allfive campaigns equivalent to 5 major chapters 1 long story aboutthis war. Each chapter is one story in particular.
Mode "Online" will be the arena between 2 players. You canchallenge your friends via the internet.
Mode "Multiplayer" arena would be between 2 players. You canchallenge your friends via the same wifi network.
Mode "Endless" which challenges players hold power. Try to surviveas long as possible.

The way Diamond for free:
- Facebook Share beating 1 level
- Invite a Friend
- Set free game

App Information Thiên Hà Đại Chiến

 • App Name
  Thiên Hà Đại Chiến
 • Package Name
  com.divmob.galaxyalertgpvn
 • Updated
  June 30, 2014
 • File Size
  37M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  luyen dm
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Everrich I tower, 968 3/2 str., 15 Ward, Dist.11, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Google Play Link
Loading...

luyen dm Show More...

BoBo World 1 1.0.8 APK
luyen dm
BoBo World is the last assimilation target ofBabadaz Empire to complete the dream of dominance. BoBo 1000 hasmission of protecting and saving the BoBo. Let’s take challengingadventures through mysterious lands to find the stolen eggs knownas the BoBo’s seeding and punish The Head of Babadaz.BoBo World brings you some kinds of enjoyment:- Beautiful graphics
- Amazing worlds to discover- Dodgy enemies and unexpected obstacles- Useful power-ups availableJust one more thing we can disclose is that you will be killedby WOOF of Robodogs at Steampunk Academy.
BoBo World 1.1.0 APK
luyen dm
BoBo World is the last assimilation target ofBabadaz Empire to complete the dream of dominance. BoBo 1000 hasmission of protecting and saving the BoBo. Let’s take challengingadventures through mysterious lands to find the stolen eggs knownas the BoBo’s seeding and punish The Head of Babadaz.BoBo World brings you some kinds of enjoyment:- Beautiful graphics
- Amazing worlds to discover- Dodgy enemies and unexpected obstacles- Useful power-ups availableJust one more thing we can disclose is that you will be killedby WOOF of Robodogs at Steampunk Academy.
Tiny Busters 1.0.9 APK
luyen dm
Tiny Busters is about the epic battle betweenin-town citizens who have dreams becoming super heroes vs daemons.The game is an addictive mixture of strategic planning andcompetitive fast-paced combats.Player lead a band of Busters and jump into a magnificently heroicjourney to defend hometown and take a strike back against evilforce of ghosts, skeletons, smelly zombies, and other nasty kindsof devils using a huge field of their own heroes. The mentor isGenius Dr ZomZom with some ultra innovative technologies, which areat command to enrich and strengthen their army.Highlight features:- Fast paced strategy game with full actions. Fighting through 200+stages with thousands unit created through evolution system- More than 40 unique characters on 8 different battlefields, about30 detailed achievements, and lots of fun artworks- 3 different kinds of busters: Heroes, Riders, and StormTrooperwith more than 20 original ones and thousands possibilities throughevolution system
Thiên Hà Đại Chiến 1.0.4 APK
luyen dm
Thiên Hà Đại Chiến là game kết hợp thể loạithủ thành và chiến thuật thời gian thực. Có thể xem đây là bản thunhỏ của game huyền thoại Báo Động Đỏ (Red Alert) kết hợp với lốichơi của các game thủ thành quen thuộc như Plan vs Zombies,Fieldrunners, Tower Defense...Cốt truyện của Thiên Hà Đại Chiến xoay quanh các cuộc chiến trênvũ trụ. Nơi mà đội quân đến từ hố đen vũ trụ đang hoành hành, thựchiện âm mưu thống trị và chiếm lĩnh ngân hà. Mục tiêu chính của bạnlà ngăn chặn và đánh đuổi đội quân đến từ hố đen ra khỏi các hànhtinh mà chúng đang chiếm đóng, giúp đỡ các hành tinh anh em thoátkhỏi sự cai trị và đàn áp của đội quân đến từ hố đen vũ trụ bằngcách khai thác các tinh thạch, tìm kiếm nguồn nhiên liệu để xâydựng các công trình, huấn luyện lính, xây dựng hệ thống phòng thủchống lại kẻ thù hung ác.Các chủng quân bao gồm lính ánh sáng, lính súng máy và robot có sựtương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằng của game.+ Lính ánh sáng: Giá rẻ, sát thương trung bình, máu trung bình,range thấp, di chuyển chậm+ Lính súng máy: Giá trung bình, sát thương thấp, máu thấp, rangexa, di chuyển nhanh+ Lính robot: Giá cao, sát thương lớn, máu nhiều, range trung bình,di chuyển rất nhanhHệ thống phòng thủ trong game bao gồm:+ Trụ độc: Bắn ra chất độc làm mất máu và giảm tốc độ di chuyển củađối phương+ Trụ lazer: Bắn lan toả ra 3 quân địch, sát thương cao+ Trụ lửa: Bắn lan toả ra 1 chùm quân địch, sát thương trungbìnhCác công trình bao gồm nhà chính, nhà lính ánh sáng, nhà línhsúng máy và nhà lính robot.+ Nhà chính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ đểchiến thắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác,lượng máu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồimáu.+ Nhà lính ánh sáng: nơi sinh lính ánh sáng+ Nhà súng máy: nơi sinh lính súng máy+ Nhà robot: nơi sinh lính robotGame có 4 chế độ chơi: Single, Online, Multiplayer vàEndless.Chế độ chơi “Single” không chỉ đơn thuần là xây quân và phòng thủ,có tất cả 5 chiến dịch tương đương với 5 chương lớn của 1 câuchuyện dài về cuộc chiến này. Mỗi chương lại là 1 câu chuyệnriêng.Chế độ “Online” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng internet.Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng wifi.Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi. Hãy cốgắng sống sót càng lâu càng tốt.Các cách kiếm Kim Cương miễn phí:- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level- Mời bạn bè- Cài game miễn phíGalactic Wars game thatcombines the genres and the real-time strategy. You can see this isa small collection of legendary games Alarm Red (Red Alert)combined with the play of the familiar players such as Plan vsZombies, Fieldrunners, Tower Defense ...The plot of the Galactic Wars revolves around the war in space.Where troops from the black hole raging, made attempt to dominateand dominate the galaxy. Your main objective is to prevent andfight off the army from the black hole from the planet that theyare occupied, the planets help you escape the repressive rule ofthe army and to the hole universe by exploring the crystal, seekingfuel for building projects, training troops, building defensesagainst evil enemies.The race covers Force soldiers light machine guns and roboticsoldiers resistances together to ensure the balance of thegame.+ Light troops: Cheap, average damage, average blood, low range,slow-moving+ Machine gun Soldier: Average price, low damage, low blood, farrange, fast moving+ Robot soldiers: high price, big damage, more blood, medium range,fast movingDefense system in the game include:+ Office poison: Shoots poison blood loss and reduce the movementspeed of the enemy+ Head lazer: Shoot the enemy spreads out 3, high damage+ Head Fire: Fires beam spreads out 1 enemy, the average damageThe work consists of the main house, the light troops, thesoldiers and the soldiers machine gun robot.+ The Key is the most important and should be protected to victory.When upgrading opens advantages in terms of exploitation, blood andappearance of super long-range strike weapons or heal.+ The light troops: troops home lighting+ The machine guns: machine guns, soldiers home+ The robot: robot soldiers homeThe game has 4 modes of play: Single, Online, Multiplayer andEndless.Mode play "Single" is not merely to build military and defense, allfive campaigns equivalent to 5 major chapters 1 long story aboutthis war. Each chapter is one story in particular.Mode "Online" will be the arena between 2 players. You canchallenge your friends via the internet.Mode "Multiplayer" arena would be between 2 players. You canchallenge your friends via the same wifi network.Mode "Endless" which challenges players hold power. Try to surviveas long as possible.The way Diamond for free:- Facebook Share beating 1 level- Invite a Friend- Set free game

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered